Kultur- og Fritidsudvalget

29.01.2019 kl. 13:00
Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Deltog ikke under punkterne 7-10
 • Anja Holtze (A) - Deltog
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
 • Deltog ikke under punkterne 6-10
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Ulla Blom Kristensen (centerchef for Skoler
 • Institutioner og Kultur) - Deltog
 • Jens Overgaard (kulturchef) - Deltog

Åben dagsorden


 

 1. Bibliotekspolitisk Topmmøde 2019 afholdes den 11.-12. april 2019 i Musikhuset i Esbjerg.

  Bilag
  1 bilag
   

 

 

 

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Center for Social og Sundhed fremlægger forslag til kommissorium for udarbejdelse af en ny sundhedspolitik på baggrund af Budgetaftale 2019 (punkt 1.1)

 

Baggrund

Sundhed - både fysisk og mentalt - er vigtigt for alle borgere uanset alder og livssituation. I Ballerup Kommune er der siden kommunalreformen i 2007 taget rigtigt mange initiativer til at gøre mulighederne for et sundt liv bedre. Alligevel viser data fra Ballerup Kommunes sundhedsprofil, at der i lighed med øvrige kommuner fortsat er en meget stor opgave i at give borgerne mulighed for et sundere liv.

 

Tilbage i 2006, da den nuværende sundhedspolitik blev vedtaget, var Ballerup Kommune i opstarten af Det Nære Sundhedsvæsen. I dag oplever borgere, samarbejdsparter og medarbejdere, at der er sket store forandringer i, hvilke sundhedsopgaver der løses hvor, af hvem og hvordan.

 

For at sikre en fælles forståelse af den fremtidige opgave med udvikling af det nære sundhedsvæsen i Ballerup Kommune er det i Budgetaftalen 2019 aftalt, at der skal formuleres en ny sundhedspolitik.

 

Sagsfremstilling

Sundhed er mere end gulerødder og løbeture. Sundhed handler om trivsel og livskvalitet og er en forudsætning for, at man kan leve det liv, man gerne vil. Sundhed skaber trivsel og læringsparathed hos barnet og øger den unges muligheder for at gennemføre en uddannelse og komme i arbejde. For den voksne er sundhed med til at skabe et godt familieliv og fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. For den ældre er sundhed en forudsætning for at kunne klare sig selv og være sygdomsfri længst muligt, og i fællesskabet skabes relationer, der styrker den mentale sundhed.

 

Kommunalbestyrelsens vision for 2029 sætter retning for den udvikling, der skal være i Ballerup Kommune fremadrettet – også i forhold til borgernes sundhed. I Ballerup Kommune handler det om at skabe sunde rammer, som gør det sunde valg nemt og naturligt for borgerne i hverdagen. 

 

Den nye sundhedspolitik vil sætte en fælles, tværgående ramme og retning for, hvor borgernes sundhed skal være i 2029.

 

Det overordnede mål for sundhedspolitikken er at styrke borgernes mulighed for et langt liv med mange gode leveår.

 

Sundhedspolitikkens tværgående mål tager afsæt i de mål, som Social- og Sundhedsudvalget har opstillet for sundhedsområdet i perioden 2018-2021:

 • Flere skal vælge et røgfrit liv, og børn og unge skal ikke begynde at ryge.
 • Flere skal have sunde madvaner, og børn skal ikke være overvægtige.
 • Flere skal have et aktivt liv og være en del af et fællesskab både under arbejde/uddannelse og i fritiden.
 • Flere skal leve et liv med bedre mental sundhed og trivsel.
 • Færre borgere skal leve med en kronisk sygdom, og de skal være ældre før sygdommen indtræffer.

Succeskriteriet i forhold til ovenstående mål frem mod 2029 vil være en stagnering eller en positiv udvikling i relevante sundhedsindikatorer i Sundhedsprofilen for Region Hovedstaden og de omliggende kommuner.

