Økonomiudvalget

10.12.2019 kl. 08:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
 • Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
 • Allan Kristensen (C) - Deltog
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
 • Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Charlotte Holtermann (A) - Afbud

Åben dagsorden


 1. Ballerup Kommune er i dialog med organisationen bag ”Danmark for Målene”-karavanen om, at Ballerup skal være værtsby for ”Danmark for Målene” (FNs verdensmål) torsdag den 4. juni 2020 i tidsrummet kl. 10.00-19.00. 

  Der afholdes et såkaldt "Aktørmøde" torsdag den 20. februar 2020 kl. 17.00-20.00 i Atriet på Ballerup Rådhus. Kommunalbestyrelsens medlemmer inviteres til aktørmødet. Formålet med aktørmødet er at samle relevante lokale interessenter, der har lyst til at bidrage på dagen den 4. juni 2020. Der inviteres meget bredt. Samlet mellem 100 og 150 deltagere. Prisen for værtsskab for karavanen er 40.000 kr. Udgiften dækkes af driftsmidler fra kommunikationsbudgettet i 2020.

   
 2. Boligbyggeriet i Ballerup Kommune pr. 15. november 2019.

  Bilag
  1 bilag
   
 3. Oversigt over antal delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde 2020.

  Bilag
  1 bilag
   
 4. Indeklimaundersøgelse vedrørende arbejdspladser på TAPETEN, Forenings- og Frivillighedscenter.

  På mødet bliver der givet en status på indeklimaundersøgelsen på Tapeten, herunder betydningen for Tilbudsservice.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Den tekniske del af tredje budgetopfølgning for 2019 forelægges til godkendelse, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 20. august 2019, punkt 6.

 

I budgetopfølgningen indgår alene bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter, som skal forelægges Kommunalbestyrelsen til bevillingsmæssig berigtigelse, samt en opsummerende status for målene i den økonomiske strategi.

 

Baggrund

Økonomiudvalget godkendte en revideret budgetopfølgningsproces for tredje budgetopfølgning 2019 på deres møde tirsdag den 20. august 2019, punkt 6. Baggrunden for den reviderede budgetopfølgningsproces var, at den sene budgetproces betød, at budgetgrundlaget fra anden budgetopfølgning 2019 var relativt gammelt i forhold, til at blive anvendt som grundlag for næste års budget 2020.

 

Der blev derfor gennemført en administrativ budgetstatus i august/september 2019, så større ændringer kunne samles op og blive indarbejdet i det administrative budgetforslag. Ved tredje budgetopfølgning i december 2019 indarbejdes der derfor alene ændringer siden budgetvedtagelsen af teknisk karakter. Budgetopfølgningen vil derfor kun blive forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

Sagsfremstilling

Da denne budgetopfølgning overordnet er af teknisk karakter, og derfor kun vedrører budgettekniske forhold, vil der ikke være nye ændringer i forhold til flere af målene i den økonomiske strategi siden vedtagelsen af budget 2020 den 4. november 2019. Den økonomiske strategi er overholdt ved tredje budgetopfølgning 2019. 

 

Driftsbudgettet

På de tre specialiserede områder Pædagogisk psykologisk rådgivning (30.33), Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46) og Tilbud til voksne med særlige behov (50.54), som har været udfordret i året, viser denne budgetopfølgning, at forventningerne fra før vedtagelsen af budget 2020 ikke har ændret sig.

 

De økonomiske bevægelser ved denne budgetopfølgning vedrører primært omplaceringer af budgetter bl.a. i forhold til allerede besluttede servicerammereduktioner, herunder konsekvenser af karens og ansættelsesstop. Herudover er den konkrete udkontering af DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip) og af afledt indtægtsvirkning indarbejdet. Både DUT og afledt indtægtsvirkning indgår i budget 2020 på forhånd, og er som sådan udgiftsrammeneutrale, dog giver DUT en påvirkning på servicerammen i 2020 svarende til -2 mio. kr. 

 

Servicerammen

Den vejledende serviceramme for Ballerup Kommune udgør 2.631 mio. kr. i 2019. Efter indarbejdelsen af servicerammereduktioner i budget 2019 samt de mer- og mindreforbrug som indgik i anden budgetopfølgning på udvalgenes rammer, udgør det forventede forbrug 2.633 mio. kr. på servicerammen ved tredje budgetopfølgning 2019.

 

Vedrørende budget 2020 er måltallet for servicerammen for de kommende budgetopfølgninger i 2020 nedjusteret med 20 mio. kr. til 2.742 mio. kr. De 20 mio. kr., som måltallet er nedjusteret med, svarer til de bufferpuljer, som er lagt ind ved vedtagelsen af budget 2020. Måltallet er nedjusteret, så det svarer til de udgifter, der er budgetlagt aktiviteter for. Dermed sikres det, at der til budgetopfølgningerne følges op på de budgetlagte aktiviteter. Bufferpuljen, som dermed lægger ud over måltallet, kan udmøntes af Økonomiudvalget.

 

Anlægsbudgettet 

Bruttoanlægsrammen udgør 179 mio. kr. i 2019 for Ballerup Kommune. Ved tredje budgetopfølgning udgør Ballerup Kommunes bruttoanlægsbudget i 2019 204 mio. kr., hvilket betyder, at bruttoanlægsrammen er under pres, da dette er 31 mio. kr. over den udmeldte ramme. Der skal dog tages forbehold for, at der traditionelt hvert år er en overførsel på anlægsområdet på mellem 25 og 45 mio. kr. 

 

Øvrige poster på hovedkonto 7 og 8

Under "Øvrige poster" på Tilskud og udligning (70.80) er der en nedjustering af budgettet til tilskud/udligning i 2019 på 1 mio. kr. som følge af midtvejsregulering for 2019, samt en ekstraordinær indtægt fra både 2018 og 2019 som vedrører en tilbageførsel fra puljen til "Kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder" svarende til 1 mio. kr. Endelig er der foretaget en justering af udviklingsbidraget til regionen svarende til ca. -1 mio. kr., jf. økonomiaftalen for 2020.

 

På Øvrige balanceforskydninger (80.86) under kapitalindskudslån til Landsbyggefonden er foretaget omplacering af restbudgettet for 2019 svarende til 19 mio. kr. til øvrige budgetår, grundet tidsforskydninger i projekterne.


Beløbet til hjemfaldspligt til Københavns Kommune, som ved anden budgetopfølgning 2019 blev opgjort til 46 mio. kr. eksklusiv renter, forventes ved tredje budgetopfølgning opjusteret til 52 mio. kr. eksklusiv renter. Det endelige tal forventes at foreligge i forbindelse med regnskab 2019.

 

Endelig er låneoptaget nedsat med 2 mio. kr. årligt som følge af de seneste forventninger til låneoptagelse til lån til betaling af indefrysning af ejendomsskatter.

 

Likvid beholdning og overskud på løbende poster

Ultimo 2019 forventes en likvid beholdning på 247 mio. kr., hvilket er 20 mio. kr. mere end ved seneste ajourføring af budget 2019, hvor den forventede likviditet ultimo året (2019) udgjorde 227 mio. kr. Overskuddet på budgettets løbende poster udgør ved tredje budgetopfølgning 214 mio. kr. i gennemsnit over årene.

 

Den økonomiske strategi er overholdt vedrørende likviditeten for årene 2019-2023. Målsætningen om et gennemsnitligt overskud på 150 mio. kr. over perioden på de løbende poster er ligeledes opfyldt.

 

Langfristet gæld

Ballerup Kommunes gæld forventes at være 581 mio. kr. ultimo 2019 og vil ultimo valgperioden udgøre 522 mio. kr. Målet i den økonomiske strategi om at nedbringe gælden med 50 mio. kr. over valgperioden er dermed opfyldt.

 

I forbindelse med årsregnskabet opgøres Ballerup Kommunes endelige lånemulighed for det foregående år. Dette betyder, at lånet for 2019 er optaget som følge af udgifter i 2018. I forbindelse med regnskab 2019 opgøres kommunens endelige lånemulighed, som for indeværende år opgøres til 29 mio. kr. Lånene kan optages i forhold til energioptimeringsprojekter, etablering af flygtningeboliger, effektiviseringsprojekter, finansiering af indefrosne ejendomsskatter og særligt besluttede tiltag fra kommuneaftalen.

 

Overførsler

Overførselsadgangen fra budget 2018 til budget 2019 følger Ballerup Kommunes almindelige regelsæt vedrørende overførselsadgang på +/- 4 pct. og udskudte leverancer. De samlede overførsler til 2019 udgør således i alt 48 mio. kr. Heraf udgør det indefrosne overskud fra 2017 på 26 mio. kr., som blev besluttet overført ved tredje budgetopfølgning 2018.

 

De forventede overførsler fra 2019 til 2020 udgjorde 15 mio. kr. ved anden budgetopfølgning 2019, svarende til et forventet nettoforbrug af overførslerne i 2019 på 33 mio. kr. Det skal bemærkes, at opgørelsen af de forventede overførsler erfaringsmæssigt er forbundet med betydelig usikkerhed. Der har tidligere været store afvigelser mellem forventningerne til overførsler givet ved årets budgetopfølgninger i forhold til det endelige regnskabsresultat.

 

Der gøres opmærksom på, at overførsler til budget 2020 nedsættes til +/- 3 pct. for decentrale institutioner og +/- 2 pct. for centre og sekretariater, jf. beslutningen om den økonomiske strategi.

 

Bilag

Af bilagene fremgår den tilrettede resultatoversigt for budget 2019-2023 efter ændringerne ved tredje budgetopfølgning 2019. Bevillingsoversigt for budget 2019 fremgår ligeledes af bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

 1. Tredje budgetopfølgning 2019 for Ballerup Kommune godkendes, idet samtlige registrerede budgetafvigelser på driftsvirksomheden samt hovedkontiene 07 og 08 berigtiges bevillingsmæssigt.
   
 2. De forventede ændringer i forhold til budgetoverslagsårene 2020-2023 i det senest vedtagne budget tages til efterretning.
   
 3. Det godkendes, at årets lånemuligheder, der i forbindelse med tredje budgetopfølgning for 2019 er opgjort til 29 mio. kr., udnyttes fuldt ud og optages, så snart regnskabsresultatet for de låneberettigede områder kendes - forventeligt ultimo januar 2020.
   
 4. Borgmesteren bemyndiges til at acceptere det for Ballerup Kommune gunstigste lånetilbud.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Ballerup Ejendomsselskab omlægger efter påbud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en række lån i afdeling Lundegården i Ballerup.

 

Ballerup Kommune har, i forbindelse med den store renovering i 2005, givet afdeling Lundegården et lån med pant i ejendommen på 7 mio. kr.

 

I forbindelse med omlægningen ansøger Nykredit om, at Ballerup Kommunes pantebreve rykker i prioritetsrækkefølgen, så de nye omlagte lån kommer før Ballerup Kommunes pantebrev. Administrationen anbefaler, at kommunens pantebrev på 7 mio. kr. ikke skal rykke for omlægning af de otte realkreditlån, da det vil forøge Nykredits sikkerhed på bekostning af Ballerup Kommunes sikkerhed for lånet.

Da afdeling Lundegårdens samlede låneforhold er til afklaring nu, anbefales det samtidig at tage stilling til evt. tilbagebetaling af Ballerup Kommunens lån til afdeling Lundegården.

 

Baggrund

Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen påbyder konvertering af statsstøttede realkreditlån. På grund af den lave rentesats er det en fordel for både stat og boligafdeling, at omlægge nogle af deres lån.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har den 20. september 2019 fået en henvendelse fra Nykredit, der på vegne af Ballerup Ejendomsselskab, omlægger seks realkreditlån efter påbud fra Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen. Derudover er der frivillig omlægning af yderligere to lån.

Nykredit anmoder samtidig om, at Ballerup Kommune giver tilsagn til rykning af kommunens pantebrev på 7 mio. kr.

 

Administrationen anbefaler, at Ballerup Kommunens pantebrev på 7 mio. kr. ikke skal rykke for omlægning af de otte realkreditlån, da det vil forøge Nykredits sikkerhed på bekostning af kommunens sikkerhed for lånet. Det forventes ikke, at rente og bidrag for afdeling Lundegården bliver påvirket af rækkefølgen, da lånet ydes på markedsvilkår. Det omhandler alene Nykredits stilling.

 

Ballerup Kommunes pantebrev indeholder ikke nogen specifikke vilkår om tilbagebetaling. Det fremgår af pantebrevet, at "Lånet henstår indtil videre rente- og afdragsfrit". Endvidere fremgår det, at "kreditor kan med mindst 12 måneders varsel bestemme, at lånet skal forrentes og afdrages efter kreditors nærmere bestemmelser". 

 

Forhistorien er, at afdeling Lundegården i forbindelse med renoveringen i 2005 fik store økonomiske udfordringer og i den forbindelse blev lånet ydet. Det vurderes, at der nu er mulighed for, at lånet kan afvikles, da huslejen i Lundegården i forbindelse med effektiviseringer er blevet nedsat, ligesom afdeling Lundegården er meget eftertragtet i udlejningssammenhæng. En afvikling over 10 år vurderes at give en huslejestigning i de store boliger på maks. 100 kr. pr. måned. Huslejen i afdeling Lundegården vil stadig være attraktiv set i lyset af boligernes kvalitet mv.

 

Administrationen anbefaler, at der tages stilling til evt. forrentning og afdrag på nuværende tidspunkt, hvor boligafdelingens økonomi og låneforhold i forvejen er under afklaring.  

En mulighed er at fremsende varsel til afdeling Lundegården om, at lånet skal forrentes efter gældende regler og afdrages fra den 1. januar 2021 over en nærmere aftalt periode, dog maksimalt 10 år. Det sikrer, at Ballerup Kommunes pantebreve forvaltes i kommunens interesse på lige fod med kommunens øvrige aktiver (likvider aktiver og langfristede tilgodehavender), hvor der opnås afkast eller renter og løbende afdrages på fx beboerindskudslån og lån til betaling af ejendomsskatter. 

