Seniorrådet

15.01.2019 kl. 09:00
Plejecenter Lindehaven, Præstevænget 11 i Ballerup

Deltagere
 • Birte Kramhøft (F) - Deltog
 • Henning Broman - Deltog
 • Doris Børger - Deltog
 • Jørn Steen Jensen - Deltog
 • Kurt Bidstrup - Deltog
 • Lilian Birte Nielsen - Deltog
 • Stephen Frank Mortensen - Deltog
 • Pernille Bruun-Guassora (stabschef i Center for Social og Sundhed) - Deltog
 • Tina Lose Jensen - Deltog

Åben dagsorden

Sagsfremstilling

For at Seniorrådet kan få en god introduktion til Ballerup Kommunes plejecentre, er det aftalt, at Seniorrådets møder afholdes på kommunens syv plejecentre efter en fastsat plan. Møderne vil blive indledt med en rundvisning på det pågældende plejecenter samt en kort orientering om stedet.

 

Mødet den 15. januar 2019 afholdes på Plejecenter Lindehaven. Rundvisningen begynder kl. 9.15, hvor plejecenterleder Anette Wintlev-Jensen kommer og giver Seniorrådet en rundvisning og orientering om Lindehaven.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Rundvisning og orientering om Plejecenter Lindehaven i Ballerup tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Dagsordenen drøftes og efterfølgende godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:
Der ønskes to yderligere punkter på dagsordenen:

 • Opkrævning for ophold på Ballerup Kommunes korttidspladser.
  Det aftales, at punktet sættes på dagsordenen til Seniorrådets møde den 19. februar 2019.
 • Efterspørgsel på høringsmateriale vedrørende ny sundhedsaftale.
  Det aftales, at administrationen undersøger nærmere og eftersender høringsmaterialet.

Sagsfremstilling

I november måned 2018 valgte Annette Ankler at trække sig både som formand og medlem af Seniorrådet på grund af personlige årsager.

 

Suppleant Lilian Nielsen indtrådte i Seniorrådet som medlem og på mødet den 13. november 2018 besluttede Seniorrådet, at valg af ny formand skulle sættes på dagsordenen til mødet den 15. januar 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Der vælges ny formand for Seniorrådet for perioden indtil 31. december 2021.

 

Beslutning

Birte Kramhøft blev valgt til ny formand.

 

 1. Danske Ældreråd afholder temadag i Allerød den 7. marts 2019. Birte Kramhøft, Henning Broman, Lilian Nielsen, Jørn Steen Jensen og formentlig også Stephen Frank Mortensen deltager.
   
 2. Der er møde i Regionsældreråd Hovedstaden den 21. januar 2019. Birte Kramhøft deltager.
   
 3. Seniorrådet har modtaget en henvendelse fra Bydelsmødrene angående kommende invitation til fællesspisningsarrangement.
   
 4. Henning Broman deltog i Vestegnstræf i Glostrup i december måned.

Beslutning

Taget til efterretning

Der blev givet en kort orientering fra Center for Social og Sundhed.

 1. I slutningen af 2018 kom Beredskabet på et ekstra brandsyn på alle plejecentrene i Ballerup Kommune. Placering af møbler og inventar, der før har været godkendt, kan nu ikke længere godkendes. Det betyder, at Ballerup Kommune lige nu er i en proces, hvor der kigges på mulighederne sammen med Beredskabet.
   
 2. Den 1. januar 2019 startede ny plejecenterleder, Annie Andersen, på plejecentrene Sønderhaven og Toftehaven. Annie Andersen er 59 år, har en faglig baggrund som sygeplejerske og kommer fra en stilling i OK-Fonden. Hun har mange års ledelseserfaring og er med sin baggrund et godt supplement til lederteamet i Pleje og Omsorg.

Beslutning

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Seniorrådet har på sit møde den 24. april 2018 besluttet, at der fremover skal være et fast punkt på dagsordenen, hvor Seniorrådets "to do liste" bliver gennemgået og revideret.

 

Seniorrådets "to do liste":

 • Tilgængelighedspolitik
 • Herunder: Henvendelser til Center for By, Erhverv og Miljø er ikke besvaret. Afsnitsleder Trine Baarstrøm fra Center for By, Erhverv og Miljø inviteres til at komme og redegøre for dette på et af de førstkommende møder i Seniorrådet.
 • Besøg på Hjælpemiddeldepotet og evt. ændring af busrute hertil.
 • Gratis brug af kommunale lokaler.
 • Anvendelse af Sundhedshuset.
 • Det planlægges at afholde Seniorrådets møde i februar 2019 i Sundhedshuset og leder Anne Ganner Bech bookes til at give en rundvisning i Sundhedshuset og give en orientering om stedet.
 • Motivering af alle ældre borgere til at dyrke en eller anden form for motion bl.a. via pensionistforeningerne.
 • Brandsikring på plejecentrene.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Seniorrådets "To do liste" drøftes og ajourføres.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Følgende punkter streges:

 • Henvendelser til Center for By, Erhverv og Miljø er ikke besvaret.
 • Afholdelse af Seniorrådets møde i februar 2019 i Sundhedshuset.


 

Sagsfremstilling

Seniorrådet har ønsket en drøftelse med Center for By, Erhverv og Miljø om tilgængelighed, afsætningsmuligheder mv. for ældre og gangbesværede på Banegårdspladsen i Ballerup.

 

På Seniorrådets møde deltager afsnitsleder Trine Baarstrøm fra Center for By, Erhverv og Miljø kl. 10.20-10.50 under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Tilgængelighed, afsætningsmuligheder mv. for ældre og gangbesværede på Banegårdspladsen i Ballerup drøftes.

 

Beslutning

Sagen blev drøftet. Seniorrådet fandt ikke den fremførte redegørelse om ændring af forholdene tilfredsstillende og vil gå videre med sagen.

