Kultur- og Fritidsudvalget

26.11.2019 kl. 13:00
Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Anja Holtze (A) - Deltog
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
 • Deltog i punkterne 1-13
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Per Kensø (centerchef for Skoler
 • Institutioner og Kultur) - Deltog
 • Jens Overgaard (kulturchef) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Bjarne Rasmussen (A) - Afbud

Åben dagsorden


 1. Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede et kulturtilskud på 70.000 kr. til besøg fra Burkina Faso på møde den 8. januar 2019. Regnskab vedrørende besøget kan ses i bilag.

  Bilag
  1 bilag
   
 2. Pr. 1. januar 2020 træder en administrativ ændring i kraft hos Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, som betyder at arrangører af arrangementer med mere end 150 deltagere, skal hyre en ekstern rådgiver til at udarbejde en planfordelingsplan.
   
 3. Folkeoplysningsudvalgets tilbagemelding på "Aftale om budget 2020". Økonomiudvalget orienteres om tilbagemeldingen på mødet den 10. december 2019.

  Bilag
  1 bilag
   
 4. Ballerup Bibliotekernes strategiplan v/bibliotekschef Ravinder Kaur-Pedersen.
   
 5. Ankestyrelsen har udsendt en ny udtalelse om styrelseslovens regler for offentliggørelse af Kommunalbestyrelsens beslutninger i sager, der er behandlet for lukkede døre. Ankestyrelsen har udtalt, at sigende overskrift og selve beslutningen skal offentliggøres med de begrænsninger, der følger af kommunens tavshedspligt.

  Direktionen har på sit møde den 18. november besluttet, at Ballerup Kommune i overensstemmelse hermed fremover offentliggør både overskrift og beslutning, også i Økonomiudvalgets og de stående udvalgs sager. Ændringen forventes at kunne få virkning fra den 1. januar 2020.

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Det bemærkes, at de omtalte administrative ændring under punkt 2 er blevet trukket tilbage efter udsendelse af dagsordenen.


Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 3. september 2019 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalget har godkendt et skitseforslag til et kunstværk til Buepladsen i bykvarteret Egebjerggård i Ballerup. Skulpturen har fået arbejdstitlen "Egebjerg Portalen". Kunstværket koster 0,7 mio. kr.

 

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender prisen på værket og fastsætter en egenfinansiering af værket på 350.000 kr. Samtidig indstilles det, at administrationen får tilladelse til at ansøge fonde om det resterende beløb til finansiering af kunstværket og, at der kan ansøges fonde i en specifik rækkefølge.

 

Baggrund

Ifølge lokalplan nr. 132 for bykvarteret Egebjerggård, skal der være kunst på Buepladsen. I den politiske aftale for 2018, punkt 6.27, blev der udtrykt ønske om, at mulighederne skulle undersøges for at opføre et kunstværk på Buepladsen i bykvarteret Egebjerggård i Ballerup - helt eller delvist finansieret via private sponsorater. I den politiske aftale for 2018 står der følgende om kunstværket på Buepladsen: ”I det omfang der er behov for kommunal medfinansiering, finansieres denne over kunstrammen”.

 

Med baggrund heri blev der på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. september 2019 fremlagt et forslag til en skitse for et kunstværk på Buepladsen. Forslaget er en skulptur med arbejdstitlen "Egebjerg Portalen", og er skabt af danser, koreograf og filmmager Janet Spiegal og billedhugger Peter Hesk.

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte skitseforslaget, og godkendte endvidere, at administrationen kunne gå i gang med at undersøge muligheden for at finansiere kunstværket via hel eller delvise private sponsorater.

 

Sagsfremstilling

Skulpturen med arbejdstitlen ”Egebjerg Portalen” koster 0,7 mio. kr. Prisen dækker kunstnerlønninger, udgifter til støbning af skulpturen samt opsætning af skulpturen. Center for By, Erhverv og Miljø bekræfter, at den nuværende sokkel kan benyttes til skulpturen uden yderligere omkostninger.

Afdækning af fonde
Administrationen har kontaktet udvalgte fonde, der tidligere har støttet Ballerup Kommune og som yder støtte til kunst og kultur.

 

Statens Kunstfond, der er Danmarks største kunstfond, har bekræftet, at fonden gerne modtager en ansøgning fra Ballerup Kommune vedrørende "Egebjerg Portalen". Statens Kunstfond skal betragtes som hovedbidragsyder i forhold til finansiering af kunstværket, både på grund af fondens størrelse, men også fordi fonden har specifikke midler afsat til realisering af nyskabende kunstprojekter i det offentlige rum. Puljen har titlen ”Kunst i det offentlige rum: Projekttilskud” og i puljebeskrivelsen fremgår det, at der skal indgå en egenfinansiering af værket i ansøgningen. Størrelsesordenen af egenfinansieringen er ikke defineret, men følgende fremgår af puljebeskrivelsen: ”I skal som fremtidige ejere af kunstværket udvise et engagement i projektet i form af egenfinansiering.”

 

Statens Kunstfond er blevet spurgt, om fonden vil rådgive omkring størrelsen på egenfinansieringen. Fonden tilkendegiver, at der ikke er en fast fordelingsnøgle i forhold til egenfinansiering, da det er op til den enkelte ansøger at definere denne. Fonden kan derfor ikke anbefale et konkret beløb eller en procentdel af den samlede projektomkostning, som bør indgå i ansøgningen som egenfinansiering.

 

For at komme en egenfinansiering af dette projekt nærmere, er tre kommuner blevet kontaktet. I 2018 fik kommunerne Vejle, Odense og Odsherred alle bevilget 1 mio. kr. fra Statens Kunstfonds pulje ”Kunst i det offentlige rum: Projekttilskud”. Af de tre kommuners oplysninger kan det konkluderes, at der i de tre ansøgninger indgik en egenfinansiering på mellem 0,8 mio. kr. og 1. mio. kr. Da omkostningerne på værkerne varierer fra 1,8 mio. kr. til 55 mio. kr., udgør egenfinansiering af værkernes samlede pris mellem 2 og 45 pct.

 

Øvrige fonde

Der findes en række større private fonde, som tidligere har bevilget støtte til Ballerup Kommune, og som er blevet undersøgt i forhold til fondenes relevans vedrørende finansiering af ”Egebjerg Portalen”:

 • Beckett-Fonden (relevant at ansøge)
 • OAK Fundation (ikke relevant at ansøge, da fonden ikke længere støtter kunst og kultur)  
 • Carlsbergfonden - (ikke relevant at ansøge, da fonden ikke længere støtter kunst og kultur)
 • Augustinus Fonden (ikke relevant at ansøge, da offentlig kunst er i periferien af fondens støtteområde)
 • Nordea-fonden (ikke relevant at ansøge, da fonden ikke længere støtter offentlig kunst)
 • Realdania (ikke relevant at ansøge, da fonden kun støtter kunst, der er integreret i bygninger)

I forhold til størrelsesordenen på en egenfinansiering er det kun Realdania, der har ville rådgive om dette. Fonden oplyser, at egenfinansieringen bør ligger på 50 pct. af den samlede omkostning.

 

Ud fra de undersøgelser som administrationen har begået, er det administrationens vurdering, at en egenfinansiering er nødvendig for at få succes med at realisere omkostningerne til værket via fondssøgning. Det anbefales, at fondene søges med en egenfinansiering på 350.000 kr. for at demonstrere Ballerup Kommunes engagement i projektet på grund af Statens Kunstfonds puljebeskrivelsen og for at imødekomme Realdanias procentsats.