Alternativet er at opretholde den nuværende situation med et rente- og afdragsfrit lån. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Afdeling Lundegården forventes at afdrage 7 mio. kr. i perioden 2021-2030, hvilket forbedrer kommunens likviditet tilsvarende.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Pantebrevet på 7 mio. kr. i Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Lundegården, ikke rykker for de nye lån.
   
 2. Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Lundegården får et varsel om, at pantebrevet på 7 mio. kr. skal forrentes efter gældende regler og afdrages over en nærmere aftalt periode, dog maksimalt 10 år.
   
 3. Administrationen bemyndiges til at forhandle en afviklingsaftale med Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Lundegården.

Beslutning

Undersøges. Ny sag forelægges.


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2019 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Borgerrådgiveren giver en skriftlige beretning, der dækker perioden fra den 1. november 2018 til den 31. oktober 2019.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2018, punkt 17, besluttet, at borgerrådgiveren to gange årligt skal orientere om borgerrådgiverens arbejde. Den ene orientering er mundtlig og den anden orientering, der dækker hele året, er skriftlig i form af en kort beretning til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Formålet med beretningen er at redegøre for borgerrådgiverens samlede virksomhed. Beretningen har fokus på den læring, der kan uddrages fra borgerrådgiverens virke. Beretningen skal munde ud i anbefalinger til ændring af praksis eller tiltag, der kan skabe udvikling samt forbedre arbejdsgange og borgerbetjening.

 

Sagsfremstilling

Det er første skriftlige beretning, efter at borgerrådgiverfunktionen startede for et år siden. I den periode har 114 borgere henvendt sig til borgerrådgiveren. De fleste henvendelser har indeholdt flere problemstillinger og spørgsmål, der er blevet behandlet af borgerrådgiveren. Der har desuden været en række telefoniske henvendelser, der ikke har indebåret egentlig behandling af en sag. Den type henvendelser er ikke registreret. Administrationen har desuden kontaktet borgerrådgiveren i en række tilfælde, hvor det dels har drejet sig om generelle spørgsmål dels om bistand til borgere i komplicerede forløb.

 

Sagerne har fordelt sig således på direktørområderne:

Center for Arbejdsmarked samt Center for Social og Sundhed     63%

Center for Skoler, Institutioner og Kultur samt

Center for Børn og Ungerådgivning

26%
Center for By, Erhverv og Miljø samt Center for Økonomi11%

 

Det skal bemærkes, at borgerrådgiveren kun ser en meget lille del af det samlede antal sager, der behandles og afgøres af administrationen. Det er samtidig sager, hvor der af mange forskellige årsager er gået noget galt i processen eller i samarbejdet mellem borger og administration. Beretningen skal derfor læses som en videreformidling af borgernes oplevelser, når noget ikke fungerer.

 

Efter borgerrådgiverens opfattelse fungerer samarbejdet både med administrationen og med de decentrale institutioner konstruktivt og med velvilje i forhold til at forsøge at få løst de uhensigtsmæssigheder, der kan opstå, når dialogen eller samarbejdet er gået skævt. Borgerrådgiveren har deltaget i 16 møder mellem borger og administration, hvor initiativet enten er kommet fra borgeren eller er foreslået af administrationen.

 

Borgerrådgiveren har fra den 1. september 2019 været på hovedbiblioteket hver mandag fra kl. 14.00-18.00, hvor borgere kan henvende sig direkte og uden tidsbestilling. I de to måneder, der nu er gået, er der kommet to til tre borgere pr. gang.

 

Borgerrådgiverens anbefalinger:

 • Grundlæggende sagsbehandling - herunder regler og formål.
  Overordnede temaer fra henvendelserne fra borgerne handler om god forvaltningsskik, forvaltningsloven og afgørelser generelt. Disse temaer ligger til grund for borgerrådgiverens anbefaling om prioritering af at udvikle og understøtte kompetencer i administrationen i forhold til de grundlæggende sagsbehandlings- og forvaltningsretlige regler.
   
 • Kvalitetssikring af klagesager og læring
  På baggrund af borgerrådgiverens indsigt i en del hjemviste afgørelser, hvor sagerne ikke har været tilstrækkeligt oplyst, anbefaler borgerrådgiveren, at afgørelser inden videresendelse kvalitetssikres.

  Borgerrådgiveren anbefaler ligeledes, at både ændrede og hjemviste sager mere systematisk indgår i fremadrettede faglige drøftelser.
   
 • Sagsbehandlingsfrister
  Ved den mundtlige beretning tilkendegav borgerrådgiveren, at ville se nærmere på de fastlagte sagsbehandlingstider og offentliggørelsen på hjemmesiden.

  Der har været en drøftelse med chefgruppen, hvor borgerrådgiveren med en række opmærksomhedspunkter og spørgsmål har foreslået, at der ses nærmere på en gennemgang og opdatering af sagsbehandlingstiderne.

Det videre arbejde med beretningen

Efter Kommunalbestyrelsens behandling af beretningen drøfter direktionen, hvordan anbefalingerne kan omsættes i praksis.

 

Anbefalingerne søges samtænkt med indsatserne i Klagedrevet Innovation og Sammenhængende Borgerforløb.

 

På Økonomiudvalgets møde deltager borgerrådgiver Nina Palle fra Sekretariatet for Politik og Borgerservice under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

 1. Borgerrådgiverens beretning for perioden fra den 1. november 2018 til den 31. oktober 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 22. oktober 2019 Punkt 7 

Indhold

Sammendrag

Der fremlægges forslag om nye telefontider på Ballerup Rådhus som konsekvens af, at Jobcenter Ballerup er rykket ind på rådhuset 25. november 2019. Derudover er de nuværende telefontider uklare for borgere og virksomheder.
 

Det foreslås, at Ballerup Rådhus' telefontid frem over er alle hverdage fra kl. 9.00-12.00. De væsentligste ændringer er således, at:

 • Der fremover vil være telefontid på alle hverdage – også om onsdagen.
 • Telefontiden er ensartet over hele ugen.
 • Telefon åbner tidligere end i dag.
 • Det enkelte center kan tilbyde borgere og virksomheder mulighed for at bestille opkald.

Telefonpolitikkens grundlæggende princip om at alle tager deres telefon i arbejdstiden, er fortsat den grundlæggende præmis for telefonbetjeningen i forhold til såvel interne som eksterne opkald.

 

Baggrund

Økonomiudvalget godkendte den 22. oktober 2019 en ændring af åbningstiderne på Ballerup Rådhus. Rådhusets telefontider blev i den forbindelse ikke ændret, og de nuværende telefontider svarer således til de tidligere åbningstider for fysisk fremmøde på rådhuset. Det skaber forvirring hos borgere og virksomheder, som har svært ved at gennemskue, hvornår de kan komme i telefonisk kontakt med Ballerup Rådhus. Derudover har den fysiske sammenlægning af Jobcenter Ballerup og Ballerup Rådhus, som har forskellige telefontider, yderligere givet behovet for at justere telefontiderne.

 

Arbejdsgruppen, som stillede forslag om ændring af Ballerup Rådhus' åbningstider, har således siden godkendelsen af nye åbningstider undersøgt behov og muligheder for en tilsvarende justering af rådhusets telefontider.

 

Sagsfremstilling

Det foreslås, at Ballerup Rådhus' telefontider er mandag-fredag fra kl. 9.00-12.00. Forslaget er begrundet i tilgængelig data, som er uddybet i bilag, og som overordnet peger på, at:

 • Langt de fleste opkald foretages i de første timer af åbningstiden, mens antallet er minimalt om eftermiddagen.
 • Virksomheder ønsker, at komme i kontakt med kommunen tidligere end kl. 10.00, som det er tilfældet på nuværende tidspunkt. 
 • Det er forvirrende for borgere og virksomheder, at telefontiderne er varierende over ugen.

Derudover indstiller administrationen, at der åbnes op for den mulighed, at borgere og virksomheder kan bestille opkald. Borgere og virksomheder kan således bestille en opringning om et specifikt emne på et valgfrit tidspunkt – også uden for Ballerup Rådhus' almindelige telefontid. Brugen af tidsbestillingen er fleksibel. Det vil således være op til det enkelte center at vurdere borgere og virksomheders behov inden for det givne område.

 

Muligheden for øvrige servicetiltag undersøges. Eksempelvis en chatfunktion der kan gøre det muligt at håndtere flere henvendelser ad gangen og imødekommer borgernes behov for hurtig tilbagemelding.

 

Ændringen af telefontider retter sig udelukkende mod rådhusets hovednummer. Det har ikke betydning for de mange andre måder, som medarbejdere benytter til at kommunikere med borgere og virksomheder. Der er forskellig praksis i de enkelte centre, som er tilpasset borgere og virksomheders behov, og der ændres ikke ved disse. Det vil sige, at de enkelte centre fortsat kan modtage opkald ud over tidsrummet fra 9.00-12.00, men at de som minimum skal stå til rådighed i rådhusets telefontid alle hverdage fra kl. 9.00-12.00, så opkald kan stilles videre til rette center.

 

Forslaget anbefales af Rådhus-MED, der drøftede forslaget på sit møde den 4. december 2019.

 

Direktionen indstiller til, at den nye praksis evalueres administrativt efter det første år. Alt efter evalueringens udfald vil direktionen tage initiativ til løbende at tilpasse telefontider, således at de bedst muligt matcher borgere og virksomheders forventninger, og gør det mest enkelt for interne institutioner at få adgang til Ballerup Rådhus. Der kommunikeres løbende på Ballerup Kommunes platforme om åbningstider, obligatorisk tidsbestilling og lignende. Det tager erfaringsmæssigt noget tid før ændringerne er slået igennem hos borgere og virksomheder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Telefontiden på Ballerup Rådhus ændres til mandag-fredag fra kl. 9.00-12.00.

   

 2. Der arbejdes videre i de enkelte centre med muligheden for, at borgere og virksomheder kan bestille opkald.

   

 3. Der evalueres administrativt på den nye telefontid og muligheden for bestilling af opkald i slutningen af 2020.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Evalueringen baseret på data fra telefonsystemet forelægges til politisk behandling ultimo 2020.


Indhold

Sammendrag

Folketinget vedtog i januar 2018 en ny ferielov. Den nye ferielov er ændret i overensstemmelse med EU-retten og bygger på et princip om, at man optjener og afholder ferie samtidig – også kaldet samtidighedsferie.

 

For at sikre en smidig overgang til det nye feriesystem er der ved lov vedtaget en overgangsordning. Modellen for håndteringen af overgangsordningen i Ballerup Kommune gælder fra den 1. september 2019.

 

Baggrund

Ny ferielov vedtaget i Folketinget i januar 2018.

 

Sagsfremstilling

Fra den 1. september 2020 træder de nye ferieregler i kraft, og ferie optjenes herefter med 2,08 feriedag pr. måned, som kan afholdes den efterfølgende måned.

 

Overgangsordningen er obligatorisk for alle ansatte på arbejdsmarkedet og fremgår af den nye ferielov og feriefondsloven.

 

1.-5. ferieuge optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 kan ikke afholdes eller udbetales efter reglerne i den gældende ferieaftale. I stedet skal ferien indefryses og kan først udbetales til medarbejderne, når de forlader arbejdsmarkedet og går på pension.

 

I forbindelse med overgangen til den nye ferieaftale skal Ballerup Kommune som arbejdsgiver indbetale op til fem ugers indefrosset ferie til Fonden for Feriemidler for ansatte i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020.

 

Administrationen vil håndtere overgangen ved, at der bliver oprettet en centrale pulje i Ballerup Kommune til at administrere indbetalingerne til Fonden for Feriemidler, således at indbetalingerne sker løbende. De indbetalte feriemidler vil derefter løbende blive udbetalt af Fonden for Feriemidler til medarbejderne, når de forlader arbejdsmarkedet for at gå på pension.

 

Ordningen betyder, at medarbejdere som ophører ikke længere har så meget restferie og derfor ikke modtager så store feriekort. Ballerup Kommune vil oprette en central pulje til håndtering af disse indefrosne feriepenge.

 

Ordningen indebærer, at centre og institutioner i Ballerup Kommune vil have de samme midler i lønsummen som før. Samlet set vil der ikke være andre udgifter forbundet med ferietilgodehavende, når medarbejderne ophører i Ballerup Kommune.

 

Udgiften, i form af indefrosne lønmidler til Fonden for Feriemidler, indgår ikke i opgørelsen af servicerammen. Beløbet skal budgetteres og bogføres på en særskilt autoriseret funktion på hovedkonto 6 som vil blive foretaget på en central konto. Der vil ske en forrentning af de indefrosne feriepenge som i store træk vil være svarende til de almindelige pris- og lønstigninger.

 

KL vil udsende en vejledning til beregning og håndtering af disse udgifter ultimo december. Herefter vil administrationen foretage en konkret beregning af de forventede konsekvenser. Efterfølgende vil Økonomiudvalget få en yderligere orientering.

 

Modeller en drøftet tre decentrale ledere, der finder modellen relevant og enkel. Alle ledere orienteres efter økonomiudvalgets behandling af sagen. Hoved-MED orienteres ligeledes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der skal betales et administrationsgebyr til Fonden for Feriemidler på 130.000 kr. årligt. Indbetalingen starter den 1. juni 2019. Udgiften afholdes inden for den centrale administrative ramme.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Centrene for Økonomi samt HR og Organisationsudvikling indstiller, at

 1. Forslaget om overgangsordning og opsamlingen af feriemidler i en central kommunal pulje efter den foreslåede model, godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Digitaliserings- og Teknologiudvalget den 13. november 2019 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med at der skal indføres et nyt valgsystem, hvor digitale valglister kan være en integreret del, skal Økonomiudvalget beslutte, om Ballerup Kommune skal indføre digitale valglister. 

 

Baggrund

Alle kommuner er ved at udvikle og indføre et nyt valgsystem, hvor de digitale valglister kan være en integreret del.

 

Sagen har været behandlet i Digitaliserings- og Teknologiudvalget, hvis synspunkter er med i sagsfremstillingen.

 

Sagsfremstilling

KOMBIT, der er kommunernes it-fællesskab, er ved at udvikle et nyt valgsystem. Det nye system er rettet mod administrationens arbejde med håndtering af valget. Valgsystemet skal også bruges ude på valgstederne på selve valgdagen til indberetning af stemmetal mv., som hidtil har været en manuel proces. 

