Økonomiudvalget

19.11.2019 kl. 08:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
 • Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Allan Kristensen (C) - Deltog
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
 • Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog

Åben dagsorden


 

 1. Brev fra KL vedrørende igangsættelse af en fælles løsning for bedre overblik og mere gennemsigtighed for borgerne kaldet "Borgerblikket".

  Ballerup Kommune er allerede tilmeldt og går i drift den 2. december 2019 med begrænset adgang.

  Bilag
  2 bilag
   
 2. Kommunaldirektøren orienterede om en afgørelse i Ankestyrelsen vedrørende lukkede dagsordenspunkter.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2019 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget behandler tredje opfølgning på dets ansvarsområder i "Aftale om budget 2019".

 

Baggrund

Forligsparterne bag "Aftale om budget 2019" er samtlige partier i Kommunalbestyrelsen; Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti. Forligsparterne fordelte i januar 2019 ansvarsområderne i aftalen, og i samme måned drøftede fagudvalgene de foreslåede indsatser og pejlemærker.

 

Der bliver fulgt op på denne aftale fire gange, hvoraf dette er den tredje opfølgning.

 

Sagsfremstilling

Første og anden opfølgning på ”Aftale om budget 2019” er behandlet under samme punkt som budgetopfølgningerne i henholdsvis april og august 2019.

 

Denne tredje opfølgning på ”Aftale om budget 2019” fremlægges dog som en selvstændig sag i fagudvalgene. Årsagen hertil er, at tredje budgetopfølgning har fulgt en fremrykket proces som led i vedtagelsen af budget 2020.

 

Dette er tredje gang, at fagcentre og sekretariater har foretaget en status på deres ansvarsområder i "Aftale om budget 2019".

 

Opfølgningen på udmøntningen sker i form af smileys. Der gives en smiley på indsats og en på økonomi. Smileys på indsats bliver givet på denne baggrund:

 • "Glad smiley" - milepæl er nået
 • "Mellemfornøjet smiley" - milepæl er ikke fuldt nået, men det er fortsat realistisk, at målet nås inden for budgetperioden
 • "Sur smiley" - milepæl er ikke nået, og det er ikke realistisk at milepælen nås inden for budgetperioden under de givende forudsætninger. For at milepælen skal nås, skal der træffes beslutning om en korrigerende handling.

Smileys på økonomi bliver givet på denne baggrund:

 • "Glad smiley" - budgettet er overholdt eller besparelsen er opnået
 • "Sur smiley" - budgettet er ikke overholdt eller besparelsen er ikke opnået inden for budgetperioden.

Der er i tredje opfølgning uddelt i alt 120 smileys. De fordeler sig med 83 smileys på indsatsen og 37 på økonomien. Smileys givet på indsatsen fordeler sig sådan, at der er givet 60 glade smileys, 8 mellemfornøjede og 15 sure smileys. På økonomien fordeler de sig sådan, at 30 smileys er glade og 7 er sure.

 

På milepæle, der er givet en mellemfornøjet eller sur smiley, vil der være en kort status, der forklarer, hvorfor milepælen ikke er opnået, eller hvad den nuværende status er på milepælen. Bilaget "Status på Aftale om budget 2019 ved tredje opfølgning på Økonomiudvalgets område" indeholder de mellemfornøjede eller sure smileys, der er givet på henholdsvis indsats eller økonomi. Bilaget "Tredje opfølgning på Aftale om budget 2019 for Økonomiudvalget" indeholder samtlige de indsatsområder, der er på Økonomiudvalgets områder.

 

Kommunalbestyrelsen vil efterfølgende blive orienteret om den samlede opfølgning for Ballerup Kommune.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

 1. Tredje opfølgning på "Aftale om budget 2019" på Økonomiudvalgets område godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 4. november 2019 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Økonomiske konsekvenser af lovændringer mv. indeholdt i årets lov- og cirkulæreprogram forelægges til godkendelse med henblik på, at konsekvenserne lægges til grund for administrationens beregning af endelige takster for 2020 og indgår i tredje budgetopfølgning 2019. Den samlede økonomiske konsekvens af sagen er positiv for kommunens økonomi, idet den økonomiske kompensation fra staten samlet set overstiger kommunens reelle udgiftsbehov til de konkrete opgaver fra 2020 og frem.

 

Baggrund

I henhold til Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) kompenseres kommunerne under ét via bloktilskuddet for de økonomiske konsekvenser af en lang række lovændringer mv. (DUT-sager) i lov- og cirkulæreprogrammet. I henhold til Ballerup Kommunes “Økonomiregulativ“ skal der tages særskilt politisk stilling til de økonomiske konsekvenser af DUT-sagerne.

 

Processen for den politiske stillingtagen til DUT-sagerne er anderledes i år i forhold til andre år på grund af den særligt korte budgetproces. Den politiske stillingtagen sker således mod sædvane ikke i forbindelse med budgetvedtagelsen. Der er dog behov for politisk stillingtagen til DUT-sagerne senest i forbindelse med den politiske godkendelse af de endelige takster for 2020. De endelige takster for 2020 behandles politisk den 25. november 2019.

 

I budget 2020 indgår en ikke-udmøntet budgetpost på 4,1 mio. kr. i 2020 stigende til 7,9 mio. kr. fra 2022 vedrørende konsekvenser af årets lov- og cirkulæreprogram, som udmøntes ved politisk stillingtagen i forlængelse af budgetvedtagelsen. Nærværende sag håndterer udmøntningen af budgetposten. 

 

Endvidere håndterer sagen konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet for så vidt angår 2019 i henhold til Økonomiregulativet.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget konkrete vurderinger af finansieringsbehov på de enkelte bevillingsrammer som følge af samtlige lovændringer i 2019 og 2020-2023.

 

Finansieringsbehov i 2019
Det samlede finansieringsbehov i 2019 udgør 1,4 mio. kr. inden for servicerammen og -1,8 mio. kr. uden for servicerammen. I 2019 er der ikke reserveret serviceramme til udmøntning af DUT, idet servicerammen allerede er presset i 2019. På grund af presset på servicerammen lægges der derfor op til, at der ikke udmøntes DUT-beløb til finansieringsbehov inden for servicerammen i 2019. Der lægges derimod op til, at beløbet uden for servicerammen udmøntes.

 

Det er primært Center for Børne- og Ungerådgivning, der har haft ekstraopgaver i 2019 inden for servicerammen (for ca. 1,1 mio. kr.), blandt andet som følge af ny lovgivning vedrørende bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Opgaveløsningen er sket inden for fagcentrets eksisterende økonomiske ramme, og som nævnt lægges der ikke op til at beløbet udmøntes, også taget det sene tidspunkt på året i betragtning. Børne- og Skoleudvalget blev den 15. januar 2019, punkt 9, orienteret om indsatsen med bekæmpelse af ungdomskriminaliteten.

 

Finansieringsbehov i 2020-2023

Det samlede vurderede finansieringsbehov i 2020-2023 udgør 3,2 mio. kr. stigende til 6,4 mio. kr. inden for servicerammen, og udgør -1,0 mio. kr. stigende til -5,9 mio. kr. uden for servicerammen.

I budget 2020 er der afsat 4,1 mio. kr. til udmøntning af årets DUT i 2020 stigende til 7,9 mio. kr. fra 2022. Størstedelen af budgetposten er inden for servicerammen. De indmeldte finansieringsbehov for de konkrete nye opgaver er i alle årene 2020-2023 mindre end DUT-budgetposten i budgettet, både inden for og uden for servicerammen. Der lægges således op til, at de respektive finansieringsbehov i 2020-2023 imødekommes, og overskuddet tilfalder kassen med likviditetsforbedring til følge. Likviditetsforbedringen er knap 20 mio. kr. i 2023.

 

I budgettet for 2020 er der særskilt bevilget ressourcer til enkelte lovændringer, herunder ændring af folkeskoleloven og praktikvejledning af SOSU-elever. Derfor var der ikke reserveret midler hertil i DUT-budgetposten, og der udmøntes ikke yderligere midler til disse lovændringer.

 

De centervise finansieringsbehov, DUT-posten i budget 2020 samt forslag til udmøntning og likviditetskonsekvensen heraf er uddybet i bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De økonomiske konsekvenser af sagen indgår i tredje budgetopfølgning 2019.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

 1. Det godkendes, at de foreslåede økonomiske konsekvenser af lovændringer mv. i lov- og cirkulæreprogrammet udmøntes, herunder at indmeldte beløb inden for servicerammen i 2019 ikke udmøntes.
   
 2. Det godkendes, at de økonomiske konsekvenser i 2019-2023 af lovændringer mv. indeholdt i lov- og cirkulæreprogrammet indgår i tredje budgetopfølgning 2019 på Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens møder i december 2019.
   
 3. Det godkendes, at de økonomiske konsekvenser i 2020 af lovændringer mv. indeholdt i lov- og cirkulæreprogrammet lægges til grund for administrationens beregning af endelige takster for 2020, som forelægges til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse den 25. november 2019.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

 

Kåre Harder Olesen (V) foreslog, at sagen indbringes til afgørelse i Kommunalbestyrelsen jf. styrelseslovens § 23, vedlagt en opdateret oversigt på den økonomiske strategi. Økonomiudvalget bakkede op om forslaget.

Indhold

Sammendrag

Der lægges op til, at Økonomiudvalget evaluerer på budgetprocessen, herunder omstillingsprocessen 2020 med det formål at bidrage til at optimere proces og resultat for budget 2021.

 

Baggrund

Budgettet for 2020 er nu vedtaget og der er indgået budgetaftale med enighed fra samtlige seks partier i Kommunalbestyrelsen; Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og SF – Socialistisk Folkeparti.

 

På grund af valg til Folketinget i juni 2019 har forløbet op til vedtagelsen af budgettet for 2020 ikke fulgt den samme proces som tidligere år. Vi har således skulle løse den samme opgave, men på kortere tid, hvilket nødvendiggjorde nogle justeringer af processen. Økonomiudvalget bedes evaluere dette års budgetproces med dette in mente. 

 

Administrationen vil tage tilbagemeldingerne fra Økonomiudvalget med i den videre planlægning af processen for budget 2021.

