Social- og Sundhedsudvalget

10.04.2018 kl. 13:00
Plejecenter Sønderhaven Søndergaards Alle 100, 2760 Måløv

Deltagere
 • Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Birgitte Dahl (O) - Deltog
 • Irene Jørgensen (A) - Deltog
 • Jack Nør (A) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Eva Borg (centerchef for Social og Sundhed) - Deltog

Åben dagsorden

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 30. januar 2018 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalgets møder afholdes på nogle af de institutioner, der ligger inden for udvalgets område. Det er aftalt, at dette møde afholdes på Plejecenter Sønderhaven, Søndergårds Allé 100, 2760 Måløv.

 

Som indledning til mødet vil der være en kort rundvisning med introduktion til aktiviteterne på Plejecenter Sønderhaven ved plejecenterleder Dorte Flindt Larsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Besøg på Plejecenter Sønderhaven tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

 1. Sundhedsprofil 2017
  Den nationale sundhedsprofil og den regionale sundhedsprofil er udkommet. Undersøgelsen gennemføres hvert fjerde år og er et vigtigt planlægningsredskab for den kommunale sundheds- og forebyggelsesindsats. Det generelle billede i undersøgelserne viser, at der på flere områder kan spores en mindre tendens blandt borgerne til at vælge den sunde livsstil til.

  Administrationen er i gang med at analysere undersøgelserne og vil på baggrund af dette vende tilbage med en grundigere gennemgang af sundhedsprofilerne samt forslag til konkrete fokuserede indsatser.

  Bilag
  5 bilag
   
 2. Risikobaseret tilsyn i den kommunale hjemmepleje.
  Ballerup Kommunes kommunale hjemmepleje har den 22. marts 2018 haft risikobaseret tilsyn udført af Styrelsen for Patientsikkerhed. Tilsynet mundede ud i ”karakteren” 1, beliggende i den øverste ende.

  Kategorierne for tilsynets vurdering er:
  0 - Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden
  1 - Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
  2 - Store problemer af betydning for patientsikkerheden
  3 - Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden.

  Karakteren 0 gives yderst sjældent, da man i udgangspunktet altid vil kunne finde noget, der kan gøres lidt bedre.

  Alt i alt havde tilsynet et godt indtryk af Hjemmeplejen og var positivt inspireret af organiseringen i fagteams, som de synes virkede som et godt udgangspunkt for udførslen af kerneopgaven. 
   
 3. Som et led i strategien med at give borgerne en direkte adgang til råd og vejledning, kortere forløb og her og nu hjælp slog FRONTEN dørene op den 3. april 2018 i lokaler på Parkvej 10 i Ballerup. FRONTEN er tidligere blevet omtalt som ”Ny Indgang”.  

  Det er muligt at komme fra gaden eller rette telefonisk henvendelse. Der er lavet aftaler med Borgertorvet om at henvise borgere, der henvender sig på rådhuset. Der er udsendt pressemeddelelse vedrørende åbningen og kommunikeret via ballerup.dk samt facebook.  

 

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. november 2017 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalget behandler fjerde og sidste opfølgning på deres ansvarsområder i "Aftale om budget 2017".

 

Baggrund

Forligspartierne Socialdemokratiet og Venstre bag "Aftale om budget 2017" godkendte i december 2016 udmøntningen af aftalen i form af en milepælsplan. Der bliver fulgt op på denne fire gange, hvoraf dette er den fjerde og sidste opfølgning.

 

Sagsfremstilling

Fagcentre og sekretariater har for fjerde og sidste gang foretaget en status på deres ansvarsområder i "Aftale om budget 2017". Opfølgningen på udmøntningen sker i form af smileys. Der gives en smiley på indsats og en på økonomi.

 

Smileys på indsats bliver givet på denne baggrund:

 • "Glad smiley" - milepælen er opfyldt.
 • "Mellemfornøjet smiley" - milepælen er ikke opfyldt, men det er forsat realistisk, at det samlede mål nås. Der kan fx være tale om en tidsforskydning.
 • "Sur smiley" - milepælen er ikke opfyldt, og det er ikke realistisk, at den opnås inden for perioden under de givne forudsætninger.

Smileys på økonomi bliver givet på denne baggrund:

 • "Glad smiley" - budgettet er overholdt/besparelsen er opnået.
 • "Sur smiley" - budgetter er ikke overholdet/besparelsen er ikke opnået.

Der er i fjerde og sidste opfølgning uddelt i alt 124 smileys, hvoraf de 98 er glade, 9 er mellemfornøjet og 17 er sure. På milepæle, der givet en mellemfornøjet eller sur smiley vil der være en kort status, der forklarer, hvorfor milepælen ikke er opnået, eller hvad den nuværende status er på milepælen. Efter denne fjerde og sidste opfølgning er det de ansvarlige fagcentre og sekretariaters eget ansvar at følge op på de milepæle, der har modtaget en sur eller mellemfornøjet smiley.

 

Denne fjerde og sidste opfølgning er tidligere behandlet i direktionen og på et budgetforhandlingsmøde imellem borgmesteren og gruppeformændene. Opfølgningen vil efterfølgende blive behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. Fjerde og sidste opfølgning på "Aftale om budget 2017" godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalgets regnskab for 2017 på udvalgets bevillingsrammer forelægges til behandling.

 

Det vedtagne budget på Social- og Sundhedsudvalgets rammer var 1.291,9 mio. kr.

 

Det seneste korrigerede budget på Social- og Sundhedsudvalgets rammer er 1.283,5 mio. kr.

 

Regnskabet for 2017 viser et forbrug på 1.277,3 mio. kr.

 

De planlagte overførsler fra 2017 til 2018 udgør samlet 6,6 mio. kr.

 

Resultatet for 2017 efter overførsler er således 1.283,9 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,4 mio. kr.