 

For at nå de mål skal Ballerup Kommune som organisation:

 • Tænke sundhedsfremme og forebyggelse ind i planlægning af hele den kommunale opgavevaretagelse og sikre den nødvendige ledelsesmæssige opbakning og prioritering.  
 • Skabe en fælles forståelse af hvordan Ballerup Kommune kan arbejde med at fremme borgernes sundhed.
 • Prioritere sundhedsfremme i opgaveløsninger, fx ved etablering af nye fysiske anlæg og renovering af ejendomme.
 • Have fokus på, at nogle borgere har brug for lidt mere end andre, hvis der skal være lige muligheder for alle.
 • Finde løsninger for at styrke den fysiske og mentale sundhed på arbejdspladser i kommunen.
 • Prioritere indsatser, hvor der eksisterer solid viden om effekt og sikre høj kvalitet i implementeringen.
 • Invitere borgere, patientforeninger, foreningslivet, NGO'er og erhvervslivet ind som vigtige samarbejdspartnere til at finde løsninger, der kan skabe sunde rammer for hverdagslivet.
 • Være en god samarbejdspartner og samtidig have forventninger til at Ballerup Kommunes samarbejdspartnere bidrager aktivt til at fremme borgernes mulighed for et godt og sundt liv.

Hertil kommer at alle fagcentre skal indarbejde konkrete delmål, som støtter op om målene i Sundhedspolitikken, i deres styringsdokumenter. Eksempelvis kunne Center for Skoler, Institutioner og Kultur indarbejde konkrete delmål i de årlige kvalitetsrapporter, som forelægges Børne- og Skoleudvalget.

 

Der gennemføres en proces, der sikrer bred og tidlig inddragelse på tværs af hele organisationen og af repræsentanter for borgergrupper, patientforeninger, almen praksis og øvrige interessenter på sundhedsområdet.

 

Kommisorium for Sundhedspolitik sendes til høring i alle fagudvalg. Høringssvar samles i Center for Social og Sundhed, hvorefter kommissoriet for Sundhedspolitik tilrettes og forelægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen i marts 2019.

 

På fagudvalgsmøderne deltager centerchef Eva Borg og leder af Forebyggelsesenheden Anne Ganner Bech under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Kommissorium for udarbejdelse af sundhedspolitik drøftes.
   
 2. Der afgives høringssvar til kommissorium for sundhedspolitik.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Kultur- og Fritidsudvalget understreger kultur- og fritidsområdets vigtighed for at nå sundhedspolitiske mål. Det gælder aktive borgere, fysisk og mental sundhed, deltagelse i fællesskaber (det være musikfællesskaber, kulturelle fællesskaber, idrætsfællesskaber mv.) og KRAM-faktorerne.

Indhold

Sammendrag

Center for Skoler, Institutioner og Kultur forelægger forslag til emner for studietur for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på afklaring af indhold og tidspunkt for turen/rejsen.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har i valgperioden 2018-2021 afsat budget til bl.a. studieture for de stående udvalg.

 

Beløbet skal dække udvalgets deltagelse i konferencer og seminarer på udvalgets område, kurser for udvalgets medlemmer og studieture. Budgettet dækker også udvalgsspecifikke abonnementer på tidsskrifter.

 

En af Kultur- og Fritidsudvalgets opgaver er at holde sig orienteret om kultur bredt, herunder at orientere sig om nye måder at tænke og drive kulturtilbud på, nye måder at udnytte byens rum på samt udvikling af kulturinstitutioner.

 

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte/fastsætte emner og tidspunkt for rejsen i 2019. Center for Skoler, Institutioner og Kultur har identificeret følgende mulige temaer for studieturen:

 • Idrætsfaciliteter med baggrund i udviklingsarbejdet med Ballerup Idrætsby
 • Frivillighed – med baggrund i arbejdet med frivillighedsstrategien/-politikken.
 • Musik – med baggrund i arbejdet med en musikstrategi.
 • Klubbernes arbejde og rolle i forhold til arbejdet med udsatte børns skolegang/valg af erhvervsfaglig uddannelse.

Det foreslås, at Kultur- og Fritidsudvalget fastsætter temaet/temaerne for studieturen ligesom tidspunkt afklares. Med baggrund heri, vil Center for Skoler, Institutioner og Kultur udarbejde forslag til destination.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kultur- og Fritidsudvalget har i Kommunalbestyrelsens valgperiode 2018-2021 et budget på 268.000 kr. til kurser, konferencer og studieture. Der er overførselsadgang mellem årene inden for perioden 2018-2021. Kultur- og Fritidsudvalget har 174.000 kr. til rådighed for resten af valgperioden.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Emner for studieturen drøftes og fastlægges.
   