 

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget anmodes om at drøfte og evaluere budgetprocessen, herunder omstillingsprocessen ud fra eksempelvis følgende punkter:

 

Budgetprocessen

 • Proces for budgettet (tidsplan, formål med budgetseminar og budgetorienteringsmøde, antal møder mv.)
 • Resultat (har udgangspunktet for drøftelser af budgettet været klart (hvad er med/ikke med), initiativer fx i form af omstillingscases mv.)
 • Inddragelse af høringsberettigede parter
 • Værktøjer (hjælpeark, budgetsvar, procesbeskrivelser mv.).

Omstillingsprocessen

 • Proces for inddragelse af udvalgene
 • Samarbejdet mellem politikerne, direktionen og administrationen.
 • Forslagenes indholdsmæssige kvalitet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

 1. Budgetprocessen, herunder omstillingsprocessen drøftes og evalueres. Økonomiudvalgets tilbagemelding vil blive inddraget i arbejdet med næste års budgetproces.

Beslutning

Sagen blev drøftet. Der var følgende bemærkninger:

Der var enighed om, at det har været en tidsmæssigt svær proces grundet eksterne vilkår med folketingsvalg, regeringsdannelse og en sent vedtaget kommuneaftale. Endelig udmelding vedrørende tilskud/udligning kom først den 25. september 2019.

 

Der blev givet diverse input til processen i øvrigt, som administrationen tager med til det kommende års budgetproces.

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2011 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har en kassekredit i Danske Bank på 200 mio. kr. Der har det seneste år været behov for at søge om midlertidig forhøjelse, hvorfor Center for Økonomi indstiller, at kommunens kassekredit permanent forhøjes fra 200 mio. kr. til 300 mio. kr. fra den 1. december 2019.

 

Baggrund

Ballerup Kommunes kreditmaksimum har i mange år været på 200 mio. kr. Kommunen har gennem de seneste år flere gange oplevet, at den eksisterende kassekredit har været utilstrækkelig i 1-3 dage i forbindelse med et månedsskifte. Center for Økonomi har i 2018 og 2019 søgt om midlertidig forhøjelse hos Danske Bank i de perioder, hvor det har været nødvendigt.

 

Likviditetsbehovet er stort i 1-3 dage omkring hvert månedsskifte. Lige inden månedsskiftet udbetales lønnen til kommunens medarbejdere, mens skatter, tilskud og udligning indtægtsføres lige efter månedsskiftet. Endvidere kommer indtægterne fra ejendomsskatterne (grundskyld og dækningsafgift) i februar og august måned.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes kassekredit har siden 2004 været på 200 mio. kr., men har flere gange midlertidigt været hævet til 300 mio. kr. Særligt i 2018 og 2019.

 

I oktober 2015 blev overskudslikviditet svarende til et beløb på 250 mio. kr. trukket ud fra kassekreditten og investeret i obligationer med henblik på at opnå en bedre forrentning. Det er ikke rentabelt at sælge obligationerne, da disse forrentes bedre end på kassekreditten. Center for Økonomi anbefaler derfor, at Ballerup Kommunes kassekredit øges med 100 mio. kr. i stedet for at sælge ud af obligationsporteføljen. Særligt når det kun handler om manglende likviditet i få dage omkring månedsskifterne.

 

Danske Bank har bekræftet og vil bevillige en forhøjelse af kreditrammen med 100 mio. kr. til i alt 300 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

En forhøjelse af kassekreditten fra 200 mio. kr. til 300 mio. kr. koster 12.500 kr. i stiftelsesprovision, der finansieres af Center for Økonomi.

 

Renten/lånemarginalen tilbydes til eksisterende vilkår. Uanset hvor meget Ballerup Kommune trækker på kassekreditten, koster det 0,45 pct. pr. år i rente, og da behovet kun er i få dage i forbindelse med månedsskifte, vil renteudgifterne være beskedne. Den årlige renteudgift ved en kassekredit på 200 mio. kr. ligger lige under 500.000 kr. og finansieres inden for det eksisterende budget til renter.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

 1. Ballerup Kommunes kassekredit i Danske Bank forhøjes fra 200 mio. kr. til 300 mio. kr. på de eksisterende vilkår.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 20. august 2019 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Der gives en orientering om boligsociale anvisninger til borgere i Ballerup Kommune med et påtrængende boligsocialt behov.

 

Baggrund

Økonomiudvalget har på baggrund af evalueringen af "Ballerupaftalen" bedt om en orientering om Boligkontorets anvisning af akutboliger.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes Boligkontor foretager boligsociale anvisninger til kommunens borgere ud fra en visitering og omfatter ca. 230 boliger om året.

 

Årsagen til et påtrængende boligsocialt behov kan fx være sygdom, handicap, økonomi eller skilsmisse. Borgere med hjemmeboende børn under 18 år prioriteres med henblik på at sikre børnene bedst mulige vilkår for et trygt hjemmemiljø, fortsat dagtilbud eller skolegang mv.

 

Anvisningerne sker til alle aldersgrupper - fra helt unge til seniorer - og til borgere med forskellig økonomi – fra borgere på overførselsindkomst til borgere i arbejde. Det betyder, at anvisningerne sker til alle bydele med forskelige huslejestørrelser ud fra hvad, den enkelte kan betale i husleje, ligesom der lægges vægt på en balanceret beboersammensætning i de enkelte boligafdelinger.

 

I årets første 8 måneder er der anvist 195 boliger ud fra et påtrængende boligsocialt behov. Forholdsmæssigt er tallet højere end normalt, hvilket skyldes, at Ballerup Kommune har fået en del boliger fra Ballerup Ejendomsselskab, som kommunen ikke har fået i de foregående år, da de var reserveret til genhusningsboliger for Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Ellebo.

 

Eksempler* på akut anviste boliger: 
Skilsmisseramte familier med børn 77 boliger
Familier/enkelt personer med et socialt notat53 boliger
Gravide uden bolig 9 boliger

* Der føres ikke systematisk statistik over begrundelsen for anvisning, derfor kan der ikke redegøres for alle 195 anvisninger.

 

Ventetiden på at få anvist en bolig for borgere, der er visiteret med et påtrængende boligsocialt behov, er typisk fra én til seks måneder. Ventetiden afhænger af, hvor mange boliger Ballerup Kommune får til rådighed, samt den enkelte borgers egne forhold i relation til økonomi, gæld til boligselskab vedrørende tidligere bolig mv. Men ventetiden afhænger også af, hvilken bydel borgeren ønsker bolig i, fx for at sikre, at børnene kan forblive i lokalområdet i forhold til institution og skole. Den enkelte borgers fysiske udfordringer betyder også, at fx den gangbesværede ældre skal tilbydes en bolig, der ligger i stuen, eller som har elevator.  

 

Eksempler på cases kan ses i bilag.

 

Boligkontorets anvisning af familieboliger:

 

 

2016

2017

2018

2019**

Samlet anvisning

355

408

374

365

Heraf akut  anvisninger

207

239

193

195

** til og med august 2019

 

De boligsociale anvisninger udgør i årene 2016-2018 mellem 52 pct. til 59 pct. af det samlede antal kommunale anvisninger. Grunden til, at de boligsociale anvisninger ikke er højere, er følgende forhold, som indgår i den enkelte konkrete vurdering af en boligsocial anvisning:

 • Boligens huslejeniveau og dermed vurderingen af borgers/familiens mulighed for at kunne betale husleje, herunder muligheden for boligstøtte.
 • Boligens størrelse, som har betydning for beregning af boligstøtten og dermed det endelige huslejeniveau.
 • Kravet om, at boligområdernes beboersammensætning skal balancere, så det nationale krav om forebyggelse af ghettodannelser overholdes.

Ud over ovenstående er der anvist ungdomsboliger og midlertidige boliger i forbindelse med reserverede genhusningsboliger til Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Ellebo.

 

På Økonomiudvalgets møde deltager almen boligchef Torben Bille fra Center for By, Erhverv og Miljøunder behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at 

 1. Orienteringen om anvisning af akutboliger i Ballerup Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2019 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Danske Handicaporganisationers (DH) lokalafdeling har meddelt, at de efter deres årsmøde i september 2019 og som følge af et dødfald, har ændringer til sammensætningen af medlemmer og stedfortrædere i Handicaprådet i Ballerup Kommune. 

 

Baggrund

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 37a.

Handicaprådets vedtægter.

 

Handicaprådet virker i en fireårig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges, jf. bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 27, stk. 2.

 

Sagsfremstilling

 

Sammensætning

Handicaprådet består af 10 medlemmer:

 • 4 medlemmer fra handicaporganisationerne i Ballerup Kommune udpeges af Ballerup Kommunalbestyrelse efter indstilling fra Danske Handicaporganisationers (DH) lokalafdeling.
 • 1 medlem udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra lokale handicaporganisationer eller grupperinger uden for DH.
 • 5 medlemmer udpeges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Derudover deltager en repræsentant for ledelsen i Ballerup Kommune inden for handicap- og psykiatriområdet med status som observatør uden stemmeret.

 

For hvert medlem udpeges en personlig stedfortræder, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.

 

Efter indstilling fra Danske Handicaporganisationers (DH) lokalafdeling skal Kommunalbestyrelsen udpege 3 nye medlemmer og 4 nye personlige stedfortrædere. 

 

Danske Handicaporganisationers (DH) lokalafdeling har indstillet Randi Nugent, Dorte Brodersen (nuværende stedfortrædere) og Merete Brudholm som nye medlemmer af Handicaprådet i Ballerup Kommune.

 

Da det fra lokalafdelingens side ikke har være muligt at indstille mere end 1 stedfortræder, indstilles Annette Hahn-Thomsen som stedfortræder for alle de fire medlemmer.

 

Nye medlemmer indstillet af DH lokalforening:

 • Randi Nugent
 • Merete Brudholm
 • Dorte Brodersen.

Ny stedfortræder indstillet af DH lokalforening:

 • Annette Hahn-Thomsen indtræder som stedfortræder for alle medlemmerne indstillet af DH lokalforening. 

