Social- og Sundhedsudvalget

06.11.2018 kl. 13:00
Center Sønderhaven- Bofællesskab Søndergaards Alle 106, 2760 Måløv

Deltagere
 • Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Birgitte Dahl (O) - Deltog
 • Martin Høyer Rasmussen (A) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Eva Borg (centerchef for Social og Sundhed) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Irene Jørgensen (A) - Afbud
 • Jack Nør (A) - Afbud

Åben dagsorden

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 30. januar 2018 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalgets møder holdes på nogle af de institutioner, der ligger inden for udvalgets område. Det er aftalt, at dette møde afholdes i Bofællesskabet Center Sønderhaven, Søndergaards Allé 106, 2760 Måløv

 

Som indledning til mødet vil der være en kort rundvisning med introduktion til aktiviteterne i Bofællesskabet Center Sønderhaven ved leder Sommer Nordbjærg.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Besøg i Bofællesskabet Center Sønderhaven tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

 1. Rusmiddelcenter Brydehuset har fået bevilliget implementeringsstøtte fra Socialstyrelsen til den evidensbaserede metode Social Færdighedstræning (SFT), der er målrettet borgere med psykisk sygdom.

  SFT er et gruppeforløb, og det understøtter således Brydehusets igangværende arbejde med SEL § 85 grupper. Implementeringsstøtten består af uddannelse i metoden for seks medarbejdere fra Brydehuset, supervision og støtte til at skabe rammerne for implementering af metoden i organisationen.

   

  Forløbet med Socialstyrelsen er toårigt.

  Bilag
  1 bilag
   

 2. Det meddeles hermed at der pr. 1. november 2018 er indgået en fratrædelsesaftale med Robert Lorentzen, leder af Center for Voksne med Særlige Behov.

   

  Det er samtidig besluttet at konstituere Anette Sommer, som er nuværende stedfortræder på tilbuddet i perioden fra den 1. november 2018 til den 30. maj. 2020 og dermed sikre kontinuitet i arbejdet med etablering af Botilbuddet Bybjergvej.
   

 3. KL har i dag præsenteret handlingsplanen "Flere hænder i ældre- og sundhedssektoren" rettet mod Folketinget, regeringen, uddannelsesinstitutionerne og kommunerne. Med handlingsplanen fortsætter KL sit rekrutteringsfokus, så man kan levere den lokale velfærd - også selvom der bliver mange flere ældre. Handlingsplanen er vedlagt i bilag.
   
 4. Orientering omkring Botilbud Bybjergvej i Skovlunde.

  Bilag
  2 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Tredje budgetopfølgning for 2018 og tredje opfølgning på "Aftale om budget 2018" for Social- og Sundhedsudvalget godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede tredje budgetopfølgning for 2018, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Konsekvensen af tredje budgetopfølgning for 2018 er, at budgettet på Social- og Sundhedsudvalgets bevillingsrammer forøges med 29,329 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2018.

 

Af merudgiften på 29,329 mio. kr. er 20,469 mio. kr. inden for servicerammen på udvalgets område og 8,860 mio. kr. er uden for servicerammen. 

 

Den samlede forøgelse af budgettet skyldes:

 • Et merforbrug på udvalgets bevillingsrammer på 29,017 mio. kr.
 • Omplaceringer til og fra andre rammer og udvalg giver en forøgelse i udvalgets samlede bevillingsrammer på 0,312 mio. kr.

Tredje budgetopfølgning 2018 forelægges i 2019-pris- og lønniveau for budgetårene 2019-2022. Tredje budgetopfølgning 2018 er desuden udarbejdet med udgangspunkt i budgettet som det fremgik efter budgetvedtagelsen af budget 2019 den 8. oktober 2018.

 

Baggrund

I henhold til "Tidsplan for budgetlægningen 2019, omstillingsarbejdet 2019, budgetopfølgningen 2018 og regnskabsaflæggelsen 2017" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2018 tre gange årligt og "Aftale om budget 2018" fire gange årligt.

 

Udvalgets bevillingsrammer

50.52  Tilbud til ældre pensionister

50.54  Tilbud til voksne med særlige behov

50.56  Sundhed og forebyggelse

50.58  Boligstøtte.

 

Fokuseret og risikobaseret økonomistyring

Budgetopfølgningerne i 2018 har tydeliggjort udfordringerne på budgettet inden for en række af de store myndighedsområder, særligt voksen/handicap, familieområdet og specialundervisning. Der er tale om komplekse og lovtunge fagområder med store budgetter, som oplever stigende udgiftspres i form af stigende mængder og/eller priser. På den baggrund blev der i budget 2019 også bevilget budgettilførsler til netop disse områder.

 

På trods af disse budgetløft er der behov for at styrke og prioritere økonomistyringen på en række af Ballerup Kommunes områder. På den baggrund har administrationen igangsat en organisationsændring, der i løbet af 2019 samler de økonomiopgaver, som i dag løses i de forskellige fagcentre i den centrale administration, i et nyt økonomicenter. Formålet er bl.a. at opnå en mere risikobaseret tilgang til økonomistyringen, således at fagområder med store økonomiske risici kan opprioriteres rent ressourcemæssigt på bekostning af fagområder med mindre økonomiske risici. Hensigten er at anvende de samlede økonomikompetencer på de områder, som har størst betydning for, at kommunens samlede budget kan overholdes.

 

Dette vil også indebære en ændret tilgang til de løbende budgetopfølgninger til fagudvalgene, som ligeledes i højere grad vil fokusere på områder med stor risiko og i mindre grad gå i detaljer på områder, som erfaringsmæssigt ikke har samme betydning for kommunens samlede budgetoverholdelse.

 

Derudover skal det nævnes, at administrationen er ved at afsøge mulighederne for at indlede et samarbejde med en ekstern konsulent om at bistå med udviklingen af styringen på et af de mest komplekse og risikofyldte fagområder; familieområdet.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet det forventede regnskab for Social- og Sundhedsudvalgets bevillingsrammer ved tredje opfølgning på budgettet for 2018. Konsekvensen er, at budgettet på udvalgets bevillingsrammer forøges 29,329 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2018. For budgetårene 2019-2022 vil konsekvensen være, at budgettet skal forøges 3,556 mio. kr. i 2019 faldende til 1,336 mio. kr. i 2022.

 

Ændringerne har baggrund i følgende forhold:

 

Omplacering mellem udvalgets bevillingsrammer

På rammen Tilbud til ældre pensionister (50.52), forventes der i indeværende år et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.:

 • 1,5 mio. kr. vedrørende køb og salg af pladser
 • 0,9 mio. kr. vedrørende køb af sengepladser til færdigmeldte patienter

De 2,4 mio. kr. omplaceres til Tilbud til voksne med særlige behov ramme (50.54), hvor der forventes merforbrug i 2018.

 

Fra Tilbud til ældre pensionister (50.52) omplaceres 0,5 mio. kr. til Sundhed og Forebyggelse (50.56), jævnfør beslutning om at etablere en samlet enhed til dagtilbudsaktiviteter og aflastningsmuligheder.

 

Myndighedsrammen - Tilbud til voksne med særligt behov (50.54)

På baggrund af kendte aktiviteter, der vil give et merforbrug, søges der om bevilling på 18,568 mio. kr. i 2018. Merudgifterne vedrører især Socialpædagogisk Vejledning efter servicelovens § 85,  Botilbud efter servicelovens § 105, § 107 og § 108, samt Aktivitets og Samværstilbud efter servicelovens § 104.

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering - Sundhed og Forebyggelse (50.56)

Ballerup Kommune har pr. august 2018 modtaget en ekstraregning på 9,796 mio. kr. for aktivitetsbestemt medfinansiering. Efterreguleringen skyldes, at Region Hovedstaden i 2017 modtog indtægter fra kommunal medfinansiering på 365,0 mio. kr. mindre, end der var forudsat i økonomiaftalen for 2017. Det betyder at regionen fik et underskud i 2017, som følge af manglende indtægt. Dette underskud fordeles efter indbyggertal på Region Hovedstadens kommuner. Der er i fordelingen ikke taget højde for den enkelte kommunes faktiske forbrug/aktivitet og demografisk sammensætning i øvrigt.

