Kultur- og Fritidsudvalget

27.02.2018 kl. 13:00
Ballerup Bibliotek i Laboratoriet på 1. sal, når man kommer fra Banegårdspladsen i Ballerup

Deltagere
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Ulla Blom Kristensen (centerchef for Skoler
 • Institutioner og Kultur) - Deltog
 • Jens Overgaard (kulturchef) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Anja Holtze (A) - Afbud

Åben dagsorden

 1. Dyrehold på Klakkebjerg

 

 

 

 

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 30. januar 2018 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på møde den 30. januar 2018 introduktionsforløb til udvalgets område.

 

Den sidste del af introduktionsprogrammet bliver fremlagt på nærværende møde.

 

Baggrund

En ny valgperiode er netop påbegyndt og Kultur- og Fritidsudvalget, med fem nye medlemmer, skal introduceres til det arbejde som udvalget efter Ballerup Kommunes styrelsesvedtægt skal varetage. Det tidligere udvalg har afsluttet sin valgperiode med en status på udvalgets strategiske indsatser og resultater i valgperioden 2014-2017, som blev fremlagt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. januar 2018.

 

Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 30. januar 2018 blev følgende gennemgået:

 • Information om styrelsesvedtægten
 • Introduktion til to af udvalgets fire budgetrammer: Ramme 40.35 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. og Ramme 40.37 - Folkebibliotekerne
 • Introduktion til § 18 frivilligt socialt arbejde
 • Introduktion til Integrationspuljen
 • Kort intro til de decentrale institutioner på udvalgets område.

Derudover blev det godkendt, at Kultur- og Fritidsudvalget tager på institutionsbesøg tirsdag den 20. februar 2018 samt at udvalget tager på 12-12 seminar den 1. og 2. juni 2018.

 

På nærværende møde vil følgende være på dagsordenen:

 • Introduktion til Ramme 40.38 - Kulturel virksomhed
 • Introduktion til Ramme 40.39 - Klubber og byggelegepladser
 • Introduktion til "Folkeoplysning og fritidsaktiviteter" (udsat fra mødet 30. januar 2018)
 • Introduktion til arbejdet med udviklingsplan for Ballerup Idrætsby
 • Gennemgang af puljer under Kultur- og Fritidsudvalget
 • Årshjul for Kultur- og Fritidsudvalgets årlige møder og arrangementer - udover de ordinære møder.

På de efterfølgende møder i Kultur- og Fritidsudvalget i 2018 vil der på hvert møde blive fremlagt et tema med fokus på opbygning af grundlæggende viden på udvalgets område, fx strategiske indsatser og politiske mål på udvalgets område.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifter til seminar og andre introduktionsarrangementer afholdes af udvalgets pulje. Der er årligt i perioden 2018-2021 afsat 68.000 kr. til kurser, konferencer og studieture. Samlet budgetramme i perioden er 272.000 kr., og der er overførselsadgang mellem årene i perioden.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Introduktionsforløbet for Kultur- og Fritidsudvalget tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalget har ønsket en oversigt over relevante udvalgsspecifikke abonnementer på tidskrifter og lignende. 

 

Administrationen har udarbejdet en oversigt over relevante tidsskrifter og nyhedsmail.

 

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget ønskede på mødet den 9. januar 2018 en oversigt over relevante udvalgsspecifikke tidsskrifter og lignende.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets ønske om at holde sig opdateret på kultur- og fritidsområdet har administrationen udarbejdet en oversigt over relevante fagblade og nyhedsmail:

 

Trykte tidsskrifter med abonnementspris: 

 • Danske museer - 370 kr. årligt pr. abonnement
  Indeholder museumsfaglige emner.

Digitale magasiner og nyhedsbreve - uden abonnementsudgifter:

 • Dansk Oplysningsforbunds nyhedsbrev
  Aftenskoler
   
 • Dansk Folkeoplysnings Samråds nyhedsbrev
  Folkeoplysning

   
 • Fritid & Samfund 
  Folkeoplysning og fritid 

   
 • KL's nyhedsbrev
  Kultur
   
 • Danmarks Idrætsforbunds nyhedsbrev og magasin
  Idræt
   
 • Danmarks Biblioteksforenings nyhedsbrev og magasin
  Biblioteker
   
 • Dansk Musikskolesammenslutnings nyhedsbrev
  Musikskoler

   
 • Statens Kunstfonds nyhedsbrev
  Kunst og kultur

   
 • Kulturministeriets nyhedsbrev
  Pressemeddelelser

   
 • Kulturmetropols nyhedsbreve
  Kommunalt samarbejde om kulturprojekter

   
 • Kultur og Fritid - Region Hovedstaden
  Fagligt kommunalt netværk.

