Social- og Sundhedsudvalget

04.09.2018 kl. 14:00
Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Birgitte Dahl (O) - Deltog
 • Irene Jørgensen (A) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Eva Borg (centerchef for Social og Sundhed) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Jack Nør (A) - Afbud

Åben dagsorden


 1. Sundhedsstyrelsen har givet tilskud til Ballerup Kommune: ”Fællesskabspulje – Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse” – satspuljen 2018- 2021.

   

  Der er bevilget et tilskud på 3,5 mio.kr til anvendelse inden udgangen af december 2021 til projektet: 

  ”Afhjælpe og understøtte ensomme ældre hjemmehjælpsmodtagere til deltagelse i civilsamfundet herunder i fællesskaberne i plejecentrets caféer”.

   

  Tilskuddet til projektet er således i 2018 på 517.266 kr., i 2019 på 982.734 kr., i 2020 på 1 mio. kr. og i 2021 på 1 mio. kr., dog under forudsætning af bevillingsoptagelse på finansloven det enkelte finansår. Der vil blive udsendt særskilt tilsagnsskrivelse hvert år, når finansloven er vedtaget for det enkelte år.

  Bilag
  1 bilag
   

 2. Ballerup Kommune har fået bevilget 3.257.161 kr. af Sundhedsstyrelsen fra satspuljen ”Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab”. 

   

  Midlerne skal bruges til det tværfaglige projekt ”Måltidet i fokus”, og afvikles over perioden 2018-2021 i Ballerup hjemmepleje.
   

  Projektet forankres i rehabiliteringsindsatsen i Hjemmeplejen, og har til formål at forebygge indlæggelser, funktionstab samt øge livskvaliteten hos borgere tilknyttet Hjemmeplejen.

   

  Indsatsen vil bl.a. bestå af kompetenceudvikling af 470 medarbejdere og oprettelse af et tværgående og tværfagligt ernæringsteam til målrettede og systematiske ernæringsindsatser.

  Bilag
  1 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 6. juni 2018 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Sagen præsenterer en handlingsplan for nedbringelse af udgifterne til det specialiserede voksenområde hen over årene 2019-2022. Planen tager sit udgangspunkt i den strategi, der blev udarbejdet ultimo 2017 og bygger ovenpå de effekter, der allerede ses i første halvår af 2018 på udvalgte områder. Sagen forelægges til orientering og til fremtidig behandling af initiativer, som kræver Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse.

 

Baggrund

På baggrund af det store udgiftspres på det specialiserede voksenområde er det besluttet, at der ved hvert møde i Social- og Sundhedsudvalget orienteres om udviklingen og redegøres for de initiativer, der iværksættes. Denne sag danner baggrund for en gennemsigtighed på området frem mod budget 2019-2022.

 

Sagsfremstilling

Handlingsplanen er bygget op omkring de forskellige voksenparagrafområder i serviceloven og indleder med at give en gennemgang af de allerede opnåede effekter af strategien. Især oprettelsen af Fronten ser ud til at bidrage positivt til, at antallet af borgere, der efterspørger visiterede ydelser, er for nedadgående. Det betyder, at der bliver mere fokus på og tid til opfølgning i borgersagerne, som er en af de afgørende faktorer i forhold til at nedbringe forbruget. I handlingsplanen er de enkelte paragrafområder grupperet og viser, at det mest udgiftstunge område er køb af botilbud, hvorfor tiltagene på det område kræver en særlig opmærksomhed og ressourcer.

 

Samtidig er der i planen lagt op til at fortsætte med de tiltag og beslutninger, der allerede er iværksat. Enkelte områder kræver politisk stillingtagen, og der vil således blive forelagt forskellige elementer af planen til behandling og beslutning i Social- og Sundhedsudvalget.

 

Endelig bliver der i handlingsplanen givet en vurdering af tiltagenes økonomiske effekter, og hvordan det bidrager til udgiftsopbremsning og mulighederne for at overholde den samlede økonomiske myndighedramme.

 

Området er fortsat udfordret af stigende aktiviteter, og der er tidligere redegjort for årsagerne herfor; øget kompleksitet og alder, øgede omkostninger samt tilgang af borgere. Derfor fremgår det, at handlingsplanen ikke tilvejebringer tilstrækkelige reduktioner, der dækker det samlede merforbrug i overslagsårene.

 

På Social- og Sundhedsudvalget møde deltager handicap- og psykiatrichef Vivi Lauritsen under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De økonomiske effekter af handlingsplanen er beregnet (se bilag) og kan samlet set opgøres til 7,25 mio. kr. i 2019 stigende til 13,25 i 2022.
 

Sammenholdt med fremskrivning af det kendte aktivitets- og omkostningsniveau vil de igangsatte og foreslåede indsatser, som det fremgår af skemaet, ikke i tilstrækkelig grad sikre den nødvendige udgiftsopbremsning.