 

Boligsikring, boligydelse og tinglysning - Boligstøtte (50.58)

Den årlige gennemsnitlige udgift til boligsikring, boligydelse og tinglysning er faldet og budgettet nedjusteres med 0,350 mio. kr. i 2018.

 

Opfølgning på "Aftale om budget 2018"

Endvidere forelægges tredje opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Social- og Sundhedsudvalgets område til orientering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område

 

Tredje budgetopfølgning 2018 forelægges i 2019-pris- og lønniveau for budgetårene 2019-2022. Tredje budgetopfølgning 2018 er desuden udarbejdet med udgangspunkt i budgettet som det fremgik efter budgetvedtagelsen af budget 2019 den 8. oktober 2018.

 

 

 

 

 

 

Bevillings-

ramme

(mio. kr.)

 

 

 

 

 

 

Vedtaget

budget

2018

 

Senest

korrigerede

budget pr.

27-08-2018

inkl. over-

førsler fra

2017 til

2018

 

 

 

 

 

 

Mer-/

mindre-

forbrug

 

 

 

 

 

 

Om-

place-

ringer

 

Forslag

til nyt

budget pr.

26-11-2018

inkl. over-

førsler

fra 2017

til 2018

           

50.52

Tilbud til

ældre

pensio-

nister

 468,672 460,808 -0,831 -2,557 457,420
           

50.54

Tilbud til

voksne

med

særlige

behov

 249,820 267,958 20,438 2,356 290,752
           

50.56

Sundhed

og fore-

byggelse

 304,893 307,900 9,760 0,513 318,173
           

50.58

Bolig-

støtte

 62,504 61,980 -0,350 0,000 61,630
           
I alt 1.085,889 1.098,646 29,017 0,312 1.127,975

 

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

 

Tredje budgetopfølgning 2018 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2019-2022 på Social- og Sundhedsudvalgets område

 

Bevillingsramme

(mio. kr. netto)

 2019 2020 2021 2022
         

50.52

Tilbud til ældre

pensionister

 -3,187 -4,689 -4,689 -4,689
         

50.54

Tilbud til voksne med

særlige behov

 1,613 1,613 1,613 1,613
         

50.56

Sundhed og forebyggelse

 5,280 4,562 4,562 4,562
         

50.58

Boligstøtte

 -0,150 -0,150 -0,150 -0,150
         
I alt 3,556 1,336 1,336 1,336

 

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Forøgelsen på 29,017 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets bevillingsrammer ved tredje budgetopfølgning for 2018 godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede tredje budgetopfølgning for 2018, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
   
 2. Tredje opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Social- og Sundhedsudvalgets område tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 28. november 2017 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har i 2018 udskiftet den gamle bilflåde i Hjemmeplejen med en ny. Den gamle bilflåde på 35 biler er blevet solgt ved et offentligt salg, og den nye bilflåde på ligeledes 35 biler er anskaffet ved et offentligt udbud.

Resultatet er, at Hjemmeplejen er blevet udstyret med bedre, mere sikre og miljøvenlige biler. Samtidig er der opnået en besparelse i driftsudgifterne på 3,2 mio. kr. i den ny leasingperiode på 4 år.
 

Baggrund

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 28.november 2017 besluttede udvalget at udskifte Hjemmeplejens bilflåde i 2018. En udskiftning betød, at der skulle gennemføres:

 1. Et offentligt udbud om køb af ny bilflåde på 35 biler.
 2. Et offentligt salg af den gamle bilflåde på 35 biler.

Sagsfremstilling

Resultatet af det offentlige udbud
Det offentlige udbud handlede om 14 el-biler og 21 hybridbiler. Alle biler i kategorien miljøbiler. Der blev gennemført to udbudsrunder før et acceptabelt resultat blev opnået. Dette viste sig nødvendigt, idet buddene i første runde lå over de maksimalt tilladte tilbudspriser. Vinderen af anden udbudsrunde blev Toyota Ballerup ved Arne Stubbe A/S.

 Tabel 1: Resultat af udbudsrunde, udgift og besparelse, 35 biler (kr.)

Tidligere leasingudgift i alt
(2014-2018)
(1)

Forventede ny leasingudgift
(28.11.2017)


(2)

Realiserede ny leasingudgift 
 (2018-2022)


(3)

Realiserede besparelse
(2018-2022)


(1)-(3)=(4)

9.875.642

6.467.083

6.657.941

3.217.701

Kilde: Egne beregninger

 

Med udbuddet skete også et skift i leasingform. Fra finansiel leasing til operationel leasing. Dette var der flere grunde til. For det første at vælge en finansieringsform, der inkluderede alle udgifter, også udgifterne til strøm og benzin. For det andet, at Ballerup Kommune ikke skal indfri bilernes restværdi ved udløb af leasingperioden og dermed undgår at stå som ejer af en gammel bilflåde, som Ballerup Kommune efterfølgende skal ud på bilmarkedet og sælge. Med operationel leasing skal nøglerne fremover i realiteten blot afleveres til leasinghaver ved leasingkontraktens udløb.

Den nye bilflåde er teknisk, økonomisk og komfortmæssig den gamle bilflåde overlegen. Hjemmeplejen har samlet set de næste fire år opnået mere værdi for mindre omkostninger.

 

Resultatet af det offentlige salg
Den gamle leasingaftale var en finansiel leasingaftale som betød, at Ballerup Kommune blev ejer af den gamle bilflåde pr. 1. oktober 2018. Principielt var der to muligheder for at afhænde bilflåden, salg på en bilaktion eller salg til en forhandler/opkøber. Generelt har danske kommuner ikke haft succes med at sælge på aktion. De opnåede priser har været lave. Formodentligt fordi, der kommer for mange biler af samme type til salg på en gang. I stedet valgte Ballerup Kommune en helt traditionel løsning ved at indhente tilbud fra tre større aktører på bilmarkedet.

Bilflådens stand var jævn. Det var 35 biler, der gennemsnitlig var 4-5 år gamle med et km-tal på mellem 80.000-95.000 km. Bilerne havde adskillige prik-buler på siderne og typiske skrammer på kofangerne. 

Ballerup Kommune valgte at sælge til højstbydende. Det endelige resultat blev et overskud jf. Tabel 2.

 Tabel 2: Salg af gammel bilflåde, 35 biler (kr.)

Salg af gammel bilflåde

(indtægt til Ballerup Kommune)

Kr. 1.463.500

Alle 35 biler

Indfrielse af restværdi til KommuneLeasing

(udgift for Ballerup Kommune)

Kr. 1.337.217

Alle 35 biler

Endeligt resultat

 

Kr.   126.283

 

Kilde: Egne beregninger
 

Den praktiske koordinering
I perioden fra den 1. oktober til den 15. oktober 2018 gennemførtes den praktiske logistik med at indfase nye biler og udfase gamle biler i et tempo, så Hjemmeplejens aktiviteter kunne videreføres uforstyrret.
 

Endeligt resultat af udskiftningen
Set under ét er resultatet af det offentlige udbud og det offentlige salg et tilfredsstillende resultat.


Sammenlignes det forventede resultat med det realiserede resultat er forskellen et mindre underskud på 64.575 kr.  (6.467.083 kr. - 6.657.941 kr.  + 126.283 kr.). 


