Seniorrådet

19.02.2019 kl. 09:00
Mødecenter A, Lokale 5 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Birte Kramhøft - Deltog
 • Henning Broman - Deltog
 • Doris Børger - Deltog
 • Jørn Steen Jensen - Deltog
 • Kurt Bidstrup - Deltog
 • Lilian Birte Nielsen - Deltog
 • Stephen Frank Mortensen - Deltog
 • Susanne Bettina Jørgensen (pleje & omsorgschef)
 • Deltog ikke
 • Eva Borg (centerchef for Social og Sundhed) - Deltog
 • Tina Lose Jensen - Deltog

Åben dagsorden

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Dagsordenen drøftes og efterfølgende godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

For at Seniorrådet kan få en god introduktion til Ballerup Kommunes decentrale institutioner, har Seniorrådet nu afholdt deres møder på samtlige syv plejecentre i Ballerup Kommune.

 

Seniorrådets møde den 19. februar 2019 indledes med en rundvisning i Sundhedshuset, Gl. Rådhusvej 13 i Ballerup samt en kort orientering v/leder af Sundhedshuset Anne Ganner Bech. Rundvisningen starter kl. 9.30.

 

Efter rundvisningen afholdes Seniorrådets møde i Mødecenter A, lokale 5 på Ballerup Rådhus med start kl. 10.15.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Rundvisning og orientering om Sundhedshuset tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning
 1. Formand og næstformand foreslår, at Seniorrådet afholder sommerferiefrokost i forlængelse af mødet tirsdag den 18. juni 2019.
   
 2. Formand og næstformand foreslår, at Seniorrådet afholder et ekstra møde i december 2019.
   
 3. Besigtigelsesturen på Banegårdspladsen i Ballerup, hvor repræsentanter fra Seniorrådet, Handicaprådet samt Center for By, Erhverv og Miljø deltog.
   
 4. Flere af Seniorrådets medlemmer deltog i Pårørendekonferencen den 4. februar 2019, hvor hovedbudskabet var, at pårørende også skal have lovbestemte rettigheder.
   
 5. Der er kommet en indbydelse fra Gladsaxe Ældreråd til et temamøde om høreproblemer. Kurt Bidstrup deltager.
   
 6. Danske Ældreråds årlige repræsentantskabsmøde og konference på Nyborg Strand afholdes i år den 29. og 30. april. Indtil videre deltager Birte Kramhøft og Jørn Steen Jensen.
   
 7. Der er ”Vestegnstræf” i Rødovre den 8. april 2019. Birte Kramhøft, Henning Broman og Lilian Nielsen deltager.
   
 8. Der er nu ansat en ny leder, Annie Andersen, på plejecentrene Sønderhaven og Toftehaven. Henning Broman har deltaget i et velkomstarrangement på Toftehaven og Birte Kramhøft har deltaget i et tilsvarende arrangement på Sønderhaven.

Beslutning

Taget til efterretning

Der blev givet en kort orientering fra Center for Social og Sundhed.

 

 1. Brandmyndighederne har skærpet opmærksomheden ved brandsynene på plejecentrene efter en tragisk brand på et plejehjem i Jylland sidste år. Det betyder, at møbler mv. på fællesarealer og gangarealer skal fjernes for at sikre så gode flugtveje som muligt. Der er også krav til, hvilke materialer møblerne skal være lavet af: Hårdt træ og specielt stof, der er mindre brandbart. Ballerup Kommune er tvunget til at rette sig efter brandmyndighedernes retningslinjer.
   
 2. Seniorrådet har tidligere bedt om en redegørelse i forhold til akutpladser og korttidspladser. Ballerup Kommune har ingen akutpladser, da de ydelser kan leveres i hjemmet af SHS-Teamet og Hjemmeplejen. Til gengæld har Ballerup Kommune korttidspladser, der er beregnet til borgere, der typisk efter et hospitalsophold ikke er stærke nok til i første omgang at komme hjem i egen bolig. Opholdet på en korttidsplads er gratis, men man betaler for mad og tøjvask.

