Social- og Sundhedsudvalget

05.11.2019 kl. 13:00
Plejecenter Kirstinehaven, Kirstinelundsvej 12 i Ballerup

Deltagere
 • Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
 • Thomas Fogh (Ø) - Deltog
 • Birgitte Dahl (O) - Deltog
 • Dennis Sørensen (A) - Deltog
 • Jack Nør (A) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Eva Borg (centerchef for Social og Sundhed) - Deltog

Åben dagsorden

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 29. januar 2019 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalgets møder holdes på nogle af de institutioner, der ligger inden for udvalgets område.

 

Det er aftalt, at dette møde afholdes på Plejecenter Kirstinehaven, Kirstinelundsvej 12 i Ballerup.

 

Som indledning til mødet vil der være en kort rundvisning med introduktion til aktiviteterne på Plejecenter Kirstinehaven ved plejecenterleder Birgitte Züricho.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Besøg på Plejecenter Kirstinehaven i Ballerup tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

 1. Administrationen arbejder på, at der kan blive etableret foreningsdrevet seniortræning på følgende Plejecentre: Sønderhaven, Toftehaven og Rosenhaven. Det vil kræve medlemskab af en forening at benytte tilbuddet og der skal også betales et kontingent. Seniortræningen skal foregå i plejecentrenes træningsrum på de tidspunkter, hvor der ikke er kommunal genoptræning eller vedligeholdende træning. Administrationen skal mødes med interesserede foreninger i oktober 2019, og her vil det også blive afklaret, hvornår foreningerne kan igangsætte tilbuddet. Der arbejdes på, at det kan blive umiddelbart efter årsskiftet.

   

 2. Specialiseret genoptræning.

  Bilag
  1 bilag

   
 3. Overordnet tidsplan for regnskabsafslutningen vedrørende regnskabsåret 2019.

  Bilag
  1 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2019 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalget behandler tredje opfølgning på dets ansvarsområder i "Aftale om budget 2019".

 

Baggrund

Forligsparterne bag "Aftale om budget 2019" er samtlige partier i Kommunalbestyrelsen; Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti. Forligsparterne fordelte i januar 2019 ansvarsområderne i aftalen, og i samme måned drøftede fagudvalgene de foreslåede indsatser og pejlemærker.

 

Der bliver fulgt op på denne aftale fire gange, hvoraf dette er den tredje opfølgning.

 

Sagsfremstilling

Første og anden opfølgning på ”Aftale om budget 2019” er behandlet under samme punkt som budgetopfølgningerne i henholdsvis april og august 2019.

 

Denne tredje opfølgning på ”Aftale om budget 2019” fremlægges dog som en selvstændig sag i fagudvalgene. Årsagen hertil er, at tredje budgetopfølgning har fulgt en fremrykket proces som led i vedtagelsen af budget 2020.

 

Dette er tredje gang, at fagcentre og sekretariater har foretaget en status på deres ansvarsområder i "Aftale om budget 2019".

 

Opfølgningen på udmøntningen sker i form af smileys. Der gives en smiley på indsats og en på økonomi. Smileys på indsats bliver givet på denne baggrund:

 • "Glad smiley" - milepæl er nået
 • "Mellemfornøjet smiley" - milepæl er ikke fuldt nået, men det er fortsat realistisk, at målet nås inden for budgetperioden
 • "Sur smiley" - milepæl er ikke nået, og det er ikke realistisk at milepælen nås inden for budgetperioden under de givende forudsætninger. For at milepælen skal nås, skal der træffes beslutning om en korrigerende handling.

Smileys på økonomi bliver givet på denne baggrund:

 • "Glad smiley" - budgettet er overholdt eller besparelsen er opnået
 • "Sur smiley" - budgettet er ikke overholdt eller besparelsen er ikke opnået inden for budgetperioden.

Der er i tredje opfølgning uddelt i alt 120 smileys. De fordeler sig med 83 smileys på indsatsen og 37 på økonomien. Smileys givet på indsatsen fordeler sig sådan, at der er givet 60 glade smileys, 8 mellemfornøjede og 15 sure smileys. På økonomien fordeler de sig sådan, at 30 smileys er glade og 7 er sure.

 

På milepæle, der er givet en mellemfornøjet eller sur smiley, vil der være en kort status, der forklarer, hvorfor milepælen ikke er opnået, eller hvad den nuværende status er på milepælen.