Sammenlignes udgiftsniveauet for den nye leasingperiode med udgiftsniveauet i forrige leasingperiode er der opnået en besparelse på 3.217.701 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Orientering om Hjemmeplejens biler tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 27. februar 2018 Punkt 8

Social- og Sundhedsudvalget den 4. september 2018 Punkt 1

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har søsat et projekt med det formål at få flere ældre hjemmehjælpsmodtagere ind i fællesskaber. Som en del af projektet skal medarbejderne i den kommunale hjemmepleje og hos de private leverandører samarbejde med aktivitetspædagogerne på plejecentrene om at få flere hjemmeboende borgere til at deltage i plejecentrenes aktiviteter.
 

Projektet er finansieret med midler fra "Fællesskabspulje - Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilssamfundsdeltagelse". Der er bevilget i alt 3,5 mio. kr. til udgangen af 2021.

 

Baggrund

Social- og Sundhedsudvalget blev den 27. februar 2018 orienteret om aktiviteter på Ballerup Kommunes plejecentre. Herunder skulle arbejdet med at invitere ensomme ældre ind på plejecentrene forelægges Social- og Sundhedsudvalget i efteråret 2018. 

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har ansat aktivitetspædagoger på plejecentrene som en del af udmøntningen af værdighedsmidlerne. Aktivitetspædagogernes skal bl.a. have fokus på, at ensomme borgere i eget hjem deltager i aktiviteter på plejecentrene. Det er en udfordring at få ensomme borgere til at deltage, da de har svært ved at tage alene derhen. Ballerup Kommune har fået bevilget 3,5 mio.kr. til udgangen af 2021 fra "Fællesskabspulje - Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse". Midlerne er en kærkommen håndsrækning, og de er I Ballerup Kommune øremærket til, at borgerne kan blive fulgt til forskellige aktiviteter af medarbejdere fra Hjemmeplejen eller fra en privat leverandør. På den måde bliver det nemmere for borgerne at tage det første skridt ind i fællesskabet.

 

Målgruppen er borgere over 65 år, der modtager hjemmehjælp. Projektet inkluderer også borgere, der modtager privat hjemmehjælp fra en privat leverandør og borgere i ældreboligerne, hvor pleje og omsorg bliver varetaget af plejecentrene. Det forventes, at omkring 227 borgere om året vil have brug for ordningen.

 

Midlerne giver mulighed for, at borgerens faste social- og sundhedshjælper kan følge borgeren til forskellige former for fællesskaber, bl.a. på plejecentrene.
 

Denne mulighed gøre det nemmere for borgerne at tage det første skridt hen mod et nyt og fremmed sted. De er ikke alene blandt fremmede, men har et kendt ansigt med de første gange.

 

Ballerup Kommune er startet på projektet i september 2018. Der er allerede over 30 borgere, der har haft glæde af at blive fulgt til forskellige former for aktiviteter. Det er ikke et krav, at det skal være aktiviteter på plejecentre, men nogle af borgerne har benyttet sig af den mulighed. I den kommende tid vil der blive sat ekstra fokus på samarbejdet med aktivitetspædagogerne på plejecentrene. Der er kontakt mellem teamlederne i Ballerup Kommunes hjemmepleje og aktivitetspædagogerne, så de kan indgå et samarbejde om de ensomme borgere. Meningen er, at aktivitetspædagogerne skal ud i alle teams og oplyse om, hvad de kan tilbyde.
 
De private leverandører er også informeret om aktiviteter og hvilke aktivitetspædagoger, der findes på de forskellige plejecentre.

 

Social- og Sundhedsudvalget vil blive forelagt en status på projektet den 2. april 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Orienteringen om hvordan Ballerup Kommune inviterer hjemmeboende Ballerupborgere ind i fællesskabet på plejecentrene, tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 2. oktober 2018 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Revideret "Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp" (serviceloven §§ 83 og 83a) præsenteres, efter høring i Seniorrådet og Handicaprådet, med henblik på årlig godkendelse.

 

I samme forbindelse søges tidligere separat "Kvalitetsstandard for Rehabiliteringsforløb" (serviceloven § 83a) annulleret, da praksis allerede er indarbejdet i "Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp". Praksis for rehabiliteringsforløb er, efter projekt-implementering, nu en almen tilgang til borgerne i Hjælpemidler og Visitation samt i Ballerup Kommunes hjemmepleje.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang om året, eller når der foreligger ændringer i serviceniveauet, udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp mv. og rehabiliteringsforløb efter lov om social service §§ 83 og 83a.

 

Sagsfremstilling

"Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp" er revideret i forhold til tre hovedområder:

 

1. Levering af kølemad

Center for Social og Sundhed anbefaler ændring af nuværende serviceniveau for tilbud om levering af kølemad, for at Ballerup Kommune fremadrettet understøtter den rehabiliterende indsats til borgerne (serviceloven § 83a), og sikre, at det i højere grad er borgere med særlige behov for diæt og borgere med kognitive udfordringer, der understøttes med madservice.

 

Tidligere var borgere med en fysisk funktionsnedsættelse også omfattet af ordningen om levering af kølemad. Siden madordningen blev et kommunalt tilbud, er der dog sket en stor udvikling på markedet - så gode ernæringsrigtige færdige måltider let kan købes i både supermarkeder og på nettet. Ved at ændre serviceniveauet, så en fysisk funktionsnedsættelse ikke i sig selv berettiger til tilbud om levering af kølemad, efterleves Ballerup Kommunes mål/vision om, at borgerne inddrages og tager medansvar for eget liv - ligesom borgerne støttes og vejledes i at udfolde deres potentiale og individualitet (uanset fysiske funktionsniveau), og ikke lader sig begrænse til kommunens tilbud om levering af kølemad.

 

Center for Social og Sundhed gør opmærksom på, at borgere med særlige behov for diæt og borgere med kognitive funktionsnedsættelser, fortsat vil være berettiget til levering af kølemad via Ballerup Kommune, med den foreslåede ændring. 

 

Se bilag for nuværende kvalitetsstandard, bilag for kladdeversion med synlige ændringer og uddybende kommentarer, samt bilag med færdigt udkast til ændret kvalitetsstandard.

 

I bilag 4 præsenteres et prismæssigt eksempel på borgernes mulighed for privat madservice, og i bilag 5 - to anonymiserede borgercases, hvor det ændrede serviceniveau for levering af kølemad, vil udgøre en forskel.

 

2. Kvalitetsstandard for social service §§ 83 og 83a i én kvalitetsstandard

§ 83a er tidligere lavet som en separat kvalitetsstandard, fordi man arbejdede med den del af social service § 83 i projekt. Nu er § 83a implementeret i Ballerup Kommune. Social services § 83a peger på, at borgeren bør vurderes med henblik på, om borgerens funktionsevne kan forbedres, inden hjælpen i hjemmet tilknyttes. Denne metode og vurdering er nu en naturlig del af visitationspraksis i kommunen, og Hjemmeplejens tilgang til borgerne - og metoden er i forvejen (tidligere revidering) skrevet ind på de første sider i "Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp".

 

Tidligere separat "Kvalitetsstandard for Rehabiliteringsforløb (serviceloven § 83a)" - bilag 6 - søges derfor nedlagt.

 

3. Sproglige rettelser og tilføjelser

Kvalitetsstandarden er opgraderet med mindre sproglige omformuleringer og tilføjelser for at optimere det tekstmæssige indhold og forståelse hertil kommer en detaljeret indholdsfortegnelse, for bedre overblik for læseren. Fx er formuleringen "... vil personlig og praktisk hjælp som udgangspunkt blive iværksat senest ti dage efter visitation" ændret til "... vil personlig og praktisk hjælp, som udgangspunkt blive iværksat senest ti dage efter du har modtaget den skriftlige afgørelse". Andre steder, er der tilføjet uddybende tekst for at opnå større tekstforståelse, og give borgeren bedre information om deres muligheder. Ændringerne er, som nævnt, tydeligt markeret i bilag 2.

 

Formidling af kvalitetsstandard i brugervenligt folder-layout

Kvalitetsstandarden vil efter godkendelse blive trykt i et brugervenligt folder-layout, som bliver delt ud til borgerne efter behov, ligesom den bliver lagt på Ballerup Kommunes hjemmeside.

