Økonomiudvalget

22.01.2019 kl. 08:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
 • Deltog ikke punkterne 1-2
 • 6-10
 • 13-20
 • 22-31
 • Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
 • Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Mette Brinch (sekretariatschef for Sekretariatet for Politik og Borgerservice) - Deltog

Åben dagsorden


 1. Økonomi- og Indenrigsministeriet har bedt VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) om at lave en undersøgelse af udvalgsstyret i de danske kommuner. Undersøgelsen laves i første halvår af 2019, og formålet er at afdække, hvorledes udvalgsstyret og alternative styreformer kan varetage hensyn til demokratisk ansvarsplacering, politisk lederskab og professionalisme i kommunerne.

  Bilag
  1 bilag
   
 2. Brev fra Beskæftigelsesministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet om Frikommuneforsøg II og "Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats".

  Bilag
  2 bilag
   
 3. Brev fra innovationsminister Sophie Løhde vedrørende regeringens udspil ”En offentlig sektor rustet til fremtiden – Ledelse og kompetencer i den offentlige sektor”

  3 bilag
   
 4. KLs initiativer vedrørende kommunerne og samarbejdet med bankerne.

  Bilag
  1 bilag
   
 5. Valg til EU-Parlamentet og Folketinget i 2019.
   
 6. Der er i december 2018 offentliggjort to forskellige analyser af sygefraværet i kommunerne i 2017:
  • Økonomi- og Indenrigsministeriets benchmarkenhed har lavet en analyse af sygefraværet blandt ansatte i kommunerne.
  • Beskæftigelsesministeriet har sammen med Finansministeriet lavet en analyse af sygefraværet i den offentlige sektor (som Berlingske bruger som udgangspunkt i en aktuel artikelserie).

Bilag
1 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Indhold

Sammendrag

Forslag til tidsplan for budgetlægningen 2020, budgetopfølgningerne 2019 og regnskabsaflæggelsen 2018 forelægges til godkendelse.

 

Baggrund

I starten af året fastlægger Økonomiudvalget en tidsplan for arbejdet med det kommende års budget. Årets tidsplan omfatter budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse.

 

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Styring har udarbejdet et forslag til tidsplan for budgetlægningen for 2020, budgetopfølgningerne 2019 og regnskabsaflæggelsen 2018.

 

For at sikre et budget i balance vil der være følgende bærende principper i budgetlægningsfasen:

 • Der gives ingen varige tillægsbevillinger, og eventuelle tillægsbevillinger finansieres én til én med tilhørende handleplaner, der imødegår eventuelle økonomiske udfordringer i det pågældende fagudvalg.
   
 • Der gives alene tillægsbevillinger til demografi ved første budgetopfølgning 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. Tidsplan for budgetlægningen 2020, budgetopfølgningerne 2019 og regnskabsaflæggelsen 2018 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 20. november 2018 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Center for Økonomi og Styring har udarbejdet en skitse for en ny anlægsstyring gældende fra budget 2019. Skitsen forelægges til godkendelse.

 

Ændringen af anlægsstyringen skal bidrage til, at flest mulige af de vedtagne anlægsprojekter gennemføres inden for den bruttoanlægsramme, som Ballerup Kommune er tildelt. 

 

Baggrund

I "Aftale om budget 2019" under afsnittet "Fortsat styr på økonomien - styring på rammer" blev forligsparterne enige om at videreudvikle Ballerup Kommunes økonomiske styringsmodeller på tre områder:

 • Anlægsstyring
 • Demografiregulering
 • Budgetopfølgning.

Videreudviklingen skal ske med det formål at understøtte en fortsat robust økonomi, rum for politisk prioritering og overholdelse af den økonomiske strategi og i dette tilfælde særligt bruttoanlægsrammen.

 

Bruttoanlægsrammen fastlægges i Kommuneaftalen mellem staten og KL. Herefter fordeles bruttoanlægsrammen mellem landets kommuner i det koordinerede budgetsamarbejde i KL-regi. Bruttoanlægsrammen dækker samtlige anlægsudgifter (inkl. køb af arealer og ejendomme) bortset fra brugerfinansierede anlægsudgifter, dvs. renovationsområdet, og grundkapital.

 

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Styring har udarbejdet en skitse som afsæt for en ny anlægsstyring gældende fra budget 2019. For at opnå en bedre styring er det nødvendigt fortsat at have en stram styring på det enkelte anlægsprojekt og dertil foretage en styring, der håndterer anlæggene samlet set.

 

For at håndtere disse krav er der udarbejdet en skitse, der tager udgangspunkt i en ny styring på bruttoanlægsrammeniveau. Den gennemgående ændring i forhold til den tidligere anlægsstyring er, at der nu også foretages en samlet styring af budgetoverholdelsen på hele Ballerup Kommunes samlede anlægsportefølje og ikke blot på budgetoverholdelsen af de enkelte anlægsprojekter.

 

Selve styringen gøres via to tiltag, som supplerer hinanden:

 1. Koble aktuelle anlægsprojekter med mer- og mindreforbrug

  Når anlægsprojekter viser tendens til et merforbrug, fremlægger administrationen en sag til politisk behandling, hvor administrationen indstiller forslag til anvisning af den nødvendige anlægsramme via andre anlægsprojekter med et tilsvarende mindreforbrug.

  Hvis der ikke er andre anlægsprojekter, der har tilsvarende mindreforbrug, vil administrationen foreslå kompenserende nedadgående budgettilpasninger i anlægsprojekter, for dermed at tilvejebringe anlægsramme.

  Eksempler på denne praksis er sagerne på Økonomiudvalgets møde i november og december 2018 vedrørende Ballerup Boulevard og East Kilbride Badet, hvor projekter med merforbrug kobles med projekter med mindreforbrug.

  Denne tilgang gøres til fast praksis fremover, så der ikke fremlægges anlægsprojekter med merforbrug i det pågældende budgetår uden forslag til modgående mindreforbrug inden for den øvrige anlægsportefølje i det pågældende år, hvormed årets bruttoanlægsramme kan overholdes.
   
 2. Løbende opfølgning på den samlede anlægsramme i budgetopfølgningerne

  Op til hver budgetopfølgning vurderes samtlige budgetårets anlægsprojekter med henblik på at identificere evt. risici for mer- eller mindreforbrug, ligesom tidsforskydninger mellem årene vurderes.

  På den baggrund vil administrationen, som en del af budgetopfølgningen, fremover fremlægge forslag til omplaceringer mellem projekter og mellem budgetår til politisk beslutning. Der kan dermed ved hver budgetopfølgning politisk besluttes en ny aktuel investeringsoversigt, som overholder bruttoanlægsrammen, og som bygger på de seneste vurderinger for budgetårets forbrug.

  Hensigten er, at der løbende i budgetåret er en opdateret investeringsoversigt, som indeholder forventninger til både de enkelte projekters forbrug samt ikke mindst til det samlede forbrug inden for anlægsrammen i det pågældende år.

Klassificering af årets anlægsprojekter
For at kunne foretage de politiske beslutninger om omprioriteringer i løbet af budgetåret inden for den samlede anlægsramme er det nødvendigt med et prioriteringsværktøj. 
 

Ballerup Kommunes samlede anlægsportefølje kan ses i tre forskellige kategorier:
 

a. Igangsat og kontraktbetinget - Intet politisk råderum

b. Igangsat - Begrænset politisk råderum

c. Ikke igangsat - Mulighed for politisk råderum og prioritering.


En aktiv klassificering af anlægsprojekter under ovenstående tre kategorier udgør et prioriteringsværktøj, med mulighed for at se, hvor der reelt er et råderum. Alle rådighedsbeløb, bevillinger og ændringer mellem projekter kræver stadig politisk godkendelse.

 

Anlægsregnskaber

For at sikre gennemsigtighed i det samlede anlægsforbrug foreslås det, at anlægsregnskaber fremover fremlægges i større pakker, som både giver mulighed for at godkende de enkelte anlægsregnskaber, og som anskuer de samlede anlægsprojekter i sammenhæng, hvilket giver overblik over den samlede bundlinje og mulighed for at koble projekter med mer- og mindreforbrug.


Et eksempel på denne praksis er anlægsregnskaberne på Kultur- og Fritidsudvalgets område godkendt af Økonomiudvalget i december 2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

En justering af anlægsstyringen forventes ikke at have ressourcemæssige konsekvenser. Dette er dog under forudsætning af, at de ressourcer, der anvendes i administrationen på nuværende tidspunkt, kan omprioriteres i forhold til den justerede opgave.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. Skitsen for anlægsstyring gældende fra budget 2019 i Ballerup Kommune godkendes som retningsgivende for det videre arbejde.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Udmøntningen af "Aftale om budget 2019" for Økonomiudvalgets ansvarsområde bliver forelagt til orientering. Der er mulighed for at komme med bemærkninger til udmøntningen.

 

Baggrund

Forligsparterne bag "Aftale om budget 2019" er samtlige partier i Kommunalbestyrelsen, Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti, har fordelt ansvarsområderne i aftalen.

 

De enkelte fagudvalg orienteres om udmøntningen af "Aftale om budget 2019" for de dele, som vedrører deres fagområde. Fagudvalgene har mulighed for at komme med bemærkninger til udmøntningen.

 

Sagsfremstilling

Den politiske "Aftale om budget 2019" blev indgået den 8. oktober 2018 mellem samtlige partier i Kommunalbestyrelsen. Med aftalen blev der politisk truffet beslutning om, hvad administrationen skal prioritere og arbejde videre med.

 

Forligsparterne bag aftalen har fordelt ansvarsområderne i aftalen, og udmøntningen af aftalen for Økonomiudvalgets ansvarsområde forelægges til orientering.

 

Udmøntningen består i, at der for de enkelte delelementer i aftalen er udarbejdet milepæle, der afrapporteres ved hver budgetopfølgning. Derved kan fremdriften på det enkelte delelement i aftalen følges, så der kan træffes beslutning, om der skal korrigeres i den oprindelige plan for at nå målet. Der vil være fire opfølgninger på "Aftale om budget 2019", hvoraf tre er knyttet til budgetopfølgningerne, og den sidste foretages efter årets udgang. Den sidste opfølgning vil vise, om det overordnede mål er nået.

 

Der følges op på milepælene ved hjælp af en smileyordning på henholdsvis indsats og økonomi.

 

Dokumentet indeholder også de pejlemærker, som vil blive håndteret administrativt. Disse pejlemærker vil ikke blive medtaget ved opfølgningerne.

 

I bilaget fremgår de dele af "Aftale om budget 2019" som vedrører Økonomiudvalget. Endvidere indeholder bilaget milepæle for, hvornår og hvordan de enkelte dele udmøntes. Udvalget har mulighed for at komme med bemærkninger til udmøntningen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at 

 1. Udmøntningen af "Aftale om budget 2019" for Økonomiudvalgets ansvarsområde med eventuelle bemærkninger tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Ifølge "Økonomisk strategi for Ballerup Kommune 2019-2022" af den 20. juni 2018, skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der skal være en omprioriteringspulje i det kommende budget. Omprioriteringspuljen skal sikre mulighed for politisk prioritering inden for kommunens samlede driftsvirksomhed. 

 

Direktionen anbefaler, at der besluttes en omprioriteringspulje for budgetprocessen 2021, hvor der på forhånd politisk udpeges områder og temaer, som kan indgå i arbejdet. Dermed anbefaler direktionen samtidig, at der ikke besluttes en omprioriteringspulje allerede nu for Budget 2020, da der fortsat er betydelige usikkerheder forbundet med at overholde budgettet på de specialiserede områder.

 

Direktionen vil i forbindelse med første budgetopfølgning forelægge en vurdering af behovet for en spareblok til Budget 2020.

 

Baggrund

Af "Økonomisk strategi for Ballerup Kommune 2019-2022" af den 20. juni 2018 fremgår det, at der politisk skal træffes beslutning om tilvejebringelse af en omprioriteringspulje. Målet og processen for at finde et omprioriteringsrum skal fastsættes i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af tidsplanen for det kommende års budgetarbejde i januar måned. Årsagen hertil er, at arbejdet for at tilvejebringe et omprioriteringsrum hænger tæt sammen med budget og budgetopfølgninger.

 

Formålet med en omprioriteringspulje er at skabe politisk rum for og plads til innovation, effektivisering og udvikling af driftsopgaven samt rum for sænkning af indkomstskatten og grundskylden i Ballerup Kommune.

 

Sagsfremstilling

Ved vedtagelsen af Budget 2019 blev der ikke lagt en ny spareblok ind for overslagsårene 2020-2022. I stedet skal det, jf. den økonomiske strategi, besluttes, om der skal tilvejebringes en omprioriteringspulje for at give rum til politisk prioritering.

 

Ballerup Kommune er økonomisk udfordret på en række velfærdsområder, særligt det specialiserede område, hvor der opleves udgiftsstigninger.

 

Direktionen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at iværksætte et arbejde med at tilvejebringe en omprioriteringspulje til brug for Budget 2021, med en justeret tilgang og metode end den metode, der blev brugt til Budget 2019.

 

Sigtelinje mod Budget 2021

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt der skal tilvejebringes en omprioriteringspulje til Budget 2020, dvs. at der skal foreligge et katalog i sommeren 2019, eller for Budget 2021, dvs. at der skal foreligge et katalog i sommeren 2020.

 

Er tidsfristen for tilvejebringelsen af puljen 2021, vil det give administrationen tid til at udarbejde nogle mere dybdegående analyser af, hvordan omprioriteringsrummet kan tilvejebringes. Det kan give en mulighed for, at der kommer nye og mere innovative forslag, der kan tilvejebringe et større økonomisk råderum. Det vil også betyde, at der politisk træffes aktiv beslutning om de ydelser, der stilles til rådighed for borgerne. Det medfører, at der konkret arbejdes med hvilke serviceniveauer, Ballerup Kommune skal have på de forskellige områder.