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 8. januar 2019 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommunes plejecentre arbejder løbende med at skabe meningsfulde aktiviteter for beboerne. Der orienteres om, hvordan plejecentrene har arbejdet med at prioritere aktiviteter og arrangementer.

 

Baggrund

Som en del af den politiske aftale for 2018 blev det besluttet, at aktiviteter på plejecentrene fortsat skulle prioriteres med vægt på samvær og oplevelser.
 

Omfanget af aktiviteter blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 27. februar 2018. Plan for implementering af nye idéer blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 6. juni 2018.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes plejecentre prioriterer aktiviteter og arrangementer for beboerne højt. Aktiviteter og arangementer planlægges sammen med baggrund af beboernes og de pårørendes ønsker. Der afholdes jævnligt beboermøder på plejecentrene, hvor idéer og ønsker drøftes. Tilbagemeldingerne fra beboere og pårørende er, at de er tilfredse med aktivitetsniveauet og indholdet.  

 

I 2018 har plejecentrene bl.a. arbejdet efter en implementeringsplan, der blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 6. juni 2018:

 • Musik til målgruppen
 • Balletbørn
 • Hvad samler jeg på
 • Musikskolen
 • Korsang
 • Radio og TV
 • Gode aktiviteter skal deles
 • Fokus på fortælling i hverdagen.

Plejecentrene har arbejdet med aktiviteterne på forskellige måder. Der har været mange aktiviteter med sang, musik og kultur. Der har fx været temaeftemiddage med oktoberfest og besøg af balletbørn. Der har været lavet billedekollager til væggene, besøg af et børneorkester og fast fællesang. Der har været udfordringer med indgåelse af aftaler med fx Ballerup Musikskole.

 

En af erfaringer med arbejdet er, at det er vigtigt at have fokus på aktiviteter, men at de altid skal tage udgangspunkt i ønskerne og mulighederne på de enkelte plejecentre. Plejecentrene vil have vedvarende fokus på aktiviteter til beboerne. Erfaringen peger også på, at der er behov for flere hverdagsaktiviter i det små, der skaber en meningsfuld dagligdag. Plejecentrene vil have endnu mere fokus på også at arbejde med denne type aktiviteter fremover.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Orienteringen om aktiviteter og oplevelser på Ballerup Kommunes plejecentre tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:
Seniorrådet er enig i de bemærkninger, der fremgår af referatet fra Social- og Sundhedsudvalget den 8. januar 2019.
 


Sagsfremstilling

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område fastslår, at Kommunalbestyrelsen på de enkelte sagsområder under serviceloven skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.

 

Med ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område pr. 1. juli 2018 er det blevet fremhævet, at kommunens frister på sagsbehandlingstider skal fremgå tydeligt af kommunens hjemmeside.

 

På den baggrund har administrationen fulgt op på, om sagsbehandlingsfristerne fremgår tydeligt på ballerup.dk. Ved denne gennemgang har administrationen konstateret, at Ballerup Kommune på flere områder inden for serviceloven ikke har fastsatte sagsbehandlingsfrister.

 

Det drejer sig om følgende ydelser efter serviceloven:

 • § 84: Afløsning/aflastning til pårørende
 • § 86: Kommunal genoptræning
 • § 100: Merudgifter til voksne
 • § 102: Kommunal behandling
 • § 104: Aktivitets- og samværstilbud
 • § 107: Midlertidige botilbud
 • § 108: Længerevarende botilbud
 • § 109: Krisecenterhenvisning
 • § 110: Henvisning til herberg
 • § 118: Pasning af nærtstående
 • § 119: Pasning af døende.

Sagsbehandlingsfrister skal vedtages af Kommunalbestyrelsen, og administrationen har fremlagt et forslag til sagsbehandlingsfrister for Social- og Sundhedsudvalget den 6. november 2018 punkt 11, som hermed sendes i høring i Seniorrådet.

 

Forslaget om sagsbehandlingstider på servicelovens bestemmelser kan ses som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1.  Der afgives høringssvar vedrørende forslag om sagsbehandlingstider på servicelovens bestemmelser.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:
Seniorrådet tager "sagsbehandlingstider på servicelovens bestemmelser" til efterretning, men finder, at en del af sagsbehandlingstiderne er uacceptabelt lange.

 


Sagsfremstilling

I forbindelse med den politiske aftale for 2018, blev parterne enige om, at der skulle udarbejdes en pårørendepolitik for Ballerup Kommune.

 

Udkast til Ballerup Kommunes pårørendepolitik er blevet politisk behandlet i Ballerup Kommunes Social- og Sundhedsudvalg samt Børne- og Skoleudvalg den 6. november 2018. Politikken sendes i høring i:

 • Frivillighedsrådet
 • Handicaprådet
 • Psykitatrirådet
 • Seniorrådet
 • Ungdomsrådet
 • Veteranrådet.

Formålet med høringen er at kvalificere Ballerup Kommunes pårørendepolitik.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Ballerup Kommune indstiller, at

 1. Der afgives høringssvar til Ballerup Kommunes pårørendepolitik.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:
Seniorrådet ønsker, at der bliver tilføjet en vision om, at der oprettes en akutfunktion, der kan rådgive, hvis der opstår en akut situation med fx demente. Dette skal oplyses på ballerup.dk.

 


Indhold

Sagsfremstilling

Det uanmeldte faglige tilsynsbesøg i den kommunale hjemmepleje i Ballerup Kommune blev foretaget den 1.-2. november 2018. Den samlede tilsynsvurdering er: Mindre tilfredsstillende forhold. Tilsynets vurdering gives på baggrund af observerede forhold på medicinområdet. Tilsynet konstaterer samtidig, at der på de øvrige områder er tale om meget tilfredsstillende forhold. Dette kommer blandt andet til udtryk gennem borgernes store tilfredshed med kvaliteten af den hjælp, der leveres af Hjemmeplejen.

