Seniorrådet

20.03.2018 kl. 09:00
Mødecenter B, Lokale 12 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Annette Ankler - Deltog
 • Henning Broman - Deltog
 • Birte Kramhøft - Deltog
 • Jørn Steen Jensen - Deltog
 • Kurt Bidstrup - Deltog
 • Susanne Bettina Jørgensen - Deltog
 • Jette Larsen - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Doris Børger - Afbud
 • Stephen Frank Mortensen - Afbud

Åben dagsorden

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Dagsordenen drøftes og efterfølgende godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt med disse bemærkninger:

 • Birte Kramhøft manglede et punkt på dagsorden: Drøftelse af stemmeprocenten ved Seniorrådsvalget i november 2017. Punktet sættes på næste møde i Seniorrådet.
 • Henning Broman kommenterede, at dagsordenspunkter var for lange og uoverskuelige.
 • Seniorrådet ønsker snarest en tilbagemelding omkring it-udstyr for at tilgå dagsorden via Prepare by First Agenda.
 1. Birte Kramhøft og Kurt Bidstrup deltager i Pårørendekonference.
   
 2. Birte Kramhøft vil i en periode afløse Ulrik Falk-Sørgensen i Kommunalbestyrelsen, hvorved der i perioder vil blive indkaldt en stedfortræder til Seniorrådet.
   
 3. Henning Broman havde været på pårørendemøde i Plejecenter Toftehaven.
   
 4. Kurt Bidstrup og Annette Ankler har været til Ældrerådskonference i Region Hovedstaden, hvor der bl.a. blev drøftet "Livskvalitet og vækst i Region Hovedstaden".
   
 5. Kurt Bidstrup, Henning Broman, Stephen Frank Mortensen og Anette Ankler har været til Dansk Ældreråds konference. Et godt møde med indblik i forskellige processer omkring arbejdet i Danske Ældreråd.
   
 6. Henning Broman og Anette Ankler har fået en henvendelse fra Herlev Hospital omkring faldtendens for mænd over 70 år. Henvendelsen er hængt op i SundhedsHuset, Ældre Sagen og sendt ud til medarbejdere i Træning og Aktivitet, så borgerne kan oplyses om denne mulighed for at tilmelde sig til denne videnskabelige undersøgelse.

Beslutning

Taget til efterretning

Der gives en kort orientering fra Center for Social og Sundhed.

 

 1. Pulje til projekt omkring sikker medicinering. En farmaceut er ansat og skal i samarbejde med de praktiserende læger gennemgå borgernes medicin omkring evt. ændringer – det kan være andre produkter, forældet medicin m.m. Det er startet op på bostederne i Ballerup Kommune og efterfølgende fortsætter det på plejecentrene.
   
 2. Cykling uden alder (rickshawcykler). Det har været et projekt mellem plejecentrene i Ballerup Kommune og Frivillighedsrådet. Projektet stopper nu, men vil fortsætte som en aktivitet på plejecentrene, da det har været en stor succes og til stor glæde for beboerne. Det vil delvis blive baseret på frivillige.
   
 3. Tilgængelighed på plejecentrene. Der har været en gennemgang og i denne forbindelse har der været fokus på døgnrytmebelysning. Det er kostbart, og der er dialog med Boligselskabet Baldersbo og leverandører med håb om,  at det kan iværksættes på et plejecenter og evt. kan finansieres gennem puljer.
   
 4. Center for Social og Sundhed har udarbejdet effektiviseringsforslag. Der skal findes 20 mio. kr. i de efterfølgende år. Endvidere skal der udover de 20 mio. kr. findes 30 mio. kr. grundet overskridelse inden for Handicap & Psykiatri, som er en fælles opgave for hele Ballerup Kommune, da det ikke er muligt at finde beløbet inden for Center for Social og Sundheds rammer. Det betyder bl.a. ansættelsesstop pr. 1. april 2018 inden for forskellige områder.
   
