Økonomiudvalget

11.12.2018 kl. 08:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
 • Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
 • Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Mette Brinch (sekretariatschef for Sekretariatet for Politik og Borgerservice) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Musa Kekec (A) - Afbud

Åben dagsorden


 1. Takkebrev fra borgmester Ole Bjørstorp (A) fra Ishøj Kommune om fremtiden for Omegnskommunernes Samarbejde.

  Bilag
  1 bilag
   
 2. Forundersøgelse af forsøgsstrækning med førerløs busbetjening i eget tracé i Lautrupgård støttes af Trafikstyrelsen.

  Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har bevilliget over 32 mio. kr. til et løft af bustrafikken i hovedstadsområdet. Den bevilling imødekommer bl.a. Movias ansøgning på 1 mio. kr. til forsøg med førerløs busbetjening i eget tracé i Lautrupgård. Forundersøgelsen forløber i 2019 og indgår i Ballerup Kommunes helhedsplan for Lautrupområdet.
   
 3. Kurser for kommunalbestyrelsesmedlemmer, der sidder i forsyningsbestyrelser.

  Bilag
  1 bilag
   
 4. Implementering af LED-belysning.

  Ballerup Kommune er ledende partner på et større projekt om implementering af LED-belysning. Projektet er forankret gennem vores arrangement i GATE 21 og der er opnået økonomisk støtte til projektet via InterReg (EU). Som ledende partner sidder Ballerup Kommune for bordenden i styregruppen og bidrager til den overordnede styring af projektet i tæt samarbejde med GATE 21, som udgør projektsekretariatet. Rollen betyder tillige, at der vil være en styringsmæssig opgave med at håndtere udlæg og modtagelse af tilskud i et omfang svarende til 2 mio. kr. over den treårige periode projektet løber over. Udkast til pressemeddelelse vedlægges til orientering.

  Bilag
  1 bilag

   
 5. Reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet.

  Bilag
  1 bilag
   
 6. Trap Danmark er i gang med at udarbejde en kommunebog om Ballerup. Bogen redegør grundigt med data, kort og billeder om den historiske udvikling af det område, vi i dag kalder Ballerup Kommune. Bogen er af meget høj kvalitet. Finansieringen af Trap Danmarks arbejde med at udgive kommunebøger over samtlige danske kommuner blev påbegyndt i 2014 med en stor donation af flere danske fonde, bl.a. AP Møller fonden. Lanceringen forventes at ske i første halvår 2019 ved en stor reception i en af de kommuner, hvor der i denne runde udgives kommunebøger. Kronprinsen er protektor for Trap Danmarks arbejde.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget drøfter og forholder sig til udvalgte dele af ledelseskommissionens anbefalinger.

 

Baggrund

Ledelseskommissionen er i 2018 kommet med en række anbefalinger til, hvad god ledelse i den offentlige sektor er. 

 

Sagsfremstilling

Kommunaldirektør Eik Møller præsenterer Ballerup Kommunes ledelsesgrundlag, der blev vedtaget i starten af 2018 og er udarbejdet i lyset af Vision 2029. I oplægget trækkes paralleller til ledelseskommissionens anbefalinger, ligesom der lægges op til drøftelser af nogle af kommissionens anbefalinger. Vision 2029, ledelsesgrundlaget, Ledelseskommissionens rapport og deres anbefalinger fremgår af bilag.

 

Ledelseskommissionen definerer ledelse sådan: "Ledelse handler om at sætte retning og skabe resultater via og sammen med andre".

 

Fælles for Ballerup Kommunes ledelsesgrundlag og ledelseskommissionens anbefalinger er, at de begge tager udgangspunkt i samarbejdet med borgeren.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektør Eik Møller indstiller, at

 1. Økonomiudvalget drøfter udvalgte dele af ledelseskommissionens anbefalinger.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-11-2018
Udsættes

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 18. september 2018 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Administrationen har efter politisk ønske udarbejdet to notater, der belyser social ansvarlighed og arbejdsklausul. Udbuds- og indkøbspolitikken er justeret i overensstemmelse hermed. Der er tilføjet en sætning om socialøkonomiske virksomheder og foretaget mindre sproglige justeringer på baggrund af høringerne. Et bilag opsumerer ændringerne.

 

Udbuds- og indkøbspolitikken foreligger nu til endelig vedtagelse.

 

Baggrund

Ved andenbehandlingen af udbuds- og indkøbspolitikken blev de skriftlige og den mundtlige høring debatteret. Debatten mundende ud i et ønske om, at nedenstående områder blev yderligere belyst med henblik på ændringer.

 • CSR - social ansvarlighed i relation til lærlinge, elever og ledige
 • CSR - arbejdsklausul.

Desuden blev en formulering om brug af socialøkonomiske virksomheder efterspurgt.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet to notater, der belyser social ansvarlighed og arbejdsklausul. Nedenstående beskriver kort, hvad der lægges op til.


Sociale klausuler for elever og lærlinge

De nuværende sociale klausuler for beskæftigelse af elever og lærlinge foreslås erstattet af Trepartsaftalen. Trepartsaftalen, der trådte i kraft januar 2018, forpligter virksomheder på de tekniske områder til at ansætte flere elever og lærlinge. Den indeholder økonomiske incitamenter til at oprette nye praktikpladser samtidig med, at de der allerede tager et ansvar belønnes.

 

Af udkastet til udbuds- og indkøbspolitikken fremgår det nu, at Ballerup Kommune forudsætter, at tilbudsgivere lever op til Trepartsaftalen og at kommunen dermed anvender Trepartsaftalens bestemmelser til at sikre nye pladser til elever og lærlinge. Derudover foreslås det, at der specifikt ved de store opgaver med over 10 mio. kr. i kontraktsum, 4 mio. kr. i lønsum og mere end seks måneders varighed, stilles krav om, at der allokeres lærlinge og elever til den konkrete opgave - dette følger vejledningerne omkring beløbsgrænser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

På denne måde stilles virksomheder, som allerede beviseligt tager et socialt ansvar for at uddanne elever og lærlinge, bedre i fremtidige udbud, idet de nuværende sociale klausuler alene ud fra faste beløbsgrænser og varighed stiller krav til fremadrettede lærlinge og elever.  

 

Sociale klausuler for ledige

De nuværende sociale klausuler for beskæftigelse af ledige forslås erstattet af, at Ballerup Kommune fremover inddrager social ansvarlighed som udvælgelses- og/eller tildelingskriterium i forbindelse med udbud af driftsopgaver - på de driftsområder, hvor anskaffelsen egner sig til at konkurrere om social ansvarlighed. På den måde arbejdes der, gennem kommunens forbrug og via allerede eksisterende virksomheder, aktivt for at fremme beskæftigelsen, også af de borgere der er længst væk fra arbejdsmarkedet. At virksomhederne skal konkurrere om social ansvarlighed kan give en bredere og mere fleksibel løsning, end de mere faste rammer i de nuværende sociale klausuler.

 

Af udkastet til udbuds- og indkøbspolitikken fremgår det nu, at  Ballerup Kommune ved driftskontrakter arbejder med at konkurrenceudsætte tilbudsgiveres sociale ansvarlighed i relation til beskæftigelse af ledige.

 

Arbejdsklausulen

Med hensyn til arbejdsklausulen er der et politisk ønske om at belyse muligheden for at udforme arbejdsklausulen i overensstemmelse med den danske model, samt at det er det fagretlige kontrolsystem (fx 3F), der hjælper med opfølgning/kontrol ved mistanke om overtrædelser af arbejdsklausulen fx ved løndumping. Såfremt Ballerup Kommune i sine EU-udbud efterspørger overholdelse af overenskomster i henhold til den danske model med et arbejdsmarked reguleret gennem overenskomster, vil det imidlertid stride imod EU-retten. ILO nr. 94 stiller, mere neutralt, krav om, at arbejdsvilkår passer til det sædvanlige for opgave og sted.

 

Det indstilles derfor at bibeholde den nuværende arbejdsklausul i uændret form for så vidt angår ophænget til ILO nr. 94 samt at supplere kontrollen med at henvise til det fagretlige system, såfremt der opdages uregelmæssigheder.

 

Socialøkonomiske virksomheder

Efter drøftelse i Økonomiudvalget er der tilføjet et afsnit om, at det er Ballerup Kommunes hensigt at bakke op om socialøkonomiske virksomheder, og kommunen derfor ønsker at indgå i en dialog med relevante leverandører, der er socialøkonomiske virksomheder.

 

Udelukkende af firmaer dømt for hvidvaskning

Senest er der, efter et notat fra Erhvervsministeriet den 19. november 2018, tilføjet et forslag om, at Ballerup Kommune også arbejder for at udelukke firmaer, som er dømt for at overtræde hvidvaskningsreglerne. Denne formulering supplerer dermed den nye bestemmelse om, at Ballerup Kommune arbejder med at udelukke firmaer dømt for skattesvig.

 

Opfølgning og sanktioner

Med hensyn til kontraktstyring og konflikthåndtering præciseres det i politikken, at dialog altid er første skridt, men at Ballerup Kommune i sidste instans ikke står tilbage fra at opsige kontrakter og indarbejder denne forudsætning i relevante kontraktparadigmer, for at signalere vigtigheden af leverandørens samfundsansvar mv. Imellem disse to punkter, dialog og opsigelse, findes en række værktøjer, herunder aftaler om kompensation, modydelser, nedslag i pris osv., som kan anvendes i forbindelse med tvister.


For at sikre efterlevelse kan Ballerup Kommune til enhver tid udbede sig dokumentation for fx løn- og arbejdsvilkår.

 

Der vil løbende administrativt blive arbejdet med opfølgning på udbuds- og indkøbspolitikken, og en gang årligt - i forbindelse med en rapportering om udbud generelt - vil der politisk være en mulighed for at følge op.

 

På Økonomiudvalgets møde deltager indkøbschef Mette Kongsgaard Jensen og udbudskonsulent Kim Minor Funk fra Center for Økonomi og Styring under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

10 bilag, heraf 4 interne arbejdsdokumenter

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. Udbuds- og indkøbspolitik 2018 godkendes.

Beslutning

Undersøges. Ny sag forelægges, idet der arbejdes videre med udbuds- og indkøbspolitikken ud fra de på mødet faldne bemærkninger.


Indhold

Sammendrag

Center for Økonomi og Styring har udarbejdet en skitse for en ny budgetopfølgning, som forelægges til drøftelse.

 

Formålet med at videreudvikle budgetopfølgningsprocessen er at sikre, at Ballerup Kommune også i fremtiden har en robust økonomi, råderum til politisk prioritering og overholder den økonomiske strategi. Derudover har forslaget til nyt budgetopfølgningskoncept til hensigt at mindske kompleksiteten i de nuværende budgetopfølgningssager til udvalgene.

 

Baggrund

I "Aftale om budget 2019" under afsnittet "Fortsat styr på økonomien - styring på rammer" blev forligsparterne enige om at videreudvikle Ballerup Kommunes økonomiske styringsmodeller på tre områder: Anlægsstyring, demografiregulering og budgetopfølgning.