 2. Der fastlægges dato for studietur i 2019.

Beslutning

Sagen blev drøftet

Indhold

Sammendrag

Idet antallet af børn, der deltager i kommunens sommerferieaktiviteter er faldende, har Center for Skoler, Institutioner og Kultur afholdt evalueringsmøde med de deltagende foreninger og senest foretaget en spørgeskemaundersøgelse vedrørende sommerferieaktiviteter for 2018. Sagen forelægges til orientering.

 

Med baggrund i spørgeskemaundersøgelsen blandt forældre til skolebørn (0.-9. kl.) via Skoleintra samt foreningernes tilbagemeldinger på evalueringsmødet, vil Center for Skoler, Institutioner og Kultur i 2019 arbejde med følgende elementer i forbindelse med gennemførelsen af sommerferieaktiviteter i 2019:

 • Genindførelse af det trykte sommerferiekatalog til uddeling til alle skolebørn
 • Dialog med foreningerne om at tidspunkterne for deres aktiviteter ændres
 • Videregive forslag til nye aktiviteter fra spørgeskemaundersøgelsen.

Baggrund

Center for Skoler, Institutioner og Kultur tilbyder i samarbejde med kommunens foreninger m.fl. sommerferieaktiviteter for Ballerup Kommunes skolebørn. Det er de deltagende foreninger, der selv bestemmer, hvilken aktivitet de tilbyder, samt hvornår i sommerferien aktiviteten foregår. Der er derfor stor forskel på tilbuddene. Nogle aktiviteter foregår et par timer en enkelt eftermiddag, mens andre er af flere timers varighed og over flere dage.

 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har afholdt evalueringsmøde med de deltagende foreninger, og der er ligeledes foretaget en spørgeskemaundersøgelse vedrørende sommerferieaktiviteterne i 2018. Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget med baggrund i et fald de seneste tre år i børnenes deltagelse i aktiviteter.

 

Sagsfremstilling

Idet antallet af børn, der deltager i kommunens sommerferieaktiviteter, er faldende, har Center for Skoler, Institutioner og Kultur afholdt evalueringsmøde med de deltagende foreninger og senest foretaget en spørgeskemaundersøgelse vedrørende sommerferieaktiviteter for 2018.

 

Evalueringsmøde med de deltagende foreninger

Der blev den 13. september 2018 afholdt evalueringsmøde med de deltagende foreninger. På mødet pegede foreningerne på følgende forhold som mulige forklarende faktorer på, hvorfor antallet af deltagende børn er faldende:

 • Nedlæggelse af det fysiske katalog
 • Sommerferien er fyldt op af andre aktiviteter/rejser
 • Er der skoler, hvor brochuren ikke bliver uddelt?

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaet er via Skoleintra distribueret ud til alle forældre til skolebørn (0.-9.kl.). I alt 2.937 respondenter, hvor 376 respondenter gennemførte hele undersøgelsen, mens 19 respondenter svarede på enkelte af spørgsmålene. Undersøgelsen har dels bestået af lukkede spørgsmål og af spørgsmål, hvor respondenterne havde mulighed for at skrive supplerende kommentarer. 

 

Det er Center for Skoler, Institutioner og Kulturs betragtning, at undersøgelsen giver en valid identifikation af årsagerne til den faldende deltagelse.

 

Undersøgelsen peger på følgende som mulige årsager til lav deltagelse:

 • Svært at hente og bringe barnet, når aktiviteten ligger midt på dagen
 • Sommerferien er fyldt op af andre aktiviteter/rejser
 • Aktiviteterne er ikke interessante nok
 • 25,9 pct. af de 376 respondenter kender ikke til sommerferieaktiviteterne.

Fokus i 2019

Med baggrund i møde med foreninger og resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, vil Center for Skoler, Institutioner og Kultur i 2019 arbejde med følgende indsatser: 

 • Genindførelse af det trykte sommerferiekatalog til uddeling til alle skoleelever. Fra og med 2017 blev et fysisk kataloget over sommerferieaktiviteterne udskiftet med en lille brochure, samtidig med at tilmeldingen blev gjort elektronisk via Nemtilmeld. Beskrivelserne af aktiviteterne findes derfor kun på nettet og ikke i papirform.
 • Indgå i en dialog med foreningerne om, at tidspunkterne for aktiviteterne ændres, så de ligger inden for tidsrummet 8.00-16.00
 • Videregive forslag til nye aktiviteter fra spørgeskemaundersøgelsen.
 • Samarbejdet med folkeskolerne omkring uddelingen af kataloget og annonceringen af aktiviteten.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Orienteringen om sommerferieaktiviteterne tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Det foreslås, at forslag til vedtægtsændringer for § 7 i vedtægterne for Ballerup Museums Fond godkendes.