 

Det anbefales, at Statens Kunstfond ansøges først og, at der afventes svar før Beckett-Fonden ansøges om midler til projektet. Hermed for at demonstrere projektets realiserbarhed. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i 2020 afsat en anlægsbevillig på projekt nr. 364241 "Kunst i de tre bymidter" på 0,7 mio. kr. Det anbefales, at der afsættes et beløb på 350.000 kr. til egenfinansiering af "Egebjerg Portalen" i forbindelse med fondssøgning til finansiering af værket.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Værkets totalpris på 0,7 mio. kr. godkendes.
   
 2. Størrelsen på egenfinansieringen af værket på 350.000 kr. godkendes.
   
 3. Det godkendes, at administrationen kan ansøge om de resterende midler til kunstværket fra Statens Kunstfond mfl.
   
 4. Det godkendes, at administrationen ansøger Statens Kunstfond først og, at der afventes svar fra fonden før Beckett-Fonden ansøges.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Kultur og Fritidsudvalget den 5. marts 2019 Punkt 36

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommunes nuværende driftsaftale med Ballerup Rideklub udløber den 31. december 2019. Der er udarbejdet forslag til en ny aftale, som løber fra 1. januar 2020 til 31. december 2025. Formålet med den nye aftale er i hovedtræk at videreføre rammer og vilkår for samarbejdet mellem Ballerup Kommune og Ballerup Rideklub om driften af ridecentret.

 

Det indstilles, at aftalen godkendes. 

 

Baggrund

Ballerup Kommune har etableret Ballerup Ridecenter som led i en alsidig kommunal indsats for foreningsidrætten. Ballerup Ridecenter ejes af Ballerup Kommune og er i en længere årrække, i fælles interesse, drevet af Ballerup Rideklub. 

 

Ballerup Kommune finansierer opførelsen af staldbygning for at overholde hestelovens bestemmelser. Som konsekvens af de forbedrede staldforhold medvirker Ballerup Rideklub med en øget afgift til Ballerup Kommune for udlejning af stalde til private hesteejere. 

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på møde den 5. marts 2019, at den øgede afgift indfases løbende, så afgiften stiger fra 250.000 kr. til 275.000 kr. årligt i perioden 2020-2025. Fra og med 2026 øges afgiften til 325.000 kr. årligt. 

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes nuværende driftsaftale med Ballerup Rideklub udløber den 31. december 2019. Der er udarbejdet et forslag til en ny aftale, som er gældende i perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2025. Der lægges op til grundlæggende, at videreføre rammer og vilkår for samarbejdet mellem Ballerup Rideklub og Ballerup Kommune om driften af ridecentret.

 

Med aftalen beskrives parternes rettigheder og pligter der for rideklubbens vedkommende omfatter alt omkring den daglige drift, herunder først og fremmest rideskole, hestepension, handicapridning, drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, udendørs rideanlæg og administration.

 

Aftalen beskriver også de miljømæssige krav, der stilles til drift af offentlige arealer, herunder bekæmpelse af bjørneklo, vedligeholdelse af vandløb, afgræsning, parkering mv.

 

I medfør af ny lov om hestehold bliver ridecentrets staldkapacitet med den igangværende ombygning reduceret med cirka 10 heste-/ponybokse, fra ca. 105 bokse til ca. 95 bokse.


For Ballerup Kommunes vedkommende omfatter aftalen primært forpligtelser i forbindelse med bygningernes udvendige vedligeholdelse, vedligeholdelse af offentlig vej- og stisystemer, bygnings- og miljøtilsyn samt anvisning af tilskud til gødningshåndtering, indvendig vedligeholdelse og ekstern regnskabsrevision (kommunalt krav).

 

Ballerup Kommune afholder omkostninger til el, vand og varme. 

 

Foreningen afdrager for nærværende 100.000 kr. om året for opførelse af en ponystald. Afdragsperioden er tidsbegrænset og ophører den 1. november 2025, hvor lånet er tilbagebetalt. 

 

Den væsentligste tilføjelse i aftalen er, at afgiften til Ballerup Kommune for udlejning til privatopstaldning øges med 25.000 kr. om året fra det nuværende niveau på 250.000 kr. til 275.000 kr. årligt i perioden 2020-2025. Fra og med 2026 hvor Ballerup Rideklub har indfriet sit nuværende lån til Ballerup Kommune øges afgiften til 325.000 kr. årligt. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Forslag til driftsaftale mellem Ballerup Rideklub og Ballerup Kommune 2020 til 2025 godkendes.

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 8. januar 2019 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Klatreklubben PLØKS (PLØKS) har ønsket at supplere sine indendørs aktiviteter ved etablering af udendørs klatrevæg på gavlen af Skovlundehallen ved Skovlunde Skole. Der er indhentet tilbud på opførelse af en klatrevæg fra Unisport. De samlede omkostninger beløber sig til 785.325 kr.

 

PLØKS har indhentet finasiering for 533.587 kr. gennem egenfinansiering og tilskud.

 

Det foreslås, at den resterende finansiering på 251.738 kr. til opførelsen af en klatrevæg afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.

 

Baggrund

PLØKS er Danmarks sjette største klatreklub og har ca. 325 medlemmer. PLØKS driver og vedligeholder sin egen klatrevæg, der er placeret i forbindelse med Skovlundehallen.

 

Center for Ejendomme har oplyst, at der ikke er noget til hinder for, at en klatrevæg kan etableres på gavlen.

 

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 8. januar 2019 bevilgede udvalget et tilskud på 58.587 kr. fra Vækstpuljen til etablering af den udendørs klatrevæg på Skolunde Skole med bl.a. følgende bemærkning: "Såfremt projektet ikke kan realiseres med supplerende, ekstern finansiering, tilbageføres midlerne til Vækstpuljen".

 

Sagsfremstilling

PLØKS ønsker at etablere en udendørs klatrevæg på gavlen af Skovlundehallen som supplement til klubbens eksisterende indendørs klatrevæg.

 

PLØKS har indhentet forslag og tilbud på etablering af klatrevæggen, der lyder på 735.725 kr. Herfra fraregnes anskaffelse af opbevaringskasser, der ikke skønnes nødvendige. Af sikkerhedsmæssige årsager er det nødvendigt at etablere et faldunderlag, der overslagsmæssigt er opgjort til 60.000 kr.

 

De samlede omkostninger til etableringen er således opgjort til 785.325 kr.

 

Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde den 8. januar 2019 bevilget tilskud på 58.587 kr. fra Vækstpuljen, Lokale- og Anlægsfonden har bevilget tilskud på 200.000 kr., Nordeafonden har bevilget tilskud på 25.000 kr. Derudover har PLØKS en egenfinansiering på 250.000 kr. Den samlede finansiering er på 535.000 kr.

 

Samlede omkostninger for etablering af klatrevæg:

Klatrevæg jf. tilbud:735.725 kr.
Fradrag, opbevaringskasser-10.400 kr.
Faldunderlag60.000 kr.
Samlede omkostninger for etablering af klatrevæg785.325 kr.

 

Nuværende finansiering:

Diverse tilskud 283.587 kr.
PLØKS' egenfinansiering250.000 kr.
Finansiering i alt533.587 kr.
Difference-251.738 kr.

 

Idet det ikke er muligt for PLØKS at hente yderligere ekstern finansiering til klatrevæggen, foreslår Center for Skoler, Institutioner og Kultur, at Ballerup Kommune bidrager med et yderligere tilskud på 250.000 kr., så klatrevæggen kan realiseres.

 

De 250.000 kr. finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme for 2019 via mindreforbrug på inventarmidler til haller (100.000 kr.), fællesudgifter til lokaler (90.000 kr.) og "Sommerferieaktiviteter" (62.000 kr.). I alt 252.000 kr.

 

Ballerup Kommune har givet PLØKS 10 års brugsret til klatrevæggen, hvilket er forudsætningen for tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden. Center for Ejendomme vil forestå selve opførelsen af klatrevæggen.