Oversigt over Handicaprådets sammensætning efter indstillingen kan ses i bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyresen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Borgerservice indstiller, at

 1. Indstillingen efter Danske Handicaporganisationers (DH) lokalafdeling godkendes.

   

  Randi Nugent udpeges som medlem

  Merete Brudholm udpeges som medlem
  Dorte Brodersen udpeges som medlem.
   

  Annette Hahn-Thomsen udpeges som stedfortræder for alle fire medlemmer indstillet af DH lokalafdeling.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 18. juni 2019 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Vængerne søger om et tilskud fra den boligsociale pulje på 130.000 kr. pr. år i perioden 2020-2022.

 

Økonomiudvalget skal godkende ansøgninger om tilskud fra den boligsociale pulje.

 

Baggrund

Økonomiudvalget behandlede i juni 2019 ansøgning om et kommunalt tilskud til Vængerne. Det blev besluttet, at ansøgningen skulle undersøges nærmere, og en ny sag derefter forelægges.

 

Vængerne omfatter seks boligafdelinger, hvor fem afdelinger med 1.048 etageboliger, deltager i de boligsociale aktiviteter. Boligafdelingerne bliver administreret af fire boligorganisationer.

 

Der bor ca. 1.743 beboere i Vængerne, hvoraf 34 pct. er enlige beboere, 27 pct. af beboerne er over 60 år. Til sammenligning er andelen af enlige beboere 18 pct. i kommunen som helhed og 26 pct. i de almene boligområder.

 

Af den politiske aftale om budget 2019 fremgår det, at "Ballerup Kommune har en lang tradition for en boligsocial indsats, som parterne er enige om skal fortsætte. Der skal i dialogen med boligselskaberne være fokus på, hvordan der gennem den boligsociale indsats kan arbejdes for, at de lokale boligmiljøer opleves trygge, med forskellige aktiviteter, der understøtter udvikling af fællesskaber."

 

Kriterierne for at modtage et kommunalt tilskud på maks. 200.000 kr. er, at boligområdet mindst skal omfatte 200 boliger, at boligområdet selv skal bidrage med et tilskud på samme størrelse som det kommunale tilskud samt at tilskuddet kan ydes for en periode på maks. tre år.

 

Sagsfremstilling

Vængerne søger om et tilskud fra den boligsociale pulje på 130.000 kr. pr. år i perioden 2020-2022.

 

Ansøgningen dækker over to indsatsområder "Motion i Vængerne" som er en ny indsats, der sættes i gang i 2020 samt "Kulturelle arrangementer".

 

Indsatserne er forskellige, lige fra dagcaféen, hvor ca. 50 beboere kan mødes to gange om måneden, til den årlige tur til fx Sommerland Sjælland for børn og voksne med fælles bustransport. Betalingen for deltagelse er også forskellig, i dagcaféen betaler deltagerne selv hele udgiften og et eventuelt overskud af caféen, bliver anvendt til arrangementer for børn, fx turen til Sommerland Sjælland, hvor deltagerne betalte 50 kr. for fælles bustransport og adgang til sommerlandet. I den seneste tur deltog 72 børn og voksne.

 

"Kulturelle arrangementer" dækker over en bred vifte af arrangementer, der henvender sig til alle beboere, fx dagcafé hver anden uge, fællesspisning og kaffemik for alle aldersgrupper, foredrags- og musikarrangementer samt fisketure. Nærmere beskrivelse fremgår af bilag til sagen.

 

De økonomiske tilskud fra Ballerup Kommune og boligområdet gør det muligt at videreføre de boligsociale aktiviteter, som er med til at etablere og fastholde netværk og fællesskab blandt beboerne.

 

Egenfinansieringen fra boligafdelingerne i Vængerne er i alt på 130.000 kr.

 

Tilskuddet fra Ballerup Kommune og egenfinansieringen fra boligafdelingerne i Vængerne anvendes som udgangspunkt som et tilskud på 40 pct. til arrangementerne. Til de arrangementer, hvor der deltager børn, er tilskuddet på 60 pct. Såfremt der er overskud på arrangementerne for voksne beboere, bliver disse overskud anvendt til arrangementer for børn.

 

Vængerne har modtaget 130.000 kr. i tilskud i perioden 2017-2019.

 

Boligafdelingerne i Vængerne samarbejder i "Fællesskabet", der blev stiftet i 2009. Samarbejdet startede som et beboerprojekt i 2005 i forbindelse med et femårigt byfornyelsesprojekt der havde som formål at skabe et bedre fællesskab i området. Formålet for foreningen "Fællesskabet" er ”at styrke det sociale fællesskab mellem alle beboere i Vængerne og at skabe fælles aktiviteter og kulturtilbud, så Vængerne forbliver et attraktivt område at bo i”.  

 

Projektet drives alene af frivillige beboere. Der har tidligere været ansat en boligsocial medarbejder med et begrænset ugentligt timetal.

 

Almenbo tager sig af sekretariatsopgaverne for projektet.

 

Nærmere beskrivelse af Vængernes indsatser, hvad man ønsker at opnå, målgrupper og samarbejdspartnere samt evaluering fremgår af notat.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Tilskuddet kan ydes inden for ramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab, hvor der er budgetteret med 925.000 kr. pr. år til boligsociale tilskud.

 

Økonomiudvalget har alt i alt op til 400.000 kr. pr. år til Hede-/Magleparken og Grantoften i perioden 2020-2022.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der ydes et boligsocialt tilskud på 130.000 kr. pr. år i perioden 2020-2022 til Vængerne.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2019 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Som følge af, at kommunerne Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk har set sig nødsaget til at etablere § 60-selskabet Ressourceindsamling A/S, indstilles det, at renovationstakterne stiger med 90 kr. årligt pr. husstand i Ballerup Kommune, som beskrevet i sagen om affaldsindsamling behandlet på Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2019. Takststigningen på 90 kr. skal finansiere de forventede meromkostninger til affaldsindsamling.

 

Baggrund

Den 25. marts 2019 opsagde renovatøren aftalen med Vestforbrænding om indsamling og kørsel af affald på kontrakten ”Indsamling På Tværs” med den begrundelsen, at kontrakten var tabsgivende. Efterfølgende trak renovatøren opsigelsen tilbage, hvilket skabte tvivl om, hvorvidt renovatøren fremadrettet var en pålidelig leverandør.

 

Derfor besluttede Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk kommuner at undersøge mulige alternativer, herunder et nyt udbud samt etableringen af et interessentskab efter styrelseslovens § 60.

 

Sagsfremstilling

Kommunernes samlede udgift til indsamling af affald under IPT-kontrakten har beløbet sig til 43 mio. kr. i 2018. PwC har beregnet, at den nuværende renovatør for nuværende har haft et underskud på kontrakten på 15 mio. kr. i 2018.

 

Administrationen har forhandlet med den nuværende renovatør om erhvervelse af materiel og kontrakter og er blevet enige om en pris, som afspejler vognparken og kontrakternes samlede værdi. De medarbejdere, som er allokeret til opgaven ved den fungerende renovatør, medgår ved udskillelse og køb af A/S og vil således opleve et ejerskifte, om end deres ansættelsesforhold og arbejdsopgave ikke ændres.

 

I januar 2020 oprettes der et interessentskab, der erhverver et af renovatøren udskilt datterselskab, som består af kontrakterne om "Indsamling på tværs" med Vestforbrænding med tilhørende materiel, mandskab mv.

 

Køb af ovenstående samt etableringsomkostninger vurderes af PwC til 5 mio. kr. årligt, som finansieres over taksterne for 2020. Alternativet til denne løsning i form af et nyt udbud vurderes at medføre større meromkostninger og dermed større takststigninger end den valgte selskabsmodel.

 

Stiftelse af et § 60-selskab (I/S) er en midlertidig løsning på et akut problem. Interessentskabets fremtid og kommunernes ønsker om håndtering af affaldsindsamlingsopgaven efter kontraktudløb i maj 2021 skal derfor drøftes i bestyrelsen og besluttes politisk i de fem kommuner i første halvår af 2020.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

For at imødekomme merudgifterne ved etablering af et § 60-selskab, bør renovationstaksterne for 2020 allerede nu øges med den beregnede meromkostning.

 

Den samlede merudgift for de fem kommuner er beregnet til 5 mio. kr. hvoraf Ballerups andel på 34,40 pct., udgør 1.720.000 kr. Det betyder i Ballerup Kommune en stigning på 90 kr. pr. husstand.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Takstændringen for renovationstaksten for 2020 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Digitaliserings- og Teknologiudvalget den 25. september 2019 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med indhentning af tilbud for etablering af fiber til de kommunale lokationer er der sket en voldsom prisstigning på anlægs- og gravearbejde.

 

Det betyder, at ikke alle lokationer kan tilgodeses med fiber inden for anlægsbevillingen. Der bliver således brug for en prioritering af det videre arbejde med udgangspunkt i den oprindelige anlægsbevilling. 

 

Det prioriteres, at primært skoler og plejecentre får indlagt fiber, da de skal kunne understøtte de nye fælleskommunale tiltag som bl.a. plejecentrenes Fællessprog III (Nexus) og skolernes nye digitale platform Aula.

 

Baggrund

Der er på møde i Økonomiudvalget den 26. februar 2018, punkt 34, frigivet en anlægsbevilling på 19.092.000 kr. til gennemførelse af fiberprojektet over årene 2018-2021 for anlæggelse af fiber til kommunale lokationer.

 

Sagsfremstilling

Der er pt. anlagt fiber på 20 ud af 78 lokationer. Ballerup Kommune har indhentet tilbud på anlæggelse af de resterende fiber mellem kommunale lokationer.

 

Af bevillingen på 19,092 mio. kr., resterer der ca. 15,5 mio. kr. til anlæg, uforudsete udgifter og rådgiverbistand.

 

Der er den 29. oktober 2019 indgået aftale med Claus Dalsgaard A/S om etableringen af de resterende strækninger.

 

Tilbuddene viser, at bevillingen ikke slår til for anlæggelse af samtlige af de resterende planlagte fibre. Prisstigningerne skal ses i lyset af, at der har været en prisudvikling på en del af posterne, som endda har oversteget indeksreguleringen. Det vurderes, at denne prisudvikling primært skyldes øget efterspørgsel, og at der er mangel på gravefolk og elektrikere/fiberfolk.