 

Kommunalbestyrelsen vil efterfølgende blive orienteret om den samlede opfølgning for Ballerup Kommune.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

 1. Tredje opfølgning på "Aftale om budget 2019" på Social- og Sundhedsudvalgets område godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 1. oktober 2019 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Der er et stort økonomisk pres på den økonomiske ramme for det specialiserede voksenområde og de tiltag, der er. En del af den økonomiske handlingsplan vil være medvirkende til at imødekomme dele af udgiftspresset. Det vurderes, at der grundet tilgang, øgede takster og mere udgiftstunge sagsforløb fortsat vil være pres på økonomien, men forudsætningerne for at rammen i sidste ende overholdes er øget med den seneste tilførsel ved anden budgetopfølgning.

 

Baggrund

Det specialiserede voksenområde er økonomisk udfordret af stigende tilgang til området. På den baggrund følges området tæt, og der fremlægges en særskilt status månedligt. Der gives desuden en mere uddybende status for den økonomiske handlingsplan i forbindelse med, at budgetopfølgningerne forelægges udvalget. 

 

Sagsfremstilling

På det seneste møde i Social- og Sundhedsudvalget den 1. oktober 2019 var det forventede merforbrug estimeret til 12,7 mio. kr. (august 2019). På baggrund af de kendte aktiviteter pr. 30. september 2019 estimeres det forventede merforbrug i 2019 til 13,2 mio. kr. Det vil sige en stigning på 0,5 mio. kr. på bevilligede indsatser.

 

Implementering af handlingsplanen og opfølgning på elementer fra strategien har løbende nedbragt udgifterne. Ultimo september 2019 er der opnået en besparelse på 9,5 mio.kr. jf. den økonomiske handlings-/strategiplan.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Udgiftsudviklingen på det specialiserede voksenområde tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2019 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Sagen orienterer om forbruget af midler under værdighedspuljen pr. 1. september 2019. Social- og Sundhedsudvalget skal godkende forslag til omfordeling af uforbrugte midler.


Sagen forelægges i Seniorrådet til orientering den 12. november 2019.

 

Baggrund

I 2019 er Ballerup Kommune tildelt 9.540.000 kr. Hertil kommer uforbrugte midler fra 2018 på 986.000 kr., der er overført til 2019.
 

Det samlede budget i 2019 på værdighedspuljen er således 10.526.000 kr.

 

Sagsfremstilling

Forbruget under værdighedspuljen pr. 1. september 2019 er 5.765.321,37 kr. Det forventede forbrug på de planlagte indsatser i 2019 er 10.444.572,83 kr. (se bilag).

 

Alle igangværende indsatser kører efter planen, men en enkelt indsats forventer et mindreforbrug.

 

Det er indsats 5 "Tværgående psykiatrisygeplejerske", hvor der i 2019 forventes et mindreforbrug på kr. 81.617, da psykiatrisygeplejersken har haft en orlovsperiode, hvor Ballerup Kommune har modtaget refusion.

 
Administrationen anbefaler, at de 81.617 kr. overføres til indsats 8 "Styrke korttidspladserne".   

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Status på forbrug under værdighedspuljen pr. 1. september 2019 tages til efterretning.
   
 2. Uforbrugte midler svarende til 81.617 kr. overføres fra indsats 5 "Tværgående psykiatrisygeplejerske" til indsats 8 "Styrke korttidsboligerne".

 

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2019 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende opdateret program og budget for studieturen. Overordnet tema er velfærdsteknologi, demens og nybyggeri. Studieturen er fra tirsdag den 25. februar 2020 til fredag den 28. februar 2020. 
 

Programmet starter i Københavns Kommune derefter onsdag i Odense, torsdag Århus og slutter af fredag i Ålborg og Frederikshavn.
 

Hjemkomst til Ballerup Kommune er fredag aften ca. kl. 21.00. 

 

Baggrund

Social- og Sundhedsudvalget ønsker via studieturen, at hente inspiration og viden til den fremtidige udvikling af kerneopgaven i Center for Social og Sundhed. På udvalgets møde den 3. september 2019 valgte udvalget scenarie 1 (rundtur i Danmark), inkl. Frederikshavn/Varde besøg.