 

Det er direktionens vurdering, at det vil kræve et veloplyst grundlag at drøfte serviceniveauer, hvilket vil kunne tilvejebringes ved en længere tidshorisont. Dette vil også give tid til politisk involvering i udvalgene. På den baggrund anbefales det at arbejde med et sigte på Budget 2021.

Dog kan der til brug for budgetforhandlingerne 2020 blive behov for en spareblok til brug for overholdelse af den økonomiske strategi, særligt overholdelse af servicerammen i 2020. En sådan situation kan opstå både via fortsatte udfordringer på nogle af Ballerup Kommunes risikoområder (primært voksenhandicap, familieområdet og specialundervisning), eller via udefrakommende ændringer i kommuneaftalen. Såfremt visse af disse risici bliver aktuelle, skal de håndteres i budgetforhandlingerne for Budget 2020. Direktionen vil til første budgetopfølgning komme med en vurdering af behov for en sådan spareblok til overholdelse af den økonomiske strategi.

 

Indhold og metode til udarbejdelse af omprioriteringspulje til Budget 2021

Evalueringen af omstillingsarbejdet 2019 på Økonomiudvalgets møde i oktober 2018 pegede på, at der generelt var politisk tilfredshed med processen i Budget 2019 dog med nogle opmærksomhedspunkter, hvoraf særligt tre har relevans for beslutningen om omprioriteringspulje:

 • Kan man arbejde med anden fordeling af måltal på udvalgsniveau i forbindelse med udarbejdelse af forslag?
 • Hvordan beslutter de enkelte udvalg, hvilke forslag der skal gå videre i processen?
 • Hvordan undgår man, at der i den offentlige høring indgår forslag fra administrationen, som politisk ikke er acceptable?

En metode til at imødegå dette kunne være:

 • Økonomiudvalget træffer i foråret 2019 beslutning om, inden for hvilke områder og temaer det økonomiske råderum skal findes (dvs. at der ikke laves måltal ud fra servicerammeandel som i Budget 2019). Administrationen vil til brug for beslutning om udpegning af områder/temaer fremlægge forslag fx på baggrund af KØF-tal mv.
   
 • Administrationen forelægger, som i budgetproces 2019, løbende analyser og forslag til tilvejebringelse af råderummet inden for de politisk udpegede områder til det relevante udvalg, og udvalget kvalificerer analyserne og forslagene
   
 • Økonomiudvalget overtager ejerskabet til kataloget til tilvejebringelsen af omprioriteringspuljen og kan således prioritere og sortere i forslagene, inden disse udsendes i høring og indgår i budgetarbejdet (alternativt bibeholde praksis fra Budget 2019, hvor det var administrationens forslag, som blev sendt i høring).

  Administrationen anbefaler, at der arbejdes med et længere sigte frem mod Budget 2021, hvor der ikke laves et generelt omstillingskatalog der omfatter stort set alle Ballerup Kommunes områder, men hvor der mere strategisk politisk udvælges områder, som underkastes nærmere analyser med henblik på udarbejdelse af omstillingsforslag.

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef for Økonomi og Styring Karsten Fey Kristiansen under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Der igangsættes arbejde med at tilvejebringe en omprioriteringspulje med sigte på Budget 2021.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Der tilvejebringes en omprioriteringspulje på 8 mio. kr. i 2020 og 25 mio. kr. i 2021.

Det bemærkes, at omprioriteringspuljen i 2020 kan anvendes til spareforslag.

Tidligere behandling

Konstituerende møde den 13. december 2017 Punkt 74

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en ændring i bemyndigelsen til at underskrive dokumenter i henhold til styrelseslovens § 32.

 

Ændringerne er en følge af ansættelsen af centerchef for Økonomi og Styring, Karsten Fey Kristiansen, pr. 1. december 2018.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på det konstituerende møde den 13. december 2017 at bemyndige et antal personer til sammen med borgmesteren eller en af viceborgmestrene at underskrive nærmere angivne dokumenter.

 

Bemyndigelsen skal ses i sammenhæng med, at de pågældende personer har ansvaret for varetagelsen af opgaverne omhandlende køb og salg, optagelse af lån og garantiforpligtelser, hvor særlig underskriftsbemyndigelse af dokumenter er påkrævet.

 

Hjemmel: Lov om kommunernes styrelse, § 32.

 

Sagsfremstilling

Den 1. december 2018 tiltrådte Karsten Fey Kristiansen som centerchef for Økonomi og Styring. I den forbindelse foreslår administrationen, at Kommunalbestyrelsen bemyndiger Karsten Fey Kristiansen til at underskrive dokumenter efter styrelseslovens § 32.

 

Dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af Kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af Kommunalbestyrelsen.

 

Alle personer skal være personligt udpegede af Kommunalbestyrelsen, således at deres navne fremgår af beslutningsprotokollen.

 

Følgende personer er i dag bemyndiget af Kommunalbestyrelsen:

 • Kommunaldirektør Eik Møller
 • Direktør Mette Vaaben Mortensen
 • Direktør Carsten Riis
 • Vicekontorchef Bo Clausen, Sekretariatet for Politik og Borgerservice
 • Juridisk konsulent Silje Victoria Juel Rubæk, Sekretariatet for Politik og Borgerservice.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. Det godkendes, at Karsten Fey Kristiansen, centerchef for Økonomi og Styring, bemyndiges til fra den 29. januar 2019 at underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser sammen med Kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd), jf. styrelseslovens § 32.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2018 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Ballerup Ejendomsselskab har den 16. november 2018 sendt ansøgning, skema A, om nedrivning af to blokke med 124 boliger i Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Ellebo i Ballerup.

 

Det har vist sig, at to af de fire blokke i afdeling Ellebo har gamle bygningsfejl i fundamenterne.

 

Ballerup Kommune skal, efter § 28 i almenboligloven, godkende nedrivning af de to blokke. Ansøgningen er allerede vurderet af Landsbyggefonden og derfor forelægges skema A, for nedrivningen.

 

I forbindelse med godkendelsen skal det sikres, at nedrivningen bliver fuldt finansieret, således at afdelingens resterende beboere ikke får huslejeforhøjelser, som følge af nedrivningen.

 

Den endelige godkendelse af nedrivningen sker i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. februar 2017 skema B for den oprindeligt planlagte renovering af de fire blokke.

 

På mødet den 30. april 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen, at boligerne i blok 1 og 2 i afdeling Ellebo, beliggende på Baltorpvej 67-75 og 39-51, kan nedrives. Godkendelsen var nødvendig, for at boligorganisationen kunne arbejde videre med sagen.

 

Denne sag handler om de omkostninger, nedrivningen forventes at medføre samt finansieringen af omkostningerne. Da finansieringen sker med et støttet lån fra Landsbyggefonden skal der gives 100 pct. kommunal garanti for lånet efter § 91 stk. 6 i almenboligloven.

 

Afdeling Ellebo er beliggende på Baltorpvej 39-91 i Ballerup. Boligerne er opført i 1963 og består af fire blokke i fire etager med i alt 284 boliger på i alt 19.696 m2.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Ejendomsselskab ansøger om godkendelse af skema A for nedrivning af 124 boliger i blok 1 og 2 i afdeling Ellebo.

 

Rådgivende ingeniørfirma Rambøll har udført en detaljeret statisk beregning af blok 1 og 2. Efterfølgende er beregningerne blevet efterberegnet af Jørgen Nielsen rådgivende ingeniører. Det har vist sig, at de to blokke har gamle bygningsfejl i fundamenterne. Udbedring af disse fejl vil løbe op i et større millionbeløb og kan derfor ikke finansieres af den igangværende renoveringssag.

 

Det vil ikke være realistisk at finansiere udgifterne til at rette op på de gamle fejl i fundamenterne og efterfølgende renovere boligerne, da de samlede udgifter vil være meget høje sammenlignet med anskaffelsessummen for et nyt byggeri.

 

I de to blokke er der 124 boliger på i alt 8.512 m2.

 

Anskaffelsessum og finansiering

 

Budget Udgift
Entrepriseudgifter m.m. 45.492.000 kr.
Administrationsomkostninger 10.394.000 kr.
Lejetab frem til 1. maj 2019 12.108.000 kr.
Genhusning 3.700.000 kr.
Gebyr 50.000 kr.
I alt 71.744.000 kr.

 

Landsbyggefonden har meddelt, at nedrivningen finansieres fuldt ud med et støttet lån fra fonden. Ydelsen på lånet betales af fondens renoveringsstøtteordning.

 

Ballerup Kommune skal give 100 pct. kommunal garanti på det støttede lån. Landsbyggefonden regaranterer 50 pct.

 

De realkreditlån, der er optaget, skal nedbringes således, at afdelingens resterende beboere ikke får huslejeforhøjelser, som følge af nedrivningen af de to blokke.

 

Derfor har Udbetaling Danmark foretaget en vurdering efter almenboliglovens § 28, stk. 4 og meddelt, at der skal ske en forholdsmæssig nedbringelse på de oprindelige lån i afdelingen med 42,22 pct.

 

Det svarer til ca. 15,7 mio. kr. Hertil kommer en andel af beboerindskuddene, der beløber sig til 363.000 kr.

 

Indfrielse af andel af realkreditlån og beboerindskud forudsættes i første omgang dækket af dispositionsfonden og evt. arbejdskapitalen i Ballerup Ejendomsselskab. Dispositionsfonden vil efterfølgende få en indtægt fra salg af byggeretter til nye boliger.

 

Finansiering med støttet lån og indfrielse af en andel af realkreditbelåning sikrer, at afdelingens øvrige beboere ikke får huslejeforhøjelser, som følge af nedrivningen.

 

Nedrivning af blokkene er godkendt af Ballerup Ejendomsselskabs repræsentantskab den 9. april og 4. december 2018.

 

Der er planer om at starte nedrivningen i maj 2019. Forinden skal der foreligge en godkendelse fra ministeriet, ligesom Kommunalbestyrelsen skal have godkendt et skema B, når arbejderne har været budt ud og den endelige anskaffelsessum ligger fast. Herudover skal der indhentes nedrivningstilladelse fra Center for By, Erhverv og Miljø.

 

Center for By, Erhverv og Miljø vurderer, at det samlet set vil være den bedste løsning at rive de to blokke ned i stedet for at renovere blokkene for et større millionbeløb.

 

Nybyggeri efter nedrivning

Administrationen er i dialog med Ballerup Ejendomsselskab (KAB) om idéer, behov og hvilke muligheder, der er i forhold til nybyggeri på afdeling Ellebos grund efter nedrivning.

 

Det er foreløbig i de indledende faser, hvor tanker om billige boliger til både enlige og børnefamilier, men også seniorer indgår sammen med en blanding af ejerformer m.m. i en bred vifte.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen direkte økonomiske konsekvenser, men der skal stilles en 100 pct. kommunal garanti på det støttede lån.

 

Landsbyggefonden regaranterer 50 pct.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Ansøgning (skema A) fra Ballerup Ejendomsselskab om nedrivning af 124 boliger, i alt 8.512 m2, i afdeling Ellebo på Baltorpvej i Ballerup med en samlet anskaffelsessum på 71.744.000 kr. godkendes.
   
 2. Nedrivningen finansieres med et støttet lån fra Landsbyggefondens renoveringsstøtteordning på 71.744.000 kr.
   
 3. Der gives kommunal garanti for det støttede lån på 71.744.000 kr.

 

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2017 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Ballerup Ejendomsselskab har sendt ansøgning om ændring af skema B for de nye boliger i afdeling Ellebo i Ballerup.

 

Det var oprindelig planen at bygge 52 nye boliger, dels som tagboliger på afdeling Ellebos fire blokke, samt ved at bygge en ekstra opgang på den blok, der ligger ud mod Baltorpvej.

 

Da det har vist sig, at bygningerne ikke kan bære tagboliger, herunder at to blokke søges nedrevet, ændres projektet til alene at omfatte 12 boliger på blok 3.

 

Denne indstilling, hvor projektet ændres til 12 boliger, erstatter den tidligere godkendelse af skema B den 27. februar 2017, hvor der blev godkendt opførelse af 52 boliger på i alt 4.998 m2.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. februar 2017 skema B for opførelse af 52 nye boliger i afdeling Ellebo.

 

I samme møde godkendte Kommunalbestyrelsen en sag om renovering af de fire blokke i afdeling Ellebo.

 

Kommunalbestyrelsen skal, jf. kapitel 9 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger, godkende skema B inden byggeriet kan sættes i gang. Endvidere skal alle væsentlige projektændringer godkendes. 

 

Afdeling Ellebo er beliggende på Baltorpvej 39-91 i Ballerup. Boligerne er opført i 1963 og består af fire blokke i fire etager med i alt 284 boliger på i alt 19.696 m2.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Ejendomsselskab søger om at ændre skema B for nybyggeri af de planlagte nye boliger i afdeling Ellebo.

 

I februar 2017 blev skema B for 52 nye boliger på i alt 4.998 m2, godkendt. Den samlede anskaffelsessum beløb sig til 120.150.808 kr.

 

Det var planen at opføre boligerne sideløbende med at blokkene blev renoveret. Renoveringen blev sat i gang i april 2017.

 

Da det har vist sig, at der er store udfordringer med bl.a. gamle bygningsfejl i fundamenterne, bliver det alene muligt at opføre 12 nye boliger på taget af blok 3.

 

De nye boliger opføres med samme facadeudtryk, således at blok 3 får et ensartet udtryk.

 

De nye boliger opføres efter reglerne i BR2020 samt Nordic Builts principper om bæredygtigt byggeri.

 

Det bliver 6 stk. 2-rums boliger på 67,5 m2 og 6 stk. 3-rums boliger på 102,5 m2, i alt 1.020 m2.

 

Anskaffelsessum og finansiering

Den samlede anskaffelsessum beløber sig til 24.520.718 kr., det svarer til ca. 24.040 kr. pr. m2.

 

Maksimumsbeløb for familieboliger i 2017 22.890 kr. pr. m2
Energitillæg for etageboliger 1.150 kr. pr. m2
I alt 24.040 kr. pr. m2

 

Anskaffelsessum Udgift
Grundudgifter 89.000 kr.
Entrepriseudgifter 19.563.200 kr.
Omkostninger 4.501.518 kr.
Gebyrer 367.000 kr.
I alt 24.520.718 kr.