 

Tilsynet anerkender, at Hjemmeplejen har gennemgået en positiv udvikling og har arbejdet målrettet med opfølgning på anbefalinger fra sidste tilsyn. Der ses bl.a. meget tilfredsstillende og målrettet opfølgning på dokumentationen i døgnrytmeplaner, fokus på arbejdet med instrukser, sikring af overensstemmelse mellem visiteret og leveret hjælp samt fokus på øget borgertilfredshed på hjælpen til rengøring.

 

Borgerne:

 • Alle borgerne giver udtryk for, at de får den hjælp, der er behov for og som er aftalt.
 • Meget tilfredsstillende kvalitet til personlig hjælp og praktisk støtte (ganske få bemærkninger – den afsatte tid til rengøring).
 • Ingen borgere har oplevet udeblivelse af hjælpen.
 • Borgerne oplever, at de bliver kontaktet ved ændringer i den aftalte hjælp.
 • Borgerne oplever god kontakt og dialog med medarbejderne.
 • De fleste oplever tilfredsstillende kontinuitet i plejen.
 • Det opleves, at medarbejderne motiverer til medinddragelse.
 • Der lyttes til ønsker, vaner og eventuelle bekymringer, som borgerne måtte have.

Medarbejderne:

 • Medarbejderne fremstår fagligt kompetente og mestrer evnen til faglig refleksion.
 • Kan redegøre for arbejdsgange i forbindelse med ændringer i borgernes behov.
 • Beskriver fagligt kendskab til arbejdet med instrukser.
 • Kan redegøre for, hvordan der arbejdes ud fra en sundhedsfremmende og forebyggende tilgang.
 • Den rehabiliterende tilgang beskrives som en naturlig tilgang i plejen – har fokus på at skabe det gode samarbejde mellem borger, pårørende og relevante tværfaglige samarbejdspartnere.
 • Kan redegøre for, hvorledes der sikres respektfuld kommunikation og respekt for borgernes levevis.
 • Kan redegøre for vigtigheden i brug af værnemidler og en god håndhygiejne.

De positive tilbagemeldinger på medicinområdet:

 • Medicinen er opbevaret efter gældende regler.
 • Der er navn og CPR nr. på alle doseringsæskerne.
 • Aktuelt og ikke aktuelt medicin holdes pænt adskilt.
 • Pæn orden og struktur i medicinkasser.
 • Den medicin, der skal være givet på tilsynstidspunktet, er givet.
 • De borgere, som modtager hjælp til medicindispensering og indtagelse, er trygge ved indsatsen.
 • Medarbejderne kan med faglig overbevisning redegøre for retningslinjer i forhold til medicinadministration, håndtering samt støtte til medicinindtagelse.

Udfordringer på medicinområdet: I 3 ud af 12 borgeres medicin findes:

 • Manglende korrekt dokumentation på medicinlister.
 • Manglende overensstemmelse mellem dispenseret medicin og aktuel medicinliste.

De positive tilbagemeldinger på dokumentationsområdet:

 • Der er sammenhæng mellem den visiterede og leverede hjælp.
 • Dokumentationen i døgnrytmeplanerne er generelt meget tilfredsstillende. Der er i flere planer beskrevet, hvad borger selv gør, og hvad medarbejder skal støtte op om.
 • Hverdagsrehabilitering – der er fokus på medinddragelse/selvbestemmelse.

Udfordringer på dokumentationsområdet:

 • Sygeplejefaglige udredninger og handlingsanvisninger har mangler i forhold til at fremstå ensartet og korrekt udfyldt.
 • Der ses ikke sammenhæng og den røde tråd gennem den sundhedsfaglige dokumentation.
 • Døgnrytmeplanerne er ikke konsekvent handlevejledende og individuelt beskrevet i forhold til alle borgernes visiterede ydelser.
 • De delegerede indsatser beskrives ikke konsekvent i enten handlingsanvisning for indsatsen eller i døgnrytmeplanen. Der skal sikres en ensretning.

Tilsynet har anbefalinger til følgende fokusområder:

 • At Hjemmeplejen fortsætter de målrettede indsatser i forhold til at sikre ensartet og korrekt dokumentation i sygeplejefaglige vurderinger og handlingsanvisninger.
 • At Hjemmeplejen retter faglig fokus på at sikre dokumentation i døgnrytmeplanerne af alle borgernes visiterede ydelser – herunder især delegerede sygeplejeydelser og hjælpen til rengøring. Tilsynet anbefaler ligeledes, at der rettes et fagligt fokus på arbejdet med indsatsmål, således at disse fremadrettet giver et bedre fagligt og systematisk overblik.
 • At Hjemmeplejen implementerer indsatser, således at der sikres korrekt sundhedsfaglig dokumentation på medicinlister og at der implementeres indsatser, således at der sikres overensstemmelse mellem dispenseret medicin og aktuel medicinliste.

Efter tilsynsbesøget har ledelsen i Hjemmeplejen udarbejdet en handleplan, der viser, hvordan der arbejdes med opfølgning på anbefalingerne, som kan ses i bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Der udarbejdes høringssvar til kommunalt uanmeldt fagligt tilsyn i Hjemmeplejen 2018.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:
Seniorrådet tager tilsynsrapporten for Hjemmeplejen til efterretning, men bemærker, at forholdene i den kommunale hjemmepleje ikke er tilfredsstillende. Det er stærkt utilfredsstillende, at der er problemer med den sundhedsfaglige dokumentation og medicinhåndtering. Seniorrådet anbefaler, at Ballerup Kommune iværksætter den foreslåede handleplan og skærper efteruddannelsen af personalet bl.a. i samarbejde med apotekerne.