 

Der vil fra administrationens side ske en prioritering i forhold til behovet for at kunne understøtte de nye fælleskommunale tiltag, der implementeres i disse år. Det gælder primært implementering af Aula på skolerne og implementering af Plejecentrenes Fællessprog III (Nexus), som kræver øget anvendelse af digitale redskaber og derved højere hastighed, bedre svartider mv. Det vil primært være dagsinstitutionsområdet, der ikke vil få indlagt fiber på baggrund af denne stigning i omkostningerne.

 

Denne prioritering anbefales af Digitaliserings- og Teknologiudvalget efter behandling på møde den 25. september 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Digitaliseringssekretariat indstiller, at 

 1. Overordnet prioritering i forhold til fiberprojektet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 1. oktober 2019 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Forslag til revideret "Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp" (serviceloven §§ 83 og 83a) indstilles til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Kvalitetsstandarderne har været til høring i Seniorrådet og Handicaprådet og disse vedlægges i bilag sammen med administrationens bemærkninger.

 

Baggrund

Det skal fremgå af den enkelte kommunes kvalitetsstandard, hvilken hjælp borgerne kan forvente fra kommunen, hvis der opstår et behov for fx hjemmehjælp. Derudover skal kvalitetsstandarden indeholde en beskrivelse af det serviceniveau, som kommunen har fastsat.


Formålet med kvalitetskravene er at sikre, at kommunens borgere får en professionel, værdig og kvalificeret behandling, hvis de får behov for hjælp og støtte. 

 

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang om året, eller når der foreligger ændringer i serviceniveauet, udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp mv. og rehabiliteringsforløb efter lov om social service §§ 83 og 83a.

 

Sagsfremstilling

"Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på plejecentrene" er revideret med følgende rettelser:

 • Årstallet på forsiden er ændret til det nye gældende år 2020.

Kvalitetsstandarderne har været til høring i Seniorrådet og Handicaprådet og disse kan ses i bilaget sammen med administrationens bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på plejecentrene 2020 godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 05-11-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Sagen oversendes til fornyet behandling i Social- og Sundhedsudvalget.


Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 1. oktober 2019 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Forslag til revideret "Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp" (serviceloven §§ 83 og 83a) indstilles til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Kvalitetsstandarderne har været til høring i Seniorrådet og Handicaprådet og kan ses i bilagene sammen med administrationens bemærkninger.

 

Baggrund

Det skal fremgå af den enkelte kommunes kvalitetsstandard, hvilken hjælp borgerne kan forvente fra kommunen, hvis der opstår et behov for fx hjemmehjælp. Derudover skal kvalitetsstandarden indeholde en beskrivelse af det serviceniveau, som kommunen har fastsat.

Formålet med kvalitetskravene er at sikre, at kommunens borgere får en professionel, værdig og kvalificeret behandling, hvis de får behov for hjælp og støtte. 

 

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang om året, eller når der foreligger ændringer i serviceniveauet, udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp mv. og rehabiliteringsforløb efter lov om social service §§ 83 og 83a.

 

Sagsfremstilling

"Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp" er revideret i forhold tre områder:

 • Tilføjelse af tekst
 • En sproglig rettelse
 • En præcisering af afregningen for tøjvask.

Kvalitetsstandarden er opgraderet med tekst om mulighed for tilkøb af ekstra hjælp. Efter sidste godkendelse af kvalitetsstandarden ønskede Social- og Sundhedsudvalget, at det blev præciseret, at borgerne kunne foretage tilkøb til deres visiterede hjælp. Der har siden marts måned 2019 været vedlagt kvalitetsstandarden et A4 ark med tekst om tilkøb. Denne tekst lægges nu ind under overskriften "Når du visiteres hjælp", som et selvstændigt afsnit under overskriften "Tilkøb af ekstra hjælp".

 

Under afsnit "Når du søger om hjælp" tilføjes, at

 • Samværsgrupper for hjemmeboende borgere er for borgere med demenssygdom.

Der er tilføjet en rettelse under dagligvareindkøb, så det fremgår, at hjælp til indkøb foregår:

 • Via en indkøbsordning.

Det præciseres, under tøjvaskeordningen, at

 • Afregningen foregår på samme vis, som for madserviceordningen.

Kvalitetsstandarderne har været til høring i Seniorrådet og Handicaprådet og kan ses i bilagene sammen med administrationens bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp i hjemmet i 2020 godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 05-11-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Sagen oversendes til fornyet behandling i Social- og Sundhedsudvalget.


Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 1. oktober 2019 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

I vedtægterne for Ballerup Kommunes sundhedspriser står der, at sundhedspriserne bliver uddelt til "Frivillig Fredag" festen. Der blev ikke afholdt "Frivillig Fredag" fest i 2019, og det var derfor ikke muligt at overholde vedtægterne på dette punkt. I stedet bliver sundhedspriserne uddelt til et arrangement på Ballerup Rådhus den 11. december 2019.

 

For at sikre, at vedtægterne kan blive overholdt fremover, indeholder sagen et forslag om ændring af vedtægterne i forhold til uddeling.

 

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende ændringen i vedtægterne.

 

Baggrund

I vedtægterne for Ballerup Kommunes sundhedspriser under § 3 Uddeling stk.1 står der, at sundhedspriserne bliver uddelt en gang årligt i forbindelse med "Frivillig Fredag" festen.

 

I 2019 blev der ikke afholdt "Frivillig Fredag", og Ballerup Kommunes to sundhedspriser kunne derfor ikke blive uddelt i forbindelse med dette arrangement, som vedtægterne for sundhedspriserne foreskriver.

 

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at vedtægterne under § 3 stk. 1 for uddeling af sundhedspriserne bliver ændret til en formulering, der giver mulighed for mere fleksibilitet. De gældende vedtægter er vedlagt som bilag.

 

Administrationen foreslår, at § 3 stk. 1 i vedtægterne bliver ændret til:

Stk. 1. Social og Sundhedsudvalget tager i første halvår af et givent år stilling til hvordan og hvor, prisoverrækkelsen skal foregå. Sundhedspriserne overrækkes af borgmesteren eller formanden for Social- og Sundhedsudvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Ændringen til vedtægterne for Ballerup Kommunes to sundhedspriser godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 05-11-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Indhold

Sammendrag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 17 og forslag til lokalplan nr. 195 for et blandet erhvervs- og boligområde ved Lautruphøj giver mulighed for at understøtte en udvikling af erhvervsparken på Lautrupgård til et mere funktionsblandet byområde. Visionen om at fremtidssikre området gennem tiltrækning af nye virksomheder og indpasning af flere boliger blev præsenteret i kommunalbestyrelsens Planstrategi 2018.

 

Kommuneplantillægget udskiller et nyt rammeområde 6.E24 med tilhørende rammebestemmelser, der muliggør anvendelsen til boligformål. Indholdet er identisk med de rammebestemmelser, der indgår i det forslag til kommuneplan 2019, som i oktober måned blev sendt i offentlig høring.

 

Det nye plangrundlag forelægges til godkendelse med henblik på udsendelse i offentlig høring i otte uger. Der er tale om en A-plan, hvilket betyder, at planforslagene skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

 

Baggrund

Ejeren af erhvervsejendommen Lautruphøj 5-7 i Ballerup har ønsket at udnytte den restrummelighed, der i henhold til den gældende lokalplan er på ejendommen. I dialogen med kommunen er der opnået enighed om, at rummeligheden skal anvendes til boligformål fremfor flere kontorformål.

 

I forlængelse heraf har grundejeren fået udarbejdet et skitseprojekt til en ny boligbebyggelse, kaldet "Høje Haver", på den østlige del af ejendommen.

 

Sagsfremstilling

Erhvervsejendommene på Lautruphøj er i dag omfattet af lokalplan nr. 019, der er gældende for hele det store erhvervsområde: Lautrupgård. I kommuneplanlægningen er ejendommene omfattet af rammebestemmelserne for område 6.E21 - Stationsnært erhvervsområde omkring Borupvang og Lautruphøj. Anvendelsen af ejendommen på Lautruphøj til boligformål er ikke i overensstemmelse med dette plangrundlag, hvorfor der sideløbende med det aktuelle lokalplanforslag er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg.

 

Lokalplanforslaget omfatter den nuværende ejendom matr.nr. 22 l, Ballerup by, Ballerup, beliggende Lautruphøj 5-7 i Ballerup.
 

Den østlige del af ejendommen forventes udskilt som en ny matrikel, hvorpå den nye boligbebyggelse med knap 50 boliger skal opføres.


Bebyggelsen kan opføres som en u-formet struktur i en til seks etager - lavest mod syd og øst og højest mod nord og vest - omkring et fælles friareal, der åbner sig mod syd. Friarealer etableres også på tagflader. Parkering skal ske på den eksisterende p-plads langs Lautruphøj, og p-plads udformes, så den kan tilbageholde vand i skybrudssituationer.

 

Center for By, Erhverv og Miljø har foretaget en miljøscreening af planforslagene med henblik på at vurdere, om de bør udløse en egentlig miljøundersøgelse. Det er administrationens vurdering, at planforslagene ikke vil medføre ændringer, som får væsentlig indflydelse på miljøet. Der lægges derfor op til, at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planforslagene.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at 

 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 17 godkendes som forelagt.
   
 2. Forslag til lokalplan nr. 195 for et blandet erhvervs- og boligområde ved Lautruphøj godkendes som forelagt.
   
 3. Der ikke foretages en egentlig miljøundersøgelse af planforslagene, jævnfør den fælles miljøscreening.
   
 4. Det samlede forslag til nyt plangrundlag sendes i høring i otte uger.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 05-11-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Indhold

Sammendrag

I august 2018 underskrev borgmestrene i Egedal og Ballerup Kommuner en samarbejdsaftale (Letter of Intent) om at samarbejde om udviklingen af Kildedal og dermed skabe et sammenhængende og velfungerende byområde med både boliger og erhverv. Der foreligger nu en strukturanalyse, der giver et bud på, hvordan områderne i de to kommuner kan udvikles som en helhed med infrastruktur, forskellige bygningstypologier tilpasset områdets karakteristiske landskab og med en bærende grøn-blå struktur, der giver et stationsnært byområde stærke rekreative kvaliteter. 

