Naturkvalitetsudvalget

13.12.2018 kl. 18:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Bjarne Frimann - Deltog
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
 • Johannes Nørgård - Deltog
 • Morten Andersson (A) - Deltog
 • Rune Sørensen - Deltog
 • Trine Baarstrøm (afsnitsleder) - Deltog
 • Thomas Christensen - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Anja Holtze (A) - Afbud
 • Rikke Søndler - Afbud

Åben dagsorden

På førstkommende møde efter et referats udsendelse kan der gives bemærkninger til det udsendte referat.

 

Seneste referat er fra torsdag den 4. oktober 2018.

Beslutningen træffes af

Naturkvalitetsudvalget

Beslutning

Intet

Orientering fra seneste møde i Teknik- og Miljøudvalget ved formand Hella Hardø Tiedemann (A)

 1. Plejeplanen for Sømosen blev gennemgået og indstillet til endelig godkendelse. Indsatser om to paddevandhuller bliver allerede realiseret i 2019, hvis forslag i anlægsbevilling til Grøn pulje 2019 bliver godkendt.

   

 2. Planstrategi har været i høring, og der er kommet enkelte høringssvar, der bl.a. omhandlede Ragnisvænge og bekymringer for, om der kommer nyt byggeri. Det kunne Teknik- og Miljøudvalget bekræfte, at der ikke gør.

   

 3. Kommissorium for Naturkvalitetsudvalget blev gennemgået og indstillet til videre godkendelse.

   

 4. Køreplan for kolonihaveindsats blev gennemgået og godkendt. Sagen handler bl.a. om, at kolonihaver ikke skal være helårshuse, og at regler i deklarationer og lokalplaner skal overholdes. Der bliver ansat en medarbejder, som skal stå for opgaven i 2019, og processen sker i dialog med kolonihaveforeningerne. Der bliver hurtigt dannet myter, så en god kommunikation og offentlighed om processen og indsatsen er påkrævet.

Beslutning

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice har udarbejdet forslag til mødekalender for Naturkvalitetsudvalget i 2019.

 

Ifølge Naturkvalitetsudvalgets kommissorium skal der afholdes fire møder om året.

 

Det foreslås, at møderne holdes kl. 18.00 på følgende datoer:

 

Torsdag den 14. marts 2019 

Torsdag den 13. juni 2019

Torsdag den 26. september 2019

Torsdag den 28. november 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Naturkvalitetsudvalget

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

 1. Mødekalender for 2019 for Naturkvalitetsudvalget godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt med disse bemærkninger:

 • 13. juni 2019 flyttes til den 12. juni 2019
 • 26. september 2019 flyttes til 24. september 2019.

Tidligere behandling

Naturkvalitetsudvalget den 4. oktober 2018 Punkt 6

Sagsfremstilling

På Naturkvalitetsudvalgets første møde den 4. oktober 2018 diskuterede udvalget hvilke opgaver og områder, som udvalget skal beskæftige sig med. Det blev en god og livlig diskussion og mundede ud i et væld af mulige emner.

 

På mødet fik administrationen til opgave at strukturere emnerne og kommentere referatet. Desuden skulle administrationen vurdere, om emnerne kunne samles i overordnede fokusområder, som Naturkvalitetsudvalget efterfølgende kunne arbejde videre med.

 

Administrationen har udarbejdet et notat med opsamling på referat fra mødet den 4. oktober 2018 i Naturkvalitetsudvalget. I opsamlingen er referatet blevet struktureret i forhold til de opgaver og kompetencer, der er beskrevet i udvalgets kommissorium. Det vil sige, at et punkt fra referatet er blevet fordelt under den bullet fra kommissoriet, hvor det er mest relevant (se bilag). Nedenfor er gengivet udvalgets opgaver og kompetencer, som de fremgår af kommissoriet:

 • Komme med anbefalinger til det Det Grønne Danmarkskort i forbindelse med den kommende kommuneplan.
 • Komme med anbefalinger til udvikling af natur i Ballerup Kommune, herunder anbefalinger til mål for naturkvaliteten samt anbefalinger til handlinger for at sikre naturkvaliteten. 
 • Komme med anbefalinger til, hvordan naturkvaliteter kan implementeres i den fysiske planlægning i en afvejning med andre interesser.
 • Komme med anbefalinger til, hvordan Ballerup Kommune kan inddrage frivillige i naturpleje og lignende.

Herefter har administrationen på et møde med formand og næstformand vurderet, at de mange emner kan koncentreres til tre overordnede fokusområder for Naturkvalitetsudvalget: 

 • Input til Grønt Danmarkskort
 • Drift af kommunale arealer
 • Naturværdi på private arealer.

Administrationen indstiller derfor, at Naturkvalitetsudvalget fokuserer sit arbejde og de økonomiske midler i 2019 indenfor de nævnte fokusområder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Naturkvalitetsudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der arbejdes videre med fokusområderne: Input til Grønt Danmarkskort, Drift af kommunale arealer og Naturværdi på private arealer.
   