 

Overslagsår

2019

2020

2021

2022

Handlingsplan

7,25

10,75

12,75

13,25

Forventet udgiftsniveau

*31,75

38,75

47,75

53,25

Difference

24,5

28,0

35,0

40,0


*Det oprindelige estimat for 2018 på ca. 30 mio. kr. ser med udgangen af juli 2018 ud til at ramme ca. 32 mio. kr.

 

Som det fremgår af tabellen vil der i perioden 2019-2022 være et stigende finansieringsbehov.
 

I direktionens fremlagte budgetforslag for 2019 og overslagsårene indgår forslag om at tilføre handicap- og psykiatriområdet yderligere 23 mio.kr. i 2019 og årene frem. 

 

Det indebærer at handicap- og psykiatriområdet fortsætter arbejdet med at udvikle strategi og handleplanen for området med henblik på at øge de økonomiske effekter af dels planens kendte indsatser og udvikle yderligere.

Desuden kan en række initiativer omkring forebyggende indsatser og frivillighed der ikke på nuværende tidspunkt er lavet beregninger omkring være understøttende i forhold til at nedbringe forbruget.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Orienteringen om handlingsplanen og de skønnnede økonomiske effekter på det specialiserede voksenområde tages til efterretning.
   
 2. Social- og Sundhedsudvalget løbende vil få forelagt de enkelte initiativer til godkendelse.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 6. juni 2018 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Sagen belyser udgiftsudviklingen på myndighedsrammen 50.54 "Tilbud til voksne med særlige behov". Sagen forelægges til orientering.

 

Baggrund

På baggrund af det store udgiftspres, der er på det specialiserede voksenområde, er det besluttet, at området følges tæt i Social- og Sundhedsudvalget med en månedlig opfølgning på udviklingen. 

 

Sagsfremstilling

Merforbruget på ramme 50.54 "Tilbud til voksne med særlige behov" har siden 2012 været stigende på trods af løbende opbremsende initiativer.

 

På baggrund af de kendte aktiviteter pr. 31. juli 2018 samt borgere der er visiteret til botilbud, forventes et merforbrug i 2018 på 31,8 mio. kr. De 31,8 mio. kr. fordeler sig således på myndighedsrammen:

 • Aktive indsatser (fx botilbud, dag- og beskæftigelsestilbud, støttekontaktperson) 27,2 mio. kr.
 • Visiterede indsatser, der ikke er effektuerede 3,2 mio. kr.
 • Kommende "barn til voksen" sager 1,4 mio. kr.

Det er særligt udviklingen på botilbudsområdet der har vidtrækkende økonomiske konsekvenser for budgettet, idet der ses en nettotilgang af borgere til området.

 

I bilaget til sagen kan man se det specificerede forbrug på alle områder inden for myndighedsrammen samt udviklingen i antal borgere og pris på udvalgte paragraffer.

 

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager handicap- og psykiatrichef Vivi Lauritsen under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Orienteringen om udgiftsudviklingen på det specialiserede voksenområde tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 3. oktober 2017 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalget bliver her præsenteret for en status på sammenlægning af Brydehuset, Socialpsykiatrien og dele af handicapområdet samt etableringen af Fronten. Center for Social og Sundhed indstiller at status tages til efterretning.

 

Baggrund

I efteråret 2017 blev det besluttet at sammenlægge Ballerup Kommunes rusmiddelcenter Brydehuset og Socialpsykiatrien med henblik på at skabe det bedst mulige fundament for at tilbyde helhedsorienterende og rehabiliterende indsatser til målgrupperne, samt skabe en økonomisk mere robust organisation.

 

Som en del af sammenlægning er der etableret en ny indgang til det specialiserede voksenområde, Fronten.

 

Sagsfremstilling

Sammenlægningen af Brydehuset, Socialpsykiatrien og dele af handicapområdet trådte i kraft den 1. januar 2018 og blev efterfulgt af oprettelse af Fronten pr. 1. april 2018.

 

Hovedformålet med sammenlægningen og oprettelsen af Fronten var at skabe mere kvalificerede borgerforløb bl.a. ved at udnytte kompetencer på tværs, og derigennem også tage hånd om den øgede tilgang til området. Dette har Brydehuset arbejdet med det sidste halve år både i forhold til organisering, medarbejderkultur og udmøntning af de borgerettede indsatser.

 

Udviklingen af den nye organisation centrerer sig om fire temaer:

 • Kompetencer: Øget kvalitet i leveringen af ydelser efter servicelovens (SEL) § 85, hvor organisationens kompetencer kontinuerligt bringes i spil på tværs.
 • Organisering: Medarbejderne i organisationen kender og oplever at organisationen er én samlet enhed.
 • Strategi og udvikling: Organisationen skal blive til den bedst mulige version af sig selv, hvor den større kapacitet og volumen øger organisationens parathed til at udvikle og drive projekter, der understøtter den faglige kvalitetsudvikling.
 • Økonomi: En økonomisk robust organisation, hvor den økonomiske ramme udnyttes fuldt ud med henblik på at sikre de bedst mulige ressourcer og kompetencer til opgaverne.  