 

Sagsfremstilling

Programmet og budgettet for Social- og Sundhedsudvalgets studietur er blevet opdateret. Overordnet tema er stadigvæk velfærdsteknologi, demens og nybyggeri. Perioden for studieturen er fra tirsdag den  25. februar 2020 til fredag den 28. februar 2020. Programmet starter i Københavns Kommune derefter onsdag i Odense, torsdag Århus og slutter af fredag i Ålborg og Frederikshavn kommune. Flere deltaljer om programmet ses i bilag 1.

 

Budgettet for studieturen er estimeret til at blive 81.000 kr. for i alt 10 personer. Neden for er budgettet opdelt i transport, hotel, forplejning og aktiviteter.

 Tirsdag-fredag
Transport25.000 kr.
Hotel med morgenmad18.000 kr.
Forplejning24.000 kr.
Aktiviteter14.000 kr.
I alt81.000 kr.

 

Det endelige program og bookning af transport, hotel m.m. færdiggøres når program, tidsplan og budget er godkendt. Indholdet i programmet afhænger af rejsetider, overnatningssteder m.m. Derfor vil disse detaljer også komme mere på plads når rejseplanen er på plads.

 

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager velfærdsteknologikoordinator Niels Kisku fra Center for Social og Sundhed under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Studieturen betales over Social- og Sundhedsudvalgets konto for kurser, konferencer og rejser.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Opdateret budget til studieturen godkendes.
   
 2. Opdateret programudkast for studieturen godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Social- og Sundhedsudvalgets formandskab træffer beslutning om transporten under studieturen.

Indhold

Sammendrag

Korttidspladserne i Parken i Ballerup har været lukket siden uge 28 2019. Administrationen anbefaler at udskyde åbningen af pladserne til 2020, da der aktuelt ikke er behov for dem. Der arbejdes med en ændring af arbejdsgange, der bedre understøtter borgernes behov. Administrationen vil i 2020 forelægge en analyse af, hvordan opgaverne i lukkeperioden er løst samtidig med, at der vil være anbefalinger om, hvordan fremtidens behov for korttidspladser kan se ud.

 

Baggrund

På baggrund af tidligere års erfaringer med mindre aktivitet på korttidspladserne i sommerferien og det igangværende arbejde med at skabe kortere og mere effektive forløb for borgerne (accellerede forløb), valgte administrationen at lukke korttidspladserne i Parken i uge 28, 29 og 30 2019. Da Parken efter planen skulle genåbne, blev det besluttet at afvente og tage stilling til behov for genåbning uge for uge. Der var ikke behov for pladserne på dette tidspunkt.

 

Sagsfremstilling

Pladserne i Parken er fortsat lukket, og administrationen anbefaler at udskyde genåbningen til 2020. Der bliver arbejdet med at udvikle, hvordan man bedst understøtter borgernes behov for rehabilitering og omsorg. Tværfagligt samarbejde og fælles tilgang til opgaveløsningen mellem Visitation, korttidspladserne, Træning og Aktivitet, sygeplejen og Hjemmeplejen; dvs. arbejdet med én borger én plan og "accelererede forløb" gør, at tilbud om en korttidsplads ikke altid er det rigtige for borgeren.

 

Der har i hele perioden været mellem 0-8 ledige pladser samtidigt med, at Parken har været lukket. Der har ikke været nogle færdigmeldte borgere på hospitalet.

 

Center for Social og Sundhed er i gang med en transformation i forhold til ændrede arbejdsgange. Borgeren og borgerens behov er i centrum for dette arbejde. Bl.a. er mulighederne for at støtte borgerne i eget hjem blevet meget større med indførelse af digital rehabilitering, hvor plejepersonalet træner sammen med borgerne.

 

Administrationen vil i starten af 2020 forelægge en sag, hvor en analyse af brug korttidspladserne samt en vurdering af det fremtidige behov for pladser vil indgå.

 

Parken vil indtil videre stå stand by, så pladserne kan genåbnes, hvis der opstår behov herfor. Ændrede arbejdsgange flytter fx observation og træning ud i borgerens hjem, derfor vil en del af korttidspladsernes budget flytte med disse opgaver til hjemmeplejen, sygeplejen og træningsområdet, så længe pladserne er lukket. 

Analysen vil vise, hvordan udgifterne flytter sig, og sagen vil belyse, hvad der er bedst både i forhold til kvalitet og økonomi. Der er aktuelt færre medarbejdere (vakante stillinger) ved korttidspladserne. Den midlertidige lukning genererer derfor en midlertidig besparelse, som analysen vil hjælpe os med at kunne sætte et konkret beløb på.

