Seniorrådet

24.04.2018 kl. 09:00
Plejecenter Rosenhaven i mødelokale 2, 1. sal, Bybjergvej 11 i Skovlunde

Deltagere
 • Annette Ankler - Deltog
 • Henning Broman - Deltog
 • Doris Børger - Deltog
 • Jørn Steen Jensen - Deltog
 • Kurt Bidstrup - Deltog
 • Stephen Frank Mortensen - Deltog
 • Susanne Bettina Jørgensen - Deltog
 • Tina Lose Jensen - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Birte Kramhøft - Afbud
 • Lilian Birte Nielsen - Afbud

Åben dagsorden

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Politisk Sekretariat for indstiller, at

 1. Dagsordenen drøftes og efterfølgende godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Der tilføjes et fast punkt på dagsordenen umiddelbart efter punkt 1, hvor Seniorrådets ”to do liste” bliver gennemgået og revideret.

Oplægsholdere inviteres tidligst til at deltage i Seniorrådets møde fra kl. 9.15.

 

 1. Ballerup Kommune afholdt pårørendekonference den 7. april 2018, hvor flere af Seniorrådets medlemmer deltog.
   
 2. Annette Ankler og Henning Broman deltog i Danske Ældreråds formand-/næstformandsmøde i Allerød den 11. april 2018.
   
 3. Der var møde i Pensionistsamrådet den 12. april 2018, hvor flere af Seniorrådets medlemmer deltog.
   
 4. Annette Ankler og Kurt Bidstrup deltog i ”Vestegnstræf” i Herlev den 18. april 2018.
   
 5. Annette Ankler og Henning Broman er blevet inviteret til et uformelt møde med borgmesteren og formanden for Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2018. Der er mulighed for at endnu et rådsmedlem kan deltage – Jørn Steen Jensen deltager.

Beslutning

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

På Seniorrådets møde deltager velfærdsteknologikoordinator Niels Kisku fra Center for Social og Sundhed under behandlingen af sagen fra kl. 9.00-9.45, hvor han vil give en orientering om brugen af velfærdsteknologi i Ballerup Kommune.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Orienteringen om velfærdsteknologi tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Som udgangspunkt kan borgere selv bestemme, om de vil tage imod den hjælp, pleje og omsorg, som kommunen tilbyder. Men serviceloven indeholder et regelsæt, som undtagelsesvis tillader personale at anvende magt over for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, når indgrebet vurderes nødvendigt for at kunne yde den nødvendige omsorg over for borgeren.

 

Der er hovedsageligt tale om situationer, hvor indgrebet er nødvendigt for at undgå personskade. Når der foretages en magtanvendelse, skal dette registreres og indberettes til kommunen. Herefter træffer handlekommunen afgørelse om lovligheden af magtanvendelsen.

 

Magtanvendelse efter serviceloven kan bestå i:

 • Anvendelse af personlig alarm- eller pejlesystemer
 • Etablering af særlige døråbnere
 • Anvendelse af stofseler
 • Fastholdelse for at undgå personskade
 • Fastholdelse af borgeren for at kunne gennemføre personlig hygiejne
 • Tilbageholdelse i boligen
 • Optagelse i særlige botilbud mod borgerens ønske.

Ballerup Kommune har pligt til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed, således at det løbende kan vurderes, om der er behov for faglig og ledelsesmæssig opfølgning. I serviceloven er der desuden krav om, at der en gang årligt forelægges en beretning til kommunalbestyrelsen om udviklingen på området.

 

Enhver magtanvendelse, som er foretaget af medarbejdere i Ballerup Kommune, skal registreres og indberettes fra tilbuddet til Center for Social og Sundhed og til socialtilsynet. Har en beboer på et af Ballerup Kommunes botilbud en anden handlekommune end Ballerup, registreres magtanvendelsen og videresendes til handlekommunen, som behandler sagen.