 

Baggrund

I henhold til styrelseslovens § 45 samt Økonomiudvalgets tidsplan for regnskabsafslutningen 2017 skal det enkelte fagudvalg behandle regnskabet. Behandlingen skal ske på aprilmøderne i 2018 inden det samlede årsregnskab forelægges til godkendelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Social- og Sundhedsudvalget har følgende rammer:

 

50.44 Førtidspension

50.52 Tilbud til ældre pensionister

50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

50.56 Sundhed og forebyggelse

50.58 Boligstøtte

50.59 Øvrige sociale formål.

 

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2017 på Social- og Sundhedsudvalgets bevillingsrammer viser et samlet merforbrug på 0,45 mio. kr. En række områder viser et mer- eller mindreforbrug.  

 

De væsentligste ændringer til regnskabsresultatet er:

 • Mindre udgift til personlige tillæg og køb af pladser (ramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister). 
 • Merudgifter som følge af tilgang af nye borgere og større udgifter til kendte borgere (ramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov).
 • Merudgifter til specialiserede genoptræning (ramme 50.56 Sundhed og forebyggelse). 

Inden for Social- og Sundhedsudvalgets bevillingsrammer er der følgende væsentlige udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

 • Et fortsat pres på ydelser på handicap- og psykiatriområdet (ramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov). 
 • Stigende udgifter til den specialiserede genoptræning (ramme 50.56 Sundhed og forebyggelse).

Opfølgning på korrigerende handlinger for 2017:

 • Fortsat tæt månedlig opfølgning af udgifterne på handicap- og psykiatriområdet. Områdets budget vil blive drøftet i en temasag, som er fremlagt, som et særskilt punkt på dette møde (ramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov).
 • Fokus på om udviklingen i udgifter til den specialiserede genoptræning vil fortsætte i 2018.

Oversigt over budget samt regnskabsresultat fordelt på de enkelte bevillingsrammer:

 

Bevillingsramme
(i 1.000 kr. netto)
 Vedtaget
budget
2017

(1)
 

Korrigeret
budget

2017

(2)

 
Regnskab
2017

(3)
 

Overført til

budget
2018

(4)

 Resultat
2017 efter
overførsler

(3)+(4)=(5)
           

50.44

Førtidspension

 216.681 216.315 216.725 0 216.725
           

50.52

Tilbud til ældre

pensionister

 457.809 459.079 454.198 1.997 456.195
           

50.54

Tilbud til voksne

med særlige

behov

 245.940* 261.093* 261.210 2.420 263.630

 

          

50.56

Sundhed og

forebyggelse

 306.671 284.627 282.778 2.226 285.004
           

50.58

Boligstøtte

 63.749 61.200 61.507 0 61.507
           

50.59

Øvrige sociale

formål

 1.063 1.175 871 0 871
           
I alt 1.291.913 1.283.489 1.277.289 6.643 1.283.932

 

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 27. november 2017 (tredje budgetopfølgning).

 

* Der er i 2017 blevet givet tillægsbevillinger til ramme 50.54 på i alt 15 mio. kr., hvoraf 4 mio. kr. vedr. overførsler af overskud fra 2016. De resterende 11 mio. kr. dækkede et merforbrug på rammen. Tillægsbevillingen blev delvis finansieret ved besparelser/omplaceringer fra øvrige rammer under Social- og Sundhedsudvalget på 7 mio. kr.

    

 

50.44 Førtidspension:

Det samlede regnskabsresultat viser et merforbrug på 0,4 mio. kr., som kan henføres til, at flere personer end forventet har fået førtidspension.

 

50.52 Tilbud til ældre pensionister:

Det samlede regnskabsresultat efter overførsler viser en mindreudgift på 2,9 mio. kr., som kan henføres til, at udbetalingen af personlige tillæg samt færre køb af plejepladser end forventet.

 

50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Det samlede regnskabsresultat efter overførsler viser en merudgift på 2,5 mio. kr., som kan henføres en tilgang af nye borgere, som har brug for tilbud, og at flere af de nuværende borgere, som får et tilbud, er blevet dyrere.  

 

50.56 Sundhed og forebyggelse

Det samlede regnskabsresultat efter overførsler viser en merudgift på 0,4 mio. kr., som kan henføres til merudgifter på til den specialiserede genoptræning på 0,9 mio. kr., men som delvis bliver kompenserede ved besparelser på øvrige områder på rammen.  

 

50.58 Boligstøtte

Det samlede regnskabsresultat viser en merudgift på 0,3 mio. kr., som kan henføres til, at efterreguleringen af boligstøtten blev mindre end forventet.

 

50.59 Øvrige Sociale formål

Det samlede regnskabsresultat viser en mindreudgift på 0,3 mio. kr., som kan henføres til, at der er brugt færre midler til støtte til frivillige.      

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Regnskab 2017 for Social- og Sundhedsudvalgets bevillingsrammer viser et samlet forbrug på 1.277,3 mio. kr. Overførsler og udskudte leverancer udgør i alt 6,6 mio. kr., som søges overført til 2018. Udvalgets bevillingsrammer udviser et reelt merforbrug 0,4 mio. kr.

 

I forbindelse med første budgetopfølgning i 2018 vil der være særligt fokus på de områder, hvor der har været et mer-/mindreforbrug samt behov for tillægsbevillinger i 2017.

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Mål- og rammebeskrivelser for årsregnskab 2017 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede mål- og rammebeskrivelser til årsregnskab 2017, der forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Første budgetopfølgning for 2018 og første opfølgning på "Aftale om budget 2018" for Social- og Sundhedsudvalget godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2018, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Første budgetopfølgning for 2018 viser en samlet ændring ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 på 7,489 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets rammer i forhold til det korrigerede budget for 2018.

 

Af den samlede ændring ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 vedrører 7,989 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og -0,500 mio. kr. udgifter udenfor servicerammen.