 

Der arbejdes fortsat med planen om at samle alle korttidspladser i Lindehaven, når antallet af plejeboliger er tilpasset jf. udbygning af Plejecenter Toftehaven. I 2020 samles ældre- og socialområdet, og derfor vil vurderingen af behovet for korttidspladser og korttidspladsernes formål i fremtiden udvides til at kunne varetage behov for flere målgrupper.

 

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager pleje-og omsorgschef Susanne B. Jørgensen fra Center Social og Sundhed under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Orienteringen om korttidspladserne drøftes.
   
 2. Parken holdes lukket indtil videre, og Social- og Sundhedsudvalget forelægges en sag i starten af 2020, med analyse af opgaveløsningen i hele lukkeperioden og anbefalinger til fremtidens behov for korttidspladser vil indgå.
   
 3. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet, Handicaprådet og Psykiatrirådet godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Der skal vedtages retningslinjer for brug af fælleslokaler på plejecentrene.

Forslag til nye retningslinjer drøftes af Social og Sundhedsudvalget med henblik på at retningslinjerne sendes til høring i Seniorråd og Handicapråd.

 

Baggrund

For at efterleve Ballerup Kommunes strategi om, at de kommunale lokaler skal benyttes mest muligt, er der flere pensionistklubber og - foreninger, brugergrupper mfl., der benytter fælleslokalerne på plejecentrene til deres aktiviteter. Derudover bruges fælleslokalerne også af de frivillige og pædagogerne på plejecentrene til at lave aktiviteter for beboerne.

 

Sagsfremstilling

I starten af 2018 blev der udarbejdet en samarbejdsaftale (retningslinjer), der kun gjaldt for de tre pensionistforeninger, der primært benyttede fælleslokalerne og de tre plejecentre Rosenhaven, Toftehaven og Sønderhaven. Af samarbejdsaftalen fremgår det, at den skal revideres hvert andet år, næste gang er i starten af 2020.

 

Efterhånden som der er kommet flere brugere af fælleslokalerne, er det nødvendigt at få vedtaget nogen fælles retningslinjer for brug af lokalerne for at skabe en fælles forståelse af rammerne og spillereglerne for samarbejdet mellem plejecentrene og lokalområdets foreninger, brugergrupper og lignende på ældreområdet. Retningslinjerne skal gælde på tværs af plejecentrene, så der er ens regler på alle plejecentrene.

 

Der foreligger nu et udkast til fælles retningslinjer for brug af fælleslokalerne på plejecentrene. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Udkast til fælles retningslinjer for brug af fælleslokalerne på plejecentrene drøftes.
   
 2. Udkast til fælles retningslinjer for brug af fælleslokalerne på plejecentrene sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Styrelsen for Patientsikkerhed udførte den 28 maj 2019 et varslet, reaktivt tilsyn hos Din Private Døgnpleje i Ballerup (DPD). Styrelsen har på baggrund af oplysninger ved tilsynet den 28. maj 2019  givet DPD et påbud ved en afgørelse af 20. september 2019 (se bilag).

Tilsynsrapport, afgørelse om påbud samt handleplan har været til høring i Handicaprådet og Seniorrådet høringssvar (se bilag) samt administrationens bemærkninger forelægges til orientering.

 

Baggrund

Den 1. januar 2017 blev Styrelsen for Patientsikkerheds årlige tilsyn på plejecentre omlagt til et risikobaseret tilsyn. Det der tidligere blev kaldt embedslæge tilsyn. Det nye tilsyn lægger vægt på de indsatser og behandlingssteder, hvor der kan være risiko for patientsikkerheden.
 

Styrelsen udvælger nu steder og områder, hvor der udføres sundhedsfaglig behandling af autoriserede sundhedspersoner eller af personer, der handler på deres ansvar fx bosteder. Cirka 10 pct. af landets behandlingssteder får hvert år tilsyn.
 

Ud over de planlagte tilsyn, har styrelsen en forpligtigelse til at reagere relevant på forhold, der skaber bekymring eller udgør en konkret fare for patienterne. Reaktivt tilsyn kan foregå enten som aktivt tilsyn eller indhentning af materiale fra behandlingsstedet. Reaktivt tilsyn gennemføres fx på baggrund af bekymringshenvendelser, klagesager eller som opfølgning på tidligere tilsyn, hvor der er givet påbud.