Alle medarbejdere har været inddraget i opbygningen af den nye organisering. Brydehuset er nu organiseret omkring fire teams, der arbejder sammen og understøtter hinandens fagligheder på tværs.

 

Selve arbejdet med at skabe en ny fælles kultur – og derigennem en effektiv organisation – vil der blive arbejdet mere med i efteråret 2018. Et første skridt er taget med etablering af et nyt fælles MED-udvalg og udarbejdelse af APV for hele den nye organisation med tilknyttet handleplan.

 

Organisationsdiagram vedlagt som bilag.

 

Resultater

I perioden den 1. januar 2018 til den 31. juli 2018 ser udviklingen på centrale parametre således ud:

 • Fordelingslisten til SEL § 85 er reduceret fra 60 forløb til 24 forløb.
 • Igangværende forløb er blevet revurderet og har resulteret i afslutning af 20 SEL § 85 forløb.
 • 11 ud af 19 borgere på herberg er flyttet i egen bolig.

I perioden den 1.april 2018 til den 31.juli 2018 ser udviklingen på centrale parametre således ud:

 • 203 henvendelser i Fronten
 • Et fald i antal bevilligede SEL § 85 indsatser på 45 pct. sammenlignet med samme periode i 2017.

Ovenstående udvikling kan tilskrives både organisationsændringen, et tættere samarbejde med myndighedsafdelingen samt oprettelsen af Fronten.

Yderligere information om Fronten kan ses i bilag.

 

Arbejdet med at samle og grundfæste den nye organisation vil fortsat være en vigtig opgave i 2018. Derudover arbejder Brydehuset på mange øvrige udviklingsspor med baggrund i sammenlægningen, bl.a. udvidelse af Frontens opgaveportefølge og en proces om at samle Støberiet og Brydehusets café.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Orientering om organisationsændring med sammenlægning af Brydehuset og Socialpsykiatrien tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Social- og Sundhedsudvalget ønsker en revideret procesplan for samling af Støberiet og Brydehusets café. Stillingtagen til en sammenlægning skal behandles i Social- og Sundhedsudvalget på baggrund af oplæg fra den brugerinvolverede proces.


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2016 Punkt 12

Social- og Sundhedsudvalget den 6. juni 2018 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

I ny bekendtgørelse af den 29. januar 2018 er det besluttet, at værdighedspolitikken fra 2018 skal indeholde et nyt tema om ”pårørende”.

 

Center for Social og Sundhed indstiller, at dette tema behandles i værdighedspolitikkens forord med henvisning til Ballerup Kommunes pårørendepolitik. Værdighedspolitikken med revideret forord har været i høring i Seniorrådet og indstilles nu til godkendelse.

 

Baggrund

Ifølge bekendtgørelse om værdighedspolitikken for ældreplejen skal kommunalbestyrelsen inden for det første år i den kommunale valgperiode vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje.
 

Som følge af ny valgperiode skal Kommunalbestyrelsen derfor inden udgangen af 2018 godkende en værdighedspolitik for perioden 2018-2021.
 

Værdighedspolitikken skal beskrive de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje mv., som gives efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen.

 

Sagsfremstilling

Center for Social og Sundhed foreslår, at værdighedspolitikken bliver videreført, som den er vedtaget i 2016. Der er god sammenhæng mellem den vedtagende politik og den politiske beslutning om udmøntning af midlerne. Da politikken kun har været gældende i meget kort tid, er der desuden behov for flere erfaringer inden, der kan udarbejdes en ny. 

 

Nyt tema om pårørende

I ny bekendtgørelse af den 29. januar 2018 er det besluttet, at værdighedspolitikken fra 2018 skal indeholde et nyt tema om ”pårørende”.
 

Dette ligger i tråd med, at Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetaftalen for 2018 vedtog, at der skal udarbejdes en pårørendepolitik for hele Ballerup Kommune.

 

Der blev den 14. april 2018 holdt en pårørendekonference, som satte fokus på, hvordan Ballerup Kommune i fællesskab skaber det værdige liv for de pårørende. Der bliver i øjeblikket arbejdet videre med tilbagemeldingerne fra konferencen, som vil blive indarbejdet i Ballerup Kommunes pårørendepolitik.

 

Center for Social og Sundhed foreslår, at der ikke udarbejdes en specifik pårørendepolitik vedrørende ældreområdet, men at der i forordet til Værdighedspolitik for ældre i Ballerup Kommune" vil blive henvist til at temaet "Pårørende" bliver omfattet af den kommende pårørendepolitik, som skal vedtages for hele kommunen. 

