Økonomiudvalget

28.10.2019 kl. 08:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
 • Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Deltog ikke under pkt. 2
 • Morten Løgager (C)
 • Deltog ikke. Skulle kun deltage under pkt. 2 (budget 2020)
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
 • Deltog ikke under pkt. 2
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
 • Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Allan Kristensen (C) - Afbud

Åben dagsorden

Beslutning

Intet

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2019 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Budget 2020 og overslagsårene 2021-2023 for Ballerup Kommune forelægges til godkendelse, herunder de tilhørende mål- og rammebeskrivelser samt investeringsoversigt.

 

Efter førstebehandlingen af budgetforslaget er der til andenbehandlingen indarbejdet likviditetskonsekvenser af kirkelige ligninger.

 

Med budgetforslaget opfylder Ballerup Kommune pejlemærkerne i den økonomiske strategi under forudsætning af, at den hidtidige spareblok på driften realiseres.

 

Baggrund

Den 7. oktober 2019 førstebehandlede Kommunalbestyrelsen det foreliggende budgetforslag og lod det overgå til andenbehandling. Ifølge den af Økonomiudvalget godkendte tidsplan for budgetlægningen skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i oktober og november 2019 have budgetforslaget til andenbehandling.

 

Dertil forelægges takster for forsyningsvirksomheder samt øvrige takstbetalinger fra borgere for ydelser gældende fra den 1. januar 2020, inden for de stående udvalgs områder, jf. § 13 i "Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune".

 

Sagsfremstilling

Efter førstebehandlingen af budgetforslaget er der til andenbehandlingen indarbejdet likviditetskonsekvenser af kirkelige ligninger.

 

Der er ikke indarbejdet ændringer med betydning for driftsbudgettet. Herunder er der ikke medtaget besparelser på driften fra omprioriteringskataloget. Det forudsættes således ligesom ved førstebehandlingen, at der realiseres en spareblok på driften på 19,8 mio. kr. i 2020 af hensyn til overholdelse af servicerammen og 21,3 mio. kr. i 2021-2023.

 

I budgetforslaget lægges der op til en uændret udskrivningsprocent på 25,5, en uændret grundskyldspromille på 28,89, og at Ballerup Kommune vælger statsgaranti for 2020, jf. Økonomibilag nr. 8.

 

Omprioriteringspuljen

Alle målene i den økonomiske strategi overholdes, såfremt der tilvælges spareforslag for i alt 19,8 mio. kr. i 2020 og 21,3 mio. kr. årligt fra 2021.

 

Spareforslagene findes af et samlet omprioriteringskatalog på 38,9 mio. kr. i 2020 stigende til 62,2 mio. kr. i 2023 inden for servicerammen.
 

Omprioriteringskataloget består af:

 • Bidrag til omprioriteringspuljen svarende til 30,2 mio. kr. i 2020 stigende til 39,6 mio. kr. i 2023 inden for servicerammen
 • Forslag til serviceniveauændringer og besparelser på specialområdet på 8,6 mio. kr. i 2020 stigende til 22,5 mio. kr. i 2023 inden for servicerammen. 

En samlet oversigt over bidrag til omprioriteringskataloget samt oversigt over besparelsespotentialerne kan ses i bilag. 

 

Mål- og rammebeskrivelser

Kommunalbestyrelsen behandlede den 30. september 2019, Punkt 2, mål- og rammebeskrivelserne til budget 2020. Mål- og rammebeskrivelserne - også kaldet grundbudgettet - udgør det økonomiske grundlag, som efterfølgende års budgetdrøftelser tager afsæt i. Disse er nu opdateret med pris- og lønreguleringerne og er vedhæftet dagsordenspunktet.

 

Hvis der foretages ændringer på bevillingsrammerne enten økonomisk eller ved nye politiske målsætninger i forbindelse med budgetvedtagelsen eller ved indgåelse af en "Aftale om budget 2020", tilrettes mål- og rammebeskrivelserne i overensstemmelse hermed uden yderligere politisk behandling.

 

Takster

Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til takster for forsyningsvirksomheder samt øvrige takstbetalinger fra borgere for ydelser inden for de stående udvalgs områder.

 

Generelt er taksterne tilrettet i forhold til den almindelige pris- og lønfremskrivning. Dog er der enkelte områder, hvor taksterne af andre årsager ændrer sig. Disse er beskrevet i bilaget "Bilag til Takster 2020 for Ballerup Kommune".