 

Digitale valglister kan være en del af det nye valgsystem. 

 

Ved indførelse af digitale valglister skal valgkortet scannes før, vælgeren får udleveret sin stemmeseddel. Dette skal sikre mindre kø, da det er hurtigere at scanne valgkortet end ved manuel afkrydsning i valglisten.

 

Gevinster ved digitale valglister

For borgerne:

 • Vælgerne bestemmer selv, hvilket valgbord de går til på valgstedet, så de kan vælge bordet med kortest kø. 
 • Har en vælger glemt sit valgkort, kan valgsekretæren printe et nyt, og kø ved valgbordet undgås. 

For administrationen: 

 • Fleksibilitet i løbet af dagen, da de tilforordnede kan gå til pause (bord lukkes) alt efter hvor travlt, der er. 
 • Er der difference på antal modtagende valgkort og antal af udleverede stemmesedler i løbet af dagen, kan man uden problemer "lukke ned" for, at der kommer flere vælgere til bordet, mens man udreder differencen (i modsætning til nu, hvor difference skal findes og rettes, mens de tilforordnede fortsat betjener vælgere). 
 • Der kan skæres ned på antallet af valgborde, da et valgbord vil kunne betjene mellem 2.500 og 3.000 vælgere (i dag 1.500). Der vil derfor formentligt kunne skæres på antallet af tilforordnede.
 • Tal til optællingen hentes digitalt hermed minimerer man risiko for, at der sker fejl i forbindelse med, at stemmetal oplyses mundtligt eller skrives på papir og ikke bliver konsekvensrettet på alle fysiske papirer.

Opmærksomhedspunkter ved digitale valglister

For borgerne:

 • Øget pres på stemmerum.

For administrationen:

 • Hvis systemet bryder ned, skal der ligge manuelle valglister (som nuværende løsning), som man kan skifte over til. 
 • Tilforordnede ved bordene, valgsekretær mv. skal have introduktion, så de kan håndtere de digitale valgkort. 
 • Der kan opstå fejl ved, at et valgkort bliver scannet forkert eller ikke registreres ordenligt, og hermed bliver vælgeren ikke registreret.
 • Fortsat være opmærksom på, at det er den rigtige person, der får scannet sit valgkort (tjekkes på fødselsdato, køn og navn).

Erfaringer fra andre kommuner

Erfaringerne fra andre kommuner viser, at indførelsen af digitale valglister ikke som sådan fører til en besparelse. Selvom en nedgang i antallet af valgborde giver en besparelse i form af færre tilforordnede til betjening af disse, er erfaringerne, at der dels bliver større pres på stemmerum, som kan betyde, at der er behov for flere tilforordnede til betjening af stemmerum, samt at den beskedne besparelse ikke står mål med investeringen i udstyr.

 

Indførelsen af digitale valglister skal derfor ses som en investering for at fremme smidigheden ved valghandlingen samt en investering der giver færre muligheder for fejl under optællingen i valglisten og indrapportering af tal fra denne.

 

Sikkerhed
Der er tale om en løsning som udvikles af KOMBIT, der derved står med det overordnede ansvar for datasikkerhed i løsningen og forestår de nødvendige sikkerhedstiltag. Samtidig sikrer KOMBIT at løsningen lever op til gældende lovgivning på området.

 

Der forventes derfor ikke it-sikkerhedsmæssige problemer i forhold til at tage denne løsning, men det er sikkert, at alle de involverede kommuner herunder Ballerup Kommune, vil overvåge, at løsningen lever op til vores krav til it-sikkerhed.

 

Tidsplan for projektet

Tidsplanen for det nye valgsystem er p.t. udskudt, og der foreligger ikke en konkret tidsplan før december 2019. Administrationen forventer, at der vil være en række omfattende test hen over foråret/sommer 2020. Hvis der er et ønske om, at implementere digitale valglister, vil det være optimalt, at teste denne funktion af sammen med de øvrige test af det nye valgsystem.

 

Kommentarer fra Digitaliserings- og Teknologiudvalget

Det anbefales, at antallet af stemmerum justeres, så der ikke opstår yderligere kø, når der indføres digitale valglister.

 

Der skal være opmærksomhed på, at antallet af tilforordnede ved optælling bevares.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Digitale valglister indgår som en del af det nye valgsystem. Der vil dog skulle foretages en investering i it-udstyr. Med en nedgang i valgborde, som vist i vedhæftede bilag (baseret på kommunalvalget 2017), så Ballerup Kommune går fra et samlet antal på 34 til 23 borde, vil der skulle indkøbes udstyr for ca. 100.000 kr. Beløbet kommer til at indgå i budgetforhandlingerne for 2021.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

 1. Der indføres digitale valglister i Ballerup Kommune.   

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

For at gøre plads til kommunale aktiviteter, herunder den kommunale "møbelbørs" og Ballerup Idrætsbys opbevaring af materialer, indstiller administrationen, at Dansk Datahistorisk Forenings brugsret i TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenters (Tapeten) kælder opsiges.

 

De øvrige aktører i Tapetens kælder er Baller Kræmmerfestivalen, opbevaring af valgmaterialer, en grejbank til gavn for frivillige, foreninger og institutioner, skydebaner tilhørende Ballerup Skytteforening, Atletklubben DAN samt et mindre depot til Tapeten.

 

Baggrund

I budgetaftalen 2020 punkt 6.2 fremgår det, at:

 

" ... de kommunale enheder får nemmere adgang til genbrugt inventar som et alternativ til dyrere nye indkøb. Derfor skal kendskabet til kommunens eksisterende "møbelbørs", som indsamler og istandsætter møbler, udbedres, og det skal gøres nemmere for kommunens enheder at danne sig overblik over mulighederne for at anskaffe sig brugte møbler fra "møbelbørsen"".

 

Ballerup Kommunes møbelbørs har lige nu lokaler på Materielgården, Energivej 50. I januar 2020 overtager Ballerup Kommune Novafos' ejendom beliggende på Ågerupvej 84-86 i Ballerup med henblik på at flytte Materielgården hertil. På den nye ejendom på Ågerupvej vil der ikke være plads til "møbelbørsen", og da den nuværende materielgård planlægges afhændet i andet halvår 2021, skal der findes andre lokaler hertil.

 

Samtidig er Ballerup Idrætsby udfordret på kapaciteten til opbevaring af materialer og udstyr, hvilket kan løses ved at inddrage Tapetens kælder.

 

Sagsfremstilling

Tapetens kælder er et oplagt sted til opbevaring, idet en udendørs rampe på bagsiden af bygningen og en høj port sikrer gode adgangsforhold til kælderen. Tapetens kælder rummer i alt ca. 1.600 m2, hvoraf Dansk Datahistorisk forening råder over ca. 570 m2. Opsigelse af Dansk Datahistorisk Forening vil således frigøre 570 m2, som kan anvendes til kommunale aktiviteter i form af "møbelbørsen" og Ballerup Idrætsby. Opsigelse af Dansk Datahistorisk Forenings lokaler på Tapeten skal varsles med 12 måneder.

 

De øvrige aktører i Tapetens kælder er Ballerup Kræmmerfestival, opbevaring af valgmaterialer, en grejbank til gavn for frivillige, foreninger og institutioner, skydebaner tilhørende Ballerup Skytteforening, Atletklubben DAN samt et mindre depot til Tapeten.

 

Administrationen bemærker, at det ikke er muligt for Ballerup Kommune at anvise Dansk Datahistorisk Forening erstatningslokaler.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Idet flytningen af Dansk Datahistorisk Forenings rekvisitter ikke er et kommunalt anliggende, er der ingen kommunale udgifter forbundet med opsigelsen. Der er heller ingen udgifter til etablering af "møbelbørs" i Tapetens kælder.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Dansk Datahistorisk Forenings brugsret i TAPETEN, Forenings- og Frivillighedscenters, kælder opsiges pr. 31. december 2019.
   
 2. Dansk Datahistorisk Forenings lokaler disponeres fremadrettet til kommunale aktiviteter, herunder "møbelbørs" og Ballerups Idrætsbys materialer og udstyr.

Beslutning

Indstillingen ikke godkendt.

 

Økonomiudvalget besluttede, at administrationen optager dialog med Dansk Datahistorisk Forening (DDF) om oprydning og mulige alternative placeringsmuligheder.

 

Ny sag forelægges.

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 5. november 2019 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på møde den 5. november 2019, punkt 6, en ny brugerprofil for East Kilbride Badet med øget offentlig åbningstid.

 

Det foreslås, at den nye brugerprofil med øget offentlig åbningstid træder i kraft trinvis fra den 1. januar 2020 og er fuldt udrullet den 1. august 2020.

 

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på mødet den 5. november 2019, punkt 6, fremtidig brugerprofil for East Kilbride Badet og godkendte følgende:

 • East Kilbride Badet skal fremadrettet have en bredere brugerprofil
 • Øget offentlig svømmetid
 • Foreninger der har tid i East Kilbride Badet, får ansvar for at lukke og låse efter sidste træning efter samme princip som Svømmeklubben Triton.

Sagsfremstilling

Den nye burgerprofil for East Kilbride Badet bygger på en prioritering af en bredere brugerprofil med øget offentlig åbningstid, der skal sikre, at Ballerup Kommunes borgere får øget adgang og flere brugergrupper tilgodeses.

 

Beslutningen på Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. november 2019, punkt 6, betyder, at der indføres en lang åbningsdag om onsdagen, hvor bassinet deles med foreningssvømning på fire af de otte baner. Samtidig udvides åbningstiden fredag, lørdag og søndag.

 

Hverdagsmorgener og –formiddage der ændres den faktiske åbningstid ikke. Det er dog aftalt med Ballerup Kommunes skolesvømning, at motionssvømmere fremadrettet kan svømme på 50-metersbaner i længderetningen, frem for at svømme på tværs som det sker i dag. Det betyder ikke flere åbningstimer, men vil blive oplevet som en væsentlig optimering af mulighederne for at benytte badet af de offentlige brugere.

 

Svømmeklubben Triton og Dykkerklubben Barracuda er indforstået med scenarierne for den nye brugerprofil.

 

Med den nye profil for East Kilbride Badet øges den offentlige åbningstid med 7,5 timer. 

 

Fremtidig åbningstid: 

Mandag 06.30-08.00
Tirsdag06.30-18.00
Onsdag06.30-20.30
Torsdag06.30-18.00
Fredag06.30-16.00
Lørdag09.00-16.00
Søndag08.00-16.00

 

I forlængelse heraf skal der træffes beslutning om, hvornår den nye brugerprofil træder i kraft. Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at arbejdet med brugerprofilen sker trinvis med virkning fra den 1. januar 2020 og er fuldt udrullet den 1. august 2020:

 

Den 1. januar 2020 omlægger Folkeskolesvømning benyttelsen af bassinet, så folkeskolerne fremadrettet benytter fire til seks baner i længderetningen. Folkeskolerne vil have samme mængde vandtid til rådighed. Dette betyder ikke flere åbningstimer, men vil blive oplevet som en væsentlig optimering af mulighederne for at benytte badet af de offentlige brugere.

 

Den 1. august 2020 indføres en lang åbningsdag om onsdagen, hvor bassinet deles med foreningssvømning på fire af de otte baner. Samtidig udvides åbningstiden fredag, lørdag og søndag. Hermed tages der hensyn til Svømmeklubben Tritons nuværende svømmehold og træningstider.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

 1. East Kilbride Badet nye brugerprofil med øget offentlig åbningstid træder i kraft trinvis fra den 1. januar 2020 med fuld udrulning den 1. august 2020.
   
 2. Den 1. januar 2020 omlægger Folkeskolesvømning benyttelsen af bassinet, så folkeskolerne fremadrettet benytter fire til seks baner i længderetningen.
   
 3. Den 1. august 2020 indføres en lang åbningsdag om onsdagen, hvor bassinet deles med foreningssvømning på fire af de otte baner. Samtidig udvides åbningstiden fredag, lørdag og søndag.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 26-11-2019
Indstillingen godkendt. Charlotte Holtermann (A) ønsker sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen jf. styrelseslovens § 23.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Tidligere behandling

Social og Sundhedsudvalget den 4. september 2018 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Sagen præsentere en revideret udgave af Ballerup Kommunes Værdighedspolitik, hvor området "Bekæmpelse af ensomhed" er indarbejdet.

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende forslaget til revision inden den reviderede Værdighedspolitik forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

 

Baggrund

I bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen af den 29. januar 2019 fremgår det, at Kommunalbestyrelsen inden den 31. december 2019 skal behandle og indarbejde området "Bekæmpelse af ensomhed" som en del af kommunens Værdighedspolitik.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har haft fokus på at forebygge ensomhed blandt kommunens ældre borgere gennem mange år - og problematikken omkring ensomhed har været en del af kommunens Værdighedspolitik og indsatserne under værdighedspuljen siden 2016.

 

I Ballerup Kommunes nuværende Værdighedspolitik behandles ensomhedsproblematikken under temaet "Livskvalitet" – og det er også under dette tema, at de indsatser der skal modvirke ensomhed, er forankret - bl.a. aktivitetsmedarbejderne og alle aktiviteterne, der udgår fra fællesskabskoordinatoren.

 

Derfor foreslår administrationen, at temaet om "Bekæmpelse af ensomhed" indskrives i Værdighedspolitikken som en tilføjelse til temaet ”Livskvalitet” under den fælles overskrift "Livskvalitet og Bekæmpelse af ensomhed”.

 

Dette forslag indebærer, at forordet til Værdighedspolitikken revideres, således at temaet "Bekæmpelse af ensomhed" indgår. Ligeledes revideres afsnittet om "Livskvalitet", der i den reviderede udgave kommer til at hedde  "Livskvalitet og Bekæmpelse af ensomhed”.

Selve afsnittet gennemgår en mindre revision således, at arbejdet med bekæmpelse af ensomhed fremstår endnu tydeligere.