 

Det er Center for Skoler, Institutioner og Kulturs vurdering, at klatrevæggen vil bidrage positivt til udviklingen af PLØKS' egne aktiviteter og til Ballerup Kommunes idrætstilbud i det hele taget. Klatrevæggen kan ibrugtages i april måned 2020. I givet fald vil opførelsen først påbegyndes i foråret 2020.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Realisering af klatrevæggen koster 252.000 kr. som finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets økonomiske ramme.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der bevilges et tilskud på 252.000 kr., til realisering af opførelsen af en udendørs klatrevæg i Klatreklubben PLØKS.
   
 2. Beløbet på 252.000 kr. overføres til 2020, hvor projektet færdiggøres.

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 4. juni 2019 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog i 2018 en udviklingsplan for Ballerup Idrætsby.

 

I "Aftale om Budget 2019", punkt 4.9, fremgår det, at der er afsat 0,15 mio. kr. til rådgiverbistand i forbindelse med de tre første greb i udviklingsplanen, som handler om mulighederne for grundsalg, etablering af en café i centrum af idrætsbyen samt synergi mellem idrætsbyen og TAPETEN, Forenings- og Frivillighedscenter (Tapeten).

 

Afrapportering om arbejdet med de tre greb fremlægges på mødet. 

 

Baggrund

Som et led i udmøntningen af "Aftale om budget 2017" godkendte Kultur- og Fritidsudvalget i september 2017 et kommissorium for administrationens arbejde med en samlet udviklingsplan for Ballerup Idrætsby. På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. juni 2018, punkt 7, vedtog udvalget en udviklingsplan for Ballerup Idrætsby samt en tidsplan. Som første trin i tidsplanen indgår analyser af tre mulige greb med afgørende betydning for den videre retning for udviklingsplanens realisering. 

 

I "Aftale om Budget 2019", punkt 4.9, er der afsat 0,15 mio. kr. til rådgiverbistand i forbindelse med de tre første greb i udviklingsplanen, som handler om mulighederne for grundsalg, etablering af en café i centrum af idrætsbyen samt synergi mellem idrætsbyen og TAPETEN, Forenings- og Frivillighedscenter (Tapeten). Kultur- og Fritidsudvalget har løbende fået afrapporteringer fra arbejdet med grebene i løbet af 2019 og der forlægges en endelig afrapportering i efteråret 2019.

 

Kultur- og Fritidsudvalget fik på møde den 2. april 2019, punkt 13, fremlagt en status på undersøgelsen af de tre første greb fra udviklingsplanen. I forbindelse med grebet om grundsalg besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at få fremlagt den indledende skitse over mulige placeringer af byggeri i Ballerup Idrætsby. Dette skete på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 4. juni 2019, punkt 3, hvor skitserne blev fremlagt og taget til efterretning. 

 

Sagsfremstilling

Udviklingsplanen skal styrke Ballerup Idrætsby som en sammenhængende idrætsby med centrum og gode muligheder for fællesskaber og socialt samvær, både for de foreningsaktive og selvorganiserede. Udviklingsplanen skal også styrke en optimal brug af fælles arealer og anlæg, hvor flere brugere og brugergrupper deler faciliteter.

 

Den samlede udviklingsplan for Ballerup Idrætsby er bygget op omkring fem temaer, der hver på deres måde konkretiserer de politiske målsætninger, som er beskrevet i Vision 2029, Ballerup Kommunes Idrætspolitik samt Kultur- og Fritidsudvalgets kommissorium.

 

De fem temaer er:

 • Sammenhængende idrætsby med centrum
 • Fællesskab og socialt samvær
 • Optimale fælles arealer og anlæg
 • Idrætsbyen for alle – også selvorganiserede
 • Cykelby.

Som første trin i planens realisering fremgår analyser af tre centrale muligheder:

 • Afdækning af mulig synergi mellem Ballerup Idrætsby og TAPETEN.
 • Forudsætninger for etablering af en fælles café
 • Muligheder for grundsalg.

Endelig afrapportering på arbejdet med de tre greb fremlægges på Kultur- og Fritidsudvalgets møde.

 

Afdækning af mulig synergi mellem Ballerup Idrætsby og Tapeten

Tapeten blev den 1. marts 2019 en del af Ballerup Idrætsby. Som en del af rådhusrokaden er Tilbudsservice flyttet ind på Tapeten. I 2019 har der primært været fokus på selve overdragelsen af Tapeten til Ballerup Idrætsby samt etablering af en hensigtsmæssig deling og/eller fælles brug af lokaler og støttefunktioner mellem fritidsbrugere og Tilbudsservices medarbejdere. Ønsket om øget synergi mellem Ballerup Idrætsbys øvrige faciliteter og Tapeten er blevet søgt indfriet gennem forslag om sammenlægning af brugerrådene i Ballerup Idrætspark og Tapeten. 

 

Forudsætninger for etablering af café

Med henblik på afklaring af mulighederne for etablering af en café i Ballerup Idrætsby er der indhentet en analyse, der ud fra erfaringstal for cafédrift beskriver det forventede driftsgrundlag og -forudsætninger for etablering af en café i idrætsbyen ved fire forskellige placeringer. Analysen af driftsforudsætninger suppleres med en rumanalyse for, hvordan placeringen af en café kan understøtte udviklingsplanens tematiske ønsker om øget fortætning og etablering af centrum i Ballerup Idrætsby. Materialet gennemgås på mødet.

 

Muligheder for grundsalg

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har i samarbejde med Center for By, Erhverv og Miljø undersøgt mulighederne for grundsalg i Ballerup Idrætsby. Da finansiering af eventuelle anlægsprojekter skal holdes op mod det samlede anlægsloft for Ballerup Kommune og den politiske prioritering af anlægsmidlerne, vil administrationen med baggrund i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af muligheder for cafédrift og -etablering, fremlægge en sag om finansieringsmulighederne for Kultur- og Fritidsudvalget den 7. januar 2020.

 

På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget deltager chef Ketil Folmer Christensen fra Ballerup Idrætsby under behandlingen af sagen. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i budget 2019 afsat 0,15 mio. kr. til rådgiverbistand i forbindelse med arbejdet med de tre greb. Midlerne udmøntes i Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Status på synergi mellem Ballerup Idrætsby og TAPETEN, Forenings- og Frivillighedscenter tages til efterretning.
   
 2. Mulighederne for cafédrift og -etablering i Ballerup Idrætsby drøftes.
   
 3. Sag om grundsalg som finansieringsmulighed for Ballerup Idrætsbys udviklingsplan forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget den 7. januar 2020.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 12. november 2019 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Med udgangspunkt i folkeskolelovens § 33 er der fra august 2019 igangsat et pilotprojekt om iværksættelse af et fleksibelt skoletilbud i Skovlunde for udskolingselever, der på baggrund af skolevægring ikke eller kun sjældent følger den daglige undervisning på Skovlunde Skole.    

 

Status på det fleksible skoletilbud - kaldet Rampen - forelægges Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Baggrund

Med henblik på at gøre særligt sårbare elever klar til en ungdomsuddannelse både fagligt, socialt og personligt har skoleledelsen på Skovlunde Skole, klubledelsen i Skovlunde og ledelsen i Center for Børne- og Ungerådgivning indgået et samarbejde om at udvikle et alternativt skoletilbud for en specifik målgruppe af elever, som p.t. ikke har deres daglige gang i skolen, med baggrund i folkeskolelovens § 33.

 

Dette fleksible skoletilbud, kaldet Rampen, startede op i det nye skoleår i august 2019 med fem elever, hvoraf en elev samtidig følger dele af undervisningen i sin hjemklasse på Skovlunde Skole. Forud er foregået en visitation af eleverne med deltagelse af forældre, skole, klub og Center for Børne- og Ungerådgivningen. Det daglige undervisningsindhold er tilrettelagt, så det understøtter de enkelte elevers uddannelses- og fællesskabsplaner, herunder elevernes faglige, sociale og personlige udvikling.