 

Formålet med at videreudvikle budgetopfølgningsprocessen er at sikre, at Ballerup Kommune også i fremtiden har en robust økonomi, råderum til politisk prioritering og overholder den økonomiske strategi.

 

I den forbindelse har Center for Økonomi og Styring udarbejdet en ny skitse for budgetopfølgningen, der lægger op til et mere risikobaseret styringskoncept for Ballerup Kommunes budgetopfølgninger. Grundstenen i at få konceptet til at lykkes er en klarere adskillelse af budgetteknik og økonomisk risikostyring.

 

Af den kommunale styrelseslov fremgår det, at alle bevillingsmæssige ændringer skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Det betyder, at alle omplaceringer mellem de enkelte bevillingsrammer samt udvalg skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling

Inden for den senere tid har der vist sig nogle større økonomiske udfordringer på de store velfærdsområder. I den forbindelse er det blevet klart, at der er behov for at sætte ekstra fokus på de områder, der enten er udfordret eller udviser tendenser til at kunne blive udfordret for at kunne håndtere de økonomiske udfordringer. Der lægges derfor op til et mere risikobaseret styringskoncept for Ballerup Kommunes budgetopfølgninger.

 

En risikobaseret budgetopfølgning fordrer, at nogle områder opprioriteres og andre nedprioriteres, når der foretages budgetopfølgning. De områder, der ikke prioriteres så højt, skal dog stadig have foretaget en budgetopfølgning, men ud fra et lettere koncept. De områder, der er prioriterede skal således tilføres ekstra ressourcer til en grundigere gennemgang. Grundstenen i at få konceptet til at lykkes er en klarere adskillelse af budgetteknik og økonomisk risikostyring. Derudover vil konceptet søge at understøtte en større tidsmæssig aktualitet i opfølgningen.

 

Formålet med at videreudvikle budgetopfølgningsprocessen er at sikre, at Ballerup Kommune også i fremtiden har en robust økonomi, råderum til politisk prioritering og overholder den økonomiske strategi. Derudover har forslaget til nyt budgetopfølgningskoncept til hensigt at mindske kompleksiteten i de nuværende budgetopfølgningssager til udvalgene.

 

Skitsen for et nyt budgetopfølgningskoncept tager udgangspunkt i to dele:

 1. En budgetteknisk del

  Bevillingsmæssige ændringer – tre gange årligt
  Ved de tre årlige budgetopfølgninger kan udvalgene søge om bevillingsmæssige ændringer. Bevillingsmæssige ændringer omfatter omplaceringer mellem udvalg eller mellem bevillinger inden for det enkelte udvalg, som kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse. Der skal her være tale om ukomplicerede sager af bevillingsteknisk karakter. Det betyder, at disse tekniske korrektioner omhandler
  omplaceringer, DUT-sager, pris- og lønreguleringer, afledt indtægtsvirkning m.m.
   
 2. Økonomisk risikostyring

  Risikobaseret budgetopfølgning
  Den risikobaserede budgetopfølgning er en status på områder, hvor det forventede regnskab for området afviger væsentligt i forhold til det korrigerede budget. Dette omfatter både merforbrug og mindreindtægter. Ligesom mindreudgifter af større omfang adresseres. 

  Den risikobaserede budgetopfølgning sikrer en løbende rapportering på budgetrisici og har til formål at sikre budgetrammeoverholdelse. Igennem den risikobaserede budgetopfølgning sikres det, at der hele tiden er overblik over, hvor der er større områder, der skal håndteres, og hvordan udfordringerne skal håndteres.

Økonomiudvalget drøfter skitsen for den ny budgetopfølgning som retningsgivende for det videre arbejde i administrationen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1.  Skitsen for den nye budgetopfølgning i Ballerup Kommune anvendes som retningsgivende for det videre arbejde.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-11-2018
Udsættes

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Center for Økonomi og Styring har udarbejdet en skitse for en ny anlægsstyring, som forelægges til drøftelse.

 

Ændringen af anlægsstyringen skal bidrage til, at flest mulige af de vedtagne anlægsprojekter gennemføres inden for den bruttoanlægsramme, som kommunen er tildelt, således at de politiske visioner for udviklingen af Ballerup Kommune understøttes mest muligt.

 

Baggrund

I "Aftale om budget 2019" under afsnittet "Fortsat styr på økonomien - styring på rammer" blev forligsparterne enige om at videreudvikle Ballerup Kommunes økonomiske styringsmodeller på tre områder: Anlægsstyring, demografiregulering og budgetopfølgning.

 

Videreudviklingen skal ske med det formål at understøtte en fortsat robust økonomi, rum for politisk prioritering og overholdelse af den økonomiske strategi og i dette tilfælde særligt anlægsrammen.

 

I den forbindelse har Center for Økonomi og Styring udarbejdet en skitse som afsæt for en ny anlægsstyring. For at opnå en bedre styring er det nødvendigt fortsat at have en stram styring på det enkelte anlægsprojekt og dertil foretage en styring, der håndterer anlæggene samlet set. Det vil i højere grad bidrage til at understøtte en overholdelse af anlægsrammen.

 

Ændringen af anlægsstyringen skal bidrage til, at flest mulige af de vedtagne anlægsprojekter gennemføres inden for den bruttoanlægsramme, som kommunen er tildelt, således at de politiske visioner for udviklingen af Ballerup Kommune understøttes mest muligt.

 

Sagsfremstilling

I "Aftale om budget 2019" under afsnittet "Fortsat styr på økonomien - styring på rammer" blev forligsparterne enige om at videreudvikle Ballerup Kommunes økonomiske styringsmodeller på tre områder: Anlægsstyring, demografiregulering og budgetopfølgning. Videreudviklingen skal ske med det formål at understøtte en fortsat robust økonomi, rum for politisk prioritering og overholdelse af den økonomiske strategi og i dette tilfælde særligt anlægsrammen. Center for Økonomi og Styring har derfor udarbejdet en skitse til en justeret styring for at understøtte overholdelse af anlægsrammen.

 

Som udgangspunkt adskiller anlægsbudgetter sig fra driftsbudgetter, idet anlægsprojekterne besluttes og bevilges enkeltvis for hver aktivitet, hvorimod driftsbudgetter besluttes på rammeniveau fx folkebiblioteker, som er en bevillingsramme, der dækker en række forskellige aktiviteter. Så den politiske opfølgning på anlæg sker på et meget mere detaljeret niveau end på drift.

 

Denne forskel udgør en udfordring for anlægsstyringen, idet anlægsprojekter på flere områder er mere komplekse end driftsopgaver. Kompleksiteten i forhold til anlæg giver derfor et behov for fleksibel styring på samme måde som på driftsbudgettet, hvor der gives mulighed for rammestyring.

 

For at håndtere ovenstående krav er der udarbejdet en skitse, der tager udgangspunkt i en fleksibel styring på anlægsrammeniveau. Ændringen af anlægsstyringen skal bidrage til, at flest mulige af de vedtagne anlægsprojekter gennemføres inden for den bruttoanlægsramme som kommunen er tildelt, således at de politiske visioner for udviklingen af Ballerup Kommune understøttes mest muligt.

 

Økonomiudvalget drøfter skitsen for den ny anlægsstyring som retningsgivende for det videre arbejde i administrationen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

En justering af anlægsstyringen forventes ikke at have ressourcemæssige konsekvenser under forudsætning af, at de ressourcer, der anvendes i fagcentrene på nuværende tidspunkt, kan omprioriteres i forhold til den justerede opgave.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. Skitsen for anlægsstyring i Ballerup Kommune anvendes som retningsgivende for det videre arbejde.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-11-2018
Udsættes

Beslutning

Undersøges. Ny sag forelægges.


Indhold

Sammendrag

Center for Økonomi og Styring har udarbejdet et forslag til fremgangsmåde til indarbejdelse af demografireguleringer i budgettet, som forelægges til Økonomiudvalgets behandling. Fremgangsmåden skal bidrage til, at der i højere grad skabes gennemsigtighed om betydningen af demografireguleringerne for budgettet, og så de indgår eksplicit som en del af den samlede politiske prioritering.

 

Den fremtidige håndtering af demografireguleringer foreslås ændret på tre punkter, der implementeres gradvist: 

 • Politisk behandling og godkendelsestidspunktet
 • Grundlag for fordelingsproces
 • Beregningsgrundlaget.

Behandling af sagen vil blive forelagt som en "tretrinsraket" med behandling af hver af de tre nævnte elementer.

 

På Økonomiudvalgets møde fremlægges desuden andre kommuners fremgangsmåde til inspiration. På baggrund af orienteringen drøfter Økonomiudvalget ændringerne i forhold til demografireguleringer.

 

Baggrund

I "Aftale om budget 2019" under afsnittet "Fortsat styr på økonomien - styring på rammer" blev forligsparterne enige om at videreudvikle Ballerup Kommunes økonomiske styringsmodeller på tre områder: Anlægsstyring, demografiregulering og budgetopfølgning.

 

Videreudviklingen skal ske med det formål at understøtte en fortsat robust økonomi, rum for politisk prioritering og overholdelse af den økonomiske strategi. Den nye fremgangsmåde skal således bidrage til, at der i højere grad skabes gennemsigtighed om betydningen af demografireguleringerne for budgettet og så de indgår eksplicit som en del af den samlede politiske prioritering.

 

I den forbindelse har Center for Økonomi og Styring udarbejdet et notat om, hvordan demografireguleringer anvendes i Ballerup Kommune.

 

Sagsfremstilling

I "Aftale om budget 2019" under afsnittet "Fortsat styr på økonomien - styring på rammer" blev forligsparterne enige om at videreudvikle Ballerup Kommunes økonomiske styringsmodeller på tre områder: Anlægsstyring, demografiregulering og budgetopfølgning. Videreudviklingen skal ske med det formål at understøtte en fortsat robust økonomi, rum for politisk prioritering og overholdelse af den økonomiske strategi.

Bilaget til sagen beskriver, hvordan demografireguleringer anvendes i Ballerup Kommune.

 

Formålet med at anvende demografi til at justere bevillingerne er at bruge et relativt objektivt parameter i budgetlægningen.

 

Demografireguleringerne i Ballerup Kommune tager afsæt i antallet af børn, voksne eller ældre, hvorefter budgettildelingen justeres op eller ned alt afhængig af, om der er en stigning eller et fald i antallet.

 

I Ballerup Kommune foretages demografiændringer primært som en teknisk ændring af budgettet. Det betyder, at de ændringerne på budgettet, der er afledt af demografien, sjældent bliver genstand for en administrativ eller politisk drøftelse.

 

Demografiændringerne lægges ind hvert år ved første budgetopfølgning, da flere fagcentre allerede på det tidspunkt går i gang med det følgende års planlægning. Når demografiændringen lægges ind, sker det på et overordnet niveau i form af et samlet tal. Det betyder, at det ikke nødvendigvis fremgår detaljeret, hvilke områder demografibeløbene lander på, og hvad de helt præcist går til. Fremgangsmåden skal bidrage til, at der i højere grad skabes gennemsigtighed om betydningen af demografireguleringerne for budgettet og så de indgår eksplicit som en del af den samlede politiske prioritering.