 

Den samlede ændring skyldes:

 • Et merforbrug på Social- og Sundhedsudvalgets bevillingsrammer på 2,000 mio. kr.
 • Den seneste demografiske prognose er indarbejdet med -0,008 mio. kr. Er beskrevet under "Sagsfremstilling".
 • Opfølgningen viser en forøgelse i Social- og Sundhedsudvalgets samlede bevillingsrammer på 5,497 mio. kr. grundet omplaceringer til og fra andre fagudvalg.

Derudover er der overførsler fra 2017 til 2018 på udvalgets bevillingsrammer på i alt 6,092 mio. kr. i 2018, hvilket giver en samlet ændring på udvalgets bevillingsrammer på 13,581 mio. kr.

 

Baggrund

I henhold til "Tidsplan for budgetlægningen 2019, omstillingsarbejdet 2019, budgetopfølgningen 2018 og regnskabsaflæggelsen 2017" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2018 tre gange årligt og "Aftale om budget 2018" fire gange årligt.

 

Social- og Sundhedsudvalget har følgende bevillingsrammer:

 

50.52 Tilbud til ældre pensionister

50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

50.56 Sundhed og forebyggelse

50.58 Boligstøtte.

 

Jf. styrelsesvedtægten overgår de tidligere rammer under Social- og Sundhedsudvalget: Ramme 50.44 "Førtidspension" og 50.59 "Øvrige Sociale formål" til henholdsvis Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Første budgetopfølgning på driftsbudgettet for Social- og Sundhedsudvalget bygger på ændringer siden tredje budgetopfølgning 2017. Budgetopfølgningen skal også ses med baggrund i Økonomiudvalgets beslutning den 13. marts 2018, punkt 43, om reduktion på servicerammeforbruget i 2018.

 

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab for Social- og Sundhedsudvalgets bevillingsrammer ved første opfølgning på budgettet for 2018 viser en samlet ændring på 7,489 mio. kr. ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 i forhold til det korrigerede budget for 2018. For budgetårene 2019-2022 vil den samlede ændring være 7,856 mio. kr. i 2019, 1,624 mio. kr. i 2021, 3,262 mio. kr. i 2021 stigende til 20,549 mio. kr. i 2022.

 

Ændringerne har baggrund i følgende forhold:

 

Reduktion af kontrakter (Aftale om budget 2018, punkt 8.08)

I første budgetopfølgning 2018 er besparelsen fra "Aftale om budget 2018" vedrørende reduktion af kontrakter (8.08) indarbejdet. Besparelsen på samlet 6,0 mio. kr. fra 2019 og frem, er fordelt efter budgetandele på kontraktbærende områder. På Social- og Sundhedsudvalgets område udgør besparelsen i alt 2,119 mio. kr. i 2019 voksende til 2,240 mio. kr. i 2022.  

 

Tilbageførelse af besparelser vedrørende UCC-ejendommen - samling af bofællesskaber mv. (50.54)

I forbindelse med budgetaftalen for 2016 og 2017 blev der indregnet driftsbesparelser under forudsætning af, at eksisterende bofællesskaber kunne samles i nyt byggeri i løbet af 2018. Da byggeriet først forventes færdigt ved årsskiftet 2019-2020 - betyder det, at de indregnede driftsbesparelser ikke kan realiseres i 2018 og 2019. Der skal i alt tilbageføres 3,700 mio. kr. i 2018 og 6,050 mio. kr. i 2019.    

 

Ændringer som følge af ny demografiprognose på ældreområdet og overholdelse af plejeboligkapaciteten (50.52)

Det er velkendt, at der bliver flere ældre. Den seneste befolkningsprognose nedjusterer imidlertid antallet af ældre i forhold til tidligere prognoser, og væksten forventes mere afdæmpet end tidligere antaget. Det betyder, at der kan ske en mindre nedjustering af budgettet til hjemme- og sygeplejen fra -0,008 mio. kr. i 2018 til  -0,938 mio. kr. i 2022. Til gengæld er der behov for at forøge plejeboligkapaciteten fra 2021, hvis plejeboliggarantien skal overholdes. Med 3 boliger i 2021 til 35 boliger i 2022. I alt øgede udgifter for 1,680 mio. kr. i 2021 stigende til 19,600 mio. kr. i 2022.

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering (50.56)

Der er på nuværende tidspunkt stor usikkerhed om regnskabsresultatet for den aktivitetsbestemte medfinansiering (betaling for ophold på hospitalerne mv.) Årsprognosen kun kan baseres på en måned, der er indført ny afregningsmetode og efterreguleringen vedrørende 2017 er ikke faldet på plads. Det vil være muligt ved anden budgetopfølgning at få et bedre skøn.

 

Specialiserede genoptræning (50.56)

Regnskabet for 2017 viste en stigning i udgifter til den specialiserede genoptræning. På nuværende tidspunkt forventes budgettet at holde, men det er med stor usikkerhed, da evt. tilgang af nye borgere ikke kendes endnu. Området bliver nøje fulgt.    

 

Udfordringer fremover

 

Myndighedsrammen (50.54)

Der er fortsat et stort pres på myndighedsrammen. Siden sommeren 2017 har der været en tilgang af borgere til døgntilbud og stigende priser på tilbuddene, som samlet set betyder et forventet merforbrug på 30,096 mio. kr. i 2018.  En ændret udvikling på området ville i 2019 betyde et merforbrug på 37,555 mio. kr. stigende til 52,328 kr. i 2022. I Center for Social og Sundhed arbejdes der med at begrænse udgiftsvæksten inden for handicap- og psykiatriområdet. Tiltag som både har en kort og en langsigtet effekt. Der er på dette møde forelagt en særskilt temasag vedrørende udfordringerne og yderligere forslag til tiltag på området. 

 

Der vil på de øvrige områder under Social- og Sundhedsudvalget blive undersøgt om der er mulighed for modgående foranstaltninger. Eventuelle modgående foranstaltning vil blive medtaget i forbindelse med anden budgetopfølgning.   