 

Undervisningen varetages af lærere og pædagoger og finder sted i Klub Ellekildes lokaler.

 

Sagsfremstilling

Skovlunde Skole har en række elever, som sjældent eller ikke benytter den almene skole. Rampen er et alternativt skoletilbud, som har til hensigt at fastholde unge, der ikke eller kun sjældent benytter den almene skole, i fællesskabet i distriktskolen og lokalsamfundet. Derudover er det hensigten at understøtte de unges mulighed for at afslutte folkeskolens afgangsprøve, så de har mulighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse.

 

Vurderingen er, at de fem elever, som benytter Rampen, har gavn af det midlertidige tilbud. Der er fremgang hos alle elever, når det gælder både trivsel, læring og tilstedeværelse. De beskrevne mål i elevernes respektive uddannelses- og fællesskabsplaner anses som velegnede til at understøtte denne udvikling. Aktuelt pågår en vurdering i samarbejde med nuværende elever, forældre, lærere og pædagoger samt relevante samarbejdspersoner om, hvordan det videre forløb skal tilrettelægges.

 

På nuværende tidspunkt er der samtidig påbegyndt en visitationsproces, der omhandler optag af nye midlertidige elever til Rampen med opstart januar 2020. Der er blevet udviklet en årsplan, hvor de forskellige typer møder, med inddragelse af alle relevante parter, er beskrevet og fastsat. Denne årsplan tjener som værktøj i fortsættelsen af det fleksible skoletilbud.

 

På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget deltager pædagogisk leder Christian Friderichsen og leder Carlo Jacobsen fra Klub Skovlunde under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser, da der er tale om allerede bevilgede midler.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

 1. Orientering om status på pilotprojekt om fleksibelt skoletilbud "Rampen" i Skovlunde tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. maj 2019 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalget deltog i Kulturmødet på Mors den 22.-24. august 2019 og udvalget skal evaluere deltagelsen. Endvidere behandles deltagelse i Kulturmødet på Mors i 2020.

 

Baggrund

Deltagelse i Kulturmødet på Mors 2019. 

 

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget deltog sammen med to repræsentanter fra administrationen og tre decentrale kulturledere i Kulturmødet på Mors den 22.-24. august 2019. Udvalget skal evaluere deltagelsen. 

 

Deltagelsen evalueres med henblik på at afdække Kultur- og Fritidsudvalgets oplevelse af mødet og evt. ønske om at deltage i 2020.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifter til seminar og andre arrangementer afholdes af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme. Den samlede budgetramme for valgperioden 2018-2021 er på 212.000 kr. og der er overførelsesadgang mellem årene. 

 

Forbrug på budgetrammen i 2018 var 34.143 kr. Udgifter til deltagelse i Kulturmødet på Mors 2019 beløber sig til 17.307 kr. 

 

På Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme er der 160.550 kr. tilbage for resten af valgperioden. 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

 1. Kultur- og Fritidsudvalgets deltagelse i Kulturmødet på Mors i 2019 evalueres.
   
 2. Kultur- og Fritidsudvalget beslutter evt. deltagelse i Kulturmødet på Mors i 2020. 

Beslutning

Deltagelse i Kulturmødet på Mors 2019 blev drøftet. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker fremadrettet, at deltage i kulturmødet hvert andet år. Deltagelsen skal være i lige årstal, så det ligger forskudt i forhold til Ballerup Musikfest.


Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2019 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 13. august 2019 blev forslag til program for musikstudietur godkendt med bemærkningen om, at musikstudieturen skulle finde sted den 26.-29. november 2019. Efterfølgende har Kultur- og Fritidsudvalget besluttet, at udskyde musikstudieturen til 2020. Der fremlægges nu forslag til datoer for studieturen i 2020.

 

Baggrund

I "Aftale om budget 2019" punkt 1.18 fremgår det, at der skal tages stilling til, hvordan der kan arbejdes med en strategi for udbredelse af musik til bredere målgrupper i Ballerup Kommune.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af "Aftale om budget 2019" blev det på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. marts 2019 besluttet, at der skal planlægges en studietur for Kultur- og Fritidsudvalget til en række danske kommuner, hvor arbejdet med en musikstrategi har givet gode resultater.

 

Administrationen foreslår, at musikstudieturen bliver fastsat til den 28.-30. april 2020. Administrationen vil herefter arbejde videre med det godkendte program for musikstudieturen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifter til seminar og andre arrangementer afholdes af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme. Den samlede budgetramme for valgperioden 2018-2021 er på 212.000 kr. og der er overførelsesadgang mellem årene. 

 

På Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme er der 160.550 kr. tilbage for resten af valgperioden. 

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

 1. Forslaget om at musikstudieturen gennemføres den 28.-30. april 2020 godkendes

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2019 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Opfølgning på det årlige dialogmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget samt Ballerup Ungdomsråd den 7. november 2019. 

 

Det indstilles, at dialogmødet og dets emner drøftes. 

 

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget afholder et årligt dialogmøde med Ballerup Ungdomsråd.


Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 5. marts 2019, at det årlige dialogmøde med Ballerup Ungdomsråd skulle afholdes den 7. november kl. 19.00-21.00 i Ungdomskulturhuset Vognporten i Ballerup. 

 

Mødet den 7. november 2019

Dialogmødet startede med velkomst, præsentationsrunde og et kort oplæg ved daglig leder af Ungdomskulturhuset Vognporten, Frank Weinberg, om Ungdomskulturhuset Vognporten, Ungdomsrådet og Mere Monitor. 

 

Ballerup Ungdomsråd havde ønsket følgende punkter til drøftelse: 

 • Udfordringerne med at skaffe nye unge/frivillige
 • Den daglige leders rolle og arbejdsopgaver
 • Ungdomskulturhuset Vognportens rolle i fremtiden? Skal Vognporten fortsat være et åbent tilbud, eller skal der være mere fokus på projekter?
 • Kultur- og Fritidsudvalgets visioner og ønsker til Ungdomsrådet.

Opfølgning

Med baggrund i mødet foreslår administrationen en drøftelse heraf. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

 1. Dialogmødet med Ballerup Ungdomsråd drøftes. 

Beslutning

Sagen blev drøftet

Indhold

Sammendrag

Regnskab fra Teaterforeningen TEMA, herefter TEMA, for sæson 2018-2019 forelægges til godkendelse.

 

Baggrund

TEMA får hvert år et tilskud fra Ballerup Kommune på 190.000 kr., og Baltoppen LIVE får et indirekte tilskud på 140.000 kr. til lokaleleje ved TEMAs forestillinger.

 

Ifølge budgetaftalen for 2018 punkt 3.10 afsættes der i hvert af årene 2018-2021 et tilskud på 50.000 kr. til TEMA til fortsat at realisere børneteater i Baltoppen Live.

 

Sagsfremstilling

Regnskabet for sæson 2018-2019 viser et overskud på 166.496 kr. og en egenkapital på 143.974 kr.

 

Ballerup Kommunes tilskud på 190.000 kr. og de 50.000 kr., som ydes i henhold til budgetaftalen for årene 2018-2021, benyttes til børneteatervirksomhed. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Teaterforeningen TEMAs regnskab for sæson 2018-2019 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Der forelægges forslag om fordeling af tilskud til aftenskolerne for 2020 til godkendelse efter ansøgning.

 

Baggrund

Der ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler) i henhold til folkeoplysningsloven og Kommunalbestyrelsens retningslinjer.