 

Forslag til revision af Værdighedspolitikkens tema om "Livskvalitet" fremgår af bilag. I bilaget er forslag til tilføjelser vedrørende temaet "Bekæmpelse af ensomhed" fremhævet med rød font. 

 

Forslag til revision af Værdighedspolitik har været i høring i Seniorrådet den 12. november 2019. Høringssvar vedlagt sagen. 

 

Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældre samt orientering om ensomhed som nyt tema fremgår af bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Revision af Ballerup Kommunes Værdighedspolitik godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 26-11-2019
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:Social- og Sundhedsudvalget ønsker at det undersøges, hvordan der kan udarbejdes en værdighedspolitik, som omfatter alle borgere i Ballerup Kommune.

Beslutning

Indstillingen anbefales med Social- og Sundhedsudvalgets bemærkning.


Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 1. oktober 2019 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Forslag til revideret "Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp" (serviceloven §§ 83 og 83a) indstilles til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Kvalitetsstandarderne har været til høring i Seniorrådet og Handicaprådet og kan ses i bilagene sammen med administrationens bemærkninger.

 

Tilføjet efter behandling i Økonomiudvalget den 19. november 2019

"Økonomiudvalget ønsker en præcisering af personlig og praktisk hjælp i hjemmet. En revideret kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp i hjemmet forelægges til godkendelse".

 

Baggrund

Det skal fremgå af den enkelte kommunes kvalitetsstandard, hvilken hjælp borgerne kan forvente fra kommunen, hvis der opstår et behov for fx hjemmehjælp. Derudover skal kvalitetsstandarden indeholde en beskrivelse af det serviceniveau, som kommunen har fastsat.

Formålet med kvalitetskravene er at sikre, at kommunens borgere får en professionel, værdig og kvalificeret behandling, hvis de får behov for hjælp og støtte. 

 

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang om året, eller når der foreligger ændringer i serviceniveauet, udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp mv. og rehabiliteringsforløb efter lov om social service §§ 83 og 83a.

 

Sagsfremstilling

"Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp" er revideret i forhold tre områder:

 • På side 8, Hvornår og hvor ofte kan du få personlig hjælp: "Du tilbydes støtte til mindst et bad og hårvask om ugen på hverdage, og så vidt muligt i dagtimerne".
 • Tilføjelse af tekst
 • En sproglig rettelse
 • En præcisering af afregningen for tøjvask.

Kvalitetsstandarden er opgraderet med tekst om mulighed for tilkøb af ekstra hjælp. Efter sidste godkendelse af kvalitetsstandarden ønskede Social- og Sundhedsudvalget, at det blev præciseret, at borgerne kunne foretage tilkøb til deres visiterede hjælp. Der har siden marts måned 2019 været vedlagt kvalitetsstandarden et A4 ark med tekst om tilkøb. Denne tekst lægges nu ind under overskriften "Når du visiteres hjælp", som et selvstændigt afsnit under overskriften "Tilkøb af ekstra hjælp".

 

Under afsnit "Når du søger om hjælp" tilføjes, at

 • Samværsgrupper for hjemmeboende borgere er for borgere med demenssygdom.

Der er tilføjet en rettelse under dagligvareindkøb, så det fremgår, at hjælp til indkøb foregår:

 • Via en indkøbsordning.

Det præciseres, under tøjvaskeordningen, at

 • Afregningen foregår på samme vis, som for madserviceordningen.

Kvalitetsstandarderne har været til høring i Seniorrådet og Handicaprådet og kan ses i bilagene sammen med administrationens bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp i hjemmet i 2020 godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 05-11-2019
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-11-2019
Sagen oversendes til fornyet behandling i Social- og Sundhedsudvalget.
Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 26-11-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 1. oktober 2019 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Forslag til revideret "Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp" (serviceloven §§ 83 og 83a) indstilles til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Kvalitetsstandarderne har været til høring i Seniorrådet og Handicaprådet og disse vedlægges i bilag sammen med administrationens bemærkninger.

 

Tilføjet efter behandling i Økonomiudvalget den 19. november 2019

"Økonomiudvalget ønsker en præcisering af personlig og praktisk hjælp på plejecentrene. En revideret kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på plejecentrene forelægges til godkendelse".

 

Baggrund

Det skal fremgå af den enkelte kommunes kvalitetsstandard, hvilken hjælp borgerne kan forvente fra kommunen, hvis der opstår et behov for fx hjemmehjælp. Derudover skal kvalitetsstandarden indeholde en beskrivelse af det serviceniveau, som kommunen har fastsat.


Formålet med kvalitetskravene er at sikre, at kommunens borgere får en professionel, værdig og kvalificeret behandling, hvis de får behov for hjælp og støtte. 

 

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang om året, eller når der foreligger ændringer i serviceniveauet, udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp mv. og rehabiliteringsforløb efter lov om social service §§ 83 og 83a.

 

Sagsfremstilling

"Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på plejecentrene" er revideret med følgende rettelser:

 • På side 3: Om støtte til personlig pleje og omsorg: "Du tilbydes støtte til bad og hårvask mindst en gang ugentligt"
 • Årstallet på forsiden er ændret til det nye gældende år 2020.

Kvalitetsstandarderne har været til høring i Seniorrådet og Handicaprådet og disse kan ses i bilaget sammen med administrationens bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på plejecentrene 2020 godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 05-11-2019
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-11-2019
Sagen oversendes til fornyet behandling i Social- og Sundhedsudvalget.
Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 26-11-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har modtaget forslag fra Novafos A/S til takstblad for afgifter og gebyrer for vand og spildevand for 2020. Den samlede takst i 2020 for vand og spildevand, der dækker almindelige forbrugere i Ballerup Kommune, bliver således 53,90 kr. pr. m3 mod 54,82 kr. pr. m3 inkl. moms i 2019.

 

Det vurderes, at det fremsendte udkast til takstblad for 2020 overholder det prisloft, som Forsyningssekretariatet har udmeldt. Administrationen indstiller derfor, at takstbladet for 2020 godkendes.

 

Baggrund

Ballerup Kommune skal én gang om året godkende takster for vand og spildevand for kommunens forsyningsselskaber jf. vandforsyningslovens § 53, stk. 1 og betalingsvedtægtens § 3, stk. 1.

 

Sagsfremstilling

Takstbladet for vand og spildevand skal principielt dække alle drifts- og anlægsudgifter ved forsyningsvirksomhederne således, at udgifter og indtægter balancerer. Et alment forsyningsanlæg fastsætter en gang årligt anlægs- og driftsbidrag ved levering af vand fra forsyningen, som efterfølgende skal godkendes af Ballerup Kommune, som er myndighed.

 

Fastsættelsen sker under overholdelsen af det prisloft, der måtte være fastsat for forsyningen i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Forsyningssekretariatet har nu fastsat de økonomiske rammer for 2020 for henholdsvis Vand Ballerup A/S og Afløb Ballerup A/S.

 

For Vand Ballerup A/S er indtægtsrammen for 2020 fastsat til 57.569.260 kr. Svarende til en forbrugerpris på 23,05 kr. pr. m3 inkl. moms og afgifter. Det er en stigning på 0,12 kr. pr. m3 i forhold til taksten i 2019.

 

For Afløb Ballerup A/S er indtægtsrammen for 2020 fastsat til 62.801.720 kr. svarende til en forbrugerpris på 30,85. kr. pr. m3 inkl. moms og afgifter. Det er et fald på 1,04 kr. pr. m3 i  forhold til taksten i 2019.

 

Faldet i taksten for vand og spildevand i 2020 skyldes almindelige prislofttekniske reguleringer vedrørende tidligere prisloft perioder, som er afvigelser mellem den økonomiske ramme og de faktiske afholdte omkostninger på spildevandsområdet samt fald i ikke påvirkelige omkostninger på spildevand området.

 

Således indregnes de mindre udgifter, som forsyningen har haft til anlæg i de tidligere år, i prisen for 2020, hvilket betyder et samlet fald for vand og spildevand 0,92 kr. pr. m3. Således bliver det samlede bidrag for vand og spildevand i 2020 53,90 kr. pr. m3. Det svarer til et fald på ca. 92 kr. for en familie set over et år.

 

Med udgangspunkt i ovenstående har Novafos A/S udarbejdet udkast til takstblad for 2020 (se bilag). De enkelte bidrag i takstbladet er prisreguleret efter gældende regler, og gebyrer for tømningsordningen for bundfældnings- og samletanke er reguleret, så ordningen hviler i sig selv.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

8 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Taksterne for vand og spildevand 2020 godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 26-11-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2019 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Indgåelse af investeringsaftalen er en konkretisering af ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i kommunernes sektorplaner. Investeringsaftalen skal bidrage til at synliggøre parternes fælles forventninger til mål og resultatkrav, samt investeringer og serviceniveau.
 

Administrationen indstiller, at investeringsaftalen med Novafos godkendes.

 

Baggrund

I forbindelse med etablering af Novafos-koncernen blev det aftalt, at ejerkommunerne hvert år skal indgå en investeringsaftale med Novafos' lokale vand og/eller spildevandselskab. Der er aftalt en proces, som sikrer, at udkast til investeringsaftaler kan forelægges ejerkommunerne til godkendelse i fjerde kvartal af 2019 og i selskabernes bestyrelser.

 

Sagsfremstilling

Novafos har i samarbejde med administrationen udformet vedlagte bilag til investeringsaftale. I 2020 vil samarbejdet mellem Ballerup Kommune og Novafos rette sig mod:

 • Fortsat fokus på tidlig dialog i forhold til byudvikling eller -omdannelse.
 • Fastlægge bæredygtig strategi for at undgå pesticider i drikkevandet, både med hensyn til beskyttelse af grundvandet og sikre levering af god vandkvalitet til forbrugerne.
 • Novafos indgår aktivt i arbejdet med planlægning, etablering og bevarelse af nødforsyninger, for både at sikre Novafos vandforsyning og andre vandværker i forsyningsområdet.
 • Samarbejde omkring separering af Centrumgaden.
 • Udarbejde strukturplan for en central rensestruktur.

Udover de fokusområder, der er fremhævet i investeringsaftaleteksten, er der i bilag oplistet de arbejdsopgaver, Novafos skal udføre i Ballerup Kommune i 2020. Opgaver, der er opdelt efter, om de vedrører drikkevand (vand), spildevand (klima og miljø), renseanlægget (rens) eller er fælles med de andre ejerkommuner.
 

Med den nye investeringsaftale bliver det derved tydeligt, hvilke prioriteringer selskabet har, samt at det har høj prioritet, at Novafos understøtter den byudvikling, som Ballerup Kommune ønsker.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Investeringsaftale for 2020 med Novafos godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 26-11-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2017 Punkt 12

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2019 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

Som led i igangsættelsen af omdannelsen af området omkring Telegrafvej i Ballerup - også kaldet Baltorp Bykvarter, har Kommunalbestyrelsen indkaldt til idéer og forslag til den kommende kommune- og lokalplanlægning. Den forudgående høring forløb i perioden 16. september til 14. oktober 2019, og der blev afholdt et borgermøde den 19. september 2019. I løbet af høringsperioden er der indkommet ni høringssvar. Heraf er seks fra beboere på Atlasvænge, to er sammenhængende høringssvar fra Byager og ét er fra DSB.

 

Baggrund

Med vedtagelsen af Kommuneplan 2013 blev området omkring Telegrafvej udpeget som byomdannelsesområde og senere med vedtagelsen af lokalplan nr. 134 for et område omkring Atlas-grunden. I april 2014 blev der taget hul på omdannelsesprocessen i området.

 

Ballerup Kommune har i en årrække været i dialog med områdets grundejere, og flere ønsker nu at sætte gang i omdannelsesprocessen. Det er administrationens vurdering, at en udnyttelse af området til boligbyggeri vil medføre en større ændring af det fysiske miljø, og at dette ikke ligger inden for rammerne af de gældende planer i områdets nordlige og vestlige del. Der skal derfor udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 og en til flere lokalplaner. Administrationen har på den baggrund udarbejdet et debatoplæg, der nu har været i høring.

 

Kommunalbestyrelsen forelægges hermed de indkomne høringssvar samt administrationens kommentarer til disse.

 

Sagsfremstilling

I løbet af høringsperioden er der indkommet ni høringssvar.

 

Seks høringssvar er stort set enslydende høringssvar fra beboere på Atlasvænge. Høringssvarene fra disse borgere drejer sig i høj grad om bekymringer for højt byggeri - herunder gener fra indblik, billygter samt trafikale udfordringer i forhold til belastning af tilkørsel til området via Atlasvænge fra Baltorpvej og det påtænkte anlæg af en sti imellem Atlasvænge og Baltorp Bykvarter. Herudover rummer det ene høringssvar også forslag til etablering af et bytorv, udendørs aktivitetsområder og mindre supermarked, og der opfordres til, at der etableres tilstrækkelig parkering.

 

To høringssvar er afgivet af den samme borger på Byager, og her opfordres der til, at man i den videre projektudvikling og planlægning ser på de trafikale forhold for området, men også tager højde for de parkeringspladser, der i dag benyttes af beboerne på Byager.

 

Et høringssvar er fra DSB, der ønsker, at Ballerup Kommune muliggør boliger på det grønne areal nord for Telegrafvej.

 

Administrationens vurdering

Administrationen er ved at få udarbejdet et vej- og parkeringsprojekt for Baltorp Bykvarter, som skal indgå i det kommende planarbejde. Der arbejdes sideløbende på at finde varige løsninger på parkeringsproblematikkerne i Pederstrup.

 

Grantoftecentret på den anden side af Baltorpvej indeholder allerede flere indkøbsmuligheder, og der påtænkes ikke mulighed for detailhandel i Baltorp Bykvarter.

 

Der tænkes i fællesskaber og forbindelser i det videre planarbejde – herunder muligheder for fælles opholds- og aktivitetsområder, som også naboerne til bykvarteret vil kunne benytte.

 

Administrationen har fået foretaget en registrering af bevaringsværdige træer og beplantningsstrukturer. Det er intentionen at bevare så meget beplantning som muligt, da dette både virker skærmende og karaktergivende for området.

