Økonomiudvalget

25.06.2018 kl. 17:45
Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
 • Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Birte Kramhøft (F) - Deltog
 • Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør)
 • Deltog ikke
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
 • Mette Brinch (sekretariatschef for Politisk Sekretariat)
 • Deltog ikke
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Afbud
 • Kåre Harder Olesen (V) - Afbud
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Afbud

Åben dagsorden

Beslutning

Intet

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2017 Punkt 22

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med sammenbygning af Børnehuset Ellekilde i Skovlunde er der indhentet tilbud fra tre entreprenører. Priserne afspejler det opsving, der er i byggeriet, og der søges derfor om en ny behandling af bevillingen med et behov for yderligere 1,8 mio. kr.

 

Baggrund

Der er afsat 8 mio. kr. i 2018 med en ibrugtagning i ultimo november 2018. En ny behandling betyder en ibrugtagning ultimo januar 2019. Brugere, rådgivere og entreprenør er orienteret herom.   

 

Sagsfremstilling

Projektet er tilrettet efter arkitektkonkurrencen, i samarbejde med de to pædagogiske ledere og distriktslederen. Der er ligeledes indeholdt arbejder i de to eksisterende bygninger, såsom udskiftning af de slidte gulvbelægninger i grupperummene, udskiftning af lofter til bedre lydregulerende lofter samt etablering af depot for køkken. Ombygning af tidligere kontorer betyder, at der kan indrettes et værksted og en liggehal, således at de nye fælles rammer giver en god planløsning og en istandsat helhed, som svarer til de omkringliggende institutioner.

 

De nye rammer udnytter forbindelsesgangene til læring og leg, og et udekøkken sikrer flere udendørs aktiviteter. De eksisterende bygninger fremstår i dag noget lukket i fællesrummene, og de indretningstilpasninger, projektet rummer, vil skabe mere lys og sammenhæng og dermed bedre udnyttelse af fællesrummene.

 

Tumlerummet i den nye bygning vil indeholde mulighed for storskærm til fællesarrangementer. I rummet indrettes der også med en klatrevæg samt en skabsvæg, og der er derfor ikke indrettet med yderligere depoter, men behov er tænkt ind i rumindretningerne. Personalet får et fælles personalerum med tekøkken, personalegarderobe og toilet med bad. Der indrettes et møderum ved siden af kontoret ved den nye hovedindgang. Et fælles torv er naturligt samlingspunkt, som understreges af en bænk omkring et træ, som strækker sig mod rummets rytterlys. Udearealet udvides således, at der skabes en sammenhæng mellem de to legepladser mod parken. Se bilag med oversigtsfoto og indretningsplan.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 8 mio. kr. over projekt nr. 514666 til sammenflytning af daginstitutioner som følge af en besparelse på ledelse og administration. Med afsæt i en businesscase er det tidligere vedtaget, at en sammenbygning af dagtilbuddet Kildekrat (Ellekilde) i Skovlunde giver en årlig reduktion af driftsbudgettet på 0,5 mio. kr.

 

Der er indhentet tilbud fra tre entreprenører. Priserne afspejler det opsving, der er i byggeriet, og den samlede omkostning for byggeriet er på den baggrund opgjort til i alt 9,95 mio. kr. Beløbet indeholder alle projektomkostninger inkl. håndværkere, rådgivning, kunst, flytning m.m.

 

På baggrund af den store overskridelse af budgettet er der gennem konstruktive drøftelser med den pædagogiske leder og distriktslederen for at lokalisere evt. delydelser, som kan bespares. Projektet er løbende tilrettet, så det eneste, som kan undværes, er et cykelskur svarende til ca. 150.000 kr. Der er yderligere fundet arbejder for ca. 500.000 kr. som besparelsesforslag. Arbejderne vil dog betyde, at grupperummene i de eksisterende bygninger ikke istandsættes og forbedres, hvilket er med for at skabe en helhed og forbedre indeklimaet. Endvidere vil det betyde, at den nye bygning fremstår med tagpap på taget i stedet for græs (sedum urt), hvilket ud over det arkitektoniske og æstetiske vil forringe miljøbelastningen.

 

Det kan på den baggrund ikke anbefales at gennemføre besparelsestiltag ud over de 150.000 kr.

 

Administrationen vil til anden budgetopfølgning i august 2018 fremlægge forslag til opdateret investeringsoversigt, som tager højde for de ekstra udgifter til denne anlægssag i 2018 samt overholdelse af anlægsloftet i 2018.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

1.800.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

8.000.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

9.800.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

2022

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

9,0

0,8

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Den nye hovedindgang udføres niveaufri modsat ramper ved de to eksisterende bygninger.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Ejendomme indstiller, at 

 1. Ibrugtagning udskydes fra ultimo november 2018 til ultimo januar 2019.
   
 2. Der gives en supplerende bevilling på 1,8 mio. kr. over projekt nr. 514666 til sammenflytning af daginstitutioner for at sikre den aftalte besparelse på ledelse og administration. Den supplerende bevilling på 1,8 mio. kr. finansieres over kassen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Indstillingens punkt 2 erstattes med: Der gives en supplerende bevilling på 1,8 mio. kr. til projekt nr. 514666 til sammenflytning af daginstitutioner for at sikre den aftalte besparelse på ledelse og administration. Den supplerende bevilling på 1,8 mio. kr. finansieres via overførsel af 1,8 mio. kr. fra projekt nr. 650309 Fremtidens borgerservice - ombygning af Borgertorvet i budget 2018.

Dokumenter

Download samlet dokument

Download