 

Aftenskolerne har indsendt ansøgning om tilskud til undervisning mv. for 2020. Ansøgningen sker på baggrund af indeværende års forventede udgifter til lærerløn ekskl. 10 pct. til debatskabende aktiviteter.

 

Bevilling af tilskud for 2020 sker på baggrund af forventet tilskudsberettiget løn i 2019 og reelle ansøgninger.

 

Sagsfremstilling

11 aftenskoler har indsendt en ansøgning om tilskud for 2020. Ansøgningerne om tilskud til undervisning mv. for 2020 er gennemgået af Center for Skoler, Institutioner og Kultur, der har følgende bemærkninger til ansøgningerne:

 • Aftenskolerne har samlet søgt om tilskud for 1.439.653 kr. til undervisning og foredrag, ekskl. 10 pct. til debatskabende aktiviteter. I budgettet for 2020 er der afsat 1.285.320 kr. til voksenundervisning inkl. 10 pct. til debatskabende arrangementer.
 • Fratrukket 10 pct. til debatskabende aktiviteter er budgettet til undervisning og foredrag på 1.156.788 kr., og dermed 282.865 kr. mindre end er ansøgninger på.
Budget inkl. 10 pct. debatskabende aktiviteter 1.285.320 kr.
Minus 10 pct. debatskabende aktiviteter      128.532 kr.
Budget til undervisning og foredrag      1.156.788 kr.

 

Ansøgninger fra aftenskolerne til undervisning og foredrag1.439.653 kr.  
Budget til undervisning og foredrag    1.156.788 kr.
Difference

282.865 kr.

 • FOF, AOF, Ballerup Kammerkor og LOF har søgt et større tilskud end i 2019 på grund af flere undervisningstimer.
 • Skovlundekoret har søgt et større tilskud end i 2019. Aftenskolen har ikke begrundet stigningen.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har udarbejdet et forslag til fordelingen i mellem aftenskolerne.

 

For følgende aftenskoler har bevillingen taget udgangspunkt i forventet tilskudsberettiget løn for 2019:

 • FOF
 • Lautrupgård Musikfabrik
 • AOF
 • VoiceZone
 • Baldur
 • Ballerup Folkedanserforening
 • Skovlundekoret
 • Gigtforeningens Oplysningskreds i Ballerup
 • MOF.

For følgende aftenskoler har bevillingen taget udgangspunkt i den reelle ansøgning:

 • Ballerup Kammerkor
 • LOF.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 1.285.320 kr. i budgettet til tilskud til folkeoplysende voksenundervisning.

 

I henhold til folkeoplysningslovens § 8, stk. 3 skal aftenskolerne anvende 10 pct. af det kommunale tilskud til debatskabende aktiviteter.

 

Da 10 pct. af budgettet til folkeoplysende voksenundervisning skal anvendes til debatskabende undervisning, resterer der 1.156.788 kr. til aftenskolernes undervisning og foredrag.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

 1. Forslag om fordeling af tilskud til aftenskolernes undervisning mv. for 2020 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Børnehuset Sesam ansøger, på vegne af alle fire børnehuse i Distrikt Hedegården, om et tilskud på 26.000 kr. fra Børnekunstpuljen til billedkunstner Christina Elvira Godsk og projektet ”Stjernestøv og Glimmerdrys”.

 

Projektet afvikles i foråret 2020 og vil foregå i alle fire børnehuse, hvor op til 30 børn kan deltage hvert sted. Børnehusene finansierer selv halvdelen af projektet.

 

Det indstilles, at der bevilges et tilskud på 26.000 kr. til projektet.

 

Baggrund

Der er afsat 156.196 kr. til Børnekunstpuljen i 2020. Der fremgår af "Aftale om budget 2019", at der reserveres to tredjedele af puljen hver år til musiktilbud for børn og unge. Der er herefter et restbudget på 52.065 kr. til fordeling via ansøgninger i 2020.   

 

I kriterierne for Børnekunstpuljen lægges der vægt på, at projektet opfylder flere af følgende punkter: 

 • Tager udgangspunkt i børns skaberevne, som ressource og stimulerer deres muligheder for at udtrykke sig kreativt
 • Involverer en professionel kunstner, der gerne må have erfaring med at arbejde med børn
 • Giver pædagoger og lærere nye redskaber eller kendskab til nye arbejdsformer, der skaber basis for et videre arbejde med kreative opgaver
 • Er procesorienteret, og at det udfordrer og stimulerer børnenes viden og deres sædvanlige roller i gruppen
 • Tager udgangspunkt i ligeværdighed mellem proces og det endelige udtryk
 • Involverer flere samarbejdspartnere
 • Arbejder på tværs af de involverede voksnes faggrænser, børnenes alder samt skemalagte aktiviteter
 • Styrker lokale eller interessemæssige netværk eller udvikler etablerede traditioner.

Sagsfremstilling

Børnehuset Sesam ansøger, på vegne af alle fire børnehuse i Distrikt Hedegården, om et tilskud på 26.000 kr. fra Børnekunstpuljen til billedkunstner Christina Elvira Godsk og projektet ”Stjernestøv og Glimmerdrys”. Projektet afvikles i foråret 2020 med start i marts 2020.

 

”Stjernestøv og Glimmerdrys” er et eksperimenterende børnekunstprojekt med afsæt i rummet. Via fortælling og en legende proces, føres børnene ind i kunstens verden, så den bliver sjov, vedkommende og magisk. Projektet afvikles som en æstetisk læreproces, der understøtter børnenes sanser, forestillingsevne, samt evne til at fordybe sig.

 

Børnene arbejder med forskellige historier og videoklip, som alle knytter sig til temaet. Børnene bliver eksempelvis præsenteret for historien om rumhunden Laika. Børnene skal se en video med den japanske blomsterkunstner Makoto Azuma, der sender blomster ud i rummet og de skal opleve Michael Jackson danse Moonwalk. Børnene skal forme planeter, male Mælkevejen og skabe The Big Bang og hermed omdanne en stue i børnehuset til et univers af planeter og galakser. Understøttet af UV-lys og lyd bliver resultatet en magisk, sanselig og dramatisk teaterinstallation skabt af børn. Alle børnehusets børn, pædagoger samt forældre får mulighed for at opleve resultatet af kunstprojektet ved en fernisering.


Projektet udgør et forløb i hvert af de fire børnehuse i Distrikt Hedegården. Hvert forløb består af fire formiddage i arbejdsproces, en dag til ophængning og en dag til fernisering. I alt seks arbejdsdage for kunstner Christina Elvira Godsk i hvert børnehus. Der kan deltage op til 30 børn pr. børnehus i selve kunstprojektet.   

 

Omkostningerne til projektet fordeler sig således:

 

BudgetPr. forløbProjekt totalt 
Arbejdsløn-12.000 kr.-48.000 kr.
Materialer-1.300 kr.-5.200 kr.
Omkostninger i alt-13.300 kr.-53.200 kr.
Egenfinansiering 26.200 kr.
Balance -26.000 kr.


Børnehuset Sesam ansøger, på vegne af alle fire børnehuse i Distrikt Hedegården, Børnekunstpuljen om 26.000 kr. til projektet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

BørnekunstpuljenInkl. momsEksl. moms
Budget 2020 156.196 kr.
Musiktilbud til børn og unge
(budgetaftale 2019)
 -104.131 kr.
Bevilget indtil den 26.11.2019 0 kr.
Ansøgninger på dette møde:  
"Stjernestøv og glimmerdrys"-26.000 kr.-26.000 kr.
Herefter til bevilling i 2020 26.065 kr.

 

Børnekunstpuljen er budgetlagt på ramme 40.38 Kulturel Virksomhed mv. Ovenstående skema viser de ansøgte beløb.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der bevilges et samlet tilskud på 26.000 kr. til de fire børnehuse i Distrikt Hedegården til projektet ”Stjernestøv og Glimmerdrys”.
   