 

Der arbejdes med varierende højder og bygningstyper i hele området. Det forsøges så vidt muligt at holde byggeriet lavere mod Atlasvænge og Pederstrup med mulighed for at trappe op ud mod Vestbuen og Baltorpvej. Dialogen med grundejerne pågår, og hensyn til naboer i forhold til støj, lys, indblik mv. vil indgå i det videre planarbejde. Der forventes ikke etableret parcelhuse i Baltorp Bykvarter.

 

Idéen med en sti/forbindelsesvej mellem Atlasvænge og Baltorp Bykvarter skal fortsat kvalificeres, og hensyn til naboer medtænkes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Det godkendes, at høringssvarene om omdannelsen af Baltorp Bykvarter i Ballerup indgår i den videre planlægning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 26-11-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2018 Punkt 27

Indhold

Sammendrag

Arbejdet med sammenbygningen af Børnehuset Ellekilde i Skovlunde er færdigt, og anlægsregnskabet til projekt nr. A514666 Sammenflytning af daginstitutioner indstilles derfor til godkendelse.

 

Baggrund

I forbindelse med forelæggelsen af skitseprojektet til sammenbygningen af Børnehuset Ellekilde i Skovlunde gav Kommunalbestyrelsen på møde den 26. september 2016 en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til arbejdet med sammenbygningen. Efter indhentning af tilbud fra tre entreprenører og konstatering af væsentlige prisstigninger som følge af det daværende opsving i byggeriet gav Kommunalbestyrelsen på møde den 25. juni 2018 en tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. til sammenbygningen.

 

Sagsfremstilling

Følgende arbejder er gennemført:

 • Sammenlægning og forbedring af personalefaciliteter og mødefaciliteter.
 • Indretning af et større lokale med plads til bevægelse samt to værksteder, hvor mindre grupper børn kan arbejde med projekter.
 • Opgradering af produktionskøkkenet for evt. fremtidig madproduktion også til børnehavebørnene.
 • Opgradering af eksisterende bygninger i form af maling og udskiftning af gulvbelægninger.
 • Som et led i opgraderingen i de eksisterende bygninger er der indarbejdet kunst i form af vægudsmykninger i samarbejde med kunstneren Peter Holst Henckel.
 • Hensigtsmæssig afvikling af terrænspring mellem bygningerne ved hjælp af indvendig rampe.
 • Etablering af indvendig liggehal ved vuggestueafsnit.
 • Etablering af et torv, der lægger op til samling i det nu samlede børnehus og ny hovedindgang.
 • Der er fjernet mindre rum i de eksisterende bygninger, som nu giver bedre udnyttelse af fællesrum.
 • Etablering af nyt skur til cykler og barnevogne samt istandsættelse af eksisterende skur til legeredskaber.

Arbejdet er endvidere koordineret med igangværende projekt nr. A514003 Bygning - Indeklima daginstitution, som har finansieret opsætning af nye akustiklofter i fællesrum og grupperum for at forbedre indeklimaet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

9.800.000 kr.

Projektets oprindelige bevilling af 30. oktober 2017

8.000.000 kr.

Tillægsbevilling af 25. juni 2018

1.800.000 kr.

Projektets samlede bevilling

9.800.000 kr.

Projektets samlede regnskab

9.798.059 kr.

Mindreudgift

1.940 kr.

Mindreudgift i procent

0 %

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at 

 1. Anlægsregnskabet til projekt nr. A514666 Sammenflytning af daginstitutioner godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2018 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

Arbejdet vedrørende projekt nr. 651992 Ekstra satsning på klima- og energiinvesteringer i 2018 er færdiggjort, og anlægsregnskabet til projektet indstilles til godkendelse.

 

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 10,8 mio. kr. til projekt nr. 651992 Ekstra satsning på klima- og energiinvesteringer i 2018 og godkendte samtidig de tiltag, der skulle gennemføres. Tiltagene skulle gennemføres med henblik på at opnå en samlet energibesparelse på 0,83 mio. kr.

 

På Kommunalbestyrelsens møde den 19. juni 2018 nedjusterede Kommunalbestyrelsen bevillingen med 1,4 mio. kr. som led i en tillægsbevilling til projekt nr. A050001 Reparation af taget på Parkskolen for at gennemføre en efterisolering af taget på Parkskolens østfløj og derigennem opnå en energibesparelse.

 

Sagsfremstilling

Følgende tiltag er udført på udvalgte lokaliteter:

 • Udskiftning af belysningsarmaturer til LED-belysning i Måløvhallen
 • Udskiftning af grundbelysning og banebelysning til energieffektive LED-armaturer, herunder lysstyring i Ballerup Super Arena
 • Udførelse af fjernvarmekonverteringer (fra gas til fjernvarme) og udskiftning af gaskedler
 • Opsætning af nye styringer af tekniske installationer (CTS)
 • Udskiftning af ventilationsaggregater
 • Udskiftning af udvendig belysning på p-pladser og stier på 12 af Ballerup Kommunes matrikler.

Som følge af de gennemførte tiltag vil der kunne opnås en årlig energibesparelse på 0,83 mio. kr. svarende til en energibesparelse, der reducerer CO2 med 149 tons.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

9.400.000 kr.

Projektets oprindelige bevilling af 30. april 2018

10.800.000 kr.

Tillægsbevilling (nedskrivning) af juni 2018

-1.400.000 kr.

Projektets samlede bevilling

9.400.000 kr.

Projektets samlede regnskab

9.396.096 kr.

Mindreudgift

-3.904 kr.

Mindreudgift i procent

-0,04 %

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at 

 1. Anlægsregnskabet for projekt nr. 651992 Ekstra satsning på klima- og energiinvesteringer i 2018 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2016 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Arbejdet vedrørende energioptimering og opsætning af solceller ved East Kilbride Badet er færdigt. Da arbejderne vedrørende de to anlægsprojekter er indbyrdes afhængige, indstilles projekt. nr. 651224 Solfangere East Kilbride Badet og projekt nr. 651223 East Kilbride Badet, energioptimering til en samlet godkendelse.

 

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 bevilligede Kommunalbestyrelsen på møde den 10. oktober 2016 en anlægsbevilling på 0,65 mio. kr. til projekt nr. 651224 Solfangere East Kilbride Badet og en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til projekt nr. 651223 East Kilbride Badet, energioptimering. Bevillingerne blev givet som led i renoveringen af East Kilbride Badet og skulle finansiere etablering af et kombineret solcelle/varmepumpeanlæg med henblik på at producere el/varme samt et nyt lysanlæg og efterisolering af tag med henblik på at opnå energibesparelser.

 

På Kommunalbestyrelsens møde den 21. februar 2017 blev det godkendt, at projekt nr. 651224 Solfangere East Kilbride Badet skulle gennemføres som et energiudviklingsprojekt i samarbejde med Kuben Management, Statens Byggeforskningsinstitut og med støtte fra Energistyrelsens EUDP-program (det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrations Program). EUDP-projektet blev vurderet at udgøre en udgift på 1,84 mio. kr., hvor tilskuddet fra EUDP-puljen finansierede 0,73 mio. kr., og projekt nr. 651224 Solfangere East Kilbride Badet finansierede 0,65 mio. kr. Det blev endvidere forudsat, at den resterende del af udgifterne til EUDP-projektet (ca. 0,46 mio. kr.) skulle finansieres af projekt nr. 651223 East Kilbride Badet, energioptimering.

 

Arbejdet i forbindelse med projekt nr. 651224 Solfangere East Kilbride Badet og projekt nr. 651223 East Kilbride Badet, energioptimering skal herudover ses i sammenhæng med renoveringsarbejdet på East Kilbride Badet til ca. 20 mio. kr., som blev regnskabsaflagt på møde i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2019.

 

Sagsfremstilling

Opsætningen af solceller er gennemført. Oprindelig var det planlagt, at solcellerne skulle placeres på taget på selve svømmehallen som en del af renoveringsprojektet af svømmehallen, men da det viste sig, at denne placering ikke kunne tilvejebringe den nødvendige effekt af anlægget, er placeringen ændret til omklædningsbygningen ved TopDanmark hallen. For at kunne omdanne el-energi fra solcellerne til varmeenergi, er der opsat en varmepumpe, som producerer varme, der lagres i svømmebassinerne. Herudover er der som energioptimerende tiltag etableret et nyt energibesparende lysanlæg, ligesom taget på svømmehallen er blevet efterisoleret.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

 

Anlægsregnskab

 

Projekternes samlede rådighedsbeløb

3.050.000 kr.

Bevilling af 10. oktober 2016 til projekt nr. 651224 Solfangere East Kilbride Badet650.000 kr.
Bevilling af 10. oktober 2016 til projekt nr. 651223 East Kilbride, energioptimering2.400.000 kr.

Projekternes samlede bevilling

3.050.000 kr.

Projekternes samlede regnskab

3.045.643 kr.

Mindreudgift

4.357 kr.

Mindreudgift i procent

0,1 %

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Anlægsregnskabet vedrørende projekt nr. 651224 Solfangere East Kilbride Badet godkendes.
   
 2. Anlægsregnskabet vedrørende projekt nr. 651223 East Kilbride Badet, energioptimering godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2019 Punkt 18

Indhold

Sammendrag

Arbejdet med udskiftning og efterisolering af taget på Parkskolens østfløj er færdigt, og anlægsregnskabet for projekt nr. A050001 Reparation af taget på Parkskolen indstilles til godkendelse.


Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 gav Kommunalbestyrelsen på møde den 9. oktober 2017 en anlægsbevilling til projekt nr. A050001 Reparation af taget på Parkskolen på 3,2 mio. kr.

 

For også at gennemføre en efterisolering af taget for derigennem at opnå en energibesparelse, gav Kommunalbestyrelsen på møde den 25. juni 2018 en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. til projektet, som blev finansieret af en nedjustering af projektet Ekstra satsning på klima- og energiinvesteringer i 2018.

 

Som følge af merudgifter forbundet med fund af råd i tagkonstruktionen i større omfang end forudsat gav Kommunalbestyrelsen på møde den 25. november 2019 en tillægsbevilling på 0,316 mio. kr. til projektet. Tillægsbevillingen blev finansieret af realiserede mindreforbrug på projekter, der kunne afse midlerne uden konsekvenser for projekternes indhold.

 

Sagsfremstilling

Der er gennemført en totalrenovering af taget på østfløjen med delvis udskiftning af tagkonstruktionen samt totaludskiftning af undertag, tagbeklædning, ovenlysvinduer samt tagrender og -nedløb. Herudover er der som planlagt gennemført en efterisolering af taget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

 

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

4.916.000 kr.

Projektets oprindelige bevilling af 9. oktober 2017

3.200.000 kr.

Tillægsbevilling af 25. juni 2018

1.400.000 kr.

Tillægsbevilling af 25. november 2019316.000 kr.

Projektets samlede bevilling

4.916.000 kr.

Projektets samlede regnskab

4.915.360 kr.

Mindreudgift

640 kr.

Mindreudgift i procent

0,01 %

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Anlægsregnskabet vedrørende projekt nr. A050001 Reparation af taget på Parkskolen godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2019 Punkt 18

Indhold

Sammendrag

Arbejdet med udbygningen af Børnehuset Valhalla i Skoven i Ballerup er færdigt, og anlægsregnskabet til projekt nr. A510147 Ombygningsarbejder i daginstitutioner Egebjerg/Højager indstilles til godkendelse.

 

Baggrund

I forbindelse med godkendelsen af disponeringsforslaget til udbygning af Børnehuset Valhalla i Skoven gav Kommunalbestyrelsen på møde den 27. februar 2017 en anlægsbevilling på 17,9 mio. kr. til gennemførelsen af udbygningen. På møde den 25. november 2019 nedskrev Kommunalbestyrelsen bevillingen med i alt 0,705 mio. kr. til finansiering af forventet merforbrug i forbindelse med reparation af taget på Parkskolen og UCC Kasperskolen.

 

Sagsfremstilling

Der er udført en større tilbygning, øst for den eksisterende bygning, en mindre tilbygning i gårdmiljøet samt en indvendig ombygning af en stor del af de eksisterende lokaler.

 

Tilbygningen mod øst rummer tre vuggestuegrupper med tilhørende puslerum, motorikrum/soverum, atelier, fællesrum/spiserum, liggehal, teknikrum samt et stort garderobeareal til både vuggestue- og børnehavebørn.

 

Tilbygningen i gårdmiljøet indeholder musikrum og fungerer ligeledes som gangforbindelse på tværs af bygningen.

 

Ombygningerne udgør primært etablering af et fælles spise-/opholdsareal omkring det eksisterende køkken, etablering af personalefaciliteter til den udvidede personalegruppe samt mindre ombygninger for skovgruppen.

 

Der er etableret barnevognsoverdækning, og det eksisterende skur til cykler og legetøj er flyttet.

 

Forældregruppen, der er tilknyttet projektet, kom med en række supplerende forslag til funktionsrum, disse forslag er indarbejdet i projektet, jf. ovenstående.

 

I forbindelse med budgetaftalen for 2018 blev der i tilknytning til ovenstående arbejder afsat 1,5 mio. kr. til udførelse af legeplads og parkeringsplads. Begge arbejder er udført og afsluttet. Bevillingen blev givet til projekt nr. A510006 Legeplads og parkering Valhalla i Skoven, som er regnskabsaflagt særskilt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

17.195.000 kr.

Projektets oprindelige bevilling af 27. februar 2017

17.900.000 kr.

Tillægsbevilling (nedskrivning) af 25. november 2019-705.000 kr.

Projektets samlede bevilling

17.195.000 kr.

Projektets samlede regnskab

17.194.644 kr.

Mindreudgift

356 kr.

Mindreudgift i procent

0 %

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Anlægsregnskabet til projekt nr. A510147 Ombygningsarbejder i daginstitutioner Egebjerg/Højager godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen 4. november 2019 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Administrationen anbefaler at påbegynde arbejdet med at etablere nye forenings- og kulturaktiviteter i det gamle posthus. I den forbindelse søges om en anlægsbevilling på 5 mio. kr. i 2020 til projekt nr. A015001 Fællesskab og foreningsliv i det gamle posthus, til projektering, udbud og entreprise. 