Magtanvendelser foretaget i dag- eller døgntilbud beliggende i andre kommuner overfor borgere, som Ballerup Kommune er handleansvarlig overfor, sendes til Ballerup Kommune til afgørelse.

 

Et tværfagligt udvalg, myndighedsgruppen, med repræsentation af fagproffessionelle fra både handicapområdet og ældreområdet i Center for  Social og Sundhed, behandler den enkelte indberetning og træffer myndighedsafgørelsen.

 

På handicapområdet var der, i 2017, 46 indberetninger om magtanvendelser. På ældreområdet var der 7 indberetninger. Til sammenligning var der, i 2016, 31 indberetninger på handicapområdet og 4 på ældreområdet.

 

På handicapområdet er antallet af magtanvendelser steget fra 31 til 46. Den store stigning ses på antallet af magtanvendelser på Ballerup-borgere i botilbud i andre kommuner fra 15 i 2016 til 36 i 2017.

 

Fra 2015 til 2016 var der også en stigning i antallet af indberetninger om magtanvendelse på borgere i botilbud uden for Ballerup Kommune. De borgere, det drejer sig om, er udfordrede på forskellig vis, og de er som hovedregel boplaceret på specialiserede botilbud. Der har i 2017 været et øget fokus på disse borgerforløb i administrationen, hvor de løbende drøftes i et tæt samarbejde mellem sagsbehandler og specialkonsulent. Der, hvor det vurderes nødvendigt, gennemføres ekstra opfølgningsbesøg, og der er fokus på, om VISO (den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og specialundervisningsområdet) bør inddrages for at sikre, at tilbuddet anvender den optimale pædagogiske og metodiske tilgang til borgeren. Formålet med den ekstra fokus er løbende at vurdere, om det aktuelle tilbud fortsat er relevant og tilstrækkeligt i forhold til borgerens udfordring. Dette fokus afspejles ikke i resultatet for 2017, men det vurderes, at den løbende dialog med botilbuddene om disse borgere er med til at sikre fokus på kvaliteten i omsorgen for denne gruppe meget udfordrede borgere.

 

På ældreområdet er der sket en lille stigning i antallet fra 4 til 7 magtanvendelser.

 

På plejecentrene er der også fokus på at forebygge magtanvendelse. Der er uddannede demensressourcepersoner, og alle medarbejdere har gennemgået et demens e-learningskursus. Når der opstår særligt vanskelige demensproblematikker, afholdes der beboerkonferencer, og der udarbejdes socialpædagogiske handleplaner i forhold til den enkelte beboer. Der indsættes ekstra personale i perioder, hvor beboere med demenssygdomme har brug for ekstra opmærksomhed. Plejecentrene arbejder desuden med at gøre indretningen demensvenlig, så der opnås større genkendelighed, hjemlighed og tryghed.

 

Der er således fokus på området, men magtanvendelse vil aldrig kunne undgås helt, da demenssygdomme og andre udviklingshandicaps kan komme meget forskelligt til udtryk. Det er ikke et mål i sig selv at nedbringe antallet af magtanvendelser til nul, idet magtanvendelser kan være nødvendige af hensyn til borgerens situation, da manglende handling kan resultere i, at beboeren på ældre- og handicapområdet er udsat for omsorgssvigt. Det er afgørende, at episoderne indberettes, evalueres og drøftes i personalegruppen. Målet er at forebygge disse hændelser, og her er medarbejdernes viden og kompetencer afgørende.

 

Opgørelsen over udviklingen i magtanvendelser på ældre- og handicapområdet forelægges til høring.

 

På Seniorrådets møde deltager specialkonsulent Elsebeth Fjord fra Center fra Social og Sundhed under behandlingen af sagen (kl. 9.45 - 10.15), hvor hun samtidig vil give en generel orientering om magtanvendelser.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Der udarbejdes høringssvar vedrørende den årlige opgørelse over antallet af magtanvendelser på ældre- og handicapområdet for 2017.