 

Værdighedspolitik med revideret forord har været i høring i Seniorrådet. Høringssvar og revideret værdighedspolitik til godkendelse kan ses som bilag.

 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed, indstiller at

 1. Værdighedspolitikken med revideret forord godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Handicaprådet 8. november 2017 Punkt 4

Seniorrådet 19. september 2017 Punkt 7

Social og Sundhedsudvalget 5. september 2017 Punkt 11

Seniorrådet 22. august 2017 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om borger-til-borger-portalen Boblberg.dk, der er en indsats under Værdighedspuljen.

 

I relation til Vision 2029s hovedtema "Ballerup - vi skaber fremtiden sammen" indstiller Center for Social og Sundhed, at Social- og Sundhedsudvalget på baggrund af orienteringen drøfter, om Boblberg kunne udbredes til andre relevante målgrupper i Ballerup Kommune uden for Værdighedspuljen.

 

Baggrund

Ballerup Kommune har siden andet halvår 2017 haft et samarbejde med Boblberg.dk, der er en borger-til-borger-portal, hvor borgere kan søge efter andre med samme interesser, som man fx kan dyrke motion med, tage på udflugt med eller et væld af andre aktiviteter.

 

Portalen er finansieret af Værdighedspuljen, og indsatsen har fokus på at afhjælpe ensomhed blandt Værdighedspuljens målgruppe.

 

Sagsfremstilling

Boblberg.dk er et tiltag under Værdighedspuljen, der skal skabe mere aktivitet og styrke fællesskabet blandt borgerne i Ballerup Kommune.

 

Boblberg.dk er en digital platform, hvor man kan oprette opslag - kaldet "bobler" - og dermed komme i kontakt med mennesker, som man ikke kender, men som har samme interesse, som man selv har.

 

Sociale fællesskaber er vigtige for menneskers trivsel og livskvalitet, og med Boblberg.dk giver Ballerup Kommune borgerne en fleksibel mulighed for - uden kommunens medvirken - at finde sammen om aktiviteter og skabe nye fællesskaber.

 

For at se "bobler" eller oprette sine egne "bobler" opretter man sig som bruger på Boblberg.dk. Her kan oprettes bobler, og der kan kommunikeres ved hjælp af private beskeder og et åbent kommentar felt. Anvendelsen er gratis for borgeren.

 

Alle borgere i Ballerup Kommune kan oprette opslag på Boblberg.dk, ligesom alle typer private foreninger som fodboldklubber, Ældre Sagen, Røde Kors, Senioridrætten, Droneklubben, mfl. også kan oprette "bobler" om frivillige til deres aktiviteter.

 

Boblberg.dk kan også bruges af plejecentrene, Demensvenner mv., der kan annoncere efter frivillige til tilbuddene. Desuden kan professionelle fx ansatte i et plejecenter, hjælpe beboere med at oprette en boble om fx ledsager til gåture.

 

Indsatsen har fokus på at afhjælpe ensomhed blandt Værdighedspuljens målgruppe, men mulighederne i Boblberg.dk taler videre ind i Vision 2029:
 

"Kommunen har stærke fællesskaber, et rigt forenings- og kulturliv, hvor borgerne har lyst til at involvere sig og tage ansvar for, at Ballerup er et rigtig godt sted at bo".

 

 

 Antal bobler oprettet af brugere fra Ballerup KommuneAntal oprettede brugere fra Ballerup Kommunepct.-del af oprettede brugere fra Ballerup Kommune, der har benyttet bobler fra andre kommuner
Udvikling i brugen af Boblberg.dk i Ballerup Kommune
Januar 201810862843
August 20183181.37869

 

77 pct. af borgerne har fået forbindelse til andre borgere.

 

Gennemsnitsalderen er 43,87 år og p.t. er den ældste bruger fra Ballerup Kommune 90 år gammel.

 

På landsplan benyttes Boblberg.dk i 25 kommuner og af mere end 80.000 borgere.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager konsulent Jane Wahl Henriksen fra Center for Social og Sundhed, Stab under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Orientering omkring Boblberg.dk tages til efterretning.
   
 2. Udbrede Boblberg.dk til andre fagcentre på tværs af Ballerup Kommune godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

I Center for Social og Sundhed arbejdes der aktivt med løbende at sikre arbejdsmiljøet. Indsatsen mod vold, trusler og chikane fra borgere mod ansatte betragtes som en fælles arbejdsmiljøopgave, en opgave der skal løses i en professionel, faglig sammenhæng med udgangspunkt i social kapital.

 

Hermed fremlægges en opgørelse over antallet af anmeldte arbejdsskader på grund af vold eller trusler, mod medarbejdere i 2017. Sagen forelægges til orientering.