 

Baggrund

Rammen for samarbejdet mellem Egedal Kommune og Ballerup Kommune om udvikling af Kildedal har udgangspunkt i Letter of Intent, som borgmestrene underskrev i august 2018. 

 

Sagsfremstilling

Strukturanalysens formål er at identificere de fysiske problemstillinger, der skal tages højde for i den videre udvikling af Kildedal. Den indeholder ikke konkrete beslutninger om fx bebyggelsesprocenter, fordelingen mellem boliger og erhverv og lignende, men skal alene tjene som input til den videre planlægning og bearbejdning af arealerne i de to kommuner.

Strukturanalysen omfatter en oplandsanalyse og koncept for den overordnede vandhåndtering, samt forslag til trafikal struktur og bebyggelsesstruktur med en forudsat rummelighed i de enkelte områder. Strukturanalysen er vedhæftet som bilag.

 

For at kunne analysere på områdets problemstillinger er der indlagt en række tekniske forudsætninger. Analysen viser, at der ved den forudsatte mængde af boliger og arbejdspladser i det videre arbejde særligt skal fokuseres på området ved stationen. Tæt ved stationen skal mange funktioner således løses; et godt byrum omkranset af byggeri, mulighed for at skifte mellem bus og tog, af- og påsætning, trafik mellem Kongs Svens Høj og Tværvej, supercykelsti og vandløb. Endvidere gennemskæres stationsområdet af både vej og bane, der udgør barrierer for bevægelse i Kildedalområdet, hvilket også skal tages i betragtning i den videre proces.   


Området foreslås opdelt i fem delområder, som bindes sammen af en central grøn-blå struktur, der både fungerer som transportvej for vandet og som rekreative rum med stiforbindelser, der forbinder området på tværs af bydele og kommunegrænsen. Det centrale område nærmest stationen foreslås etableret som en tæt bebygget struktur med både boliger og erhverv. I områderne længere væk fra stationen arbejdes med en lavere tæthed, samtidig med at bebyggelsesstrukturen er søgt tilpasset terrænet.

 

Strukturanalysens resultater indgår i det videre arbejde med at realisere Kildedal til et attraktivt bolig- og erhvervsområde. De næste skridt i processen vil være yderligere analyser, politiske drøftelser og en bearbejdning og konkretisering af områdets nærmere indhold i dialog med relevante aktører og investorer. Med andre ord, så betyder det, at den endelige bebyggelse og anvendelse af arealerne vil afvige en del fra strukturplanens forslag.

 

Ballerup Kommune og Egedal Kommune vil ikke nødvendigvis udvikle delområderne i samme tempo. På den baggrund foreslås det, at Ballerup Kommune fortsætter udviklingen af Kildedal i eget regi, men i fortsat tæt dialog med Egedal Kommune, blandt andet omkring en løsningen på udfordringerne ved stationen og vejforbindelsen til Tværvej. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Strukturanalysen for området ved Kildedal tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 05-11-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Planklagenævnet har den 1. juli 2019 ophævet Ballerup Kommunes landzonetilladelse til etablering af en støjvold samt udstykning af tre parcelhusgrunde på ejendommen Hold-an Vej 180-186 i Ballerup.

 

Baggrund

Ejendommen ligger i landzone og i kommuneplanrammeområdet 9.F9, der er udlagt til fritidsformål. Området er i Fingerplanen udlagt som en del af de indre grønne kiler.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har den 1. april 2019 givet landzonetilladelse til etablering af en støjvold samt udstykning af tre parcelhusgrunde på ejendommen.
 

I den efterfølgende høringsperiode indgav Danmarks Naturfredningsforening i Ballerup klage over kommunens afgørelse.

Der er navnligt klaget over, at ejendommen ligger i et område, der er udpeget som en del af de indre kiler i Fingerplanen, der er udlagt til fritidsområde i kommuneplanen og ligger i en økologisk forbindelse samt at det ikke fremgår af afgørelsen, at kommunen har foretaget en vurdering af projektets indvirkning på den omkringliggende natur.

 

Planklagenævnet har vurderet, at det ansøgte er i strid med kommuneplanlægningen og med landzonebestemmelsernes formål om friholdelse af det åbne land for spredt og uplanlagt bebyggelse, hvilket i sig selv vurderes at være tilstrækkeligt til, at tilladelsen ændres til et afslag.

 

Fingerbystrukturen indebærer, at områderne mellem byfingrene friholdes for bebyggelse og anlæg til bymæssige formål og fastholdes som grønne kiler til regionale fritidsformål.

 

Hvis den ansøgte udstykning skal kunne gennemføres, skal der tilvejebringes et nyt plangrundlag. Dette medfører en revidering af kommuneplan og en ny lokalplan. Det er umiddelbart administrationens vurdering, at der med den gældende Fingerplan ikke kan tilvejebringes det omtalte plangrundlag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Orienteringen om Planklagenævnets afgørelse om ophævelse af landzonetilladelse til udstykning på Hold-an Vej 180-186 i Ballerup tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 05-11-2019
Taget til efterretning Stine Rahbek Pedersen (Ø) ønsker sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen, jævnfør styrelseslovens § 23.  

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 10. april 2018 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Hjortespring Golfklub har sæson 2016 - 2017 fået midlertidige dispensationer af Ballerup Kommune til svampebekæmpelse på banens greens. Golfklubben har søgt om en længerevarende dispensation, hvilket Teknik- og Miljøudvalget i 2018 gav afslag på. GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) er i gang med at undersøge nedsivning af fungicider fra greens. Resultaterne af disse undersøgelser var forventet offentliggjort ultimo 2018, men er endnu ikke offentliggjort. Hjortespring Golf har valgt at ansøge om dispensation for 2019, hvor de søger om tilladelse til at benytte fungicider på golfbanen. På den baggrund indstiller administrationen, at tilladelsen alene gives for sæsonen 2019-2020. Det forventes at der efter Miljøstyrelsens offentliggørelse af PESTGOLF rapporten vil være en større viden om miljøkonsekvenserne af fungicider på greens, hvilket vil kvalificere eventuelle senere ansøgninger.

 

Baggrund

Hjortespring Golfklub har som forsøg haft tilladelse til bekæmpelse af svampeangreb, primært sneskimmel på greens i sæson 2016-2017. I samme periode er der fældet i randbeplantninger for at skabe lys og luft til greens, så svampenes vækstbetingelser forringes. Golfklubbens tilladelse er en dispensation fra Ballerup Kommunes målsætning at være en giftfri kommune på kommunale arealer. Tidligere forsøg er evalueret ved fire gennemgange af området, heraf én med græsekspert Asbjørn Nyholt. Evalueringen konkluderer, at svampeangreb er kraftigt på retur, siden der blev sat ind med både fældninger og kemisk bekæmpelse. Det kan dog ikke fastlægges, om forbedringerne skyldes det ene eller det andet af de to tiltag. Det er overvejende sandsynligt, at det er en kombination.

 

Sagsfremstilling

Hjortespring Golfklub har søgt om en dispensation til svampebekæmpelse på greens på Hjortespringbanen i lighed med tidligere dispensation for sæson 2016-2017. GEUS er færdig med undersøgelse af fungiciders nedsivning fra greens. Undersøgelsen er finansieret af Miljøstyrelsens pesticidforskningsmidler, og resultaterne er endnu ikke offentliggjort. På den baggrund anbefaler administrationen, at vente med at tage stilling til en længerevarende tilladelse, da GEUS-undersøgelsen evt. kan give anledning til ændringer i Miljøstyrelsens anbefalinger og at der kan gå flere år før, at størrelsen af udvaskningen af fungiciderne til miljøet et kendt for Hjortespring Gofklub. Det skal bemærkes, at aktivstoffet i Proline, Prothioconazol, kan nedbrydes til stoffet 1,2,4 Triazol, som har været omtalt i medierne, fordi det er fundet i et større antal drikkevandsboringer gennem statens Pesticidvarslings System. I Ballerup Kommune er drikkevandet undersøgt for stoffet 1,2,4 Triazol og er ikke fundet i drikkevandet over grænseværdierne. Stoffet 1,2,4 Triazol er meget mobilt og der er risiko for at stoffet kan udvaskes til søer, vandløb eller grundvandet jf. statens fund. Miljøstyrelsen har i marts 2018 meldt ud, at stoffet fremover skal indgå i obligatoriske vandanalyser, som vandværkerne udtager. Stoffet er ikke fundet i vandboringer til Lautrup vandværk, der er beliggende syd for golfbanen. 

 

Administrationen har ved ansøgning for sæson 2019-2020, fået oplyst af en sportsgræsekspert, at både Proline og Switch er nødvendige midler til effektiv bekæmpelse af svampeangreb på greens. Midlerne supplerer hinanden og der udvikles i mindre grad resistens, end hvis man kun brugte ét middel. I følge eksperten kan man i gunstige år måske nøjes med Switch, ligesom man måske kan differentiere bekæmpelsen, så det kun er de udsatte greens, der modtager begge midler.

 

Som alternativ kan nævnes, at forsøg med pesticidfri svampebekæmpelse i Værløse Golfklub, hvor der er brugt en kompost-té, ikke har givet gode

resultater, selvom Værløse Golfklubs greens ligger uden skyggende randbeplantninger. Administrationen indstiller, at der gives en et-årig tilladelse til udbringning af fungicider til svampebekæmpelse på greens på Hjortespringbanen for sæson 2019-2020 med midlerne: l Proline EC 250 (aktivstof Prothioconazol) og l Switch 62,5 WG (aktivstoffer Cyprodinil og Fludioxinil). Tilladelsen omfatter følgende vilkår: l Overholdelse af Miljøministeriets bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner, og klubben skal til enhver tid over for kommunen kunne dokumentere overholdelse af indberetningspligten til styrelsen. Vilkåret har også været stillet i tilladelser, som allerede har været givet.