 

Høring i Seniorrådet og Handicaprådet

Høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet vedlægges i bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

9 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. "Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp i hjemmet 2018 og 2019" og godkendes.
   
 2. Nedlæggelse af "Kvalitetsstandard for Rehabiliteringsforløb (§ 83a)" godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 2. oktober 2018 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Revideret "Kvalitetsstandard for personlig og praktisk støtte på plejecentrene" (serviceloven §§ 83 og 83a) præsenteres, efter høring i Seniorrådet og Handicaprådet, med henblik på årlig godkendelse.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang om året, eller når der foreligger ændringer i serviceniveauet, udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp mv. og rehabiliteringsforløb efter lov om social service §§ 83 og 83a.

 

Sagsfremstilling

Årlig opdatering af "Kvalitetsstandard for personlig og praktisk støtte på plejecentrene" er gennemført med ganske få sproglige præciseringer, og uddybende orientering til læseren. Layoutmæssigt er kvalitetsstandarden tilføjet en indholdsfortegnelse, for at skabe et bedre overblik for læseren.

 

Indsats for personlig støtte og omsorg (side 3 i bilag 3); ”Læse post” er fjernet, da borger med nedsat syn kan få hjælp via tekniske hjælpemidler. Borgere med kognitiv funktionsnedsættelse har behov for en anden indsat, end blot at få læst posten op, som fx tildeling af værge – fordi der også skal handles på postens indhold.

 

Indsats for personlig støtte og omsorg (side 3 i bilag 3); "Medicinhåndtering" er fjernet, da det nu hører til under sundhedsloven. Derfor skal det ikke med i denne kvalitetsstandard.

 

Se bilag for nuværende kvalitetsstandard (bilag 1), bilag for kladdeversion med synlige ændringer og uddybende kommentarer (bilag 2), samt bilag med færdigt udkast til ændret kvalitetsstandard (bilag 3).

 

Formidling af kvalitetsstandard i brugervenligt folder-layout

Kvalitetsstandarden vil efter godkendelse blive trykt i et brugervenligt folder-layout, som bliver delt ud til borgerne efter behov, ligesom den bliver lagt på Ballerup Kommunes hjemmeside.

 

Høring i Seniorrådet og Handicaprådet

Høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet vedlægges i bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. "Kvalitetsstandard for personlig og praktisk støtte på plejecentrene 2018 og 2019" godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 2. oktober 2018 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Hjælpemidler og Visitation under Center for Social og Sundhed, har udarbejdet en "Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet bolig og bolig på plejecenter", som senest blev godkendt som "Visitationsregler" i 2014.
 

Indholdet er omskrevet og opdateret sprogligt, da indholdet nu retter sig mod borgerne. Ændringerne i sproget skal sikre et let tilgængeligt indhold, og præcisere for borgerne, at målgruppen for Ballerup Kommunes handicapegnede boliger omfatter både ældre og yngre handicappede borgere (overskriften var tidligere "Visitationsregler på ældreområdet").

 

Sagen præsenteres til godkendelse efter høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

 

Baggrund

Handicapegnede boliger og boliger på plejecentrene bliver tildelt ud fra fastlagte principper for at opnå ensretning, så de rette borgere får tildelt boligerne.

 

Sagsfremstilling

"Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet bolig og bolig på plejecenter" er omskrevet og opdateret sprogligt, bl.a. for at gøre det mere tydeligt, at de handicapegnede boligers målgruppe er både yngre og ældre borgere med funktionsnedsættelse. Samtidig er der også lagt vægt på, at præcisere, at borgerne skal have et aktuelt behov for boligernes særlige tilgængelighed og indretning på ansøgningstidspunktet, for at være berettiget til indflytning. Selve overskriften på dokumentet er også ændret, for at give en mere retvisende overskrift for indholdet.

 

Der er desuden tilføjet flere, og mere sigende, overskrifter i dokumentet og en detaljeret indholdsfortegnelse, for at give læseren et bedre overblik. Det tekstmæssige indhold er skrevet om, for at give borgerne et bedre udgangspunkt for at forstå deres muligheder på området. Afsnit om "Godkendelse til dagplads for borgere med demens og ophold på korttidsplads" er fjernet, da disse er beskrevet i anden særskilt information til borgerne.

 

Kvalitetsstandarden er desuden delt anderledes op. Fremstillingen tydeliggør over for borgeren, hvilke muligheder de har for at få tildelt disse boliger i Ballerup Kommune. Første del handler om handicapegnede boliger og anden del om boliger på plejecentrene (plejebolig).

 

For de handicapegnede boliger gælder, at borgerne skal opfylde et eller flere kriterier om deres aktuelle bolig og funktionsnedsættelse - ligesom der ses på muligheden for at tilpasse borgerens nuværende bolig ved bevilling af hjælpemidler eller boligændringer. Der ses også på borgerens mulighed for at anvende de hjælpemidler, som borgeren har behov for, i nuværende bolig. Det er desuden et kriterie for alle ansøgere til en handicapegnet bolig, at de, trods alder og funktionsnedsættelse, er åndsfriske og har ressourcer til, i stor udstrækning, selv at tage initiativ - som fx at tilkalde hjælp efter behov, og gøre brug af nærmiljøets tilbud. Det er også en forudsætning, at borgerens behov ikke kan tilgodeses i en almindelig bolig via Boligkontoret under Center for By, Erhverv og Miljø, eller i en lejebolig i tilgængelige boligselskaber i Ballerup Kommune.

 

For at være berettiget til en bolig på et plejecenter (plejebolig), skal borgeren opfylde kriterier, der handler om, at borgers funktionsnedsættelse skal kræve kontinuerlig støtte, pleje og omsorg døgnet rundt (som ikke kan foregå i eget hjem), at borgers observations- og plejebehov er afprøvet i eget hjem i en periode på op til tre måneder (og ikke fundet tilstrækkelig til at foregå i eget hjem), eller at borger har en dødelig sygdom, og er i terminalstadiet.

 

Som bilag 1 og 2 er vedlagt det tidligere godkendte dokument "Visitationsregler for ældreområdet/oktober 2014", og det færdige udkast til den reviderede kvalitetsstandard 2018. Der er ikke vedlagt bilag med synlige rettelser i kladdeform, da dokumentet fra 2014 er gennemgribende ændret og omskrevet, ligesom der layoutmæssigt er lavet om på rækkefølgen af det tekstmæssige indhold mm. Det vil derfor være svært at få overblik i et dokument med synlige rettelser.

 

Formidling af kvalitetsstandard i brugervenligt folder-layout

Kvalitetsstandarden vil efter godkendelse blive trykt i et brugervenligt folder-layout, som bliver delt ud til borgerne efter behov, ligesom den bliver lagt på Ballerup Kommunes hjemmeside.

 

Høring i Seniorrådet og Handicaprådet

Høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet vedlægges som bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. "Kvalitetsstandard for personlig og praktisk støtte på plejecentrene 2018 og 2019" godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om danmarkskortet over omgjorte sager i Ankestyrelsen på servicelovens område, forud for den lovpligtige forelæggelse for Kommunalbestyrelsen.

 

Baggrund

Pr. 1. juli 2018 er der sket en revision af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Af loven fremgår, at landets kommunalbestyrelser årligt skal præsenteres for danmarkskortet over omgjorte sager i Ankestyrelsen på servicelovens område.

 

Sagsfremstilling

Med revision af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område pr. 1. juli 2018 fremgår det, at danmarkskortet over omgjorte sager i Ankestyrelsen på servicelovens område skal fremlægges for Kommunalbestyrelsen én gang årligt.

 

Omgjorte sager i Ankestyrelsen omfatter sager, hvor Ankestyrelsen ændrer kommunens afgørelse samt de sager, hvor Ankestyrelsen hjemviser sagerne til fornyet behandling hos kommunen på grund af mangler i sagsbehandlingen.  