 

Baggrund

I 2016 blev der udarbejdet en ny retningslinje for forebyggelse, håndtering og opfølgning af vold eller trusler om vold fra borgere mod ansatte.
 

Den systematiske arbejdsmiljøindsats understøttes konkret af nedenstående indsatser:

 • Årlige målinger af den sociale kapital samt gennemførelse af APV (arbejdspladsvurderinger) hvert tredje år.
 • Årlig arbejdsmiljødrøftelse med fastsættelse af indsatsområder på alle tre MED-niveauer.
 • Løbende kompetenceudvikling af arbejdsmiljøorganisationen.

Der er fokus på, at enkelte borgere kan have det svært i perioder. Her må der tages de rette hensyn i den daglige arbejdstilrettelæggelse, byt af medarbejder, kompetenceløft eller lignende. Men det er ikke altid muligt at forebygge hændelser, som munder ud i en anmeldelse af en arbejdsskade.

 

Sagsfremstilling

I Center for Social og Sundhed var der i 2017 anmeldt 60 arbejdsskader i kategorierne fysisk vold og psykisk vold:

 

 

     2015

         2016

         2017

Hjemmeplejen

         6

            1

          10

Plejecentrene

       17

           15

          18

Bo-og aflastningstilbud

         2

           82        

          26

Dagtilbud Handicap

         0

            5

           3    

Socialpsykiatrien

         1

            2

           0

Sagsbehandlere på rådhuset

         1

            0

           0

Træning og Aktivitet

         1

            0

           0 

Ukendt underafdeling

         2

            1

           3

I alt

        30

          106

          60

 

Eksempler på anmeldte skader er fx; borger der slår, river eller har en truende adfærd. Nogle medarbejdere bliver skubbet, mister balancen og falder. En enkelt medarbejder er blevet sparket.

 

Det fremgår af skemaet, at der for bo- og aflastningstilbud var en voldsom stigning i antallet af indberetninger fra 2015 til 2016. Dette blev undersøgt nærmere og bl.a. drøftet med Center for HR og Organisationsudvikling, som har udarbejdet retningslinjer og vejledninger for området. Konklusionen på den undersøgelse blev, at indskærpelsen/budskabet om at anmelde alle tilfælde af arbejdsskader, som blev meldt ud i 2015, var modtaget meget forskelligt på Ballerup Kommunes arbejdspladser, hvilket så kunne aflæses på arbejdsskadestatistikkerne for 2016. Der blev i den forbindelse aftalt, at såkaldte ”mikrohændelser” ikke skal anmeldes som arbejdsskader, men registres internt af hensyn til en eventuel senere arbejdsskadessag. Denne praksis er accepteret af Arbejdstilsynet. Antallet af anmeldelser på bo- og dagtilbud er da også faldet fra 82 hændelser i 2016 til 26 hændelser i 2017.

 

Plejecentrene har en lille stigning i antal anmeldelser, og i Hjemmeplejen er der en stigning fra 1 hændelse til 10 hændelser.

 

I Center for Social og Sundhed arbejdes der generelt med en ekstra opmærksomhed på læring af de hændelser, der sker lokalt.

Demensproblematikker - borgere med udadreagerende adfærd - har i perioder afstedkommet arbejdsskadeanmeldelser og sygefravær hos medarbejdere. Der arbejdes med beboerkonferencer, socialpædagogiske handleplaner og forebyggelse af magtanvendelse. Der samarbejdes med Ballerup Kommunes demenskoordinatorer ligesom VISO, som er den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation under Socialstyrelsen, der har været kontaktet for sparring og kompetenceudvikling. Alle medarbejdere skal gennemføre et e-learning demenskursus "ABC-demens", og der er flere initiativer i gang for at styrke medarbejdernes kompetencer samt indrette plejecentrene, så borgere med demens kan føle sig trygge og rummes i miljøerne, så unødige konflikter kan forebygges så godt som muligt.

 

Arbejdstilsynet har aflagt besøg i flere af tilbuddene i Ballerup Kommune i 2017. Der er ikke modtaget nogen form for påbud inden for området vold eller trusler om vold. Der er modtaget to vejledninger om forebyggelse af høje følelsesmæssige krav ved arbejde. En vejledning fra Arbejdstilsynet er kun en information om arbejdsmiljøreglerne eller en anbefaling til, hvordan et bestemt arbejdsmiljøproblem kan forbedres. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Orientering om antallet af anmeldelser af arbejdsskader, på grund af vold eller trusler om vold mod medarbejdere i Center for Social og Sundhed i 2017 tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalget får en status på arbejdet med sygefravær på plejecentrene. Plejecentrene og Køkken Ballerup har siden september 2017 samarbejdet med Center for Medarbejderudvikling omkring at udvikle en indsats med øget ledelsesmæssigt fokus på arbejdet med at forebygge og håndtere sygefravær. De foreløbige resultater er gode. Sygefraværet er på vej ned, og der er dagligt samlet set flere medarbejdere på arbejde. Det er aftalt, at projektet skal forlænges med foreløbigt et år frem til september 2019.