 

Samtlige større serviceområder arbejder med demografiske data som en central del af deres budgetmodeller. I de tilfælde, der besluttes ændringer i brugen af demografi, skal budgetmodellerne som følge deraf drøftes og justeres.

 

På denne baggrund foreslås håndtering af demografireguleringer ændret på tre punkter: 

 • Politisk behandling og godkendelsestidspunktet

  I dag bliver demografireguleringer behandlet som en teknisk korrektion i forbindelse med første budgetopfølgning. Det foreslås, at demografireguleringerne ikke længere indarbejdes ved første budgetopfølgning, men i stedet håndteres i forbindelse med budgetprocessen. På dette tidspunkt er der kendskab til Ballerup Kommunes samlede økonomiske situation i det kommende budgetår. Dermed kommer demografireguleringerne til at indgå som en del af de samlede politiske overvejelser omkring budgettet, og det bliver dermed også tydeligere, at der tilføres midler til områder med demografisk vækst.
   
 • Grundlag for fordelingsproces

  I dag bliver alle rammer tildelt midler efter en generel målestok, som ikke har været politisk godkendt. Det foreslås derfor, at der fastsættes klare principper herfor.
   
 • Beregningsgrundlaget

  I dag gives demografiændringer som et en-til-en beløb, hvilket betyder, at der kan være en risiko for, at der ikke skabes et præcist billede af den reelle omkostningsfordeling. Årsagen hertil er, at der sættes lighedstegn mellem udgifterne til fx den første leverede hjemmeplejetime og den sidste leverede hjemmeplejetime, hvilket ikke nødvendigvis er korrekt. Det foreslås derfor, at der foretages en analyse af betydningen af marginale ændringer, således at der kan tages højde for disse i beregningen af demografireguleringer.

Økonomiudvalget drøfter forslag til ændringer i håndteringen af demografireguleringerne som retningsgivende for det videre arbejde i administrationen.

 

På baggrund af drøftelsen forelægger administrationen på et senere tidspunkt et revideret notat for håndtering af demografireguleringerne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. Beslutningen om at håndtering af demografireguleringer i Ballerup Kommune overgår til budgetvedtagelsen drøftes.
   
 2. Arbejdet med de øvrige ændringer, jf. tretrinsmodellen, og at forslag herom forelægges Økonomiudvalget, drøftes som retningsgivende for det videre arbejde.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-11-2018
Udsættes

Beslutning

Undersøges. Ny sag forelægges.

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2018 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Der gives en status for dels renovering af boligerne i Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Ellebo, samt planerne om nedrivning af boligblok 1 og 2. Endvidere gives en status for opførelse af nye tagboliger.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. februar 2017 skema B for renovering af de fire blokke.

 

Samtidig blev skema B for opførelse af 52 nye boliger godkendt. Projektet omfattede tagboliger på alle fire blokke samt tilbygning af en ny opgang på blok 1, der ligger ud mod Baltorpvej.

 

Afdeling Ellebo er beliggende på Baltorpvej 39-91 i Ballerup. Boligerne er opført i 1963 og består af fire blokke i fire etager med i alt 284 boliger på i alt 19.696 m2.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30 april 2018, at blok 1 og 2 kan nedrives, samt at administrationen indgår i dialog om nye muligheder for byggeri på afdeling Ellebos grund.

 

Sagsfremstilling

Renovering

Den igangværende renovering af blok 3 gennemføres som planlagt og der etableres elevatorer i to af blokkens syv opgange. Renoveringen er nu så langt, at det forventes, at beboerne kan flytte ind omkring den 1. marts 2019.

 

Start på den planlagte renovering af blok 4 er endnu ikke fastsat.

 

Blok 4 bliver renoveret i mindre omfang end planlagt, men med den planlagte indretning. Der bliver ikke etableret elevatorer og tilgængelige boliger, men boligerne bliver renoveret til nutids standard, som oprindelig planlagt, det vil sige med nye gulve, køkken og bad samt udestue.

 

Renoveringen af alle fire blokke var oprindelig budgetteret til at koste 267.115.747 kr. Herudover var der budgetteret med forbedringsarbejder for 103.618.030 kr. Den samlede anskaffelsessum beløb sig til 370.733.777 kr.

 

Renoveringen af blok 3 og 4 forventes at blive ca. 364 mio. kr.

 

Baggrunden for, at renoveringen er blevet voldsomt meget dyrere end først beregnet, er at der er fundet asbest i fuger, tungmetaller i facadeelementer, større skævheder i bygningerne end forventet samt behov for ekstra forstærkning af fundamenter og konstruktioner m.m.

 

Entrepriser

Efter at renoveringssagen i januar 2018 blev ændret til at omfatte én boligblok frem for fire blokke, har renoveringssagens tre entreprenører fremsat en række erstatningskrav, helt efter sædvanlig praksis.

 

KAB har sammen med deres rådgivere forhandlet intensivt med de tre entreprenører.

 

Resultatet af forhandlingerne har ført til et forlig med en af entreprenørerne, og der er fremskridt i forhandlingerne med den anden entreprenør.

 

Desværre har det endnu ikke været muligt at nå et forlig med den tredje entreprenør. Parterne er langt fra hinanden og er nu endt i en tvist, som er kompliceret at løse.

 

Tagboliger

Det var oprindelig planen af opføre 52 nye boliger, dels som tagboliger på alle fire blokke samt tilbygning af en ny opgang på blok 1. Dette svarede til ca. 5.000 m2 nye boliger.

 

Der bliver alene opført 12 nye tagboliger på blok 3, dette svarer til ca. 1.000 m2 nye boliger.

 

Primo 2019 forventes der forelagt en tilrettet skema B-sag om tagboligerne.

 

Genhusning

Genhusningen af beboerne i blok 1, 2 og 4 er i gang. Beboerne i blok 1 og 2 skal genhuses i en permanent bolig, da deres bolig forventes at blive revet ned.

 

Beboerne har forskellige ønsker til genhusning. Det kan både være i afdeling Ellebo, i Ballerup Ejendomsselskabs andre afdelinger, andre boligselskaber i Ballerup Kommune, men også i andre kommuner. Der arbejdes på en afklaring af genhusningen inden udgangen af 2018.

 

Alle boliger, der fraflyttes permanent, bliver udlejet på tidsbestemte kontrakter, via Ballerup Kommune. Dette fortsætter frem til maj 2019 og er med til at spare renoveringssagen for en del udgifter.

 

Nedrivning

Forventningen er, at blok 1 og 2 ikke renoveres, men nedrives, da disse to blokke vil blive voldsomt dyre at renovere. Baggrunden for dette er, at blokkene er opført med pælefundering, det vil sige fundamentsbjælker, der hviler på pæle i jorden. Fundamentbjælkerne er ikke forsynet med de påkrævede armeringsjern.

 

En ekstra forstærkning af fundamenter og konstruktioner vil løbe op i et større tocifret millionbeløb, inden en egentlig renovering af boligerne kan begynde.

 

Der arbejdes derfor med planer for at nedrive de to blokke. I januar 2019 forventes forelagt en sag om skema A for nedrivning af blokkene samt finansiering af nedrivningen. Sagen er vurderet af Landsbyggefonden, og når skema A er behandlet i Kommunalbestyrelsen, kan nedrivningssagen sendes til endelig godkendelse i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

 

Nybyggeri på afdeling Ellebos grund

Administrationen er i dialog med Ballerup Ejendomsselskab (KAB) om idéer, behov og hvilke muligheder, der er i forhold til nybyggeri på afdeling Ellebos grund efter nedrivning.

 

Det er foreløbig i de indledende faser, hvor tanker om billige boliger til både enlige og børnefamilier, men også seniorer indgår sammen med en blanding af ejerformer m.m. i en bred vifte.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Status på renovering af boliger og planer om nedrivning af to boligblokke samt opførelse af nye tagboliger i Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Ellebo, tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Boligselskabet Baldersbo har ansøgt om forhøjelse af husleje i afdeling 18 Østerhøj i Ballerup for at give beboerne mulighed for at renovere deres køkkener.

 

Baggrund

Økonomiudvalget skal godkende forhøjelser af husleje, når forhøjelsen overstiger 5 pct. og skyldes renovering eller forbedringer af boligen.

 

Det foreslås, at der godkendes forhøjelse af husleje for en fireårig periode. Herefter kan ordningen forlænges, og anskaffelsessummen for køkkener for forhøjelse af husleje, kan reguleres.

 

Afdeling Østerhøj er opført i 1991 og består af 88 familieboliger og 3 ungdomsboliger, der ligger på Stævnetorv, Klakkehøj, Krogdalen og Langhusgade i Østerhøj i Ballerup.

 

Sagsfremstilling

Boligselskabet Baldersbo har fremsendt ansøgning om godkendelse af forhøjelse af husleje, således at beboerne i afdeling 18 Østerhøj får mulighed for at renovere deres køkkener.

 

Det er frivilligt om beboerne ønsker at renovere deres køkken. Der er således tale om en kollektiv råderet, hvor de enkelte beboere får udført en forbedring og betaler for den ved forhøjelse af huslejen.

 

En renovering kan maks. koste 75.000 kr. og skal ud over de nye køkkenelementer, omfatte maler-, el- og vvs-arbejder.

 

I denne type sager søges der ofte om godkendelse af, at der kan optages et realkreditlån til finansiering af forbedringen, men i afdeling 18 er der planer om at finansiere forbedringerne af afdelingens egne penge.

 

Huslejen vil blive forhøjet med maks. 750 kr. pr. måned. Den aktuelle forbedringsforhøjelse afhænger af hvilken type køkken, der vælges.

 

Huslejen ligger mellem 5.174 og 8.573 kr. pr. måned, afhængig af størrelsen på boligen og hertil kommer en forhøjelse af huslejen på op til 750 kr. pr. måned i 10 år.

 

Såfremt beboeren flytter fra boligen inden den 10-årige periode er ophørt, er det den nye beboer, der overtager forbedringen og den forhøjede husleje.

 

Renovering af køkkener i afdeling 18 Østerhøj er godkendt på et afdelingsmøde den 24. september 2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Ansøgning om renovering af køkkener med en anskaffelsessum på maks. 75.000 kr. i Boligselskabet Baldersbos, afdeling 18 Østerhøj, godkendes.
   
 2. Huslejeforhøjelsen på maks. 750 kr. pr. måned godkendes.
   
 3. Godkendelsen gives for fire år under forudsætning af, at der fremsendes status en gang om året.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Borgmestrene i omegnskommunerne Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje- Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk har udarbejdet et fælles input til regeringens hovedstadsudspil 2030. Udspillet ”En stærkere og større hovedstad” fremlægges til efterretning.

 

Baggrund

Regeringen har i maj 2018 igangsat et tværministerielt arbejde om hovedstadsområdets udvikling frem mod 2030 med henblik på, at der udarbejdes et udspil, der skal styrke hovedstadsområdet som et område, hvor det er attraktivt at investere, arbejde og bo.