 2. Den afsatte budget for 2019 anvendes til de indstillede fokusområder.

Beslutning

Indstilling godkendt med disse bemærkninger:

 

Under fokusområderne Drift af kommunale arealer og Naturværdi på private arealer vil Naturkvalitetsudvalget samle arbejdet under titlen: Blomsten og bien. Den vilde bi’s velbefindende er langt hen ad vejen indikator for, hvordan naturen har det, både botanisk og hvad angår insekter.

 

Der kan gennemføres en række indsatser på både offentlige og private arealer, og derfor vil administrationen til næste møde forberede et oplæg om, hvordan man kan tilgodese vilde bier i Ballerup Kommune. Herefter kan det besluttes at fremme projekter som fx drift af vejrabatter/grøftekanter og øvrige grønne offentlige arealer samt fx indsats med formidling om giftfri haver og virksomhedsarealer.

 

Naturkvalitetsudvalget vil desuden gerne kortlægge, hvor der kan sås bistriber (3-5 m brede striber med bivenlige planter) på marker ved indfaldsveje. Naturkvalitetsudvalget vil indstille til Teknik- og Miljøudvalget, at der anvendes midler fra Naturkvalitetsudvalgets budget til bistriber.

 

Naturkvalitetsudvalget foreslog, at private kan søge om etablering bivenlige arealer.

Sagsfremstilling

Formålet med punktet er at samle op på, om der er punkter fra brainstormen fra sidste møde, som Naturkvalitetsudvalget ønsker videresendt som anbefalinger til Teknik- og Miljøudvalget.

 

Administrationen har samlet en række mulige anbefalinger fra referatet af Naturkvalitetsudvalgets møde den 4. oktober 2018. Naturkvalitetsudvalget kan vælge at sende alle, ingen eller enkelte af følgende anbefalinger videre til Teknik- og Miljøudvalget:

 • At Ballerup Kommune skal søge om at blive en bivenlig kommune.
 • At mulighederne for at udarbejde en træbevaringsstrategi undersøges.
 • At en senere fase af helhedsplanen Lautrup 2.0 kunne omhandle ændringer af driften eller anlæg af naturprojekter på tværs af forskellige virksomheders grønne arealer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Naturkvalitetsudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Det besluttes, hvilke af de foreslåede anbefalinger, der skal videregives til Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Naturkvalitetsudvalget ønsker at anbefale til Teknik- og Miljøudvalget:

 • Ballerup Kommune bliver en bivenlig kommune
 • Rekreative og naturmæssige værdier fremmes i helhedsplan Lautrup 2.0
 • Naturkvalitetsudvalget får helhedsplanen for Lautrup i høring.

Naturkvalitetsudvalget har derudover følgende bemærkninger:

Det skal undersøges, hvad en træbevaringsstrategi omfatter: Hvad skal den indeholde, hvad kan den bruges til, og hvad koster den? Administrationen udarbejder et oplæg til et kommende møde.

 

Der skal foretages en screening af, hvad det vil kræve at blive en giftfri kommune; hvilke muligheder og begrænsninger er der ved at erklære Ballerup Kommune som en giftfri kommune både på offentlige og private arealer.

 

Naturkvalitetsudvalget ønsker at få forelagt fakta-tal om drikkevandskvaliteten i Ballerup Kommune. Administrationen fremskaffer fakta-tal til næste møde.

 

På et senere møde skal det drøftes, om der skal igangsættes en undersøgelse af Ballerup Kommunes natur med det formål at kunne prioritere fremtidige projekter og midler på områder, hvor der er størst naturpotentiale.


Sagsfremstilling

Administrationen orienterer om kommende og igangværende kommunale planer og projekter:

 • Grøn Pulje 2019 er en pulje til anlæg i det grønne. Grøn Pulje 2019 behandles på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. januar 2019.
 • Fællesmøde med Grønt Råd den 10. januar 2019 om Kommuneplanens Grønt Danmarkskort 
 • Møllemosen. Pilotprojekt med differentieret drift sættes igang i foråret 2019. Formålet er at varetage flere naturformål på én gang. Kan uddybes til foråret.
 • Indkig til vandhuller og anden natur. Administrationen har de senere år skabt indkig til naturen ved at udtynde beplantninger.
 • Plejeplan for Sømosen 2018-2027. Den ny plejeplan for Sømosen er ved at blive politisk behandlet og forventes offentliggjort inden jul.
 • Drift af vejkanter. Der arbejdes på at differentiere driften på Ballerup Kommunes vejkanter.
 • Træplantningsstrategi.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Naturkvalitetsudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Orienteringen om planer og projekter tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning
 1. Grønt Råd vil gerne invitere til en aften om naturkvaliteten i Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2019. Det bliver sat i kalenderen.
   
 2. Danmarks Naturfredningsforening arbejder med et projekt "Naturkommuner". De vil gerne komme og informere om projektet.
   
 3. Danmarks Naturfredningsforening har et projekt "Naturfamilier". Her kan Ballerup Kommunes borgere koble sig på.

Beslutning

Taget til efterretning

Dokumenter

Download samlet dokument

Download