 2. Kultur- og Fritidsudvalget inviteres til alle fire ferniseringer.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Brugerrådet ved Lautrupgård Musik- og Kulturhus søger om et kulturtilskud på i alt 100.000 kr. til fortsættelse af husets aktiviteter i 2020 og første halvår af 2021.

 

Det indstilles, at der ydes et tilskud på 90.000 kr.

 

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har Kulturtilskudspuljen, hvor Ballerup Kommunes foreninger, organisationer, borgergrupper mfl. kan søge tilskud fra.

 

Kriterierne for puljen er:

 • De kulturelle arrangementer skal være åbne for alle Ballerup Kommunes borgere
 • Bevilgede tilskud ydes ofte som underskudsgarantier. Dermed kommer et eventuelt tilskud først til udbetaling, hvis regnskabet viser et underskud
 • Alle, der modtager kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, har pligt til at oplyse om det i deres PR-materiale for det aktuelle arrangement
 • Kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, ydes med hjemmel i kommunalfuldmagten

Sagsfremstilling

Brugerrådet for Lautrupgård har i 2019 modtaget en rammebevilling på 60.000 kr. til afholdelse af koncerter og andre musikalske aktiviteter. Der foreligger endnu ikke regnskab for 2019, men ansøgeren oplyser, at midlerne er anvendt til intimkoncerter, parkkoncerter og øvrige aktiviteter fx. "Syng, spis og snak".

 

Brugerrådet ønsker fortsat at kunne støtte forskellige typer af koncerter og arrangementer i Musikhuset, der alle skal være offentlige, samt at have mulighed for udvikling af nye tiltag i huset.

 

På baggrund af de seneste to års erfaringer søger brugerrådet om en rammebevilling på 100.000 kr.

 

Støtten skal anvendes til:

Parkkoncerter30.000 kr.
Koncerter30.000 kr.
Nye aktiviteter10.000 kr.
Koncertaktiviteter i første halvår af 202130.000 kr.

 

Parkkoncerter

Parkkoncerterne ønskes fortsat at være gratis, som andre lignende koncerter i og uden for Ballerup Kommune. Der arbejdes på, at der også i 2020 er en populær professionel kunstner som ekstra trækplaster. Som de tidligere år vil Musikhusets forskellige kor, orkestre og bands deltage, og endelig vil brugerrådet søge at inddrage repræsentanter fra enten kommunens ungdomsskole, musikskole, Teatergruppen Klima eller andre.

 

Koncerter

Ansøger ønsker at udvikle koncertgenren i musikhuset, så koncerterne bliver mere alsidige. I 2019 blev der indledt et samarbejde med Produktionsskolen om at levere frokostmenuer til et nyt tiltag "Syng, Spis og Snak". Det var ifølge ansøger en stor succes.

 

Nye tiltag

Der er et ønske fra flere af husets grupper om at afprøve forskellige koncertformer. For at kunne støtte udviklingen af nye tiltag, søges der om støtte til dette.

 

Koncertaktiviteter i første halvår af 2021

Normal procedure har været, at brugerrådet modtager kulturtilskud omkring den 1. januar for det kommende kalenderår. Brugerrådet kan først derefter indgå kontrakter med bookingbureauer for kunstnere til koncerterne. Bookingbureauerne arbejder dog med en noget længere tidsfrist på op til 3/4 år før en koncertdato.

 

Brugerrådet har derfor behov for at kende størrelsen på et bevilget kulturtilskud mindst et halvt år før sæsonstart, mens Kultur- og Fritidsudvalget først kan bevilge tilskud når budgettet for det kommende år er vedtaget. En løsning, der både tilgodeser brugerrådets behov og tager hensyn til den kommunale budgetlægning er, at der bevilges tilskud pr. 1. januar for en sæson, der løber fra den 1. juli samme år til den 30. juni året efter. Derfor søger brugerrådet denne gang om tilskud til aktiviteter frem til den 30. juni 2021. Herefter vil der blive søgt tilskud omkring årsskiftet for den kommende periode fra den 1. juli til den 30. juni.

 

Center for Skoler, Institutioner og Kulturs kommentar
Administrationen vurderer, at det vanskeligt lader sig gøre inden for kulturtilskudspuljens budget at øge brugerrådets tilskud med 10.000 kr. til nye aktiviteter samtidig med, at der ydes tilskud til halvandet års kulturelle aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kulturtilskud er budgetlagt på ramme 40.38 Kulturel virksomhed mv.

 

KulturtilskudspuljenInkl. momsEkskl. moms
Budget 2020 414.679 kr.
Bevilget uden ansøgning:  
Kig og Lyt45.000 kr.45.000 kr.
Skovlunde Lokalråd25.000 kr.23.000 kr.
Fastelavn, Ballerup Museum 5.000 kr. 4.600 kr.
Til disposition pr. 01.01.2020 342.079 kr.
Ansøgninger på møde 26.11.19  
Brugerrådet Lautrupgaard100.000 kr.92.000 kr.
Ballerup Jazzklub20.000 kr.18.400 kr.
Ballerup Musik- og Kulturskole25.000 kr.25.000 kr.
Til disposition herefter: 206.679 kr.

 

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der bevilges et kulturtilskud til brugerrådet ved Lautrupgård Musik- og Kulturhus som rammebevilling på i alt 90.000 kr. i 2020 til kulturelle arrangementer i 2020 og første halvår af 2021 i Lautrupgård Musik- og Kulturhus.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Kultur- og Fritidsudvalget har forståelse for foreningens behov for, at bevillingen matcher en koncertplanlægning fra juni til juni. Det er derfor den eneste gang, der bevilliges midler for halvandet år ad gangen. Fremadrettet vil der blive bevilliget midler for et år ad gangen (fra juni til juni), såfremt Kultur- og Fritidsudvalget fremadrettet imødekommer evt. ansøgninger fra Laustrupgårds brugerråd.


Indhold

Sammendrag

Ballerup Jazzklub søger om et driftstilskud på 20.000 kr. fra Kulturtilskudspuljen.

 

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

 

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har Kulturtilskudspuljen, hvor Ballerup Kommunes foreninger, organisationer, borgergrupper mfl. kan søge tilskud fra.

 

Kriterierne for puljen er:

 • De kulturelle arrangementer skal være åbne for alle Ballerup Kommunes borgere
 • Bevilgede tilskud ydes ofte som underskudsgarantier. Dermed kommer et eventuelt tilskud først til udbetaling, hvis regnskabet viser et underskud
 • Alle, der modtager kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, har pligt til at oplyse om det i deres PR-materiale for det aktuelle arrangement
 • Kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, ydes med hjemmel i kommunalfuldmagten.

Sagsfremstilling

Ballerup Jazzklub søger hvert år Ballerup Kommune og Statens Kunstfond om tilskud. Økonomisk støtte fra Statens Kunstfond er betinget af, at der ydes tilskud fra kommunen.

 

Ballerup Jazzklub har planlagt 10 koncerter med forskellige jazzbands og solister i 2020. Koncerterne spilles i Baghuset med adgang for alle mod entré. Billetpriserne ligger omkring 80 kr. for medlemmer og 120 kr. for andre gæster, men kan variere fra koncert til koncert.

 

Ansøger oplyser, at der som regel er mange gæster til arrangementerne, hvor der danses og er en god stemning. Det oplyses dog også, at selv om Baghuset er fyldt, er der ikke overskud.

 

Regnskabet for 2018 viser et underskud på 1.000 kr. og en egenkapital pr. 1. januar 2019 på 55.000 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kulturtilskud er budgetlagt på ramme 40.38 Kulturel virksomhed mv.

