Seniorrådet

13.11.2018 kl. 09:00
Plejecenter Lundehaven, Skovlunde Torv 8-12

Deltagere
 • Henning Broman - Deltog
 • Birte Kramhøft - Deltog
 • Jørn Steen Jensen - Deltog
 • Lilian Birte Nielsen - Deltog
 • Stephen Frank Mortensen - Deltog
 • Dora Fog - Deltog
 • Tina Lose Jensen - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Doris Børger - Afbud
 • Kurt Bidstrup - Afbud

Åben dagsorden

Sagsfremstilling

For at Seniorrådet kan få en god introduktion til Ballerup Kommunes plejecentre, er det aftalt, at Seniorrådets møder afholdes på kommunens syv plejecentre efter en fastsat plan. Møderne vil blive indledt med en rundvisning på det pågældende plejecenter samt en kort orientering om stedet.

 

Mødet den 13. november 2018 afholdes på Plejecenter Lundehaven. Rundvisningen begynder kl. 9.15, hvor plejecenterleder Charlotte Harbou kommer og giver Seniorrådet en rundvisning og orientering om Plejecenter Lundehaven.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Rundvisning og orientering om Plejecenter Lundehaven i Skovlunde tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Dagsordenen drøftes og efterfølgende godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt
 1. Annette Ankler er udtrådt af Seniorrådet og Lilian Birte Nielsen er indtrådt.

  Seniorrådet konstituerer sig på det første møde i 2019.
   
 2. Seniorrådets medlemmer er inviteret til at deltage i Pårørendedagen den 4. februar 2019 på TAPETEN, Forenings-

  og Frivilligcenter. Der bliver udsendt program for dagen, når tiden for arrangementet nærmer sig.
   

 3. Seniorrådet har modtaget dagsorden til Vestegnstræf mandag den 19. november 2018. Henning Broman deltager.
   
 4. Seniorrådet deltog i det årlige inspirationsmøde for nye folkepensionister den 3. november 2018. I den forbindelse er Seniorrådet blevet opmærksom på, at der skal udarbejdes en flyer, der beskriver Seniorrådet og dets virke.

Beslutning

Taget til efterretning

Der blev givet en kort orientering fra Center for Social og Sundhed.

 1. De nye korttidspladser (aflastning) for hjemmeboende borgere på Plejecenter Sønderhaven åbner den 1. december 2018.

Beslutning

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Seniorrådet har bedt om en generel orientering om Træning og Aktivitet.

 

På Seniorrådets møde deltager leder af Træning og Aktivitet, Susanne Mortensen, kl. 10.00-11.00 og giver en generel orientering om, hvad der sker på området.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Orientering om Træning og Aktivitet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Seniorrådet har bedt om en orientering om tilbud til etniske ældre i Ballerup Kommune.

 

På Seniorrådets møde deltager konsulent Jelena Latkovic fra Jobcenter Ballerup kl. 11.00-11.45 og giver en orientering om, hvad der sker på området.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Orienteringen om tilbud til etniske ældre i Ballerup Kommune tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice har udarbejdet forslag til mødekalender for Seniorrådet.

 

Seniorrådet har tidligere besluttet, at deres møder skal ligge to uger før Social- og Sundhedsudvalgets møder med den begrundelse, at der skal være bedre tid til at behandle de sager, hvor der skal udarbejdes høringssvar til Social- og Sundhedsudvalget.

 

Ifølge Seniorrådets vedtægter skal der afholdes 11 møder om året.

 

Det foreslås, at møderne holdes kl. 9.00 på følgende datoer:

 

Tirsdag den 15. januar 2019

Tirsdag den 19. februar 2019

Tirsdag den 19. marts 2019

Tirsdag den 23. april 2019

Tirsdag den 21. maj 2019

Tirsdag den 18. juni 2019

Tirsdag den 20. august 2019

Tirsdag den 3. september 2019 (bl.a. høring om budget)

Tirsdag den 17. september 2019

Tirsdag den 22. oktober 2019

Tirsdag den 12. november 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

 1. Mødekalender for 2019 for Seniorrådet godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Seniorrådet har på sit møde den 24. april 2018 besluttet, at der fremover skal være et fast punkt på dagsordenen, hvor Seniorrådets "to do liste" bliver gennemgået og revideret.

 

Seniorrådets "to do liste":

 • Tilgængelighedspolitik
  • Herunder: Henvendelser til Center for By, Erhverv og Miljø er ikke besvaret. Afsnitsleder Trine Baarstrøm, Center for By, Erhverv og Miljø inviteres til at komme og redegøre for dette på et af de førstkommende møder i Seniorrådet.
 • Besøg på Hjælpemiddeldepotet og evt. ændring af busrute hertil.
 • Gratis brug af kommunale lokaler.
 • Anvendelse af Sundhedshuset.
  • Der planlægges efter at afholde Seniorrådets møde i februar 2019 i Sundhedshuset og leder Anne Ganner Bech bookes til at give en rundvisning i Sundhedshuset og give en orientering om stedet.
 • Gulvrenovering på Plejecenter Lundehaven.
 • Motivering af alle ældre borgere bl.a. via pensionistforeningerne til at dyrke en eller anden form for motion.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. "To do liste" drøftes og ajourføres.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

 • Punktet om gulvrenovering på Plejecenter Lundehaven slettes.
   
 • Der tilføjes et nyt punkt til listen: Brandsikring på plejecentrene.

Sagsfremstilling

på baggrund af en konkret henvendelse fra en borger, ønsker Seniorrådet at drøfte muligheden for godtgørelse af udgifter fra regionen til transport til og fra behandling på hospital.

 

Henning Broman har udarbejdet udkast til brev til Regionsældrerådet, der drøftes på mødet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Udkast til brev til Regionsældrerådet drøftes.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:
Administrationen videresender brevet til Regionsældrerådet.
 

 1. Jørn Steen Jensen orienterede om Sundhedsstyrelsens kursus i Roskilde om spørgeteknik.
   
 2. Næste møde i Seniorrådet afholdes tirsdag den 15. januar 2019.
   
 3. Seniorrådet var enige om, at ved besøg af eksterne indlægsholdere skal de på forhånd have oplyst, at de som udgangspunkt har max. 20 minutter til deres indlæg og 5 til at besvare spørgsmål. Formanden vil kunne dispensere.

Beslutning

Taget til efterretning

Dokumenter

Download samlet dokument

Download