 

Finansiering  Beløb
Realkreditlån 21.578.232 kr.
Kommunal grundkapital 2.452.072 kr.
Beboerindskud 490.414 kr.
I alt 24.520.718 kr.

 

Husleje

Huslejen forventes at blive 1.118 kr. pr. m2, det er samme niveau som ved godkendelsen af skema B i februar 2017. Hertil kommer forbrugsudgifter til varme og vand.

 

Husleje eksempler Månedlig husleje uden forbrug Indskud
2 rums boliger på 67,5 m2 6.289 kr. 32.454 kr.
3 rums boliger på 102,5 m2 9.550 kr. 49.281 kr.

 

Boligerne forventes at være klar til indflytning i maj 2019.

 

Center for By, Erhverv og Miljø vurderer, at projektet lever op til reglerne i lov om almene boliger og bekendtgørelse om støtte til almene boliger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ved behandlingen af skema B i februar 2017 blev der godkendt et kommunalt grundkapitallån på 12.015.081 kr. Lånet er afregnet til Ballerup Ejendomsselskab.

 

Det kommunale grundkapitallån til 12 nye boliger på 1.020 m2 beløber sig til 2.452.072 kr.

 

Når projektændringen af skema B er godkendt, vil Landsbyggefonden opkræve det overskydende grundkapitallån hos Ballerup Ejendomsselskab og det tilbagebetales efterfølgende til Ballerup Kommune. 

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Skema B for opførelse af 12 nye familieboliger i afdeling Ellebo på Baltorpvej i Ballerup, med en samlet anskaffelsessum på 24.520.718 kr. godkendes.
   
 2. Boligernes finansiering med realkreditlån på 21.578.232 kr., beboerindskud på 490.414 kr. og kommunalt grundkapitallån på 2.452.072 kr. godkendes.
   
 3. Det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.
   
 4. Den foreløbige husleje uden forbrugsafgifter godkendes med en gennemsnitlig leje på 1.118 kr. pr. m2 årligt.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2018 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Årsregnskaber og revisionsprotokollater for IT-Forsyningen I/S blev godkendt på bestyrelsesmøderne henholdsvis den 18. marts 2016 og den 27. marts 2017. Regnskaberne er uden anmærkninger og forbehold.

 

Årsregnskaberne for 2015 og 2016 for IT-Forsyningen I/S forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse nu, da de ved en fejl ikke tidligere er blevet forelagt til godkendelse.

 

Baggrund

Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner besluttede i juni 2013 at oprette et fælles it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S.

 

Af vedtægterne for IT-Forsyningen I/S fremgår det, jf. punkt 14.3, at årsregnskaberne skal forelægges til godkendelse i kommunalbestyrelserne i de tre interessentkommuner.

 

Efterfølgende indsendes regnskaberne til Ankestyrelsen, som bl.a. fører tilsyn med kommunernes revision af § 60-selskaber. Ankestyrelsen har gjort opmærksom på, at den ikke har modtaget regnskaberne for 2015 og 2016.

 

Ankestyrelsen henviser til bestemmelserne i styrelsesloven, § 45, stk. 2, hvoraf det fremgår, at Kommunalbestyrelsen i et møde træffer afgørelse om regnskabets godkendelse. Denne bestemmelse gælder også for kommunale fællesskaber, herunder § 60-selskaber.

 

Sagsfremstilling

Årsregnskaberne og revisionsprotokollaterne for 2015 og 2016 for IT-Forsyningen I/S blev fremlagt på bestyrelsesmøderne henholdsvis den 18. marts 2016 og den 27. marts 2017 og blev efterfølgende underskrevet af bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S. Årsregnskaberne for 2015 og 2016 for IT-Forsyningen I/S er ved en fejl ikke tidligere er blevet forelagt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

 

Regnskaberne er uden anmærkninger og forbehold.

 

Revisionen har dog følgende forhold, som er af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskaberne:

 

Regnskabet for 2015

Der er i 2015 igangsat en proces for etablering af detaljerede forretningsgange og interne kontroller, der forebygger og opdager fejl i årsregnskabet, som er fortsat i 2016, ligesom der fra sommeren 2015 har været fokus på økonomistyring og opfølgning.

 

Det er revisionens konklusion, at der er etableret en velfungerende økonomistyring, men at der fortsat er enkelte områder, hvor forretningsgangene og de tilhørende beskrivelser og interne kontroller kan forbedres.

 

Regnskabet for 2016

Der blev i 2015 igangsat en proces for etablering af detaljerede forretningsgange og interne kontroller, der forebygger og opdager fejl i årsregnskabet, og denne er forsat i 2016.

 

Det er revisionens konklusion, at der er etableret en velfungerende økonomistyring, men at der fortsat er enkelte områder, hvor forretningsgangene og de tilhørende beskrivelser og interne kontroller kan forbedres. Endelig afklaring heraf er iværksat i første kvartal 2017.

 

Regnskabet for 2017 har tidligere været behandlet i Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2018. Her bemærkede IT-Forsyningen I/S om forbedring af enkelte afstemninger (Bank, Debitor og Kreditor), at de har modtaget rådgivning fra Deloitte, samt at der er foretaget afstemninger, og at disse er dokumenteret bedre.

 

Bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S har meddelt ejerkommunerne, at der nu er sikret sammenhæng mellem ejerkommunernes og selskabets budget- og regnskabsprocesser.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. Årsregnskabet for 2015 for IT-Forsyningen I/S godkendes, og revisionens bemærkninger i revisionsprotokollatet godkendes.
   
 2. Årsregnskabet for 2016 for IT-Forsyningen I/S godkendes, og revisionens bemærkninger i revisionsprotokollatet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2018 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal godkende korrigeret budget 2019 for IT-Forsyningen I/S.

 

Budgettet er fremlagt på bestyrelsesmødet den 23. november 2018, hvor det blev godkendt af bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S.

 

Baggrund

Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner besluttede i juni 2013 at oprette et fælles it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S. Den 1. september 2018 er selskabet udvidet med Allerød Kommune.

 

Af vedtægterne for IT-Forsyningen I/S fremgår det, jf. punkt 13.1-3, at budget skal forelægges til godkendelse i de fire interessentkommuner.

 

Hjemmel: Styrelsesloven, § 60.

 

Sagsfremstilling

IT-Forsyningens budget for 2019 blev behandlet og godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2018.

 

Budgettet var fremskrevet med KLs vægtede fremskrivningsprocent og var fremskrevet på basis af budget 2018 efter den 3 pct. besparelse, som IT-Forsyningen I/S var blevet pålagt. Dvs. at IT-Forsyningen I/S også i 2019 har indarbejdet en besparelse på 1,5 mio. kr. Det fremlagte budget var i balance inden for de gældende budgetrammer.

 

I samme forbindelse blev det oplyst, at der ville komme et korrigeret budget i forbindelse med Allerød Kommunes indtræden i IT-Forsyningen I/S den 1. september 2018.

 

Dette budget er nu modtaget og forelægges hermed til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Budgettet er korrigeret for Allerød Kommunes indtræden og fordelt på de fire kommuner.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Af budgettet for 2019 fremgår de respektive interessentkommuneres betaling fordelt på basisydelse, abonnement samt andre ydelser. Herudover rummer budgetforslaget ingen øvrige økonomiske konsekvenser for ejerkommunerne.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. Det korrigerede budget 2019 for IT-Forsyningen I/S godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Indhold

Sammendrag

Enhedslisten ønsker, med vedtagelsen af en udtalelse på KLs Delegeretmøde 2019, at bakke op om KLs bestyrelse i økonomiforhandlingerne med staten, og ved dens arbejde med at få indflydelse på den kommende revision af budgetloven.

 

Baggrund

Hvert år indgår regeringen og KL en aftale om kommunernes økonomi. Siden 2014 har denne aftale været underlagt budgetloven og de tilhørende sanktionsregler.

 

Budgetloven medfører bl.a., at finansministeren kan beslutte at tilbageholde statstilskud, det såkaldte betingede bloktilskud, til kommunerne, hvis de kommunale budgetter under ét ikke overholder den indgåede aftale mellem regeringen og KL.

 

Sagsfremstilling

Enhedslisten mener at de kommunale budgetter er så pressede, at kommunerne ofte tvinges til en uhensigtsmæssig økonomistyring, hvor en lille overskridelse kræver, at den enkelte kommune sætter ind med det samme, uanset om det er hensigtsmæssigt på langt sigt, blot for at undgå at rammerne overskrides.

 

Ballerup Kommunes kommunalbestyrelse er tilhængere af det kommunale selvstyre og mener, at skiftende regeringer har taget så meget økonomisk magt, at kommunernes selvstyre reelt bliver kompromitteret, hvis vi giver os yderligere på vores økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Enhedslisten indstiller følgende:
 

Ballerup Kommune ønsker følgende udtalelser sat til afstemning:

 1. KLs delegeretmøde bakker KLs bestyrelse op i dens anstrengelser for at sikre en økonomiaftale for 2020, som indskrænker sanktionsmulighederne.
   
 2. KLs delegeretmøde bakker KLs bestyrelse op i dens anstrengelser for at sikre en revision af budgetloven, som indskrænker sanktionsmulighederne.

Beslutning

Indstilles ikke til godkendelse

 

Ali Abbasi (Ø) og Ulrik Falk-Sørensen (F) indstiller til Kommunalbestyrelsen, at forslaget godkendes.

Indhold

Sammendrag

Enhedslisten ønsker, at Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune opfordrer KLs Delegeretmøde til at vedtage en række udtalelser, der opfordrer Folketinget til at foretage ændringer i budgetloven, der skal skabe mulighed for, at kommunerne kan optimere deres økonomistyring.

 

Baggrund

Budgetloven giver på nuværende tidspunkt kommunerne et snævert handlerum, dette bør udvides i forbindelse med den forestående evaluering af budgetloven. Derfor ønsker Enhedslisten, at kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune viderebringer forslag til ændringer af budgetloven via en udtalelse ved det kommende KL Delegeretmøde.

 

Sagsfremstilling

Med henblik på at forbedre kommunernes muligheder for at planlægge drifts- og anlægsopgaver langsigtet foreslår Ballerup Kommunes kommunalbestyrelse, at:

 

KLs Delegeretmøde vedtager en fælles udtalelse, der opfordrer Folketinget til at lave en række ændringer af budgetloven, der skal forbedre kommunernes handlerum for at planlægge drifts- og anlægsopgaver:

 1. KLs Delegeretmøde vedtager en udtalelse, der opfordrer Folketinget til at indføre en automatisk demografisk regulering af driftsrammen. På den måde vil kommunerne kunne få et reelt økonomisk grundlag for at opretholde velfærden.
   
 2. KLs Delegeretmøde vedtager en udtalelse, der opfordrer Folketinget til at indføre flerårige budgetrammer, det vil gøre det muligt for kommunerne at planlægge med investeringer, der tager hånd om fremtidige udfordringer og dermed håndterer udgiftspresset på længere sigt.
   
 3. KLs Delegeretmøde vedtager en udtalelse, der opfordrer Folketinget til at indføre en undtagelse fra servicerammen for investeringer, der laves for at give besparelser på de udgifter, der ligger udenfor servicerammen, fx på beskæftigelsesområdet.
   
 4. KLs Delegeretmøde vedtager en udtalelse, der opfordrer Folketinget til at indføre en undtagelse fra anlægsrammen for investeringer i energibesparelser og andre forebyggende tiltag imod klimaforandringerne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Enhedslisten indstiller følgende:


Ballerup Kommune ønsker, at budgetloven bliver behandlet på KLs delegeretmøde 2019, hvor følgende udtalelser ønskes sat til afstemning:

 1. Den demografiske udvikling presser den kommunale økonomi, derfor støtter KLs delegeretmøde KLs bestyrelse i arbejdet for at indføre en automatisk demografisk regulering af driftsrammen.
   
 2. Kommunernes etårige budgetrammer gør det unødigt besværligt at lave langsigtet økonomistyring, der tager hånd om udgiftspresset på længere sigt. Derfor støtter KLs delegeretmøde KLs bestyrelse i at opfordre Folketinget til at indføre flerårige budgetrammer.
   
 3. Nogle enkelte udgiftsområder, hovedsageligt beskæftigelsesområdet, ligger udenfor servicerammen. Hvis en kommune investerer i området, med henblik på at spare ressourcer på den lange bane, kan der være modsatgående incitamentstrukturer, i og med at der bliver brugt servicerammeressourcer på noget, der ikke vil give et serviceramme-”afkast”. Dette skal der gøres op med, derfor bakker KLs Delegeretmøde KLs bestyrelse op i indsatsen for at få indført undtagelser fra servicerammen for investeringer, der laves for at give besparelser på de udgifter, der ligger udenfor servicerammen, fx på beskæftigelsesområdet.
   
 4. Folketinget har vedtaget en række klimamål. For at kommunerne aktivt kan medvirke til, at disse nationale mål nås, er det nødvendigt med væsentlige investeringer, som risikerer yderligere at belaste vores allerede pressede anlægsramme. KLs Delegeretmøde bakker derfor KLs bestyrelse op i arbejdet for at få indført en undtagelse fra anlægsrammen for investeringer i energibesparelser og andre forebyggende tiltag, der skal bidrage til at nå de nationale klimamål.

Beslutning

Indstilles ikke til godkendelse

 

Ali Abbasi (Ø) og Ulrik Falk-Sørensen (F) indstiller til Kommunalbestyrelsen, at forslaget godkendes.


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen 27. november 2017 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Forslag til revideret Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune forelægges til godkendelse.

 

Baggrund

Baggrunden for ændringerne i Styrelsesvedtægten for Ballerup Kommune er et politisk ønske om at udvide Økonomiudvalget fra 9 til 11 medlemmer.

 

Sagsfremstilling

Administrationen forelægger forslag til ny Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune. Ændringen omfatter en udvidelse af Økonomiudvalget fra de nuværende 9 medlemmer til 11 medlemmer. Hensigten med udvidelsen er at sikre, at alle partier er repræsenteret i Økonomiudvalget. Udvidelsen ønskes foretaget for indeværende valgperiode.