Det bør undersøges, om ”e-learning” giver lige så gode indlæringsresultater som traditionel undervisning.

 


Indhold

Sagsfremstilling

Det uanmeldte faglige tilsynsbesøg på Plejecenter Sønderhaven i Måløv blev gennemført den 22. oktober 2018. Helt overordnet vurderer tilsynet, at Plejecenter Sønderhaven er et plejecenter med tilfredsstillende forhold, og det er tilsynets vurdering, at der er fulgt tilfredsstillende op på anbefalingerne fra tilsynet i 2017.

 

Tilsynet vurderer, at beboerne får den pleje og omsorg, de har behov for, og at beboerne er tilfredse hermed. Beboerne oplever selvbestemmelse i hverdagen og medinddragelse af egne ressourcer, og at de har mulighed for at deltage i træningsaktiviteter.

 

Kommunikationen mellem beboere og medarbejdere er venlig og respektfuld. Beboerne er tilfredse med at bo på plejecentret, de modtager den nødvendige personlige pleje og er tilfredse med hjælpen til både personlig og praktisk hjælp. Beboerne er generelt tilfredse med maden og måltiderne og er tilfredse og trygge med hjælpen til administration af medicin.

 

Tilsynet vurderer, at plejecentret er i proces i forhold til implementering af nyt omsorgssystem.

 

Døgnrytmeplaner er af varierende kvalitet, og der ses mangler i forhold til livshistorie, helbredstilstande samt overensstemmelse mellem medicinliste og helbredstilstande.

 

Medarbejderne har viden og kompetencer i forhold til medicinhåndtering. Medicin i medicinrum opbevares efter gældende regler, men modtagelse af medicin fra apotek skal sikres, ligesom medicinadministration, hvor medarbejderne observerer beboers medicinindtagelse også skal sikres.

 

Medarbejderne kan fagligt redegøre for værdierne, principperne bag dokumentationsarbejdet, medicinhåndtering, anvendelse af velfærdsteknologi, og hvordan der er fokus på beboernes daglige træning. Medarbejderne reflekterer fagligt over, hvorledes der sikres en imødekommende og respektfuld kommunikation med beboerne. Det skal sikres, at kommunikationen foregår på steder, hvor tavshedspligten kan overholdes.

 

Ledelsesmæssigt er der fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne samt fokus på anvendelse af velfærdsteknologi og et bredt tilbud af målrettede aktiviteter. Det vurderes af tilsynet, at der kunne være yderligere fokus på, at levering af klippekortsydelsen tager udgangspunkt i beboernes ønsker.

 

Tilsynet har anbefalinger til følgende fokusområder:

 • At plejecentret fortsat har fokus på at sikre korrekt sundhedsfaglig dokumentation, således at døgnrytmeplanerne beskrives ensartet og med udgangspunkt i den anerkendende tilgang. Ligeledes anbefales, at det sikres, at livshistorie og helbredstilstande udarbejdes, samt at der er overensstemmelse mellem helbredstilstande og medicinliste. 
 • At plejecentret sætter målrettet fokus på at sikre, at de gældende retningslinjer følges i forbindelse med udlevering af medicin til beboerne, og at der udarbejdes arbejdsgang i forbindelse med modtagelse af medicin fra apoteket, således at medicinen opbevares efter gældende retningslinjer.
 • At der sker faglig refleksion i forhold til medarbejdernes indbyrdes kommunikation på fællesarealerne, således at beboerne ikke inddrages i og oplever medarbejdernes udfordringer. Ligeledes, at ledelsen italesætter retningslinjer i forhold til overholdelse af tavshedspligten.
 • At plejecentret fortsætter udviklingen i forhold til ”Det gode Måltid”, således at medarbejdernes roller indarbejdes.
 • At der sættes yderligere fokus på, at beboernes ønsker for klippekortsaktiviteterne indarbejdes i planlægningen.

   

  Efter tilsynsbesøget har ledelsen på Plejecenter Sønderhaven udarbejdet en handleplan og en oversigt over tilsynskrav i en treårig periode fra 2016-2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Der udarbejdes høringssvar til kommunalt uanmeldt fagligt tilsyn på Plejecenter Sønderhaven i Måløv.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:
Seniorrådet tager tilsynsrapporten til efterretning, men konstaterer, at der er problemer med medicinhåndtering og udnyttelse af klippekortsordningen. Seniorrådet ønsker skærpet fokus på disse områder, men støtter i øvrigt tilsynets anbefalinger.

 


Indhold

Sagsfremstilling

Det uanmeldte faglige tilsynsbesøg på Plejecenter Toftehaven (Toftehaven) i Ballerup blev gennemført den 25. oktober 2018. Helt overordnet vurderer tilsynet, at Toftehaven er et plejecenter med meget tilfredsstillende forhold, og det er tilsynets vurdering, at der er fulgt meget tilfredsstillende op på anbefalingerne fra tilsynet i 2017.

 

Beboerne er glade for at bo på Toftehaven og oplever en god og behagelig stemning samt selvbestemmelse i hverdagen. Der er fokus på og gøres brug af de tilgængelige velfærdsteknologiske hjælpemidler, og det vurderes, at beboerne får tilbudt relevante træningstilbud i hverdagen. Tilsynet vurderer, at beboerne er meget opmærksomme på at anvende egne ressourcer i hverdagen, ligesom de oplever at bliver understøttet i dette af medarbejderne.

 

Kommunikationen mellem beboere og medarbejdere er respektfuld og anerkendende, og beboerne oplever god kontakt til medarbejderne. Beboerne modtager den nødvendige personlige pleje og hjælp til praktiske opgaver, og tilsynet vurderer, at de er tilfredse med hjælpen. Beboernes boliger fremstår rene og ryddelige, og i overensstemmelse med beboernes ønskede levevis. Det skal sikres, at hjælpemidler bliver rengjort. Beboerne er tilfredse med hjælpen til administration af medicin.