Beslutning

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Seniorrådet har på mødet den 24. april 2018 besluttet, at der fremover skal være et fast punkt på dagsordenen, hvor Seniorrådets "to do liste" bliver gennemgået og revideret.

 

Seniorrådets "to do liste":

 • Tilgængelighedspolitik
 • Hjælpemiddeldepotet - evt. ændring af busrute hertil
 • Gratis brug af kommunale lokaler
 • Motivering af ældre borgere til at dyrke en eller anden form for motion bl.a. via pensionistforeningerne
 • Brandsikring på plejecentrene.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Seniorrådets "to do liste" drøftes og ajourføres.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:
Næstformand Henning Bromans udkast til brev til Social- og Sundhedsudvalget om brandsyn blev drøftet og godkendt.

Sagsfremstilling

Seniorrådet havde i 2018 et budget på 145.000 kr. Regnskabet er nu gjort op, og i 2018 har der i alt været et forbrug på 85.203,48 kr.

 

Forbruget fordeler sig således:

 

Annonce i Ballerup Bladet538 kr.
Blomsterbuket552 kr.
iPads - syv stk.33.786 kr.
Repræsentantskabsmøde i Nyborg11.477 kr.
Danske Ældreråd - kontingent6.217 kr.
Danske Ældreråd - temadag3.400 kr.
Mødediæter/kørsel25.980 kr.
Mødeservering1.391 kr.
Temadag i Næstved den 7. marts 2018850 kr.
Temadag i Baghuset den 1. oktober 20181.012 kr.
I alt85.203 kr.

 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Det samlede forbrug på Seniorrådets budget for 2018 tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:
Overskriften rettes fra "Seniorrådets budget 2018" til "Seniorrådets regnskab 2018".

Sagsfremstilling

Medlemmerne i Seniorrådet har nu arbejdet sammen i et år og i den forbindelse ønsker formandsskabet, at Seniorrådet evaluerer det år, der er gået, og drøfter hvordan arbejdsformen skal være fremadrettet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Det første år i Seniorrådets virke evalueres og den fremadrettede arbejdsform drøftes.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har ansat en borgerrådgiver.

 

Borgerrådgiveren kan hjælpe borgerne med:

 • At finde den rigtige afdeling eller medarbejder i kommunen.
 • At forklare indholdet i afgørelser fra kommunen.
 • At skabe eller genskabe en god dialog med kommunens medarbejdere, hvis der er opstået en uenighed eller uoverensstemmelse.
 • Vejledning om klagemuligheder samt bistå med udformning af klager.
 • Vurdering af klager over kommunens sagsbehandling og medarbejdernes adfærd.
 • At tage imod og videregive forslag til forbedring af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

Borgerrådgiveren kan ikke:

 • Behandle klager over det faglige indhold i kommunens afgørelser.
 • Behandle klager over politiske beslutninger, fx beslutninger om serviceniveauet.
 • Behandle klager, som andre klageinstanser tager sig af.

Stillingen som borgerrådgiver er nyoprettet og sker i forlængelse af Kommunalbestyrelsens Vision 2029.

 

På Seniorrådets møde kl. 10.00-10.20 deltager borgerrådgiver Nina Palle fra Sekretariatet for Politik og Borgerservice, hvor hun vil præsentere sig selv og give en orientering om borgerrådgiverens arbejdsområde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Orienteringen fra borgerrådgiveren i Ballerup Kommune tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

 

Sagsfremstilling

Denne orientering præsenteres for Seniorrådet, efter sagen blev taget til efterretning af Social- og Sundhedsudvalget på møde den 8. januar 2019.