 5. Plejecenter Rosenhavens administrative medarbejder går på pension, hvilket betyder, at denne stilling ikke genbesættes med det samme som en konsekvens af punkt 4. Det kan betyde, at der nogle opgaver, bl.a. husbladet, der ikke bliver produceret i samme udstrækning som tidligere.
   
 6. Konsekvenser af strejke og lockout. Køkken Ballerup er udtaget til strejke og der vil blive lavet et nødberedskab, så beboerne på plejecentrene er sikret deres måltider.
   
 7. Pulje omkring bedre bemanding i hjemmepleje og plejecentre på 4.6 mio. kr. Beløbet skal gå til ansættelse af flere medarbejdere eller tilbud til medarbejdere om at gå op i tid.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Leder af Køkken Ballerup, Lise Teller, deltager i Seniorrådets møde kl. 9.00-9.30 for at give en orientering om Køkken Ballerup. Derudover deltager klinisk diætist Nina Bruun og café- og måltidskoordinator Helle Andersen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Orienteringen om Køkken Ballerup tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Køkken Ballerup inviterer fremadrettet Seniorrådet med til måltidsrådsmøder, som afholdes en gang årligt på plejecentrene i Ballerup Kommune.

 

Sagsfremstilling

Chef for Hjælpemidler og Visitation, Dora Fog, deltager i Seniorrådets møde kl. 11.00-12.00 for at give en orientering om myndighedsområdet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Orienteringen om myndighedsområdet tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning med disse bemærkninger:

 • Seniorrådet ønsker mulighed for en busruteændring til Ballerup Kommunes Hjælpemiddeldepot, hvor der er åbent tirsdage kl. 8.30-12.00. Seniorrådet sender opfordringen til Center for By, Erhverv og Miljø.
 • Hjælpemidler og Visitation inviterer Seniorrådet til besøg på Hjælpemiddeldepotet. Besøget arrangeres af administrationen i Center for Social og Sundhed i samråd med Seniorrådet.

Tidligere behandling

Seniorrådet den 14. marts 2018 Punkt 5

Sagsfremstilling

Seniorrådets samarbejdsaftale fra 2001 blev revideret og efterfølgende godkendt i Kommunalbestyrelsen i efteråret 2012 i forbindelse med, at dagsordenfunktionen blev overdraget til Politisk Sekretariat og ændrede samtidig navn til "Vedtægter for Seniorrådet i Ballerup Kommune".

 

Vedtægterne blev gennemgået og drøftet af det nyvalgte Seniorråd i foråret 2014, hvilket ikke gav anledning til ændringer i vedtægterne.

 

På mødet den 14. marts 2017 drøftede Seniorrådet på ny vedtægterne og besluttede, at forslag til nye vedtægtsændringer skulle videregives til det nye Seniorråd. Seniorrådets gældende vedtægter sættes derfor nu på dagsordenen til gennemgang og drøftelse.

 

Enhver ændring i vedtægterne skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Seniorrådets gældende vedtægter gennemgås og drøftes.

 

Beslutning

Vedtægter blev gennemgået og drøftet med følgende rettelser, som videresendes til Kommunalbestyrelsen til godkendelse:

 • § 2 Formål: "at medvirke ved Kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af kommunes ældrepolitik" ændres til "at medvirke ved Kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af kommunens politikker på ældreområdet".
 • § 3-Stk.3 "Seniorådet skal nøje følge kommunes ældrepolitik og herunder dennes tilpasning til de ændrede samfundsforhold" ændres til "Seniorrådet skal nøje følge kommunens politikker på ældreområdet og herunder disse tilpasninger til de ændrede samfundsforhold".
 • § 3 Stk. 13. "Seniorrådet udpeger af og blandt sine medlemmer et medlem og stedfortræder med status som observatør uden stemmeret til Integrationsrådet" ændres til "Seniorrådet udpeger af og blandt sine medlemmer et medlem og en stedfortræder til Grønt Råd".
 • § 10 Stk. 3 "Medlemmer, der ikke har e-mail vil modtage materialer med almindelig post" ændres til "Medlemmer, der ønsker kopieret materiale kan efter aftale med administrationen afhente det på Ballerup Rådhus".
 • § 10 Stk. 4 udgår.