 

KulturtilskudInkl. momsEkskl. moms
Budget 2020 414.679 kr.
Bevilget uden ansøgning:  
Kig og Lyt45.000 kr.45.000 kr.
Skovlunde Lokalråd25.000 kr.23.000 kr.
Fastelavn, Ballerup Museum 5.000 kr. 4.600 kr.
Til disposition pr. 01.01.2020 342.079 kr.
Ansøgninger 26.11.19  
Brugerrådet Lautrupgaard100.000 kr.92.000 kr.
Ballerup Jazzklub20.000 kr.18.400 kr.
Ballerup Musik- og Kulturskole25.000 kr.25.000 kr.
Til disposition herefter: 206.679 kr.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der bevilges et driftstilskud på 20.000 kr. i 2020 til Ballerup Jazklub fra kulturtilskudspuljen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Afbud / Fraværende

Özcan Kizilkaya (A)

Indhold

Sammendrag

Ballerup Musik- og Kulturskole søger om et tilskud fra kulturtilskudspuljen på 25.000 kr. til at afholde den landsdækkende sangerdyst "Unge Synger Klassisk 2020".

 

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

 

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har Kulturtilskudspuljen, hvor Ballerup Kommunes foreninger, organisationer, borgergrupper mfl. kan søge tilskud fra.


Kriterierne for puljen er:

 • De kulturelle arrangementer skal være åbne for alle Ballerup Kommunes borgere
 • Bevilgede tilskud ydes ofte som underskudsgarantier. Dermed kommer et eventuelt tilskud først til udbetaling, hvis regnskabet viser et underskud
 • Alle, der modtager kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, har pligt til at oplyse om det i deres PR-materiale for det aktuelle arrangement
 • Kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, ydes med hjemmel i kommunalfuldmagten.

Sagsfremstilling

Ballerup Musik- og Kulturskole afholder for 12. gang den landsdækkende sangerdyst "Unge synger Klassisk". Klassisk sang er et af skolens fokusområder. Med denne konkurrence er Ballerup Musik- og Kulturskole med til at styrke genren på landsplan og samtidig markere Ballerup Kommune som kulturbærende kommune.

 

Sangerdysten henvender sig til unge i aldersgruppen 13-22 år fra hele landet. Deltagerindbydelsen sendes bl.a. til alle musikskoler og musikkonservatorier i Danmark, Sydsveriges musikkonservatorier og universiteter samt via netværk, Facebook mv.

 

Sangerdysten afholdes lørdag den 22. februar 2020 i Baltoppen LIVE. Deltagerne får her mulighed for at afprøve deres klassiske talent for et publikum og blive bedømt af erfarne dommere. Der dystes om pengepræmier til de bedste sangere inden for to alderskategorier.

 

Der er gratis adgang til arrangementet, og det vil være muligt for publikum at komme og gå dagen igennem. Det er således muligt at vælge at opleve hele arrangementet eller blot et eller flere indslag.

 

Som afslutning på arrangementet afholdes en reception med et mindre traktement, hvor deltagere og publikum kan få en uformel snak med dommere, borgmesteren, formanden for Kultur- og Fritidsudvalget samt Ballerup Musik- og Kulturskoles personale.

 

Ballerup Musik- og Kulturskole ansøger om 25.000 kr. fra kulturtilskudspuljen til medfinansiering af konkurrencen. Udgifterne er budgetteret til følgende:

 

Honorar til to dommere11.400 kr.
Tilrettelæggelse og akkompagnement11.800 kr.
Præmier, blomster og reception21.800 kr.
Annoncer og PR10.000 kr.
Leje og transport af flygel8.600 kr.
Udgifter i alt63.600 kr.

 

Ved bevilling af et kulturtilskud på 25.000 kr. er Musik- og Kulturskolens egetbidrag 38.600 kr. som dog forsøges nedbragt med andre sponsorater.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kulturtilskud er budgetlagt på ramme 40.38 Kulturel virksomhed mv.

 

Kulturtilskud Inkl. momsEkskl. moms
Budget 2020 414.679 kr.
Bevilget uden ansøgning:  
Kig og Lyt45.000 kr.45.000 kr.
Skovlunde Lokalråd25.000 kr.23.000 kr.
Fastelavn, Ballerup Museum 5.000 kr. 4.600 kr.
Til disposition pr. 01.01.2020 342.079 kr.
Ansøgninger:  
Brugerrådet Lautrupgaard100.000 kr.92.000 kr.
Ballerup Jazzklub20.000 kr.18.400 kr.
Ballerup Musik- og Kulturskole25.000 kr.25.000 kr.
Til disposition herefter: 206.679 kr.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der bevilges et kulturtilskud på 25.000 kr. i 2020 til "Unge Synger Klassisk".

Beslutning

Indstillingen godkendt

Afbud / Fraværende

Özcan Kizilkaya (A)

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 5. november 2019 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på møde den 5. november 2019, punkt 6, en ny brugerprofil for East Kilbride Badet med øget offentlig åbningstid.

 

Det foreslås, at den nye brugerprofil med øget offentlig åbningstid træder i kraft trinvis fra den 1. januar 2020 og er fuldt udrullet den 1. august 2020.

 

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på mødet den 5. november 2019, punkt 6, fremtidig brugerprofil for East Kilbride Badet og godkendte følgende:

 • East Kilbride Badet skal fremadrettet have en bredere brugerprofil
 • Øget offentlig svømmetid
 • Foreninger der har tid i East Kilbride Badet, får ansvar for at lukke og låse efter sidste træning efter samme princip som Svømmeklubben Triton.

Sagsfremstilling

Den nye burgerprofil for East Kilbride Badet bygger på en prioritering af en bredere brugerprofil med øget offentlig åbningstid, der skal sikre, at Ballerup Kommunes borgere får øget adgang og flere brugergrupper tilgodeses.

 

Beslutningen på Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. november 2019, punkt 6, betyder, at der indføres en lang åbningsdag om onsdagen, hvor bassinet deles med foreningssvømning på fire af de otte baner. Samtidig udvides åbningstiden fredag, lørdag og søndag.

 

Hverdagsmorgener og –formiddage der ændres den faktiske åbningstid ikke. Det er dog aftalt med Ballerup Kommunes skolesvømning, at motionssvømmere fremadrettet kan svømme på 50-metersbaner i længderetningen, frem for at svømme på tværs som det sker i dag. Det betyder ikke flere åbningstimer, men vil blive oplevet som en væsentlig optimering af mulighederne for at benytte badet af de offentlige brugere.

 

Svømmeklubben Triton og Dykkerklubben Barracuda er indforstået med scenarierne for den nye brugerprofil.

 

Med den nye profil for East Kilbride Badet øges den offentlige åbningstid med 7,5 timer. 

 

Fremtidig åbningstid: 

Mandag 06.30-08.00
Tirsdag06.30-18.00
Onsdag06.30-20.30
Torsdag06.30-18.00
Fredag06.30-16.00
Lørdag09.00-16.00
Søndag08.00-16.00

 

I forlængelse heraf skal der træffes beslutning om, hvornår den nye brugerprofil træder i kraft. Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at arbejdet med brugerprofilen sker trinvis med virkning fra den 1. januar 2020 og er fuldt udrullet den 1. august 2020:

 

Den 1. januar 2020 omlægger Folkeskolesvømning benyttelsen af bassinet, så folkeskolerne fremadrettet benytter fire til seks baner i længderetningen. Folkeskolerne vil have samme mængde vandtid til rådighed. Dette betyder ikke flere åbningstimer, men vil blive oplevet som en væsentlig optimering af mulighederne for at benytte badet af de offentlige brugere.

 

Den 1. august 2020 indføres en lang åbningsdag om onsdagen, hvor bassinet deles med foreningssvømning på fire af de otte baner. Samtidig udvides åbningstiden fredag, lørdag og søndag. Hermed tages der hensyn til Svømmeklubben Tritons nuværende svømmehold og træningstider.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

 1. East Kilbride Badet nye brugerprofil med øget offentlig åbningstid træder i kraft trinvis fra den 1. januar 2020 med fuld udrulning den 1. august 2020.
   