 

Danmarkskortet er publiceret pr. 1. oktober 2018, og opgørelserne baserer sig på tal fra 2017.

 

Danmarkskortet for omgjorte sager består reelt af tre forskellige kort:

 1. Kortet for socialområdet generelt - her indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Dvs. både børne- og voksenområdet.
 2. Kortet specifikt for børnehandicapområdet.
 3. Kortet specifikt for særlige bestemmelser for voksenhandicapområdet.

Kortet specifikt for børnehandicapområdet omhandler følgende ydelser i serviceloven:

 • Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40 
 • Merudgiftsydelse § 41 
 • Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43 
 • Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 - 45

Kortet specifikt for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet omhandler følgende ydelser i serviceloven:

 • Voksne - kontante tilskud § 95 
 • Voksne - borgerstyret personlig assistance § 96 2 
 • Voksne - ledsagerordning § 97 
 • Voksne - merudgifter § 100

Link til de tre kort fremgår af bilag.

Læsevejledning til danmarkskortet vedlægges som bilag.

 

Af de nuværende danmarkskort fremgår det, at Ballerup Kommune på alle tre områder har færre omgjorte sager end landsgennemsnittet. Nedenfor ses den procentvise fordeling.

 

 

Socialområdet

Børnehandicapområdet

Voksenhandicapområdet

Omgørelser i pct.
på landsplan

38 pct.

52 pct.

21 pct.

Samlet antal afgørelser for
Ballerup Kommune i 2017

78

20

15

Omgørelser i pct. for
Ballerup Kommune

33 pct.

45 pct.

20 pct.

Ændringer

10 pct.

20 pct.

0 pct.

Hjemvisninger

23 pct.

25 pct.

20 pct.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommualbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Social og Sundhed samt Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

 1. Danmarkskort over omgjorte sager i Ankestyrelsen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Socialtilsynet har den 2. juli 2018 været på anmeldt driftsorienteret tilsyn på Rusmiddelcenter Brydehuset (Brydehuset).

 

Det fremgår af socialtilsynets rapport, at Brydehuset fortsat har den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellens temaer.

 

Baggrund

Brydehuset er Ballerup Kommunes specialiserede kompetence- og behandlingscenter for både stofmisbrugere, alkoholikere og deres pårørende.
 

Tilbuddets målgruppe er borgere i alderen 12-18 år og 18-85 år med udfordringer i form af stof- og/eller alkoholmisbrug samt pårørende til misbrugere.

 

Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om Brydehuset fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

 

Under det anmeldte tilsyn den 2. juli 2018 har der primært været fokus på følgende af kvalitetsmodellens temaer:

 • Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse
 • Tema 2 Selvstændighed og relationer
 • Tema 3 Målgruppe, metoder og resultater
 • Tema 7 Fysiske rammer
 • Tema 6 Kompetencer med underliggende kriterium i forbindelse med opfølgning.

Borgerperspektivet er inddraget ved korte observationer bl.a i caféen på tilsynsdagen samt i interview med fire brugere.

 

Rapporten har været i høring i Handicaprådet den 24. oktober 2018. Høringssvaret er vedlagt som bilag til sagen.
 

Rapporten fremlægges til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

 

Sagsfremstilling

I det følgende er socialtilsynets vurderinger refereret:

 • Brydehusets faglige metoder oplyses at være kognitiv terapi, motiverende samtale (MI), øreakupunktur (NADA) og familieorienteret behandling.
   
 • Det er socialtilsynets vurdering, at der er overensstemmelse mellem Brydehusets definerede faglige tilgange og den misbrugsbehandling borgerne modtager.
   
 • Borgerne giver udtryk for i meget høj grad at trives i Brydehuset. De roser medarbejderne meget og finder i det hele taget tilbuddet meget rummeligt, og at der er tid nok i hverdagen. De beskriver, at der er en god tone og en god kultur i tilbuddet.
   
 • Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejdergruppens samlede faglige og relationelle kompetencer, herunder sundhedsfaglige kompetencer, fremstår i overensstemmelse med målgruppens udfordringer og støttebehov.
   
 • Medarbejderne er fagligt dygtige og gode til at reflektere over egen praksis.
   
 • Endeligt er det socialtilsynets vurdering, at Brydehusets fysiske rammer er velegnede til formålet. Lokalerne fremstår med en høj standard for rengøring og vedligeholdelse.

Udviklingspunkt

Hvad angår sikring af fælles faglighed opfordrer socialtilsynet tilbuddet til at få en mere systematisk tilgang, så borgerne sikres tværfaglige drøftelser. Det vurderes, at dette vil kunne give ledelsen mulighed for at spørge ind til, hvordan det kan være en borger ikke får en bestemt behandling, eller hvordan det kan være, at vedkommende ikke tages op til tværfaglig drøftelse.

 

Ledelsen på Brydehuset har udarbejdet handleplan for det arbejde der skal igangsættes på baggrund af socialtilsynets rapport, som vedlægges som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Socialtilsynets anmeldte tilsyn på Rusmiddelcenter Brydehuset tages til efterretning.

 

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Med ændring af § 3a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område pr. 1. juli 2018 er det blevet fremhævet, at kommunens frister på sagsbehandlingstider skal fremgå tydeligt af kommunens hjemmeside.

 

I Ballerup Kommune har vi på nuværende tidspunkt ikke sagsbehandlingstider på en række ydelser efter serviceloven.

 

Derfor fremlægger administrationen et oplæg til sagsbehandlingstider til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Baggrund

Med ændring af § 3a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område pr. 1. juli 2018 er det blevet fremhævet, at kommunens frister på sagsbehandlingstider for ydelser efter serviceloven skal offentliggøres og fremgå tydeligt af kommunens hjemmeside.

 

Sagsfremstilling

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område fastslår, at Kommunalbestyrelsen på de enkelte sagsområder under serviceloven skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.

 

Med ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område pr. 1. juli 2018 er det blevet fremhævet, at kommunens frister på sagsbehandlingstider skal fremgå tydeligt af kommunens hjemmeside.

 

På den baggrund har administrationen fulgt op på om sagsbehandlingsfristerne fremgik tydeligt på ballerup.dk. Ved denne gennemgang har administrationen konstateret, at Ballerup Kommune på flere områder inden for serviceloven ikke har fastsatte sagsbehandlingsfrister.

 

Det drejer sig om følgende ydelser efter serviceloven:

 • § 84: Afløsning/aflastning til pårørende
 • § 86: Kommunal genoptræning
 • § 95: Kontante tilskud
 • § 100: Merudgifter til voksne
 • § 102: Kommunal behandling
 • § 104: Aktivitets- og samværstilbud
 • § 107: Midlertidige botilbud
 • § 108: Længerevarende botilbud
 • § 109: Krisecenterhenvisning
 • § 110: Henvisning til herberg
 • § 118: Pasning af nærtstående
 • § 119: Pasning af døende.

Sagsbehandlingsfrister skal vedtages af Kommunalbestyrelsen, og administrationen fremlægger hermed forslag til sagsbehandlingsfrister til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Forslag til sagsbehandlingstider er udarbejdet i en arbejdsgruppe under Center for Social og Sundhed ud fra den praksis, der i dag er på områderne.

 

Forslaget om sagsbehandlingstider på servicelovens bestemmelser er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Sagsbehandlingstider for ydelser efter servicelovens bestemmelser sendes til høring i Handicaprådet, Seniorrådet og Psykiatrirådet.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 2. oktober 2018 Punkt 15

Børne- og Skoleudvalget den 9. oktober 2018 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalget præsenteres her for andet udkast til "Ballerup Kommunes pårørendepolitik". Politikken er blevet til i en proces, hvor de pårørende løbende er blevet inddraget. 