 

 

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Seniorrådet må konstatere en lille stigning i antallet af magtanvendelser på ældreområdet i 2017. Seniorrådet bemærker, at der allerede er en god udvikling i strategier omkring forebyggelse af magtanvendelse inden for demensområdet og vil opfordre til fortsat at holde fokus på dette område.

Der gives en kort orientering fra Center for Social og Sundhed.

 

 1. Visionen på plejecentrene er, at man skal kunne rumme alle borgere, men i øjeblikket har plejecentrene nogle udfordringer i forhold til en lille gruppe borgere, der har en helt speciel demenssygdom, der gør, at de har en voldsom adfærd (slår, sparker, bruger grimt sprog osv.). På Plejecenter Kirstinehaven er de særligt udfordret i øjeblikket, så meget at beboere og pårørende har reageret på det. Der afholdes derfor beboer- og pårørendemøde på Plejecenter Kirstinehaven tirsdag den 24. april 2018.

  Der er meget fokus på denne gruppe borgere, der er særligt udfordrede i Ballerup Kommune, og der arbejdes på flere løsningsforslag i forhold til etablering af boliger til disse borgere.
   
 2. En ny persondataforordning træder i kraft i midten af maj 2018. Der arbejdes på fuld tryk for at få udarbejdet nye procedurer i forhold til håndtering af personfølsomme data.
   
 3. Der kigges i øjeblikket på alle de forslag til besparelser/omstillinger, der er indkommet i forbindelse med Budget 2019. På ældreområdet handler det bl.a. om effektivisering af cafédriften på plejecentrene, mere effektiv brug af vikarer ved indførsel af eget vikarkorps, kompetenceudvikling af personale samt rengøringen.

Beslutning

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Der gennemføres hvert år uanmeldte tilsyn hos Ballerup Kommunes leverandører af personlig og praktisk hjælp for at sikre borgertilfredshed med den leverede kvalitet og for at leve op til servicelovens § 151 om årligt tilsyn. Tilsynene gennemføres ved det eksterne firma BDO, som er et statsautoriseret revisionsaktieselskab.

 

Ved tilsynet i maj 2017 blev der konstateret mindre tilfredsstillende forhold hos Ballerup Kommunes private leverandør; Din Private Døgnpleje (tidligere P. Obel Hjemmepleje Service) som især handlede om mangelfuld dokumentation i borgernes døgnrytmeplaner og sammenhæng mellem visiteret og disponeret tid, samt visiterede ydelser og faktisk leveret hjælp. Efter opfølgningsmøder med visitationen og udarbejdelse af handleplan og forbedringstiltag i virksomheden, blev der gennemført uanmeldt opfølgende tilsyn hos leverandøren i januar 2018. Tilsynet karakteriserer nu forholdene hos leverandøren som "Tilfredsstillende forhold".

 

Tilsynet konstaterer, at Din Private Døgnpleje er i proces med at få fulgt op på anbefalingerne fra sidste tilsynsrapport, og bemærker, at leverandøren arbejder på at efterkomme Ballerup Kommunes retningslinjer og krav til dokumentation - men der er fortsat mangler på området, som kræver en målrettet indsats. Se tilsynets tre anbefalinger på side 4 i bilag.

 

Observation i borgernes hjem og den borgeroplevede kvalitet
Tilsynet observerer, at der er sammenhæng mellem den bevilgede hjælp, den leverede hjælp og borgernes tilstand. Rengøringsstandarden i hjemmene og omkring hjælpemidlerne er tilfredsstillende - men det vil være relevant at beskrive målrettet handling og fokus på fx fald, fysisk inaktivitet og inkontinens hos de besøgte borgere.