 

Baggrund

Som en del af budgetaftalen for 2018 skal plejecentrene arbejde med at reducere sygefraværet ved at have et stærkere forebyggende fokus og en tidligere indsats over for de medarbejdere, der er i risiko for at blive langtidssyge.

 

Sagsfremstilling

I 2017 lavede Center for Medarbejderudvikling (CMU) en analyse af sygefraværet på plejecentrene i Ballerup Kommune og Køkken Ballerup.
 

Analysen havde fokus på at inddele medarbejderne i tre kategorier: rød, gul og grøn, hvor rød er langtidssyge, gul er medarbejdere med hyppigt sygefravær, tidligere langtidssyge og medarbejdere, der er i risiko for at blive langtidssyge.

De grønne er medarbejdere med et ”normalt” sygefravær (se bilag).

 

Da analysen blev lavet, havde Plejecenter Kirstinehaven og Plejecenter Egely et meget lavt sygefravær, og derfor blev deres deltagelse fravalgt i det videre projekt, som herefter startede op med CMU.

 

Projektet startede op i september 2017 og kører fortsat. Fokus i projektet er at klæde lederne på til at kunne anvende de data, der kommer fra en månedlig sygefraværsrapport. CMU genererer hver måned ud fra en sygefraværsopgørelse fra Center for HR og organisationsudvikling i Ballerup Kommune, en rapport til den enkelte arbejdsplads, hvor lederne kan følge med i, hvordan sygefraværet hele tiden udvikler sig. Der sammenlignes hele tiden med samme periode fra året før. Ud over det samlede sygefravær opdeles sygefraværet også i antal langtidssyge pr. måned, sygefravær for de raske medarbejdere (de grønne) og sygefravær for nyansatte medarbejdere. CMU har løbende møder med lederne, hvor tallene og det ledelsesmæssige fokus drøftes. Lederne klædes på til at søge at undgå risici, men også til at adressere risici, når de opstår. Der arbejdes med at omsætte Ballerup Kommunes sygefraværspolitik til ledelsesmæssig praksis bl.a. ved at skabe en ensartet tilgang til arbejdet med sygefravær.

 

Bevidsthed om, at medarbejdere i den gule gruppe er i risiko for at blive langtidssyge, har været med til at sætte særligt ledelsesmæssigt fokus netop der. Lederne kan bedre være på forkant og forebygge yderligere sygdom, når fokus er det rigtige. Der har desuden været opmærksomhed på, at den rigtige rekruttering af medarbejdere er vigtig. Tallene viste, at der var en tendens til at rekruttere til langtidsfravær. Lederne er nu blevet skarpere på at rekruttere de ”rigtige” medarbejdere. Der gås ikke på kompromis – så hellere vente lidt længere tid på at få den ”rigtige”.

 

Lederteamet i Pleje og Omsorg har lavet en lokal sygefraværsprocedure, som folder nogle af områderne i den kommunale sygefraværspolitik ud. Det har givet større tryghed hos lederne i forhold til at takle etiske overvejelser og få gode arbejdsgange omkring modtagelse af sygemeldinger og opfølgning i forhold til medarbejderne. Der er udarbejdet en pjece med den lokale sygefraværsprocedure, og nye medarbejdere bliver introduceret til denne samt til Ballerup Kommunes sygefraværspolitik. Center for HR og Organisationsudvikling har i form af vejledning været med i processen med at udarbejde den lokale procedure.

 

Lederne har arbejdet positivt med den ”nye” måde at se på sygefravær på. Der har været og er fortsat drøftelser, der omhandler ledernes ansvar og forpligtigelser i forhold til at håndtere det, der er uhensigtsmæssigt og samtidig være sig det sociale ansvar bevidst.

 

Det samlede resultat viser indtil nu, at langtidsfraværet er faldet, og at korttidsfraværet nu også er begyndt at falde. Sygefraværet i 2017 var 8,27 pct. Det forventes, at det i 2018 vil ende på 6,50 pct. i 2019 på 5.0 pct. og i 2020 på 4,0 pct. (se bilag).

 

Den positive udvikling på sygefraværet betyder, at der bliver mere kontinuitet og højere faglighed i dagligdagen til glæde for beboerne. Medarbejderne oplever mere arbejdsglæde, trivsel og tryghed og dermed nedsættes risikoen for sygdom. I år 2018 til dato er der samlet set ca. tre fuldtidsansatte medarbejdere mere på arbejde hver dag i forhold til samme periode i 2017 (se bilag).