 

Første udkast til pårørendepolitikken har været forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 2. oktober 2018 samt Børne- og Skoleudvalget den 9. oktober 2018. Social- og Sundhedsudvalgets samt Børne- og Skoleudvalgets bemærkninger er nu indarbejdet. Andet udkast præsenteres hermed.

 

Efterfølgende præsenteres Børne- og Skoleudvalget for andet udkast på deres møde den 13. november 2018.

 

Andet udkast til pårørendepolitikken skal efterfølgende sendes i høring i Handicaprådet, Seniorrådet, Psykiatrirådet og Frivillighedsrådet. Herefter præsenteres Social- og Sundhedsudvalget for pårørendepolitikken med tilhørende høringssvar forinden endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Social- og Sundhedsudvalget skal således godkende at andet udkast af pårørendepolitikken sendes i høring.

 

Baggrund

I forbindelse med Budget 2018 blev det vedtaget, at der skulle udarbejdes en pårørendepolitik for Ballerup Kommune.

 

Ballerup Kommune har en bruger- og pårørendepolitik fra 2015. I denne politik er samarbejde med pårørende beskrevet med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. Beslutningen om en særskilt pårørendepolitik udspringer af et ønske om at sætte særskilt fokus på de pårørende og de pårørendes behov. De to politikker supplerer således hinanden fint.

 

Sagsfremstilling

Indholdet af pårørendepolitikken tager afsæt i pårørendekonferencen, der blev afholdt den 14. april 2018, og efterfølgende fokusgruppeinterview med deltagere fra konferencen.

 

Pårørendepolitikken er bygget op om følgende temaer/værdier:

 1. Anerkendelse
 2. Samarbejde
 3. Forventningsafstemning
 4. Understøtte et liv som pårørende
 5. Lige vilkår for pårørende
 6. En koordineret indsats.

Første udkast til pårørendepolitikken har været forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 2. oktober 2018, og politikken blev herefter tilrettet efter de på mødet faldne bemærkninger, inden udkastet blev forelagt Børne- og Skoleudvalget den 9. oktober 2018. Herefter er politikken ligeledes tilrettet i forbindelse med de på mødet faldne bemærkninger.

 

Efter anden behandling i Social-  og Sundhedsudvalget den 6. november 2018 sendes politikken til anden behandling i Børne- og Skoleudvalget den 13. november 2018, hvor eventuelle bemærkninger fra Social- og Sundhedsudvalget er indarbejdet.

 

Andet udkast til pårørendepolitikken sendes i høring i Handicaprådet, Seniorrådet, Psykiatrirådet og Frivillighedsrådet jf. tidsplanen. Herefter præsenteres Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget for pårørendepolitikken med tilhørende høringssvar forinden endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Udmøntning

Undervejs i arbejdet har de pårørende gentagne gange og uafhængigt af hinanden gjort opmærksom på, hvor vigtigt det er, at politikken udmøntes i konkrete handlinger.

 

Visionerne og værdierne hilses velkomne, men det medfører også store forventninger til, at Ballerup Kommune virkelig vil noget mere og andet i samarbejdet med de pårørende.

 

Administrationen foreslår derfor, at der i tilknytning til den endelige udgave af pårørendepolitikken, bliver tilknyttet et eller flere indsatsområder. For hvert indsatsområde skal der efterfølgende udarbejdes konkrete handleplaner.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Andet udkast til "Ballerup Kommunes pårørendepolitik" sendes i høring i Handicaprådet, Psykiatrirådet, Frivillighedsrådet og Seniorrådet.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt med de faldne bemærkninger til pårørendepolitikken.


Udkastet til pårørendepolitikken sendes udover de nævnte råd også til høring i Ungdomsrådet og Veteranrådet.


Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 2. oktober 2018 Punkt 21

Indhold

Sammendrag

Der forelægges et endeligt forslag til anvendelse af Værdighedspuljen i 2019 til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget efter høring i Seniorrådet.
 
Administrationen lægger op til at videreføre de allerede eksisterende indsatser samt at tilføje en ny indsats "Pårørendekonference". 

 

”Forslag til budget 2019” kan ses som bilag. Budgettet er udarbejdet på baggrund af de nuværende erfaringer med indsatserne under Værdighedspuljen. 

 

Baggrund

I 2018 er Ballerup Kommune tildelt 9.636.000 kr. Hertil kommer uforbrugte midler fra 2017 på 796.141,94 kr., der er overført til 2018. Det samlede budget i 2018 udgør således 10.432.141,94 kr.

 

I 2019 får Ballerup Kommune tildelt 9.540.000 kr. fra Værdighedspuljen.

 

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår at videreføre de nuværende indsatser med mindre justeringer samt tilføje indsatsen "Pårørendekonference" under det nye tema "Pårørende".

 

De største budgetmæssige ændringer sker på indsats 6 "Kompetenceudvikling i Hjemmeplejen" og indsats 8 "Styrke korttidsboligerne".

 

På indsats 6 er forskellen mellem budget 2018 og 2019 på ca. 1.500.000 kr., fordi hovedparten af kompetenceudviklingen har været budgetteret i 2018.

 

På indsats 8 foreslår administrationen at styrke korttidsboligerne på Plejecenter Lindehaven og på Parkvej 10 i Ballerup yderligere og hæve budgettet med ca. 1 mio. kr. i 2019. Især er der behov for mere personale i aftentimerne, hvor de fleste udskrivelser fra hospital sker.

 

Forslag til indsatser i 2019 for Værdighedspuljen har været forelagt Seniorrådet til høring, og her blev forslaget godkendt. Seniorrådets høringssvar fremgår af bilag.

 

Dermed forelægges forslag til indsatser og budget 2019 for Værdighedspuljen til endelig godkendelse. Forslaget fremgår af bilag.

 

Senest den 1. november 2018 fremsendes en redegørelse for anvendelsen af 2019-midlerne til Sundheds- og Ældreministeriet. Redegørelsen fremsendes efter aftale med ministeriet med forbehold for endelig politisk godkendelse, og eventuelle revisioner kan eftersendes. Anvendelsen af midlerne vil blive publiceret på Ballerup Kommunes hjemmeside umiddelbart efter godkendelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Indsatser og budget 2019 for Værdighedspuljen godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 2. oktober 2018 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Der gives en orientering om den seneste udgiftsudvikling på myndighedsramme 50.54 på det specialiserede voksenområde.

 

Baggrund

På bagrund af det markant store udgiftspres og forbrug der ses på det specialiserede voksenområde er det besluttet, at Social- og Sundhedsudvalget i 2018 månedligt følger områdets udgiftsudvikling og initiativer til at imødegå udviklingen.

 

Sagsfremstilling

På seneste møde i Social- og Sundhedsudvalget var merforbruget pr. august 2018 estimeret til 32,3 mio. kr. Ved opgørelse af aktivitets- og udgiftsudviklingen er merforbruget pr. september 2018 til 33,7 mio. kr., dvs. en aktivitetsstigning fra august 2018 på 2,2 mio. kr. på aktive indsatser.

 

En større del af denne stigning skyldes tilgang på serviceloven § 108, længerevarende botilbud. Det er stadig vanskeligt at opnå den ønskede opbremsning i forbruget således at udgifterne falder frem for stiger. Udviklingen betyder at der skal ske en hurtigere og mere målrettet tilgang til de indsatser der er aftalt i handlingsplanen for ønskede økonomiske effekter.

 

Når det samlede forventede merforbrug i 2018 nu er beregnet til 26,0 mio. kr., som det fremgår af bilaget, skyldes det at der til anden budgetopfølgning blev godkendt en tilførsel på 7,7 mio. kr. til myndighedsrammen fra øvrige budgetrammer inden for Social- og Sundhedsudvalget.

 

I bilaget ses en mere detaljeret oversigt over bevægelsen på de enkelte områder og administrationen arbejder fortsat i detaljen på de områder, der har væsentlig betydning for forbruget - herunder primært botilbudsområdet.