 

På grund af sammenhængen mellem budgetaftalens punkt 1.9, Fællesskab og foreningsliv i det gamle posthus og punkt 4.17, Styrkelse af Ballerup Bymidte søges der også om en anlægsbevilling på 200.000 kr. i 2020 til projekt nr. A015010 Styrkelse af Ballerup Bymidte til statiske beregninger og undersøgelser af de bygningsmæssige muligheder og begrænsninger.

 

Baggrund

Der er i aftalen om budget 2020 afsat 5 mio. kr. i 2020 og 5 mio. kr. i 2021 til fællesskab og foreningsliv i det gamle posthus. Af aftalens punkt 1.9 fremgår det:

 

"Det tidligere posthus kan sammen med biblioteket danne ramme for nye forenings- og kulturaktiviteter i Ballerup Bymidte - ligesom posthuset også er en god placering for læge- og sundhedsaktiviteter. På den måde understøttes de politiske ønsker om at skabe liv i Ballerup Bymidte og få gavn af den nye stationsplads.

 

Som det første tiltag etableres foreningslokaler i posthuset bl.a. til erstatning for de nuværende foreningslokaler på Præstevænget, som lukker den 1. april 2020. Disse nye foreningslokaler i posthuset skal udvikles, så de samtænkes med bibliotekets lokaler og aktiviteter." 

 

Aktiveringen af posthuset hænger sammen med styrkelse af Ballerup Bymidte, hvor administrationen som følge af budgetaftalen 2020 skal udarbejde forslag til, hvordan en del af den nuværende biblioteksfacade mod Centrumgaden kan omdannes til udadvendte butikker og caféer, samt hvordan de nuværende forenings- og øvrige offentlige arrangementer i biblioteket kan tænkes ind i posthuset.

 

Som næste skridt i udviklingen af posthuset skal der indtænkes mulig lokation for læge- og sundhedsfællesskaber.

 

Sagsfremstilling

I nærværende sagsfremstilling søges 5 mio. kr. frigivet i 2020 til projektering, udbud og entreprise i forbindelse med etablering af forenings- og kulturaktiviteter i posthuset. Midlerne i 2021 afventer som udgangspunkt frigivelse i forbindelse med planlægningen af eventuelle læge- og sundhedsaktiviteter, jf. punkt 1.22 i budgetaftalen.

 

Samtidig søges 200.000 kr. frigivet i 2020 til punkt 4.17 til statiske beregninger og undersøgelser af de bygningsmæssige muligheder og begrænsninger i forhold til, hvordan den nuværende biblioteksfacade mod Centrumgaden kan omdannes til udadvendte butikker og caféer.  

 

Proces

For at sikre en inddragende og helhedsorienteret proces har administrationen nedsat en arbejdsgruppe, hvis formål er, i dialog med en række civilsamfundsaktører og interessenter, at udarbejde et forslag til, hvordan forenings- og kulturaktiviteter i posthuset og biblioteket sammen kan skabes, foldes ud og udleves. Fokus er anvendelsen af bygningen - ikke bygningens fysik.

 

Udgangspunktet for dette arbejde er hovedtankerne i og bag Vision 2029 "Vi skaber fremtiden sammen" og ønsket om at skabe liv i Ballerup Bymidte.

 

Det er administrationens udgangspunkt, at posthuset skal tænkes som "en ramme" for aktiviteter og aktører og således fra udgangspunktet skal tænkes som mere end blot en bygning. Her er anvendelse og aktivitet i fokus snarere end sikring af kvadratmeter til hver enkelt aktør/interessant. For at sikre aktivitet, er det administrationens betragtning, at de civilsamfundsaktører, der får adgang til bygningen, får det som ad hoc-brugere. Aktiviteter kan være møder for foreninger, små koncerter, loppemarkeder, tøjbyttedage, udstillinger, fællesspisning osv. De konkrete aktiviteter beror naturligvis på aktørernes idérigdom og engagement.

 

Herved bliver både processen og anvendelsen af bygningen et fællesskabsprojekt og -initiativ, der forholder sig til og taler ind i visionen. 

 

Administrationen er i gang med at identificere relevante aktører og interessenter og vil umiddelbart efter den politiske behandling af sagen via diverse medier (fysiske som digitale) indkalde til et initierende orienteringsmøde (forventeligt medio/ultimo januar 2020). Ligeledes vil der blive orienteret om processen og arbejdet i nyhedsbrev primo januar 2020 til de folkeoplysende foreninger og frivillige sociale foreninger. I forlængelse heraf vil en inspirationsgruppe bestående af interesserede aktører blive nedsat.

 

Arbejdsgruppen som er nedsat af administrationen, skal samtidig med processen og arbejdet med posthuset udarbejde forslag til, hvordan en del af den nuværende biblioteksfacade mod Centrumgaden kan omdannes til udadvendte butikker og caféer, herunder belyse de fysiske bygningsmæssige muligheder og begrænsninger, jf. punkt 4.17. Ændringen af bibliotekets indretning vil afføde en vis intern rokade af de eksisterende funktioner på biblioteket, hvori posthuset kan medvirke til den samlede løsning. Arbejdsgruppen har opmærksomhed på dette element i forhold til arbejdet med aktører og interessenter. 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

I samarbejde med Handicaprådet vil den fysiske tilgængelighed blive indtænkt i de konkrete løsninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 5 mio. kr. i 2020 og 5 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A015001 Fællesskab og foreningsliv i det gamle posthus. Der søges her om frigivelse af de 5 mio. kr., der er afsat i 2020.

 

Yderligere er der på investeringsoversigten afsat 200.000 kr. i 2020 til projekt nr. A015010 Styrkelse af Ballerup Bymidte. Der søges her om frigivelse af de 200.000 kr., der er afsat i 2020.

 

Der må ved projektets afslutning forventes øgede driftsomkostninger til at drive posthuset. De forventede driftsudgifter estimeres parallelt med udarbejdelse af projektet og vil blive indarbejdet i forbindelse med tredje budgetopfølgning 2020.

 

 

Anlægsbevilling - A015001 Fællesskab og foreningsliv i det gamle posthus

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

5.000.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

10.000.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

 

5,0

5,0

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 60.60 under/efter anlægsprojektet

 

 

   

 

Anlægsbevilling - A015010 Styrkelse af Ballerup Bymidte

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

200.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

200.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

 

0,2

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 60.60 under/efter anlægsprojektet

 

 

   

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. i 2020 til projekt nr. A015001 Fællesskab og foreningsliv i det gamle posthus til projektering, udbud og entreprise i forbindelse med etablering af forenings- og kulturaktiviteter.
   
 2. Der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. i 2020 til projekt nr. A015010 Styrkelse af Ballerup Bymidte til statiske beregninger og undersøgelser af de bygningsmæssige muligheder og begrænsninger i forhold til, hvordan den nuværende biblioteksfacade mod Centrumgaden kan omdannes til udadvendte butikker og caféer.
   
 3. Relevante aktører og interessenter indkaldes til et initierende orienteringsmøde i januar 2020, ligesom der orienteres om processen og arbejdet i et nyhedsbrev primo januar 2020 til de folkeoplysende foreninger og frivillige sociale foreninger.
   
 4. Der etableres en inspirationsgruppe bestående af interesserede aktører, der skal medvirke til at identificere, hvordan bygningen kan anvendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby er der afsat 0,150 mio. kr. i 2019 til rådgiverbistand for at afdække mulighederne omkring grundsalg, etablering af café i centrum af Ballerup Idrætsby og synergier mellem Ballerup Idrætsby og TAPETEN, Forenings- og Frivillighedscenter. 

 

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling på 0,150 mio. kr. til finansiering af rådgiverbistand til arbejdet med de tre greb. 

 

Baggrund

I "Aftale om budget 2019" 4.9 fremgår det, at der afsættes 0,150 mio. i 2019 til rådgiverbistand i forbindelse med arbejdet med de tre greb i udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby. 

 

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog i juni måned 2018 en udviklingsplan for Ballerup Idrætsby. Udviklingsplanen indeholder flere mulige greb. De første greb, der skal arbejdes med, handler om mulighederne for grundsalg, mulighederne for at etablere café i centrum af Ballerup Idrætsby og om mulige synergier mellem Ballerup Idrætsby og TAPETEN, Forenings- og Frivillighedscenter. 

 

Der er i budget 2019 afsat 0,150 mio. til rådgiverbistand i forbindelse med arbejdet med de tre greb. Der søges om frigivelse af anlægsbevilling til finansiering af rådgiverbistand. 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser og finansiering

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

150.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekt

 

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

150.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

150.000

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 40.35 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der frigives en anlægsbevilling på 0,150 mio. kr. til rådgivning i forbindelse med udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby, projekt nr. A364000.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 26-11-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2019 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

Arbejdet vedr. projekt nr. 222744 Nødvendige anlæg vedrørende fornyelse af Banegårdspladsen i Ballerup - Midlertidig busafvikling er færdigt, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 28. november 2016 givet en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til etablering af en midlertidig busterminal på Linde Allé og busdepot på PostNords parkeringsplads nord for det gamle posthus. Arbejdet er udført forud for opstart af ombygningen af selve Ballerup Banegårdsplads.

 

Kommunalbestyrelsen har på møde den 27. august 2018 givet en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til endelig færdiggørelse af Linde Allé samt retablering af det midlertidige busdepot samt etablering af adgang mellem parkeringspladsen nord for det gamle posthus og parkeringspladserne på bagsiden af posthuset.

 

Bevillingen blev på kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2018 nedskrevet med 650.000 kr. og på Kommunalbestyrelsens mødet den 25. november 2019 nedskrevet yderligere med 134.000 kr.

 

Sagsfremstilling

Som led i Kickstart-projektet for Ballerup Banegårdsplads er der i dette projekt etableret midlertidige anlæg for afvikling af bustrafikken, mens selve banegårdspladsens busterminal blev ombygget samt retablering og færdiggørelse af disse midlertidige anlæg. Der er konkret gennemført følgende:

 • Etablering af midlertidig busterminal på Linde Allé på strækningen mellem Centrumgaden og Bydammen med mulighed for, at busser kunne holde for af- og påstigning af passagerer.
 • Etablering af midlertidigt busdepot på PostNords parkeringsplads nord for det gamle posthus.
 • Færdiggørelse af Linde Allé mellem Centrumgaden og Bydammen til den endelige løsning med tre kørespor herunder fjernelse af midlertidig busterminal.
 • Retablering af det midlertidige busdepot nord for det gamle posthus.
 • Etablering af adgang mellem parkeringspladsen nord for det gamle posthuset og de 47 parkeringspladser, der er placeret på bagsiden af posthuset med adgang fra lyskrydset imellem Bydammen og Ahornsvej.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb

11.216.000 kr.

Projektets oprindelige bevilling af 28. november 20168.000.000 kr.
Tillægsbevilling (færdiggørelse) af 27. august 20184.000.000 kr.
Tillægsbevilling (nedskrivning) af 26. november 2018-650.000 kr.
Tillægsbevilling (nedskrivning) af 25. november 2019-134.000 kr.

Projektets samlede bevilling

11.216.000 kr.

Projektets samlede regnskab

11.215.551 kr.

Mindreudgift

449 kr.

Mindreudgift i procent

0,0 %

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Anlægsregnskabet for projekt nr. 222744 Nødvendige anlæg vedrørende fornyelse af Banegårdspladsen i Ballerup - Midlertidig busafvikling godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 26-11-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. september 2019 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Nedslidt kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby reetableret i 2018.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen gav på møde den 26. februar 2018 en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til projekt nr. 031335 Fodboldbane - ny kunstgræs. På møde den 23. april 2019 besluttede Økonomiudvalget at nedbringe bevillingen med 0,65 mio. kr., og på møde den 30. september 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen af nedbringe bevillingen med yderligere 0,21 mio. kr.

 

Sagsfremstilling

Kunstgræsbanen, der i 2007 blev anlagt i Ballerup Idrætsby, er i 2018 blevet reetableret i samarbejde med Ballerup Idrætsby.

 

Retableringen har bestået i:

 • Nyt kunstgræstæppe og nyt infill med granulat
 • Nye udskiftningsbokse
 • Rydning og udtynding af beplantningen omkring banen
 • Løsninger der minimerer spredning af granulat uden for banen: Øget fliseareal omkring banen, bander langs eksisterende hegn og riste i nedløb, der sikrer, at granulat ikke føres i kloakken.

Med udgangspunkt i banens byggetilladelse fra 2007 tages årligt vandprøver af kunstgræsbanens drænvand. På projektet er der lavet en hensættelse på 700.000 kr. til eventuelt jordsiveanlæg, såfremt vandanalyser angiver resultater, der er højere end forventet. Eventuelt siveanlæg vurderes i 2020.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

 

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb

3.640.000 kr.

Projektets oprindelige bevilling af 26. februar 20184.500.000 kr.
Tillægsbevilling (nedskrivning) af 23. april 2019-650.000 kr.
Tillægsbevilling (nedskrivning) af 30. september 2019-210.000 kr.

Projektets samlede bevilling

3.640.000 kr.

Projektets samlede regnskab

3.639.433 kr.

Mindreudgift

567 kr.

Mindreudgift i procent

0,0 %

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Anlægsregnskab for projekt nr. 031335 fodboldbane - ny kunstgræs godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 26-11-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2018 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Den omfattende modernisering af gadebelysningen i Ballerup Kommune begyndte i 2015 og blev færdiganlagt ultimo 2018. Administrationen har siden arbejdet med at få udeståender vedrørende økonomien på plads med leverandør og samarbejdspartnere. Det er administrationens vurdering, at regnskabet nu kan lukkes. I den forbindelse kan der nu konstateres et samlet merforbrug på 0,865 mio. kr. (svarende til 1,3 pct.) i forbindelse med projektet. Merforbruget har været vanskeligt at forudse, idet leverandøren SEAS NVE ikke har fremsendt regninger løbende i 2018, som Ballerup Kommune ellers gentagende gange har bedt om. Merforbruget foreslås dækket af en tilsvarende nedskrivning af rådighedsbeløbet i 2019 på projekt nr. 002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning, som kan afse midlerne uden konsekvenser for projektets indhold. På den måde påvirkes hverken likviditet eller anlægsramme.