 

Kommissoriet for udspillet, der ventes færdiggjort ultimo 2018/primo 2019 kan ses i bilag.

 

Sagsfremstilling

Borgmestrene i de 11 omegnskommuner har på den baggrund udarbejdet input til hovedstadsstrategien 2030, ”En stærkere og større hovedstad”, jf. bilag. Indspillet fra omegnskommunerne er struktureret i forhold til de fire hovedudfordringer, som regeringen har udpeget i kommissoriet for arbejdet med hovedstadsstrategien:

 • Vækst og viden
 • Plads til flere borgere
 • Effektiv og smart mobilitet
 • Et aktivt, attraktivt og grønt hovedstadsområde.

De 11 omegnskommuner repræsenterer 420.000 borgere og 270.000 arbejdspladser og er på mange måder nøglen til at løse udfordringerne. Tilflytningen til hele hovedstadsområdet er en realitet, og den vil fortsætte i de kommende år.

 

Regeringens hovedstadsudspil må derfor ikke kun have fokus på København. Hovedsynspunktet i omegnskommunernes input er, at den moderne, velfungerende og attraktive hovedstad ikke er opdelt i et center og en periferi – det er en blandet by med mange centre, der er forbundet med god og effektiv infrastruktur. Der er et stort potentiale for at styrke udviklingen og værdien af væksten for hovedstadsområdet med de rette strategiske initiativer og investeringer.

 

I omegnskommunerne er der plads til at udvikle nye erhvervsområder, som kan skabe titusindvis af nye arbejdspladser. Bosætningen i omegnskommunerne er kraftigt stigende. Inden for de næste 12-15 år er der planlagt byudvikling i de nære omegnskommuner, der giver plads til ca. 70.000 flere indbyggere i de 11 kommuner. Hovedstadens udfordringer med at skaffe nye boliger kan ikke løses alene i Københavns Kommune. Det store potentiale i de kommende år er i omegnskommunerne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen direkte økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 1. Orienteringen om omegnskommunernes input til regeringens hovedstadsudspil 2030 ”En stærkere og større hovedstad” tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2015 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Det indstilles til Kommunalbestyrelsen at overføre en række opgaver på byggelovs- og fyrværkerilovsområdet til Beredskab Øst. Ændringerne fremgår af udkast til revideret samordningsaftale for Beredskab Øst, der indstilles godkendt af Kommunalbestyrelsen.

 

Baggrund

Efter etableringen af Beredskab Øst i 2016 er der sket en række lovændringer i byggeloven og fyrværkeriloven, der muliggør overførsel af diverse opgaver om håndtering af akutte brandsikkerhedsforhold og godkendelser, kontrol og tilsyn vedrørende fyrværkeri til Beredskab Øst. Der er i vidt omfang tale om opgaver, der før etableringen af Beredskab Øst i forvejen blev varetaget af beredskaberne, men som på grund af manglende hjemmel ikke kunne overføres til Beredskab Øst.

 

Sagsfremstilling

En overførsel af de pågældende opgaver til Beredskab Øst forudsætter en ændring af samordningsaftalen, der skal godkendes af de fem ejerkommuner. Der er derfor udarbejdet udkast til revideret samordningsaftale (se bilag), hvor ændringerne i forhold til den nuværende samordningsaftale er markeret.

 

Den reviderede samordningsaftale er endvidere tilrettet som følge af en ny regel i kommunestyrelseslovens § 60a, der gælder for såkaldte ”små” § 60-selskaber, der bl.a. betyder, at Ankestyrelsen ikke længere skal godkende ændringer i samordningsaftalen for Beredskab Øst. Herudover er ”Statsforvaltningen” konsekvensrettet til ”Ankestyrelsen” i samordningsaftalen.

 

Ændringerne har været drøftet med forvaltningerne i de fem kommuner, og der er enighed om, at overdragelsen af opgaverne vil sikre en hurtigere og mere ensartet sagsbehandling samt sikre, at akut opståede situationer i relation til person- og brandsikkerhed vil kunne håndteres også uden for kommunernes åbningstid.

 

Beredskabskommissionen har endvidere på møde den 26. oktober 2018 besluttet at anbefale en ændring af samordningsaftalen i overensstemmelse med ovennævnte.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Direktionen indstiller, at 

 1. Det reviderede udkast til samordningsaftale for Beredskab Øst godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 19. juni 2018 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om udviklingen i sygefraværet for tredje kvartal i 2018. Sygefraværet ligger på 3,8 pct. i tredje kvartal 2018, som er samme niveau som tredje kvartal 2017.

 

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede i juni 2014, at udvalget fremover ønsker at blive orienteret kvartalvis om den overordnede udvikling i sygefraværet. Sagen forelægges Økonomiudvalget, chefgruppen og Hoved-MED.

 

Sagsfremstilling

I de to første kvartaler af 2018 er faldet i det generelle sygefravær ophørt, og der opleves en mindre stigning i sygefraværet. Mens stigningen var markant i første kvartal af 2018, var stigningen mere afdæmpet i andet kvartal 0,2 procentpoint - og i tredje kvartal forekommer et lille fald i fraværet på 0,02 procentpoint.

 

Udvikling i sygefraværet

 

Tredje kvartal 2018:

Kort sygefravær (kortere end 14 dage): 2,0 pct.

Langt sygefravær (længere end 14 dage): 1,8 pct.

I alt: pct. 3,8

 

Tredje kvartal 2017:

Kort sygefravær (kortere end 14 dage): 1,9 pct.

Langt sygefravær (længere end 14 dage): 1,9 pct.

I alt: 3,8 pct.

 

På sektorniveau er udviklingen således, at fire områder har et højere sygefravær i tredje kvartal 2018 end 2017, tre områder har et lavere sygefravær og to har et nærmest uændret sygefravær. Se bilag for yderligere indsigt i sygefraværet for de enkelte sektorer og arbejdspladser.

 

I bilaget fremgår det, at Ballerup Kommune trods en marginal stigning i sygefraværet over de tre første kvartaler i 2018 samlet set fortsat er placeret i en større midtergruppe af kommuner med små 5 pct. i sygefravær. Det skal tilføjes, at alle kommuner over tid oplever udsving i sygefraværet.

 

Stigningen i de to første kvartaler i 2018 har givet anledning til, at administrationen intensiverer arbejdet med sygefraværet yderligere og følger tæt op på de arbejdspladser, hvor sygefraværet eskalerer.

 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag heraf 2 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for HR og Organisationsudvikling indstiller, at

 1. Orienteringen om udvikling i sygefravær i tredje kvartal 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om, at pensionistudflugterne i 2019 går til Peter Lieps Hus i Dyrehaven. Peter Lieps Hus er et over 100 år gammel traktørsted, som ligger i den gamle skov Dyrehaven.

 

Baggrund

Som led i indsatsen for Ballerup Kommunes pensionister holdes, i lighed med tidligere år, udflugter for kommunens pensionister i 2019.

 

Sagsfremstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice arrangerer pensionistudflugterne. I 2019 går udflugterne til Peter Lieps Hus i Dyrehaven. Busturene til Peter Lieps Hus vil gå gennem det smukke Nordsjælland, inden pensionisterne ankommer til eftermiddagskaffen.
 

Deltagerne på pensionistudflugterne vil indtage eftermiddagskaffe og middag på Peter Lieps Hus. Efter eftermiddagskaffen kan man gå rundt på egen hånd i Dyrehaven eller på Bakken.

Udflugterne arrangeres på følgende datoer i 2019:

 • Onsdag den 15. maj
 • Mandag den 20. maj
 • Onsdag den 22. maj
 • Mandag den 3. juni
 • Onsdag den 12. juni
 • Onsdag den 19. juni.

Udflugterne er populære blandt Ballerup Kommunes pensionister. Der kører fire busser på hver af udflugtsdagene. Der er plads til 180 personer pr. tur.
 

Udflugterne starter fra Ballerup Rådhus kl. 13.00, og der er hjemkomst til rådhuset kl. ca. 21.00.
 

Erfaringen fra udflugterne i 2014 viser, at der kun er en lille interesse for en formiddagstur, hvorfor der ikke planlægges en formiddagstur i 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I Budget 2019 er der afsat 318.000 kr. til gennemførelse af pensionistudflugter i 2019. Deltagerbetalingen vil i 2019

være på 225 kr. En forhøjelse på 25 kr. i forhold til tidligere år.
 

Forventede udgifter

(6 ture med 4 busser pr. gang)

 

516.750 kr.

Forventede indtægter

(6 ture med 180 deltagere pr. gang á 225 kr.)

 

243.000 kr.
Forventede udgifter i alt273.750 kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

 1. Orienteringen om, at pensionistudflugterne i 2019 går til Peter Lieps Hus i Dyrehaven på de anførte datoer tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

 

Borgmester Jesper Würtzen (A) ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.


Indhold

Sammendrag

Der orienteres om danmarkskortet over omgjorte sager i Ankestyrelsen på servicelovens område, forud for den lovpligtige forelæggelse for Kommunalbestyrelsen.

 

Baggrund

Pr. 1. juli 2018 er der sket en revision af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Af loven fremgår, at landets kommunalbestyrelser årligt skal præsenteres for danmarkskortet over omgjorte sager i Ankestyrelsen på servicelovens område.

 

Sagsfremstilling

Med revision af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område pr. 1. juli 2018 fremgår det, at danmarkskortet over omgjorte sager i Ankestyrelsen på servicelovens område skal fremlægges for Kommunalbestyrelsen én gang årligt.

 

Omgjorte sager i Ankestyrelsen omfatter sager, hvor Ankestyrelsen ændrer kommunens afgørelse samt de sager, hvor Ankestyrelsen hjemviser sagerne til fornyet behandling hos kommunen på grund af mangler i sagsbehandlingen.  

 

Danmarkskortet er publiceret pr. 1. oktober 2018, og opgørelserne baserer sig på tal fra 2017.

 

Danmarkskortet for omgjorte sager består reelt af tre forskellige kort:

 1. Kortet for socialområdet generelt - her indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Dvs. både børne- og voksenområdet.
 2. Kortet specifikt for børnehandicapområdet.
 3. Kortet specifikt for særlige bestemmelser for voksenhandicapområdet.

Kortet specifikt for børnehandicapområdet omhandler følgende ydelser i serviceloven:

 • Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
 • Merudgiftsydelse § 41
 • Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43
 • Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 - 45

Kortet specifikt for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet omhandler følgende ydelser i serviceloven:

 • Voksne - kontante tilskud § 95
 • Voksne - borgerstyret personlig assistance § 96 2
 • Voksne - ledsagerordning § 97
 • Voksne - merudgifter § 100

Link til de tre kort fremgår af bilag.

Læsevejledning til danmarkskortet vedlægges som bilag.

 

Af de nuværende danmarkskort fremgår det, at Ballerup Kommune på alle tre områder har færre omgjorte sager end landsgennemsnittet. Nedenfor ses den procentvise fordeling.

 

 

Socialområdet

Børnehandicapområdet

Voksenhandicapområdet

Omgørelser i pct.
på landsplan

38 pct.

