Kultur- og Fritidsudvalget

17.01.2019 kl. 17:00
Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Anja Holtze (A) - Deltog
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Ulla Blom Kristensen (centerchef for Skoler
 • Institutioner og Kultur)
 • Deltog ikke
 • Jens Overgaard (kulturchef) - Deltog

Åben dagsorden

Beslutning

Intet

Indhold

Sammendrag

Folketinget har vedtaget ny lovgivning om hold af heste. Der er derfor i budgetaftalen for 2019 afsat 2 mio. kr. i 2019 til at sikre lovliggørelsen af Ballerup Ridecenter gennem opførelse af en ny staldbygning.

 

Omkostningerne til den nye staldbygning er overslagsmæssigt opgjort til ca. 2,5 mio. kr. Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår restbeløbet på 0,5 mio. kr. til opførelsen finansieret på projekt nr. 031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg.

 

Samtidig foreslås det, at driftsaftalen mellem Ballerup Rideklub og Ballerup Kommune genforhandles, således at foreningens afgift for udlejning af stalde til private hesteejere (pensionærer) øges, når de forbedrede staldforhold er etableret.

 

Baggrund

Lov om hold af heste har været gældende fra den 1. januar 2008 og er derfra løbende blevet indfaset. Gældende fra den 1. januar 2020 er der øgede krav til boksareal og –højde. Disse krav kan ikke overholdes for alle eksisterende stalde på Ballerup Ridecenter, derfor er det nødvendigt at etablere en ny staldbygning som erstatning.

 

Forholdene på Ballerup Ridecenter er løbende i perioden blevet forbedret, så de i henhold til indfasningsplanen overholder lovgivningens krav. Herunder er der bl.a. nedlagt spiltov og opført ny ponystald, som Ballerup Rideklub har finansieret gennem lån optaget hos Ballerup Kommune. Lånet afdrages med 100.000 kr. om året og løber indtil den 1. november 2025.

 

For at kunne overholde lovens krav kræves det ydermere, at den eksisterende gamle staldbygning fjernes og en ny stald opføres i stedet. Omkostningerne er overslagsmæssigt opgjort til 2,5 mio. kr.

 

Sagsfremstilling

Lov om hold af heste er løbende blevet indfaset, startende med krav til motion, foder, vand og tilsyn, forbud mod spiltove mv. og gældende fra 1. januar 2020 også med øgede krav til boksareal og –højde.

 

Overholdelse af lov om hestehold forudsætter med virkning fra 2020 opførelse af en ny staldbygning som erstatning for en eksisterende, der ikke kan overholde lovens krav.  

 

Omkostningerne til at opføre en ny stald er overslagsmæssigt opgjort til 2,5 mio. kr.

 

Ballerup Rideklub har tidligere lånt 1,5 mio. kr. af Ballerup Kommune til opførelse af en ponystald som erstatning for spiltov, og rideklubben har således selv medvirket til den løbende lovliggørelse. Lånet afdrages med 100.000 kr. om året og er fuldt indfriet i 2025.

 

Ballerup Kommune har afsat 2 mio. kr. i budgettet for 2019 til finansiering af opførelse af den nye staldbygning. Der resterer således ca. 0,5 mio. kr., som foreslås finansieret på projekt nr. 031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg.

 

Ballerup Rideklub og driften af Ballerup Ridecenter

Ballerup Rideklub driver efter aftale med Ballerup Kommune Ballerup Ridecenter. Rideanlægget ejes således af Ballerup Kommune og drives af Ballerup Rideklub. Driftsaftalen sikrer både et foreningstilbud af høj kvalitet og lave driftsomkostninger for Ballerup Kommune.

 

Rideklubben har ansvaret for den daglige drift af ridecentret og alle opgaver i forbindelse hermed. Ballerup Kommune varetager den udvendige vedligeholdelse af ridecentrets bygninger. Ballerup Rideklub har i medfør af aftalen mulighed for at foretage udlejning af hestebokse til private hesteejere (pensionærer). Overskuddet herfra bidrager økonomisk til driften af det samlede ridecenter og således også til Ballerup Rideklubs folkeoplysende aktiviteter.

 

Ballerup Kommunes udgifter til ridecentret

Nettoudgiften årligt for driften af ridecentret er for Ballerup Kommune 250.000 kr. Udgifterne udgør årligt 500.000 kr. (vedligeholdelse, gødningshåndtering, el, vand og varme, tilskud til revision (kommunalt krav) mv.). Indtægterne udgør 250.000 kr. (afgift for adgang til privatopstaldning for pensionærerne). Aftalen anviser rammerne for den forholdsmæssige fordeling mellem rideskoleheste og privatopstaldede heste. Rideklubben må foretage udlejning til pensionærer op til 60 pct. af den samlede staldkapacitet. I dag er 58 pct. af staldkapaciteten udlejet til pensionærer.

 

Medfinansieringen af den nye staldbygning

Den nye staldbygning vil tilgodese både hesteboksene til rideskoleheste og hesteboksene til private hesteejere. Som konsekvens af opførelsen af en ny staldbygning med væsentligt forbedrede forhold til følge for de privatopstaldede heste, er det Center for Skoler, Institutioner og Kulturs betragtning, at den eksisterende driftsaftale bør genforhandles, således at den nuværende afgift for at foretage udlejning til private hesteejere (pensionærer) øges fra det eksisterende niveau på 250.000 kr. om året.

 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår derfor, at afgiften øges med 25.000 kr. om året fra det nuværende niveau på 250.000 kr. pr. år til 275.000 kr. pr. år i årene 2020-2025. Fra og med 2026, hvor Ballerup Rideklub har indfriet sit allerede eksisterende lån til Ballerup Kommune, øges afgiften til 325.000 kr. om året.

 

Den foreslåede afgiftsstigning forudsætter en genforhandling af den eksisterende aftale.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i budget 2019 afsat 2 mio. kr. til at nedrive den nuværende staldbygning og opføre en ny stald. Udgiften til en ny staldbygning er opgjort til 2,5 mio. kr.

 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at de resterende cirka 0,5 mio. kr. finansieres på projekt nr. 031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg på Kultur- og Fritidsudvalgets ramme. Der er afsat 0,5 mio. kr. i anlægsmidler til fortsat udbygning af idrætsmidler hvert år. Midlerne er p.t. ikke disponeret.

 

Ballerup Rideklubs afgift til Ballerup Kommune for at foretage udlejning til private hesteejere (pensionærer) øges til 325.000 kr. om året fuldt indfaset som konsekvens af de forbedrede forhold.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

 1. De resterende 0,5 mio. kr. finansieres på projekt nr. 031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg.
   
 2. Den eksisterende driftsaftale mellem Ballerup Rideklub og Ballerup Kommune genforhandles med henblik på at øge foreningens afgift for adgangen til at foretage udlejning af hestebokse til private pensionærer fra det nuværende niveau på 250.000 kr. om året til 325.000 kr. om året fuldt indfaset i konsekvens af de forbedrede staldforhold.
   
 3. Center for Skoler, Institutioner og Kultur bemyndiges til at genforhandle den eksisterende driftsaftale.
   
 4. Der i begyndelsen af 2019 bliver fremlagt en sag om anlægsbevilling til etablering af ny staldbygning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Indstillingens punkt 2 udgår, således at alene indstillingens punkt 1, 3 og 4 indstilles til godkendelse.

 

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at få forelagt udkast til aftale til godkendelse.

Dokumenter

Download samlet dokument

Download