 

Baggrund

1. maj 2005 blev Ballerup Museums Fond stiftet. Fonden blev stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening og fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling – at virke for sikring af Danmarks kulturarv og belyse tilstande og forandringer inden for nyere tids kulturhistorie.

 

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Ballerup Museums Fond har fremsendt forslag til ændringer til fondens vedtægter § 7.

 

Bestyrelsen for Ballerup Museumsfond har behov for at få indarbejdet tegningsregler i museumsfondens vedtægter for at kunne leve op til samarbejdet med fondens bank. Banken kræver, med baggrund i hvidvaskningsloven, at tegningsretten fremgår af vedtægterne. I ændringsforslaget er derfor tilføjet § 7a, der beskriver, hvem der tegner fonden. 

 

Jævnfør § 12 i fondens vedtægter kan bestyrelsen ved enstemmighed og med tilsynsmyndighedens (Ballerup Kommune) samtykke foretage ændringer i vedtægten. Fondens vedtægter skal godkendes af Ballerup Kommune, der fører tilsyn med fonden. Med baggrund heri forelægges vedtægtsændringer til politisk godkendelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Forslag til vedtægtsændringer i § 7 for vedtægterne for Ballerup Museums Fond godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen med denne bemærkning:

Det bemærkes, at der udover ændringen i § 7 vedrørende den nye hvidvaskningslov, også er en mindre ændring i § 3, der beskriver Ballerup Museums særsamling.


Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2018 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Ballerup Musik- og Kulturskole har på baggrund af budgetaftalen for 2018 arbejdet med sociale fripladser og musiktilbud for børn og unge, der kan have gavn af musikken og fællesskabet. Ballerup Musik- og Kulturskole fremlægger evaluering for fire projekter "Babyrytmik for to mødregrupper", "Music Mind Games" (MMG), "Anviste musikalske fripladser" og "Målrettet tilbud for udvalgt målgruppe" - projektet "Turn it up", som er samlet under overskriften "Musikalske fripladser".

 

Baggrund

I forbindelse med Budget 2018 blev det besluttet, at Ballerup Musik- og Kulturskole skulle arbejde med sociale fripladser og konkrete musiktilbud målrettet børn og unge fra hjem uden mange økonomiske midler. På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14. august 2018 punkt 12 blev det besluttet, at indsatserne skal evalueres i januar 2019.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Musik- og Kulturskole har udarbejdet evaluering af de fire projekter under "Musikalske fripladser", der er baseret på møder, interview, logbogsskrivning og evalueringssamtaler med de involverede lærere, samarbejdspartnere og udvalgte brugere af projektet. Evalueringen er bygget op om de fire projekter og beskriver opstart, forløb og evaluering med økonomi, udfordringer, succes og anbefalinger.

 

Evalueringerne kan sammenfattes således:

 

"Babyrytmik for to mødregrupper"

Ballerup Musik- og Kulturskole har i samarbejde med Sundhedsplejen oprettet et babyrytmikhold for udsatte og sårbare mødre og et hold for unge mødre. Forløbet skulle bl.a. afdække de spændende perspektiver omkring musik, krop og bevægelse, som en musik-terapeutisk støtte til mødre og deres relationer til deres babyer.

 

Evalueringen viser bl.a., at babyrytmik er en kilde til gode oplevelser og et vigtigt sansemotorisk og relationelt lærings- og udviklingsrum. Mødre og babyer er rigtig glade for tilbuddet og trives på trods af eventuelle personlige- og sociale udfordringer. Udfra en musik- og sundhedsfaglig vinkel styrker babyrytmikken kvaliteten af samværet og relationerne mellem mor og barn. Der var tegn på, at nogle af mødrene fik større selvtillid i rollen som mor og med konkrete sange og lege i rygsækken fra projektet, fortsætter den positive udvikling hjemme hos dem selv.

 

"Music Mind Games" (MMG) for 2. klassetrin på Baltorpskolen, Afdeling Grantoften

MMG med instrumenter er en smagsprøve på en kort vej til at spille instrument i et rigtigt orkester. Konceptet MMG er et sjovt og effektivt redskab til at lære musikkens basale grundbegreber gennem håndtegn, lyde og ord. Ballerup Musik- og Kulturskole har igangsat et forløb for alle interesserede i 2. klasser på Baltorpskolen, Afdeling Grantoften.