Derudover har institutionerne i Ballerup Kommune nyhedsbreve og lignende, som vil blive mailet til udvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kultur- og Fritidsudvalget har et årligt budget på 68.000 kr. til deltagelse i konferencer, seminarer, kurser og studieture. Budgettet dækker også udvalgsspecifikke abonnementer på tidsskrifter.

 

Samlet udgør budgetrammen 272.000 kr. i valgperioden 2018-2021. Der er overførelsesadgang mellem årene.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

 1. Det besluttes, hvilke trykte tidsskrifter de vil abonnere på.
   
 2. Udvalget tilmelder sig de nyhedsbreve og digitale magasiner, der har interesse.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Der tegnes ikke enkelte abennementer på Danske musseer.

Indhold

Sammendrag

Fastsættelse af dato og tidspunkt for det årlige dialogmøde med Ballerup Ungdomsråd i Ungdomskulturhuset Vognporten.

 

Baggrund

Det har været kutyme, at Kultur- og Fritidsudvalget holder et årligt dialogmøde med Ballerup Ungdomsråd.

 

Sagsfremstilling

Det foreslås, at Kultur- og Fritidsudvalget fortsætter traditionen med afholdelse af et årligt dialogmøde med Ballerup Ungdomsråd.

 

Mødet foreslås afholdt den første torsdag i en måned i Ungdomskulturhuset Vognporten i tidsrummet kl. 19.00-21.00, således at dialogmødet bliver afholdt i forlængelse af ungdomsrådets ordinære møde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Det årlige dialogmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget samt Ballerup Ungdomsråd bliver afholdt torsdag den 1. november 2018.
   
 2. Mødet bliver afholdt i Ungdomskulturhuset Vognporten i tidsrummet kl. 19.00-21.00.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 12. september 2017 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Ungdomskulturhuset Vognporten, Ballerup Musik- og Kulturskole samt Ballerup Ungdomsskole har på baggrund af budgetaftalen 2017 indgået et tættere samarbejde.

 

I henhold til tidligere beslutning truffet i Kultur- og Fritidsudvalget har institutionerne peget på tre konkrete samarbejdsprojekter, som udvalget bedes godkende.

 

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de foreslåede projekter.

 

Baggrund

I september 2017 vedtog Kultur- og Fritidsudvalget, at de tre institutioner samarbejder om mindst tre årlige projekter fra 2018, og at de tre samarbejdsprojekter godkendes af udvalget.

 

Sagsfremstilling

Ungdomskulturhuset Vognporten, Ballerup Musik- og Kulturskole samt Ballerup Ungdomsskole har på baggrund af budgetaftalen 2017 indgået et tættere samarbejde.

 

Ungdomskulturhuset Vognporten, Musik- og Kulturskolen samt Ballerup Ungdomsskole ønsker følgende tre nye samarbejdsprojekter i 2018:

 

Fælles ledermøder
Ledergruppen mødes hver 14. dag. Møderne foregår skiftevis på institutionerne. Dette skaber en god synergieffekt, som allerede kan mærkes, idet dagligdagen er blevet nemmere bl.a. med lån af lokaler og udstyr institutionerne imellem.

 

Bedre lokaleanvendelse
Der er god dialog omkring lån og anvendelse af hinandens lokaler på kryds og tværs af institutionerne. Ballerup Ungdomsskole og Ungdomskulturhuset Vognporten anvender bl.a. nu øvelokaler hos Ballerup Musik- og Kulturskole, Ballerup Ungdomsskole bruger billedskolens lokaler og musik- og kulturskolen bruger ungdomsskolens lokaler samt Spillestedet Baghuset.

 

Kostumefællesskab
Ballerup Ungdomsskole samt Ballerup Musik- og Kulturskole har indgået aftale om at sammenlægge kostumelagrene og deles om fælles kostumer. Dermed bliver det også lettere for Spillestedet Vognporten at låne kostumer.
 