 

Måltiderne sker i høj grad i overensstemmelse med principperne for ”Det gode Måltid”, herunder fordeling af roller og ansvar imellem medarbejderne. Beboerne er tilfredse med kvaliteten af måltiderne.

 

Tilsynet vurderer, at plejecentret er i en god proces i forhold til implementering af nyt omsorgssystem. Dokumentationen er generelt tilfredsstillende. Døgnrytmeplaner er dog af varierende kvalitet, og der ses mangler i forhold til livshistorie, helbredstilstande samt overensstemmelse mellem medicinliste og helbredstilstande.

 

Medicinhåndteringen sker i overensstemmelse med gældende retningslinjer. Plejecentret arbejder målrettet med at sikre korrekt medicinhåndtering og medarbejderne kan i tilfredsstillende omfang redegøre korrekt for medicindosering og medicinadministration.

 

Medarbejderne kan fagligt meget tilfredsstillende redegøre for principperne bag dokumentationsarbejdet, de kan tilfredsstillende redegøre for overvejelser vedrørende måltider og ernæring, ændringer i beboernes tilstand eller adfærd samt fokus på praktisk hjælp i hverdagen.

 

Der er et bredt udbud af aktiviteter, der er tilpasset målgruppen, dog vurderes det, at klippekortsordningen ikke er fuldt ud implementeret.

 

Ledelsesmæssigt er der fokus på at sikre tilstedeværelse af de rette faglige kompetencer, på medarbejdernes trivsel herunder nedbringelse af sygefravær. Det vurderes af tilsynet, at der er et relevant fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling, men også at medarbejderne ikke oplever at blive imødekommet i forhold til ønsker om efteruddannelse.

 

Tilsynet har anbefalinger til følgende fokusområder:

 • At plejecentret fortsat har fokus på kvalificering af dokumentationsarbejdet. Særligt fokus på udarbejdelse af livshistorie, relevante helbredstilstande, relevante handleanvisninger samt evaluering af ændringer i beboernes tilstand. 
 • At der arbejdes på at strukturere og systematisere klippekortsordningen, således at den kommer til at fungere efter hensigten.
 • At der fortsat er fokus på indarbejdelse af en procedure, der sikrer tilstrækkelig renholdelse af beboernes hjælpemidler.
 • At muligheder for efteruddannelse og kompetenceudvikling drøftes og afklares med medarbejderne. 

Efter tilsynsbesøget har ledelsen på Toftehaven udarbejdet en handleplan og en oversigt over tilsynskrav i en treårig periode fra 2016-2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Der udarbejdes høringssvar til kommunalt uanmeldt fagligt tilsyn på Plejecenter Toftehaven i Ballerup.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:
Seniorrådet tager tilsynsrapporten til efterretning, men undrer sig over det ringe brug af klippekortsordningen. Seniorrådet kan tilslutte sig tilsynsrapportens anbefalinger.

 


Indhold

Sagsfremstilling

Det uanmeldte faglige tilsynsbesøg på Plejecenter Egely (Egely) blev gennemført den 12. oktober 2018. Helt overordnet vurderer tilsynet, at Egely, er et plejecenter med meget tilfredsstillende forhold, og det er tilsynets vurdering, at der er fulgt tilfredsstillende op på anbefalingerne fra tilsynet i 2017.

 

Beboerne oplyser at Egely er et rigtigt godt sted at bo og oplever, at der er gode aktiviteter og føler, at de kan leve det liv de ønsker. Tilsynet vurderer, at beboerne får den hjælp til pleje, omsorg, træning og praktisk støtte, de har behov for. Borgerne giver udtryk for tilfredshed med kvaliteten heraf, og oplever at anvende egne ressourcer i hverdagen. Det vurderes, at rengøringen af boligerne er tilfredsstillende, men der bør rettes et fagligt fokus på sikring af beboernes hjælpemidler bliver rengjort.

 

Tilsynet vurderer, at kvaliteten af den sundhedsfaglige dokumentation er individuel og detaljeret, der findes relevante handleanvisninger og opfølgninger på disse med enkelte mangler. Medarbejderne redegør relevant for dokumentationsarbejdet på plejecentret.

 

Borgerne er tilfredse med hjælpen til medicinhåndtering. Det bemærkes positivt, at der er god systematik omkring opbevaring af medicinen. Der findes i stikprøverne mangler i form af anbrudsdatoer på cremer samt en enkel manglende dosering. Medarbejderne kan med faglig overbevisning redegøre for principperne bag medicinhåndtering.

 

Måltiderne sker i overensstemmelse med principperne for "Det gode Måltid" Beboerne har forskellige oplevelser af tilfredshed med mad og måltider. Tilsynet vurderer, at medarbejderne arbejder med at sikre det gode måltid på plejecentret.

 

Kommunikationen mellem beboerne og medarbejdere opleves anerkendende og imødekommende og beboerne oplever, at medarbejderne er venlige og respektfulde.

 

Tilsynet vurderer, at der arbejdes med den rehabiliterende tilgang i hverdagen. Medarbejderne kan redegøre for en individuel og rehabiliterende tilgang i pleje og praktisk hjælp. 

 

Det er tilsynets vurdering, at der er ledelsesmæssig fokus på den rette bemanding til opgaveløsningen. Medarbejderne oplever, at planlægningen understøtter arbejdet, og der er mulighed for sparring i hverdagen.

 

Der er på plejecentret fokus på at sikre de rette kompetencer og udvikling af disse på plejecentret. Medarbejderne er tilfredse med deres mulighed for kompetenceudvikling.

