Seniorrådet

23.10.2018 kl. 09:00
Plejecenter Egely, Egebjerg Bygade 34-72 i Ballerup

Deltagere
 • Annette Ankler - Deltog
 • Henning Broman - Deltog
 • Doris Børger - Deltog
 • Jørn Steen Jensen - Deltog
 • Stephen Frank Mortensen - Deltog
 • Susanne Bettina Jørgensen - Deltog
 • Tina Lose Jensen - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Birte Kramhøft - Afbud
 • Kurt Bidstrup - Afbud

Åben dagsorden

Sagsfremstilling

For at Seniorrådet kan få en god introduktion til Ballerup Kommunes plejecentre, er det aftalt, at Seniorrådets møder afholdes på kommunens syv plejecentre efter en fastsat plan. Møderne vil blive indledt med en rundvisning på det pågældende plejecenter samt en kort orientering om stedet.

 

Mødet den 23. oktober 2018 afholdes på Plejecenter Egely. Rundvisningen begynder kl. 9.15, hvor plejecenterleder Birgitte Züricho kommer og giver Seniorrådet en rundvisning og orientering om Plejecenter Egely.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Rundvisning og orientering om Plejecenter Egely i Ballerup tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Dagsordenen drøftes og efterfølgende godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt

 1. Orientering vedrørende lukning af Ældretandplejen.

  Udfasning af den kommunale del af Ældretandplejen startes efteråret 2018. Udfasning påbegyndes nu for at sikre en god overgang for alle nuværende patienter i Ældretandplejen.

  Udfasning sker ved, at der ikke tilbydes flere nye undersøgelser af de ældre borgere på de kommunale klinikker. Dette gælder både nye potentielle ældrepatienter samt nuværende ældrepatienter på de kommunale klinikker.

  Indtil den 30. juni 2019 vil alle igangværende behandlinger blive fuldført og afsluttet. Akutte tilstande vil endvidere blive behandlet, indtil et tandlægeskift har fundet sted.

  Alle ældre patienter, der er tilknyttet de kommunale tandklinikker, vil blive grundigt informeret om de gældende forhold og hjulpet i forhold til tandlægeskift.

  Bilag
  1 bilag

   
 2.  Der har været afholdt måltidsråd samt beboer- og pårørendemøde på Plejecenter Rosenhaven den 9. oktober 2018. Annette Ankler deltog i begge møder.
   
 3. Der blev afholdt beboerfest på Plejecenter Toftehaven den 13. september 2018 i anledning af Toftehavens 50 års fødselsdag. Henning Broman deltog.
   
 4. Der blev afholde beboer- og pårørendemøde på Plejecenter Toftehaven den 1. oktober 2018. Henning Broman deltog i mødet.
   
 5. Ældre Sagen har gennemført et projekt på Plejecenter Lundehaven ”Udlev dine drømme”, hvor skolebørn har interviewet beboerne om, hvad de godt kunne tænke sig at opleve. Disse oplevelser skal man så efterfølgende prøve at realisere.
   
 6. Annette Ankler og Jørgen Steen Jensen deltog i Regionsældrerådets møde den 27. september 2018, hvor den nye sundhedsreform bl.a. var på dagsordenen.
   
 7. Det årlige inspirationsmøde for nye folkepensionister afholdes lørdag den 3. november 2018 i Atriet på Ballerup Rådhus. Annette Ankler, Henning Broman, Jørgen Steen Jensen, Stephen Frank Mortensen og Birte Kramhøft deltager.
   
 8. Den 7. november 2018 er Seniorrådet inviteret på velfærdsteknologitur rundt i Balllerup Kommune sammen med Handicaprådet samt Social- og Sundhedsudvalget.
   
 9. Seniorrådet har modtaget en invitation til et kaffemøde hos et firma, der gerne vil opføre ældreegnede boliger i Ballerup Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning

Der blev givet en kort orientering fra Center for Social og Sundhed.

 1. Der er nu igangsat en proces vedrørende ansættelse af ny fælles leder til plejecentrene Toftehaven og Sønderhaven. Stillingen er slået op. Der afholdes ansættelsessamtaler i slutningen af november 2018 og det forventes, at en ny leder starter op den 2. januar 2019.
   
 2. I forlængelse af den årlige opgørelse over antallet af magtanvendelser har alle ledere på plejecentrene og i Hjemmeplejen været på kursus i indberetning om magtanvendelser for at sikre, at der bliver indberettet hver gang, at der finder en magtanvendelse sted.
   