   


Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 27. februar 2018 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Der præsenteres en status for forbruget af værdighedsmidlerne i 2017 og informeres om det forslag, der blev fremført i Social- og Sundhedsudvalget om at overføre 796.142 kr. uforbrugte 2017-midler til 2018.

 

Sagen blev godkendt på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 27. februar 2018 og forelægges hermed til orientering i Seniorrådet.

 

Inden den 1. april 2018 skal der aflægges regnskab for forbruget i 2017 til Sundheds- og Ældreministeriet. I den forbindelse er der ansøgt om at overføre de uforbrugte 2017-midler til 2018.

 

Der er to bilag til sagen. Det ene bilag viser forbruget i 2017 under de enkelte indsatser samt det vedtagne forslag til overførsel af uforbrugte midler til 2018. Det andet bilag er et notat fra 2016, der beskriver de enkelte indsatser i forhold til formål og indhold.

 

Baggrund

Ballerup Kommune har udarbejdet en værdighedspolitik for ældreplejen i 2016. Værdighedspolitikken beskriver de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje, som gives efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen.

 

Ballerup Kommune har modtaget tilskud fra Værdighedspuljen i 2016 på 9.252.000 kr. og i 2017 på 9.396.000 kr. I 2017 blev der overført uforbrugte 2016-midler på 5.106.296 kr.

 

I 2018 modtager Ballerup Kommune et tilskud på 9.636.000 kr.

 

Social- og Sundhedsudvalget godkendte i oktober 2017 anvendelsen af 2018-midlerne, og en redegørelse herfor er indsendt til ministeriet.

 

Det endelige tilsagn fra ministeriet er modtaget, og redegørelsen er publiceret på Ballerup Kommunes hjemmeside.

 

Selve værdighedspolitikken samt redegørelserne for anvendelsen af 2016- og 2017-midlerne kan ligeledes findes på Ballerup Kommunes hjemmeside.

 

Sagsfremstilling

Forbruget under Værdighedspuljen i 2017, inkl. de overførte midler fra 2016, er opgjort til 13.706.154 kr. Dermed er der 796.142 kr., som kan overføres til indsatserne i 2018.

 

I bilag (side 1) er en opgørelse af forbruget i 2017 fordelt på de 18 politisk godkendte indsatser. Bilagets side 2 viser det aftalte budget for anvendelsen af 2018-midlerne samt det godkendte forslag til overførsel af uforbrugte 2017-midler til 2018.

 

På baggrund af tilbagemeldinger fra tovholderne af de enkelte indsatser under Værdighedspuljen, foreslog administrationen, at de 796.142 kr. som ikke er blevet brugt i 2017, bliver overført til samme eller lignende indsatser under Værdighedspuljen i 2018. Hermed vil det samlede rådighedsbeløb til brug i 2018 blive 10.432.142 kr.

 

Bemærkninger til det godkendte forslag om overførsel af uforbrugte midler:

 • 75.418 kr. overføres til indsatsen "Styrke fællesskaber, der forebygger ufrivillig ensomhed". Årsagen skyldes bl.a. et mindreforbrug på kompetenceudvikling. Midlerne anvendes til at understøtte aktiviteter under den nye fællesskabskoordinator.
 • 447.271 kr. overføres til "Kompetenceudvikling i Hjemmeplejen", hvoraf 363.406 kr. anvendes til at fortsætte de aftalte palliations-kurser for medarbejdere i Hjemmeplejen, som løber ind i 2018
 • 48.022 kr. under indsatserne "Udvide klippekortsordningen" samt "etablering af ledsagerordning" lægges over i det eksisterende klippekort i Hjemmeplejen, således at alle klippekort samles ét sted. 
 • Det resterende beløb på 225.430 kr. er fordelt på de øvrige indsatser i 2018, hvilket fremgår af bilagets side 2.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Orienteringen vedrørende status for Værdighedspuljens forbrug af 2017-midlerne tages til efterretning.
   