 

Da det ikke er muligt at sætte tidsbegrænsning på udvidelsen, vil administrationen i efteråret 2021, umiddelbart inden kommunalvalget, forelægge forslag til ny Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune, hvor antallet af medlemmer i Økonomiudvalget igen reduceres fra 11 til de nuværende 9.

 

Ud over ovenstående ændring har administrationen foretaget en konsekvensrettelse i styrelsesvedtægten, da det kriminalitetsforberedende arbejde, herunder SSP, ligger under Økonomiudvalget.

 

Den nye styrelsesvedtægt skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen henholdsvis den 28. januar 2019 og 25. februar 2019. Hvis styrelsesvedtægten godkendes, træder den i kraft den 1. marts 2019.

 

I forlængelse af andenbehandlingen, som er planlagt til den 25. februar 2019, vil der blive fremlagt en sag om udpegning af de 2 nye medlemmer af Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Den samlede udgift til udvidelse af Økonomiudvalget med 2 medlemmer er 41.495,76 kr. pr. år. Udgiften dækkes inden for den samlede ramme af op til 305 pct. af borgmestervederlaget til øvrige vederlæggelser til politiske udvalg.

Bilag

3 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

 1. Det godkendes, at Økonomiudvalget udvides fra 9 til 11 medlemmer.
   
 2. Udvidelsen af Økonomiudvalget gælder for indeværende valgperiode, således at administrationen fremlægger forslag til ny styrelsesvedtægt i efteråret 2021.
   
 3. Forslag til Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. november 2015 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Ballerupaftalen har løbet i tre år, og er nu blevet evalueret, og det kan konkluderes at aftalen gør en positiv forskel med sit fokus på en bred beboersammensætning med social og økonomisk sammenhængskraft i de almene boligområder. I forhold til succeskriterierne er der en klar positiv udvikling på tre ud af fire hovedpunkter i aftalen.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i efteråret 2014, at der blev igangsat et samarbejde med boligorganisationerne, der skulle understøtte visionen om at knytte borgere, boliger, uddannelse og erhverv tættere sammen.

 

I 2015 satte de almene boligorganisationer og Ballerup Kommune sig sammen og lavede Ballerupaftalen. Aftalen har til formål at sikre en bred beboersammensætning med social og økonomisk sammenhængskraft i de almene boligområder.

 

Efterfølgende blev der indgået nye anvisningsaftaler med de enkelte boligorganisationer, hvori aftalen blev implementeret med fleksibel udlejning mv.

 

Ballerupaftalen har løbet siden, og er nu evalueret sammen med boligorganisationerne.

 

Sagsfremstilling

Ballerupaftalen har løbet siden december 2015, og anvisningsaftalerne i forhold til de enkelte boligorganisationer er indgået i løbet af 2016.

 

Ifølge aftalen skal der laves en midtvejsevaluering, og i aftalen er opstillet en række succeskriterier i forhold til de 55 boligafdelinger, som aftalen omfatter.

 

Denne evaluering går på selve Ballerupaftalen og sideløbende sker der en evaluering af de aftaler der er indgået med de enkelte boligorganisationer med baggrund i den overordnede Ballerupaftale. Det er derfor i de enkelte aftaler, at evt. justeringer vil ske.

 

Evalueringsresultatet har været drøftet samlet med boligorganisationerne, og der er enighed om, at det går den rigtige vej, og at Ballerupaftalen fortsætter som overordnet rammeaftale for de aftaler, der er indgået med de enkelte boligorganisationer. Der er endvidere enighed om, at en gennemgang og evt. revision af Ballerupaftalen foretages inden udgangen af 2019, da der i 2020 skal laves nye aftaler med de enkelte boligorganisationer. Andre kommuner arbejder på, at indgå tilsvarende aftaler med deres boligorganisationer.

 

I forhold til succeskriterierne er der en klar positiv udvikling på tre ud af fire hovedpunkter i aftalen.

 

De fire hovedpunkter er:

 • Arbejde mod, at maks. 21 pct. af beboerne (18-59 år) er på offentlig forsørgelse.
   
 • Arbejde mod, at mindst 65 pct. af beboerne (18-69 år) har erhvervskompetencegivende uddannelse.
   
 • Arbejde mod, at mindst 25 pct. af beboerne er mellem 0-18 år.
   
 • Arbejde mod, at maks. 16 pct. af beboerne er over 70 år.

Ud over de fire hovedpunkter var der to succeskriterier omkring særleverancer af boliger til udenlandske talenter og DTU-studerende.

 

Evaluering af hovedpunkterne og udviklingen i perioden er beskrevet i notatet, der er vedlagt som bilag.

 

Det kan konkluderes at Ballerupaftalen gør en positiv forskel med sit fokus på en bred beboersammensætning med social og økonomisk sammenhængskraft i de almene boligområder.

 

I forhold til succeskriterierne er der en klar positiv udvikling på tre ud af fire hovedpunkter i aftalen.

 

Kriteriet omkring flere børn i de almene boligafdelinger er generelt under pres og ikke opfyldt.

 

Det er vigtigt, at der også fremadrettet er fokus på den brede beboersammensætning, herunder at gøre det synligt attraktivt for børnefamilier at bo alment i de mange gode boliger, der findes rundt i kommunen.

 

Administrationen vil i den kommende tid afholde møder med boligorganisationerne for en evaluering af de enkelte anvisningsaftaler og evt. justere disse for at arbejde mere mod de aftalte succeskriterier.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at 

 1. Evalueringen af Ballerupaftalen tages til efterretning.

Beslutning

Undersøges. Ny sag forelægges.

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 21. august 2018 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Repræsentanter fra Bycirklen besøgte Wuxi i Kina den 20. oktober til den 26. oktober 2018 i forbindelse med Wuxi Sister Cities International Forum.

 

Bycirklen har udarbejdet en rapport om besøget til orientering.

 

Baggrund

Bycirklen har siden 2007 haft en samarbejdsaftale med Wuxi i Kina. Aftalen evalueres og fornyes hvert tredje år. Samarbejdet evalueres næste gang i 2020. Gennem årene er der etableret en række samarbejdsaktiviteter, særligt inden for skole- og uddannelsesområdet og inden for erhvervsfremme.

 

10-året for Bycirklens samarbejde med Wuxi blev i 2017 markeret i Egedal Kommune. Wuxi har haft et ønske om, at 10-året også blev markeret i Wuxi. Dette skulle finde sted i forbindelse med Wuxi International Sister Cities Forum, der fandt sted i Wuxi den 23.-25. oktober 2018.

 

Repræsentanter fra Økonomiudvalgene i Frederikssund, Egedal og Ballerup Kommuner deltog i besøget.

 

Sagsfremstilling

Bycirklens delegation besøgte i oktober 2018 Wuxi med de følgende mål, at:

 • Repræsentere Bycirklen samt deltage i Wuxi International Sister Cities Forum den 23.-24. oktober 2018
 • Indgåelse af samarbejdsaftale på myndighedsniveau (Memorandum of Understanding) mellem Bycirklen og Wuxi for at understøtte vidensudveksling og samarbejde mellem parter i sundhedssektoren (pt. konkrete aktiviteter mellem LEO Pharma Ilab og Wuxi Peoples Hospital no 2)
 • Indgåelse af samarbejdsaftale mellem NEXT Ballerup og Wuxi City College of Vocational Technology med henblik på at etablere en frisøruddannelse i Wuxi
 • Forøge kendskabet til samarbejdet og aktiviteterne på skole- og uddannelsesområdet ved at besøge Egedals samarbejdsskole Xizhang Middle school samt Borupgaard Gymnasiums samarbejdsskole, Shibei High School.
 • Introducere (nye) byråds- og kommunalbestyrelsesmedlemmer til Bycirklens Kina-samarbejde og ved selvsyn få indsigt i Kina-samarbejdets mange aktiviteter.

Herudover var følgende overordnede mål stillet op for besøget:

 • Markere 10-året for samarbejdet mellem Bycirklen og Wuxi
 • Styrke samarbejdsrelationerne mellem Bycirklen og Wuxi og dermed øge mulighederne for endnu flere konkrete og succesfulde samarbejdsprojekter.

Besøget viste, at Bycirklen gennem årene har fået opbygget en stærk relation til Wuxi, og at Bycirklen regnes for en af Wuxis vigtigste internationale samarbejdspartnere på myndighedsniveau.

 

Herudover vidner de konkrete resultater og aftaler på uddannelses- og erhvervsområdet om, at den stærke myndighedskontakt netop åbner døre og baner vej for uddannelsesinstitutioner og erhvervsvirksomheder.

 

Repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne og erhvervsvirksomheder orienterede således Bycirklens delegation om, hvor afgørende myndighedskontakten er for at kunne etablere deres aktiviteter i Wuxi, og hvordan disse aktiviteter er en del af deres udviklingsarbejde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der har været en udgift på 16.043 kr. pr. deltager for at være med på rejsen.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 1. Orienteringen om Bycirklens besøg i Wuxi den 20. oktober til den 26. oktober 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Indhold

Sammendrag

Orientering om fælles transport for deltagerne fra Egedal, Frederikssund og Ballerup Kommuner til KLs Kommunalpolitiske Topmøde i Aalborg den 21.-22. marts 2019. Der er afgang til Aalborg onsdag den 20. marts 2019.

 

Baggrund

Repræsentanter fra økonomiudvalgene i Egedal, Frederikssund og Ballerup Kommuner har drøftet muligheden for at arrangere fælles transport til fælles arrangementer, så man kan benytte transporttiden til dialog og sparring på tværs af de tre kommuner.

 

Sagsfremstilling

Da repræsentanterne fra økonomiudvalgene i Egedal, Frederikssund og Ballerup Kommuner, i regi af Bycirklen, deltog i en tur til Kina i efteråret 2018, drøftede de tre kommuners politikere, hvordan de kunne få bedre adgang til at tale sammen på tværs af kommunerne. Her dukkede ideen om fælles bustransport til KLs kommende Kommunalpolitiske Topmøde op.

 

KLs Kommunalpolitiske Topmøde afholdes i Aalborg den 21.-22. marts 2019. Økonomiudvalget i Ballerup Kommune har tidligere truffet beslutning om at tage afsted onsdag den 20. marts 2019.

 

Der er i den forbindelse arrangeret fællestransport for deltagerne fra de tre kommuner, og rejseplanen ser således ud:
 

Udrejse onsdag den 20. marts 2019 - mødested foran Ballerup Rådhus:

 • Der arbejdes p.t. med det endelige afgangstidspunkt, da der er flere forskellige hensyn, når der skal koordineres med tre kommuners deltagelse. Der bestilles færge fra Sj. Odde med Molslinjen.

Hjemrejse den fredag 22. marts 2019 - mødested foran Aalborg Kongres- & Kulturcenter:

 • Kl. 12.00  Afgang med bus fra Aalborg Kongres- & Kulturcenter til Aarhus.
      
 • Kl. 14.15  Der er bestilt færge fra Aarhus med Molslinjen.
    
 • Kl. 17.00  Forventet ankomst til Ballerup Rådhus.

Forplejning på udrejsen

Der købes ikke mad på færgen, men medbringes sandwich og drikkevarer til turen.

Forplejning på hjemrejsen
Der er bestilt frokost "to go" via Kommunalpolitisk Topmøde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bus og færge og forplejning koster samlet ca. 24.000 kr. Priserne er for tur/retur.

 

Udgiften til bussen, færgen samt forplejningen skal deles mellem Ballerup, Frederikssund samt Egedal Kommuner.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

 1. Orienteringen om fælles transport med Egedal, Frederikssund og Ballerup Kommuner til KLs Kommunalpolitiske Topmøde i Aalborg den 20. marts 2019 med hjemkomst den 22. marts 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 13. juni 2017 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune ønsker at være en social ansvarlig arbejdsplads. Kommunen arbejder på at forebygge ledighed ved bl.a. at fastholde allerede ansatte og tage ledige ind i forløb på institutioner, arbejdspladser mv. i kommunen.
 

Der udarbejdes en status for Ballerup Kommunes sociale ansvar som arbejdsgiver to gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt en gang årligt til Økonomiudvalget.

 

Til orientering er der i august 2018 indgået en national aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats, hvor aftaleparterne er enige om, at kompleks lovgivning med mange proceskrav og særregler ikke må stå i vejen for en effektiv beskæftigelsesindsats. Det betyder, at aftaleparterne er enige om, at tiden ikke skal bruges på skemaer og registreringer, som ikke giver mening eller på ulogiske regler, der begrænser muligheden for at give den enkelte borger den indsats, der skal til for at komme tættere på selvforsørgelse. Aftalen vil blive implementeret af Center for Arbejdsmarked.

 

Baggrund

Ballerup Kommunes strategi for arbejdsgiverens sociale ansvar blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen i juni 2017.

 

Sagsfremstilling

Center for Arbejdsmarked har, via Jobcenter Ballerup, ansvaret for at samarbejde med arbejdspladserne i Ballerup Kommune om de enkelte ansættelsestypers anvendelse og muligheder. I forhold til Ballerup Kommune som arbejdsgiver har Centrene for Arbejdsmarked samt HR og Organisationsudvikling oprettet et formaliseret samarbejdsforum omkring ansatte på særlige vilkår og i de forskellige støtteordninger.
 

Ballerup Kommunes sociale ansvar udmøntes bl.a. i ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår, hvormed menes:

 • Fastansatte i fleksjob
 • Skånejob
 • Midlertidigt ansatte i løntilskud
 • Virksomhedspraktik
 • Seniorjob
 • Nyttejob
 • Jobrotation
 • Elever og praktikanter.

I dag er der ansatte på særlige vilkår svarende til cirka 10,4 pct. af det samlede antal ordinært ansatte.

 

Det oplyses, at der pr. 30. november 2018 har været 55 borgere i løntilskud i private virksomheder, mens de aktuelle tal for borgere i Ballerup Kommunes løntilskudsansættelser fremgår nedenfor.
 