 3. Der er indført et nyt økonomisystem i Ballerup Kommune, som nu er i gang med at blive implementeret.
   
 4. Nogle optikere tilbyder at komme hjem og udføre synstest hos de borgere, der ikke selv har mulighed for at møde op hos optikeren. Det er der flere plejehjemsbeboere, der har benyttet sig af.

Beslutning

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Seniorrådet har på sit møde den 24. april 2018 besluttet, at der fremover skal være et fast punkt på dagsordenen, hvor Seniorrådets "to do liste" bliver gennemgået og revideret.

 

Seniorrådets "to do liste":

 • Afleveringsmuligheder for katetre til mænd på offentlige toiletter.
 • Tilgængelighedspolitik i Ballerup Kommune.
 • Mulighed for at arbejde for bedre vilkår for pårørende.
 • iPads til Seniorrådet samt tilgang til særligt læseprogram.
 • Besøg på Hjælpemiddeldepotet og evt. ændring af busrute hertil.
 • Afholdelse af temadag den 1. oktober 2018.
 • Gratis brug af kommunale lokaler.
 • Henvendelser til Center for By, Erhverv og Miljø er ikke besvaret. Centret inviteres til at komme og redegøre for dette på et af de førstkommende møder i Seniorrådet.
 • Anvendelse af Sundhedshuset.
 • Gulvrenovering på Plejecenter Lundehaven.
 • Motivering af alle ældre borgere bl.a. via pensionistforeningerne til at dyrke en eller anden form for motion.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. "To do liste" drøftes og ajourføres.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Følgende punkter er nu gennemført og slettes derfor af listen:

 • Afleveringsmuligheder for katetre til mænd på offentlige toiletter.
 • Mulighed for at arbejde for bedre vilkår for pårørende.
 • iPads til Seniorrådet samt tilgang til særligt læseprogram.
 • Afholdelse af temadag den 1. oktober 2018.
   
 • De to punkter ”Tilgængelighedspolitik i Ballerup Kommune” og ”Henvendelser til Center for By, Erhverv og Miljø er ikke besvaret” slås sammen. Afsnitsleder Trine Baarstrøm fra Center for By, Erhverv og Miljø inviteres til at komme og redegøre for dette på et af de førstkommende møder i Seniorrådet.
   
 • Vedrørende punktet ”Anvendelse af Sundhedshuset” så tilstræbes det, at Seniorrådets møde i februar 2019 afholdes i Sundhedshuset. Mødet indledes med en rundvisning og orientering om Sundhedshuset.

Sagsfremstilling

Seniorrådet har i 2018 et budget på 145.000 kr. Fra den 1. januar til den 30. september 2018 har der været et forbrug på Seniorrådets budget på 77.155 kr., der mangler dog stadig afregning af servering til Seniorrådets møder i august og september 2018 samt de sidste udgifter i forbindelse med afholdelse af temadagen den 1. oktober 2018.

 

Forbruget fordeler sig således:

 

Konference i Nyborg10.377 kr.
DSB billetter - Nyborg1.100 kr.
Danske Ældreråd - kontingent6.217 kr.
Danske Ældreråd - temadag3.400 kr.
Temadag i Næstved850 kr.
Mødediæter/kørsel19.707 kr.
Mødeservering798 kr.
Indkøb af iPads til Seniorrådet33.787 kr.
Temadag i Baghuset919 kr.

 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Forbrug på Seniorrådets budget for 2018 tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Seniorrådet den 21. august 2018 Punkt 9

Sagsfremstilling

Seniorrådet afholdt i samarbejde med Ældre Sagen en temadag den 1. oktober 2018 i Baghuset for at markere FN's Internationale Ældredag.

 

Seniorrådet skal nu evaluere arrangementet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifter i forbindelse med afholdelse af temadagen deles ligeligt mellem Seniorrådet og Ældre Sagen.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Temadagen den 1. oktober 2018 evalueres.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Rent praktisk forløb temadagen udmærket med en god stemning. Der var et fremmøde på omkring 100 personer.

 

Indholdet i oplæggene fra Mogens Lykketoft og Mette Holm syntes ikke helt at dække det forventede, så Seniorrådet blev enige om at give udvælgelsen af foredragsholdere og en konkretisering af det forventede indhold til oplæggene,

lidt mere opmærksomhed næste gang.

 


Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 2. oktober 2018 Punkt 4

Sagsfremstilling

Hjælpemidler og Visitation, under Center for Social og Sundhed, har udarbejdet en "kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet bolig og bolig på plejecenter", som senest blev godkendt som "Visitationsregler" i 2014. Kvalitetsstandarden præsenteres for Seniorrådet med henblik på høring inden mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 6. november 2018.