 2. Orienteringen om det godkendte forslag om at overføre uforbrugte 2017-midler til 2018 tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Alle midler i Værdighedspuljen er ikke anvendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 27. februar 2018 Center for Social og Sundheds indstillinger:

 • Det godkendes at bruge de 1,8 mio. kr. fra værdighedspuljen til at styrke kompetencerne hos medarbejderne i Ballerup Kommunes hjemmepleje. 
 • En plan for den videre kompetenceudvikling vil blive forelagt i august 2018.

Sagen forelægges for Seniorrådet til orientering.

 

Der er afsat 1,8 mio. kr. fra værdighedspuljen til kompetenceudvikling i Ballerup Kommunes kommunale hjemmepleje. Hjemmeplejen i Ballerup Kommune foreslår, at midlerne bruges til at styrke medarbejdernes kompetencer i forhold til at arbejde systematisk med opgaver, der bliver stadig mere komplekse. Der er i 2017 arbejdet med, og i løbet af foråret 2018 arbejdes der med at tage en ny faglig dokumentationsmetode i brug. Kompetenceudviklingen vil naturligt tage udgangspunkt i den nye metode og på, hvordan Hjemmeplejen kan arbejde systematisk med relevante emner som fx en rehabiliterende tilgang til borgerne, medicinhåndtering mv. Der vil blive planlagt fælles undervisning.

 

I forbindelse med budget 2018 blev det besluttet at bruge 1,8 mio. kr. til kompetenceudvikling i Ballerup Kommunes hjemmepleje. Det blev samtidig besluttet, at Social- og Sundhedsudvalget i februar 2018 skal have et forslag til, hvordan kompetenceudviklingen kan finde sted.

 

Der har gennem det seneste år været fokus på fremtidens hjemmepleje. Borgernes behov bliver tiltagende mere komplekse, i takt med at sundhedsvæsnet rykker ud i kommunerne. Det stiller krav om, at medarbejdernes kompetencer løbende udvikles.

Hjemmeplejen i Ballerup Kommune har i løbet af 2017 og foråret 2018 taget en ny faglig dokumentationsmetode i brug. Metoden hedder Fællessprog III og er udviklet af KL i samarbejde med kommunerne.

Alle kommuner i landet skal arbejde efter denne metode, der i udgangspunktet skal give en mere sammenhængende indsats for borgerne. Samtidig betyder den nye dokumentationsmetode, at man i højere grad end tidligere genbruger data. Derfor er det vigtigt, at alle faggrupper er dygtige til at beskrive deres indsats, og alle faggrupper er dygtige til at bruge andre faggruppers informationer i egen opgaveløsning.

Den nye dokumentationsmetode åbner op for muligheden for en mere tværfaglig tilgang til opgaveløsningen. Derfor kan kompetenceudvikling til Hjemmeplejens medarbejdere være med til at give endnu bedre kvalitet i opgaveløsningen ved at arbejde intensivt med de nye muligheder.   

 

Undervisningen vil i 2018 ske ved at samle medarbejderne til hel- eller halvdagsmøder. En detaljeret plan for, hvordan den videre kompetenceudvikling skal foregå, bliver udarbejdet, når den nye dokumentationsmetode er taget i brug i løbet af anden kvartal 2018.
 

De 1,8 mio. kr. vil blive brugt til at frikøbe personale. Borgerne skal i videst muligt omfang opleve at møde kendte ansigter. Der vil derfor blive ansat personale frem for at benytte vikarer.