Som led i administrationens udmøntning af det sociale ansvar etableres løntilskudsstillinger på de kommunale arbejdspladser med henblik på ansættelse af Ballerup Kommunes egne ledige i et samarbejde mellem Jobcenter Ballerup og de enkelte arbejdspladser.
 

Ordinære job i Ballerup Kommune (4.691 stillinger): Almindelige opslag og ansættelser efter gældende overenskomster.
 

Ansatte på særlige vilkår (opgjort som enkeltpersoner), der er eller har været ansat på et hvilket som helst tidspunkt i andet halvår i 2018. Udviklingen for hele 2017 samt første halvår af 2018 kan ses i bilag.

 • Løntilskud (71)
 • Virksomhedspraktik (71)
 • Jobrotation (0)
 • Nyttejob (42)
 • Fleksjob (112)
 • Seniorjob (26)
 • Skånejob (14)
 • Elev- og praktikpladser (157).

Som noget nyt opgøres, hvor mange af de ansatte i løntilskud, der er bosiddende i Ballerup Kommune. Det kan ses i bilag, at langt størstedelen af de løntilskudsansatte er lokale ledige. Tallet forventes forøget, da fokus vil være på at skabe løntilskudsjob, der matcher de lokale lediges kompetencer.

 

I budget 2018 blev det besluttet at oprette en central pulje til nyoprettede fleksjob for Ballerup Kommunes borgere. Status er, at der på nuværende tidspunkt er ansat 12 personer i ordningen. Der vil fortsat være fokus på at få oprettet yderligere fleksjob i 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i budgettet beregnet lønudgifter til 45 forsikrede ledige helårspersoner i offentligt løntilskud. Den nuværende andel af løntilskudspersoner vurderes at kunne holdes inden for budgettet.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Centrene for Arbejdsmarked samt HR og Organisationsudvikling indstiller, at

 1. Status på Ballerup Kommunes sociale ansvar som arbejdsgiver i 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 13. december 2016 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Der gives en status for arbejdet med tidsbestilling i Borgerservice.

 

Baggrund

Fredag den 10. august 2018 blev der indført tidsbestilling til alle besøg på rådhuset. Der gives en status på erfaringerne efter de første fem måneder.

 

Sagsfremstilling

Fredag den 10. august 2018 blev der indført tidsbestilling til alle besøg på rådhuset. Det nye tidsbestillingssystem har nedbragt den ventetid på rådhuset, som tidligere kunne opstå, når borgerne ankom på samme tid og havde ærinder i Borgerservice. Tidsbestillingssystemet giver mulighed for at fordele ekspeditionstider hen over dagen, så borgerne altid bliver betjent til den aftalte tid og dermed undgår ventetid. Borgerne har hermed fået mulighed for at bestille en tid, der passer ind i deres hverdag og øvrige aftaler. Det er meget sjældent at tiden overskrides, og i de tilfælde det er sket, har borgerne oplevet en gennemsnitlig ventetid på 18 sekunder.

 

I den sidste periode har Borgerservice arbejdet med justering af antallet af tider til borgerne. Hvis der er bemanding til det, indsættes flere tider, når der er ekstra mange henvendelser. Borgerservice kan samtidigt justere ned i perioder med få henvendelser og udnytte ressourcerne til sagsbehandling i baglandet. På den måde kan tiden udnyttes bedst muligt og ressourcerne kan bruges, hvor der er behov for dem.  

 

Borgerservice oplever en høj tilfredshed blandt borgerne. Ifølge ”Happy or not-målinger", trykker 97 pct. af borgerne "positiv" eller "meget positiv", når de vurderer deres besøg i Borgerservice. Der har i perioden ikke været klager fra borgerne over indførelsen af tidsbestilling.

 

De borgere, der møder op i Borgerservice uden at have en tid, tilbydes en tid samme dag eller efterfølgende dag. Dette har været muligt at leve op til i hele perioden. 

 

Orientering om de fremadrettede perspektiver og aktuelle indsatser i Borgerservice fremgår af bilag, navnlig i forbindelse med arbejdet med automatisering og digitalisering af arbejdsgange.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at 

 1. Orienteringen om tidsbestilling og digitalisering i Borgerservice tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 20. november 2018 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

I sagen præsenteres rollen som "velkomstvært" i Ballerup Kommune og sammenhængen til integrationslovens krav til den kommunale integrationsindsats. Med "velkomstværten" redefineres den hidtidige "social viceværts" funktion med det formål at styrke fokus på integrationsborgernes udvikling via bolig til selvforsørgelse og medborgerskab.

 

Økonomiudvalget tager "velkomstværtens" rolle, funktioner og finansiering, som en del af den samlede integrationsopgave og økonomi til efterretning.

 

Baggrund

På Økonomiudvalgets møde den 18. september 2018 og den 20. november 2018, ønskede udvalget en yderligere afklaring af rollen som "velkomstvært" i Ballerup Kommune, herunder økonomien heri, samt hvorvidt der er andre kommunale tilbud om støtte, der overlapper rollen som "velkomstvært".

 

Sagsfremstilling

Integrationsarbejde mellem lovkrav og effekter

Funktionen som "velkomstvært" er bundet op på de krav, som integrationsloven stiller til den kommunale integrationsindsats, herunder:

 • Tage udgangspunkt i den enkelte udlændings ansvar for sin egen integration.
 • Bidrage til, at nyankomne udlændinge sikres mulighed for deltagelse på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv.
 • Bidrage til, at nyankomne udlændinge hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse.
 • Bibringe den enkelte udlænding en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer.

Dette konkretiseres via et integrationsprogram for flygtninge og familiesammenførte. Jf. integrationslovens kapitel fire skal det være en kombination af danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud, der tager udgangspunkt i integrationsborgerens situation.

 

Rollen som "velkomstvært" bliver således en sammensat funktion bestående dels af at samarbejde med borger om at mindske/fjerne de barrierer, der erfaringsmæssigt kan være for en arbejdsmarkedsrettet indsats, dels holde et stærkt fokus på det virksomhedsrettede arbejde for at støtte integrationsborgernes progression frem mod selvforsørgelse.

 

På den måde skal rollen som "velkomstvært" understøtte en kombination af tre faglige indsatser:

 • Den boligpraktiske støtte, særligt i den allerførste periode hvor både boligform og velfærdssamfundets krav og forventninger skal forstås og læres.
 • Den borgerskabsrettede støtte til at blive en aktivt bidragende og selvforsørgende borger i det danske samfund.
 • Den direkte og jobskabende støtte til rådighed, jf. integrationslovens kapitel fem, herunder arbejde med borgernes job- eller uddannelsesmål, støtte til jobnet samt jobsøgning.

Økonomi i rollen som "velkomstvært"

På Økonomiudvalgets møde den 18. september 2018 blev økonomien til rollen som "velkomstvært" taget op i sammenhæng til forslag om en generel udflytning af flygtningeborgere fra "Møllen" til andre midlertidige boliger og etablering af en delebolig til fire flygtninge. Derfor var der beregnet en øget udgift til værtsfunktionen, som konsekvens af en øget lønudgift til dækning af øget arbejdsbelastning i opgaven som "velkomstvært", når den skulle fungere på flere, fra hinanden geografisk adskilte adresser og lejligheder.

 

På Økonomiudvalgets møde den 18. september 2018 blev det besluttet at adskille sagen om "velkomstværten" fra den øvrige sag om etablering af delebolig og udflytning fra "Møllen".

 

Da udgifterne til delebolig og generel udflytning fra "Møllen" således ikke længere var relevante, forsvandt behovet for at justere økonomien i rollen som "velkomstvært", der var derfor ingen økonomiske konsekvenser i sagen den 20. november 2018.

 

Den nuværende økonomi for rollen som "velkomstvært" isoleret set, beskrives under ”Økonomiske konsekvenser og finansiering”.

 

Alternative tilbud om støtte

Ballerup Kommune tilbyder, en række støttefunktioner i regi af serviceloven, som ville kunne fungere som et individuelt ad hoc tilbud til borgere med behov for især social og psykologisk støtte. Disse fremgår af bilag.

 

Serviceloven rummer mulighed for at særligt § 11 kan bringes i spil til støttefunktioner bredt, når integrationsborgeren har sociale eller andre problemer, men ikke i forhold til den boligfunktion, som er et af omdrejningspunkterne for "velkomstværten".

 

En sådan alternativ løsning vil dog miste den langstrakte kontakt med et arbejdsmarkedsrettet, voksenpædagogisk og kulturelt sigte, som netop ligger i en rolle som "velkomstvært" og reducere den beskæftigelsesrettede integrationsindsats til samtaler på Jobcenter Ballerup.

 

Der er i afklaringen af mulige, alternative støttetilbud i regi af Centrene for Social og Sundhed, Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning, en generel bekymring for om en øget brug af tilbuddene i disse centre i relation til integrationsindsatsen, kan gå imod Ballerup Kommunes principper om at tilrettelægge den mindst indgribende indsats og i øvrigt generelt at søge, at undgå unødig klientliggørelse. Bekymringen formuleres som en interesse i ikke at gøre borgere til mennesker, der modtager sociale ydelser og dermed bliver en social sag, hvis borgeren kan leve fornuftigt uden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De samlede tilskuds-, og refusionsmuligheder i relation til den kommunale integrationsindsats er beskrevet i bilag, hvor det også fremgår, hvordan rollen som "velkomstvært" skal ses som en del af den i lovgivningen fastlagte økonomi i forhold til integrationsprogram og integrationsforløb.

 

I forhold til rollen som "velkomstvært" svarer det til en halvtidsansættelse, med en månedlig lønsum på 18.750 kr. (inkl. sociale omkostninger).

 

Dette beløb kan Ballerup Kommune søge refusion for i de første tre år af den enkelte borgers integrationsprogram. Refusionen er på 50 pct., hvilket medfører en kommunal nettoudgift på 9.375 kr. pr. måned til "velkomstværten".

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. "Velkomstværtens" rolle og opgaver godkendes.
   
 2. Økonomien i den samlede integrationsindsats, herunder udgift og refusion for "velkomstværten", tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt.
Michael Jensen (O) stemte imod beslutningen.

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 27. november 2018 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Administrationen i Center for Social og Sundhed indstiller til godkendelse, at Botilbuddet Rødbo (Rødbo) fremover indfører en takststruktur med to takster for botilbudsdelen og fastholder en uændret takst for Dagtilbuddet Basen.

 

Den 27. november 2018 godkendte Social og Sundhedsudvalget sagen. Da det er Kommunalbestyrelsen, der har beslutningskompetencen sendes sagen nu videre til endelig behandling.

 

Baggrund

Rødbo er et botilbud for 40 borgere med erhvervet hjerneskade og et aktivitets- og samværstilbud til 12 borgere. 9 af de 40 beboere er ballerupborgere og 4 af disse benytter Dagtilbuddet Basen. De øvrige borgere kommer fra 17 andre kommuner, se oversigten i bilag.

 

I forbindelse med den politiske behandling af rammeaftale 2019 og 2020 besluttede Social- og Sundhedsudvalget i Ballerup Kommune, efter indstilling fra administrationen, at bl.a. Rødbo skulle fritages for den takstreduktion, der er indeholdt i styringsaftalen i rammeaftalen. Baggrunden for denne beslutning var bekymring for konsekvenserne af takstreduktionen i forhold til kvaliteten af det borgerrettede arbejde, da det er vanskeligt at opretholde kvalitetsniveauet i tilbuddet med den eksisterende takst.

 

Social- og Sundhedsudvalget besluttede desuden, at det arbejde administrationen havde igangsat omkring forslag om en ændring af takststukturen på Botilbuddet Rødbo, skal forelægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Desuden blev det ved det uanmeldte Socialtilsynsbesøg den 7. maj 2018 igen konstateret, at der er en høj medarbejdergennemstrømning, som påvirker kvaliteten og vikarforbruget.

 

I bilag til sagsfremstillingen kan man læse en uddybning af baggrunden for forslag om takstændringen.

 

Sagsfremstilling

De borgere, der i dag visiteres til Rødbo, og de borgere, der bor i tilbuddet, har et større behov for hjælp til personlig og praktisk bistand og socialpædagogisk støtte, end tidligere. Det skyldes en udvikling af deres handicap, som nu er mere omfattende og indgribende i den enkelte beboers livsudfoldelse. Beboerne lever også længere som andre borgere i samfundet. Den højere levealder medfører et yderligere funktionstab.

 

Som en konsekvens af det øgede pleje- og pasningsbehov er der ikke mulighed for så mange individuelle eller fælles “botilbudsoplevelser” som tidligere, da arbejdstiden er udfyldt med at yde den helt basale pasning og pleje af beboerne.

 

Den foreslåede nye takststruktur tager afsæt i Voksenudredningsmetoden, som kommunerne anvender til at udrede borgernes funktionsniveau og støttebehov.

 

I Voksenudredningsmetoden vurderes borgernes samlede funktionsniveau i kategorierne fra A til E, hvor E er borgere med det mest indgribende handicap.

 

Botilbuddet Rødbo er et tilbud til borgere med et funktionsniveau på D eller E. Samtlige nuværende beboere er gennemgået og indplaceret forud for takstfastsættelse og differentiering.

 

Opdelingen i to takster betyder, at det bliver muligt at skabe en tydeligere sammenhæng mellem den faglige ydelse og prisen for opholdet på tilbuddet, så den i højere grad afspejler indsats og støttebehov hos den enkelte beboer. Ændringen giver også mulighed for bedre at kunne følge beboernes regression/progression og deraf følgende ændrede støttebehov samt prisfastsættelse af denne, således at behov, indsats og pris følges ad. Dette ses uddybet i bilag.

 

Nuværende takst 2018, pr. årTakst D, pr. årTakst E, pr. år
945.350 kr.936.553 kr.1.149.406 kr.