 

Hjælpemiddeldepotet skal i første halvår af 2019 implementere et nyt lagerstyringssystem (KMD Sundhedslogistik) for håndtering og logistik af Ballerup Kommunes hjælpemidler. Processen indeholder dataoprydning og opfølgning på kommunens fysiske beholdning af hjælpemidler forud for migrering til det nye system. Hertil kommer undervisning af depotmedarbejdere, terapeuter, visitatorer og medarbejdere i Aktiv Hverdagsliv samt oplæring/udvikling af nye arbejdsgange både før, under og efter implementering af det nye system.

 

Implementeringsprocessen forventes at løbe fra december 2018 til og med maj 2019. Der vil i hele perioden være behov for prioritering af depotets kørsler til/fra borgerne, ligesom implementeringen vil få betydning for Hjælpemiddelteamets ventelister og medføre øget ventetid for borgerne på depotets udkørende funktion.

 

Inden implementering af KMD Sundhedslogistik er det nødvendigt at gennemføre en dataoprydning i det hidtidige system (KMD Care) og afstemning af den fysiske lagerbeholdning på Hjælpemiddeldepotet. Der er nedsat en styregruppe for implementeringen af KMD Sundhedslogistik, som også står for planlægning af oprydningen. Alle medarbejdere i Hjælpemidler og Visitation bliver inddraget i både den elektroniske oprydning og den fysiske afstemning af Hjælpemiddeldepotets beholdning.

 

Ledelsen i Center for Social og Sundhed følger implementeringsprocessen tæt og oplyser særligt om processen:

 • KMD Sundhedslogistik kommer til at betyde nye administrative opgaver og udvikling af nye arbejdsgange på Hjælpemiddeldepotet, herunder undervisning og oplæring af depotmedarbejdere, som ikke tidligere har været brugere af dokumentationssystemet i den grad, som KMD Sundhedslogistik medfører.
 • Undervisning og oplæring af medarbejdere i KMD Sundhedslogistik, og udvikling af nye arbejdsgange på Hjælpemiddeldepotet, gennemføres af en medarbejder fra Hjælpemidler og Visitation, som tages ud af den daglige drift fra december 2018 til maj 2019, med gradvis nedtrapning fra april 2019.
 • Der skal gennemføres en manuel dataoprydning i det hidtidige system KMD Care, før den fysiske lagerbeholdning på Hjælpemiddeldepotet kan afstemmes, og før konvertering af data fra det ene system til det andet kan gennemføres (migrering). Se bilag.
 • Der vil være en øget ventetid på Hjælpemiddeldepotets kørsler af hjælpemidler i perioden december 2018 til og med maj 2019. Det betyder, at der ikke kan køres dag til dag med almindelige bestillinger på reparationer og nye hjælpemidler. Kørsel af akutte hjælpemidler til borgere i egen bolig, herunder færdigmeldte borgere fra hospitalet, vil i hele perioden blive håndteret som første prioritet, uden yderligere ventetid. Øvrige kørsler vil blive prioriteret og kørt inden for 1-10 hverdage.
 • Migrering af data fra KMD Care til KMD Sundhedslogistik betyder, at systemet er ude af funktion i to-fire dage i marts 2019. Her vil førnævnte akutsager blive håndteret ved manuel logistik. Hjemmeplejen og den APV (Arbejdspladsvurdering) ansvarlige vil i god tid blive varslet om, at kørsel af APV-hjælpemidler ikke bliver prioriteret dag til dag i denne kortvarige periode, som ellers er kutyme.
 • Borgere vil i hele implementeringsperioden have mulighed for selv at hente bevilgede hjælpemidler på Hjælpemiddeldepotet. Åbent hus-funktionen på depotet om tirsdagen vil blive opretholdt i hele perioden. Dette for at give borgerne mulighed for at undgå at skulle vente på levering af bevilgede hjælpemidler, hvis de selv har mulighed for at hente dem.
   