 

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager handicap- og psykiatrichef Vivi Lauritsen fra Center for Social og Sundhed under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Orienteringen om udgiftsudviklingen på det specialiserede voksenområde tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Stigningen i merforbruget fra august til september 2018 er rettelig 1,4 mio. kr. og ikke 2,2 mio. kr. som anført i sagsfremstillingens første afsnit.


Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 4. september 2018 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Med udgangspunkt i de erfaringer Rusmiddelcenter Brydehuset (Brydehuset) har gjort siden sammenlægningen med Socialpsykiatrien pr. 1. januar 2018, ønsker Brydehuset at etablere et helhedsorienteret café og aktivitetstilbud på Brydehusvej. Samtidig flytter dele af Støberiets nuværende tilbud midlertidigt til lokaler på Parkvej 10 i Ballerup. Det drejer sig om værestedsfunktionen og det kreative værksted.

 

Ambitionen er at aktiviteterne i Støberiet kan overgå til at være brugerdrevne/understøttet af frivillige kræfter.
 

Det forventes at Støberiet kan flytte i starten af december 2018.

 

Baggrund

Sammenlægningen af Brydehuset og Socialpsykiatrien trådte i kraft den 1. januar 2018, og pr. 1. april 2018 er Fronten etableret på Parkvej 10 i Ballerup

 

Administrationen har på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 14. august 2018 forslået en sammenlægning af Socialpsykiatriens aktivitets- og værested, Støberiet og Brydehusets café på Brydehusvej med tilhørende tids- og procesplan.

 

Tidligere har der været planer om at flytte Støberiet fra Sundhedshuset til lokalerne på Parkvej 1 i Ballerup.

 

For at få et samlet overblik over muligheder og sikre den nødvendige borgerinvolvering har Social- og Sundhedsudvalget efterspurgt en revideret procesplan.

 

Sagsfremstilling

Siden sammenlægning af Socialpsykiatrien og Brydehuset pr. 1. januar 2018 har Brydehuset åbnet op for, at brugerne af Støberiet også kan komme i Brydehusets café. Det er af mange blevet positivt modtaget – både hos brugerne af Brydehusets café og hos brugerne af Støberiet.

 

På den baggrund, og med udgangspunkt i bevæggrundene for at sammenlægge Brydehuset og Socialpsykiatrien (større gruppe af borgere med både psykisk sygdom og misbrugsproblematikker), har Brydehuset ønsket at ”flytte” Støberiet til Brydehusvej i Ballerup og etablere ét samlet café- og aktivitetstilbud til alle Brydehusets målgrupper.

 

Tidligere har der været planer om at Støberiet skulle flytte fra Sundhedshuset til lokalerne på Parkvej 10 i Ballerup, hvor Fronten også er placeret.

 

Derfor præsenteres nu en procesplan, der rummer både en flytning af dele af Støberiet til lokaler på Parkvej 10, som en midlertidig løsning set i forhold til den fysiske placering, samt etablering af et mere helhedsorienteret café- og aktivitetstilbud på Brydehusvej i Ballerup.

 

Støberiets afdeling på Parkvej 10 vil til en start blive etableret med de nuværende personaleressourcer fra Støberiet, og tilbuddet vil have en klassisk værestedsfunktion samt et kreativt værksted (i daglig tale Krea). Tilbuddet på Parkvej 10 vil have åbent 15 timer ugentligt. Fordelingen af åbningstiden over ugen er ikke fastlagt, da dette skal ske i samarbejde med brugerne af tilbuddet.

 

Ambitionen er at Støberiet på Parkvej 10 over tid skal overgå til at være et brugerdrevet frivilligt tilbud. Administrationen lægger op til, at der arbejdes med denne overgang frem til sommeren 2019, hvorefter der ikke længere knyttes personaleressourcer til tilbuddet.

 

For at understøtte denne proces allokerer Brydehuset medarbejderressourcer specifikt til opgaven med at inddrage og organisere frivillige. Denne medarbejder vil have som sit primære arbejdsområde at skabe kontakt til og etablere samarbejdsrelationer med frivillige i Ballerup Kommune, samt understøtte brugerne af Støberiet i at udvikle et brugerstyret tilbud.

 

Arbejdet med inddragelse af frivillige vil også spille en stor rolle i at understøtte Frontens arbejde, hvor en af målsætningerne er at skabe større samarbejde og sammenhæng med civilsamfundet.

 

Café- og aktivitetstilbuddet i Brydehuset bliver reorganiseret som et samlet tilbud til alle Brydehusets målgrupper under hensyntagen til brugernes forskellige behov. Kvalitet og rehabilitering, rummelighed og omsorg bliver nøgleord. Tilbuddet vil være åbent for alle brugere – og således kunne supplere åbningstiderne i tilbuddet på Parkvej 10.

 

Ambitionen om at etablere et samlet tilbud er stadig at:

 • Styrke det tværfaglige samarbejde og skabe et tilbud af høj faglig kvalitet med en bred palette af aktiviteter og arrangementer.
 • Give mulighed for øgede åbningstider og at der fx kan etableres et særskilt café tilbud til unge.
 • Give mulighed for et øget fokus på sundhedstilstanden hos Støberiets brugere, da der i Brydehuset er tilknyttet sygeplejersker, der på kontinuerlig basis vil kunne observere og indgå i en dialog med brugerne om deres sundhedsudfordringer.

Særligt med fokus på sundhedsperspektivet opstarter Brydehuset et forløb om sundhedssamtaler for brugere af Støberiet, efter et velafprøvet koncept fra rusmiddelbehandlingen.

 

Brydehuset har brugbare, nyistandsatte lokaler til rådighed, der i dag kun anvendes to aftener om ugen. Her vil det være muligt at Støberiets brugere får deres eget område med egen indgang samtidig med at Støberiets brugere vil kunne gøre brug af de øvrige lokaler knyttet til Brydehusets café – bl.a. madlavning, NADA og forskellige aktiviteter/arrangementer.

 

Den præcise organisering af henholdsvis tilbuddet på Parkvej 10 og tilbuddet i Brydehuset er endnu ikke fastlagt, men vil ligesom indhold i tilbuddet, åbningstider m.m. blive besluttet i et samarbejde med brugerne af både Støberiet og Brydehusets café. Proces/involveringsplan er vedhæftet som bilag.

 

Henvendelse fra brugerne af Støberiet vedrørende Støberiets fremtid er ligeledes vedhæftet som bilag.

 

Ombygning og tidsperspektiv

Brydehuset har i samarbejde med Center for Ejendomme aftalt en mindre ombygning af lokalerne på Parkvej 10. Ombygningen omfatter på nuværende tidspunkt alene en mindre indvendig renovering, der sikrer, at Parkvej 10 kan ibrugtages som værested og kreativt værksted.

 

Ombygningen er berammet til at tage fem uger, og påbegyndes i slutningen af oktober 2018. I ombygningsperioden inddrages brugerne af Støberiet i planlægningen af den forestående flytning og ibrugtagning af de nye lokaler. Flytning af Støberiet til Parkvej 10 forventes at kunne effektueres i starten af december 2018.

 

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager handicap-og psykiatrichef Vivi Lauritsen fra Center for Social og Sundhed under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Center for Ejendomme vurderer at ombygningen af lokalerne på Parkvej 10 beløber sig til 25.000 kr. der findes inden for rammen af Center for Ejendomme. Flytteudgifterne afholdes af Brydehuset. Der er endnu ikke indhentet tilbud på flytning.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Procesplan for flytning af dele af Støberiets aktiviteter til Parkvej 10 i Ballerup samt etablering af et helhedsorienteret café- og aktivitetstilbud i Brydehuset godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt med disse bemærkninger:

Social- og Sundhedsudvalget ønsker dialog med repræsentanter fra Støberiets brugere, og det planlægges i forbindelse med det kommende udvalgsmøde den 27. november 2018.
 