 

Hvis GEUS-nationale undersøgelse, inden bekæmpelsestidspunkterne i sæson 2019-2020, konkluderer, at ovennævnte aktivstoffer eller nedbrydningsprodukter heraf giver anledning til miljømæssige problemer i de anvendte mængder, må pågældende stoffer ikke anvendes. Indstillingen er udarbejdet i samarbejde med Herlev Kommune, idet golfbanen ligger i begge kommuner.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

 Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der i sæson 2019-2020 gives dispensation til behandling af svampeangreb på Hjortespring Golfbanes greens.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 05-11-2019
Indstillingen ikke godkendt.  Jacob Wøhler Jørgensen (V) stemte for administrationens indstilling. Jacob Wøhler Jørgensen (V) ønsker sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen, jævnfør styrelseslovens § 23.  

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets beslutning, at indstillingen ikke godkendes.

 

Kåre Harder Olesen (V) og Allan Kristensen (C) stemte for administrationens indstilling.

Indhold

Sammendrag

Der fremlægges beslutningsforslag, der skal sikre korrekt og rettidig opdatering af bygninger i Bygnings- og Bolig Registeret (BBR), herunder kolonihavebygninger.

 

Baggrund

Administrationen er i forbindelse med kolonihaveindsatsen blevet opmærksom på, at bygningsoplysningerne i BBR ikke er opdaterede i en del af kolonihaverne. BBR er grundlaget for ejendomsværdibeskatningen og for indsatsen overfor ulovligt byggeri, hvorfor det er vigtigt, at ejerne registrerer korrekt og rettidigt.

 

Sagsfremstilling

Bygnings- og Boligregistreret er det centrale register i Danmark, der har oplysninger om alle bygninger. Oplysningerne er fx ejeroplysninger, ejendomsnummer, adressebetegnelse, bygningsnummer, antal bygninger pr. ejendom, bygningsmaterialer, konstruktionsforhold og lignende. Det vurderes dog, at bygningsoplysningerne vedr. især kolonihavehuse ikke er korrekt registrerede og opdaterede.
 

Ifølge lov om Bygnings- og Boligregistrering har bygnings- og boligejere pligt til at sikre, at oplysningerne på BBR-meddelelsen svarer til de faktiske forhold på ejendommen - også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige. En registrering i BBR er således ikke ensbetydende med en kommunal godkendelse eller en accept af bygningernes størrelse, udførelse eller lignende. Kommunen påser alene, at de fremsendte oplysninger registreres korrekt i BBR.

 

Det er meget væsentligt for den kommunale administration og for andre myndigheders sagsbehandling, at oplysningerne i BBR er opdaterede og korrekte. Tilsvarende ligger oplysninger i BBR til grund for en del lovgivning og for udførelsen af en række myndighedsopgaver, fx lægger SKAT BBR-oplysninger om bygningsejere og bygningsværdi til grund for ejendomsværdibeskatningen. Det er også BBR-oplysninger, der ligger til grund for de fælles offentlige grunddata og er et vigtigt element i den samlede kolonihaveindsats, i kommunikation med kolonihaveejerne og dermed i indsatsen mod ulovlig bebyggelse og beboelse i kommunens kolonihaver.

 

Registrering af alle kolonihavebygninger i BBR:

BBR-registret har løbende via BBR-meddelelser og på anden vis oplyst kolonihaveejere om indberetningspligten til BBR, men nogle kolonihaveforeninger har opfattet det sådan, at kolonihavehuse af ringe værdi var undtaget. Samtidig kan det konstateres i BBR, at ikke alle kolonihavebygninger er registrerede, ligesom ejerforholdene heller ikke altid er opdaterede.

 

Jævnfør Bekendtgørelse om ajourføring af bygnings og boligregistrering (BBR) § 7, stk. 4 har Kommunalbestyrelsen mulighed for at beslutte, at alle kolonihaveejere og kolonihavebygninger (også bygninger af "forholdsvis ringe værdi", der normalt tolkes som under 100.000 kr.) skal registreres i BBR.

 

Administrationen vil derfor foreslå, at der træffes politisk beslutning om, at alle kolonihavehuse inkl. øvrige bygninger uanset bygningernes værdi skal registreres i BBR. Dermed vil Ballerup Kommune kunne leve op til BBR-lovens regler om at føre et tidstro, korrekt og fyldestgørende register.

 

Generel bødemulighed:

For at understøtte indsatsen for at sikre korrekte BBR-oplysninger, ønsker administrationen fremover at anvende bødemuligheden i BBR-lovens § 8 og 9.

 

Bøderne kan udstedes, hvis en borger forsætligt eller ved grov uagtsomhed undlader rettidigt at meddele oplysninger eller afgiver urigtige oplysninger til Bygnings- og Boligregistret. Ballerup Kommune har en lignende bødeordning ved manglende adresseflytning i henhold til CPR-loven.

 

Hvis administrationen anvender muligheden for at politianmelde eller udstede bøder jf. BBR-loven, bør muligheden gælde alle bygningsejere i kommunen, og ikke kun kolonihaveejere, så Ballerup Kommune efterlever den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning.

 

Konkret vil administrationen skulle politianmelde den pågældende borger, idet bødefastsættelsen skal afgøres som prøvesager ved domstolene. Der gives i BBR-loven mulighed for at udstede bøder på op til 5.000 kr. Når retspraksis er fastlagt, har Ballerup Kommune selv mulighed for at udstede administrative bødeforlæg efter § 9 i BBR-loven for ikke rettidigt at meddele oplysninger eller for at overtræde bekendtgørelsen om ajourføring af BBR. Bestemmelsen sikrer, at kommunen oplyser overfor borgeren, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt vedkommende erkender sig skyldig i overtrædelsen og betaler bøden.

 

Administrationen vil dog altid følge de almindelige forvaltningsretlige regler vedr. partshøring og begrundelse inden en evt. politianmeldelse eller bødeforlæg, således at borgeren kan nå at rette oplysningerne i BBR.

 

Sorø, Syddjurs og Roskilde har truffet beslutning om at anvende bødemuligheden. Roskilde Kommunes hjemmeside beskriver, at de største bøder gives for undladelser om at registrere boligareal, som har betydet et for lavt beskatningsgrundlag.

 

Informationskampagne

I forbindelse med både krav om registrering af alle kolonihavebygninger og med anvendelse af bødemuligheden bør der iværksættes en oplysningsindsats. Det vil bl.a. være via Ballerup.dk, lokalaviser, kolonihaveforeninger og lignende. Derudover sendes et informationsbrev/BBR-meddelelse til alle registrerede ejere af kolonihavebygninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Alle kolonihavebygninger fremover skal registreres i BBR.
   
 2. Administrationen fremover anvender muligheden for at politianmelde borgere og sidenhen udstede administrative bødeforlæg ved bygningsejers manglende eller urigtige oplysninger til Bygnings- og Boligregistret.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 05-11-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har afsat 0,25 mio. kr. på investeringsoversigten i 2019 til renovering af legepladser på skoler og BFO'er. Center for Ejendomme foreslår, at beløbet primært frigives til hovedinspektioner og sikkerhedstiltag på legepladser på skoler og BFO'er i 2019.

 

Baggrund

Der er hvert år afsat midler i puljen Renovering af legepladser på skoler til gennemførelse af tiltag på skolernes og BFO'ernes legepladser. Der er i 2019 afsat 0,25 mio. kr. til formålet.

 

Skoler og BFO’er kan ansøge om tilskud fra de afsatte midler til projekter, som forbedrer legepladsernes sikkerhed, eller som renoverer eller udvikler eksisterende legepladser.

 

Tildeling forudsætter som udgangspunkt, at ansøger medfinansierer 50 pct. af anlægsudgiften.

 

Sagsfremstilling

Som følge af det lille budget i 2019 vil prioriteringen af projekter ske ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering af legepladserne. Derfor vil midlerne primært blive prioriteret til årlige hovedinspektioner udført af en ekstern konsulent samt til deraf følgende sikkerhedstiltag på legepladser på skoler og BFO'er.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Den fysiske tilgængelighed indgår som parameter for valg af løsninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bevillingen finansieres af projekt nr. 301168 Renovering af legepladser – skoler.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

250.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:
301168 Renovering af legepladser – skoler

250.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

250.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,25

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægs-projektet

 

 

 

 

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. 301168 Renovering af legepladser – skoler til projekt nr. A301167 Renovering af legepladser skoler 2019.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 12-11-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Anlægsbevillingen på Sort Pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2019 - blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019 med henblik på løbende vedligeholdelse af skader og opstående slaghuller i vej - og andre trafikfarlige skader på de kommunale færdselsarealer i 2019.

 

Der blev på investeringsoversigten afsat 2.390.000 kr. til vedligeholdelse af veje og broer i 2019. Der aflægges nu regnskab for bevillingen.

 

Baggrund

Anlægsbevillingen blev behandlet og godkendt på møde i kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019, hvor der blev frigivet midler til fortsat vedligeholdelse af kommunens vejnet 2019 for udbedring af skader i kørebane og færdselsarealer. De afsatte midler i 2019 blev derfor disponeret til løbende vedligeholdelses - og akutte reparationsarbejder på kørebane og færdselsarealer.

 

Sagsfremstilling

Følgende er udført indenfor bevillingen:

 • Udbedring af akut opstående skader i de kommunale færdselsarealer
 • Akut reparation af de kommunale flisearealer, overkørsler og chaussésten
 • Punktreparation - og affræsning af slaghuller eller skader på de kommunale veje-, sti- og kørebanearealer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

2.390.000 kr.

Projektets samlede bevilling

2.390.000 kr.

Projektets samlede regnskab

2.384.628 kr.

Mindreudgift

5.372 kr.

Mindreudgift i procent

0,22 %

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Regnskab for anlægsbevillingen for vedligeholdelse af veje, projekt nr. 222170 - Sort Pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2019, godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 05-11-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018 Punkt 34

Indhold

Sammendrag

For at kunne imødekomme byudviklingen og etableringen af flere boliger i Ballerup Bymidte besluttede Kommunalbestyrelsen på møde den 27. august 2018 at etablere flere p-pladser på grusarealet bag Ballerup Rådhus. Dette for at skabe bedre parkeringsforhold for borgere og virksomheder med ærinde på rådhuset samt for at komme en øget efterspørgsel efter parkeringspladser som følge af flytningen af Arbejdsmarkedscentret til rådhuset i forkøbet. Projektet er nu afsluttet, og anlægsregnskabet indstilles derfor til godkendelse.