I støbeskeen er et stort anlagt projekt om årligt at præsentere alle børn i Ballerup Kommune for den brede vifte af fritidstilbud, som findes i Ballerup Kommune. Et sådan projekt kræver flere samarbejdspartnere, og institutionerne er derfor ikke helt klar til at forelægge det for Kultur- og Fritidsudvalget i 2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

 1. Projekterne "Fælles ledermøder", "Bedre lokaleanvendelse" og "Kostumefællesskab" mellem Ungdomskulturhuset Vognporten, Ballerup Musik- og Kulturskole samt Ballerup Ungdomsskole godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Skovlunde Sportsdanser Forening søger om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening.

 

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

 

Baggrund

I henhold til folkeoplysningslovens § 14, stk. 2 rummer det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde idræt samt idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet en deltagerbetaling.

 

Folkeoplysningsbekendtgørelsens § 1 stiller krav til, hvilke oplysninger en foreningsvedtægt skal indeholde. Center for Skoler, Institutioner og Kultur har gennemgået vedtægterne for Skovlunde Sportsdanser Forening. Vedtægterne overholder formalia.

 

En frivillig folkeoplysende forening har krav på at modtage tilskud til sine aktiviteter og til at få anvist egnede ledige offentlige lokaler.

 

Sagsfremstilling

Skovlunde Sportsdanser Forening er en nyetableret forening med ti medlemmer. Heraf er fire bosiddende i Ballerup Kommune. Resten af medlemmerne bor i nærliggende kommuner. Ingen kommune er repræsenteret med flere medlemmer end de fire herfra.

 

Af bestyrelsens fire medlemmer er to bosiddende i Ballerup Kommune.

 

Det er Kultur- og Fritidsudvalget, der ud fra en samlet vurdering af sagens oplysninger afgør, om foreningen har en sådan tilknytning til Ballerup Kommune, at den kan betragtes som hjemmehørende her.

 

Formålet med foreningen er:

 

"At skabe gode muligheder for at udbrede kendskabet til sportsdans i lokal- og nærområdet og skabe gode træningsmuligheder for vores turneringspar og andre danseinteresserede. Varetage medlemmernes interesse overfor myndigheder og danseorganisationer med konkurrencedans.

 

Derudover ønskes der at oparbejde og styrke medlemmernes sammenhold/kammeratskab i foreningen".

 

Ved godkendelse af sportsdanserforeninger skal der tages hensyn til, om der med de tilskud og lokaleanvisning, der fører med en godkendelse kan blive tale om konkurrenceforvridende virksomhed i forhold til private danseskoler.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i oktober 2015 udgivet resultatet af en undersøgelse under overskriften "Fører støtte til fitness og dans til forvridning af konkurrencen?" Rapporten peger i sin konklusioner på fire forhold, der skal være opmærksomhed på:

 • Betydeligt støtteomfang fra Danmarks Sportsdanserforbund
 • Geografisk overlap i forhold til private danseskoler
 • Organiseringsform i forhold til vægtning af kvalitet kontra socialt sammenhold
 • Bruger- og produktoverlap.

I denne konkrete sag vurderer Center for Skoler, Institutioner og Kultur, at der er tale om folkeoplysende virksomhed, der kan modtage tilskud og lokaler uden, at der er tale om konkurrenceforvridende virksomhed. Ved en eventuel godkendelse bør foreningens udvikling dog følges tæt for at sikre, at forholdene ikke ændrer sig.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Skovlunde Sportsdanser Forening godkendes som frivillig folkeoplysende forening.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at administrationen følger foreningen tæt i forhold til folkeoplysningsloven.


Indhold

Sammendrag

FC 1924 blev godkendt som frivillig folkeoplysende forening i 2014. I vedtægterne, der lå til grund for godkendelsen blev det oplyst, at foreningen var en fodboldklub. Foreningen ønsker at inddrage svømning som en aktivitet. Da dette er en væsentlig ændring af vedtægterne, søges om fornyelse af foreningsgodkendelsen.

 

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

 

Baggrund

Folkeoplysningsloven rummer folkeoplysende voksenundervisning, idræt samt idébestemt og samfundsengageret børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er tilknyttet en deltagerbetaling.