 

Formålet var at udvikle samarbejdet med folkeskolen og få erfaring med børnenes interesse og deltagelse. Tilbuddet var en forlængelse af det tidligere MMG-projekt, og der blev tilbudt undervisning i tværfløjte som en smagsprøve på at gå til instrument på musik- og kulturskolen og fortsætte de sociale fællesskaber, musikalske lege og melodier, som eleverne havde arbejdet med i MMG-projektet.

 

Evalueringen viser, at på trods af en kort tilmeldingsfrist, nåede 10 piger at tilmelde sig. Projektet har vist, at musik- og kulturskolen kan arbejde med større grupper af børn, der spiller musikinstrumenter og skolen oplever aktiviteten som en "skøn forstærkning" af det arbejde, der ellers foregår i musikundervisningen på skolerne.

 

Anviste musikalske fripladser

Der blev afsat en pulje til fripladser for børn og unge, som kunne have glæde af at blive en del af et musikalsk fællesskab. Pladserne kunne anvises af de kontakt- og omsorgspersoner, der møder børnene i deres hverdag, uden at børnene blev en "kommunal sag". Pladserne kunne anvises til både børn fra familier uden mange økonomiske midler eller sårbare børn.

 

Evalueringen viser, at det er lykkes at skabe en enkel og ubureaukratisk model, der virker. Fra ressourcepersonerne kontakter musik- og kulturskolen om en friplads, går der ikke længere end 10 dage, før aktiviteten er sat i gang. Musik- og kulturskolen har gennem dialog og deltagelse på informationsmøder med skoler, klubber, institutioner og sundhedspleje skabt et stort engagement hos ressourcepersonerne. 

 

En pædagog har fx. på eget initiativ fulgt to elever til deres første undervisning og løbende fulgt op på deres fremmøde. Der er anvist seks elever til fripladserne, som ellers ikke ville have mulighed for at være en del af et musikalsk fællesskab. Det vurderes, at eleverne har haft stor glæde af de musikalske fripladser, der har skabt store oplevelser, tilhørsforhold og øget selvværd. En elev har allerede spillet sin første koncert sammen med sit orkester ved årets julemarked på kirkepladsen.

 

Målrettet tilbud for udvalgt målgruppe - projektet "Turn it up"

Projektet var en målrettet indsats for 15 unge i udskolingsalderen, som gerne vil eller allerede laver musik på computeren, men som ofte sidder alene eller ikke har udstyret eller kompetencerne til at komme videre. Med baggrund i et stort opsøgende arbejde i Ballerup Kommunes unge-netværk og i samarbejde med Ungdomskulturhuset Vognporten og "Mere Monitor"-teamet, blev unge med forskellig social baggrund og fra forskellige geografiske områder i Ballerup rekrutteret til projektet. 

 

Evalueringen viser, at projektet på kort tid har skabt et helt nyt tilbud for unge i udskolingsalderen. Tilbuddet er en stor succes målt på deltagerantal, fastholdelse og tilfredshed blandt brugerne. Til premiereaftenen mødte der over 20 unge op. Faciliteterne til projektet kan rumme 15 pladser. Efterfølgende er 16 unge jævnligt mødt op onsdag aften. Det er unge, som ellers ville sidde alene og skabe deres musik derhjemme. De unge møder professionelle artister, musikere og producere, der kan hjælpe dem videre med deres musik. I projektet har musikproducer og sangskriver Lille Høg og teksteforfatter Kasper Vig været inviteret med, og de har fungeret som projektets ambassadører og været en stor succes i forhold til at samle, fastholde og motivere de unges ambitioner og lyst til at komme videre med deres musik.

 

Samlet evaluering og anbefaling 

Ballerup Musik- og Kulturskole ser et stort potentiale i at fortsætte arbejdet med musikalske fripladser og videreudvikle projekterne inden for tre hovedområder: Samarbejdet med folkeskolen, anviste musikalske fripladser og "Turn it Up" for unge i udskolingen for de reserverede midler i 2019.

 

Ballerup Musik- og Kulturskole anbefaler, at der i babyrytmik sker en indfasning af deltagerbetaling, eventuelt med støtte fra de musikalske fripladser.