 

Efter budgetvedtagelsen for 2020 vil der kunne ske en reberegning af enkelte takstområder. Det skyldes, at grundlaget for takstberegningen kan ændre sig som følge af elementerne i det vedtagne budget samt efterfølgende udmøntning af midler vedrørende lovændringer mv. i bloktilskuddet efter Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT-midler). Reberegning af taksterne vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen den 25. november 2019.

 

Sideløbende med budgetprocessen behandler Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2019 forslag om etablering af tværkommunalt selskab efter styrelseslovens § 60, som skal stå for den fremtidige indsamling af affald. Såfremt dette gennemføres udarbejdes der nye takster for affaldsområdet, som ligeledes forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse den 25. november 2019.

 

Anlæg

Den vedlagte investeringsoversigt viser rådighedsbeløbene for anlægsprojekterne i budgetforslaget.

 

Tidligere år er der allerede ved budgetvedtagelsen blevet frigivet en række anlægsbevillinger med det formål, at projekterne hurtigere kan påbegyndes, og samtidig letter det den politiske og administrative behandling af sagerne. Budgetforslaget indeholder både en række nye anlægsprojekter og udskydelser af anlægsprojekter, hvorfor der lægges op til, at der forelægges en samlet sag om eventuelle frigivelser af anlægsbevillinger i november 2019.

 

Høringssvar

Vedlagt sagen findes høringssvar afgivet i forbindelse med budgetprocessens tre høringer:

 • Høringssvar til administrationens bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020 (samlet oversigt), som var i høring i perioden fra den 21. august til den 22. september 2019.
   
 • Høringssvar til forslag til serviceniveauændringer og besparelser på specialområderne til budget 2020 (samlet oversigt), som var i høring i perioden fra den 1. til den 11. oktober 2019.
   
 • Høringssvar til direktionens samlede forslag til budget 2020 og overslagsårene 2021-2023 (samlet oversigt), som var i høring i perioden fra den 8. til den 11. oktober 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgangspunktet for den afsluttende budgetbehandling er et budget, der opfylder pejlemærkerne i den justerede økonomiske strategi, herunder et gennemsnitligt overskud på de løbende poster på min. 150 mio. kr., en likviditet på min. 125 mio. kr. ultimo 2019, 2020 og 2021, min. 150 mio. kr. ultimo 2022, driftsudgifter på niveau med servicerammen og en reduktion af gælden med mere end 50 mio. kr. i valgperioden.

Bilag

13 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

 1. Budget 2020 samt vejledende budgetoverslag for årene 2021-2023, som anført i Økonomibilag nr. 8, godkendes, idet det forudsættes, at
 • Tekniske tilretninger, som anført i Økonomibilag nr. 7, godkendes.
   
 • Udskrivningsprocenten for 2020 fastsættes uændret til 25,5, idet det samtidigt forudsættes, at Ballerup Kommune vælger statsgaranti ved budgettering af personskatten samt - i konsekvens heraf - også kirkeskatten.
   
 • Grundskyldspromillen for 2020 fastsættes uændret til 28,89.
   
 • Dækningsafgiften for 2020 opkræves for de ejendomme, som er omfattet af lovgivningen (offentlige ejendomme og erhvervsejendomme), idet dækningsafgiftspromillerne fastsættes uændret således:
   
  • Offentlige ejendomme (8,75 af forskelsværdien og 14,445 af grundværdien)
  • Erhvervsejendomme (10,00 af forskelsværdien).
    
 • Kirkeskatteprocenten for 2020 fastholdes på 0,72.
   
 • Takster og bidrag mv. vedrørende pasningsområdet, renovation mv. fastsættes som anført i takstbladet i Økonomibilag nr. 8, tabel 3.
   
 • Den nuværende opdeling på bevillingsområdet videreføres for regnskabsåret 2020.
 1. Mål- og rammebeskrivelserne godkendes og de berørte bevillingsrammer tilrettes i henhold til det vedtagne budget.
   
 2. Investeringsoversigten viser rådighedsbeløbene for Ballerup Kommunes anlægsprojekter efter vedtagelsen af budget 2020.
   
 3. Der forelægges i november 2019 en samlet sag om eventuelle frigivelser af anlægsbevillinger i forlængelse af vedtagelsen af budget 2020.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Afbud / Fraværende

Morten Løgager (C)
Musa Kekec (A)
Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 12. august 2019 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Sagen beskriver to mulige løsninger, der kan sikre forsyningssikkerheden som følge af, at den nuværende renovatør på kontrakten ”Indsamling af affald på tværs” har vist sig at være en usikker samarbejdspartner.

 

Forvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at stifte et fælleskommunalt interessentskab efter styrelseslovens § 60 samt erhverver de nødvendige aktiver til udførelse af opgaven via et, af den fungerende renovatør, udskilt datterselskab (A/S).