 

Sagsfremstilling

Ved godkendelsen i 2014 tog det daværende Kultur- og Fritidsudvalg stilling til godkendelse af en idrætsforening med én aktivitet, fodbold. FC 1924 ønsker nu at supplere fodboldtræningen med svømmetræning for klubbens medlemmer.

 

Foreningens formål er nu:

 

"Klubbens formål er at samle idrætsinteresserede til idrætsudøvelse ved træning, stævner og
turneringer. Herved er det opfattelsen, at klubben kan medvirke til at forbedre medlemmernes trivsel og deres lyst til at tage aktivt del i foreningslivet og sociale sammenhænge gennem kendskab til den danske fodboldkultur samt svømning".

 

FC 1924 oplyser følgende om aktiviteten:

 • Der opkræves ikke særskilt kontingent for svømning.
 • Svømning er et tilbud for klubbens fodboldspillere og udbydes ikke som selvstændig aktivitet.
 • Svømning skal fungere som supplement til fodboldtræningen og forventes at kunne forebygge skader.
 • Foreningen ønsker anvisning af svømmehalstid i et af kommunens svømmebassiner.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. FC 1924 fortsat er godkendt som frivillig folkeoplysende forening efter opstart af svømmeaktivitet.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Kultur- og Fritidsudvalget bemærker, at svømmetilbuddet er for foreningens udøvende fodboldspillere.


Indhold

Sammendrag

Brugerrådet ved Lautrupgård Musik- og Kulturhus (Musikhuset) søger i samarbejde med Lautrupgaard Musikfabrik om et kulturtilskud på 17.000 kr. til opstart af åbne syng med-arrangementer.

 

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

 

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har en pulje til at understøtte kulturelle arrangementer. Ballerup Kommunes foreninger, organisationer, borgergrupper m.fl. kan søge tilskud fra puljen.

 

Kriterier:

 • De kulturelle arrangementer skal være åbne for alle kommunens borgere
 • Bevilgede tilskud ydes ofte som underskudsgarantier. Dermed kommer et eventuelt tilskud først til udbetaling, hvis regnskabet viser et underskud
 • Alle der modtager kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, har pligt til at oplyse om det i deres PR-materiale for det aktuelle arrangement.

Kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, ydes med hjemmel i kommunalfuldmagten.

 

Sagsfremstilling

Som et led i en række nye tiltag, der har til formål at tiltrække flere brugere til Musikhuset, ønsker brugerrådet at igangsætte "Syng med Højskolesangbogen" arrangementer i Musikhuset.

 

Der er på nuværende tidspunkt ca. 250 brugere i Musikhuset om aftenen. Med denne nye aktivitet vil ansøgerne forsøge at give mere liv i huset om dagen, hvor der stadigvæk er plads til forskellige grupper og aktiviteter.

 

Det er ansøgernes opfattelse, at mange, især i den modne generation, holder meget af at synge, uden at det skal være flerstemmigt og nodemæssigt korrekt. Det er blot sangglæden, det kommer an på for at deltage.

 

"Syng med Højskolesangbogen" skal gennemføres som et forsøg fem gange i dagtimerne i løbet af 2018.

 

Det ansøgte beløb skal hovedsageligt anvendes til indkøb af sangbøger. Knap 2.000 kr. af det ansøgte beløb er til aflønning af pianist. Ansøgerne forventer, at arrangementerne efter en opstartsperiode kan gennemføres af frivillige kræfter i Musikhuset.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kulturtilskudskontoen har et budget på 397.968 kr. i 2018. Forud for dette møde er der 263.728 kr. til fordeling efter ansøgning.

 

Ansøgninger på dette møde

Musikhuset, Syng med Højskolesangbogen17.000 kr. (15.640 kr. ekskl. moms)
Musikhuset, "Musikfritter" 7.000 kr. ( 6.440 kr. ekskl. moms)
Baldur, forårskoncert14.000 kr. (12.880 kr. ekskl. moms)

 

Ved imødekommelse af ansøgninger på nærværende møde vil der derefter være 228.768 kr. til fordeling i resten af 2018.

 

De bevilgede beløb er bruttobeløb, der ved bogføring renses for 8 pct. moms. Ansøgeren får udbetalt det fulde bevilgede beløb.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der ydes et kulturtilskud på 17.000 kr. til Lautrupgård Musik- og Kulturhus "Syng med Højskolesangbogen-arrangementer".