Det har også en positiv indvirkning på vikarforbruget til dækning af sygefravær. De samlede estimerede besparelse for perioden januar til juni 2018 i forhold til samme periode i 2017 er 1,2 mio. kr. Det estimeres, at den positive udvikling vil fortsætte og dermed give en samlet besparelse for hele 2018 på 3 mio. kr.

Besparelsen for 2019 forventes at blive ca. 5,4 mio. kr. Lykkes det at ramme en sygefraværsprocent på 4,0 i 2020 vil der kunne realiseres en besparelse på 7,1 mio. kr. Samlet giver det en akkumuleret besparelse for 2018-2020 på ca. 15,5 mio. kr. (se bilag).

 

Projektperioden udløber september 2018, men Pleje- og Omsorg har forlænget aftalen med CMU i yderligere et år. Plejecenter Kirstinehaven og Plejecenter Egely indgår pr. 1. juli 2018 i det videre projektforløb, da de dels har haft en stigning i sygefraværet, og da de dels skal være en del af den kultur, som projektet er med til at skabe omkring ledernes fokus på forebyggelse af sygdom. Plejecenter Kirstinehavens og Plejecenter Egelys deltagelse i projektet vil påvirke de ovenfor estimerede tal en lille smule, og tallene skal derfor tages med lidt forbehold.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Prisen for projektperioden fra den 1. september 2017 til den 31. august 2018 udgør samlet 505.000 kr. ekskl. moms, som er afholdt inden for ramme 50.52 (Tilbud til ældre pensionister) 30 pct. af beløbet forfaldt i 2017, resten (353.500 kr.) forfalder månedligt i 2018.

 

Prisen for forlængelse af projektet er 164.000 kr. ekskl. moms, som afholdes inden for ramme 50.52 (Tilbud til ældre pensionister). Denne pris er under forudsætning af, at de opnåede resultater som minimum fastholdes. Ellers er forløbet gratis. Beløbet forfalder først til september 2019.

 

Prisen for at inkludering af Plejecenter Kirstinehaven og Plejecenter Egely er 85.000 kr. ekskl. moms. Beløbet afholdes inde for ramme 50.52 (Tilbud til ældre pensionister) og forfalder med 1/3 (28.333.33 kr.) i 2018 og 2/3 i 2019.

Estimeret besparelse i 2018 er ca. 3 mio. kr. (herfra skal trækkes 353.500 kr. plus 28.333,33 kr. ekskl. moms, som projektdeltagelsen koster).

 

I budgetaftalen er det præciseret, at de opnåede økonomiske gevinster forbliver på de enkelte plejecentre.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Status på arbejdet med sygefravær på plejecentrene tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 6. juni 2018 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

På Plejecenter Rosenhaven har et projekt med en fristevogn til beboernes mellemmåltider haft gode resultater. Der orienteres om resultaterne og ordningen godkendes til implementering på alle Ballerup Kommunes øvrige plejecentre.

 

Baggrund

I 2017 blev der i samarbejde med Københavns Madhus foretaget en undersøgelse af valgmuligheder og fleksibilitet på Ballerup Kommunes plejecentre. Undersøgelsen blev finansieret af midler fra Værdighedspuljen.

 

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15. august 2017 blev rapporten og den dertil hørende handleplan præsenteret og drøftet. Nogle af anbefalingerne i rapporten pegede på, at medarbejderne ved hjælp af øget fleksibilitet og flere valgmuligheder i form af mellemmåltider skulle kunne få beboerne til at spise mere.

 

Sagsfremstilling

Mad og måltider er et vigtigt fokus på Ballerup Kommunes plejecentre, da mange ældre er småtspisende og dermed i risiko for at blive underernæret. Det har derfor betydning, at måltiderne spredes over døgnet, og at der er fleksibilitet i de tilbud, beboerne får. Ændringen af måltiderne på plejecentrene, så den varme mad serveres om aftenen, er i gang, og med udgangen af oktober 2018 vil det være udført på alle plejecentrene.

 

Også mellemmåltiderne er vigtige for beboernes helbred og velvære. I foråret 2018 lavede Køkken Ballerup, Københavns Professionshøjskole og Plejecenter Rosenhaven et projekt på seks uger, hvor formålet var at understøtte den eksisterende indsats med at forebygge en dårlig ernæringstilstand. Projektet havde fokus på mellemmåltiderne, hvortil der blev designet en "fristevogn", som kunne køre rundt i to afdelinger og friste beboerne til at spise flere mellemmåltider, end de almindeligvis ville gøre (se bilag).