 

Sagsfremstilling

Tilsynet blev udført med udgangspunkt i oplysninger om håndtering af en livløs patient, der blev fundet i eget hjem i efteråret 2018.

 

Tilsynet fandt på baggrund af observationer, interview og journalgennemgang, at der var 12 delvis uopfyldte målpunkter vedrørende områderne; journalføring, medicinhåndtering, patientens retstilling i 2 ud af 3 journaler.
 

Desuden manglede udarbejdelse af en fyldestgørende instruks for fravalg af livsforlængende behandling og hygiejne.

 

Manglerne i forhold til systematiske sygeplejefaglige vurderinger og dokumentation heraf omhandler opgaver, der bliver varetaget af den kommunale hjemmesygepleje. Styrelsen vurderer, at disse mangler udgør grundlaget for den videre pleje og behandling som DPD har ansvaret for.

 

Styrelsens vurdering er at manglerne medfører, at der ikke vil kunne udføres en faglig forsvarlig behandling. DPD har et selvstændigt ansvar at sikre, at der ligger et tiltrækkeligt delegeret behandlingsgrundlag fra Sygeplejen.

 

Påbuddet betyder at DPD skal:

 

1) Sikre, at der er gennemført systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå for

 • Samtlige patienter i aktuel behandling inden den 18. oktober 2019

     og

 • Ny visiterede patienter fra dags dato.

2) Fra dags dato skal DPD sørge for at deres dokumentation skal være i overensstemmelse med lovgivningen. Herunder at udarbejde og sikre en implementering af en instruks.

 

3) Fra dags dato skal DPD sikre at der bliver indhentet informeret samtykke fra patienterne forud for en behandling.

 

4) Inden den 4. oktober 2019 skal DPD udarbejde og implementere en instruks for fravalg af livsforlængende behandling.

 

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.
 

Tilsynet vurderede, at DPD skulle placeres i kategori 2. ” Større problemer af betydning for patientsikkerheden”.

 

Kategoriseringen er inddelt således:

0. Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.

1. Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

2. Større problemer af betydning for patientsikkerheden.

3. Kritiske forhold af betydning for patientsikkerheden.

 

På baggrund af fundene ved tilsynet stiller Styrelsen for Patientsikkerhed følgende krav til behandlingsstedet, som skal sikre, at

 • Den sundhedsfaglige dokumentation er overskuelig, systematisk og føres i én journal (målepunkt 2).
 • De formelle krav til journalføring er overholdt (målepunkt 2).
 • Notaterne er tilgængelige for relevant personale, der deltager i behandlingen (målepunkt 2).
 • Det fremgår af journalen, at der foreligger den nødvendige sygeplejefaglige beskrivelse af patienternes aktuelle og potentielle problemer (målepunkt 3).
 • Den nødvendige sygeplejefaglige beskrivelse af patienternes aktuelle og potentielle problemer opdateres ved ændringer i patientens tilstand (målepunkt 3).
 • Den sundhedsfaglige dokumentation som minimum indeholder en beskrivelse af patienternes sundhedsmæssige tilstand, pleje og behandling og skal opdateres ved ændringer i patienternes helbredsmæssige tilstand (målepunkt 4).
 • Det fremgår, hvilke aftaler der er indgået med de behandlende læger om kontrol og behandling af patienternes kroniske sygdomme og handicap (målepunkt 4).
 • Den sundhedsfaglige dokumentation indeholder beskrivelse, opfølgning og evaluering af den pleje og behandling, som er iværksat hos patienten i forhold til aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme (målepunkt 5).
 • Der foreligger en skriftlig instruks for fravalg af livsforlængende behandling. Indholdet skal være i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning (målepunkt 8).
 • Der dokumenteres, hvem der har dispenseret og administreret ikke dosebar medicin, og hvornår (målepunkt 11).
 • Informeret samtykke til behandling bliver dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation (målepunkt 12).
 • Øvrige forhold er håndteret patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt (målepunkt 14).

Fundene ved tilsynet giver anledning til følgende henstilling som behandlingsstedet skal sikre, at:

 • Der foreligger en skriftlig instruks for medicinhåndtering. Indholdet skal være i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledninger (målepunkt 9).
 • Personalet er instrueret og følger den skriftlige instruks med henblik på at sikre forebyggelse af infektioner, spredning af smitsomme sygdomme mv. (målepunkt 13).