52 pct.

21 pct.

Samlet antal afgørelser for
Ballerup Kommune i 2017

78

20

15

Omgørelser i pct. for
Ballerup Kommune

33 pct.

45 pct.

20 pct.

Ændringer

10 pct.

20 pct.

0 pct.

Hjemvisninger

23 pct.

25 pct.

20 pct.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Social og Sundhed samt Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

 1. Danmarkskort over omgjorte sager i Ankestyrelsen tages til efterretning.


   
Beslutningshistorik
 

Social- og Sundhedsudvalget 06-11-2018 Punkt 9

Beslutning

Indstilles til godkendelse

 

 

Børne- og Skoleudvalget 13-11-2018 Punkt 18

Beslutning

Udsættes

 

 

Børne- og Skoleudvalget 04-12-2018 Punkt 6

Beslutning

Indstilles til godkendelse

 

Beslutning

Indstillingen anbefales

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 18. september 2018 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Med afsæt i de erfaringer som er opnået med projektet "Toilet Heaven" på Måløvhøj Skole, Afdeling Østerhøj, ønskes en drøftelse om, hvordan der kan sikres budgetmidler til at fortsætte og udvide indsatsen yderligere. Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021.

 

Med dette punkt ønskes en tilbagemelding til de mange involverede interessenter på delprojektet "Bifrost" på Baltorpskolen, Afdeling Grantoften, som står på spring for at komme i gang med projektet i 2019. Skolen er indstillet på at bidrage med egenfinansiering.

 

Baggrund

Ud fra et ønske om at udvide indsatsen for bedre toiletter for indskolingen er der aktuelt behov en afklaring af projektet "Bifrost" på Baltorpskolen, Afdeling Grantoften.

 

Sagsfremstilling

I "Aftale om budget 2018", punkt 3.24 er der afsat 0,5 mio. kr. årligt til at støtte op om skolernes arbejde med at forbedre elevernes oplevelse af miljøet og gode oplevelser ved toiletbrug. Projektet blev drøftet på Økonomiudvalgets møde i september 2018, og det blev aftalt at sætte fokus på, hvordan indsatsen kan udvides yderligere i 2019 og frem.

 

Problemstillingen med at sikre gode toiletforhold for eleverne på skolerne og fremme deres lyst til at anvende toiletterne består typisk af to forhold. Dels skal hele kulturen og holdningen til toiletterne ændres, og dels består udfordringen i, at kvaliteten og tilstanden af toiletterne er for dårlig.

 

Med gennemførelsen af "Toilet Heaven" på Måløvhøj Skole, Afdeling Østerhøj er der fundet en model, som imødekommer begge udfordringer. I forbindelse med det videre arbejde med "Toilet Heaven" i 2018 er det blevet tydligt, at driftsbevillingen på 0,5 mio. kr. årligt har svært ved at stå alene i forhold til en videre udrulning af projektet.

 

Det næste delprojekt, som er planlagt, er projektet "Bifrost" på Baltorpskolen, Afdeling Grantoften. Projektet blev stoppet i forbindelse med behandlingen af sagen på Økonomiudvalget i september 2018, hvor det blev besluttet at igangsætte "Toilet Heaven Light" for budget 2018. Forud for behandlingen af sagen er gået en lang og inddragende proces, hvor skoleledelsen, medarbejdere, elever samt bestyrelse har lagt mange ressourcer i løsningen. Der er på den baggrund et stort behov for en afklaring af, om projektet kan igangsættes i 2019. 

 

Center for Ejendomme har I tæt samarbejde med ledelsen på Baltorpskolen aftalt en tilpasning af projektet, så budgettet kan holdes inden for en mindre ramme, end der var lagt op til ved behandlingen af sagen på Økonomiudvalget i september 2018. Inden for den ramme har ledelsen vurderet, at det vil være muligt at tilvejebringe den manglende finansiering.

 

Der ønskes en godkendelse fra Børne- og Skoleudvalget om at igangsætte projektet inden for den nye ramme.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

For projekt "Bifrost" på Baltorpskolen, Afdeling Grantoften, som blev udsat og står til gennemførelse i 2019, har skoleledelsen indmeldt en mulig medfinansiering på 300.000 kr. Projektet var budgetsat til i alt 1,2 mio. kr., men det vurderes, at det vil være muligt at gennemføre de centrale tiltag og opnå effekten ved et reduceret projekt.

 

Det foreslås på den baggrund, at Center for Ejendommes projektleder i samarbejde med skolen sikrer en reduktion af projektet, så det kan gennemføres inden for en samlede budgetramme på 800.000 kr.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Centrene for Ejendomme samt Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Projekt "Bifrost" på Baltorpskolen, Afdeling Grantoften igangsættes inden for et budget på i alt 800.000 kr., finansieret af budgetposten for 2019 samt skolens egenfinansiering.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 04-12-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 20. november 2018 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Samarbejdsaftalen mellem Ballerup Kommune og Ballerup Museumsfond udløber den 31. december 2018. Der er udarbejdet forslag til en ny samarbejdsaftale for perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2022, der forelægges til godkendelse. 

 

Baggrund

Samarbejdet mellem Ballerup Kommune og Ballerup Museumsfond reguleres via en aftale. Samarbejdsaftalen udløber den 31. december 2018.

 

Kultur- og Fritidsudvalget indstillede på deres møde den 6. november 2018 sagen til godkendelse med bemærkning om, at der i samarbejdsaftalen tilføjes, at Ballerup Museum skal samarbejde med Grantoftegaard og øvrige aktører i Pederstrup om udviklingen af Pederstrup jf. udviklingsplanen for Pederstrup. Økonomiudvalget anbefalede på deres møde den 20. november 2018, at tilføjelsen blev indarbejdet i samarbejdsaftalen.

 

Sagsfremstilling

Den nuværende samarbejdsaftale for perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2018 mellem Ballerup Kommune og Ballerup Museumsfond udløber den 31. december 2018.

 

På den baggrund er der udarbejdet forslag til en ny samarbejdsaftale for perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2022. Bestyrelsen for Ballerup Museum samt Center for Skoler, Institutioner og Kultur har gennemgået den nuværende aftale, hvilket kun har givet anledning til at foretage redaktionelle ændringer.

 

Kultur- og Fritidsudvalget indstillede på deres møde den 6. november 2018 sagen til godkendelse med bemærkning om, at der i samarbejdsaftalen tilføjes, at Ballerup Museum skal samarbejde med Grantoftegaard og øvrige aktører i Pederstrup om udviklingen af Pederstrup jf. udviklingsplanen for Pederstrup.

 

Økonomiudvalget anbefalede på deres møde den 20. november 2018, at tilføjelsen blev indarbejdet i samarbejdsaftalen.

 

Tilføjelsen til samarbejdsaftalen har været sendt i mailhøring hos bestyrelsen for Ballerup Museumsfond, og alle bestyrelsesmedlemmer har givet positivt tilsagn til ændringen. Tilføjelsen er indarbejdet i oversigten over ændringer og i forslag til ny samarbejdsaftale for perioden 2019-2022.   

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

 1. Forslag til samarbejdsaftale mellem Ballerup Kommune og Ballerup Museumsfond for perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2022 godkendes.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 27-11-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har på vegne af "Turnénetværket for voksenteater" modtaget tilsagn om tilskud på 250.000 kr. fra Statens Kunstfonds pulje Scenekunst Voksen til drift af turnénetværket i perioden fra den 1. juli 2018 til den 30. juni 2019.

 

Sagen forelægges med henblik på overførsel af tilskuddet fra Ballerup Kommune til "Turnénetværket for voksenteater". Ballerup Kommune er i denne sammenhæng alene videreformidler af tilskuddet, og dette vil ikke påvirke kommunens økonomi.

 

Baggrund

"Turnénetværket for voksenteater" er et netværk bestående af p.t. ca. 65 danske scener, som samarbejder om udbredelse af nyskabende og eksperimenterende turnéteater til voksenpublikummet. Hver sæson udpeger netværket et antal forestillinger foreslået af producenter, som præsenteres på netværkets scener. Baltoppen LIVE koordinerer og administrerer turnénetværket.

 

Sagsfremstilling

Leder af Baltoppen LIVE, Ib Jensen, er i disse år udvalgt som koordinator/administrator af et nationalt turnéteaternetværk. Turnénetværket udgøres p.t. af 65 danske teaterscener og er igangsat og understøttet af Statens Kunstfonds Scenekunstudvalg i Slots- og Kulturstyrelsen. Netværket tildeles hver sæson - efter ansøgning - 250.000 kr. til at dække udgifter vedrørende:

 • Websiteudvikling og drift heraf
 • Rejse- og mødeudgifter til en valgt styregruppe, medlemsmøder, vidensudvekslingsmøder for scenernes PR-ansatte
 • Kontorhold
 • Koordinationshonorarer m.m.

Da turnénetværket ikke er en officiel juridisk enhed/person, men et netværk, er driftsstøtten ansøgt og udbetalt i regi af Baltoppen LIVE ved brug af Ballerup Kommunes CVR-nummer. Regnskabet kører separeret fra kommunens økonomi, ligesom netværket har oprettet egen bankkonto, tegnet personligt af Ib Jensen samt en anden til netværket tilknyttet person.

 

Netværket rapporterer til Slots- og Kulturstyrelsen, hvor regnskab over det bevilgede tilskud aflægges efter Slots- og Kulturstyrelsens bevillingsprocedurer.

 

Statens Kunstfond har givet tilsagn om et tilskud på 250.000 kr., som skal bruges til aktiviteter i perioden fra den 1. juli 2018 til den 30. juni 2019.

 

Tilskuddet på 250.000 kr. relateret til sæson 2018/2019 er udbetalt af Slots- og Kulturstyrelsen til Ballerup Kommunes Hovedkasse. Der anmodes om at få dette tilskud udbetalt til netværkets bankkonto.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Tilskuddet på 250.000 kr. er modtaget fra Slots- og Kulturstyrelsen. Overførsel til turnénetværket afventer Kommunalbestyrelsens afgørelse. Sagen er udgiftsneutral for Ballerup Kommune.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

 1. Der gives en indtægtsbevilling på 250.000 kr. og en udgiftsbevilling på 250.000 kr. Bevillingerne modsvarer hinanden og er derfor neutral for Ballerup Kommune.
   
 2. Bevillingen overføres til Center for Skoler, Institutioner og Kulturs bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed.
   