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Brugerrådet ved Lautrupgård Musik- og Kulturhus (Musikhuset) søger i samarbejde med Latrupgaard Musikfabrik om et kulturtilskud på 7.000 kr. til opstart af en ny åben og uforpligtende aktivitet, hvor alle er velkomne til at dumpe forbi og være med til at spille jazz. Aktiviteten kaldes "Musikfritter".

 

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

 

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har en pulje til at understøtte kulturelle arrangementer. Ballerup Kommunes foreninger, organisationer, borgergrupper m.fl. kan søge tilskud fra puljen.

 

Kriterier:

 • De kulturelle arrangementer skal være åbne for alle kommunens borgere
 • Bevilgede tilskud ydes ofte som underskudsgarantier. Dermed kommer et eventuelt tilskud først til udbetaling, hvis regnskabet viser et underskud
 • Alle der modtager kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, har pligt til at oplyse om det i deres PR-materiale for det aktuelle arrangement.

Kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, ydes med hjemmel i kommunalfuldmagten.

 

Sagsfremstilling

Aftenskolen Lautrupgaard Musikfabrik står bag idéen om at åbne Lautrupgård Musik- og Kulturhus op i dagtimerne med en "Musikfritter". Fritteren er for pensionerede musikere og skal være en mulighed for at møde ligesindede for at dyrke deres fælles interesse og danne netværk omkring musikken.

 

Døren til "Musikfritteren" er åben for alle interesserede, der enten bare vil mødes, trænger til at spille i en afslappet og fordringsløs sammenhæng eller for musikere, der ønsker at genoptage tidligere musikudøvelse eller træne på sit instrument.

 

Der er ingen mødepligt og mødetiden styres autonomt af de fremmødte.

 

"Musikfritteren" tænkes i første omgang at omfatte jazz- og swinginteresserede. Hvis der viser sig behov, vil det være muligt at udvide til andre musikgenrer.

 

Tilskuddet er til dækning af udgifter til noder og opbevaringsmaterialer.

 

Kulturtilskud kan søges til kulturelle arrangementer, der er åbne for Ballerup Kommunes borgere. Da der her er tale om kulturel aktivitet snarere end et arrangement falder ansøgningen lidt udenfor det, der normalt støttes af kulturtilskudspuljen. Under henvisning til ansøgningens beskedne beløb og det faktum, at der ikke er andre puljer afsat til opstart at kulturelle aktiviteter, vurderer Center for Skoler, Institutioner og Kultur, at der kan bevilges kulturtilskud, hvis Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at støtte aktiviteten.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kulturtilskudskontoen har et budget på 397.968 kr. i 2018. Forud for dette møde er der 263.728 kr. til fordeling efter ansøgning.

 

Ansøgninger på dette møde

Musikhuset, Syng med Højskolesangbogen17.000 kr. (15.640 kr. ekskl. moms)
Musikhuset, "Musikfritter" 7.000 kr. ( 6.440 kr. ekskl. moms)
Baldur, forårskoncert14.000 kr. (12.880 kr. ekskl. moms)

 

Ved imødekommelse af ansøgninger på nærværende møde vil der derefter være 228.768 kr. til fordeling i resten af 2018.

 

De bevilgede beløb er bruttobeløb, der ved bogføring renses for 8 pct. moms. Ansøgeren får udbetalt det fulde bevilgede beløb.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der ydes et kulturtilskud på 7.000 kr. til "Musikfritter" i Lautrupgård Musik- og Kulturhus.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Baldur, Ballerup Brass Band søger om en underskudsgaranti på 14.000 kr. til afholdelse af deres årlige forårskoncert.

 

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

 

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har en pulje til at understøtte kulturelle arrangementer. Ballerup Kommunes foreninger, organisationer, borgergrupper m.fl. kan søge tilskud fra puljen.

 

Kriterier:

 • De kulturelle arrangementer skal være åbne for alle kommunens borgere.
 • Bevilgede tilskud ydes ofte som underskudsgarantier. Dermed kommer et eventuelt tilskud først til udbetaling, hvis regnskabet viser et underskud.
 • Alle der modtager kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, har pligt til at oplyse om det i deres PR-materiale for det aktuelle arrangement.

Kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, ydes med hjemmel i kommunalfuldmagten.