 

Det forventes, at takstsændringen og differentieringen kan gennemføres pr. 1. maj 2019. Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen, vil første skridt være, at varsle de berørte kommuner, idet der skal ske en skriftlig varsling 3 måneder før ikrafttræden til de 17 kommuner, som er handle- og betalingskommuner for borgere på Rødbo.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Den beskrevne takstændring vil betyde en stigning i overhead fra 1,981 mio. kr. til 2,226 mio. kr. Som konsekvens af takstændringen vil udgiften for de 9 Ballerup borgere, der bor på Botilbuddet Rødbo, øge udgiften på myndighedsrammen for 2019 med ca. 0,580 mio. kr. og fra 2020 med helårsvirkning kr. 0,772 mio. kr. (i 2018 pris).

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Takstændringen på Botilbuddet Rødbo godkendes med virkning fra den 1. maj 2019.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. november 2018 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 26. november 2018, at Ballerup Idrætsby samt TAPETEN, Forenings- og Frivillighedscenter (Tapeten) sammenlægges organisatorisk og Ballerup Idrætsby overtager driften/ansvaret for Tapeten.

 

Som en naturlig følge af den organisatoriske sammenlægning af Tapeten og Ballerup Idrætsby foreslår administrationen, at brugerrådet i Ballerup Idrætsby lægges sammen med brugerrådet på Tapeten. På baggrund af dette forslag foreslås det videre, at der overordnet kigges på brugerrådenes sammensætning i Ballerup Kommune, herunder den politiske deltagelse i brugerrådene.

 

Sammenlægning af brugerrådene i Ballerup Idrætsby og Tapeten har været sendt til høring i de to brugerråd.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 26. november 2018, at Ballerup Idrætsby og Tapeten sammenlægges organisatorisk, samt at Ballerup Idrætsby overtager driften/ansvaret for Tapeten.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af den organisatoriske sammenlægning af Ballerup Idrætsby og Tapeten foreslår administrationen, at de to brugerråd lægges sammen til et brugerråd. Forslaget har været sendt til høring i de to brugerråd.

 

Brugerrådet i Ballerup Idrætsby udtrykker bekymring for en centralisering af brugerrådene under Ballerup Idrætsby. Brugerrådets opfattelse er, at brugerrådende kun skal bestå af de foreninger, der har faciliteter på stederne med baggrund i nærhedskriteriet.

 

Brugerrådet på Tapeten har ikke nogen indvendinger til sammenlægningen.

 

Administrationen anbefaler, at de to brugerråd sammenlægges til et brugerråd for at sikre en helhedstænkning i driften og anvendelsen af faciliteterne og samtidig sikre fælles forståelse og samarbejde mellem brugerne omkring anvendelsen af kommunale faciliteter.

 

Såfremt administrationens anbefaling følges, skal der udarbejdes et nyt sæt vedtægter for brugerrådet. Disse vil blive fremlagt på et senere møde til godkendelse.

 

I forlængelse af, at der skal udarbejdes nye vedtægter for brugerrådet, vil administrationen tage en drøftelse med alle brugerråd under kultur- og fritidsområdet. Drøftelserne vil tage udgangspunkt i et notat, der i 2011 blev udarbejdet til brugerrådene, og som danner baggrund for brugerrådenes vedtægter. Notatet beskriver bl.a. brugerrådenes sammensætning, kompetencer og opgaver.

 

Administrationen vil inden sommerferien 2019 fremlægge et revideret notat, der skal danne baggrund for brugerrådenes vedtægter.  

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Brugerrådet i Ballerup Idrætsby og brugerrådet på TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenter lægges sammen til et brugerråd.
   
 2. Forslag til nye vedtægter for det nye brugerråd fremlægges til godkendelse på et senere møde. 
   
 3. Der inden sommerferien 2019 bliver fremlagt et notat til politisk godkendelse, der skal danne baggrund for brugerrådenes vedtægter. 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 08-01-2019
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:Der ønskes et dialogmøde med brugerne i Ballerup Idrætsby og TAPETEN, Forenings- og Frivillighedscenter om vedtægter, brugerrådets sammensætning mv. Jacob Wøhler Jørgensen (V) og Michael Jensen (O) stemte imod beslutningen, idet de to partier gerne havde set et dialogmøde afholdt forud for beslutningen.

Beslutning

Undersøges med henblik på en fornyet behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.


Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 13. november 2018 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte et serviceniveau for tilsynet med kommunal dagpleje og private passere.

 

Sagen har været behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 13. november 2018 og genforelægges med supplerende oplysninger om Dagplejens opgaver.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal efter de gældende regler føre løbende tilsyn med de private pasningsordninger. Med den nye dagtilbudslov er det et krav, at kommunalbestyrelsens løbende tilsyn med de private pasningsordninger gennemsnitligt skal stå mål med kommunens tilsyn med alderssvarende dagtilbud.

 

Det betyder, at i tilfælde, hvor kommunen tilbyder dagpleje til aldersgruppen, og der er tale om en dagplejelignende privat pasningsordning eller en tilsvarende ordning med et eller få børn, som drives i et privat hjem, skal kommunen lægge rammerne for tilsynet med den kommunale dagpleje til grund for tilsynet med den private pasningsordning. Med rammer forstås fx hyppighed af tilsyn, og om der gøres brug af uanmeldte tilsynsbesøg mv.

 

I Ballerup Kommune har der over det sidste år i gennemsnit været ca. 10 private passere, som tilsammen passer 23-25 børn. Med nye muligheder i dagtilbudsloven for anvendelse af privat pasning vil dette antal muligvis øges.

 

Sagsfremstilling

Tilsynet med den kommunale dagpleje og de private passere i Ballerup Kommune varetages af de tilsynsførende i Dagplejen. Der har hidtil været ført tilsyn med de kommunale dagplejere hver fjerde uge og med de private passere hver tredje måned.

 

Tilsynet skal nu harmoniseres, og der er ikke tilført særlige midler til Ballerup Kommune i den forbindelse. Derfor er den kommende tilsynshyppighed fastsat efter, hvor tit der kan føres tilsyn med de ressourcer, som allerede er i Dagplejen. Hvis der kommer flere private passere, end der er regnet med, kan det blive nødvendigt at justere på hyppigheden igen, hvis tilsynet skal afholdes inden for samme økonomi.

 

Det foreslås, at der fremover føres tilsyn med såvel kommunal dagpleje og private passere hver sjette uge. Det omfatter også de private passere, som godkendes i forbindelse med et kombinationstilbud (dagtilbud/privat pasning). Der er tale om anmeldte tilsyn, som gennemføres i henhold til de kommunale retningslinjer (se bilag).

 

Udover tilsyn i hjemmene deltager de tilsynsførende i de kommunale dagplejeres legestuer ca. hver fjerde uge og løser en række administrative og pædagogiske opgaver, som fremgår af bilag.

 

Ifølge rapporten "Kvalitet og tilsyn i dagplejen 2015" udarbejdet af Bureau 2000 for FOA, har en fuldtidsdagplejepædagog i gennemsnit tilsyn med 80-100 børn, alt efter opgørelsesmetode. Her ligger Ballerup Kommune væsentlig lavere, også når man regner de privatpassede børn med.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Hvis tilsynet fastsættes til hver sjette uge, er der ingen økonomiske konsekvenser.

 

Hvis man fastholder den gældende frekvens på hver fjerde uge, som også skal omfatte de private passere (i gennemsnit 10), er der en merudgift på ca. 96.000 kr. pr. år, forudsat at antallet af private passere ligger på samme niveau.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Tilsynsniveauet med kommunal dagpleje og privat pasning fastsættes til hver sjette uge.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 04-12-2018
Udsættes
Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 15-01-2019
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:Børne- og Skoleudvalget ønsker en evaluering forud for budgetforhandlingerne for 2020 af, hvordan det går med tilsyn i Dagplejen og med ressourceanvendelsen til tilsyn for de private dagplejere.

Beslutning

Indstillingen anbefales med Børne- og Skoleudvalgets bemærkninger.

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har modtaget forslag fra Novafos A/S til takstblad for afgifter og gebyrer for vand og spildevand for 2019. Den samlede takst i 2019 for vand og spildevand, der dækker almindelige forbrugere i Ballerup Kommune, bliver således 54,82 kr. pr. m3 mod 49,48 kr. pr. m3 inkl. moms i 2018. Ballerup Kommune skal jf. vandforsyningslovens § 53, stk. 1 og betalingslovens § 3, stk. 1 godkende taksterne for Novafos A/S.
 

Det vurderes, at det fremsendte takstblad for 2019 overholder det prisloft, som Forsyningssekretariatet har udmeldt. Det foreslås derfor, at takstbladet for 2019 godkendes.

 

Baggrund

Ballerup Kommune skal én gang om året godkende takster for vand og spildevand for kommunens forsyningsselskaber jf. vandforsyningslovens § 53, stk. 1 og betalingsvedtægtens § 3, stk. 1.

 

Sagsfremstilling

Takstbladet for vand og spildevand skal principielt dække alle drifts- og anlægsudgifter ved forsyningsvirksomhederne således, at udgifter og indtægter balancerer. Et alment forsyningsanlæg fastsætter en gang årligt anlægs- og driftsbidrag ved levering af vand fra forsyningen, som efterfølgende skal godkendes af Ballerup Kommune, som er myndighed. Fastsættelsen sker under overholdelsen af det prisloft, der måtte være fastsat for forsyningen i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

 

Forsyningssekretariatet har nu fastsat de økonomiske rammer for 2019 for henholdsvis Vand Ballerup A/S og Afløb Ballerup A/S.

 

For Vand Ballerup A/S er indtægtsrammen for 2019 fastsat til 56.863.192 kr. Svarende til en forbrugerpris på 22,54 kr. pr. m3 inkl. moms og afgifter. Det er en stigning på 0,39 kr. pr. m3 i forhold til taksten i 2018. 

 

For Afløb Ballerup A/S er indtægtsrammen for 2019 fastsat til 67.055.355 kr. svarende til en stigning på ca. 5 mio. kr. i forhold til 2018, hvilket betyder en stigning på 4,95 kr. pr. m3.

 

Stigningen i taksten for vand og spildevand i 2019 skyldes almindelige prislofttekniske reguleringer vedrørende tidligere prisloft perioder, som er afvigelser mellem den økonomiske ramme og de faktiske afholdte omkostninger på spildevandsområdet. Således indregnes de merudgifter som forsyningen har haft til anlæg i de tidligere år i prisen for 2019, hvilket betyder en stigning på 3,07 kr. pr. m3 reduktionen af vejvandingsbidragssats fra 8 pct. til 2 pct. udgør 1,81 kr. pr. m3 , reduceret vandmængde udgør 1,13 kr. pr. m3, samt indregnede effektiviseringer på vand og spildevandsselskaberne på -0,67 kr. pr. m3.

 

Således bliver det samlede bidrag for vand og spildevand i 2019 54,82 kr. pr. m3. Hvilket er en samlet stigning på lidt over 5 kr. pr. m3 set i forhold til 2018, der svarer til en stigning på ca. 50 kr. for en familie set over et år.

 

Med udgangspunkt i ovenstående har Novafos A/S udarbejdet et takstblad for 2019 (se bilag). De enkelte bidrag i

takstbladet er prisreguleret efter gældende regler, og gebyrer for tømningsordningen for bundfældnings- og samletanke er reguleret, så ordningen hviler i sig selv.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Taksterne for vand og spildevand 2019 godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 08-01-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2018 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Efter forgæves forsøg på at finde en økonomisk holdbar model for etablering af solceller på eksisterende kommunale bygninger, er det administrationens anbefaling ikke at etablere solceller på Ballerup Rådhus.

 

Baggrund

I "Aftalen om budget 2018" besluttede partnerne, at der skulle etableres solceller på Ballerup Rådhus. Forudsætningen var, at der kunne etableres et anlæg svarende til en årligt produktion på ca. 143.000 kWh. Anlægget skulle bidrage med en besparelse på 0,065 mio. kr. årligt fra 2019 og en årlig CO2-besparelse på ca. 44 ton. Til etablering af solceller på rådhuset blev der afsat 2 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2018.

 

Projektet blev udsat til 2019.

 

Sagsfremstilling

Ved indgåelse af budgetaftalen var administrationen opmærksom på de ugunstige betingelser, som er gældende for etablering af solcelleanlæg på eksisterende bygninger.

 

Administrationen har på den baggrund gennem 2018 undersøgt forudsætningerne for etablering af solceller yderligere. 

 

Indledningsvis er der udarbejdet et internt notat, som beskriver de juridiske forhold. Notatet kan ses i bilag. Herudover har administrationen været i dialog med firmaet Grøn Industri og deres økonomiske rådgiver fra Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Firmaet samarbejder med Danmarks Grønne Investeringsfond og har forsøgt at finde en alternativ model for etablering af solceller i kommunerne med en økonomisk holdbar model. Det har desværre ikke været muligt.

 

Administrationen anbefaler derfor ikke at etablere solceller på rådhuset, idet det vil medføre varige forøgede serviceudgifter for Ballerup Kommune.

 

Forudsætningerne for projektet er betinget af en beslutning i Folketinget tilbage i 2013 om, at kommunale solcelleanlæg er omfattet af elforsyningsloven og dermed at betragte på linje med kraftvarmeværker. Det har to økonomisk ufordelagtige konsekvenser for Ballerup Kommune, såfremt man etablerer solcelleanlæg:

 • For det første skal der for hvert solcelleanlæg etableres et selvstændigt selskab. Det medfører øgede administrative omkostninger til regnskab, momsafregning mv. samt ikke mindst revisionsudgifter til at drive dette selvstændige selskab.
 • For det andet skal strømmen sælges til spotprisen på den nordiske elbørs, mens Ballerup Kommune skal købe strømmen til markedspris, hvilket er en langt højere pris.

Der er dermed intet økonomisk incitament til at etablere solceller i kommunalt regi.