 

Baggrund

På møde den 27. august 2018 gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til finansiering af parkeringspladsen bag rådhuset. Den 30. september 2019 nedbragte Kommunalbestyrelsen bevillingen til 3,886 mio. kr. som følge af et realiseret mindreforbrug på projektet og finansiering af belysningsfacader i Måløvaksen. 

 

Sagsfremstilling

Byudviklingen har betydet, at der er opstået behov for at tilbyde alternative parkeringsmuligheder til understøttelse af bylivet i Ballerup Bymidte. Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen på mødet den 27. august 2018 at etablere flere p-pladser på ca. halvdelen af grusarealet bag rådhuset. Der er nu etableret ca. 100 p-pladser på arealet, arbejdet er færdiggjort, og der aflægges nu regnskab for projektet.

 

Administrationen vurderer, at etableringen af p-pladserne på grusarealet primært til brug for ansatte på rådhuset har kunne frigøre pladser foran rådhuset til besøgende på rådhuset, handlende og andre med ærinde i bymidten. Pladserne vil herudover kunne imødekomme det øgede parkeringsbehov i forbindelse med flytning af Arbejdsmarkedscentret til rådhuset.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

3.886.000 kr.

Projektets samlede bevilling

3.886.000 kr.

Projektets samlede regnskab

3.884.735 kr.

Mindreudgift

1.265 kr.

Mindreudgift i procent

0,03 %

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Regnskab for anlægsbevillingen for projekt nr. A222713 - Parkering bag Rådhuset godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 05-11-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 4. november 2019 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 på Kommunalbestyrelses møde den 4. november 2019 besluttet, at administrationen i forlængelse af budgetvedtagelsen lægger en samlet sag om frigivelser af anlægsbevillinger på mødet i november 2019. Administrationen foreslår derfor en række anlægsbevillinger fra budgetvedtagelsen frigivet.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 på Kommunalbestyrelsesmøde den 4. november 2019 besluttet, at administrationen i forlængelse af budgetvedtagelsen lægger en samlet sag om frigivelser af anlægsbevillinger på mødet i november 2019.

 

Sagsfremstilling

Der er i budget 2020 vedtaget et anlægsbudget på 214,5 mio. kr. Med henblik på hurtig eksekvering anbefaler administrationen at frigive en mindre del af det samlede anlægsbudget med denne indstilling, således at arbejderne kan gå i gang.

 

De anlægsprojekter, som indstilles frigivet her, udgør en begrænset mængde af de samlede anlægsprojekter, og er kendetegnet ved et af disse kriterier:

 • Anlægsprojekter af mere driftslignende karakter, fx vedligeholdelsespuljen på ejendomme. 
 • Konkret beskrevne anlægsprojekter.

På den baggrund foreslår administrationen følgende anlægsprojekter frigivet med denne indstilling:

 

9,545 mio. kr. i 2020 på projekt nr. A222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer. Der er tale om den generelle vedligeholdelsespulje til udbedring af huller og udlæg af nye slidlag på veje, cykelstier og fortove. Midlerne ønskes frigivet nu for rettidig betaling af entreprenøren i henhold til Rammeaftale om mindre anlægsarbejder på vejarealer i Ballerup Kommune. Administrationen forelægger primo 2020 for Teknik- og Miljøudvalget forslag til plan for udmøntning af midlerne (ud over de 9,545 mio. kr. er der i budgetaftalen afsat 2 mio. kr. i 2020 specifik til ekstra vedligehold af cykelstier, som ikke foreslås frigivet med denne sag, men i stedet prioriteres i Teknik- og Miljøudvalget inden frigivelse).

 

Der er afsat 2 mio. kr. i 2020 og 6,5 mio. kr. på projekt nr. A230001 Elevator under Ballerup Station. Der ønskes frigivet 0,5 mio. kr. i 2020 til projektering og udarbejdelse af løsninger. På den baggrund kan der fremlægges en sag omkring valg af løsning og frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen.

 

0,75 mio. kr. i 2020 på projekt nr. A301205 Renovering af belægninger i skolegårde. Midlerne ønskes frigivet til løsning af afvandingsproblemer i skolegårde, herunder opretning af lunker i belægninger i skolegårde.

 

0,7 mio. kr. i 2020 på projekt nr. A510111 Friarealer v/daginstitutioner. Midlerne ønskes frigivet til fortsættelse af arbejdet i 2019 med udbedring af afvandingsproblemer på friarealer ved daginstitutioner.

 

21 mio. kr. i 2020 på projekt nr. A650260 Vedligeholdelsesarbejder. Midlerne ønskes frigivet til generelle, løbende opgaver vedrørende ejendomsvedligeholdelse i 2020.

 

0,85 mio. kr. på projekt nr. A650299 Sikring af materielle værdier. Midlerne ønskes frigivet til løbende opgaver vedrørende sikring af Ballerup Kommunes materielle værdier i 2020.

 

2,35 mio. kr. i 2020 til Brandsikring på plejecentre. Midlerne ønskes frigivet som led i det arbejde, der pågår til sikring af brandforholdene på plejehjemmene, jf. Sagen om Opfølgning på temabrandsyn på plejecentrene i Ballerup Kommune til Social og Sundhedsudvalget 13. august 2019, punkt 10.

 

0,5 mio. kr. i 2020 til Opgradering af fodboldstadion i Ballerup Idrætsby. Midlerne frigives til opgradering af stadionet, så det kommer tættere på DBU's krav for 3F-ligaen.

 

0,4 mio. kr. i 2020 til Nyt boldskur i Måløv Idrætspark. Midlerne frigives til et nyt boldskur primært til foldbold.

 

2 mio. kr. i 2020 til Renovering af svømmehallen på Torvevej. Midlerne frigives til den nødvendige renovering af svømmehallen.

 

3 mio. kr. i 2020, 5,5 mio. kr. i 2021 og 5 mio. kr. i 2022 til Renovering af tag på Skovvejens Skole øst.

 

2 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i 2021 til Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg. Midlerne frigives til tagrenovering på Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg.

 

1 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021 til Udvikling af Kildedal. Midlerne ønskes frigivet til det fortsatte arbejde med at udvikle Kildedal.

 

2,8 mio. kr. i 2020 til el-målere. Midlerne ønskes frigivet til opsætning af el-målere i henhold til nye regler herom.

 

0,5 mio. kr. til energimærkning. Midlerne ønskes frigivet til energimærkning af kommunale bygninger i henhold til reglerne herom.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Sagen har i sig selv ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevillinger

Bevilling og fordeling af rådighedsbeløb for projekterne

 

(Mio. kr.) 2020  2021 

 2022 

Samlet bevilling

Projekt nr. A222171 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2020.

 

 

9,545

 

  

 

9,545

 

Projekt nr. A230001 Elevator under Ballerup Station. 

 

 

0,5

 

  

 

0,5

 

Projekt nr. 301206 Renovering af belægninger i skolegårde 2020.

 

 

0,75

 

  

 

0,75

 

Projekt nr. A510113 Friarealer v/daginstitutioner 2020.

 

 

0,7

 

  

 

0,7

 

Projekt nr. A650114 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU - 2020.

 

 

21,0

 

  

 

21,0

 

Projekt nr. A650297 Sikring af materielle værdier 2020.

 

 

0,85

 

  

 

0,85

 

Projekt nr. A532009 Brandsikring på plejecentre.

 

2,35

 

  

2,35

 

Projekt nr. A031114 Opgradering af fodboldstadion i Ballerup Idrætsby. 

 

 

0,5

 

  

 

0,5

 

Projekt nr. A031115 Nyt boldskur i Måløv Idrætspark.

 

 

0,4

 

  

 

0,4

 

Projekt nr. A031116 Renovering af svømmehallen på Torvevej. 

 

 

2,0

 

  

 

2,0

 

Projekt nr. A514551 Renovering af tag på Skovvejens Skole øst.

 

 

3,0

 

 

5,5

 

 

5,0

 

 

13,5

 

Projekt nr. A514552 Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg.

 

 

2,0

 

 

2,0

 

 

 

4,0

 

Projekt nr. A015007 Udvikling af Kildedal.

 

1,0

 

1,0

 

 

2,0

 

Projekt nr. A650015 El-målere.

 

2,8

 

  

2,8

 

Projekt nr. A650016 Energimærkning.

 

0,5

 

  

0,5

 

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme samt Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at 

 1. Der gives en anlægsbevilling på 9,545 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. A222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer til projekt nr. A222171 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2020. 
   
 2. Der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. på projekt nr. A230001 Elevator under Ballerup Station.
   
 3. Der gives en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. A301205 Renovering af belægninger i skolegård til projekt nr. A301206 Renovering af belægninger i skolegårde 2020.
   
 4. Der gives en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. A510111 Friarealer v/daginstitutioner til projekt nr. A510113 Friarealer v/daginstitutioner 2020.
   
 5. Der gives en anlægsbevilling på 21 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. A650260 Vedligeholdelsesarbejder til projekt nr. A650114 Vedligeholdelsesarbejder – ØKU - 2020.
   
 6. Der gives en anlægsbevilling på 0,85 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. A650299 Sikring af materielle værdier til projekt nr. A650297 Sikring af materielle værdier 2020.
   
 7. Der gives en anlægsbevilling på 2,35 mio. kr. i 2020 til projekt nr. A532009 Brandsikring på plejecentre.
   
 8. Der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2020 til projekt nr. A031114 Opgradering af fodboldstadion i Ballerup Idrætsby.
   
 9. Der gives en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2020 til projekt nr. A031115 Nyt boldskur i Måløv Idrætspark.
   
 10. Der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2020 til projekt nr. A031116 Renovering af svømmehallen på Torvevej.
   
 11. Der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2020, 5,5 mio. kr. i 2021 og 5 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A514551 Renovering af tag på Skovvejens Skole øst.
   
 12. Der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A514552 Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg.
   
 13. Der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A015007 Udvikling af Kildedal.
   
 14. Der gives en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. i 2020 til projekt nr. A650015 El-målere.
   
 15. Der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projekt nr. A650016 Energimærkning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

 

Indstillingens punkt 7 anbefales, og der udarbejdes en orienteringssag til Social- og Sundhedsudvalget.