 

Sagsfremstilling

Baldur, Ballerup Brass Band har den årlige forårskoncert i Baltoppen LIVE søndag den 8. april 2018. Denne gang optræder Baldur med en operasanger med lokale rødder, Elisabeth Hanke, som solist.

 

Der budgetteres med 180 publikummer og en billetpris på 100 kr. Koncerten har et forventet underskud på 14.000 kr., som søges dækket med dette kulturtilskud.

 

Sidste års forårskoncert modtog en underskudsgaranti på 24.500 kr. hvoraf godt 19.000 kr. kom til udbetaling på baggrund af regnskab for koncerten.

 

Baldur gik ud af 2017 med et mindre overskud på 7.000 kr. og har derefter en egenkapital på 63.000 kr. pr. 31. december 2017.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kulturtilskudskontoen har et budget på 397.968 kr. i 2018. Forud for dette møde er der 263.728 kr. til fordeling efter ansøgning.

 

Ansøgninger på dette møde

Musikhuset, Syng med Højskolesangbogen17.000 kr. (15.640 kr. ekskl. moms)
Musikhuset, "Musikfritter" 7.000 kr. ( 6.440 kr. ekskl. moms)
Baldur, forårskoncert14.000 kr. (12.880 kr. ekskl. moms)

 

Ved imødekommelse af ansøgninger på nærværende møde vil der derefter være 228.768 kr. til fordeling i resten af 2018.

 

De bevilgede beløb er bruttobeløb, der ved bogføring renses for 8 pct. moms. Ansøgeren får udbetalt det fulde bevilgede beløb.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der ydes en underskudsgaranti på 14.000 kr. til Baldur, Ballerup Brass Bands forårskoncert.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2017 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Det fremgår af budgetaftalen 2018, at der skal igangsættes en undersøgelse af mulighederne for at understøtte, at børn og unge uden mange økonomiske midler kan benytte tilbuddene på Ballerup Musik- og Kulturskole, Ballerup Ungdomsskole og Ungdomskulturhuset Vognporten.

 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 5. december 2017 at overføre et mindreforbrug på 102.000 kr. på Børnekunstpuljen til at realisere ønsket om, at unge mennesker fra hjem uden mange økonomiske midler kan benytte Ballerup Musik- og Kulturskole og herved møde musik som kunstgenre, og at sag om konkrete forslag skulle forelægges Kultur- og Fritidsudvalget primo 2018. Jf. opfølgning på budgetaftale for 2018 fremlægges orientering om status på arbejdet nu.

 

Med henblik på realisering af opgaven, foreslår Center for Skoler, Institutioner og Kultur, at der arbejdes med temaerne "anviste sociale fripladser" og "målrettede tilbud til bestemte målgrupper" på Ballerup Musik- og Kulturskole.

 

Baggrund

I aftale om budget 2018 afsnit 3.28 "Samarbejde mellem Ballerup Musik- og Kulturskole, Ungdomsskolen, Vognporten og klubberne" hedder det bl.a.: "Parterne ønsker en undersøgelse af mulighederne for at understøtte, at unge mennesker fra hjem uden mange økonomiske midler kan benytte tilbuddene".

 

Sagsfremstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har i forlængelse af budgetaftale 2018 undersøgt mulighederne for realisering af ønsket. Tilbud i Ballerup Ungdomsskole og Ungdomskulturhuset Vognporten er gratis at benytte. Der er elevbetaling forbundet med deltagelse i Ballerup Musik- og Kulturskoles tilbud.

 

Repræsentanter fra Ballerup Musik- og Kulturskole samt administrationen har besøgt Gladsaxe Kommune for at høre om erfaringer/hente inspiration omkring arbejdet med denne målgruppe på Gladsaxe Musik- og Billedskole. Med baggrund i budgetaftalen og med inspiration fra Gladsaxe Kommune, foreslår Center for Skoler, Institutioner og Kultur at arbejde med to indsatsområder:

 • Anviste sociale fripladser til Ballerup Musik- og Kulturskole
 • Målrettede indsatser og tilbud til bestemte målgrupper.

Samarbejde med Ballerup Ungdomsskole og Ungdomskulturhuset Vognporten vil blive medtænkt i projektet.