 

Baggrund

I forbindelse med hjemtagningen af belysningen fra DONG Energy pr. 1. januar 2015 med det formål at effektivisere og opnå driftsbesparelser blev moderniseringen og servicen af anlægget udbudt i 2015. På møde den 22. juni 2015 gav Kommunalbestyrelsen derfor en anlægsbevilling på 14,35 mio. kr. til projekt nr. 222746 Belysning - modernisering til finansiering af udbud af opgaven samt planlægning og udførelse af første etape af moderniseringen af kommunens belysningsanlæg.

 

På møde den 29. februar 2016 gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 29,65 mio. kr. til projekt nr. 222746 Belysning - modernisering til finansiering af planlægning og udførelse af de efterfølgende etaper af moderniseringen af anlægget.

 

På samme møde gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 20,5 mio. kr. til projekt nr. 222748 Belysning - armaturer og lysstyring til finansiering af indkøb af armaturer og lysstyring.

 

På møde den 29. oktober 2018 gav Kommunalbestyrelsen en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. til projekt nr. 222746 Belysning - modernisering til finansiering af ekstraomkostninger forbundet med flytning af støttemure i Skovlunde.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune overtog i 2015 9.600 lyspunkter og har moderniseret knap 2/3. Efter moderniseringen er antallet af de 9.600 lyspunkter reduceret til 9.100. I forbindelse med modernisering af anlægget er der blevet udskiftet lysmaster, lysarmatur kabler i jorden, og luftkabler er blevet fjernet og nedgravet i jorden.


Moderniseringen er gennemført i syv etaper i disse områder:

 • Etape 1: Buekvarteret og Lautrupparken
 • Etape 2: Skovlunde Nord, Grantofteområdet og Hede-/Magleparken
 • Etape 3: Måløv
 • Etape 4: Ballerup Byvej og Harrestrupvej
 • Etape 5: Skovlunde
 • Etape 6: Digterparken, Ballerup Midtby, Skovlunde Bypark og Ballerup Byvej Øst
 • Etape 7: Egebjerg.

Udgifter til drift- og vedligeholdelse er på nuværende tidspunkt reduceret med 2,3 mio. kr. Derudover er strømforbruget faldet med et tilsvarende beløb efter, at de nye LED-lamper er blevet sat op.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 1,2 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. i 2020 til projekt nr. 002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning. Midlerne til ingeniørhøjskolen er afsat på Investeringsoversigten med henblik på at etablere kryds ved DTU til studieboliger. Nu er der fundet en anden løsning, og alle udgifter afholdes af investorer. Det foreslås derfor, at belysningsprojektets merforbrug på 0,865 mio. kr. dækkes af en nedskrivning af rådighedsbeløbet på 0,866 mio. kr. i 2019 på projekt nr. 002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning. På den måde påvirkes hverken likviditet eller anlægsramme.

 

Anlægsregnskab

Projekternes samlede rådighedsbeløb

65.900.000 kr.

Oprindelig bevilling af 22. juni 2015 (første etape), projekt nr. 222746 Belysning - modernisering14.350.000 kr.
Oprindelig bevilling af 29. februar 2016 (øvrige etaper), projekt nr. 222746 Belysning - modernisering 29.650.000 kr.
Oprindelig bevilling af 29. februar 2016, projekt nr. 222748 Belysning - armaturer og lysstyring20.500.000 kr. 
Tillægsbevilling af 29. oktober 2018, projekt nr. 222746 Belysning - modernisering1.400.000 kr. 
  

Projekternes samlede bevilling

65.900.000 kr.

Projekternes samlede regnskab

66.765.277 kr.

Merudgift

865.277 kr.

Merudgift i procent

1,3 %

 

Forklaring på merudgiften/mindreudgiften

Administrationen har i løbet af 2018 uden held efterspurgt, at leverandøren SEAS NVE fremsendte fakturaer vedrørende de sidste etaper i projektet, så projektets økonomi kunne følges og styres. Da SEAS NVE på trods af administrationens gentagene efterspørgsel først fremsendte fakturaerne ultimo 2018, har der været uoverensstemmelse mellem administrationen og SEAS NVE om slutafregningen, som ifølge administrationens opfattelse var for høj. Der er nu opnået enighed med SEAS NVE, og slutafregningen er betalt således, at der for projektet som helhed nu er et merforbrug på 0,865 mio. kr.

 

Da en række af gravearbejderne er udført som samgravning, har Ballerup Kommune som led i slutafregningen faktureret kommunens samarbejdspartnere for deres andele af arbejdet. I den forbindelse er der opstået uenighed med nogle af samarbejdspartnerne om deres andele af betalingen. Det skal nævnes, at det stadig udestår, at enkelte af kommunens samarbejdspartnere betaler de andele, der er aftalt (svarende til samlet 5,3 mio. kr.), men at disse andele er medregnet i regnskabsaflæggelsens resultat. De omtalte udeståender kan således føre til ekstraomkostninger på op til 5,3 mio. kr. for kommunen, hvis samarbejdspartnerne fastholder ikke at betale. Sagerne er overgået til juridisk behandling.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Det samlede anlægsregnskab for projekt nr. 222746 Belysning - modernisering og projekt nr. 222748 Belysning - armaturer og lysstyring godkendes.
   
 2. Rådighedsbeløbet på projekt nr. 002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning nedskrives med 0,866 mio. kr. i 2019.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 26-11-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 4. juni 2019 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Der er på investeringsoversigten afsat 1 mio. kr. i 2019, 2 mio. kr. i 2020, som søges frigivet til gennemførelse af det af Teknik- og Miljøudvalget godkendte løsningsforslag vedr. fortove langs Ballerup Boulevard.

 

Baggrund

I forbindelse med beslutningen om budget 2019 afsatte Kommunalbestyrelsen på møde den 8. oktober 2018 1,5 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021 til at etablere fortove på strækninger i forbindelse med Ballerup Boulevard. På møde i Økonomiudvalget den 23. april 2019 blev det besluttet at udskyde 0,5 mio. kr. fra 2019 til 2020. På møde den 4. juni 2019 traf Teknik- og Miljøudvalget beslutning om Forslag til etablering af fortovsløsning langs Ballerup Boulevard.

 

Sagsfremstilling

Det fremlagte Forslag til etablering af fortovsløsning langs Ballerup Boulevard på mødet den 4. juni 2019 er vedlagt som bilag. I løsningsforslaget indgår, at det nuværende fortov fra Malmparken St., sydlig retning udvides til to rækker fliser frem til Tempovej, og at der derfra anlægges asfaltbelægning med tydelig opmærkning for fodgængere frem til krydset på Ballerup Boulevard/Marbækvej. Løsningsforslaget blev godkendt på mødet med bemærkning om, at strækningen fra Malmparken St. til Tempovej skulle udgå. Midlerne til anlægsarbejdet søges nu frigivet for 2020 og 2021. 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Den fysiske tilgængelighed øges væsentligt på strækningen, hvor der etableres fortov.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 1 mio. kr. i 2019, 2 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A015002 Fortove - Ballerup Boulevard. Midlerne i 2020 og 2021 søges nu frigivet med 0,4 mio. kr. i 2020 og 2,6 mio. kr. i 2020. Der udskydes således 0,6 mio. kr. fra 2019 til 2020.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

3.000.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

3.000.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,4

2,6

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2019 og 2,6 mio. kr. i 2020 til projekt nr. A015002 Fortove - Ballerup Boulevard. Der udskydes dermed 0,6 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 26-11-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018 Punkt 21

Indhold

Sammendrag

For at understøtte den igangværende udvikling af Skovlunde Bymidte er Ballerup Kommunes rådgiver i gang med at projektere ombygningen af henholdsvis Torvevej og Bybuen. I den forbindelse forelægges den nye udformning af vejanlæg og det trafikale løsningsforslag for Torvevej til godkendelse. Derudover fremlægges tidsplan for anlæg af Torvevej og Bybuen. 

 

Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at godkende den trafikale løsning (vejforløb) for Torvevej. Teknik- og Miljøudvalget anmodes endvidere om at godkende, at finansieringen af det grønne udtryk på Torvevej sker via midlerne afsat i 2020 på projekt nr. A020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer. Endelig ønskes anlægsmidlerne fra projekt nr. A020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer og projekt nr. A222957 Torvevej og Bybuen frigivet.

 

Bemærk at det er muligt at zoome ind i bilag og se detaljer for det nye vejforløb.

 

Baggrund

Som led i udviklingen af Skovlunde Bymidte og i overensstemmelse med vinderprojektet fra arkitektkonkurrencen fra 2014 er ombygningen af både Torvevej og Bybuen blevet lokalplanlagt og er omfattet af lokalplan nr. 168.

 

I den forbindelse afsatte Kommunalbestyrelsen, som en del af budgetaftale 2018, 9,2 mio. kr. på budgettet for 2018-2020 til at gennemføre ombygningen af begge vejstrækninger.

 

Af budgetaftale 2018 fremgår det under pkt. 6.10, at "Ballerup Kommune er en aktiv part i at understøtte udviklingen af det tidligere Skovlunde Center bl.a. ved at forbedre infrastrukturen. Som næste skridt skal Torvevej ombygges og indsnævres fra to til ét spor i hver retning, hvilket muliggør boligbyggeri langs Torvevej. Torvevej skal ombygges således, at dens nuværende barriereeffekt ophæves, og der skabes bedre sammenhæng mellem bymidten og det omkringliggende byområde." 

 

I Budgetaftale 2020 pkt 4.18 Skovlunde Bymidte bekræfter parterne, at være "enige om at understøtte denne positive udvikling af Skovlunde Bymidte bl.a. via nødvendige tilretninger af infrastrukturen på Torvevej og Bybuen".

 

Kommunalbestyrelsen frigav i 2018 1,5 mio. kr. til projekt nr. A222954 - Detailprojektering af omlægningen af Torvevej og Bybuen. Projektet blev finansieret af projekt nr. A222957 - Torvevej og Bybuen.

 

Det resterende beløb på 7,7 mio. kr. forventes benyttet til anlæggets udførelse inkl. intern projektering.

 

Sagsfremstilling

Denne sagsfremstilling har til hensigt at præsentere den skitserede trafikale løsning samt mulighederne for ændringer hertil.

 

Detailprojektering, udbud og gennemførelse af Torvevej foretages i samarbejde med Novafos, der vil nedlægge rørbassiner.

 

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet et løsningsforslag for både Torvevej og Bybuen, som kan rummes inden for den nuværende økonomiske ramme, dog indeholder disse ikke begrønning, der er lokalplanglagt for, ej heller krydsningen mellem stationspladsen mod nord og det nye bystræde mod syd.

 

Følgende fremgår af lokalplan nr. 168: "Bybuen skal have karakter af en boulevard, og der skal langs vejforløbet plantes gadetræer såsom løn eller røn... For Torvevej gælder, at vejen skal have en grøn karakter, og der langs vejforløbet skal plantes robinietræer som reference til de eksisterende robinietræer langs med den østlige side af vejen.".

 

Trafikal løsning - Torvevej

For at skabe mere plads til byudvikling og etablering af parkeringsplads indsnævres Torvevej fra 4 til 2 spor. Ved ombygningen lægges der vægt på, at vejen fortsat skal kunne afvikle gennemkørende trafik mellem Ballerup Boulevard og Skovlunde Byvej - uden væsentlige konsekvenser for fremkommeligheden.

 

Indsnævringen frigiver et areal mod Skovlunde Centret. En del af dette areal skal benyttes af AAB til etablering af nye parkeringspladser for boligforeningens beboere.

 

Der etableres fortov og cykelsti i begge sider. Mod nord etableres cykelstien som kombineret højresvings- og cykelbane, hvor cykelstien i dag er fremført til det signalregulerede kryds.

 

For at øge trafiksikkerheden for både fodgængere og cyklister etableres der gennemgående fortov og cykelsti ved ind- og udkørsler, hvor det er muligt.

 

Der er i forbindelse med skitseprojektet udarbejdet en VISSIM-simulering (en detaljeret trafikanalyse) af forholdene efter ombygningen. Denne viser, at de trafikale forhold ikke forringes efter ombygningen. I beregningerne er der taget højde for den øgede trafikmængde til det nye Skovlunde Center.

 

Tidsplan og økonomi

Ombygning af Torvevej og Bybuen har været planlagt til henholdsvis 2020 og 2021, hvor Torvevej har været forventet udført i 2020. Opførelsen af de nye byggerier langs Bybuen forventes først afsluttet i 2023. Dette gør, at ombygning af Bybuen afventer færdiggørelse af byggearbejderne. Ombygning af Bybuen forventes derfor udskudt til i 2023/2024, og løsningerne beskrives ikke nærmere i indeværende sag.

 

Da ombygningen af Bybuen udskydes til 2023/2024, vurderer administrationen, at der i forbindelse med den kommende anlægsbevillingssag vil skulle udskydes ca. 2,6 mio. kr. fra budgettet i 2021 til 2023/24.

 

De trafikale løsninger på henholdsvis Torvevej og Bybuen kan gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme på 7,7 mio. kr. Dog lever man ikke op til lokalplan nr. 168, idet der ikke udføres beplantning på strækningen, eller der skal tilvejebringes ekstra finansiering.

 

Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med "en grøn løsning" af Torvevej på nuværende tidspunkt. Dette forudsætter, at der tilvejebringes en ekstra finansiering til det ’grønne’. Det foreslås derfor at tilføre projektet 1,0 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. A020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer, hvortil der på investeringsoversigten er afsat 1 mio. kr. i 2020.

 

Den "grønne løsning" for Torvevej vil sikre, at Torvevej anlægges med et grønt beplantningsbælte med træer mellem cykelsti og fortov i den vestlige side af vejen, samtidig med at der anlægges en bredere midterrabat mod Ballerup Boulevard, hvor der kan plantes opstammede træer. Omfanget af beplantning vil i detailprojekteringen blive endelig fastlagt inden for det fastsatte budget. Selve den geometriske løsning vil svare til løsningen uden beplantning.