 

Indstillingens punkter 8, 9 og 10 anbefales ikke. De oversendes til udvalgsbehandling i de respektive fagudvalg.

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2018 Punkt 33

Indhold

Sammendrag

Der er samlet bevilget 4,6 mio. kr. til udskiftning og efterisolering af taget på Parkskolens øst fløj. Arbejdet viser sig nu at blive 0,316 mio. kr. dyrere end forventet. Ser er som følge af større fund af råd i tagkonstruktionen end først antaget samt fund af mindre delvise skimmelangreb i taget. Det foreslås derfor, at der gives en tillægsbevilling på 0,316 mio. kr. til projektet, og at tillægsbevillingen finansieres af realiserede mindreforbrug på projekter, der kan afse midlerne uden konsekvenser for projekternes indhold.

 

Baggrund

På møde i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017 blev der i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2018 bevilliget en anlægsbevilling til projekt nr. A050001 Reparation af taget på Parkskolen på 3,2 mio. kr.

 

For også at gennemføre en efterisolering af taget for derigennem at opnå en energibesparelse bevilligede Kommunalbestyrelsen på møde den 19. juni 2018 en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. til projektet, som blev finansieret af en nedjustering af projektet Ekstra satsning på klima- og energiinvesteringer i 2018.

 

Sagsfremstilling

Arbejdet er nu ved at være afsluttet, og aftaler med rådgiver og entreprenør om slutafregninger er ved at falde på plads, herunder omfanget af og udgifterne til ekstraarbejderne.

 

I forbindelse med udskiftningen af taget blev der fundet råd i tagkonstruktionen i større omfang end antaget ved budgetlægningen. Herudover blev der konstateret delvise skimmelangreb på anden sal som følge af vandgennemtrængning af den ødelagte tagkonstruktion. Dette har ført til øgede udgifter til udbedring af henholdsvis rådskader og skimmelskader. Som følge af ekstraarbejderne blev byggeperioden endvidere forlænget, hvilket har medført et øget rådgiverhonorar i forhold til det budgetterede. I forbindelse med afslutningen af arbejdet kan det konstateres, at de samlede udgifter til disse uforudsete arbejder må forventes at bliver 0,316 mio. kr. højere end det afsatte budget til uforudsete udgifter i projektet.

 

Administrationen foreslår, at der til finansiering af det forventede merforbrug hentes midler fra andre anlægsprojekter, hvor det kan ske uden konsekvenser for de lovede arbejder på disse projekter.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Tagrenoveringen og efterisoleringen giver en bedre komfort for brugerne af Parkskolen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bevillingen på i alt 0,316 mio. kr. foreslås finansieret via realiserede mindreforbrug på følgende projekter i 2019, som forventes regnskabsaflagt på møderne i december 2019:

 

A510147 Ombygningsarbejder i daginstitutioner Egebjerg/Højager: 0,3 mio. kr.

 

A089000 Organisering af driftsopgaver inden for ejendomsservice: 0,016 mio. kr.

 

Finansieringen fra ovenstående projekter vil kunne ske uden konsekvenser for de lovede arbejder på projekterne, og finansieringen påvirker ikke anlægsrammen.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

 

316.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

 

4.600.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

 

A510147 Ombygningsarbejder i daginstitutioner Egebjerg/Højager

 

A089000 Organisering af driftsopgaver inden for ejendomsservice

 

 

 

300.000 kr.

 

 

16.000 kr.

 

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

4.916.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,316

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 60.60 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. A510147 Ombygningsarbejder i daginstitutioner Egebjerg/Højager til projekt nr. A050001 Reparation af taget på Parkskolen.

   

 2. Der gives en anlægsbevilling på 0,016 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. A089000 Organisering af driftsopgaver inden for ejendomsservice til projekt nr. A050001 Reparation af taget på Parkskolen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. august 2017 Punkt 27

Indhold

Sammendrag

Der er samlet bevilget 33,8 mio. kr. til ombygning af den tidligere UCC bygning til brug for Kasperskolen. Arbejdet viser sig at blive ca. 2 mio. kr. dyrere end forventet som følge af flere byggetekniske forhold i den købte bygning, hvoraf der fortsat er uoverensstemmelser med entreprenøren, om slutafregning. Det foreslås derfor, at der gives en tillægsbevilling på 2 mio. kr. til færdiggørelse projektet, og at tillægsbevillingen finansieres af realiserede mindreforbrug på flere projekter, der kan afse midlerne uden konsekvenser for deres projekternes indhold. Effekten på anlægsrammen er neutral.

 

Baggrund

I forbindelse med overtagelsen af UCC bygningen bevilgede Kommunalbestyrelsen på møde den 27. oktober 2016 0,9 mio. kr. til dækning af de indledende arbejder omfattende teknisk rådgivning til analysearbejdet vedrørende udnyttelsesmulighederne og prissætning samt til dækning af inventar- og driftsudgifter i forbindelse med ibrugtagning af idrætshallen fra den 1. oktober 2016.

 

På møde den 27. marts 2017 gav Kommunalbestyrelsen en bevilling på 23,9 mio. kr. til afslutningen af byggeprogrammet, udarbejdelse af projektforslag, gennemførelse af udbud og anlægsudgifter i forbindelse med flytningen af kasperskolen til UCC bygningen.

 

Endelig gav Kommunalbestyrelsen på møde den 28. august 2017 en bevilling på i alt 9 mio. kr., hvor de 5 mio. kr. blev disponeret til ombygningsarbejder og energibesparende foranstaltninger, og de 4 mio. kr., som blev overført fra Kasperskolens drift, skulle finansiere it, inventar, udendørsfaciliteter, mv.

 

Sagsfremstilling

Det er administrationens vurdering, at der i forbindelse med de sidste arbejder vedrørende projekt nr. A307111 UCC - Kasperskolen må forventes et merforbrug. Merforbruget skyldes flere byggetekniske forhold, som vanskeligt kunne afdækkes for opstart. Og som ikke har forbindelse til selve projektet vedrørende Kasperskolen men mere til selve opgaven som bygningsejer, idet den tidligere UCC-bygning havde et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Det har således været nødvendigt at udskifte kloaker flere steder, ombygge eksisterende vægge, hvor brandadskillelsen ikke var afsluttet korrekt over det nedhængt loft samt fund af lokale dobbelte krybekælder (krybekælder under krybekælderen) med fugtproblemer.

 

Herudover er der fortsat uoverensstemmelser med entreprenøren om de sidste afregninger i 2019 og slutafregningen er endnu ikke afklaret med entreprenøren.

 

Det er administrationens vurdering, at merforbruget i alt kan beløbe sig til ca. 2 mio. kr. Det foreslås derfor, at der gives en tillægsbevilling til projekt nr. A307111 UCC - Kasperskolen, og at den finansieres af realiserede mindreforbrug fra projekter, som kan afse midlerne uden konsekvenser for de lovede arbejder på projekterne.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ombygningen af den tidligere UCC bygning til brug for Kasperskolen indeholder etablering af ekstra elevatorer for at sikre adgangen mellem flere af bygningens mange niveauer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bevillingen på i alt 2 mio. kr. finansieres via realiserede mindreforbrug på følgende projekter:

 

Projekt nr. A305002 Legeplads Lundebjerg (Skovlunde skole nord) - Fysiske rammer: 0,140 mio. kr. i 2019

 

Projekt nr. A301000 Tilgængelighed - Hallen på Baltorpskolen - Rugvænget: 0,215 mio. kr. i 2019

 

Projekt nr. A510147 Ombygningsarbejder i daginstitutioner Egebjerg/Højage: 0,405 mio. kr. i 2019

 

Projekt nr. A222961 Belysning Harrestrup stien: 0,172 mio. kr. i 2019

 

Projekt nr. A222744 Kick start - busterminal: 0,134 mio. kr. i 2019

 

Projekt nr. A002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning: 0,334 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. i 2020


Finansieringen fra ovenstående projekter vil kunne ske uden konsekvenser for de lovede arbejder på projekterne, og finansieringen påvirker ikke anlægsrammen.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

2.000.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

33.800.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

 

Projekt nr. A305002 Legeplads Lundebjerg (Skovlunde skole nord) - Fysiske rammer:

 

Projekt nr. A301000 Tilgængelighed - Hallen på Baltorpskolen - Rugvænget: 

 

Projekt nr. A510147 Ombygningsarbejder i daginstitutioner Egebjerg/Højage:

 

Projekt nr. A222961 Belysning Harrestrup stien:

 

Projekt nr. A222744 Kick start - busterminal:

 

Projekt nr. A002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning: 

 

 

0,140 mio. kr.

 

 

0,215 mio. kr.

 

 

0,405 mio. kr.

 

 

0,172 mio. kr.

 

0,134 mio. kr.

 

0,934 mio. kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

35.800.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(Mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

1,400

0,6

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 60.60 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling fra projekt nr. A305002 Legeplads Lundebjerg (Skovlunde skole nord) - Fysiske rammer på 0,140 mio. kr. i 2019 til projekt nr. A307111 UCC - Kasperskolen.
   
 2. Der gives en anlægsbevilling fra projekt nr. A301000 Tilgængelighed - Hallen på Baltorpskolen - Rugvænget på 0,215 mio. kr. i 2019 til projekt nr. A307111 UCC - Kasperskolen.
   
 3. Der gives en anlægsbevilling fra projekt nr. A510147 Ombygningsarbejder i daginstitutioner Egebjerg/Højager på 0,405 mio. kr. i 2019 til projekt nr. A307111 UCC - Kasperskolen.
    
 4. Der gives en anlægsbevilling fra projekt nr. A222961 Belysning Harrestrup stien på 0,172 mio. kr. i 2019 til projekt nr. A307111 UCC - Kasperskolen.
   
 5. Der gives en anlægsbevilling fra projekt nr. A222744 Kick start - busterminal på 0,134 mio. kr. i 2019 til projekt nr. A307111 UCC - Kasperskolen.
   
 6. Der gives en anlægsbevilling fra projekt nr. A002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning på 0,334 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. i 2020 til projekt nr. A307111 UCC - Kasperskolen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Lukket dagsorden

Dokumenter

Download samlet dokument

Download