Målepunkter kan ses i tilsynsrapporten (se bilag).

 

Handleplan er udarbejdet i et samarbejde mellem DPD og Ballerup Kommune, for opfyldelse af krav fra styrelsen samt plan for efterlevelse af de beskrevne påbud (se bilag) 

 

Ballerup Kommune har i forhold til den konkrete sag haft og vil planlægge møder og besøg. Dette skal understøtte at DPD får opfyldt kravene i påbuddet.

 

Påbuddet hos DPD har afsted kommet et reaktivt tilsyn hos den kommunale hjemmesygepleje den 12. september 2019 med fokus på systematiske sygeplejefaglige vurderinger.

 

Dette tilsyn blev af styrelsen indplaceret i kategori 1 ”Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”.

 

Tilsynsrapport, afgørelse om påbud samt handleplan har været i høring i  Seniorrådet den 15. oktober 2019 og Handicaprådet den 2. oktober 2019. Høringssvar samt administrationens bemærkninger kan ses i bilaget.

 

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager leder af Hjælpemidler og Visitation Dora Fog fra Center Social og Sundhed under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundheds indstiller, at 

 1. Risikobaseret tilsyn jf. sundhedsloven hos Din Private Døgnpleje tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 1. oktober 2019 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Forslag til revideret "Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp" (serviceloven §§ 83 og 83a) indstilles til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Kvalitetsstandarderne har været til høring i Seniorrådet og Handicaprådet og disse vedlægges i bilag sammen med administrationens bemærkninger.

 

Baggrund

Det skal fremgå af den enkelte kommunes kvalitetsstandard, hvilken hjælp borgerne kan forvente fra kommunen, hvis der opstår et behov for fx hjemmehjælp. Derudover skal kvalitetsstandarden indeholde en beskrivelse af det serviceniveau, som kommunen har fastsat.


Formålet med kvalitetskravene er at sikre, at kommunens borgere får en professionel, værdig og kvalificeret behandling, hvis de får behov for hjælp og støtte. 

 

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang om året, eller når der foreligger ændringer i serviceniveauet, udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp mv. og rehabiliteringsforløb efter lov om social service §§ 83 og 83a.

 

Sagsfremstilling

"Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på plejecentrene" er revideret med følgende rettelser:

 • Årstallet på forsiden er ændret til det nye gældende år 2020.

Kvalitetsstandarderne har været til høring i Seniorrådet og Handicaprådet og disse kan ses i bilaget sammen med administrationens bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på plejecentrene 2020 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 1. oktober 2019 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Forslag til revideret "Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp" (serviceloven §§ 83 og 83a) indstilles til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Kvalitetsstandarderne har været til høring i Seniorrådet og Handicaprådet og kan ses i bilagene sammen med administrationens bemærkninger.

 

Baggrund

Det skal fremgå af den enkelte kommunes kvalitetsstandard, hvilken hjælp borgerne kan forvente fra kommunen, hvis der opstår et behov for fx hjemmehjælp. Derudover skal kvalitetsstandarden indeholde en beskrivelse af det serviceniveau, som kommunen har fastsat.

Formålet med kvalitetskravene er at sikre, at kommunens borgere får en professionel, værdig og kvalificeret behandling, hvis de får behov for hjælp og støtte. 

 

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang om året, eller når der foreligger ændringer i serviceniveauet, udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp mv. og rehabiliteringsforløb efter lov om social service §§ 83 og 83a.

 

Sagsfremstilling

"Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp" er revideret i forhold tre områder:

 • Tilføjelse af tekst
 • En sproglig rettelse
 • En præcisering af afregningen for tøjvask.

Kvalitetsstandarden er opgraderet med tekst om mulighed for tilkøb af ekstra hjælp. Efter sidste godkendelse af kvalitetsstandarden ønskede Social- og Sundhedsudvalget, at det blev præciseret, at borgerne kunne foretage tilkøb til deres visiterede hjælp. Der har siden marts måned 2019 været vedlagt kvalitetsstandarden et A4 ark med tekst om tilkøb. Denne tekst lægges nu ind under overskriften "Når du visiteres hjælp", som et selvstændigt afsnit under overskriften "Tilkøb af ekstra hjælp".