 3. Tilskuddet, der er modtaget fra Statens Kunstfond, overføres til bankkontoen for "Turnénetværket for voksenteater".

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 04-12-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018 Punkt 23

Indhold

Sammendrag

Efter den offentlige høring af Planstrategien er gennemført, skal Kommunalbestyrelsen behandle de indkomne høringssvar med henblik på at vedtage planstrategien endeligt. Planstrategi 2018 har været i høring i 8 uger. I perioden er der indkommet 10 høringssvar, som efter administrationens opfattelse ikke giver anledning til ændringer.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal vedtage og offentliggøre en planstrategi hvert fjerde år. Med planstrategien besluttes det, hvilke ændringer i kommuneplanen, Kommunalbestyrelsen har til hensigt at foretage som revision af planen. Strategien følges op af den egentlige revision af kommuneplanen, som skal følge planstrategiens revisionsbeslutning. I overensstemmelse med dette indstilles Planstrategi 2018 hermed til endelig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Efter gennemført offentlig høring af Planstrategien, skal Kommunalbestyrelsen behandle de indkomne høringssvar med henblik på at vedtage planstrategien endeligt. Planstrategi 2018 har været i høring i 8 uger. I perioden er der indkommet 10 høringssvar. Høringssvarene er blevet gengivet kort i en hvidbog, hvor de administrativt er blevet kommenteret.

 

Et høringssvar drejer sig primært om indsigers bekymring for fortætning i Måløv. Høringssvaret vurderes ikke at give anledning til ændringer i planstrategien.

 

Et høringssvar indeholder en række forslag til, hvordan man administrativt kan give nye muligheder for boligbebyggelse i parcelhusområder. Administrationen vil tage relevante forslag med videre i den forestående kommuneplanrevision. Høringssvaret vurderes ikke at give anledning til ændringer i planstrategien.

 

Et høringssvar vedrører udviklingen af Jonstruplejren i Ballerup og en bibeholdelse af visse af Forsvarets funktioner i området. Høringssvaret vurderes ikke at give anledning til ændringer i planstrategien.

 

Syv høringssvar vedrører området Ragnisvænge i Ballerup, der i Kommuneplan 2013 er udpeget som haveboligområde - dvs. at der er mulighed for opførelse af boliger. Området henligger i dag som grønt område, der ifølge de lokale borgere har en vis rekreativ værdi. Der har tidligere været et forslag om et nyt bofællesskab på arealet, som man besluttede at henlægge på grund af den massive modstand, projektet og Ballerup Kommune mødte. Administrationen vurderer, at området med fordel kan skifte status til grønt rekreativt område i den nye kommuneplan. Høringssvaret vurderes ikke at give anledning til ændringer i planstrategien.

 

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at Planstrategi 2018 vedtages uden ændringer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Planstrategi 2018 vedtages endeligt.
   
 2. Rammeområde "2.B5 - Nyt haveområde ved Ragnisvænge" skifter status fra boligområde til grønt rekreativt område i forbindelse med den forestående kommuneplanrevision. 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 27-11-2018
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:På side 14 udgår afsnit 2 og 3 i indledningen vedrørende lokal identitet (blå tekst).

Beslutning

Indstillingen anbefales med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkninger.


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018 Punkt 24

Indhold

Sammendrag

På mødet den 27. august 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen det nuværende kommissorium, af hvilket det fremgår, at dagsordener og referater ikke gøres offentlige. På Naturkvalitetsudvalgets første møde den 4. oktober 2018 ønskede udvalget, at dagsordener og referater skal gøres offentlige.

 

Det fremgår endvidere af det gældende kommissorium, at medlemmerne kan kommentere og godkende referat på næstkommende møde. Udvalget ønsker at ændre dette, så medlemmer kan kommentere referatet inden 7 dage efter udsendelse.

 

Det reviderede Kommissorium for Naturkvalitetsudvalget indstilles derfor til godkendelse.

 

Baggrund

Som en del af konstitueringsaftalen blev der indgået aftale om nedsættelse af et § 17, stk. 4-udvalg med titlen Naturkvalitetsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Naturkvalitetsudvalget skal have fokus på dialog og skabe inspiration og interesse for naturen for borgere, foreninger og institutioner. Derfor er det udvalgets ønske, at dagsordener og referater kan ses af alle. Det gældende kommissorium giver ikke mulighed for at offentliggøre disse, og kommissoriet ønskes derfor ændret med det formål.

 

Det fremgår endvidere af det gældende kommissorium, at medlemmerne kan kommentere og godkende referat på næstkommende møde. Udvalget ønsker at ændre dette, så medlemmer kan kommentere referatet inden 7 dage efter udsendelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Kommissorium for Naturkvalitetsudvalget i Ballerup Kommune godkendes med ændringen, at dagsordener og referater gøres offentligt tilgængelige.
   
 2. Kommissorium for Naturkvalitetsudvalget i Ballerup Kommune godkendes med ændringen, at medlemmer kan kommentere referater inden 7 dage efter udsendelse.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 27-11-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2017 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Renoveringen af vandbehandlingsanlæg og tag på Ballerup Kommunes svømmehal East Kilbride nærmer sig den afsluttende fase. Svømmehallen er ibrugtaget, men administrationen forhandler p.t. med rådgiveren om økonomisk afslag i honorar grundet en række ekstraarbejder under projektets gennemførelse. Der er opnået et nedslag på 0,25 mio. kr. i rådgivningshonorar.

 

Uagtet dette nedslag medfører de forskellige ekstraarbejder forventelige ekstraudgifter for i alt ca. 1,65 mio. kr., som ikke er indeholdt i den nuværende projektbevilling. Administrationen anviser mulig finansiering gennem to andre projekter vedrørende indeklima og energi, som begge er gennemført billigere end budgetteret. Alle projekter forventes regnskabsafsluttet til januar 2019.

 

Baggrund

East Kilbride Badet er med sit 50 m bassin en af de idrætsfaciliteter, som Ballerup Kommune kan være stolt af. Derfor er det også vigtigt, at det gamle bad beholder en god stand. I budgetaftalen for 2017 blev der afsat midler til en renovering af vandbehandlingsanlæg og tag. Det samlede budget for projekt nr. 031300 East Kilbride er 18,44 mio. kr.

 

Sagsfremstilling

Som tidligere varslet i forbindelse med budgetopfølgningerne har projektet været udfordret på flere punkter. Det har betydet en række ekstraarbejder.

 

Vandbehandlingsanlæg

Generelt har det været vanskeligt at leve op til de skærpede krav til etableringen af de tekniske installationer, så de imødekommer de meget strikse gældende forskrifter for vandbehandlingsanlæg. Det har derfor været nødvendigt at supplere de tekniske installationer og endvidere omprojektere dele undervejs, grundet de bygningsmæssige begrænsninger i teknikkælderen. Det har tillige været nødvendigt at gennemføre betonarbejdere i kælderen, hvilket ikke var forudset. I alt påfører de tekniske udfordringer tilknyttet vandbehandlingsanlagte projekter ekstraudgifter svarende til ca. 0,5 mio. kr. Herudover medfører udfordringerne med etablering af undervandslys i kombination med etableringen af ny basindug ca. 0,2 mio. kr. i ekstra uforudsete udgifter.

 

Tag

Etableringen af det nye rytterlys centralt i svømmehallen viste sig desværre mere kompliceret end forudsat fra rådgivernes side. Entreprenøren har på den baggrund dokumenteret ekstraudgifter for ca. 0,4 mio. kr.

 

Andet

Endeligt har det undervejs været nødvendigt at udskifte og renovere inventar og bygningsdele i de tilstødende lokaler til omklædning og personale i større omfang end forventet. I den sammenhæng har personalet bidraget konstruktivt med bl.a. malingsopgaver under projektets gennemførsel. Der forventes samlet påløbet for ca. 0,2 mio. kr. ekstraudgifter til denne opgave.

 

Generelt har de ovenstående udfordringer betydet tidsforsinkelser, som altid medfører merudgifter. Ibrugtagningen af svømmehallen har være yderst kritisk i forhold til aftalerne om vandtid for vores svømmeforeninger, samt aftalen med Gladsaxe Kommune om lån af East Kilbride under deres ombygning. Det har været nødvendigt at betale for forlænget byggetid og mindre forcering. Det har i alt betydet merudgifter for ca. 0,35 mio. kr.

 

Samlet forventes det således at koste ca. 1,65 mio. kr. i ekstraudgifter for afslutning af projektet. Der er ikke dækning for disse ekstraudgifter i bevillingen til projektet.

 

Efter ibrugtagningen har administrationen gennemført en længerevarende forhandling med totalrådgiveren om ekstraudgifterne og ikke mindst de projekteringsuklarheder som opstod undervejs. Det er lykkes at afvise de ekstraudgifter rådgiveren har haft undervejs og i stedet forlangt en dekort, hvorved der er undgået yderligere overskridelser svarende til ca. 0,25 mio. kr.

 

Projektet forventes at kunne endeligt regnskabsafsluttes i januar 2019. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på projekt nr. 301234 Indeklima på skoler givet en anlægsbevilling på i alt 8,5 mio. kr. til projekter i 2018. De planlagte delprojekter for 2018 er afsluttet, og der forventes at der aflægges regnskab i januar 2019. Resultatet viser et mindreforbrug på ca. 1,55 mio. kr.

 

Der er udover ovenstående afsat 2,0 mio. kr. i budget 2019 og 5,0 mio. kr. i overslagsårene 2020 og 2021 til yderligere tiltag for forbedring af indeklimaet på skolerne. Herudover er der investeret i nyt ventilationsanlæg på Hedegårdsskolen for 5,8 mio. kr. i 2018.

 

For projekt nr. 651022 Energitiltag vedr. bygningsvedligeholdelse 2016 er de sidste delopgaver gennemført i efteråret 2018 med et mindreforbrug på 0,1 kr. Anlægsregnskabet forventes af aflægges i januar 2019.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

1.650.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

18.440.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

 

301234 - Indeklima på skoler

 

651022 - Energitiltag vedr. bygningsvedligehold 2016

 

 

1.550.000 kr.

 

100.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

20.090.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

2022

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

1,65

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 40.00 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Der omplaceres 1,55 mio. kr. i 2018 fra projekt nr. 301234 Indeklima på skoler og 0,1 mio. kr. fra projekt nr. 651022 Energitiltag vedrørende bygningsvedligehold 2016 til projekt nr. 031300 East Kilbride, til finansiering af ekstraudgifterne.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Ekstraudgifterne finansieres via kommunekassen.

 

Allan Kristensen (C) deltog som gæst under punktet uden stemmeret.

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2016 Punkt 22

Indhold

Sammendrag

Der blev i budget 2016 afsat 2 mio. kr. i anlægsmidler til "Investeringer i idrætsanlæg på baggrund af analyse af faciliteter". Center for Skoler, Institutioner og Kultur udarbejdede forslag til anvendelse af midlerne, som blev godkendt politisk.

 

Anlægsregnskabet viser et forbrug på 1.998.643,00 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1.357 kr.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelse af syv anlægsregnskaber på Kultur- og Fritidsudvalgets område på dette møde. De syv anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på -33.784 kr.

 

Baggrund

Der blev i budget 2016 afsat 2 mio. kr. i anlægsmidler til "Investeringer i idrætsanlæg på baggrund af analyse af faciliteter". Center for Skoler, Institutioner og Kultur udarbejdede forslag til anvendelse af midlerne, som blev forelagt politisk. Midlerne er blevet benyttet til renovering af tennisanlæg i Damgårdsparken i Ballerup, opstregning af gulvet samt opsætning af basketkurve og scoringstavle i den tidligere UCC-hal i Skovlunde, diverse tiltag på atletikstadion samt udbedringer i Baltoppen LIVE.