 

Tilsynet har anbefalinger til følgende fokusområder:

 • At plejecentret sikrer, at retningslinjer for datomærkning af anbrudt medicin overholdes, samt at der sikres overensstemmelse mellem medicinlisten og doseret medicin.
 • At der er fokus på, at handleanvisning på vejning af konkret beboer følges, samt at der beskrives handleanvisning i forhold til beboers ernæringsstatus.
 • At der er fokus på renholdelse af hjælpemidler og renholdelse af en konkret beboers køleskab.
 • At plejecentret fastholder udvikling af det gode måltid.

Efter tilsynsbesøget har ledelsen udarbejdet en handleplan og en oversigt over tilsynskrav i en treårig periode fra 2016-2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Der udarbejdes høringssvar til kommunalt uanmeldt fagligt tilsyn på Plejecenter Egely i Ballerup.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:
Seniorrådet tager tilsynsrapporten til efterretning og er enig i rapportens anbefalinger. Der skal mere fokus på korrekt medicinhåndtering.
 


Indhold

Sagsfremstilling

Det uanmeldte faglige tilsynsbesøg på Plejecenter Kirstinehaven (Kirstinehaven) i Ballerup den 3. december 2018. Helt overordnet vurderer tilsynet, at Kirstinehaven er et plejecenter med meget tilfredsstillende forhold, og det er tilsynets vurdering, at der er fulgt meget tilfredsstillende op på anbefalingerne fra forrige tilsyn.

 

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne på tilfredsstillende måde kan redegøre for plejecentrets værdigrundlag. Beboerne er glade for at bo på plejecentret, og oplever en god og tryg stemning.

 

Beboerne er tilfredse med hjælpen til personlig pleje og praktisk støtte, og tilsynet vurderer, at beboerne modtager den nødvendige pleje. Beboerne er tilfredse med hjælpen til praktisk støtte. Boligerne fremstår renholdte og ryddelige.

 

Tilsynet vurderer, at de observerede måltider afholdes med god stemning og hyggelig atmosfære. Beboerne er tilfredse med måltiderne, og medarbejderne kan redegøre for overvejelser vedrørende "det gode måltid". Beboerne oplever en venlig og respektfuld kommunikation. Kirstinehaven tilbyder aktiviteter, der er tilpasset målgruppen, samt har fokus på at levere Klippekortsordningen efter hensigten. Beboerne er opmærksomme på at anvende egen ressourcer, og medarbejderne arbejder tilfredsstillende med den rehabiliterende tilgang og har relevante faglige overvejelser i forhold til hverdagsrehabilitering.

 

Kirstinehaven gør brug af velfærdsteknologiske hjælpemidler og har fokus på nye muligheder. Beboerne får tilbudt relevante træningstilbud i hverdagen.

 

I forhold til implementeringen af nyt omsorgssystem vurderer tilsynet, at plejecentret er i en god proces.

 

Døgnrytmeplanerne fremstår generelt med en tilfredsstillende kvalitet, men der ses mangler i forhold til udarbejdelse af fx livshistorie, helbredstilstande og handleanvisninger samt uoverensstemmelse mellem helbredstilstande og medicinliste.

 

Medicinhåndteringen på Kirstinehaven sker i overensstemmelse med gældende retningslinjer for området. Medarbejderne kan på tilfredsstillende måde redegøre for korrekt medicindosering og -administration. Beboerne er tilfredse med hjælpen til medicinhåndtering.

 

Ledelsesmæssigt er der fokus på at sikre tilstedeværelse af de nødvendige faglige kompetencer, og de har ligeledes et tilfredsstillende fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling. Medarbejderne oplever at have de nødvendige kompetencer til at varetage de opgaver, de står over for i hverdagen, samt oplever, at der er mulighed for kompetenceudvikling.

 

Tilsynet har anbefalinger til følgende fokusområde:

 • At plejecentret fortsat har fokus på kvalitetssikring af dokumentationsarbejdet. Særligt anbefaler tilsynet fokus på, at der konsekvent udarbejdes døgnrytmeplaner, helbredstilstande, handleanvisninger samt sikrer overensstemmelse mellem helbredstilstande og medicinliste. Ligeledes anbefales fokus på udarbejdelse af relevante evalueringer af observationerne.

Efter tilsynsbesøget har ledelsen på Kirstinehaven udarbejdet en handleplan og en oversigt over tilsynskrav i en treårig periode fra 2016-2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Der udarbejdes høringssvar til kommunalt uanmeldt fagligt tilsyn på Plejecenter Kirstinehaven.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:
Seniorrådet er tilfreds med tilsynsrapporten og er enig i tilsynets anbefalinger.

 


Indhold

Sagsfremstilling

Det uanmeldte faglige tilsynsbesøg på Plejecenter Lindehaven (Lindehaven) i Ballerup blev gennemført den 8. november 2018. Helt overordnet vurderer tilsynet, at Lindehaven er et plejecenter med tilfredsstillende forhold, og det er tilsynets vurdering, at der er fulgt tilfredsstillende op på anbefalingerne fra tilsynet i 2017.

 

Tilsynet vurderer, at beboerne får den pleje og omsorg, de har behov for, og at beboerne er tilfredse hermed. Beboerne er tilfredse med at bo på plejecentret og oplever selvbestemmelse i hverdagen.

 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for dokumentationsarbejdet, og at den generelt fremstår med individuelle og handleanvisende beskrivelser, men også at der ses mangler såsom varierende kvalitet i forhold til livshistorie, helbredstilstande samt manglende overensstemmelse mellem medicinliste og helbredstilstande og dokumentation for vægt. Lindehaven er i proces i forhold til implementering af nyt omsorgssystem.

 

Tilsynet vurderer, at der arbejdes målrettet med medicinhåndteringen, og at beboerne er tilfredse med hjælpen til medicinadministration. Tilsynet konstaterer hos en beboer, at der er fejl i medicinen.