 

Det forventes, at resultatet vil afspejle sig i andelen af medarbejdere, der benytter det nye dokumentationssystem korrekt og skaber data, der kan benyttes af flere forskellige faggrupper, sådan at der er et tværfagligt fokus på opgaveløsningen for den enkelte borger. Der vil i slutningen af 2018 blive fulgt op på effekten i form af:

 • Hvor mange medarbejdere, der føler sig fortrolige med den nye dokumentationsmetode. 
 • Hvor mange medarbejdere, der dokumenterer rigtigt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De 1,8 mio. kr. forventes at blive brugt således:
 

Undervisere der fx kan være frikøb af 4 medarbejdere

i perioden fra april til december 2018

 

1,0 mio. kr.

Frikøb af alle medarbejdere i Hjemmeplejen i 7 timer

til at modtage undervisning

 

0,8 mio. kr.

 

I alt

 

1,8 mio. kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Orienteringen om værdighedsmidler til kompetenceudvikling i Ballerup Kommunes hjemmepleje tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på deres møde den 27. februar 2018 Center for Social- og Sundheds indstilling med to bemærkninger:

 1. Brugernes oplevelser integreres i udviklingen af fremtidens hjemmepleje i Ballerup Kommune.

Bemærkningerne var:

 • Det skal tydeliggøres, at kontinuitet, herunder forventningsafstemning, sker i forhold til borger
 • Erfaringer/viden fra de private leverandører skal søges for at opnå de bedste resultater.

Sagen forelægges Seniorrådet til orientering.

 

Resultaterne fra bruger-/pårørendeundersøgelsen blandt brugerne af hjemmeplejen i Ballerup Kommune og deres pårørende uddybes i denne sag.

 

Der er samlet set stor tilfredshed blandt brugere og pårørende. Men der er udfordringer i forhold til oplevelsen af kontinuitet og indflydelse. En nærmere analyse af svarene viser, at oplevelsen af kontinuitet og indflydelse er størst blandt borgere, der modtager ydelser fra privat leverandør.

 

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte, hvordan man kan sikre højst mulig kontinuitet og indflydelse for borgere, der modtager ydelser inden for rammerne af den kommunale hjemmepleje.

 

Som en del af værdighedspuljen er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af hjemmepleje i Ballerup Kommune (herunder indkøb, tøjvask, madlevering m.m.) samt fokusgrupper og interviews med pårørende.

 

Resultaterne blev præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget den 28. november 2017. Her blev det besluttet, at der, med afsæt i fremtidens hjemmepleje, skulle udarbejdes et oplæg til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget i 2018.

 

Spørgeskemaet er sendt til alle borgere i Ballerup Kommune på 65 år eller derover, som den 21. juli 2017 var visiteret til at modtage ydelser fra privat/og eller kommunal leverandør. 75 pct. af brugerne har svaret, at de samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med Hjemmeplejen, hvilket ligger på linje med landsgennemsnittet. Svarene fra undersøgelsen viser, at der særligt er to områder, hvor borgerne oplever udfordringer. Det handler om oplevelsen af kontinuitet og indflydelse på, hvornår på døgnet Hjemmeplejen kommer:

 • 85 pct. synes, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at det er de samme hjælpere, der kommer hver dag. Men kun 38 pct. oplever, at det er den samme hjælper, der kommer hver dag.
   
 • 84 pct. synes, at det er vigtigt at have indflydelse på, hvornår på døgnet Hjemmeplejen kommer. Men kun 33 pct. oplever at have indflydelse på, hvornår på døgnet Hjemmeplejen kommer (se bilag).

Der er blevet foretaget nogle uddybende analyser af, om der er nogle grupper, der i højere grad end andre har disse oplevelser (se bilag). En formodning kunne være, at jo mere hjælp borgeren modtager, jo større sandsynlighed er der for, at borgeren oplever mange forskellige hjælpere. Der er gennemført analyser af, om det har betydning for oplevelsen af kontinuitet og indflydelse, om man modtager meget eller lidt hjælp eller modtager privat og/eller kommunal hjælp.

