Økonomiudvalget

27.08.2018 kl. 17:45
Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
 • Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
 • Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
 • Mette Brinch (sekretariatschef for Sekretariatet for Politik og Borgerservice)
 • Deltog ikke

Åben dagsorden

Beslutning

Intet

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 21. august 2018 Punkt 45

Indhold

Sammendrag

Lautrupområdet er blandt landets største erhvervsområde med dagligt over 20.000 indpendlere, hvilket betyder et højt pres på infrastrukturen særligt i morgen- og eftermiddagsmyldretrafikken. En højklasset offentlig trafikforbindelse mellem Malmparken Station og den nordlige del af Lautrupgård vil potentielt kunne øge tilgængeligheden for de mange pendlere, der arbejder i Lautrupområdet. Herudover kunne en sådan forbindelse bane vejen for en udvidelse af stationsnærhedsprincippet og dermed øge mulighederne for en udbygning af erhverv i området.

 

Movia foreslår at ansøge Transportministeriets "Pulje til Investeringer i kollektiv bustrafik" om medfinansiering af forundersøgelser af en højklasset busløsning (også kaldet Bus Rapid Transit) mellem Malmparken og Lautrupgård. Det indstilles, at Ballerup Kommune deltager i arbejdsgrupper og styregruppe på administrativt niveau.

 

Baggrund

Forbedringerne af infrastrukturen i og omkring Lautrup for at øge fremkommeligheden i området til gavn for områdets virksomheder og pendlerne er af afgørende strategisk betydning for fastholdelse af Lautrups styrkeposition som en af landets vigtigste erhvervsområder. Samtidig har Ballerup Kommune i høringssvar til Erhvervsministerens revision af Fingerplan bl.a. anbefalet en ændret udformning af stationsnærhedsprincippet, der vil kunne bane vejen for en udbygning af erhverv i den nordlige del af Lautrupgård. En højklasset offentlig trafikforbindelse i form af busser, der kører med høj frekvens og i eget spor, vil potentielt kunne udløse et stationsnært område på fx 500 m omkring stoppesteder og bane vejen for en fortætning samt et øget antal arbejdspladser i området.

 

Sagsfremstilling

Ud fra en trafikfaglig vurdering foreslår Movia at ansøge Trafikministeriet om medfinansiering af forundersøgelser af en højklasset offentlig trafikforbindelse mellem Malmparken Station og Lautrup, da området findes oplagt til formålet. Ballerup Kommune og staten inviteres til at deltage i arbejdsgrupper og styregruppe på administrativt niveau.

 

En højklasset offentlig trafikforbindelse som BRT-løsning (Bus Rapid Transit) betyder, at en vognbane er forbeholdt bustrafik, og at der etableres en eventuelt selvkørende bus mellem Malmparken Station og den nordlige del af Lautrupgård med få centrale stoppesteder. En sådan løsning vil forbedre fremkommelighed for alle busser på strækningen. For at sikre og forbedre fremkommelighed for biler forudsættes en udvidelse af kørebaneareal.

 

Teknologien i den selvkørende trafik forventes at være på plads inden for tre til fem år, hvorfor et scenarie med selvkørende busser til 30-40 passagerer og hastigheder op til 70 km/t vil indgå i forundersøgelsen. De selvkørende busser er dog ikke en forudsætning for evt. realisering af projektet eller for forbedret fremkommelighed i området, men bidrager til en billigere driftsøkonomi, såfremt det kan realiseres.

 

Parallelt med forundersøgelsen fortsættes dialogen med staten om mulighederne for en revision af stationsnærhedsprincippet og administrationen udarbejder en helhedsplan for Lautrupgård, hvori den offentlige trafikbetjening indgår, jf. Økonomiudvalgets beslutning 21. august 2018, punkt 45.

 

Som en del af forundersøgelsen indgår dialog med erhvervslivet i Lautrup. Der henvises til vedlagte bilag for yderligere konkretisering af samarbejdets omfang.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Kommune bidrager ikke økonomisk til forundersøgelsen, og tilsagnet om at samarbejde indebærer ikke, at Ballerup Kommune skal tilslutte sig forundersøgelsernes konklusioner.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Administrationen indgår i samarbejde med Movia og staten om udarbejdelse af en forundersøgelse om højklasset busbetjening af Lautrupområdet.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Dokumenter

Download samlet dokument

Download