 

Resultaterne fra projektet viste, at systematisk tilbud af mellemmåltider kan være medvirkende til at forebygge en dårlig ernæringstilstand og et ufrivilligt vægttab. Beboerne lod sig friste til at spise mere, end de tidligere havde gjort. Også de beboere, der ikke selv kan udtrykke deres behov. Mange oplevede, at det var rart at få den ekstra kontakt og dialog, når personalet kom kørende med fristevognen og bankede på døren. Valgmulighederne på fristevognen var mange, så der var noget, der faldt i alles smag. Flere beboere tog på i vægt.

 

Vognen blev fyldt og kørt til afdelingerne to gange dagligt af Køkken Ballerup, så det var nemt for plejepersonalet at køre vognen rundt og tilbyde mange forskellige mellemmåltider på en gang.

 

Med fristevognen kunne personalet vise maden og lækkerierne frem. Det, at beboerne kunne se, hvad det var, gjorde, at der var genkendelighed, og dermed opstod fristelserne og lysten til at spise. Det var en overraskelse i projektet, at vognen kom til at betyde, at beboerne oplevede at få flere besøg og mere kontakt, idet personalet trådte ud af de vante rutiner med, at man ved, hvem der kan lide hvad, og derfor får man ikke altid spurgt.

 

De gode resultater med fristevognen betyder, at alle plejecentrene nu vil implementere ordningen. Der vil være ledelsesmæssigt fokus på, at fristevognene bliver brugt, og at det sikres, at beboerne får deres mellemmåltider.

 

Vognen i projektet kostede 38.000 kr. Social- og Sundhedsudvalget prioriterede på mødet den 6. juni 2018, at uforbrugte midler fra Værdighedspuljen på 213.819,98 kr. kunne gå til indkøb af fristevogne til alle plejecentrene. Der arbejdes i øjeblikket på at finde en forhandler, der vil fremstille vognene til en rimelig pris. Forventningen er dog, at udgiften til fristevogne samlet vil være på omkring 400.000 kr.

Administrationen forventer at kunne finde de resterende midler til fristevogne ved yderligere uforbrugte midler fra Værdighedspuljen under indsats 1 "Ativitetsmedarbejdere på plejecentrene" og indsats 9 "Brugertilfredshed i hjemmeplejen". Dette vil fremgå af det næste overblik over forbrug som præsenteres for Social- og Sundhedsudvalget den 2. oktober 2018.

 

Fristevognen på Plejecenter Rosenhaven fortsætter nu med at køre rundt, og under forudsætning af uforbrugte midler fra Værdighedspuljen kan sikre medfinansiering af udgiften vil der i løbet af efteråret 2018 også være fristevogne på de øvrige plejecentre.

 

Status på værdighedsmidlerne har været til høring i Seniorrådet den 21. august 2018. Høringssvar vedlægges.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der bruges ca. 400.000 kr. fra Værdighedspuljen, heri indeholdt de 213.819,98 kr. som blev præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget den 6. juni 2018.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Orienteringen om mellemmåltidskoncept med fristevogne tages til efterretning.
   
 2. Det godkendes, at restfinansiering af fristevogne sker ved anvendelse af uforbrugte midler fra Værdighedspuljen.
   
 3. Det godkendes at fristevogne implementeres på alle øvrige plejecentre i Ballerup Kommune.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Social- og Sundhedsudvalget forelægges evaluering af initiativet august 2019.


Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 14. august 2018 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalget har i juni 2018 afholdt seminar, hvor udvalgets kerneområder blev drøftet med henblik på udarbejdelse af arbejdsplan 2018-2021. Forslag til arbejdsplan godkendes.

 

Baggrund

Social- og Sundhedsudvalget er nedsat som stående udvalg med en bred portefølje af Ballerup Kommunes velfærdsopgaver, hvor en arbejdsplan med fokusområder, mål, indikatorer og effekt er med til at prioritere og give retning for de kommende fire år.

 

Sagsfremstilling

Forslaget til arbejdsplan for Social- og Sundhedsudvalget er udarbejdet med udgangspunkt i Vision 2029, kerneværdierne på social- og sundhedsområdet og FN's verdensmål tillige med de vigtigste politiske udfordringer, som blev drøftet på Kommunalbestyrelsens introseminar i februar 2018.
 

De fem temaer er:

 • Borgeren og borger som aktiv samarbejdspart
 • Det nære Sundhedsvæsen
 • Det specialiserede voksenområde
 • Velfærdsteknologi
 • Sundhedsfremme og forebyggelse.

I forhold til temaerne har Social- og Sundhedsudvalget bl.a. drøftet:

 • "Hvad er vigtigst i udviklingen af samarbejdet med borgerne?"
 • "Hvilke prioriteringer i Det nære Sundhedsvæsen er vigtigst for borgerne?"
 • "Hvilke indsatser og resultater vil Social- og Sundhedsudvalget måles på om fire år".

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

 Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Forslag til arbejdsplan for Social- og Sundhedsudvalget i perioden 2018-2021 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Lukket dagsorden

Dokumenter

Download samlet dokument

Download