Borgerne udtaler, at der er sammenhæng mellem den hjælp, de har behov for, og den hjælp de modtager - og de er tilfredse med både den personlige pleje og den praktiske hjælp i hjemmet. Borgerne er desuden enige om, at medarbejderne er professionelle, imødekommende, lyttende og interesseret i deres arbejde - og deres oplevelse af kontinuitet og faste medarbejdere i hjemmet, bliver fremhævet. Borgerne beskriver også tryghed ved den hjælp, de modtager, og at der bliver taget hånd om den bekymring, de måtte udtrykke. Borgerne oplever, at medarbejderne motiverer og opfordrer dem til at være aktive og tage del i deres pleje og hjælp.

 

Visitationens ledelse følger fortsat Din Private Døgnplejes arbejde og fremdrift tæt ud fra tilsynets anbefalinger. Årets almindelige tilsyn gennemføres i efteråret.

 

Den opfølgende tilsynsrapport præsenteres for Seniorrådet (se bilag), forud for den politiske præsentation, med henblik på høring.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Opfølgende tilsynsrapport for Din Private Døgnpleje tages til efterretning.
   
 2. Der udarbejdes eventuelt høringssvar til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 8. maj 2018.

 

Beslutning

Taget til efterretning med disse bemærkninger:

Seniorrådet vil fortsat opfordre Social- og Sundhedsudvalget til nøje at følge udviklingen hos Din Private Døgnpleje, især omkring udarbejdelsen af døgnrytmeplaner.


Seniorrådet har bemærket den positive udvikling, som borgerne har givet til kende med hensyn til sammenhæng mellem behov for hjælp og den modtagne hjælp, tilfredshed med medarbejderne og oplevelsen af kontinuitet. Borgerne oplever, at de bliver motiveret og opfordret til at være aktive omkring egen pleje.
 


Indhold

Sammendrag

Der er pr. 1. januar 2018 sket en revision af serviceloven, som medfører en række ændringer i forhold til tidligere lovgivning. I bilaget er disse ændringer fremstillet i et skema, og der lægges op til en drøftelse af de konsekvenser revisionens "kan"-bestemmelser medfører på det samlede myndighedsområde. Lovens nye og ændrede "skal"- bestemmelser er implementeret herunder ændringen, der består i at kunne arbejde med forebyggende indsatser.

 

Sagen præsenteres med henblik på høring forud for møde i Social- og Sundhedsudvalget den 8. maj 2018.

 

Baggrund

Revision af serviceloven skal ses i lyset af et mere arbejdsmarkedsrettet fokus i den sociale indsats. Der er tale om at indsatserne i forhold til serviceloven skal have et mere markant rehabiliterende og selvforsørgende sigte, hvorfor serviceloven fremover skal fungere som understøttende til øvrig lovgivning - herunder arbejdsmarkedslovgivning.

 

Sagsfremstilling

Hjælpemiddelområdet

De nye "kan"-bestemmelser på hjælpemiddelområdet er uddybende kommenteret i bilaget - se røde markeringer i bilaget fra side 8. Det anbefales ikke at indføre tro- og loveerklæring, da det medfører forlænget sagsbehandlingstid og øget oplevet bureaukrati fra borgerens side:

 • § 113a - ny "kan"-bestemmelse vedrørende tro- og loveerklæring ved genbevillinger:

For Ballerup Kommune vil der ikke ske en forenkling ved indførelse af § 113a, da Hjælpemiddelteamet allerede praktiserer hurtig sagsbehandling ved enkle og entydige sager. Det skønnes, at yderligere anvendelse af tro- og loveerklæring vil forlænge sagsbehandlingen væsentligt, idet der skal indhentes underskrevet dokumentation.

 • Bekendtgørelsen § 4, stk. 1 - ny "kan"-bestemmelse vedrørende tro- og loveerklæring ved reparationer af hjælpemidler:

Ballerup Kommune har allerede fastsatte kriterier for, hvilke reparationer kommunen skal udføre for borgerne, og hvad der kategoriseres som borgers egne vedligeholdelses- og driftsudgifter. Tilbagemeldinger fra servicemedarbejderne på Hjælpemiddeldepotet er, at nuværende praksis fungerer, og at borgerne oplever sig hurtigt afhjulpet på kommunens hjælpemiddeldepot, når deres visiterede hjælpemiddel går i stykker. Brug af tro- og loveerklæring vil ikke ændre praksis på dette.