 

Status på omstillingsarbejdet

Målsætningen for omstillingsarbejdet om at nedbringe budgettet med 39,4 mio. kr. plus 25 pct. i råderum svarende til ca. 50 mio. kr. er fordelt på hvert udvalg med det formål at sikre fokus på fremdrift i forhold til det samlede mål. For at sikre, at omstillingsarbejdet ses i forhold til den økonomiske udvikling i kommunen, skal omstillingsarbejdet koordineres med de tre årlige budgetopfølgninger. Udvalget skal derfor aktivt tage stilling til måltallet, når budgetopfølgningen udarbejdes for at få en politisk prioritering af, om et eventuelt mindreforbrug kan benyttes til at imødegå måltallet. Udvalgets seneste status (pr. marts 2018) for omstillingsarbejdet fremgår af bilaget ”Status for omstillingsarbejdet ved første budgetopfølgning 2018”.

 

Opfølgning på Aftale om budget 2018

Endvidere forelægges første opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Social- og Sundhedsudvalgets område til orientering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område

 

 

 

 

 

 

Bevillings-

ramme

(mio. kr.)

 

 

 

 

 

 

Vedtaget

budget

2018

 

 

 

 

 

Senest

korrigerede

budget pr.

27-11-2017

 

 

 

 

 

 

Mer-/

mindre-

forbrug

 

 

 

 

 

 

 

Demografi-

prognose

 

 

 

 

 

 

Om-

place-

ringer

 

 

 

 

 

Over-

førsler

fra 2017

til 2018

 

Forslag

til nyt

budget pr.

30-04-2018

inkl. over-

førsler

fra 2017

til 2018

               

50.52

Tilbud til

ældre

pensio-

nister

 468,672 469,506 -0,500 -0,008 0,250 1,997 471,245
               

50.54

Tilbud til

voksne

med

særlige

behov

 249,820 249,979 2,500 0 4,887 1,869 259,235
               

50.56

Sundhed

og fore-

byggelse

 304,893 304,432 0 0 0,360 2,226 307,018
               

50.58

Bolig-

støtte

 62,504 62,017 0 0 0 0 62,017
               

 

              
               
I alt 1.085,889 1.085,934 2,000 -0,008 5,497 6,092 1.099,515

 

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

 

Første budgetopfølgning 2018 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2019-2022 på Social- og Sundhedsudvalgets område

 

Bevillingsramme

(mio. kr. netto)

 2019 2020 2021 2022
         

50.52

Tilbud til ældre

pensionister

 -1,133 -1,234 0,419 17,509
         

50.54

Tilbud til voksne med

særlige behov

 9,003 2,930 2,922 2,994
         

50.56

Sundhed og forebyggelse

 -0,014 -0,072 -0,079 -0,082
         

50.58

Boligstøtte

 0 0 0 0,128
         
I alt 7,856 1,624 3,262 20,549

 

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

 

Ballerup Kommune arbejder ud fra en budgetmæssig forudsætning om, at de samlede overførsler fra foregående regnskabsår for Ballerup Kommune, der føres ind i budgetåret, svarer til de overførsler, der også føres ud af budgetåret. Dette forudsættes for at holde overførslerne likviditetsmæssigt og servicerammemæssigt neutrale i løbet af budgetåret.

Bilag

7 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Første budgetopfølgnings ændring på 13,581 mio. kr. inkl. overførsler for Social- og Sundhedsudvalget godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2018, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
   
 2. Første opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Social- og Sundhedsudvalgets område tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 30. januar 2018 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Handicap & Psykiatri i Center for Social og Sundhed består af en myndighedsfunktion og seks decentrale institutioner indenfor handicap- og psykiatriområdet. Nogle af institutionerne på handicapområdet samt på misbrugsområdet har regions- eller landsdelsdækkende funktioner.

 

Der lægges op til en drøftelse af området både i forhold til faglige indsatser og udviklingstiltag og i forhold til de økonomiske udfordringer i myndighedsfunktionen. 

 

Baggrund

I forbindelse med introduktion af Social- og Sundhedsudvalgets medlemmer til udvalgets ansvarsområder præsenteres Det specialiserede voksenområde - handicap- og psykiatriområdet.

 

Sagsfremstilling

Der vil i fremstillingen blive givet et overblik over det samlede område indenfor følgende overskrifter:

 • Kort gennemgang af de tilbud og områder der kendetegner Handicap & Psykiatri og serviceloven
 • Strategier og udviklingstiltag - herunder og målsætninger
 • Udfordringer og tiltag

Emnet udfordringer og tiltag har tæt sammenhæng til dagsordenspunktet Udgiftsudviklingen på det specialiserede voksenområde, som udvalget ligeledes har til behandling på indeværende møde.

 

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager handicap- og psykiatrichef Vivi Lauritsen fra Center for Social og Sundhed under behandlingen af sagen med en præsentation af området.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Introduktionen til det specialiserede voksenområde, Handicap & Psykiatri tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 13. marts 2018 Punkt 43

Indhold

Sammendrag

På baggrund af udviklingen i 2017 og forventningerne til 2018 er der på det specialiserede voksenområdet vurderet et merforbrug på ca. 30 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget får på mødet ligeledes præsenteret årsager til merforbruget og de administrative forslag til, hvordan der kan arbejdes med en opbremsning i udgiftsudviklingen på kort og længere sigt.

 

Baggrund

På Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2018 blev årsagerne til det forventede merforbrug på det specialiserede voksenområdet fremlagt, idet det er administrationens vurdering at de økonomiske konsekvenser i 2018 ikke kan løses alene inden for Social- og Sundhedsudvalgets område. Der blev således på Økonomiudvalget truffet beslutning om iværksættelse af en række fælles og tværgående tiltag for at sikre den nødvendige opbremsning på servicerammen i 2018.  

 

Sagsfremstilling

Det specialiserede voksenområde har gennem flere år været præget af et stigende udgiftspres. Der har løbende været gennemført en række tiltag med henblik på at sikre en udgiftsopbremsning, som også i nogen grad er lykkedes fx ved hjemtagning af borgere fra midlertidigt botilbud til egen bolig med støtte, omlægning af individuel støttekontaktpersonordninger til gruppeforløb, revisitation og tættere opfølgning på borgere med henblik på at få tilpasset indsats og pris i takt med borgers udvikling.
 