 

For at skabe en sammenhæng til Ballerup Boulevard og binde Skovlunde bymidte sammen, er der lagt vægt på, at der plantes træer og bunddække af samme karakter, som der er på Ballerup Boulevard.

 

Der vil fortsat blive udarbejdet et detailprojekt for både Torvevej og Bybuen, således at ombygningen af Bybuen tager højde for grænsefladerne til de nye byggerier. Dog afventer udarbejdelse af selve udbudsmaterialet og entreprenørudbud på Bybuen til 2023/2024.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ved ombygningen lægges vægt på, at vejen fortsat skal kunne afvikle gennemkørende trafik mellem Ballerup Boulevard og Skovlunde Byvej - uden væsentlige konsekvenser for fremkommeligheden.

 

Trafiksikkerheden for fodgængere og cykelister vil blive forøget, idet der etableres gennemgående fortov og cykelsti ved ind- og udkørsler, hvor det er muligt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 5 mio. kr. i 2020 og 2,7 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A222957 Torvevej og Bybuen. 2,6 mio. kr. af anlægssummen udskydes til 2023. De øvrige midler ønskes frigivet i 2020.

 

Der er endvidere på investeringsoversigten afsat 1 mio. kr. i 2020 på projekt nr. A020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer, som ønskes frigivet i 2020 til finansiering af "det grønne udtryk" på Torvevej.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

8.700.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

A020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer

1.000.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

8.700.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2020

2021

2022

2023

2024

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

6,1

 

 

2,6

 

Afledte driftsudgifter vedr. Torvevej på ramme 10.30 efter anlægsprojektet

 

0,13

0,13

0,25

0,25

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Teknik- og Miljøudvalget godkender den trafikale løsning (vejforløb) for Torvevej.
   
 2. Finansieringen af det "grønne udtryk" for Torvevej sker fra midlerne afsat i 2020 på projekt nr. A020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer.
   
 3. Der gives en anlægsbevilling på 5,1 mio. kr. i 2020 og 2,6 mio. kr. i 2023 til projekt nr. A222957 Torvevej og Bybuen.
   
 4. Det gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. A020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer til projekt nr. A222957 Torvevej og Bybuen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 26-11-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Indhold

Sammendrag

Administrationen forslår, at der etableres en direkte adgang til parkeringspladsen bag MENY fra Hold-an Vej i Ballerup fra de vestlige kørespor (sydkørende baner).

 

Baggrund

Da der har været en del vejarbejde på Hold-an Vej og Linde Allé i 2019, som følge af Novafos' seperatkloakeringsprojekt og Ballerup Kommunes cykelstiprojekt, har nogle veje i perioder været lukket. Det har gjort det svært for nogle bilister at komme til parkeringspladsen bag MENY. I 2020 er der planlagt yderligere anlægsarbejde på Centrumgaden og Sct. Jacobsvej, og derfor vurderes det, at der er behov for en lettere adgang til området.

 

Sagsfremstilling

Der etableres en adgang for bilister til parkeringspladsen bag MENY fra Hold-an Vej fra de vestlige kørespor (sydkørende baner), hvor der i dag er indsnævret og etableret p-pladser langs Hold-an Vej. Adgangen etableres således, at bilister kan køre ind til parkeringspladsen fra Hold-an Vej, men skal benytte eksisterende udkørsler fra henholdsvis Linde Allé og Sct. Jacobsvej.

 

Etablering af adgang til parkeringspladsen bag MENY fra Hold-an Vej vil forårsage, at der skal nedlægges tre parkeringspladser på Hold-an Vej. Desuden bliver der skiltet med adgangsforbud for lastbiler via denne nye indkørsel, da alternativet ellers bliver, at højresvingsbanen på Hold-an Vej skal gøres længere, hvilket vil forårsage nedlæggelse af flere parkeringspladser på Hold-an Vej.

 

Administrationen vurderer, at en lettere adgang til parkeringspladsen bag MENY kan være med til at minimere de konsekvenser, de handelsdrivende har i området, som følge af de omfattende anlægsarbejder, der har været og fortsat vil være i området.

 

Administrationen estimerer, at etablering af adgang til parkeringspladsen bag MENY fra Hold-an Vej vil koste ca. 150.000 kr., og efter ønske fra MENY begynder anlægsarbejdet i januar 2020.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Der er på investeringsoversigten afsat 2,0 mio. kr. i 2020 på projekt nr. 222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb. Heraf ønskes frigivet 0,15 mio. kr. i 2020 til etablering af direkte adgang til parkeringspladsen bag MENY fra Hold-an Vej.

 

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

150.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

 

222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb

150.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

150.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2020

2021

2022

2023

2024

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,15

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 10.13 under/efter anlægsprojektet

 


 

   

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 0,15 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. 222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb til projekt nr. 222098 Diverse vejændringer 2020 til etablering af adgang til parkeringspladsen bag MENY fra Hold-an Vej i Ballerup.

 

 

 

Beslutningshistorik
 
Teknik- og Miljøudvalget 09-12-2019 Punkt 3
Beslutning

Indstilles til godkendelse
 

 

Beslutning

Indstillingen anbefales

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 26. november 2019 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

JN Group har fremsendt ansøgning med tilhørende tegningsmateriale til fem dispensationer fra lokalplanen for Skovlunde Bymidte Nord. Hermed forelægges dispensationsansøgningen til godkendelse. Det er administrationens vurdering, at dispensationerne ikke strider mod de principper, der ligger til grund for arkitektkonkurrence og lokalplan, og administrationen indstiller at imødekomme ansøgningen.

 

Baggrund

Omdannelsen af Skovlunde Bymidte og Skovlunde Center Nord er baseret på et langt samarbejde mellem borgere, interesseorganisationer og handelslivet i Skovlunde. Forud for arkitektkonkurrencen i 2014 udarbejdede parterne et idékatalog, der udover at skabe klare forbindelser i byen og reducere vejenes barriereeffekt, satte fokus på at øge trygheden og sammenbinde station, handel og kulturliv. 

 

Lokalplanen er udarbejdet på ovenstående principper, og har som formål at sikre, at der kan indpasses en variation af nye boliger, som er egnede til børnefamilier, unge og ældre, og sikre at nybyggeriet - og de herved skabte byrum - indrettes og får dimensioner, der harmonerer med intentionerne om at skabe en mere sammenhængende, attraktiv og tryg bymidte. Derudover indebærer lokalplanen bl.a., at der introduceres et nyt bystræde som byens nye nerve, som indebærer en sammenkædning af byfunktioner, stræder og mødesteder, samt en fortætning af bymidten med både butikker og boliger.
 

JN Group, som ejer en stor del af arealerne i Skovlunde Bymidte nord, ønsker en række dispensationer for at kunne realisere deres projekt langs Bystrædet indenfor delområde 3. Det er administrationens vurdering, at de ansøgte dispensationer ikke er i strid med de grundlæggende formål med lokalplanen. 

 

Sagsfremstilling

Bygherren ønsker følgende dispensationer vedr. bebyggelse inden for lokalplanens delområde 3:

 1. Overskridelse og parallelforskydning af delområdeplan kortbilag 2. På grund af fejlbehæftet og upræcist grundlagsmateriale i lokalplan nr. 168 ønskes delområderne flyttet, så de svarer til de matrikulære forhold i området (jf. side 3 i bilag).
   
 2. Overskridelse af etagehøjder i delområde 3 mod bystrædet. Der ønskes dispensation til i 5 etager ind mod bystrædet – lokalplanen tillader minimum 3 og op til 4 etager på denne strækning.

  2a. Samtidig ønskes der dispensation fra lokalplankravet om min. 50 pct. tagterrasse på 5. etage i område 3  (jf. lokalplanens § 6.3).
   

 3. Der ønskes dispensation fra bestemmelsen om, at dagligvarebutikker maks. må have 12 m samlet facade ud mod bystrædet (jf. lokalplanens § 6.3). I dispensationsprojektet er principperne fra lokalplanbilag 5 indarbejdet, således at der stort set er det samme antal forskydninger i facaden, men dog sådan, at supermarkeder vil kunne få facader i op til 20 meters længde (jf. dispensations­projekt-bilag).

   

 4. For at skabe den største grad af homogenitet og arkitektonisk tilpasning til bygningen i delområde 2A (Netto) ønskes dispensation til at kommende bebyggelse i delområde 3 kan få en mørkere teglnuance end boligerne ovenpå. Formålet er at få en klar adskillelse imellem butiksarealerne i stueetagen og boligerne ovenpå (jf. lokalplanens § 7.3 samt dispensations­projekt-bilag)
   
 5. Mulighed for at etablere boliger på de øvre etager (over stueetage) i den sydlige bygning i delområde 5. I lokalplanen er anvendelsen fastlagt til liberale erhverv (jf. § 3.4)

Center for By, Erhverv og Miljø har følgende kommentarer til dispensations­ansøgningen:
 

Ad 1.  Administrationen anbefaler, at der gives dispensation til de foreslåede justeringer af lokalplanens delområder (side 3 i dispensationsmaterialet). Det reviderede kortgrundlag vil lette den fremtidige administration af lokalplanen, idet delområderne kommer til at følge de eksisterende matrikelskel. Í dispensationsmaterialet (bilag) fremgår, at Bystrædet ændrer forløb men ikke reduceres væsentligt i areal.
 

Ad 2. Ønsket om at bygge 4-5 etager ind mod Bystrædet, hvor lokalplanen tillader 4 etager, kan imøde­kommes, da ændringen ikke har væsentlig påvirkning af Bystrædets kvaliteter. Det forudsættes, at lokalplanens krav vedrørende parkeringspladser fortsat skal overholdes.


Ad 2a. Ønsket om reduceret areal til tagterrasse vil betyde mindre friareal til beboer­ne på den øverste etage. De fleste steder bliver tagterrassen 35-45 pct., i stedet for de 50 pct., som lokalplanen kræver, men i den sydlige ende af bystrædet ned til 13 pct., jf. dispensations­projektet (bilag). Administrationen finder, at denne dispensation kan imødekommes i det omfang, som det er illustreret af tegningsmaterialet til dispensationsansøgningen, og at der i øvrigt er en god variation i husenes afslutning mod himlen set fra Bystrædet.
 

Ad 3. Administrationen vurderer, at dispensationen vedr. dagligvarebutikkers facade­længde kan gives, uden at det overordnede princip om variation i stueetagen går tabt. I den forbindelse skal det understreges, at der skal opretholdes et tilsvarende antal frem- og tilbage­spring i facaderne langs bystrædet af hensyn til variationen i byrummet.
 

Ad 4. Dispensationen vedrørende mørkere teglpartier i stueplan og lysere på de øvre etager - som vist på de renderinger der udgør for- og bagside på dispensations­projektet - vurderes at være en udmærket idé, der giver bygninger en rolig basis og tydeliggør forskel mellem forretnings- og boligetager. I den forbindelse bør det præci­seres, at dispensationen gives på betingelse af, at der i bystrædet opnås et samlet, kvalitets­mæssigt udtryk med hensyn til facader, materialer og detaljering, som vist på renderingerne, fx facader i tegl med diskret farvespil og med teglrecesser (tilbagetrukne rækker af teglsten) i facaderne, malede altanværn og –forkanter (ikke galvaniserede), og åbne butiksfacader, som muliggør visuel kontakt mellem ude og inde.

 

Ad 5. Administrationen vurderer, at der ikke er noget planmæssigt til hinder for en dispen­sation til at etablere boliger på de øvre etager i den sydligste bygning ved by­strædet i delområde 5 (jf. bilag, side 3), forudsat at lokalplanens krav vedrørende parkering og friarealer kan opfyldes. Muligheden for erhverv, som det er fastsat i lokalplanen, opretholdes, og en kom­bination af boliger og erhverv vil også være en mulighed.

 

Mandag den 2. december 2019 blev der afholdt  borgermøde i Skovlunde. Der var ca. 75 fremmødte. Bygherre fremlagde dispensationsansøgningen og begrundelserne herfor samt fremviste illustrationer af byggeriet, bystrædet mv. Der blev stillet og besvaret spørgsmål vedr. parkeringsforhold, trafikstrømme, regnvandshåndtering, bystrædets indretning, facadernes længde og beklædning, sammenhæng til de eksisterende bygninger i området samt til tidsplanerne for byggeriet. Det er administrationens vurdering, at der på borgermødet ikke fremkom nye oplysninger, som ændrer ved administrationens indstilling om at imødekomme ansøgningen.

 

Administrationen anbefaler, at sagen afgøres inden årets udgang, da udfaldet har indvirkning på andre processer og forhold i realiseringen af Skovlunde Bymidte Nord samt for bygherrers muligheder for at planlægge den efterfølgende proces.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Det foreliggende reviderede delområdekort godkendes som fremtidigt administrationsgrundlag.
   
 2. Der gives dispensation til byggeri i 5 etager i delområde 3 langs bystrædet, forudsat at lokalplanens krav om parkering kan overholdes, og (2a) til reduktion af tagterrasser i det omfang, som er vist på det tegningsmateriale, som ledsager dispensationsansøgningen.
   
 3. Der gives dispensation til, at dagligvarebutikkers facade må være op til 20 m lang, forudsat at variation og frem- og tilbagespring i facaderne langs bystrædet opretholdes.
   
 4. Der gives dispensation til mørkere teglpartier i stueplan, idet det understreges, at facadeudtryk, materialer og farver skal svare til de renderinger, som indgår i dispensationsmaterialet (for- og bagside).
   
 5. Der gives dispensation til at etablere boliger på de øvre etager af den sydligste bygning i delområde 5, forudsat at lokalplanens krav vedrørende parkering og friarealer kan overholdes.

Beslutningshistorik

truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 09-12-2019
Indstillingen godkendtImod indstillingens punkt 2 stemte Birgitte Dahl (O) og Jacob Wøhler Jørgensen (V).Teknik- og Miljøudvalget ønsker sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen jf. styrelseslovens § 23.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

 

Kåre Harder Olesen (V), Michael Jensen (O) og Allan Kristensen (C) stemmer imod indstillingens punkt 2.

Lukket dagsorden

Dokumenter

Download samlet dokument

Download