 

Anviste sociale fripladser

Visitering af sociale fripladser kan ske på baggrund af både økonomiske eller sociale forhold. Det betyder, at de personer, der er tæt på barnet i hverdagen fx lærere/pædagoger/sundhedspersonale, kan vurdere om et barn har behov for en social friplads ud fra økonomiske eller sociale parametre. Formålet er, at barnet indgår på lige fod med andre unge i et fællesskab - uden at blive en kommunal sag. Derudover sker visiteringen hurtigt, så der kan blive gjort en forskel her og nu.

 

Gladsaxe Kommune har gode erfaringer med, at de voksne, der er tæt på barnet, kan spotte et behov hos et barn, som ikke har så mange ressourcer med hjemmefra.

 

Målrettede indsatser og tilbud til bestemte målgrupper

Ballerup Musik- og Kulturskole vil etablere et samarbejde med fagpersoner fra fx skoler, daginstitutioner, klubber og andre ressourcepersoner fra fx boligområder og foreninger, der arbejder med integration og socialt udsatte. Formålet er at definere nogle målrettede indsatser og etablere konkrete tilbud for målgrupper, der kan have gavn af at være en del af et etableret fællesskab.

 

Eksempler på målrettede tilbud fra Gladsaxe Kommune er anviste fripladser til mødregrupper (udsatte mødre), hvor mødrene har fået undervisning i rytmik, sprogstimulering, sang og musik sammen med deres babyer og på den måde lærer at skabe en relation til deres barn. Et andet eksempel er et opsøgende rap/hiphop forløb i udsatte boligområder. I første fase bliver der undervist ude i boligområderne og senere forsøges de unge integreret i tilbud på selve musikskolen. Derudover er der anvist pladser til flygtninge og andre med særlige behov.

 

Økonomi

Ballerup Musik- og Kulturskole vurderer, at en social friplads i gennemsnit koster 6.000 kr. pr. barn. Udgiften dækker over undervisning og ekstra ressourcer i form af uventede behov. Eksempelvis kræver nogle børn en ressourceperson, der kan hjælpe med ekstra støtte. De målrettede indsatser er endnu ikke prissat.

 

Foreløbig tids- og handleplan

Indsatsen kræver en høj inddragelse af ressourcepersoner, der er tæt på de unge i hverdagen. Derudover skal musiklærerne inddrages, og der skal defineres målrettede indsatser og konkrete tilbud i samarbejde med relevante aktører. Igennem foråret 2018 vil behov blive afdækket og samarbejdsmuligheder og konkrete tilbud blive identificeret.

 

Kultur- og Fritidsudvalget bliver på ny forelagt sag om indsatsen på møde den 6. juni 2018 med henblik på egentlig realisering og finansiering af indsatsen.

 

Indsatsen forventes at starte op efter sommerferien 2018, hvor de første børn og unge kan blive visiteret.

 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår at evaluere projektet i december 2018. På baggrund af erfaringer og behov vil der blive arbejdet videre med en strategi for børn og unges deltagelse i musik- og kulturtilbud.

 

Der er foreløbig afsat 102.000 kr. til indsatsen i 2018. For at skabe et stærkt afsæt for indsatsen, bør det overvejes om børnekunstmidlerne i 2018 (153.000 kr.) ligeledes bør øremærkes til indsatsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Børnekunstpuljen havde et mindreforbrug på 102.000 kr. i 2017. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 5. december 2017 at overføre mindreforbruget til 2018 for at realisere ønsket om, at unge mennesker fra hjem uden mange økonomiske midler kan benytte Ballerup Musik- og Kulturskole og herved møde musik som kunstgenre.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der arbejdes med temaerne "anviste sociale fripladser" og "målrettede tilbud til bestemte målgrupper" på Ballerup Musik- og Kulturskole.
   
 2. Kultur- og Fritidsudvalget bliver på ny forelagt sag om indsatsen på møde den 6. juni 2018 med henblik på egentlig realisering og finansiering af indsatsen.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Lederen af Ballerup Musik- og Kulturskole går på pension. Der skal derfor ansættes en ny musikskoleleder med forventet tiltrædelse pr. 1. juni 2018.

 

I forbindelse med anden ansættelsessamtale skal der deltage tre politikere. Udvalgsformanden er født medlem af ansættelsesudvalget. Derudover deltager yderligere to politikere udpeget af Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Baggrund

Lederen af Ballerup Musik- og Kulturskole går på pension med virkning fra den 28. februar 2018. Der skal ansættes en ny musikskoleleder med forventet tiltrædelse pr. 1. juni 2018.