 

Sagsfremstilling

Økonomien for ovennævnte tiltag på projekt nr. 031113 Investering i idrætsanlæg på baggrund af analyse af faciliteter:

 

Renovering af kunstgræsbelægning ved Ballerup Tennisklubs bane for minitennis samt slåmuren.

Bevilling195.000
Forbrug197.400
Merforbrug2.400

 

Opstregning af gulvet samt opsætning af basketkurve og scoringstavle i den tidligere UCC-hal.

Bevilling285.000
Forbrug285.000
 0

 

Renovering af kastebur samt indkøb af madraskåbe m.m. på Ballerup Atletikstadion i Ballerup Idrætspark.

Bevilling343.000
Forbrug340.000
Mindreforbrug-3.000

 

Renovering af lydanlæg, sals- og foyerlys, foyergulv m.m. i Baltoppen LIVE.

Bevilling427.000
Forbrug426.243
Mindreforbrug-757

 

Etablering af 8-mands fodboldbane ved Skovmarksskolen/etablering af klubhus i Ballerup.

Bevilling750.000
Forbrug750.000
 0

 

I alt giver det et samlet forbrug på 1.998.643,00 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

2.000.000 kr.

Projektets samlede bevilling

2.000.000 kr.

Projektets samlede regnskab

1.998.643 kr.

Mindreudgift

-1.357 kr.

Mindreudgift i procent

0,07 %

 

Administrationens anbefaling

På dette møde forelægges syv anlægsregnskaber. Det er administrationens anbefaling, at der særskilt aflægges regnskab for de syv projekter, men at de merforbrug, der er på enkelte af projekterne, finansieres af mindreforbrug på de øvrige projekter.

 

Anlægs-

projekt

nr.

 Projektnavn 

Anlægs-

bevilling

 Forbrug 

Mer-/

mindre-

forbrug

         
031113 

Investering i

idrætsanlæg

 2.000.000 1.998.643 -1.357
         
031029 

Ballerup

Super Arena -

nyinveste-

ringer

 1.500.000 1.474.766 -25.234
         
031331 

Udskiftning

af låse -

East Kilbride

Badet

 323.000 277.476 -45.524
         
031336 

Gulv til

basketball -

Ballerup

Super Arena

 400.000 382.015 -17.985
         
031013 

Etablering

af petanque-

bane

 140.000 130.527 -9.473
         
031236 

Søndergård -

fritidsanlæg

 3.400.000 3.377.489 -22.511
         
031009 

Atletikstadion

 2.333.000 2.421.300 88.300
         
I alt       -33.784

 

+ = merforbrug

- = mindreforbrug

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Regnskab for anlægsbevillingen "Investering i idrætsanlæg på kultur og fritidsområdet", projekt nr. 031113, godkendes.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 27-11-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. april 2017 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Der blev i den politiske budgetaftale 2017 afsat 1,2 mio. kr. til nyinvesteringer i forbindelse med overtagelse af forpagtning af køkken samt køb af elkabler og kraner i Ballerup Super Arena. Efterfølgende blev der tilført yderligere 0,3 mio. kr. til anlægsprojekt grundet yderligere udgifter. Den samlede anlægsbevilling er på 1,5 mio. kr.

 

Anlægsregnskabet viser et forbrug på 1.474.766 kr.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelse af syv anlægsregnskaber på Kultur- og Fritidsudvalgets område på dette møde. De syv anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på -33.784 kr.

 

Baggrund

Der blev i den politiske budgetaftale 2017 (6.14), vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2016, afsat og bevilliget 1,2 mio. kr. til nyinvesteringer i forbindelse med overtagelse af forpagtning af køkken samt køb af elkabler og kraner i Ballerup Super Arena. Det afsatte beløb forslog ikke, hvorfor der på Kultur- og Fritidsudvalget møde den 4. april 2017 blev bevilliget yderligere 0,3 mio. kr. finansieret af projekt nr. 031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg.

 

Sagsfremstilling

Der blev i den politiske budgetaftale 2017 (6.14) bevilliget 1,2 mio. kr. til nyinvesteringer i forbindelse med overtagelse af forpagtning af køkken samt køb af elkabler og kraner i Ballerup Super Arena. De faktiske udgifter i forbindelse med overtagelsen af de "fysiske forhold" i Ballerup Super Arena viste sig at være større end anslået op til indgåelsen af den politiske budgetaftale 2017, hvorfor der efterfølgende blev ansøgt om yderligere finansiering på 0,3 mio. kr. til realisering af opgaven fra projekt nr. 031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

1.500.000 kr.

Projektets samlede bevilling

1.500.000 kr.

Projektets samlede regnskab

1.474.766 kr.

Mindreudgift

-25.234 kr.

Mindreudgift i procent

1,7 %

 

Administrationens anbefaling

På dette møde forelægges syv anlægsregnskaber. Det er administrationens anbefaling, at der særskilt aflægges regnskab for de syv projekter, men at de merforbrug, der er på enkelte af projekterne, finansieres af mindreforbrug på de øvrige projekter.

 

Anlægs-

projekt

nr.

 Projektnavn 

Anlægs-

bevilling

 Forbrug 

Mer-/

mindre-

forbrug

         
031113 

Investering i

idrætsanlæg

 2.000.000 1.998.643 -1.357
         
031029 

Ballerup

Super Arena -

nyinveste-

ringer

 1.500.000 1.474.766 -25.234
         
031331 

Udskiftning

af låse -

East Kilbride

Badet

 323.000 277.476 -45.524
         
031336 

Gulv til

basketball -

Ballerup

Super Arena

 400.000 382.015 -17.985
         
031013 

Etablering

af petanque-

bane

 140.000 130.527 -9.473
         
031236 

Søndergård -

fritidsanlæg

 3.400.000 3.377.489 -22.511
         
031009 

Atletikstadion

 2.333.000 2.421.300 88.300
         
I alt       -33.784

 

+ = merforbrug

- = mindreforbrug

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Regnskabet for anlægsbevillingen "Ballerup Super Arena - nyinvesteringer", nr. projekt 031029, godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 27-11-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2015 Punkt 17

Indhold

Sammendrag

Idet låsene på de offentlige skabe i omklædningsrummene i East Kilbride Badet var nedslidte, og der ikke længere kunne købes reservedele til reparation af låsene, kombineret med nedslidte skabe, som ikke længere kunne renoveres, blev der blev givet en anlægsbevilling på 323.000 kr.

 

Anlægsregnskabet viser et forbrug på 277.476 kr.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelse af syv anlægsregnskaber på Kultur- og Fritidsudvalgets område på dette møde. De syv anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på -33.784 kr.

 

Baggrund

Der var behov for udskiftning af låse i de offentlige skabe samt indkøb af nye skabe til Svømmeklubben Triton, lærerskabe samt personaleskabe.

 

Sagsfremstilling

Der blev indhentet to tilbud på udskiftning af låse i de offentlige skabe samt indkøb af nye skabe til East Kilbride Badet. Alle låse på de offentlige skabe er blevet udskiftet, og der er indkøbt reservelåse til kommende reparationer. Herudover er der blevet udskiftet skabe til Svømmeklubben Triton, lærerskabe og personaleskabe.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

323.000 kr.

Projektets samlede bevilling

323.000 kr.

Projektets samlede regnskab

277.476 kr.

Mindreudgift

-45.524 kr.

Mindreudgift i procent

14,1 %

 

Administrationens anbefaling

På dette møde forelægges syv anlægsregnskaber. Det er administrationens anbefaling, at der særskilt aflægges regnskab for de syv projekter, men at de merforbrug, der er på enkelte af projekterne, finansieres af mindreforbrug på de øvrige projekter.

 

Anlægs-

projekt

nr.

 Projektnavn 

Anlægs-

bevilling

 Forbrug 

Mer-/

mindre-

forbrug

         
031113 

Investering i

idrætsanlæg

 2.000.000 1.998.643 -1.357
         
031029 

Ballerup

Super Arena -

nyinveste-

ringer

 1.500.000 1.474.766 -25.234
         
031331 

Udskiftning

af låse -

East Kilbride

Badet

 323.000 277.476 -45.524
         
031336 

Gulv til

basketball -

Ballerup

Super Arena

 400.000 382.015 -17.985
         
031013 

Etablering

af petanque-

bane

 140.000 130.527 -9.473
         
031236 

Søndergård -

fritidsanlæg

 3.400.000 3.377.489 -22.511
         
031009 

Atletikstadion

 2.333.000 2.421.300 88.300
         
I alt       -33.784

 

+ = merforbrug

- = mindreforbrug

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Regnskabet for anlægsbevillingen "Udskiftning af låse i de offentlige skabe i omklædningsrummene i East Kilbride Badet i Ballerup samt indkøb af nye skabe", projekt nr. 031331, godkendes.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 27-11-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. november 2017 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

I budgetaftalen 2018, punkt 7.12, blev der givet en anlægsbevilling til projekt nr. 031336 Gulv til basketball i Ballerup Super Arena på 0,4 mio. kr.

 

Anlægsregnskabet viser et forbrug på 382.015 kr.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelse af syv anlægsregnskaber på Kultur- og Fritidsudvalgets område på dette møde. De syv anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på -33.784 kr.

 

Baggrund

Idet Basketballklub (BMS) kom i elitedivisionen, og der samtidig var en voksende interesse for sporten, blev der afsat 0,4 mio. kr. i 2018 til et mobilt basketballgulv til Ballerup Super Arena for at skabe et basketprofilsted i Østdanmark.

 

Sagsfremstilling

Med baggrund i en voksende interesse for basketballsporten og herunder muligheden for at skabe et basketballprofilsted i Østdanmark, blev der afsat 0,4 mio. kr. til indkøb af mobilt basketballgulv til Ballerup Super Arena.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

400.000 kr.

Projektets samlede bevilling

400.000 kr.

Projektets samlede regnskab

382.015 kr.

Mindreudgift

-17.985 kr.

Mindreudgift i procent

4,5 %

 

Administrationens anbefaling

På dette møde forelægges syv anlægsregnskaber. Det er administrationens anbefaling, at der særskilt aflægges regnskab for de syv projekter, men at de merforbrug, der er på enkelte af projekterne, finansieres af mindreforbrug på de øvrige projekter.

 

Anlægs-

projekt

nr.

 Projektnavn 

Anlægs-

bevilling

 Forbrug 

Mer-/

mindre-

forbrug

         
031113 

Investering i

idrætsanlæg

 2.000.000 1.998.643 -1.357
         
031029 

Ballerup

Super Arena -

nyinveste-

ringer

 1.500.000 1.474.766 -25.234
         
031331 

Udskiftning

af låse -

East Kilbride

Badet

 323.000 277.476 -45.524
         
031336 

Gulv til

basketball -

Ballerup

Super Arena

 400.000 382.015 -17.985
         
031013 

Etablering

af petanque-

bane

 140.000 130.527 -9.473
         
031236 

Søndergård -

fritidsanlæg

 3.400.000 3.377.489 -22.511
         
031009 

Atletikstadion

 2.333.000 2.421.300 88.300
         
I alt       -33.784

 

+ = merforbrug

- = mindreforbrug

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Regnskabet for anlægsbevillingen "Gulv til basketball i Ballerup Super Arena", projekt nr. 031336, godkendes.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 27-11-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2017 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

Med baggrund i et ønske fra Ballerup Petanque Klub om etablering af en ny petanquebane tæt på klubbens klublokale blev der givet en anlægsbevilling på 140.000 kr. til projekt nr. 031013 - Etablering af petanquebane.