 

Baggrund

Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk Kommuner indgik i 2015 en fælleskommunal aftale med Vestforbrænding om indsamling af affald på tværs af kommunegrænser.

 

Den 25. marts 2019 opsagde renovatøren kontrakten med Vestforbrænding med den begrundelse, at kontrakten var tabsgivende. Efterfølgende trak renovatøren opsigelsen tilbage, hvilket skabte tvivl om, hvorvidt renovatøren fremadrettet var en pålidelig leverandør.

 

Vestforbrænding vurderede i forsommeren 2019, at der ikke var andre renovatører på markedet, som havde den nødvendige kapacitet af to-kammerbiler til at løse opgaven, hvorfor der ved et genudbud af opgaven ikke ville være reel konkurrence.

 

På baggrund heraf bad Økonomiudvalgene i de fem kommuner i august 2019 administrationerne om at undersøge mulige løsninger til at sikre forsyningssikkerheden. En af løsningerne skulle være muligheden for at hjemtage opgaven midlertidigt i regi af et fælleskommunalt interessentskab efter styrelseslovens § 60.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet to løsningsforslag:

 

Løsning 1: Nyt udbud

Forudsat, at kontrakten med den nuværende renovatør bringes til ophør ved gensidig aftale mellem partnerne, er det muligt at bede Vestforbrænding udbyde opgaven på ny.

 

I tilfælde af aftale om tidligere ophør vil Vestforbrænding ikke kunne rejse krav om erstatning for uberettiget opsigelse. Vestforbrænding kan dog forsøge at forhandle en kompensation som erstatning for, at kontrakterne er bragt til ophør tidligere end det forudsatte i kontrakterne.

 

Et udbud kan gennemføres inden for tre måneder. I den periode er der risiko for, at den nuværende renovatør opsiger aftalen igen.

 

Resultatet af et nyt udbud afhænger af de krav og konkurrenceparametre (tildelingskriterier), der opstilles og feltet af tilbudsgivere. Hvis tilbudsgiverne ikke har den nødvendige kapacitet af to-kammerbiler, vil dette påvirke miljøet negativt, da affald sorteret i overensstemmelse med de besluttede sorteringsordninger i de fem kommuner ikke kan holdes adskilt under kørslen og efterfølgende genanvendes.

 

Administrationen forventer desuden, at såfremt sorteret affald ikke kan holdes adskilt under kørslen og efterfølgende genanvendes som følge af manglende to-kammerbiler hos en evt. ny renovatør, vil dette forvirre og frustrere borgerne.

 

Da den nuværende renovatør har haft et underskud på aftalen må det forventes, at priserne ved et nyt udbud vil være højere end i dag, hvor ved renovationstaksterne vil stige. Administrationen har beregnet, at taksterne ved et nyt udbud vil stige med mellem 225 kr. og op til 775 kr. pr. år pr. husstand afhængigt af løsning. Såfremt der blandt tilbudsgiverne er den nødvendige kapacitet af to-kammerbiler, vil en løsning som i dag med brug af to-kammer biler medføre en takststigning på ca. 300 kr. pr. år pr. husstand.  

 

Løsning nr. 2: Stiftelse af § 60-selskab og køb af A/S

Løsning nr. 2 indebærer, at der oprettes et interessentskab, der erhverver et af renovatøren udskilt datterselskab, som består af kontrakterne om Indsamling på tværs med Vestforbrænding med tilhørende materiel og mandskab mv.

 

Administrationen har forhandlet med den nuværende renovatør om erhvervelse af materiel og kontrakter og er blevet enige om en pris, som afspejler vognparken og kontrakternes samlede værdi. De medarbejdere, som er allokeret til opgaven ved den fungerende renovatør, medgår ved udskillelse og køb af A/S og vil således opleve et ejerskifte, om end deres ansættelsesforhold og arbejdsopgave ikke ændres.

 

Køb af kontrakter og materiel samt udgifter til etablering af selskab og drift vil medføre en takststigning på ca. 200 kr. pr. år pr. husstand.

 

Stiftelse af et § 60-selskab (I/S) og køb af A/S er en midlertidig løsning på et akut problem. Interessentskabets fremtid og kommunernes ønsker om håndtering af affaldsindsamlingsopgaven efter kontraktudløb i maj 2021 skal derfor drøftes i bestyrelsen og besluttes politisk i de fem kommuner i første halvår af 2020.