 

Souschefen på Ballerup Musik- og Kulturskole er blevet konstitueret i perioden, hvor der ikke er ansat en musikskoleleder.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Musik- og Kulturskole skal have ansat en ny musikskoleleder med forventet tiltrædelse pr. 1. juni 2018. I den forbindelse nedsætter Ballerup Musik- og Kulturskole et ansættelsesudvalg bestående af:

 • Kulturchef
 • Konstitueret leder af Ballerup Musik- og Kulturskole
 • 1 administrativ medarbejder
 • Tillidsrepræsentant
 • 1 fra forældrebestyrelsen.

Økonomiudvalget har den 31. marts 2017 vedtaget en procedure for ansættelse af kommunaldirektør, direktører, chefer og bestemte decentrale ledere. I forbindelse med anden ansættelsessamtale skal der deltage tre politikere. Udvalgsformanden er født medlem af ansættelsesudvalget. Derudover deltager yderligere to politikere udpeget af udvalget.

 

Der er udarbejdet forslag til tids- og handleplan, job- og personprofil samt stillingsannonce. Stillingsopslaget vil efter godkendelse af ansættelsesudvalget blive publiceret i ugerne 11, 12 og 13 i 2018.

 

Første samtale forventes afholdt torsdag den 12. april 2018 og anden samtale afholdt tirsdag den 17. april 2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget deltager i anden samtale til ansættelse af ny musikskoleleder.
   
 2. Der udpeges to medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget, der deltager i anden samtale til ansættelse af ny musikskoleleder.

Beslutning

Indstillingen godkendt

 

Jacob Wøhler Jørgensen (V) og Bjarne Rasmussen (A) blev udpeget.

 


Indhold

Sammendrag

Som et led i udmøntningen af "Aftale om budget 2018" fremlægges forslag til kommissorium for udarbejdelsen af en frivillighedsstrategi, der skal danne ramme for afklaring af vilkårene for frivillighed og Ballerup Kommunes samarbejde med de frivillige til drøftelse og godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget.  

 

Baggrund

I "Aftale om budget 2018" fremhæves ønsket om at støtte op om frivillighed, så det opleves som let at gøre en frivillig indsats og bidrage til fællesskabet.

 

Sagsfremstilling

Samfundsudviklingen igennem de senere år har ændret meget på, hvordan borgere engagerer sig i fællesskaber og i frivillighed og i Ballerup Kommune er der et politisk ønske om at sætte fokus på at skabe gode rammer for frivillighed og et fokus på samarbejdet med kommunen.

 

Der foreslås derfor en indsats på frivillighedsområdet, der kan støtte op om frivillighed i den mangfoldighed den har, og så det opleves som let at gøre en frivillig indsats og bidrage til fællesskabet. Målet er, at Ballerup Kommune skal spille en understøttende og faciliterende rolle.

 

For at skabe et fælles arbejdsgrundlag og en fælles tilgang til frivillighed foreslås udarbejdet en frivillighedsstrategi i regi af Kultur- og Fritidsudvalget, der har det koordinerende ansvar for frivillighedsområdet i Ballerup Kommune.

 

Strategien forslås opbygget omkring nedenstående tematikker:

 • Udmøntning af Vision 2029 på frivillighedsområdet
 • Identifikation af frivillighedsområdet
 • Afklaring af den fremtidige organisering af frivillighedsområdet
 • Sikring af en åben tilgang i organisationen (centralt og decentralt) til frivillighed
 • Udvikling af værktøjskasse vedrørende frivillighedsområdet
 • Afklaring af indikatorer vedrørende frivillighed.

I processen frem mod en frivillighedsstrategi, forventes inddraget bl.a. en bred kreds af frivillige via fokusgruppeinterviews og et borger-/frivillighedsmøde. Kultur- og Fritidsudvalget inddrages løbende, ligesom der indhentes input fra og høring af fagudvalg for at sikre så bred en forankring som mulig.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Rammen og perspektiverne i en frivillighedsstrategi, som de er formuleret i kommissoriet, drøftes.
   
 2. Kommissorium for frivillighedsstrategi godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt

Lukket dagsorden

Dokumenter

Download samlet dokument

Download