Den seneste periodes udvikling, særlig anden halvår af 2017, har imidlertid vist en yderligere tilgang af nye borgere med behov for botilbud, og blandt vores allerede kendte borgere et behov for mere indgríbende og dermed dyrere tilbud. Samtidig med dette kan der ses en stigning i priserne på tilbuddene, såvel blandt de kommunale, som privat drevne.
 

Samlet set betyder det at det specialiserede område har en udgiftsudvikling, som betyder at de hidtil anvendte strategier og indsatser for at styre udgiftsudviklingen ikke længere er tilstrækkelige. Derfor skal der findes nye tilgange og løsninger, der kan bidrage til at vende udgiftsudviklingen og sikre en mere stabil økonomisk udvikling på området.

 

På baggrund af præsentationen drøftes den økonomiske udvikling på voksenhandicapområdet, samt de mulige forslag til løsning. Der vil på næste udvalgsmøde i maj 2018 blive fremlagt en sag med henblik på beslutning af løsningsforslag.

 

Præsentationen, der også er fremlagt for Økonomiudvalget, er vedhæftet som bilag, samt en oversigt med budget og regnskabstal for det specialiserede voksenområde gennem de sidste seks år.

 

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager handicap- og psykiatrichef Vivi Lauritsen fra Center for Social og Sundhed under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Direktør Mette Vaaben Mortensen indstiller, at

 1. Udgiftsudviklingen på det specialiserede voksenområde tages til efterretning.
   
 2. Det godkendes, at administrationen arbejder videre med indhold og konsekvenser af forslagene til opbremsning af udgiftsudviklingen med henblik på politisk behandling på det kommende udvalgsmøde.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Social- og Sundhedsudvalget ønsker på udvalgsmøderne en månedlig status på området.

 

Ali Abassi (Ø) ønsker sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen, jævnfør § 23.


Indhold

Sammendrag

Der er pr. 1. januar 2018 sket en revision af serviceloven, som medfører en række ændringer i forhold til tidligere lovgivning. I bilaget er disse ændringer fremstillet i et skema og der lægges op til en drøftelse af de konsekvenser revisionens "kan"-bestemmelser medfører på det samlede myndighedsområde. Lovens nye og ændrede "skal" bestemmelser er implementeret, herunder ændringen der består i at kunne arbejde med forebyggende indsatser.

 

Baggrund

Revision af serviceloven skal ses i lyset af et mere arbejdsmarkedrettet fokus i den sociale indsats. Der er tale om, at indsatserne i forhold til serviceloven skal have et mere markant rehabiliterende og selvforsørgende sigte, hvorfor serviceloven fremover skal fungere som understøttende til øvrig lovgivning - herunder arbejdsmarkedslovgivning.

 

Sagsfremstilling

Hjælpemiddelområdet

De nye "kan"-bestemmelser på hjælpemiddelområdet er uddybende kommenteret fra side 8 i vedlagte bilag. Hjælpemidler og Visitation anbefaler ikke at indføre tro og love erklæring, da det medfører forlænget sagsbehandlingstid og øget oplevet bureaukrati fra borgerens side:

 • § 113a - ny "kan"-bestemmelse vedrørende tro og love erklæring ved genbevillinger:

For Ballerup Kommune vil der ikke ske en forenkling ved indførelse af § 113a, da Hjælpemiddelteamet allerede praktisere hurtig sagsbehandling ved enkle og entydige sager. Vi skønner, at yderligere anvendelse af tro og love erklæring vil forlænge sagsbehandlingen væsentligt, idet der skal indhentes underskrevet dokumentation.

 • Bekendtgørelsen § 4, stk. 1 - ny "kan"-bestemmelse vedrørende tro og love erklæring ved reparationer af hjælpemidler:

Ballerup Kommune har allerede fastsatte kriterier for hvilke reparationer kommunen skal udføre for borgerne, og hvad der kategoriseres som borgers egne vedligeholdelses- og driftsudgifter. Tilbagemeldinger fra servicemedarbejderne på Hjælpemiddeldepotet er, at nuværende praksis fungerer, og at borgerne oplever sig hurtigt afhjulpet på kommunens hjælpemiddeldepot, når deres visiterede hjælpemiddel går i stykker. Brug af tro og love erklæring vil ikke ændre praksis på dette.

 

Det specialiserede voksenområde (dvs. borgere med et handicap, psykiske- og eller sociale udfordringer)

Den nye "kan"-bestemmelse § 82a-d i serviceloven giver mulighed for at arbejde med forebyggende indsatser, der ikke omfatter tilkendelse af en indsats, men et kort borgerforløb. Indsatserne ses varetaget ved etableringen af FRONTEN i relation til sammenlægning af Socialpsykiatrien og Rusmiddelcenter Brydehuset med ikrafttræden den 1. april 2018. Lovgivningen giver altså kommunen mulighed for at arbejde med indsatser der kan modgå tilgangen af borgere, der efterspørger socialpædagogisk støtte efter § 85 i serviceloven. 
 

Et kort borgerforløb kan være:

 1. Tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte (§ 82a)
 2. Tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (§ 82b)
 3. Tilbud om oprettelse af sociale akuttilbud til borger med nedsat psykisk funktionsevne (§ 82c)
 4. Mulighed for at der kan etableres samarbejde med frivillige omkring gruppebaseret- og individuel socialpædagogisk hjælp og støtte efter dette kapitel (§ 82d)

Den nye "kan"-bestemmelse vedrørende tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier giver muligheden for at beboere på botilbud igen kan tilkøbe kendte medarbejdere til ferier, omend det kræver en god økonomi. Der lægges en selvstændig sag op til politiske beslutning vedrørende denne ændring.