 

Løsningen kræver Kommunalbestyrelsens beslutning om optagelse af lån i Kommune Kredit på samlet op til 30 mio. kr., hvor kommunens andel udgør 34,40 pct., svarende til 10.320.000 kr. samt påtagelse af garantiforpligtelse over for Kommune Kredit for samme beløb. Lånet optages med en løbetid på 8 år og med fast rente.

 

Det vurderes samlet set, at stiftelse af et § 60-selskab (I/S) og køb af A/S er den bedste løsning til at sikre forsyningssikkerheden, fastholde det nuværende service- og genanvendelsesniveau samt begrænse takststigningen for borgerne.

 

Kommunalbestyrelserne orienteres om sagens fremdrift i december 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Løsning 1 forventes at medføre en stigning i renovationstaksten på 225-775 kr. årligt pr. husstand; og 300 kr. årligt pr. husstand hvis der blandt tilbudsgiverne bydes med en løsning ved brug af samme antal to-kammerbiler som i dag.

 

Løsning 2 forventes at medføre en stigning i renovationstaksten på ca. 200 kr. årligt pr. husstand.

 

Ved løsning 2 fastsættes købesummen for A/S under hensyn til den faktiske værdi af vognparken mv., modregnet det forventede driftstab på kontrakter i den resterende del af kontraktperioden.

 

Denne ”rabat” tilfalder § 60-selskabet og bruges til at dække noget af driftstabet i den resterende periode. Dette medfører, at løsning 2, trods merudgifter til etablering og drift, vil medføre en lavere takststigning end løsning 1.

 

Det bemærkes, at der ved løsning 2 er en potentiel større, økonomisk risiko, for uforudsete udgifter til reparation eller indkøb af nye biler samt risiko for tab af værdi i forbindelse med evt. videresalg efter kontraktperiodens udløb.

Bilag

9 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 

I forhold til forberedelsen af stiftelse af I/S:

 1. Direktør Carsten Riis, Ballerup Kommune, gives bemyndigelse til at færdiggøre de igangværende forhandlinger med renovatøren.
 2. Borgmesteren som medlem af bestyrelsen i I/S eller dennes stedfortræder (suppleanten) gives bemyndigelse til at vedtage forretningsorden, plan for møderne samt ansættelse af direktør for I/S.
 3. Direktør Carsten Riis, Ballerup Kommune, gives fuldmagt til at underskrive lejeaftale på en af Carsten Riis udvalgt lokation og senere overdrage lejeaftalen til A/S.
 4. Det godkendes, at I/S navngives "Indsamling på tværs I/S".

  I forhold til stiftelse af I/S:
 5. Det selskabsretlige grundlag for I/S (udkast til ejerstrategi og vedtægter) godkendes.
 6. Borgmesteren gives bemyndigelse til at stifte et interessentskab (I/S), der vil forestå indsamling af affald i de fem kommuner via køb af aktieposten i det af renovatøren udskilte datterselskab, Ressourceindsamling A/S og underskrive vedtægterne for dette.
 7. Borgmesteren udpeges som medlem af bestyrelsen i I/S og borgmesteren bemyndiges til at udpege en suppleant til bestyrelsen i I/S.
 8. Direktør Carsten Riis, Ballerup Kommune, gives bemyndigelse til at foretage eventuel nødvendig opdatering af de selskabsretlige dokumenter.

  I forhold til køb af A/S:
 9. Optagelse af lån til finansiering af biler på op til 30 mio. kr. samt udstedelse af garanti på et tilsvarende beløb godkendes. For Ballerup Kommune op til 10.320.000 kr.
 10. Borgmesteren som medlem af bestyrelsen i I/S eller dennes stedfortræder (suppleanten) gives bemyndigelse til køb af aktieposten i A/S.
 11. Borgmesteren som medlem af bestyrelsen i I/S eller dennes stedfortræder (suppleanten) gives bemyndigelse til at indstille borgmesteren som medlem af bestyrelse for A/S.
 12. Borgmesteren som medlem af bestyrelsen i A/S eller dennes stedfortræder (suppleanten) gives bemyndigelse til at ansætte en direktør i A/S.
 13. Godkender, at A/S navngives ”Ressourceindsamling A/S”.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-10-2019
Sagen behandles fortsat.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger.

 

Indstillingens punkt 3 formuleres således: Direktør Carsten Riis bemyndiges til at indgå en lejeaftale vedrørende arealerne ved Farverland i Albertslund.

 

Indstillingens punkt 7 formuleres således: Borgmesteren udpeges som medlem af bestyrelsen i I/S og Kommunalbestyrelsen bemyndiges til at udpege en suppleant til bestyrelsen i I/S.

 

Dokumenter

Download samlet dokument

Download