 

Under afsnit "Når du søger om hjælp" tilføjes, at

 • Samværsgrupper for hjemmeboende borgere er for borgere med demenssygdom.

Der er tilføjet en rettelse under dagligvareindkøb, så det fremgår, at hjælp til indkøb foregår:

 • Via en indkøbsordning.

Det præciseres, under tøjvaskeordningen, at

 • Afregningen foregår på samme vis, som for madserviceordningen.

Kvalitetsstandarderne har været til høring i Seniorrådet og Handicaprådet og kan ses i bilagene sammen med administrationens bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp i hjemmet i 2020 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 1. oktober 2019 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

I vedtægterne for Ballerup Kommunes sundhedspriser står der, at sundhedspriserne bliver uddelt til "Frivillig Fredag" festen. Der blev ikke afholdt "Frivillig Fredag" fest i 2019, og det var derfor ikke muligt at overholde vedtægterne på dette punkt. I stedet bliver sundhedspriserne uddelt til et arrangement på Ballerup Rådhus den 11. december 2019.

 

For at sikre, at vedtægterne kan blive overholdt fremover, indeholder sagen et forslag om ændring af vedtægterne i forhold til uddeling.

 

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende ændringen i vedtægterne.

 

Baggrund

I vedtægterne for Ballerup Kommunes sundhedspriser under § 3 Uddeling stk.1 står der, at sundhedspriserne bliver uddelt en gang årligt i forbindelse med "Frivillig Fredag" festen.

 

I 2019 blev der ikke afholdt "Frivillig Fredag", og Ballerup Kommunes to sundhedspriser kunne derfor ikke blive uddelt i forbindelse med dette arrangement, som vedtægterne for sundhedspriserne foreskriver.

 

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at vedtægterne under § 3 stk. 1 for uddeling af sundhedspriserne bliver ændret til en formulering, der giver mulighed for mere fleksibilitet. De gældende vedtægter er vedlagt som bilag.

 

Administrationen foreslår, at § 3 stk. 1 i vedtægterne bliver ændret til:

Stk. 1. Social og Sundhedsudvalget tager i første halvår af et givent år stilling til hvordan og hvor, prisoverrækkelsen skal foregå. Sundhedspriserne overrækkes af borgmesteren eller formanden for Social- og Sundhedsudvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Ændringen til vedtægterne for Ballerup Kommunes to sundhedspriser godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende udkast til Psykiatripolitik for Ballerup Kommune og derefter sende udkastet i høring hos følgende råd og interessenter:

 

Handicaprådet, Frivillighedsrådet, Seniorrådet, Ungdomsrådet, Brydehuset, Headspace, Psykiatrisk Center Ballerup, Landsforeningen Autisme, SIND og Bedre Psykiatri.

 

Baggrund

Med budgetaftale 2018 blev det besluttet at etablere et psykiatriråd i Ballerup Kommune. Én af Psykiatrirådets første opgaver var at udarbejde en Psykiatripolitik for Ballerup Kommune.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget præsenteres for udkast til Ballerup Kommunes Psykiatripolitik. Politikken er blevet udarbejdet i regi af Psykiatrirådet i Ballerup Kommune.

 

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende udkast til Ballerup Kommunes Psykiatripolitik og derefter sende psykiatripolitikken i høring hos råd og interessenter.

 

Efter endt høring præsenteres høringssvarene for Psykiatrirådet, der afgiver deres bemærkninger til høringssvarene. De samlede høringssvar samt Psykiatrirådets bemærkninger præsenteres for Social- og Sundhedsudvalget til kommentering og godkendelse før psykiatripolitikken sendes i høring hos øvrige stående udvalg. En revideret procesplan fremgår af bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Udkast til Ballerup Kommunes Psykiatripolitik skal godkendes.
   
 2. Ballerup Kommunes Psykiatripolitik skal sendes til høring hos Handicaprådet, Frivillighedsrådet, Seniorrådet, Ungdomsrådet, Brydehuset, Headspace, Psykiatrisk Center Ballerup, Landsforeningen Autisme, SIND og Bedre Psykiatri godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt med disse bemærkninger:

Social- og Sundhedsudvalget er enige om, at høringsfristen forlænges til den 20. december 2019, den samlede procesplan konsekvensrettes, samt at Teknik- og Miljøudvalget ligeledes indskrives i planen.

Dokumenter

Download samlet dokument

Download