 

Sagen sendes til høring i Handicaprådet den 18. april 2018 og i Seniorrådet den 24. april 2018. Såfremt der er høringssvar fra rådene forelægges sagen igen i Social- og Sundhedsudvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. "Kan"-bestemmelserne på hjælpemiddelområdet ikke tages i anvendelse, da Ballerup Kommune i forvejen har et serviceniveau, der dækker det behov, som borgerne efterspørger.
   
 2. "Kan"-bestemmelserne på det specialiserede voksenområde tages i anvendelse.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Sagen fremlægger forslag til kvalitetsstandard for tildeling af pædagogisk hjælp, omsorg og støtte – bostøtte, også i daglig tale benævnt som støttekontaktperson, svarende til servicelovens § 85. I kvalitetsstandarden lægges der vægt på en fleksibel og individuel tilgang til bevillingerne for at sikre større sammenhæng mellem bevillingsrammen og de borgere, der modtager støtte. Standarderne vil afspejle en større hensyntagen til borgerens behov for fleksibilitet i støtten og inddragelse i hele processen. Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til en godkendelse af standarden.

 

Baggrund

Der har gennem de sidste år været identificeret et øget behov for den type mere fleksible indsatser men samtidig været en arbejdsgang i tildeling og tilbuddenes udførsel af opgaven, der har bygget på traditionelle myndighedsafgørelser og bevillinger - herunder timefastsættelse med 1:1 støtte i hjemmet. Der er sket en udvikling i retning af flere og flere bevillinger til gruppeforløb, dog stadig med en ugentlig tildeling af timer. Der har ikke tidligere været politisk godkendte kvalitetsstandarder på dette lovområde.
 

Hele det sociale arbejde med modtagerne af denne type ydelser har stået/står overfor et paradigmeskift, hvor retningen mod egen mestring, ansvar og tilknytning til uddannelse og job er kommet i højsæde gennem en mere rehabiliterende tilgang til indsatserne og dermed også ophør af indsats/bevilling, når effekten/progressionen er opnået. Det begrunder, at der arbejdes med en justering af hidtidig praksis, fleksibilitet i timetallet og traditioner på området.

 

Sagsfremstilling

Der er i administrationen udarbejdet kvalitetsstandarder for området, som imødegår udviklingen og den nye retning indenfor de sociale indsatser for mennesker, der har behov for kortere eller længerevarende støtte indenfor § 85-området.
 

Kvalitetsstandarderne lægger sig op af den gældende lovgivning, og udmøntningen vil blive foretaget med udgangspunkt i princippet om mindst indgribende foranstaltning til borgeren og med mulighed for at bevæge sig ned af indsatstrappen og dermed hen mod en mindre indgribende indsats og større mestring af eget liv - livsduelighed. 

 

Kvalitetsstandarden udformes således, at der kan arbejdes med differentierede timer baseret på månedsbasis, idet det giver muligheden for at koncentrere indsatser i nogle perioder og udligne i andre. Det vurderes, at være mere fordelagtigt for alle parter, fordi der i de nuværende afgørelser anvendes ugentlige timetal i bevillingen og både borger, myndighed og udfører oplever sig meget fastlåste deraf. Den mere fleksible tildeling åbner også muligheden for at skrue op og ned i støtten og dermed afprøve borgerens egen mestringsevne med det fornødne sikkerhedsnet, der ligger i den samlede bevilling. Kvalitetsstandarden er kan ses som bilag.

 

Der lægges op til en inddeling i fire niveauer af støtte:

 

Letsvarende til mellem 2 og 6 timers støtte pr. måned (0,5-1,5 timer pr. uge)
Moderatsvarende til mellem 6 og 15 timers støtte pr. måned (1,5-3,75 timer pr. uge)
Omfattende:svarende til mellem 15 og 26 timers støtte pr. måned (3,75-6,5 timer pr. uge) 
Massivsvarende til mellem 26 og 40 timers støtte pr. måned (6,5-10 timer pr. uge).

 

I særlige tilfælde kan der bevilges mere end 40 timer pr. måned. Det kan være i tilfælde, hvor borgeren ville være i målgruppe til et botilbud, men forbliver i egen bolig.

 

Kvalitetsstandarden indebærer ikke serviceændringer i forhold til den eksisterende praksis. Standarden sikrer borgeren adgang til en fælles og kendt ramme og grundlag for hvordan disse ydelser bruges i samarbejde med borger.
 

Kvalitetsstandarden er udarbejdet i et borgervenligt sprogbrug og følger rammerne for de øvrige kvalitetsstandarder i Center for Social og Sundhed.

 

Kvalitetsstandarden sendes til høring i Handicaprådet den 18. april 2018 og i Seniorrådet den 24. april 2018. Såfremt der er høringssvar fra rådene forelægges sagen igen i Social- og Sundhedsudvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Kvalitetsstandarder for § 85 i serviceloven godkendes.
   
 2. Der sker opfølgning anden kvartal 2019 som en årlig tilbagevendende praksis.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Lovgivningen på socialområdet, lov om social service, åbner nu en mulighed for, at borgere med betydelig nedsat funktionsevne, for egne midler igen kan tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse under ferie fra det botilbud, hvor de bor, således at de kan tage på ferie med de medarbejdere, de kender. Muligheden for at anvende tilkøbsordningen vil afhænge af den enkelte beboers økonomi/formue, da beboeren skal afholde alle udgifter.
 

Sagen forelægges, således at Kommunalbestyrelsen kan tage beslutning om, om Ballerup Kommune skal tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse, der ligger ud over det, der er bevilget i botilbuddet under ferie til beboere i botilbud, og at den enkelte leder at botilbuddet gives bemyndigelse til at varetage de driftsmæssige opgaver og beslutninger omkring udmøntningen af loven i praksis.

 

Sagen forelægges til godkendelse.