 

I budgetaftalen for 2019 fremgår det, at der tages stilling til, hvordan der kan arbejdes med en strategi for udbredelse af musik til bredere målgrupper i Ballerup Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget beslutter med udgangspunkt i evalueringen og de senere drøftelser omkring musikstrategiarbejdet, hvordan indsatsen skal sættes sammen fremadrettet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I budgetaftalen for 2019 1.18 fremgår det, at der ønskes reserveret to tredjedele af Børnekunstpuljen fremadrettet til musikalske fripladser og musikstrategiarbejdet. Der er i 2019 et budget på 155.000 kr. på Børnekunstpuljen. To tredjedele af det afsatte beløb svarer til 103.000 kr. 

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

 1. Ballerup Musik- og Kulturskoles evaluering af musiktilbud for børn og unge tages til efterretning.
   
 2. Ballerup Musik- og Kulturskole arbejder videre med "Musikalske fripladser" med fokus på samarbejdet med folkeskolen, anviste musikalske fripladser og "Turn it up" for de reserverede midler i 2019.
   
 3. Kultur- og Fritidsudvalget inden sommerferien 2019 tager stilling til et fremadrettet og permanent koncept for musikalske fripladser med udgangspunkt i evalueringen og de senere drøftelser omkring det påbegyndte musikstrategiarbejde.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt

Afbud / Fraværende

Özcan Kizilkaya (A)

Indhold

Sammendrag

Egebjerg Sportsklub søger om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening.

 

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

 

Baggrund

I henhold til folkeoplysningslovens § 14, stk. 2 rummer det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde idræt samt idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde.

 

Folkeoplysningsbekendtgørelsens § 1 indeholder krav om, hvilke oplysninger en foreningsvedtægt skal indeholde. Center for Skoler, Institutioner og Kultur har gennemgået vedtægterne for Egebjerg Sportsklub. Vedtægterne overholder formalia. Foreningen er dog blevet vejledt i at uddybe vedtægtens oplysninger om foreningens formueforhold.

 

Sagsfremstilling

Egebjerg Sportsklub har eksisteret siden 1970 og har igennem en årrække fået anvist kommunale lokaler til foreningens idrætsaktiviteter. Center for Skoler Institutioner og Kultur er blevet opmærksomme på, at foreningen aldrig har søgt og fået bevilget godkendelse som en frivillig folkeoplysende forening. Foreningen er derfor blevet opfordret til at søge om godkendelse med henblik på, at formalia bringes i orden.

 

Foreningen har 94 medlemmer, hvoraf 86 er bosiddende i Ballerup Kommune.

 

Foreningens formål:

"Foreningens formål er at samle sportsinteresserede i motionsøjemed og at skabe de bedst mulige vilkår for deres idrætsudøvelse, der kan fungere i fællesskab. Foreningen er upolitisk".

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Egebjerg Sportsklub godkendes som frivillig folkeoplysende forening.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Afbud / Fraværende

Bjarne Rasmussen (A)
Özcan Kizilkaya (A)

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kunstforening søger om et driftstilskud på 17.000 kr. til delvis dækning af foreningens udgifter i 2019.

 

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

 

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har Kulturtilskudspuljen, hvor Ballerup Kommunes foreninger, organisationer, borgergrupper m.fl. kan søge tilskud fra.
 

Kriterierne for puljen er:

 • De kulturelle arrangementer skal være åbne for alle kommunens borgere.
 • Bevilgede tilskud ydes ofte som underskudsgarantier. Dermed kommer et eventuelt tilskud først til udbetaling, hvis regnskabet viser et underskud.
 • Alle, der modtager kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, har pligt til at oplyse om det i deres PR-materiale for det aktuelle arrangement.
 • Kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, ydes med hjemmel i kommunalfuldmagten.

Sagsfremstilling

Ballerup Kunstforening søger om et driftstilskud på 17.000 kr. til delvis dækning af foreningens udgifter i 2019.

 

Ballerup Kunstforening har planlagt seks udstillinger i 2019 i Skovlunde Kulturhus. På to af udstillingerne er der flere kunstnere repræsenteret. Ud over udstillingerne, afholder foreningen et marked for kunst og brugskunst i april 2019 samt et julemarked i november 2019.

 

Alle foreningens udstillinger og markeder er åbne for alle borgere og med fri entré.
 