 • Ventetid på sagsbehandling af ansøgninger om hjælpemidler forventes at stige i perioden januar 2019 til maj 2019, med efterslæb op mod sommerferien 2019. Hjælpemiddelteamet består af 10 sagsbehandlende terapeuter. En tages (som nævnt) ud af afdelingens drift fra december 2018 til maj 2019. I samme periode er teamets ventelister i forvejen udfordret på grund af oplæring af 1 nyansat terapeut og 3 barselsvikarer. Det giver samlet set en væsentlig reducering af Hjælpemiddelteamets ressourceniveau.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgift til indkøb af KMD Sundhedslogistik og den årlige driftsudgift finansieres via it- og anlægsmidler i Center for Social og Sundhed.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Orientering om konsekvenser for implementering af KMD Sundhedslogistik tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sagsfremstilling

Den 1. juli 2018 blev der i satspuljeaftalen, indgået en fireårig aftale om, at Styrelsen for Patientsikkerhed skal gå tilsyn på de sociale– og plejefaglige indsatser på plejecentre, midlertidige pladser og hjemmeplejeenheder.

 

Formålet med tilsynet er at styrke og bidrage til læring i forhold til indsatserne på ældreområdet samt vurdere om den enkelte enhed har den fornødne kvalitet.

 

Styrelsen udvælger nu steder og områder, hvor der udføres indsatser efter servicelovens §§ 83-87. Det er første gang, at Plejecenter Rosenhaven i Skovlunde (Rosenhaven) får risikobaseret tilsyn på serviceloven.

 

Tilsynet blev udført af en fysioterapeut og en ergoterapeut.

 

Den 19. november 2018 havde Rosenhaven risikobaseret tilsyn foretaget af Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Styrelsen fandt på baggrund af observationer, interview og journalgennemgang, at der i plejeenheden ingen problemer er af betydning for den fornødne kvalitet.

 

Målepunkter kan ses i tilsynsrapporten (se bilag).

 

Tilsynet indplacerede Rosenhaven i kategori 0 ” Ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet”.

 

Kategoriseringen er inddelt således:

0. Ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet.

1. Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet.

2. Større problemer af betydning for den fornødne kvalitet.

3. Kritiske problemer af betydning for den fornødne kvalitet.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed har ingen bemærkninger eller anbefalinger til tilsynet, og det er ikke relevant med en opfølgende handleplan.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Der udarbejdes høringssvar til anmeldt risikobaseret tilsyn med ældreplejen på Plejecenter Rosenhaven i Skovlunde.

Beslutning

Beslutning
Indstillingen godkendt med denne bemærkning:
Seniorrådet finder, at tilsynsrapporten er positiv og har ingen yderligere bemærkninger.

 


Sagsfremstilling

Konsulentfirmaet BDO har på vegne af Kommunalbestyrelsen gennemført et uanmeldt fagligt tilsynsbesøg på Plejecenter Rosenhaven (Rosenhaven) i Skovlunde den 13. december 2018.

 

Helt overordnet vurderer tilsynet, at Rosenhaven er et plejecenter med særdeles tilfredsstillende forhold.

 

Vurderingsskala:

 • Særdeles tilfredsstillende
 • Meget tilfredsstillende
 • Tilfredsstillende
 • Mindre tilfredsstillende
 • Ikke tilfredsstillende.

Tilsynet vurderer, at der er fulgt meget tilfredsstillende op på forrige tilsyn.

 

Medarbejderne kan på en tilfredsstillende måde redegøre for Rosenhavens værdigrundlag, samt hvorledes dette sættes i spil i hverdagen. Beboerne er generelt glade for at bo på Rosenhaven.

 

Plejecentret er i en god proces i forhold til implementeringen af nyt dokumentationssystem. Døgnrytmeplanerne fremstår generelt med en tilfredsstillende kvalitet. Der ses enkelte mangler i forhold til udfyldelse af alle felter, ligesom hjælpen til praktiske opgaver med fordel kan beskrives konsekvent. Medarbejderne kan i meget tilfredsstillende omfang redegøre for arbejdet med den sundhedsfaglige dokumentation.