 

Baggrund

Ballerup Kommune yder allerede socialpædagogisk ledsagelse på fem dages ferie (fire overnatninger) i Danmark om året, for beboere i botilbuddene. Serviceniveauet gælder alle Ballerup Kommunes botilbud på handicap- og psykiatriområdet og er gældende med virkning fra 2017. Tidligere kunne der tilkøbes ledsagelse for egne midler blandt tilbuddenes kendte medarbejdere, hvilket en del borgere gjorde. Dette blev imidlertid ændret ved lov og der er derfor flere borgere, der længe har efterspurgt, at den mulighed vendte tilbage.
 

Beboerne betaler i den nuværende og vedblivende ordning egne udgifter i forbindelse med ferien, botilbuddet betaler udgifter til medarbejdernes løn.

 

Den nye mulighed i lovgivningen vil være gældende for alle borgere med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, men målrettes beboere med økonomisk mulighed for at betale for alle udgifter forbundet med ferien.

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af lovgivningen, at der er tale om en "kan" bestemmelse, hvor det er op til den enkelte kommune, om man ønsker at benytte denne mulighed. Administrationen indstiller til, at det bliver muligt for beboere på kommunes botilbud at anvende den nye lovhjemmel.

 

Det fremgår ligeledes, at ferien skal kunne gennemføres medarbejdermæssigt forsvarligt. Det betyder, at der fra botilbuddenes side i situationer kan stilles krav om tilkøb af ledsagelse fra to eller flere medarbejdere, hvis dette vurderes nødvendigt for, at ferien kan gennemføres på faglig og sikkerhedsmæssigt forsvarlig vis. Det betyder også, at der skal være tilstrækkelig personale tilbage på tilbuddet til at kunne levere den hjælp, som de tilbageblevne beboere har krav på. Konsekvensen af dette er, at der i nogle situationer vil kunne opleves forskellige vilkår for beboerne, idet de ikke kan stille krav om at komme på ferie, selvom beboeren har de økonomiske midler hertil. Der kan fx være tale om særlige perioder på året, særlige spidsbelastninger eller særlig efterspørgsel på rette medarbejderkompetencer. Disse driftsmæssige overvejelser tages af den overordnede ledelse på botilbuddet.

 • Målgruppen er beboere med en betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Det betyder, at beboere, der alene har en fysisk funktionsnedsættelse ikke kan gøre brug af lovens tilkøbsmuligheder.
 • Beboeren skal selv ønske tilkøbet af den socialpædagogiske ledsagelse til ferien. Ønsket kan tilkendegives både verbalt, nonverbalt eller gennem adfærd i øvrigt. 
 • Ferien skal indeholde mindst en overnatning.
 • Ferien kan finde sted her i landet eller i udlandet. Ferien skal kunne gennemføres medarbejdermæssig forsvarlig. Det betyder, at der kan stilles krav om tilkøb af ledsagelse fra to eller flere medarbejdere, hvis dette vurderes nødvendigt for, at ferien kan gennemføres på forsvarlig vis. Det betyder også, at der skal være et tilstrækkelig antal medarbejdere tilbage på tilbuddet til at kunne levere den hjælp, som de øvrige beboere i botilbuddet har krav på.
 • Medarbejderne skal være ansat i botilbuddet og være dækket af de normale løn- og ansættelsesvilkår, herunder arbejdsgiverforsikring, under ferien.
 • Beboeren skal dække udgifter som fx løn inkl. pensionsbidrag mv. Derudover udgifter til rejseomkostninger, herunder transport, leje af bolig, entrebilletter, kost, rengøring, evt. udstyr og forsikringer mv., samt indirekte omkostninger som fx administration.

Ballerup Kommune vil således ikke få udgifter i forbindelse med tilbuddet om muligheden for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie. Der skal modregnes væsentlige, identificerbare besparelser i fx medarbejderressourcer og kost mv. på tilbuddet i den periode, hvor beboeren ikke opholder sig på tilbuddet. Der skal være fuld gennemsigtighed i beregningerne og de data, der indgår heri. Er flere beboere på ferie sammen, deles de om omkostningerne for tilkøbet af ledsagelsen. Indtægter og udgifter til tilkøbet af ledsagelsen skal være adskilt fra tilbuddets driftsindtægter og udgifter efter serviceloven.

 

Eksempel på budget for ferie:

 

Lønudgift for 1 medarbejder i 8 dage

inkl. lørdag-søndag

20.000 kr.
Udgift til rejsen 10.000 kr. x 220.000 kr.
I alt40.000 kr.

 

Hertil kommer udgifter til entré mv., og der skal fratrækkes udgifter, som spares i botilbuddet.
 

Der er en forventning om, at enkelte beboere ønsker at gøre brug af denne nye mulighed for individuelle ferieture, men mange vil blive begrænset på grund af deres personlige økonomi.

 

Beboeren har ikke klageadgang i forhold til denne "kan"-bestemmelse i serviceloven. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Det godkendes, at beboere på Ballerup Kommunes botilbud inden for handicapområdet, med denne nye lov, gives mulighed for at kunne tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til ferie.
   
 2. Det godkendes, at den enkelte leder på Ballerup Kommunes botilbud inden for handicapområdet kan træffe beslutning om, at ønsket om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse kan imødekommes, under hensyntagen til driften af det pågældende botilbud.

 

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Lejemålet på Knastebakken 201 overgår til det private Bo- og behandlingssted Måløvgård fra Rusmiddelcenter Brydehuset og målgruppen ændres derved til unge mennesker med psykiske vanskeligheder.

 

Bo- og behandlingssted Måløvgårds ledelse og bestyrelse er i gang med de indledende processer, og administrationen ønsker med denne sag at bibringe Social- og Sundhedsudvalgets indsigt i denne proces.

 

I sagen lægges der op til, at udvalget godkender ny målgruppe på Knastebakken.