 

Det fremgår af de udvidede analyser, at de største forskelle ses mellem modtagere af privat og/eller kommunal leverandør, i forhold til oplevelsen af kontinuitet og indflydelse:

 • Der er 46 pct. af de borgere, der modtager ydelser fra privat leverandør, som oplever at have indflydelse på, hvornår Hjemmeplejen kommer. For borgere, der modtager ydelser fra den kommunale hjemmepleje, er det 30 pct. af borgerne, der oplever at have indflydelse på, hvornår Hjemmeplejen kommer.
   
 • 64 pct. af de borgere, der modtager ydelser fra en privat leverandør, oplever, at det er de samme hjælpere, der kommer. Til sammenligning er det 27 pct. af borgere, der modtager ydelser fra den kommunale hjemmepleje.

Analysen viser dog også, at det er mere vigtigt for borgere, der modtager ydelser fra en privat leverandør, at det er de samme hjælpere, der kommer. 93 pct. af de borgere, der modtager ydelser fra en privat leverandør, svarer, at det er vigtigt, at det er de samme hjælpere, der kommer. Kun 80 pct. af de borgere, der modtager ydelser fra den kommunale hjemmepleje, svarer, at det er vigtigt, at det er de samme hjælpere der kommer.

 

Brugernes oplevelser understreger problemstillingen med oplevelsen af kontinuitet. Det er en problemstilling, som Ballerup Kommunes hjemmepleje løbende arbejder med. Der arbejdes bl.a. med at optimere kørelister og med midler fra værdighedspuljen har der også været arbejdet med leanprocesser.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Orienteringen om bruger- og pårørendeundersøgelse for modtagere af hjemmepleje i Ballerup Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Seniorrådet er tilfredse med den grundige undersøgelse, men konstaterer at den private hjemmepleje scorer betydeligt højere end den kommunale på en række parametre. Seniorrådet ønsker undersøgt, hvad årsagen til dette kan være. Seniorrådet anbefaler derudover, at der arbejdes mere med at skabe bedre overensstemmelse mellem brugernes ønsker og den leverede ydelse. Især ønskes mere fokus på, at det i så høj grad som muligt er det samme personale, der kommer ud i hjemmene, og at de taler godt dansk.


Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget tog på deres møde den 27. februar 2018 sagen "Orientering om oplevelser på Ballerup Kommunes plejecentre" til efterretning.

 

Sagen forelægges for Seniorrådet til orientering.

 

Orientering om de aktiviteter og arrangementer, der findes på Ballerup Kommunes plejecentre. Afdækningen viser, at der er mange aktiviteter og arrangementer, der er med til skabe flere oplevelser på alle kommunens plejecentre. Aktiviteterne spænder vidt fra fester til højtider over nørklegrupper til højtlæsning.

 

Som en del af den politiske aftale for 2018, blev det besluttet, at aktiviteter på plejecentrene fortsat skulle prioriteres med vægt på samvær og oplevelser. Arrangementer med musik og fest skulle prioriteres. Afdækning af nuværende aktiviteter skulle forelægges Social- og Sundhedsudvalget inden første budgetopfølgning.

 

Der har gennem de seneste år været tiltagende fokus på, at der skal være flere aktiviteter på Ballerup Kommunes plejecentre. Der har været igangsat mange nye aktiviteter i forbindelse med både ældrepuljen og værdighedspuljen og som et led i den daglige ledelse af plejecentrene. Afdækningen viser, at kommunens plejecentre i høj grad prioriterer aktiviteter og arrangementer for beboerne. Der er alle steder aktiviteter dagligt, og de enkelte plejecentre prioriterer og planlægger aktiviteter og arrangementer alt afhængig af beboersammensætning og beboernes ønsker og behov. Ind imellem oplever beboerne, at der næsten sker for meget. De aktivitetsmedarbejdere, der blev ansat i forbindelse med udmøntningen af værdighedsmidlerne har fokus på også at invitere hjemmeboende borgere ind til de aktiviteter, der foregår på plejecentrene. Dette er medvirkende til at skabe mere liv.