 

Det specialiserede voksenområde (dvs. borgere med et handicap, psykiske-og eller sociale udfordringer)

Den nye "kan"-bestemmelse § 82a-d giver mulighed for at arbejde med forebyggende indsatser, der ikke omfatter tilkendelse af en indsats, men et kort borgerforløb. Indsatserne ses varetaget ved etableringen af FRONTEN i relation til sammenlægning af Socialpsykiatrien og Rusmiddelcenter Brydehuset med ikrafttræden den 1. april 2018. Lovgivningen giver altså kommunen mulighed for at arbejde med indsatser, der kan modgå tilgangen af borgere, der efterspørger socialpædagogisk støtte efter § 85 i serviceloven. 

 

Et kort borgerforløb kan være:

 1. Tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte (§ 82a)
 2. Tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (§ 82b)
 3. Tilbud om oprettelse af sociale akut tilbud til borger med nedsat psykisk funktionsevne (§ 82c)
 4. Mulighed for at der kan etableres samarbejde med frivillige omkring gruppebaseret- og individuel socialpædagogisk hjælp og støtte efter dette kapitel (§ 82d).

Den nye "kan"-bestemmelse vedrørende tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier giver muligheden for, at beboere på botilbud igen kan tilkøbe kendte medarbejdere til ferier, omend det kræver en god økonomi. Der lægges en selvstændig sag op til politiske beslutning vedrørende denne ændring.

 

Sagen præsenteres på møde i Handicaprådet den 18. april 2018 og i Seniorrådet den 24. april 2018 med henblik på høring. Sagen har været forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 10. april 2018, men forelægges udvalget igen i maj måned 2018, såfremt der foreligger høringssvar.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Der udarbejdes høringssvar til Social- og Sundhedsudvalget til forslaget om, at "kan"-bestemmelserne på hjælpemiddelområdet ikke tages i anvendelse, da Ballerup Kommune i forvejen har et serviceniveau, der dækker det behov, som borgerne efterspørger.
   
 2. Der udarbejdes høringssvar til Social- og Sundhedsudvalget til forslaget om, at "kan"-bestemmelserne på det specialiserede voksenområde tages i anvendelse.

 

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Seniorrådet kan tilslutte sig forslaget om ikke at anvende ”kan”-bestemmelserne på hjælpemiddelområdet, da tro- og loveerklæringerne kun vil komplicere og forlænge processen for den enkelte borger.

 

Seniorrådet må anbefale anvendelsen af ”kan”-bestemmelse § 82 a-d, i forhold til ”det specialiserede voksenområde”, der giver mulighed for at arbejde med forebyggende indsatser via et kortere borgerforløb.

 

Seniorrådet ser frem til at blive informeret omkring arbejdet i Fronten.                

Sagsfremstilling

Danske Ældreråd markerer hvert år FN's internationale ældredag og opfordrer ældreråd/seniorråd i Danmark til at gøre det samme.

 

I Danske Ældreråds seneste nyhedsbrev orienterer de om, at FN har udmeldt temaet for den 1. oktober 2018, FN's Internationale Ældredag. Temaet er "Hyldest til ældre, der kæmper for menneskerettighederne - i dag såvel som tidligere".

Temaet vedrører 70-årsdagen for verdenserklæringen om menneskerettigheder". Målet er at fokusere på ældre, der har arbejdet eller stadig arbejder for at fremme alle former for menneskerettigheder og at hylde deres bidrag til nationale og globale menneskerettigheder.

 

Seniorrådet afholder hvert år et til to temamøder. I de senere år har det ofte været i samarbejde med Ældre Sagen.