Derudover afholdes der arrangementer for Ballerup Kunstforenings medlemmer. Disse finansieres med deltagerbetaling.

 

Ballerup Kunstforening gik ud af 2018 med et driftsoverskud på ca. 2.300 kr. Foreningen har en egenkapital på ca. 27.700 kr., hvoraf 10.000 kr. er hensat som opsparing til køb af inventar.

 

Det fremgår af regnskabet, at de 17.000 kr., som Ballerup Kunstforening fik i driftstilskud i 2018, dækker foreningens administrationsudgifter bortset fra nøglelokaleafgiften, der efter tidligere udvalgsbeslutninger ikke kan dækkes af kulturtilskud.

 

Indkøb af kunst til udlodning, medlemsaktiviteter samt udgifter til bestyrelsesmøder finansieres ikke med kommunale tilskudsmidler, hvilket fremgår af regnskab 2018 og budget 2019.

 

Den overvejende del af foreningens 210 medlemmer er bosiddende i Ballerup Kommune. Hvert medlem betaler mellem 200-275 kr. årligt i kontingent.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kulturtilskudskontoen er budgetlagt på ramme 40.38 Kulturel Virksomhed m.v.

 

   inkl. momsekskl. moms
Budget 2019 408.506 kr.
Disponeret forud for dette møde -204.988 kr.
Til disposition forud for dette møde 203.518. kr.
Ansøgning på dette møde  
Ballerup Kunstforening17.000 kr.-15.640 kr.
Unge Synger Klassisk25.000 kr.- 25.000 kr.
Herefter til bevilling efter ansøgning i 2019 162.878 kr.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der ydes et kulturtilskud på 17.000 kr. til Ballerup Kunstforenings drift i 2019.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Afbud / Fraværende

Bjarne Rasmussen (A)
Özcan Kizilkaya (A)

Indhold

Sammendrag

Ballerup Musik- og Kulturskole ansøger om et tilskud fra kulturtilskudspuljen på 25.000 kr. til afholdelse af den landsdækkende sangerdyst Unge Synger Klassisk 2019. Det er 11. gang Ballerup Musik- og Kulturskole afholder arrangementet, og de har de seneste 10 gange modtaget kulturtilskud. Siden 2014 har tilskuddet været på 25.000 kr.

 

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.
 

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har kulturtilskudspuljen, hvor Ballerup Kommunes foreninger, organisationer, borgergrupper m.fl. kan søge tilskud fra.


Kriterier:

 • De kulturelle arrangementer skal være åbne for alle Ballerup Kommunes borgere
 • Bevilgede tilskud ydes ofte som underskudsgarantier. Dermed kommer et eventuelt tilskud først til udbetaling, hvis regnskabet viser et underskud
 • Alle, der modtager kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, har pligt til at oplyse om det i deres PR-materiale for det aktuelle arrangement
 • Kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, ydes med hjemmel i kommunalfuldmagten

Sagsfremstilling

Ballerup Musik- og Kulturskole afholder for 11. gang den landsdækkende sangerdyst Unge synger Klassisk. Klassisk sang er et af skolens fokusområder. Med denne konkurrence er Ballerup Musik- og Kulturskole med til at styrke genren på landsplan og samtidig markere Ballerup som kulturbærende kommune.

 

Sangerdysten henvender sig til unge i aldersgruppen 13-22 år fra hele landet. Deltagerindbydelsen sendes bl.a. til alle musikskoler og musikkonservatorier i Danmark, Sydsveriges musikkonservatorier og universiteter samt via netværk, Facebook mv.

 

Sangerdysten afholdes lørdag den 23. februar 2019 i Baltoppen LIVE. Deltagerne får her mulighed for at afprøve deres klassiske talent for et publikum og blive bedømt af erfarne dommere. Der dystes om pengepræmier til de bedste sangere inden for to alderskategorier.

 

Der er gratis adgang til arrangementet, og det vil være muligt for publikum at komme og gå dagen igennem. Det er således muligt at vælge at opleve hele arrangementet eller blot et eller flere indslag.

 

Som afslutning på arrangementet afholdes en reception med et mindre traktement, hvor deltagere og publikum kan få en uformel snak med dommere, borgmesteren, formanden for Kultur- og Fritidsudvalget samt Ballerup Musik- og Kulturskoles personale. 