 

Aktiviteterne kan inddeles i:

 • Arrangementer - det kan både være i forbindelse med højtider eller ad hoc fester
 • Ud af huset - det kan være på gåben, på cykel eller med bus
 • Aktiviteter med frivillige - fx besøgshunde, besøgsbabyer
 • Husets aktiviteter - såsom skønhedssaloner, madlavning med beboerne eller portvinssmagning.

Bilaget viser en oversigt over de aktiviteter, der aktuelt foregår på alle Ballerup Kommunes plejecentre. Listen er ikke udtømmende og aktiviteterne ændres løbende, så de er tilpasset de ønsker og behov, beboerne på det enkelte plejecenter har.

 

Plejecentrene vil fremover fortsat have fokus på, at der er meningsfulde aktiviteter for borgerne. Både for dem, der bor på plejecentrene og for de isolerede hjemmeboende borgere, der kan have glæde af at deltage i aktiviteter og fester. Der er mange aktiviteter, og der er ikke nødvendigvis behov for flere aktiviteter. Ledelsen på plejecentrene vil derfor løbende sikre, at behovet for aktiviteter er justeret, så det er de rigtige aktiviteter, og at omfanget og indhold fastlægges ud fra beboernes ønsker og behov. Social- og Sundhedsudvalget vil løbende blive orienteret om planerne på området, og hvilke typer aktiviteter, der efterspørges.

 

Social- og Sundhedsudvalget vil ligeledes i efteråret 2018 få en status på, hvordan det er lykkedes med at få inviteret ensomme ældre med ind på plejecentrene.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Orienteringen om oplevelser på Ballerup Kommunes plejecentre tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Positivt med som mange aktiviteter/muligheder på Ballerup Kommunes plejecentre.

 


Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på deres møde den 27. februar 2018 Center for Social- og Sundheds indstilling om pårørendekonference:

 • Indhold, program og sted for afholdelse af pårørendekonferencen tages til efterretning.
 • Det godkendes, at Center for Social og Sundhed afholder udgiften.

Seniorrådet forelægges sagen til orientering.

 

I Center for Social og Sundhed planlægges en pårørendekonference i Ballerup Kommune den 14. april 2018 med deltagelse af Social- og Sundhedsudvalget. Konferencen planlægges og afholdes i samarbejde mellem Ballerup Kommune og forskellige lokale foreninger, der varetager interesser for pårørende. I det følgende orienteres om status på planlægningen. 

 

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til om et tilskud til finansieringen kan findes inden for udvalgets samlede økonomiske ramme.

 

De pårørendes indsats og samarbejdet med pårørende er af stor og afgørende betydning for, at Ballerup Kommune kan lykkes med sin vision om at skabe fremtiden sammen med borgerne. Derfor er det afgørende at have dialog og udvikle en fælles forståelse af hvordan og hvad, der skal til for at kunne lykkes med et sådant samarbejde. Planlægningen af konferencen er forankret i Center for Social og Sundhed, herudover bidrager Center for Børne- og Ungerådgivning også i planlægningen. Det er tanken, at konferencen skal henvende sig til pårørende i bred forstand og på tværs af voksen, børne- og ungeområdet.

 

Arbejdsgruppen har i fælleskab fundet et tema for konferencen og er ved at være i mål med et endeligt program. Temaet for konferencen er, hvordan vi i fællesskab skaber det gode liv for pårørende med en omsorgsrolle.

 

Målgruppen for konferencen er pårørende i Ballerup Kommune, foreninger, Social- og Sundhedsudvalget samt medarbejdere og ledere på relevante områder i kommunen.

 

Social- og Sundhedsudvalget samt borgmester Jesper Würtzen er inviteret til konferencen.