 

Beslutningen i Budget 2018 om etablering af solceller på Ballerup Rådhus indebar forudsætning om et positivt afkast på 0,065 mio. kr. årligt. Denne forudsætning kan af ovenstående årsager ikke opfyldes. Tværtimod vil det medføre en varig økonomisk driftsudgift (inden for servicerammen) at etablere solceller på rådhuset. I den forbindelse skal det tilføjes, at opsætningen af solceller på landets kommunale bygninger stort set er gået i stå, ligesom en række kommuner har pillet allerede etablerede solceller ned igen for at undgå de forøgede driftsudgifter.

 

Ud fra en samlet vurdering er det derfor administrationens anbefaling, at projektet vedrørende solceller på Ballerup Rådhus besluttet i Budget 2018 annulleres.

 

Det skal nævnes, at stat og regioner ikke er underlagt samme lovgivning som kommuner, og at de derfor godt må producere strøm til sig selv. De har dermed et økonomisk incitament til at etablere solceller. KL har flere gange rejst denne forskelsbehandling over for staten. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ved at annullere anlægsprojektet for etablering af solceller på rådhuset, frigives 2,0 mio. kr. på budget 2019 og et tilsvarende beløb kan anvendes til andre projekter samtidig med, at anlægsloftet 2019 overholdes.

Bilag

1 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Anlægsprojekt nr. 651993 Rådhuset Solceller annulleres.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

På investeringsoversigten er der afsat 0,5 mio. kr. på projekt nr. 510107 til renovering af legepladser på daginstitutioner. Disse midler søges nu frigivet til gennemførelse af de projekter, som institutionerne har søgt om, og sikkerhedsmæssige tiltag på institutionernes legepladser.

 

Baggrund

Der er hvert år afsat midler til renovering af legepladserne på Ballerup Kommunes daginstitutioner. Midlerne kan søges af daginstitutioner til vedligeholdelse af legeredskaber, til projekter, der forbedrer sikkerheden på legepladserne eller til udvikling og fornyelse af legepladser, der understøtter kommunens visioner om fx motorisk leg og læring. Ansøgning forudsætter medfinansiering på 50 pct. over daginstitutionernes egne budgetter.

 

Sagsfremstilling

Der er nu modtaget ansøgninger fra daginstitutioner på projekter, hvor legepladspuljens finansieringsandel i alt udgør 487.765 kr. Projekterne omfatter reel vedligeholdelse af eksisterende legeredskaber, udskiftning af eksisterende udslidte legeredskaber til nye samt udvidelse af legepladser (se bilag).

 

Det foreslås fortsat at uddanne personalet i daginstitutionerne i daglig og kvartalsvise sikkerhedstjek af legepladser ved afholdelse af kurser.

 

Der søges i alt frigivet 0,5 mio. kr. til ovennævnte tiltag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på projekt nr. 510107 Renovering

af legepladser på daginstitutionsområdet.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

500.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

510107, Renovering af legepladser på daginstitutionsområdet

500.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

500.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,5

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 30.50 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Beslutningen har ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Ejendomme indstiller, at

 1. De foreslåede tiltag vedrørende renovering af legepladser på daginstitutionerne godkendes.
   
 2. Der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. på projekt nr. 510985, Renovering af legepladser - daginstitutioner.
   
 3. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet fra projekt nr. 510107, Renovering af legepladser på daginstitutionsområdet.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 15-01-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Indhold

Sammendrag

Med budgetaftalen for 2017 blev der afsat 30 mio. kr. over årene til at sikre den videre udvikling af Ballerup Kommunes bymidter.

 

Da der har vist sig interesse for at omdanne og modernisere erhvervsområdet omkring Telegrafvej i Ballerup til et blandet bolig- og erhvervsområde søges der hermed om frigivelse af anlægsmidler til at foretage undersøgelser, som skal sikre en vellykket omdannelse og modernisering af erhvervsområdet. Der søges hermed en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2019 til projekt nr. 222762. Projektet foreslås finansieret af projekt nr. 222760 Byudvikling af bymidter.

 

Baggrund

Interessen for at omdanne og modernisere erhvervsområdet omkring Telegrafvej til et blandet bolig- og erhvervsområde (herunder undervisning), er stor blandt grundejere, hvoraf flere ønsker byggeretsgivende lokalplan snarest muligt.

 

Center for By, Erhverv og Miljø fik i efteråret 2018 udarbejdet en helhedsplan for omdannelsen af Ballerup Erhvervspark omkring Telegrafvej. Denne kan ses som bilag.

 

Sagsfremstilling

Med afsæt i den udarbejdede helhedsplan skal der findes en model, der kan realisere omdannelsen af erhvervsparken omkring Telegrafvej. For at sikre en vellykket omdannelse er der behov for rådgivning inden for disciplinerne bygherrerådgivning, jura, landinspektør, infrastruktur og forsyning, geoteknik og miljø. Administrationen skønner, at rådgivning vil beløbe sig til 1,5 mio. kr.

 

Tilføjet efter mødet i Teknik og Miljøudvalget den 8. januar 2019

Til orientering vedlægges helhedsplan for Telegrafvej i Ballerup, behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 8. januar 2019, og som danner grundlag for den kommende planlægning, hvortil anlægsbevillingen skal anvendes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der søges om frigivelse af 1,5 mio. kr. til projekt nr. 222762 Omdannelse af Telegrafvej - rådgivning fra projekt nr. 222760 Byudvikling af bymidter. Rådighedsbeløbet på projekt nr. 222760 er i 2018 i alt 4,85 mio. kr.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

1,5 mio. kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

 

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

222760 Byudvikling af bymidter

1,5 mio. kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

1,5 mio. kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

2022

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

 

1,5

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

I forbindelse med de videre undersøgelser vil det blive vurderet, hvilke vilkår der skal stilles i forhold til indarbejdelse af tilgængelighed ved en omdannelse fra erhverv til bolig. 

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der frigives 1,5 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. 222760 Byudvikling af bymidter til projekt nr. 222762 Omdannelse af Telegrafvej - rådgivning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 08-01-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Indhold

Sammendrag

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling til fornyelse af beplantning i parker og grønne områder.

 

Baggrund

Fornyelse af beplantninger består i udtyndinger og rydning samt etablering af nye plantninger, hvor der er buske mv., der er gået ud.

 

Sagsfremstilling

Skovlunde Bypark er et godt eksempel på et grønt område med mange randplantninger og busketter, der efterhånden trænger til renovering dels for at give optimale oplevelser af det grønne anlæg og dels for at skabe mere tryghed blandt brugerne og de mange, som passerer gennem parken på vej til job, skole eller lignende. I forbindelse med Kasperskolens flytning til Ejbyvej bliver der nu ryddet i de plantninger, der er langs stien overfor den nye skoles friarealer. Lignende indsatser er nødvendige flere steder i bl.a. Skovlunde Bypark.

 

Busketter, der trænger til oprensning af selvsåede træer og efterplantning med buske, der matcher den oprindelige beplantning, findes rundt omkring i bymidterne eksempelvis langs veje og cykelstier. Renovering af den type plantninger tjener også til både at forskønne områderne og at skabe mere tryghed. Eksempler fra Måløv er langs Måløv Parkvej mellem cykelsti og kørebane og busketter mod vej omkring Børnehuset Kærlodden. I Ballerup drejer det sig bl.a. om skråningerne langs cykelstier øst for Hold-an Vej og bede langs cykelstier ved Bydammen nord for det gamle posthus.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 1 mio. kr. i 2019 på projekt nr. 020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer. Midlerne indstilles frigivet til ovenstående opgaver.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

1.000.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer

1.000.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

1.000.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,9

0,1

0,1

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet

 

  

 

 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. 020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer til projekt nr. 020216 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2019.
   
 2. Der udskydes 0,1 mio. kr. fra 2019 til 2020 på projekt nr. 020216 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2019.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 08-01-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales med denne bemærkning:

Skemaet i sagsfremstillingen med oplysning om fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter korrigeres, sådan at der ikke er angivet et rådighedsbeløb i 2021. Der er bevilget et samlet beløb på 1 mio. kr., som er fordelt med 0,9 og 0,1 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020.

 

Ali Abbasi (Ø) stemte imod beslutningen.

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Indhold

Sammendrag

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling til naturgenopretning, fornyelse af beplantning samt renovering og etablering af grusstier i grønne områder.

 

Baggrund

I de seneste år har der været fokus på at synliggøre og skabe bedre adgang til kommunens mange naturområder og grønne områder i øvrigt. Center for By, Erhverv og Miljø fortsætter denne indsats. Samtidig arbejdes der med at kortlægge kvaliteten af de enkelte naturområder - dels for at kunne sætte ind med den bedste og mest effektive pleje og dels for at være bedre rustet til at håndtere påvirkninger og krav, når nye og eksisterende byområder udvikles og fortættes. Træer langs veje og stier har stor betydning for oplevelsen, miljøet og lokalklimaet i byområder. Centret har desuden i de sidste par år taget fat i plantninger langs de overordnede veje i kommunen samt andre strækninger og vil fortsætte denne indsats.

 

Sagsfremstilling

Naturindsatser:

Bevoksninger omkring kommunens mange søer og vandhuller vokser og breder sig hele tiden. Der er derfor også brug for - med års mellemrum - at foretage udtyndinger af hensyn til dyreliv og vandkvalitet og for at skabe bedre indblik og give mulighed for oplevelsen af vandfladen. Eksempler er vandhuller i Østerhøj Naturpark, der besøges af mange i boligkvartererne i Østerhøj-området.

 

Teknik- og Miljøudvalget godkendte i september 2018 forslaget til en revideret plejeplan for Sømosen. Planen har herefter været i høring og nu skal planens nye indsatser realiseres. Der etableres et par nye, mindre vandhuller på arealet syd for selve mosen.

 

En vigtig indsats for at styrke en artsrig flora er at bekæmpe invasive plantearter, der er en trussel for de naturlige plantesamfund. En vedholdende og målrettet indsats mod kæmpebjørneklo er ved at bære frugt, og det giver mulighed for også at gøre en indsats mod andre uønskede plantearter. Japansk Pileurt er særligt vanskelig at bekæmpe, men med en engangsinvestering i udstyr og materialer vil den efterfølgende driftsindsats kunne holdes indenfor det eksisterende budget til bjørneklobekæmpelse.

 

I Egebjerg Naturpark foreslås en af de dyrkede marker omlagt til vedvarende græs for at øge biodiversiteten og skabe bedre sammenhæng og spredning af arter mellem de eksisterende naturområder.

 

Der er fortsat behov for at styrke kortlægningen af biotoper i Ballerup Kommune med henblik på at få det bedst mulige grundlag for en varieret pleje af grønne områder med vægt på de områder der rummer det største potentiale for øget naturkvalitet. Kortlægningen af naturværdierne har også stor værdi i forhold til planlægning og videreudvikling af bykvartererne.  

 

Træplantning:

Ballerup Boulevard ved Skovlunde Bymidte, Hold-an Vej og Ballerup Banegårdsplads er blandt de nyeste eksempler på beplantningsindsatser med stor effekt. Træplantninger vil også blive gennemført, hvor de ikke knytter sig til nyanlæg i øvrigt - langs veje og stier samt ved kommunens friarealer, bl.a. ved mindre haveanlæg, skolegårde og kommunale institutioner. Eksempler er udskiftning af træer ved Måløv Kulturhus, nyplantning ved Måløvhallerne og udskiftning af planter ved Måløvhøj Skole afdeling Østerhøj.

 

Grusstier:

Der er en stor efterspørgsel på velfungerende stier i naturområderne. Center for By, Erhverv og Miljø ønsker derfor at fortsætte arbejdet med at renovere stier i naturområderne og etablere nye stier, hvor det kan forbedre fremkommeligheden mellem bydelene og til de grønne områder. Både i Harrestrup Ådal og i Egebjerg Naturpark er der eksisterende strækninger, der trænger til renovering og strækninger med spor i græs, som med fordel kan anlægges i grus og skabe bedre sammenhæng i stisystemet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på projektnr. 020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder afsat 4 mio. kr. i 2019 på investeringsoversigten. Midlerne indstilles frigivet til finansiering af ovenstående opgaver.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

4.000.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder

4.000.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

4.000.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

3,5

0,5

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 efter anlægs-projektet

 

0,03

0,03

0,03

0,03

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Fremkommeligheden forbedres ved at anlægge stierne.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. 020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder til projekt nr. 020234 Grøn pulje - vedligeholdelse 2019.
   
 2. Der udskydes 0,5 mio. kr. fra 2019 til 2020 på projekt nr. 020234 Grøn pulje - vedligeholdelse 2019.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 08-01-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Indhold

Sammendrag

Der er afsat 20,0 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2019. Disse midler søges nu frigivet.

 

Baggrund

Det kommende års bygningsvedligeholdelse fordeles i puljer på tværs af bygningstyper.

 

Sagsfremstilling

Med baggrund i budgettets størrelse, kontra de senere års forbrug til pludseligt opståede skader og andre forhold, som fx vandskader, tekniske nedbrud, øvrige akutte skader samt øvrige akutte vedligeholdelsesopgaver mv., foreslås det at fordele budgettet i puljer på tværs af bygningstyper.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i investeringeroversigten afsat 20,0 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse 2019.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

20.000.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

 0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

20.000.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

20,0

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 60.06 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Beslutningen har ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Der overføres et rådighedsbeløb fra projekt nr. 650260 Vedligeholdelsesarbejder til projekt nr. 650113 Vedligeholdelsesarbejder ØKU 2019.
   
 2. Der gives en anlægsbevilling på 20,0 mio. kr. over projekt nr. 650113 Vedligeholdelsesarbejder ØKU 2019.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2018

Indhold

Sammendrag

På baggrund af omstillingsarbejdet og den vedtagne beslutning i forbindelse med vedtagelse af Budget 2019 igangsættes arbejdet med kortlægning og udførelse af supplerende energitiltag i 2019.

 

Baggrund

I "Aftale om budget 2019" indgår det politiske ønske om at gennemføre supplerende energitiltag, Omstillingsarbejdet 2019-2022, Nr. ØKU-04.

 

Sagsfremstilling

Det foreslås at begynde arbejdet med kortlægning og efterfølgende igangsætning af supplerende energitiltag.