 

Anlægsregnskabet viser et forbrug på 130.527 kr.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelse af syv anlægsregnskaber på Kultur- og Fritidsudvalgets område på dette møde. De syv anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på -33.784 kr.

 

Baggrund

Ballerup Petanque Klub trænede tidligere på en grusbane beliggende mellem Topdanmark Hallen og East Kilbride Badet. Klubben spiller hele året på banen på hverdage og i weekender.

 

For klubbens ældre og gangbesværede medlemmer var der langt mellem klubhuset og petanquebanen, og en del af medlemmerne havde svært ved at deltage i træningerne og kampe. Klubben oplevede derfor, at de mistede medlemmer.

 

Sagsfremstilling

Idet Ballerup Petanque Klub udtrykte ønske om at etablere en ny petanquebane tæt på klubbens klublokale blev der givet en anlægsbevilling på 140.000 kr. til projekt nr. 031013 - Etablering af petanquebane. Etableringen har betydet en ny bane på samlet 312 m2 med dræn og tilslutning til kloak for vandafledning. Der er blevet etableret lys, så banen kan bruges hele året. Den nye bane gør det muligt for klubben at etablere et sammenhængende miljø for afvikling af træning og kampe samt fastholde de medlemmer, der har svært ved at deltage. Petanquebanen kan endvidere benyttes af byens borgere, når klubben ikke benytter den.

 

Projektet har ikke medført øgede driftsudgifter, da arealet, der driftes, har samme mål som det der blev fraflyttet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

140.000 kr.

Projektets samlede bevilling

140.000 kr.

Projektets samlede regnskab

130.527 kr.

Mindreudgift

-9.473 kr.

Mindreudgift i procent

6,8 %

 

 

Administrationens anbefaling

På dette møde forelægges syv anlægsregnskaber. Det er administrationens anbefaling, at der særskilt aflægges regnskab for de syv projekter, men at de merforbrug der er på enkelte af projekterne, finansieres af mindreforbrug på de øvrige projekter.

 

Anlægs-

projekt

nr.

 Projektnavn 

Anlægs-

bevilling

 Forbrug 

Mer-/

mindre-

forbrug

         
031113 

Investering i

idrætsanlæg

 2.000.000 1.998.643 -1.357
         
031029 

Ballerup

Super Arena -

nyinveste-

ringer

 1.500.000 1.474.766 -25.234
         
031331 

Udskiftning

af låse -

East Kilbride

Badet

 323.000 277.476 -45.524
         
031336 

Gulv til

basketball -

Ballerup

Super Arena

 400.000 382.015 -17.985
         
031013 

Etablering

af petanque-

bane

 140.000 130.527 -9.473
         
031236 

Søndergård -

fritidsanlæg

 3.400.000 3.377.489 -22.511
         
031009 

Atletikstadion

 2.333.000 2.421.300 88.300
         
I alt       -33.784

 

+ = merforbrug

- = mindreforbrug

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Regnskabet for anlægsbevillingen "Etablering af petanquebane", projekt nr. 031013, godkendes.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 27-11-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2016 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling på 3.400.000 til flere aktivitetstilbud i Søndergårdskvarteret. Der aflægges nu regnskab for anlægsbevillingen.

 

Anlægsregnskabet viser et forbrug på 3.377.489 kr.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelse af syv anlægsregnskaber på Kultur- og Fritidsudvalgets område på dette møde. De syv anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på -33.784 kr.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har i første omgang på sit møde den 27. april 2015 givet en anlægsbevilling til gennemførelse af en aktivitetsplads m.m. på projekt nr. 031236.

 

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2016 blev der yderligere givet en anlægsbevilling til fritidsfaciliteter på samme projektnummer.

 

Sagsfremstilling

Der er anlagt en aktivitetsplads på Tueholmen mellem Søndergård Børnehus og den lokale affaldsstation. Pladsen består af en multibane og et parkour-anlæg suppleret med opholdsmuligheder og grønne omgivelser.

 

Ved samme lejlighed blev spillemulighederne på den eksisterende boldfælled i Søndergårdskvarterets sydvestgrænse mod Egedal Kommune forbedret ved gennemførelse af et dræningsprojekt.

 

I forbindelse med at Kommunalbestyrelsen gav bevilling til de afsluttende byggemodninger af veje og grønne områder, blev den resterende del af rådighedsbeløbet til fritidsfaciliteter også frigivet. Som en pendant til fælleshuset for enden af søen blev området kaldet ”Pynten” i den modsatte ende bearbejdet som et centralt friareal i området, og her er der etableret en række opholds- og fritidstilbud i tilknytning til søen med bl.a. platform nær vandoverfladen, grillplads, overdækkede siddepladser og gynger m.m.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

3.400.000 kr.

Projektets samlede bevilling

3.400.000 kr.

Projektets samlede regnskab

3.377.489 kr.

Mindreudgift

-22.511kr.

Mindreudgift i procent

0,66 %

 

Administrationens anbefaling

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde 27. november 2018 forelægges syv anlægsregnskaber. Det er administrationens anbefaling, at der særskilt aflægges regnskab for de syv projekter, men at de merforbrug, der er på enkelte af projekterne, finansieres af mindreforbrug på de øvrige projekter.

 

Anlægs-

projekt

nr.

 Projektnavn 

Anlægs-

bevilling

 Forbrug 

Mer-/

mindre-

forbrug

         
031113 

Investering i

idrætsanlæg

 2.000.000 1.998.643 -1.357
         
031029 

Ballerup

Super Arena -

nyinveste-

ringer

 1.500.000 1.474.766 -25.234
         
031331 

Udskiftning

af låse -

East Kilbride

Badet

 323.000 277.476 -45.524
         
031336 

Gulv til

basketball -

Ballerup

Super Arena

 400.000 382.015 -17.985
         
031013 

Etablering

af petanque-

bane

 140.000 130.527 -9.473
         
031236 

Søndergård -

fritidsanlæg

 3.400.000 3.377.489 -22.511
         
031009 

Atletikstadion

 2.333.000 2.421.300 88.300
         
I alt       -33.784

 

+ = merforbrug

- = mindreforbrug

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Regnskab for anlægsbevillingen til Søndergård fritidsfaciliteter, projekt nr. 031236 - Søndergård - fritidsanlæg, godkendes.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 27-11-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2016 Punkt 31 

Indhold

Sammendrag

Renovering af atletikstadion er afsluttet og banen er certificeret af Dansk Atletik Forbund (DAF). Der blev givet en samlet anlægsbevilling på 2.333.000 kr.

 

Det har ikke været muligt at regnskabsaflægge anlægsprojektet førend nu, da der har været udeståender med firmaet Polytan GmbH i forbindelse med udbedring af mangler, forbedring af atletikstadion og DAF'S certificering af anlægget.

 

Anlægsregnskabet viser et forbrug på 2.421.300 kr.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelse af syv anlægsregnskaber på Kultur- og Fritidsudvalgets område på dette møde. De syv anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på -33.784 kr.

 

Baggrund

Renoveringen af belægningen på atletikstadion i Ballerup Idrætspark var med tiden blevet så medtaget, at der var behov for en nødvendig gennemgribende udbedring af skaderne på det gamle anlæg. Der blev derfor søgt en anlægsbevilling på 1.800.000 kr. Efterfølgende har der været behov for at søge yderligere bevillinger på 533.000 kr. grundet ekstra omkostninger i forbindelse med mangeludbedringer. Den samlede anlægsbevilling er derfor 2.333.000 kr.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har i syv år arbejdet med at få Polytan GMBH til at overholde aftale om renovering af atletikstadion - både hvad angår kvalitet og den efterfølgende opnåelse af DAF-certificering.

 

Eksempelvis har opstregning af løbebaner ikke overholdt DAF's tolerancekrav, og de har derfor måttet laves om. Certificering er nu opnået, og fejl og mangler er udbedret, hvorfor sagen endeligt kan afsluttes. 

 

Det komplicerede forløb har påført Ballerup Kommune en række ekstraordinære omkostninger, herunder bl.a. til rådgivning og dokumentation af fejl og mangler.

 

Under renoveringen er tillige opdaget behov for yderligere og nødvending renovering udover de i aftalen beskrevne forhold. Særligt har det drejet sig om behov for ekstra forstærkning af stresszoner ved afsætsområder til de tekniske discipliner (højdespring, længdespring osv.), opretning af afsætsplanker og udskiftning af ødelagt gummiasfalt (det nederste lag) på mindre områder af banen.

 

Der er tillige godkendt et tillægsarbejde ved springgrav (ny gummiasfalt og kunststofbelægning).

 

Ballerup Kommune er blevet kompenseret for sine ekstraordinære omkostninger, men der tilbagestår alligevel en mindre meromkostning i forhold til den givne anlægsbevilling.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

2.333.000 kr.

Projektets samlede bevilling

2.333.000 kr.

Projektets samlede regnskab

2.421.300 kr.

Merudgift

88.300 kr.

Merudgift i procent

3,8 %

 

Forklaring på merudgiften

Supplerende behov for renovering opdaget i udførelsesfasen - ekstra forstærkning i stresszoner, udskiftning af ødelagt gummiasfalt og opretning af flisearealer.

 

Administrationens anbefaling

På dette møde forelægges syv anlægsregnskaber. Det er administrationens anbefaling, at der særskilt aflægges regnskab for de syv projekter, men at de merforbrug, der er på enkelte af projekterne, finansieres af mindreforbrug på de øvrige projekter.

 

Anlægs-

projekt

nr.

 Projektnavn 

Anlægs-

bevilling

 Forbrug 

Mer-/

mindre-

forbrug

         
031113 

Investering i

idrætsanlæg

 2.000.000 1.998.643 -1.357
         
031029 

Ballerup

Super Arena -

nyinveste-

ringer

 1.500.000 1.474.766 -25.234
         
031331 

Udskiftning

af låse -

East Kilbride

Badet

 323.000 277.476 -45.524
         
031336 

Gulv til

basketball -

Ballerup

Super Arena

 400.000 382.015 -17.985
         
031013 

Etablering

af petanque-

bane

 140.000 130.527 -9.473
         
031236 

Søndergård -

fritidsanlæg

 3.400.000 3.377.489 -22.511
         
031009 

Atletikstadion

 2.333.000 2.421.300 88.300
         
I alt       -33.784

 

+ = merforbrug

- = mindreforbrug

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Regnskabet for anlægsbevillingen "Atletikstadion", projekt nr. 031009, godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 27-11-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Lukket dagsorden

Dokumenter

Download samlet dokument

Download