 

Medarbejderne kan redegøre for anvendelse af velfærdsteknologi, samt fokus på beboernes daglige træning og en individuel og rehabiliterende tilgang i pleje og praktisk hjælp. Beboerne oplever, at de anvender egne ressourcer, dog anbefales en forventningsafstemning hos en enkelt beboer.

 

Rengøringen vurderes som værende meget tilfredsstillende, og beboerne er tilfredse hermed.

 

Lindehaven arbejder med at sikre det gode måltid og beboerne er tilfredse med maden og måltiderne. Det vurderes, at der kan arbejdes med medarbejdernes roller, ansvar samt kommunikation og rolige rammer under måltidet.

 

Omgangsformen er anerkendende og imødekommende. Beboerne oplever medarbejderne som venlige, respektfulde, og at de giver sig god tid i hverdagen.

 

Der er et bredt udbud af aktiviteter tilpasset målgruppen, og beboerne er tilfredse hermed.

 

Organiseringen understøtter tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne i forhold til fordeling af kompetencer og faglig sparring.

 

Der er fokus på medarbejdernes kompetencer og udvikling af disse. Ligeledes er der fokus på vidensdeling af ny viden.

 

Tilsynet har anbefalinger til følgende fokusområder:

 • At plejecentret fortsat har fokus på at sikre korrekt sundhedsfaglig dokumentation, således at døgnrytmeplanerne indeholder fyldestgørende beskrivelser af de handlingsvejledende indsatser. Ligeledes anbefaler tilsynet, at det sikres, at livshistorie og helbredstilstand udarbejdes, at der er overensstemmelse mellem helbredstilstande og medicinliste samt dokumentation for vægt. 
 • At ledelsen følger op på retningslinjer for medicinhåndtering og sikrer overensstemmelse mellem ordinationstidspunkt i Fælles Medicin Kort (FMK) og doseringsæske samt sikrer overensstemmelse mellem medicinlisten og doseret medicin.
 • At plejecentret fortsat har fokus på udvikling af det gode måltid.
 • At plejecentret hos konkret beboer afstemmer forventninger med det formål, at beboeren motiveres til at generhverve tabte funktioner.

Efter tilsynsbesøget har ledelsen på Lindehaven udarbejdet en handleplan og en oversigt over tilsynskrav i en treårig periode fra 2016-2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Der udarbejdes høringssvar til kommunalt uanmeldt fagligt tilsyn på Plejecenter Lindehaven i Ballerup.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:
Seniorrådet er tilfreds med tilsynsrapporten og er enig i tilsynets anbefalinger.

 


Indhold

Sagsfremstilling

Det uanmeldte faglige tilsynsbesøg på Korttidspladser Lindehaven blev gennemført den 30. november 2018. Helt overordnet vurderer tilsynet, at Korttidspladser Lindehaven er et center med meget tilfredsstillende forhold, og det er tilsynets vurdering, at der er fulgt meget tilfredsstillende op på anbefalingerne fra tilsynet i 2017.

 

Tilsynet vurderer, at beboerne får den hjælp til pleje, praktisk støtte og træning, de har behov for. Borgerne giver udtryk for tilfredshed med kvaliteten heraf og oplever, at de har god effekt af det rehabiliterende ophold. De oplever tilfredshed med rammerne og miljøet omkring måltidet. Kommunikationen mellem borger og medarbejdere opleves respektfuld. Tilsynet bemærker dog, at en borger oplever et mindre passende sprogbrug i enkelte situationer.

 

Kvaliteten af den sundhedsfaglige dokumentation er meget tilfredsstillende. I forhold til beskrivelser på tavler i boligen af borgers mål og plan, er det tilsynets vurdering, at disse er noget overordnet formuleret og beskrevet i et sprog, der kan være vanskeligt at forstå indholdet i.

 

Borgerne er trygge ved hjælpen til medicindispensering og administration. Det bemærkes positivt, at der sker meget tilfredsstillende dokumentation og opbevaring af medicinen. Der er dispenseret korrekt i stikprøverne. Medarbejderne kan med faglig overbevisning redegøre for de nødvendige observationer og handlinger i forhold hertil.

 

I arbejdet med borgernes rehabilitering er der meget tilfredsstillende fokus på at sikre det tværfaglige samarbejde. Tilsynet vurderer, at der er et meget tilfredsstillende ledelsesmæssigt fokus på, hvordan det tværfaglige samarbejde løbende udvikles og kvalitetssikres.

 

Tilsynet vurderer, at der arbejdes målrettet med ”Det gode Måltid”. Den rehabiliterende tilgang afspejles i måden, hvorpå maden anrettes og serveres. Stemningen er hyggelig, og borgerne gives mulighed for at sidde alene eller i selskab med andre alt efter deres ønsker.

 

Det vurderes, at der bør rettes et fagligt fokus på, hvorledes der kan skabes mere ro på fællesarealer. Et fokus på medarbejdernes indbyrdes kommunikation samt opmærksomhed på at undgå unødige forstyrrelser som fx tændte fjernsyn, som ingen borgere er optagede af at se på.

 

Der er fokus på medarbejdernes kompetencer og udvikling af disse ved fx brug af videnspersoner og ved events med undervisning ved hospitalspersonalet.

 

Tilsynet har anbefalinger til følgende fokusområder:

 • At der rettes et fagligt fokus på, hvorledes borgers mål og plan kan beskrives mere tydeligt, således at både plejepersonale, borgere og pårørende forstår beskrivelserne og indholdet heri.
 • At der rettes et fagligt fokus på, hvorledes der kan skabes mere ro på fællesarealer. Tilsynet anbefaler herunder, at det italesættes over for medarbejderne, hvorledes der til enhver tid sikres respektfuld adfærd og omgangstone i mødet med borgerne.
 • At der rettes et fagligt fokus på, om den tværfaglige sparring mellem terapeuter og plejepersonalet fungerer optimalt i hverdagen.