 

Energitiltagene vil bl.a. ske ved udskiftning af gamle belysningsanlæg til LED-belysning på forventelig tre skoler og tre institutioner med henblik på at opnå en optimering af indeklimaet ved bedre belysning og dels en driftsbesparelse. Skolerne og institutionerne udvælges efter kortlægning af behov, omfang og økonomi.

 

Der vil være en inddragelse af relevante fagpersoner samt arbejdsmiljørepræsentanter, og der gennemføres en prøveopsætning forud for valg af endelig løsning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i investeringsoversigten 2019 afsat 10,0 mio. kr. til ekstraordinære energitiltag.

 

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

10.000.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

10.000.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

10,0

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 30.30 under anlægs-projektet

 

- 0,8

- 0,8

- 0,8

- 0,8

Afledte driftsudgifter på ramme 30.50 efter anlægs-projektet

 

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Beslutningen vil ikke have konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. De foreslåede tiltag til ekstraordinære energitiltag igangsættes.
   
 2. Der meddeles en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. over projekt nr. 089002 Energitiltag - ekstraordinære 2019.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. august 2017 Punkt 35

Indhold

Sammendrag

Børnehuset Himmel og Hav, Lundebjerggårdsvej 5 i Skovlunde havde indvielse den 28. november 2017, og der blev afholdt etårs gennemgang med totalrådgiverne og entreprenøren den 12. oktober 2018.

 

Desværre har de udfordringer som opstod i byggeperioden forfulgt projektet, også efter ibrugtagningen. Det er på den baggrund ikke muligt at afslutte anlægsregnskabet endnu, og der varsles med dette dagsordenspunkt et forventet behov for yderligere bevilling.

 

Baggrund

Etableringen af Børnehuset Himmel og Hav blev igangsat i oktober 2016 med en forventet åbning i november 2017 i henhold til behandlingen af sagen i august 2017. Den samlede anlægsramme på projektet er 77,2 mio. kr.

 

Sagsfremstilling

Siden redegørelsen i august 2017 er der for langt de fleste uafklarede forhold indgået forlig med både totalrådgiveren og entreprenøren, under rådgivning fra Ballerup Kommunes bygherrerådgivere, herunder har Ballerup Kommune afvist krav svarende til ca. 6,0 mio. kr. i gennem forhandlingsprocessen - som ellers havde belastet sagen yderligere.

 

Selvom de aktuelle forlig har sikret kommunen en fremdrift i sagen, så den aftalte aflevering blev overholdt, har det medført udgifter ud over budgetrammen. Endvidere har de tilbageværende uoverensstemmelser medført gener for vores brugere af børnehuset. Særligt to forhold har haft en negativ betydning for børnehuset efter ibrugtagningen:

 

Udearealer

Ved afleveringen var der en række udskudte arbejdere på udearealerne som først kunne gennemføres efterfølgende. Det har givet nogle udfordringer, og det har været vanskeligt at få afsluttet. Ydermere viste det sig, at et mindre område af legepladsen mod nordøst var etableret med så stejle bakker, at den ikke kunne benyttes. Her er gennemført et nyt projekt i samarbejde med ledelsen af børnehuset. Den tørre og varme sommer gjorde ydermere betingelserne for det nye udeareal vanskeligt at få i vækst.

 

Elevator

Efter ibrugtagningen af børnehuset blev godkendelsen af elevatoren afvist af Arbejdstilsynet. Årsagen var en for lav dørhøjde i den teknikbygning, som er på taget af børnehuset, og som tilgås via elevatoren. Som en konsekvens heraf er der efterfølgende etableret en alternativ flugtvej fra taget med stiger gennem et oplukkeligt tagvindue. Afgørelsen er indgivet til arbejdsmiljø klagenævnet som forventer at afgøre sagen primo februar 2019.

 

Der blev gennemført etårs gennemgang af børnehuset den 12. oktober 2018. Her blev der identificeret en række større og mindre forhold, som skal bringes i orden. Der er i alt udestående for ca. 1,6 mio. kr. som entreprenøren er pålagt at udbedre uden beregning for Ballerup Kommune.

 

Heraf er der to større udestående som er helt tilbage fra afleveringen bestående af ruchebanen og lysningerne omkring vinduerne. De to forhold er forsøgt klaret ved mægling ved hjælp af Ballerup Kommunes bygherrerådgiver, men sagen er nu overladt til afgørelse ved en voldgiftsag over for entreprenøren og totalrådgiveren.

 

Ruchebanen

Den ruchebane, som entreprenøren har leveret, lever ikke op til de normer, som fremgår af projekteringsmaterialet, og kan derfor ikke godkendes af legepladsinspektøren. Entreprenøren mener, at den er udført svarende til rådgiverens tegninger.

 

Lysningerne omkring vinduerne

Det viste sig under byggeprocessen, at entreprenøren havde bestilt vinduer efter en forkert tegning. Det gav lidt udfordringer i forhold til de lysninger som er omkring vinduerne. Derfor aftalte totalrådgiveren og entreprenøren en anden løsning end den projekterede løsning. Efterfølgende har Ballerup Kommune måtte konstatere, at den faktiske løsning er en helt anden, som medfører revnedannelse omkring vinduerne i facaden. Dette er særligt kritisk de steder, hvor der er flisebeklædning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Forholdende, som er beskrevet oven for, har økonomiske konsekvenser for projektet. Det har, som beskrevet, været nødvendigt at inddrage en ekstern bygherrerådgivere for dels at opnå acceptable forlig og dels at sikre den videre fremdrift at voldgiftsagen. Det samlet økonomiske behov for færdiggørelsen af projektet er skønnet til 0,8 mio. kr.

 

Administrationen søger på den baggrund om en anlægsbevilling for projektets færdiggørelse. Der kan ikke peges på finansiering af de øgede udgifter inden for projektets ramme, derfor foreslås det, at omplacere et tilsvarende beløb fra projektet til etablering af solceller på Ballerup Rådhus. Etablering af solceller på rådhuset er økonomisk ikke gennemførligt med den nuværende lovgivning. Der er afsat 2,0 mio. kr. på budget 2019 til dette projektet.

 

Alternativt kan administrationen pege på legepladspuljen til daginstitutioner, som er en løbende anlægspulje på 1,0 mio. kr. Begrundelsen herfor kunne være, at dele af overskridelsen er gået til forbedringer af udearealet for børnehuset.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

800.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

77.200.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

78.000.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,8

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 30.30 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Beslutningen vil ikke have konsekvenser for den fysiske tilgængelighed.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Der omplaceres 0,8 mio. kr. fra projekt nr. 651993 - Rådhus Solceller til projekt  nr. 514547 - Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde, til finansiering projektafslutningen.
   
 2. Der frigives et rådighedsbeløb og meddeles en anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. over projekt nr. 514547 - Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde. 
   
 3. Orienteringen om projektforløbet og håndteringen af de udestående forhold tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Der omplaceres 0,8 mio. kr. fra projekt nr. 510107 - Renovering af legepladser på daginstitutionsområdet til projekt nr. 514547 - Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde, til finansiering af projektafslutningen.

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Indhold

Sammendrag

Folketinget har vedtaget ny lovgivning om hold af heste. Der er derfor i budgetaftalen for 2019 afsat 2 mio. kr. i 2019 til at sikre lovliggørelsen af Ballerup Ridecenter gennem opførelse af en ny staldbygning.

 

Omkostningerne til den nye staldbygning er overslagsmæssigt opgjort til ca. 2,5 mio. kr. Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår restbeløbet på 0,5 mio. kr. til opførelsen finansieret på projekt nr. 031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg.

 

Samtidig foreslås det, at driftsaftalen mellem Ballerup Rideklub og Ballerup Kommune genforhandles, således at foreningens afgift for udlejning af stalde til private hesteejere (pensionærer) øges, når de forbedrede staldforhold er etableret.

 

Baggrund

Lov om hold af heste har været gældende fra den 1. januar 2008 og er derfra løbende blevet indfaset. Gældende fra den 1. januar 2020 er der øgede krav til boksareal og –højde. Disse krav kan ikke overholdes for alle eksisterende stalde på Ballerup Ridecenter, derfor er det nødvendigt at etablere en ny staldbygning som erstatning.

 

Forholdene på Ballerup Ridecenter er løbende i perioden blevet forbedret, så de i henhold til indfasningsplanen overholder lovgivningens krav. Herunder er der bl.a. nedlagt spiltov og opført ny ponystald, som Ballerup Rideklub har finansieret gennem lån optaget hos Ballerup Kommune. Lånet afdrages med 100.000 kr. om året og løber indtil den 1. november 2025.

 

For at kunne overholde lovens krav kræves det ydermere, at den eksisterende gamle staldbygning fjernes og en ny stald opføres i stedet. Omkostningerne er overslagsmæssigt opgjort til 2,5 mio. kr.

 

Sagsfremstilling

Lov om hold af heste er løbende blevet indfaset, startende med krav til motion, foder, vand og tilsyn, forbud mod spiltove mv. og gældende fra 1. januar 2020 også med øgede krav til boksareal og –højde.

 

Overholdelse af lov om hestehold forudsætter med virkning fra 2020 opførelse af en ny staldbygning som erstatning for en eksisterende, der ikke kan overholde lovens krav.  

 

Omkostningerne til at opføre en ny stald er overslagsmæssigt opgjort til 2,5 mio. kr.

 

Ballerup Rideklub har tidligere lånt 1,5 mio. kr. af Ballerup Kommune til opførelse af en ponystald som erstatning for spiltov, og rideklubben har således selv medvirket til den løbende lovliggørelse. Lånet afdrages med 100.000 kr. om året og er fuldt indfriet i 2025.

 

Ballerup Kommune har afsat 2 mio. kr. i budgettet for 2019 til finansiering af opførelse af den nye staldbygning. Der resterer således ca. 0,5 mio. kr., som foreslås finansieret på projekt nr. 031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg.

 

Ballerup Rideklub og driften af Ballerup Ridecenter

Ballerup Rideklub driver efter aftale med Ballerup Kommune Ballerup Ridecenter. Rideanlægget ejes således af Ballerup Kommune og drives af Ballerup Rideklub. Driftsaftalen sikrer både et foreningstilbud af høj kvalitet og lave driftsomkostninger for Ballerup Kommune.

 

Rideklubben har ansvaret for den daglige drift af ridecentret og alle opgaver i forbindelse hermed. Ballerup Kommune varetager den udvendige vedligeholdelse af ridecentrets bygninger. Ballerup Rideklub har i medfør af aftalen mulighed for at foretage udlejning af hestebokse til private hesteejere (pensionærer). Overskuddet herfra bidrager økonomisk til driften af det samlede ridecenter og således også til Ballerup Rideklubs folkeoplysende aktiviteter.

 

Ballerup Kommunes udgifter til ridecentret

Nettoudgiften årligt for driften af ridecentret er for Ballerup Kommune 250.000 kr. Udgifterne udgør årligt 500.000 kr. (vedligeholdelse, gødningshåndtering, el, vand og varme, tilskud til revision (kommunalt krav) mv.). Indtægterne udgør 250.000 kr. (afgift for adgang til privatopstaldning for pensionærerne). Aftalen anviser rammerne for den forholdsmæssige fordeling mellem rideskoleheste og privatopstaldede heste. Rideklubben må foretage udlejning til pensionærer op til 60 pct. af den samlede staldkapacitet. I dag er 58 pct. af staldkapaciteten udlejet til pensionærer.

 

Medfinansieringen af den nye staldbygning

Den nye staldbygning vil tilgodese både hesteboksene til rideskoleheste og hesteboksene til private hesteejere. Som konsekvens af opførelsen af en ny staldbygning med væsentligt forbedrede forhold til følge for de privatopstaldede heste, er det Center for Skoler, Institutioner og Kulturs betragtning, at den eksisterende driftsaftale bør genforhandles, således at den nuværende afgift for at foretage udlejning til private hesteejere (pensionærer) øges fra det eksisterende niveau på 250.000 kr. om året.

 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår derfor, at afgiften øges med 25.000 kr. om året fra det nuværende niveau på 250.000 kr. pr. år til 275.000 kr. pr. år i årene 2020-2025. Fra og med 2026, hvor Ballerup Rideklub har indfriet sit allerede eksisterende lån til Ballerup Kommune, øges afgiften til 325.000 kr. om året.

 

Den foreslåede afgiftsstigning forudsætter en genforhandling af den eksisterende aftale.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i budget 2019 afsat 2 mio. kr. til at nedrive den nuværende staldbygning og opføre en ny stald. Udgiften til en ny staldbygning er opgjort til 2,5 mio. kr.

 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at de resterende cirka 0,5 mio. kr. finansieres på projekt nr. 031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg på Kultur- og Fritidsudvalgets ramme. Der er afsat 0,5 mio. kr. i anlægsmidler til fortsat udbygning af idrætsmidler hvert år. Midlerne er p.t. ikke disponeret.

 

Ballerup Rideklubs afgift til Ballerup Kommune for at foretage udlejning til private hesteejere (pensionærer) øges til 325.000 kr. om året fuldt indfaset som konsekvens af de forbedrede forhold.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

 1. De resterende 0,5 mio. kr. finansieres på projekt nr. 031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg.
   
 2. Den eksisterende driftsaftale mellem Ballerup Rideklub og Ballerup Kommune genforhandles med henblik på at øge foreningens afgift for adgangen til at foretage udlejning af hestebokse til private pensionærer fra det nuværende niveau på 250.000 kr. om året til 325.000 kr. om året fuldt indfaset i konsekvens af de forbedrede staldforhold.
   
 3. Center for Skoler, Institutioner og Kultur bemyndiges til at genforhandle den eksisterende driftsaftale.
   
 4. Der i begyndelsen af 2019 bliver fremlagt en sag om anlægsbevilling til etablering af ny staldbygning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 17-01-2019
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:Indstillingens punkt 2 udgår, således at alene indstillingens punkt 1, 3 og 4 indstilles til godkendelse. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at få forelagt udkast til aftale til godkendelse.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkninger

Lukket dagsorden

Dokumenter

Download samlet dokument

Download