 

Ballerup Musik- og Kulturskole ansøger om 25.000 kr. fra kulturtilskudspuljen til medfinansiering af konkurrencen. Udgifterne er budgetteret til følgende:

 

Honorar til to dommere11.400 kr.
Tilrettelæggelse, akkompagnement, flygel20.300 kr.
Præmier, blomster mv.18.900 kr.
Annoncer og PR9.900 kr.
Forplejning, reception mv.3.000 kr.
I alt63.500 kr.

 

Der budgetteres med udgifter for 63.500 kr., hvoraf de 25.000 kr. søges dækket af kulturtilskudspuljen. De resterende udgifter afholder Ballerup Musik- og Kulturskole som udgangspunkt selv. Dog arbejdes der på at finde private sponsorbidrag til nedsættelse af denne egenbetaling.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kulturtilskudskontoen er budgetlagt på ramme 40.38 Kulturel Virksomhed m.v.

 

   inkl. momsekskl. moms
Budget 2019 408.506 kr.
Disponeret forud for dette møde -204.988 kr.
Til disposition forud for dette møde 203.518. kr.
Ansøgninger på dette møde:  
Ballerup Kunstforening17.000 kr.-15.640 kr.
Unge Synger Klassisk25.000 kr.- 25.000 kr.
Herefter til bevilling efter ansøgning i 2019 162.878 kr.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der bevilges et tilskud på 25.000 kr. til Unge Synger Klassisk 2019.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Afbud / Fraværende

Bjarne Rasmussen (A)
Özcan Kizilkaya (A)

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 4. september 2018 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Der gives en status på arbejdet med frivillighedsstrategien/-politikken. 

 

Baggrund

Som et led i udmøntningen af "Aftale om budget 2018" blev der vedtaget et kommissorium for udarbejdelsen af en frivillighedsstrategi. Strategien skal danne ramme for afklaring af vilkårene for frivillighed og Ballerup Kommunes samarbejde med de frivillige. I ”Aftale om budget 2019” hedder det: ”Parterne ønsker, at der i efteråret 2019 tages stilling til en frivillighedspolitik i Ballerup Kommune. I løbet af foråret og det tidlige efterår afholdes en række møder, hvor borgerne kommer med forslag til, hvordan vi kan forbedre arbejdet med og omkring frivillighed. Formålet er at udarbejde en frivillighedspolitik, der indeholder en helt konkret værktøjskasse, så det sikres, at der handles på ambitionerne. Opgaven er forankret i Kultur- og Fritidsudvalget”.

 

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog i februar 2018 et kommissorium for arbejdet med udviklingen af rammerne for frivillighed og for Ballerup Kommunes samarbejde med de frivillige. Strategien skal berøre følgende tematikker:

 • Udmøntning af Vision 2029 på frivillighedsområdet
 • Identifikation af frivillighedsområdet
 • Afklaring af den fremtidige organisering af frivillighedsområdet
 • Sikring af en åben tilgang i organisationen (centralt og decentralt) til frivillighed
 • Udvikling af værktøjskasse vedrørende frivillighedsområdet
 • Afklaring af indikatorer vedrørende frivillighed.

Der er nedsat en frivillighedsarbejdsgruppe jf. kommissoriet bestående af medarbejdere fra administrationen, samt formanden for henholdsvis Frivillighedsrådet og Folkeoplysningsudvalget. Tillige er der arbejdet med at afdække feltet og med at afklare, hvilke tilgange andre kommuner, forskere mv. har til frivillighed, ligesom proces for mødeafholdelser, interessenter og mødeform er identificeret og godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 4. september 2018. Der blev den 4. december 2018 afholdt et temamøde for Kommunalbestyrelsen med oplæg af den tidligere formand for Frivilligrådet, Vibe Klarup, efterfulgt af gruppevise drøftelser.

 

I forlængelse af temamødet i Kommunalbestyrelsen gives en status på arbejdet med frivillighedsstrategien/-politikken.

 

Som bilag kan ses opsamling fra drøftelserne i Kommunalbestyrelsen, samt referat fra Vibe Klarups oplæg.  

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Status på arbejde med frivillighedsstrategien/-politikken tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Kultur- og Fritidsudvalget understreger, at der skal arbejdes med en frivillighedspolitik og ikke en -strategi, hvilket også er forudsætningen i den politiske aftale for budget 2019.

Afbud / Fraværende

Bjarne Rasmussen (A)
Özcan Kizilkaya (A)

Dokumenter

Download samlet dokument

Download