 

Indholdet er omskrevet og opdateret på sprog og layout, så indholdet nu retter sig mod borgerne, og giver læseren et bedre udgangspunkt for at forstå mulighederne på området. Der er lagt vægt på at præcisere, hvilke kriterier boligerne bliver tildelt efter.

 

Handicapegnet bolig

Borgerne skal have et funktionstab og et aktuelt behov for boligernes særlige tilgængelighed og indretning på ansøgningstidspunktet for at være berettiget til indflytning i disse boliger. Samtidig skal de, trods alder og funktionsnedsættelse, være åndsfriske og have ressourcer til, i stor udstrækning selv at tage et initiativ, som fx at tilkalde relevant hjælp og gøre brug af nærmiljøets tilbud. 

 

Bolig på plejecenter (plejebolig)

Borgerne skal opfylde kriterier om kontinuerligt behov for støtte, pleje og omsorg døgnet rundt (som ikke kan foregå i eget hjem), for at være berettiget til en plejebolig.

 

Afsnit om "godkendelse til dagplads for borgere med demens og ophold på korttidsplads" er fjernet, da disse er beskrevet i anden særskilt information til borgerne.

 

Se "Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet bolig og bolig på plejecenter" i bilag.

 

Efter godkendelse, bliver kvalitetstandarden trykt i brugervenligt folder-layout, som bliver delt ud til borgerne efter behov. Kvalitetsstandarden bliver desuden lagt på Ballerup Kommunes hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. "Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet bolig og bolig på plejecenter" drøftes og tages til efterretning.
   
 2. Der udarbejdes eventuelt høringssvar til kvalitetsstandarden.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Seniorrådet finder informationen om kvalitetsstandarder for tildeling af handicapbolig og bolig på plejecenter fyldestgørende og informativ.

Seniorrådet vil bede om, at der ved udarbejdelse af pjecen til brugerne tages hensyn til læsevenlighed især med hensyn til brug af en skriftstørrelse på min. 14, tydelige afsnitsoverskrifter, ”luft” imellem de enkelte afsnit, samt at der tænkes i at benytte et letforståeligt sprog.

Måske kunne det overvejes at bruge udtrykket brugervejledning i stedet for kvalitetsstandard?


Tidligere behandling

Social og Sundhedsudvalget den 2. oktober 2018 Punkt 5

Sagsfremstilling

"Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp i hjemmet 2018 og 2019" præsenteres for Seniorrådet med henblik på høring inden møde i Social- og Sundhedsudvalget den 6. november 2018.

 

Kvalitetsstandarden har gennemgået sin årlige opdatering forud for godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Ud over opgradering med mindre sproglige omformuleringer og tilføjelser - for at optimere det tekstmæssige indhold og give borgerne bedre information om deres muligheder - er kvalitetsstandarden særligt tilrettet i forhold til levering af kølemad.

 

Siden madordningen blev et kommunalt tilbud, er der sket stor udvikling på markedet, så gode ernæringsmæssige færdigretter let kan købes i både supermarkeder og på nettet. Den opdaterede kvalitetsstandard lægger op til et ændret serviceniveau, så en fysisk funktionsnedsættelse ikke i sig selv berettiger til tilbud om levering af kølemad. Ændringen efterlever Ballerup Kommunes mål/vision om, at borgerne inddrages og tager medansvar for eget liv - ligesom borgerne støttes og vejledes i at udfolde deres potentiale og individualitet (uanset fysiske funktionsniveau) og ikke lader sig begrænse til kommunens tilbud om levering af kølemad.

 

Center for Social og Sundhed gør opmærksom på, at borgere med særlige behov for diæt og borgere med kognitiv funktionsnedsættelse fortsat vil være berettiget til levering af kølemad via Ballerup Kommune med den foreslåede ændring.

 

Se bilag for den opdaterede kvalitetsstandard samt bilag, som præsenterer et prismæssigt eksempel på borgernes mulighed for privat madservice. I bilag er to anonymiserede borgercases skitseret, for at give konkrete eksempler på, hvad det ændrede serviceniveau for levering af kølemad vil betyde i forhold til tidligere.

 

Efter godkendelse bliver kvalitetsstandarden trykt i et brugervenligt folder-layout, som bliver delt ud til borgerne efter behov. Kvalitetsstandarden bliver desuden lagt på Ballerup Kommunes hjemmeside.

 

Afslutningsvis kan "Kvalitetsstandard for Rehabiliteringsforløb" (servicelovens § 83a) ses som bilag. Kvalitetsstandarden søges nedlagt, da området, efter projektimplementering, er naturligt og generelt indarbejdet i "Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp i hjemmet".