 

Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange i forbindelse med ændringer i beboernes tilstand. Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med hjælpen til personlig pleje, og at de modtager den nødvendige hjælp. Beboerne er ligeledes tilfredse med hjælpen til praktiske opgaver. Boliger fremstår renholdte og ryddelige, og hjælpemidler er rengjorte.

 

Rosenhaven arbejder målrettet på at sikre korrekt medicinhåndtering, samt at medicinhåndteringen sker i overensstemmelse med gældende retningslinjer for området. Medarbejderne kan på tilfredsstillende måde redegøre for korrekt dosering og administration af beboernes medicin. Beboerne er tilfredse med hjælpen til medicinhåndtering.

 

Rosenhaven gør brug af de tilgængelige velfærdsteknologiske hjælpemidler og har fokus på andre behov og muligheder. Beboerne får tilbudt relevante træningstilbud i hverdagen. Rosenhaven har et bredt tilbud af aktiviteter, der er tilpasset målgruppen, og det vurderes, at klippekortsordningen fungerer efter hensigten.

 

De observerede måltider afholdes i overensstemmelse med principperne for det gode måltid. Medarbejderne kan redegøre for overvejelser i forbindelse med måltider og beboernes ernæringstilstand. Beboerne er tilfredse med maden og måltiderne.

 

Medarbejderne arbejder tilfredsstillende med den rehabiliterende tilgang og har relevante faglige overvejelser i forbindelse med hverdagsrehabilitering. Beboerne er opmærksomme på at anvende egne ressourcer samt oplever, at medarbejderne hjælper med at gøre dette muligt.

 

Medarbejderne redegør tilfredsstillende for, hvordan de sikrer en anerkendende og respektfuld kommunikation. Tilsynet vurderer, at en medarbejder i en konkret situation gør brug af en mindre professionel/anerkendende omgangs- og tiltaleform. Beboerne oplever god og respektfuld kommunikation.

 

Ledelsen har fokus på at sikre tilstedeværelse af de nødvendige faglige kompetencer og har et tilfredsstillende fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling. Medarbejderne oplever at have de nødvendige kompetencer til at varetage opgaver i hverdagen, og de oplever, at der er mulighed for yderligere kompetenceudvikling.

Tilsynet har anbefalinger til følgende fokusområder:

 • At Rosenhaven fortsat har fokus på kvalitetssikring af dokumentationsarbejdet. Særligt med fokus på, at alle felter i døgnrytmeplanerne udfyldes, samt at hjælpen til praktiske opgaver konsekvent beskrives.
 • At ledelsen tager dialog med en konkret medarbejder i forhold til professionel/anerkendende omgangs- og tiltaleform.

Efter tilsynsbesøget har ledelsen på Plejecenter Rosenhaven udarbejdet en handleplan og en oversigt over tilsynskrav i en treårig periode fra 2016-2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Der udarbejdes høringssvar til kommunalt uanmeldt fagligt tilsyn på Plejecenter Rosenhaven i Skovlunde.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:
Seniorrådet finder tilsynsrapporten meget positiv og er enig i tilsynets foreslåede anbefalinger.

 


Indhold

Sagsfremstilling

Det uanmeldte faglige tilsynsbesøg på Plejecenter Lundehaven i Skovlunde (Lundehaven) blev gennemført den 11. december 2018. Helt overordnet vurderer tilsynet, at Lundehaven er et plejecenter med tilfredsstillende forhold, og det er tilsynets vurdering, at der er fulgt tilfredsstillende op på anbefalingerne fra tilsynet i 2017.

 

Vurderingsskala:

 • Særdeles tilfredsstillende
 • Meget tilfredsstillende
 • Tilfredsstillende
 • Mindre tilfredsstillende
 • Ikke tilfredsstillende.

Ledelsen og medarbejderne kan på tilfredsstillende måde redegøre for, hvorledes der arbejdes med Lundehavens værdigrundlag. Beboerne er generelt glade for at bo på Lundehaven.