 2. Den 1. januar 2020 omlægger Folkeskolesvømning benyttelsen af bassinet, så folkeskolerne fremadrettet benytter fire til seks baner i længderetningen.
   
 3. Den 1. august 2020 indføres en lang åbningsdag om onsdagen, hvor bassinet deles med foreningssvømning på fire af de otte baner. Samtidig udvides åbningstiden fredag, lørdag og søndag.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

 

Charlotte Holtermann (A) ønsker sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen jf. styrelseslovens § 23.

Afbud / Fraværende

Özcan Kizilkaya (A)

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 5. november 2019 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med Ballerup Kommunes fremtidige Frivillighedspolitik besluttede Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 5. november 2019, punkt 8, at der skal afholdes "Frivillig Fortæller 2" med en ekstern oplægsholder. 

 

Det indstilles, at der bevilges 11.000 kr. til dækning af oplægsholderens udgifter.

 

Baggrund

I den politiske aftale for 2019 punkt 1.15 fremgår det, at der skal tages stilling til en frivillighedspolitik i Ballerup Kommune. I den forbindelse skal der afholdes en række møder, hvor borgerne kommer med forslag til, hvordan Ballerup Kommune kan forbedre arbejdet med og omkring frivillighed. 

 

Sagsfremstilling

Den 10. september 2019 afholdte Center for Skoler, Institutioner og Kultur arrangementet "Frivillig Fortæller", hvor en gruppe udvalgte frivillige udvekslede oplevelser fra sit frivillige virke og ønsker til fremtidige vilkår for frivillige i Ballerup Kommune. Arrangementet blev afholdt som et input til Ballerup Kommunes fremtidige frivillighedspolitik.

 

På baggrund af et politisk ønske bliver der afholdt yderligere et arrangement "Frivillige Fortæller 2", hvor der bliver inviteret bredt ud, så alle borgere i Ballerup Kommune med interesse for frivillighed får mulighed for at give sit bidrag til Frivillighedspolitikken. 

 

Arrangementet afholdes torsdag den 16. januar 2020 i Atriet på Ballerup Rådhus fra kl. 17.00-19.00 og der indgås aftale med en ekstern oplægsholder. Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at der indgås aftale med oplægsholder Knud Aarup om et oplæg til arrangementet og, at der bevilges 11.000 kr. til honorar via midler fra § 18-puljen. 

 

Knud Aarup er landsformand for Bedre Psykiatri, formand for Udsatterådet i Århus og medlem af Frivilligrådet under Social- og Indenrigsministeriet. Knud Aarup har tidligere været Social- og Arbejdsmarkedsdirektør og Børn- og Ungedirektør i Randers Kommune og direktør for Socialstyrelsen. Knud Aarup har udgivet flere bøger om frivillighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

§ 18-puljen har et restbudget på 45.384 kr. i 2019. Der er på dette møde den 26. november 2019 ansøgninger på i alt 21.000 kr. brutto og 18.400 kr. netto. Imødekommes begge ansøgninger er der et restbudget på 26.984 kr. 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der bevilges 11.000 kr. til oplægsholder på arrangementet "Frivillige Fortæller 2", torsdag den 16. januar 2020  via midler fra § 18-puljen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Afbud / Fraværende

Özcan Kizilkaya (A)

Indhold

Sammendrag

Hospice Søndergaard ansøger om 10.000 kr. til undervisning af de frivillige på hospice.

 

Høringsgruppen indstiller, at der bevilges et tilskud på 10.000 kr.

 

Baggrund

Kommunerne er ifølge Serviceloven § 18 forpligtet til at afsætte et årligt beløb/en pulje til støtte af det frivillige sociale arbejde. 

 

Formålet med puljen er at styrke samarbejdet og samspillet mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde og ikke mindst det forebyggende arbejde. Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er afgørende. Midlerne støtter også udvikling af nye felter inden for frivilligt arbejde og synliggørelse af det frivillige arbejde.

 

Der er fastsat følgende kriterier i Ballerup Kommune for § 18-puljen - Frivilligt socialt arbejde: 

 • Sociale aktiviteter i alle former for boligområder
 • Aktivt Medborgerskab
 • Aktiviteter for socialt udsatte og sårbare.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 11. juni 2019, at etablere en høringsgruppe bestående af formand, næstformand og et menigt medlem under Frivillighedsrådet, der løbende behandler ansøgninger til § 18-puljen på under 10.000 kr. med indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget. Ansøgninger på over 10.000 kr. behandles fortsat på Frivillighedsrådets møde to gange årligt med indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Hospice Søndergaard søger om 10.000 kr. til undervisning af alle frivillige på hospice via en ekstern oplægsholder og underviser.

 

Om Hospice Søndergaard

Hospice Søndergård er opført i 2010 af OK-Fonden og er beliggende i Ballerup Kommune. Hospice modtager beboere fra hele landet og er et døgntilbud, hvor uhelbredeligt syge, døende mennesker kan tilbringe deres sidste tid. Hospice Søndergård har plads til 16 beboere.

 

Hospice Søndergård har sundhedsfagligt og administrativt personale ansat til at varetage opgaven med pleje og drift, og har derudover 43 frivillige, hvoraf størstedelen er borgere fra Ballerup Kommune. De frivillige gør en stor indsats på hospice, og er en vigtig del af hverdagen. De frivilliges indsats er ikke finansieret og eventuelle midler til aktiviteter for frivillige søges gennem fonde eller § 18-puljen i Ballerup Kommune. § 18-puljen fra Ballerup Kommune har ydet bidrag flere gange.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

§ 18-puljen har et restbudget på 45.384 kr. i 2019. Der er ansøgninger på dette den 26. november 2019 på i alt 21.000 kr. brutto og 18.400 kr. netto. Imødekommes begge ansøgninger er der et restbudget på 26.984 kr. 

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der bevilges 10.000 kr. til undervisning af de frivillige på Hospice Søndergaard.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Afbud / Fraværende

Özcan Kizilkaya (A)

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby er der afsat 0,150 mio. kr. i 2019 til rådgiverbistand for at afdække mulighederne omkring grundsalg, etablering af café i centrum af Ballerup Idrætsby og synergier mellem Ballerup Idrætsby og TAPETEN, Forenings- og Frivillighedscenter. 

 

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling på 0,150 mio. kr. til finansiering af rådgiverbistand til arbejdet med de tre greb. 

 

Baggrund

I "Aftale om budget 2019" 4.9 fremgår det, at der afsættes 0,150 mio. i 2019 til rådgiverbistand i forbindelse med arbejdet med de tre greb i udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby. 

 

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog i juni måned 2018 en udviklingsplan for Ballerup Idrætsby. Udviklingsplanen indeholder flere mulige greb. De første greb, der skal arbejdes med, handler om mulighederne for grundsalg, mulighederne for at etablere café i centrum af Ballerup Idrætsby og om mulige synergier mellem Ballerup Idrætsby og TAPETEN, Forenings- og Frivillighedscenter. 

 

Der er i budget 2019 afsat 0,150 mio. til rådgiverbistand i forbindelse med arbejdet med de tre greb. Der søges om frigivelse af anlægsbevilling til finansiering af rådgiverbistand. 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser og finansiering

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

150.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekt

 

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

150.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

150.000

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 40.35 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der frigives en anlægsbevilling på 0,150 mio. kr. til rådgivning i forbindelse med udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby, projekt nr. A364000.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Afbud / Fraværende

Özcan Kizilkaya (A)

Dokumenter

Download samlet dokument

Download