 

Seniorrådet skal fastsætte en dato for afholdelse af temadag i efteråret 2018. Der er forslag om at afholde temadagen den 1. oktober 2018 for at markere FN's Internationale Ældredag og at afholde temadagen sammen med Ældre Sagen. Det skal ligeledes drøftes, hvordan programmet for temadagen skal sammensættes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifter i forbindelse med afholdelse af temadagen afholdes over Seniorrådets budget.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Der fastsættes en dato for afholdelse af temadagen.
   
 2. Det drøftes, hvordan programmet for temadagen skal sammensættes.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:
Temadagen er fastsat til den 1. oktober 2018, og afholdes i Spillestedet Baghuset i samarbejde med Ældre Sagen. Der arbejdes videre med, hvad programmet skal indeholde.
 

Sagsfremstilling

Der blev afholdt valg til Seniorrådet i november 2017. Valget blev gennemført ved brevstemmer. Stemmeprocenten var 41,1 pct.

 

Seniorrådet ønsker en drøftelse af, hvordan valg til Seniorrådet fremover skal afholdes med det formål at få stemmeprocenten hævet.

 

Seniorrådet er i øjeblikket i gang med at indhente information og erfaringer om, hvordan man afholder valg til ældreråd/seniorråd i andre kommuner.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Det drøftes, hvordan valg til Seniorrådet skal afholdes fremover.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Sekretariatschef Mette Brinch fra Politisk Sekretariat inviteres til et af de kommende møder i Seniorrådet for at drøfte de forskellige muligheder for afholdelse af valg.

Sagsfremstilling

Pensionistbladet "De 4 Årstider" udkommer 4 x årligt og Seniorrådet har en fast "spalte" i bladet.

 

På formødet den 10. april 2018 drøftede formand og næstformand, hvordan Seniorrådet kan bruge bladet til mere og bedre formidling af Seniorrådets arbejde. Derudover er der ønske om, at Seniorrådet udpeger en repræsentant til at indgå i redaktionen af "De 4 Årstider".

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Det drøftes, hvordan "De 4 Årstider" kan bruges til bedre formidling af Seniorrådets arbejde.
   
 2. Der udpeges en repræsentant til redaktionen af "De 4 Årstider".

 

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Henning Broman indtræder som repræsentant for Seniorrådet i redaktionen af ”De 4 Årstider”.

 1. Der opleves uhensigtsmæssigheder i forhold til tilgængeligheden ved fodgængerovergange, busstoppesteder osv. Problematikken tages med til det kommende møde med Center for By, Erhverv og og Miljø.
   
 2. Opfordring til, at hvis et medlem skal deltage i et møde, arrangement osv., sender vedkommende en orienteringsmail rundt til resten af Seniorrådet inden arrangementets afholdelse til inspiration.

Beslutning

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

For at Seniorrådet kan få en god introduktion til Ballerup Kommunes plejecentre, er det aftalt, at Seniorrådets næste syv møder afholdes på kommunens syv plejecentre efter følgende plan:

 • Tirsdag den 24. april: Plejecenter Rosenhaven
 • Tirsdag den 29. maj: Plejecenter Toftehaven
 • Tirsdag den 21. august: Plejecenter Sønderhaven
 • Tirsdag den 18. september: Plejecenter Kirstinehaven
 • Tirsdag den 23. oktober: Plejecenter Egely
 • Tirsdag den 13. november: Plejecenter Lundehaven
 • Januar 2019: Plejecenter Lindehaven.

Møderne vil blive indledt med en rundvisning på det pågældende plejecenter samt en kort orientering om stedet.

 

På mødet den 24. april 2018 på Plejecenter Rosenhaven vil rundvisningen og orienteringen dog ligge sidst på dagsordenen kl. 11.00-12.00. Rundvisningen vil foregå sammen med plejecenterleder Charlotte Harbou.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Rundvisning og orientering om Plejecenter Rosenhaven tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Dokumenter

Download samlet dokument

Download