Det præciseres, at det er den del af Støberiet, der flyttes til Parkvej 10 i Ballerup, som skal overgå til at være et frivilligt drevet tilbud.

 


Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalgets møde den 8. maj 2018 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Administrationen har haft kontakt til de 12 hjemmeboende Ballerupborgere, der er i målgruppen til Bo- og dagtilbud Bybjergvej i Skovlunde. Formålet var at afklare, hvor mange der var interesserede i en bolig på Botilbud Bybjergvej med indflytning medio 2020.

 

11 borgere har tilkendegivet ønske om en bolig på Bo- og dagtilbud Bybjergvej. Beslutning om at tildele 11 af de 12 ekstra boliger til de 11 hjemmeboende Ballerupborgere forelægges her Social- og Sundhedsudvalget til endelig godkendelse.

 

Derudover foreslår administrationen at den sidste af de 12 ekstra pladser tildeles en tidligere Ballerupborger i et udenbys tilbud, som ønsker at flytte retur til Ballerup Kommune.

 

De driftsøkonomiske forhold for Bo- og dagtilbuddet Bybjergvej er direkte afhængig af visitationsprincipperne, og derfor præsenteres også nogle helt overordnede driftsøkonomiske overvejelser baseret på tildeling af 11 af de 12 ekstra boliger til hjemmeboende Ballerupborgere samt hjemtagelse af én borger.

 

Baggrund

Bo- og dagtilbuddet Bybjergvej i Skovlunde omfatter etablering af 33 boliger til voksne med særlige behov efter almenboliglovens § 105. Etableringen af Bo- og dagtilbuddet Bybjergvej bevirker, at der sker en kapacitetsudvidelse på 12 boliger i forhold til de tre nuværende bofællesskaber under Center for Voksne med Særlige behov.

 

Principper for visitation til de 12 ekstra boliger blev behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 8. maj 2018. Her var beslutningen at administrationen skulle tage kontakt til de 12 hjemmeboende Ballerupborgere, der var i målgruppen til Bo- og dagtilbud Bybjergvej, med henblik på at afdække interessen for en bolig på Bybjergvej i Skovlunde.

 

Sagsfremstilling

Med baggrund i beslutningen fra Social- og Sundhedsudvalgets møde den 8. maj 2018 har administrationen afholdt samtaler med de 12 hjemmeboende borgere, der er i målgruppen til Bo-og dagtilbud Bybjergvej, med henblik på at afdække deres interesse for en bolig på Bybjergvej med indflytning medio 2020.

 

Ud af de 12 borgere har 11 borgere tilkendegivet ønske om en bolig på Bo- og dagtilbud Bybjergvej, og deraf en pladsanvisning til Bo- og dagtilbud Bybjergvej med effekt medio 2020.

 

De 11 hjemmeboende borgere og deres pårørende er orienteret om indholdet i projekt Bo- og dagtilbud Bybjergvej og den overordnede tidsplan for byggeriet.

 

De er ligeledes informeret om, at de ved pladsanvisning vil indgå i det videre projekt frem mod indflytning på lige fod med borgere og pårørende i de nuværende tre bofællesskaber under Center for Voksne med Særlige Behov.

 

Administrationen foreslår at den sidste af de 12 ekstra boliger tildeles en tidligere Ballerupborger i et udenbys tilbud, som ønsker at flytte retur til Ballerup Kommune.

 

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 8. maj 2018 fik udvalget forelagt en oversigt over potentielle "Ballerupborgere", der ønskede at flytte retur til Ballerup Kommune.

 

Såfremt Social- og Sundhedsudvalget godkender indstillingen, vil administrationen arbejde videre med at pladsanvise den sidste af de 12 ekstra boliger til én af de syv potentielle borgere (se bilag).

 

På baggrund af endelig godkendelse fra Social- og Sundhedsudvalget vil administrationen gå videre med de næste faser af visitationsstrategien, der omhandler formel pladsanvisning, informationsmøder, fordeling af de enkelte boliger og en detaljeret indflytningsstrategi.

 

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager handicap- og psykiatrichef Vivi Lauritsen fra Center for Social og Sundhed under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Med sammenlægningen af de tre nuværende botilbud følger, at der skal hentes en driftsbesparelse på 1,50 mio. kr.  Denne driftsbesparelse er vedtaget med Budget 2016.


For at effektuere besparelsen på de 1,50 mio. kr. har administrationen udarbejdet et oplæg til driftsbevilling for Botilbuddet Bybjergvej, hvor besparelsen er regnet ind. Den samlede driftsbevilling bliver her udgjort af det nuværende driftsbudget samt et udvidet driftsbudget ved 12 ekstra pladser fratrukket den planlagte besparelse.

 

Driftsbudgettet for Botilbud Bybjergvej bliver således ca. 22.500.000 kr. mod et driftsbudget for de tre nuværende bofællesskaber på 15.200.000 kr. Dvs. en øget driftsudgift på ca. 7.200.000 kr. (se bilag).

 

Med en anvisning af 11 ud af de 12 ekstra boliger til hjemmeboende Ballerupborgere skal stort set hele den øgede driftsudgift findes via en øget driftsbevilling til området. Ved hjemtagelse af én borger fra et udenbys tilbud, vil udgiften på de 7.200.000 kr. kunne nedskrives med ca. 700.000 kr.

 

Pladsanvisningen til de 12 ekstra boliger på Botilbud Bybjergvej samt synergieffekten ved at etablere et fælles bo- og dagtilbud har også nogle afledte økonomiske effekter.

 

Seks af de 11 Ballerupborgere, der ønsker en plads på Botilbud Bybjergvej, har i dag et aflastningstilbud på Torvevej. Den samlede årlige udgift for de seks borgere er her 900.000 kr. Denne udgift bortfalder ved visitation til Bybjergvej, og skal derfor modregnes de 7.20 mio. kr.

 

Ved visitation til Bo- og dagtilbud Bybjergvej vil flere af de 11 Ballerupborgere også få deres dagtilbud i forbindelse med botilbuddet. Heraf følger en estimeret mindreudgift på transport til dagtilbud på samlet set ca. 330.000 kr. pr. år. Denne besparelse er dog indregnet i businesscasen for det samlede UCC-projekt, og kan derfor ikke modregnes.

 

Bo- og dagtilbud Bybjergvej adskiller sig fra de nuværende tre bofællesskabet ved at have væsentlig større servicearealer. Dette har betydning for udgifterne til drift – navnlig rengøring og vedligehold, hvorfor der nødvendigvis skal prioriteres flere midler.

 

Baseret på erfaringer fra Ballerup Kommunes øvrige botilbud anslår administrationen, at merudgiften til rengøring vil beløbe sig til 500.000 kr. årligt. Administrationen arbejder på et kvalificeret bud på udgifter til vedligehold.

 

Samlet set giver dette et estimat på merudgift til drift af Botilbud Bybjergvej på 6,10 mio. kr.

 

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 8. januar 2019 fremlægger administrationen et detaljeret drifts- og budgetforslag inkl. takstberegning for Bo- og dagtilbud Bybjergvej til godkendelse.


De økonomiske konsekvenser vil have halvårseffekt fra 2020.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Pladsanvisning af 11 hjemmeboende Ballerupborgere til Bo- og dagtilbud Bybjergvej i Skovlunde godkendes.
   
 2. Pladsanvisning af én Ballerupborger i udenbys tilbud godkendes.
   
 3. Der udarbejdes forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets samlede bevillingsrammer til finansiering af den endelige merudgift til drift af Botilbud Bybjergvej, som aktuelt er estimeret til 6,10 mio. kr. årligt godkendes.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 og 2 godkendes.

 

Indstillingens punkt 3: Social- og Sundhedsudvalget ønsker at den estimerede merudgift indgår i budgetforhandlingerne for budget 2020 og overslagsårene.

Dokumenter

Download samlet dokument

Download