Efter tilsynsbesøget har ledelsen på Korttidspladser Lindehaven udarbejdet en handleplan og en oversigt over tilsynskrav i en treårig periode fra 2016-2017.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Der udarbejdes høringssvar til kommunalt uanmeldt fagligt tilsyn for korttidspladserne på Plejecenter Lindehaven i Ballerup.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:
Seniorrådet er tilfreds med tilsynsrapporten og er enig i tilsynets anbefalinger.
 


Indhold

Sagsfremstilling

Det uanmeldte faglige tilsynsbesøg på Korttidspladser Parken (Parken) blev gennemført den 7. november 2018. Helt overordnet vurderer tilsynet, at Parken er et center med tilfredsstillende forhold, og det er tilsynets vurdering, at Parken har fokus på relevante emner i kvalitetsarbejdet, samt at der er implementeret indsatser i forhold til opfølgning på anbefalingerne fra sidste tilsyn.

 

Vurderingen gives på baggrund af tilsynets fund i forhold til medicinområdet. Det er tilsynets vurdering, at Parken har udfordringer relateret til opbevaring af borgernes medicin samt udfordringer i forhold til at sikre korrekt kontrol af dispenseret medicin i overgangene mellem sektorer. I forhold til sidstnævnte har tilsynet observeret en dispenseringsfejl i doseringsæske fra hospitalet. Fejlen er ikke blevet observeret af personalet i Parken. Det vurderes desuden, at Parken stadig har en udfordring i forhold til at sikre en tilfredsstillende kvalitet i dokumentationen.

 

Der er fokus på relevante emner i kvalitetsarbejdet, og der ses implementering af indsatser i forhold til opfølgning på anbefalingerne fra sidste tilsyn. Tilsynet vurderer, at der ledelsesmæssigt er fokus på at sikre høj faglighed i levering af kerneydelserne. Det tværfaglige samarbejde har høj prioritering, og der sker anvendelse af de videnspersoner, der er i og omkring organisationen.

 

Borgerne er tilfredse med kvaliteten af den pleje, omsorg og praktiske støtte, de modtager, og udtrykker, at der er overensstemmelse mellem den leverede hjælp og deres behov. Borgerne er velplejede. Der er stor tilfredshed med kvaliteten af træningstilbud, og træningsaftaler bliver altid overholdt. Borgerne har kendskab til plan og mål, de er motiverede for træningsopholdet og er positive omkring den rehabiliterende tilgang.

 

Der er en respektfuld kommunikation og imødekommende adfærd mellem borgere og medarbejdere.

 

Borgerne er trygge ved hjælpen med medicinen.

 

Rengøringsstandarden i boliger og på fælles arealer er tilfredsstillende.

 

Det observeres, at der arbejdes ud fra en rehabiliterende tilgang i måden, hvorpå maden anrettes og serveres på. Der ses gode eksempler på, hvordan skåle, fade og drikkevarer er placeret på bordene, så borgerne selv kan betjene sig. Medarbejderne har fagligt kendskab til, hvordan der skabes trivsel under måltidet, dog ses eksempler på at ikke alle medarbejdere agerer hensigtsmæssigt i forhold til at skabe den nødvendige ro og gode dialog med borgerne.

 

Medarbejderne fremstår fagligt kompetente, de udviser engagement og evne til faglig refleksion. De er endnu ikke trygge ved det nye dokumentationssystem. De har kendskab til de gældende retningslinjer på medicinområdet, men der er mangler i forhold til viden og forståelse af arbejdet omkring indberetning af utilsigtede hændelser.

 

Medarbejderne er mindre tilfredse med niveauet, hvad angår mulighederne for kompetenceudvikling.

 

Tilsynet har anbefalinger til følgende fokusområder:

 • At der rettes et fagligt fokus på at sikre, at døgnrytmeplaner til enhver tid indeholder handlevejledende og individuelle beskrivelser for hjælpen gennem hele døgnet
 • At retningslinjer for opbevaring af borgeres medicin italesættes over for medarbejderne
 • At der implementeres indsatser, således at medarbejdernes fokus skærpes på kontrollen af dispenseret medicin i sektorovergange
 • At der rettes et fagligt fokus på at sikre den nødvendige kvalitet i den sundhedsfaglige dokumentation. Særligt bør rettes fokus på at sikre: Ajourføring af sygeplejefaglige udredninger, så disse er i overensstemmelse med borgers medicinliste; udarbejdelse af indsatsmål efter principperne for ”SMART”(specifikt, målbart, ambitiøst, realistisk og tidsafgrænset); fælles forståelse og viden om udarbejdelse af handlingsanvisninger; inaktivering af handlingsanvisninger, der ikke er relevante for opholdet; implementering af fælles forståelse for, hvornår der arbejdes i allerede eksisterende handlingsanvisninger, eller hvornår det er nødvendigt at oprette nye
 • At der implementeres indsatser, således at medarbejdernes forståelse herfor sikres, og at der til enhver tid sker indberetning af utilsigtede hændelser, når disse opstår
 • At der fortsat arbejdes med at sikre medarbejdernes forståelse for, hvorledes der bedst skabes trivsel under måltiderne.

Efter tilsynsbesøget har ledelsen på Korttidspladser Parken udarbejdet en handleplan og en oversigt over tilsynskrav i en treårig periode fra 2016-2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Der udarbejdes høringssvar til kommunalt uanmeldt fagligt tilsyn på Korttidspladserne Parken i Ballerup.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:
Seniorrådet er tilfreds med tilsynsrapporten og er enig i tilsynets anbefalinger.
 

Beslutning

Intet

Dokumenter

Download samlet dokument

Download