 

Lundehaven er i proces i forhold til implementeringen af nyt omsorgssystem. Tilsynet vurderer, at døgnrytmeplanerne med fordel kan uddybes i forhold til behovet for hjælp, beskrivelser af den rehabiliterende tilgang samt sundhedsfremmende og forebyggende tiltag. Der findes mangler i forhold til livshistorier, handleanvisninger, evalueringer og helbredstilstande, herunder overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og medicinliste. Medarbejderne kan redegøre for dokumentationsarbejdet på Lundehaven.

 

Medarbejderne kan fagligt redegøre for arbejdsgange i forbindelse med ændringer i beboernes tilstand og kan på tilfredsstillende måde redegøre for den rehabiliterende tilgang, og hvorledes der arbejdes med dette i hverdagen. Medarbejderne kan på tilfredsstillende vis redegøre for, hvorledes at de sikrer en respektfuld og anerkendende kommunikation med beboerne.

 

Medicinen opbevares og udleveres i overensstemmelse med gældende retningslinjer på området. Plejecentret arbejder målrettet på at sikre korrekt medicinhåndtering, og medarbejderne kan redegøre for korrekt medicinhåndtering ifølge gældende retningslinjer. I et tilfælde observeres det, at der ikke er overensstemmelse mellem medicinlisten og indholdet i doseringsæskerne. Beboerne er tilfredse med hjælpen til medicinhåndtering.

 

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med hjælpen til personlig pleje, og at de modtager den hjælp, de har behov for. Beboerne er ligeledes tilfredse med hjælpen til praktiske opgaver og rengøringen. Beboerne oplever, at medarbejderne er søde og rare og kommunikerer respektfuldt og anerkendende. Det er tilsynets vurdering, at beboerne er opmærksomme på at anvende egne ressourcer og oplever at blive understøttet i dette af medarbejderne.

 

Beboerne er generelt tilfredse med måltiderne samt aktivitetstilbuddene, og de har mulighed for at deltage i træning på Lundehaven. Lundehaven har fokus på det gode måltid, men tilsynet vurderer, at der med fordel kan arbejdes yderligere på at sikre dialog mellem beboere og medarbejdere samt forankring af roller og ansvar i forbindelse med måltiderne. Det er tilsynets vurdering, at beboernes selvbestemmelsesret under et observationsstudie ikke konsekvent sikres.

 

Lundehaven gør brug af de tilgængelige velfærdsteknologiske hjælpemidler, der er behov for, og der er et stort og varieret tilbud om aktiviteter, der er tilpasset målgruppen, ligesom klippekortsordningen fungerer efter hensigten.

 

Tilsynet vurderer, at medarbejder anvender handsker i en konkret situation, hvor dette ikke er i overensstemmelse med de hygiejniske retningslinjer.

 

Boligerne og hjælpemidlerne fremstår generelt renholdte og ryddelige, mens tilsynet vurderer, at fællesarealerne generelt fremstår mindre ryddelige.

 

Det er tilsynets vurdering, at der er fokus på at sikre tilstedeværelse af de rette faglige kompetencer. Medarbejderne kan redegøre for faglige overvejelser i forhold til planlægning og koordinering af arbejdsopgaver. Ledelsen har et tilfredsstillende og relevant fokus på medarbejdernes kompetencer og udvikling af disse. Medarbejderne oplever, at der er gode muligheder for introduktion og undervisning på plejecentret, samt at de bliver imødekommet i forhold til ønsker om kompetenceudvikling.