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. "Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp i hjemmet 2018 og 2019" drøftes og tages til efterretning.
   
 2. Der udarbejdes eventuelt høringsvar til kvalitetsstandarden.
   
 3. Nedlæggelse af "Kvalitetsstandard for Rehabiliteringsforløb (§ 83a)" tages til efterretning - eventuelt høringssvar udarbejdes.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Under hensyntagen til, at de borgere, der føler sig usikre i forbindelse med bestilling af mad over nettet eller pr. telefon, vil kunne få støtte hertil fra Hjemmeplejen.

 


Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 2. oktober 2018 Punkt 5

Sagsfremstilling

"Kvalitetsstandard for personlig og praktisk støtte på plejecentrene 2018 og 2019" præsenteres for Seniorrådet med henblik på høring inden møde i Social- og Sundhedsudvalget den 6. november 2018.

 

Kvalitetsstandarden har gennemgået sin årlige opdatering forud for godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Opdateringen er gennemført med ganske få sproglige præciseringer, samt uddybende orientering til læseren vedrørende opfølgende samtale og løbende dialog efter indflytning på plejecentret (side 2 i bilag). Layoutmæssigt er kvalitetsstandarden tilføjet en indholdsfortegnelse for at skabe et bedre overblik for borgerne.

 

Indsats for personlig støtte og omsorg (side 3 i bilag); ”Læse post” er fjernet, da borger med nedsat syn kan få hjælp via tekniske hjælpemidler. Borgere med kognitiv funktionsnedsættelse har behov for en anden indsats end blot at få læst posten op, som fx tildeling af værge – fordi der også skal handles på postens indhold.

 

Indsats for personlig støtte og omsorg (side 3 i bilag); "Medicinhåndtering" er fjernet, da det nu hører ind under sundhedsloven. Derfor skal det ikke med i denne kvalitetsstandard.

 

Se den opdaterede kvalitetsstandard i bilag.

 

Efter godkendelse bliver kvalitetsstandarden trykt i et brugervenligt folder-layout, som bliver delt ud til borgerne efter behov. Kvalitetsstandarden bliver desuden lagt på Ballerup Kommunes hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller at:

 1. "Kvalitetsstandard for personlig og praktisk støtte på plejecentrene 2018 og 2019" drøftes og tages til efterretning.
   
 2. Der udarbejdes eventuelt høringsvar til kvalitetsstandarden.

 

Beslutning

Indstilligen godkendt med denne bemærkning:

Seniorrådet finder kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på plejecentrene 2018 og 2019 grundig og informativ.

 


Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 2. oktober 2018 Punkt 21

Sagsfremstilling

10 politisk godkendte indsatser under værdighedspuljen er i gang. Tilbagemeldingerne fra tovholderne viser, at det går godt med de enkelte indsatser, de planlagte aktiviteter er iværksat, og borgerne har stort udbytte af dem.

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at alle indsatser fortsætter i 2019 med enkelte justeringer af budgettet. Dertil anbefaler administrationen at tilføje indsatsen "Pårørendekonference" under det nye tema "Pårørende".

 

De største budgetmæssige ændringer sker på indsats 6 "Kompetenceudvikling i Hjemmeplejen" og indsats 8 "Styrke korttidsboligerne".

 

På indsats 6 er forskellen mellem budget 2018 og 2019 på ca. 1,5 mio. kr., fordi hovedparten af kompetenceudviklingen har været budgetteret i 2018.

 

På indsats 8 foreslår administrationen at styrke korttidsboligerne på Plejecenter Lindehaven og Ved Parken i Ballerup yderligere, og hæve budgettet med ca. 1 mio. kr. i 2019. Især er der behov for mere personale i aftentimerne, hvor de fleste udskrivelser fra hospital sker.

 

Af bilaget fremgår forslag til indsatser og budget 2019 for værdighedspuljen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Der afgives bemærkninger til forslag til indsatser og budget 2019 for værdighedspuljen. 

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:
Seniorrådet er enig i beslutningen om at styrke kompetencerne i Hjemmeplejen, at tilføre flere midler til korttidsboligerne på Plejecenter Lindehaven og på Parkvej i Ballerup samt at afsætte midler til en ny pårørendekonference i februar 2019. Derudover bør de andre vellykkede indsatser under værdighedspuljen videreføres.

 


Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 2. oktober 2018 Punkt 20

Sagsfremstilling

Forbruget under værdighedspuljen pr. 30. august 2018 er 4.937.298,11 kr. Det forventede forbrug i 2018 er på 8.931.462,92 kr. (se bilag).