 

Formålet med konferencen er at give de pårørende anerkendelse, håb, inspiration, netværk og inspiration til konkrete handlemuligheder. Samtidig skal konferencen give inspiration til den kommende pårørendepolitik. Konferencen vil blive afholdt lørdag den 14. april 2018. Det foreløbige program kan ses i bilag. 

 

Arbejdsgruppen og administrationen har valgt, at konferencen afholdes i Atriumgården på Ballerup Rådhus.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det forventes, at der i forbindelse med konferencen vil være følgende udgifter:

Omkring 30.000 kr. ved 100 personer.

 

Center for Social og Sundhed afholder udgiften.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Orienteringen om pårørendekonference i Ballerup Kommune den 14. april 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Birte Kramhøft og Kurt Bidstrup deltager på konferencen.


Tidligere behandling

Seniorrådet den 13. juni 2017 Punkt 5

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af Ballerup Kommunes tilgængelighedspolitik og -plan, har kommunen afsat en årlig bevilling på 400.000 kr., der skal benyttes til forbedringer på lokaliteter med kortlagte tilgængelighedsproblemer og dermed sikre løbende forbedringer af tilgængeligheden.

 

Som udgangspunkt kan puljen bruges til udbedring af konkrete, udpegede problemer, hvor der i mange tilfælde fås meget tilgængelighed for begrænsede midler.

 

Større projekter, som krydsombygninger med lydfyr, taktile belægninger og korrekte kantstenssænkninger kan også indgå i tilgængelighedspuljen, men vil typisk være væsentlig mere omkostningstunge og bør derfor fortrinsvis udføres i forbindelse med andre anlægsprojekter.

 

De konkrete projekter, som bliver realiseret, beskrives i den årlige tilgængelighedshandleplan.

 

Tilgængelighedsplanen udpeger forslag til tilgængelighedsruter i Ballerup Kommune, kortlægger kommunens vigtige rejsemål samt giver forslag til konkrete lokale indsatser i de kommende år. Planen blev udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra Handicaprådet og Seniorrådet samt inddragelse af kommunens borgere via en spørgeskemaundersøgelse.

 

Som tilgængelighedshandleplan for 2018 foreslås følgende to projekter realiseret:

 • Fokus på signalanlæg (tilpasning af grøntid i lyssignal og evt. tilføjelse af akustiske signal)
 • Besigtigelsestur med senior- og handicapråd på udvalgte primære ruter udpeget i tilgængelighedsplanen, med det formål at kvalificere tiltagene på ruten.

På Seniorrådets møde deltager miljøchef Trine Baarstrøm fra Center for By, Erhverv og Miljø under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Projekterne i tilgængelighedshandleplanen 2018 drøftes og der gives input til disse.

Beslutning

Tilgængelighedsplan blev drøftes.
 

Flere input omkring nogle problematikker blev overdraget til miljøchef Trine Baarstrøm fra Center for By, Erhverv og Miljø.


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2017 Punkt 21

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2017 givet en anlægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekterne kulturtorv og en forbedret skolesti i Måløv. Med udgangspunkt i Kulturtorvet er udarbejdet en helhedsplan for torvets sammenhæng med Stationsvej og Måløvaksen.

 

Helhedsplanen for Stationsvej og Kulturtorv i Måløv blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 27. februar 2018 med bemærkningen, at Handicaprådet og Seniorrådet samt skolebestyrelsen inviteres til at deltage i følgegruppen med en repræsentant hver.

 

På Seniorrådets møde deltager miljøchef Trine Baarstrøm fra Center for By, Erhverv og Miljø under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Seniorrådet vælger en repræsentant til følgegruppen for Kulturtorv i Måløv.

Beslutning

Seniorrådet indstiller Birte Kramhøft til følgegruppen.

Beslutning

Grundet meget frafald til Seniorrådets møde den 22. maj 2018 ønskes det flyttet til en anden dato.

 

Lukket dagsorden

Dokumenter

Download samlet dokument

Download