 

Tilsynet har anbefalinger til følgende fokusområder:

 • At Lundehaven fortsat har fokus på kvalificering af dokumentationsarbejdet. Særligt et fokus på døgnrytmeplanerne, livshistorie, relevante helbredstilstande, relevante handleanvisninger samt evaluering af ændringer i beboernes tilstand.
 • At der rettes fokus på at sikre, at retningslinjerne i forbindelse med medicindosering overholdes.
 • At Lundehaven fortsætter udviklingen i forhold til ”det gode måltid”, således at medarbejdernes roller indarbejdes. Ligeledes anbefales det, at der rettes fokus på, at medarbejderne understøtter dialogen med beboerne under måltidet.
 • At der rettes fokus på relevant og korrekt anvendelse af handsker.
 • At Lundehaven fortsat overvejer, hvorvidt fællesarealerne kan holdes lidt mere ryddelige, således at disse fremstår indbydende, genkendelige og tilgængelige.
 • At Lundehaven retter fokus på, at beboernes selvbestemmelsesret konsekvent sikres, herunder både i forbindelse med måltiderne og indtræden i beboernes boliger.

Efter tilsynsbesøget har ledelsen på Plejecenter Lundehaven udarbejdet en handleplan og en oversigt over tilsynskrav i en treårig periode fra 2016-2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Der udarbejdes høringssvar til kommunalt uanmeldt fagligt tilsyn på Plejecenter Lundehaven i Skovlunde.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:
Seniorrådet er enig med tilsynets vurdering af Plejecenter Lundehaven og er enig i de anbefalede handlinger.

Seniorrådet ønsker derudover en redegørelse for, hvorfor Rosenhaven og Lundehaven vurderes så forskelligt, da de jo har samme leder.

Er det relativ høj usikkerhed på grund af det lave antal interviewpersoner?

 


Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen er et af kommunernes vigtigste redskaber til at udvikle og regulere samarbejdet med regionen og almen praksis, og for at sikre borgerne et nært og sammenhængende sundhedsvæsen.

 

Den nye sundhedsaftale for 2019-2023 bygger videre på de resultater, der er opnået gennem de tre første sundhedsaftaler, med henblik på at skabe et endnu stærkere samarbejde mellem sektorerne til gavn for borgerne.

 

I Sundhedsaftale 2019-2023 indgår tre fokusområder:

 • Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom.
 • Sammen om borgere med psykisk sygdom.
 • Sammen om børn og unges sundhed.

Til de tre fokusområder er der tilknyttet i alt fem mål:

 • Alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker.
 • Alle ældre syge borgere opholder sig der, hvor deres behov varetages bedst.
 • Alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov - også i forbindelse med anden sygdom.
 • Vi udvikler og styrker vores samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer.
 • Alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.

Fokusområderne og målene er udvalgt med afsæt i den brede dialog med politikere, borgere, praktiserende læger, fagfolk fra kommuner og regioner, der har været undervejs i processen med at udarbejde udkastet til den kommende sundhedsaftale.

 

Administrationen har udarbejdet et forslag til et høringssvar på Sundhedsaftale 2019-2023. Social- og Sundhedsudvalget godkendte forslaget på mødet den 29. januar 2019. Inden høringsudkastet endeligt behandles i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2019, sendes det til høring i Psykiatrirådet, Handicaprådet og Seniorrådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Der udarbejdes høringssvar til Ballerup Kommunes forslag til høringssvar på Sundhedsaftale 2019-2023.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:
Seniorrådet kan tilslutte sig Ballerup Kommunes høringssvar og foreslår desuden, at teksten i sundhedsaftalen tilrettes, som foreslået af Region Hovedstadens ældreråd for at øge fokus på det forebyggende aspekt.

Seniorrådet er derudover opmærksom på, at det langt fra er altid, at samarbejdet mellem kommunerne og sygehusene fungerer efter hensigten.
 

 1. Der påpeges flere problemstillinger i forhold til ballerup.dk både i forhold til indholdet på hjemmesiden, og hvor svært det er at finde rundt på hjemmesiden.
   
 2. Seniorrådet har forud for mødet den 19. februar 2019 fået taget billeder til en ny pjece om Seniorrådet. Udkast til pjece udarbejdes og sættes på dagsordenen til et af de førstkommende møder i Seniorrådet.

Beslutning

Taget til efterretning

Dokumenter

Download samlet dokument

Download