 

Der er indsendt økonomisk redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet over forbruget pr. 30. august 2018.

 

De fleste indsatser kører efter planen og forventer at anvende de tildelte midler. På fire indsatser er forventningen, at der vil være et mindreforbrug i 2018, og der er også en enkelt indsats, som har et merforbrug i 2018.

 

Oversigten nedenfor viser, hvordan mindre- og merforbruget fordeler sig på indsatser:

 

Indsats

Mindreforbrug

1. Aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene

 -70.000 kr.

3. Intelligent ble

-91.738,95 kr.

6b. Palliationsindsatsen - kompetenceudvikling i Hjemmeplejen

-31.210 kr.

9. Brugertilfredshed i Hjemmeplejen

-268.819,98 kr.

I alt

-461.768,93 kr.

  

Indsats

Merforbrug

5. Psykiatrisygeplejerske

57.175,89 kr.

I alt

57.175,89 kr.

 

Hertil kommer, at der i 2018 planlægges med et mindreforbrug på indsats 6a "Kompetenceudvikling i Hjemmeplejen" på i alt 809.615,97 kr., da kompetenceudviklingen strækker sig ind i 2019.


Forslag til prioritering af uforbrugte midler

Center for Social og Sundhed foreslår, at de uforbrugte midler bliver anvendt på følgende vis:

 • 404.593,04 kr. omprioriteres til indkøb af fristevogne på Ballerup Kommunes plejecentre under indsats 10 "Flere valgmuligheder i forhold til maden".
 • 57.175,89 kr. omprioriteres til indsats 5 "Psykiatrisygeplejerske", da de afsatte midler til lønudgifter på denne indsats i 2018 har vist sig ikke at være dækkende.
 • 809.615,97 kr. videreføres til samme indsats kompetenceudvikling og midlerne overføres til 2019.

Ved opgørelsen over forbrug pr. 30. august 2018 er der således en forventning om uforbrugte midler på i alt 1.271.384,9 kr. Heraf omprioriteres 461.768,93 kr. til andre indsatser i 2018 og 809.615,97 kr. overføres til 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 

1. Status på værdighedspuljens forbrug pr. 30. august 2018 tages til efterretning.
 

2. Forslag til prioritering af uforbrugte midler fra værdighedspuljen godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:
Seniorrådet vil gerne tilskynde til, at administrationen så vidt mulig får brugt de tildelte puljemidler i de bevilgede år.


Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 18. september 2018 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Orientering om kommunale lokaler med teleslynge og en henvisning til Ballerup Kommunes hjemmeside.

 

Baggrund

Administrationen har gennem en periode modtaget flere henvendelser om, hvor der kan afvikles møde med mulighed for at tilbyde teleslynge. Parallelt har Ballerup Kommune gennem de seneste år løbende sikret en opgradering af forholdene, hvilket der ønskes større opmærksomhed omkring. 

 

Sagsfremstilling

En række af Ballerup Kommunes lokaler har teleslyngeanlæg til gavn for borgere med høretab, der ønsker at deltage i arrangementer, i foredrags- og koncertsale, i teatre og biografer, på plejehjem og biblioteker mv. Generelt er det en god idé at vælge et lokale med teleslyngeanlæg, hvis der afholdes et arrangement, hvor der sandsynligvis er deltagere med høretab.

 

Et teleslyngeanlæg virker ved at forstærke det lydsignal, som typisk udsendes fra et mikrofonanlæg og sender det til høreapparater med telespole, så hørehæmmede borgere kan høre, hvad der bliver sagt. De stationære teleslyngeanlæg virker automatisk, når man bruger mikrofonanlægget.

 

Administrationen har modtaget flere forespørgsler om, hvor der findes lokaler med teleslynge. På den baggrund er Ballerup Kommunes hjemmeside opdateret, og det er synliggjort, hvilke lokaler som har teleslynge. På baggrund af en løbende opgradering de seneste år, er det administrationens vurdering, at kommunen er godt dække ind i forhold til lokaler med teleslynge.

 

Oversigt over Ballerup Kommunes lokaler med teleslyngeanlæg findes på kommunens hjemmeside. Oversigten kan ses i bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Orienteringen om kommunale lokaler med teleslynge tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning
 1. Tirsdag den 30. oktober 2018 er der formøde til Seniorrådets møde den 13. november 2018. Annette Ankler opfordrer Seniorrådets medlemmer til at komme med forslag til dagsordenpunkter.


   

Beslutning

Taget til efterretning

Dokumenter

Download samlet dokument

Download