 

Baggrund

Lejemålet på Knastebakken 201 har været en del af tilbudsviften i Rusmiddelcenter Brydehuset og fungeret som udslusning for borgere efter et ophold med misbrugsbehandling. Ballerup Kommune står som lejer og huslejen er blevet betalt af Rusmiddelcenter Brydehuset. Rusmiddelcenter Brydehuset har ikke i samme grad som tidligere behov for tilbuddet. Der har ikke været efterspørgsel på tilbuddet og dermed har lejemålet i flere perioder været beboet af kun en enkelt beboer eller slet ingen. Tilbuddet har været drevet som et midlertidig botilbud efter § 107 i serviceloven og den konstruktion indebærer, at beboerne ikke skal betale husleje, men visiteres til tilbuddet. Dette understøtter ikke Brydehusets intentioner om udslusning til ordinære livsbetingelser og med minimal medarbejderstøtte. Der har derfor ikke været baggrund for at arbejde sammen med socialtilsynet om fremtidig anvendelse af lejemålet jf. afrapportering til Social- og Sundhedsudvalget den 5. april 2016, punkt 15 vedrørende socialtilsynets besøg på Brydehuset.
 

Knastebakken ligger i fin afstand af Bo-og behandlingssted Måløvgård og her kan man både i ledelse og bestyrelse se store fordele i at drive et tilbud, der kan fungere som en trædesten på vejen mod egen bolig efter endt behandlingsophold.

Initiativet understøtter den vedtagne strategi for det specialiserede voksenområde med fokus på det mindst indgribende tiltag overfor borgeren og et trin ned at indsatstrappen.

 

Sagsfremstilling

Bo-og behandlingssted Måløvgård er meget interesseret i at overtage Knastebakken 201, da tilbuddet i længere tid, har været på udkig efter et sted, der kan fungere som en mere glidende overgang til egen lejlighed for stedets beboere. Det mærkes også i Visitationsudvalget under Handicap & Psykiatri, at der er behov for den slags mellemstation for de unge mennesker, der er på vej mod at mestre eget liv bedre og mere selvstændigt.

 

Bo- og behandlingssted Måløvgård har mulighed for at drive stedet, og der er identificeret et behov for et tilbud, der fungerer som en overgangsbolig for de unge mennesker, der er på vej i egen bolig, og som ikke længere har behov for at være på et døgnbemandet tilbud.

 

Formålet med det oprindelige midlertidige ophold på Bo- og behandlingssted Måløvgård er, at de unge skal afklare, i samarbejde med personalet, hvilke behov, ønsker og ressourcer de har, i forhold til boform, uddannelse og arbejde, som konkret igangsættes og afprøves i et samarbejde med jobcenteret.

 

Når de unge efter endt behandling flytter fra Bo- og behandlingssted Måløvgård og til egen lejlighed, kan det være en brat og til tider skræmmende overgang fra den ene dag, at være i et fællesskab med 11 andre beboere og medarbejdere, til den anden dag at bo alene i en lejlighed, også selv om den unge nok så meget har forberedt sig mentalt på at skulle bo alene. Her kan Knastebakken blive en mere glidende og naturlig overgang for den unge i skridtet væk fra Bo-og behandlingsstedet Måløvgård og hen mod egen lejlighed.

 

De foreløbige tanker er, at der skal bo op til tre unge ad gangen, som til daglig danner et "mini" Bo- og behandlingssted Måløvgård, med de strukturer, normer og kulturer, som danner rammen om Bo- og behandlingssted Måløvgårds dagligdag. Det betyder bl.a., at de har ansvaret for i fællesskab at stå for den daglige husholdning og rengøring, og hvad dertil hører. Der tilknyttes en fast medarbejder til Knastebakken, som har den daglige kontakt og støtter de unge i deres videre proces. Desuden kan den unge, i nødstilfælde, kontakte den sovende nattevagt på Bo-og behandlingssted Måløvgård og personalet, der er på arbejde i weekenderne.

 

Den unge tilbydes ligeledes psykologsamtaler ved Bo- og behandlingssted  Måløvgårds psykologer, og familierne tilbydes fortsat samtaler og deltagelse i forældregrupper, hvor det skønnes relevant for familien og den unge.

 

Tilbuddet skal fungere som en mindre indgribende og midlertidig foranstaltning - modsat et tilbud på ex Opgangsfællesskabet Skolehaven, der er af mere permanent karakter. Der er desuden lagt en forventning om en kortere behandlingstid på modertilbuddet Måløvgård ind, og der vil ikke være nogle ekstra omkostninger forbundet med initiativet.

 

Vigtige elementer i den videre proces vil være dialog med boligselskabet, naboerne, desuden takstfastsættelse, driftsgrundlag og en lang række andre administrative og organisatoriske forhold. Disse processer sker i første halvår af 2018, og det er målet, at der kan ske indflytninger senest i andet halvår af 2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Det godkendes, at Knastebakken 201 fremover drives i regi af Bo- og behandlingssted Måløvgård og målgruppen ændres i overensstemmelse hermed.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 31. maj 2016 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

I perioden fra august 2014 til november 2017 har Ballerup Kommune arbejdet med to hjemløseprojekter med økonomisk støtte fra Socialstyrelsen.
 

Det ene projekt har arbejdet med at implementere og forankre metoder fra den nationale hjemløsestrategi. Dette projekt udløb den 31. maj 2016.
 

Det andet projekt omhandler en målrettet og helhedsorienteret indsats over for unge i alderen 17-24 år, der har hjemløshed som en del af deres problemer. Dette projekt er afsluttet den 31. oktober 2017. Ballerup Kommunes hjemløsestrategi og den seneste hjemløsetælling er vedlagt sagen.
 

Hermed er projektperioden for Ballerup Kommunes hjemløseindsats afsluttet.

 

Baggrund

Det Nationale forskningscenter for velfærd (SFI) har siden 2009 kortlagt hjemløsesituationen i Danmark. Dette sker ved en national hjemløsetælling hvert andet år. Siden den første hjemløsetælling i 2009 og frem til den seneste i 2017 er der på nationalt plan sket en stigning i antallet af hjemløse borgere. Den nationale tendens er ligeledes gældende for antallet af hjemløse borgere i Ballerup Kommune.
 

Det var på den baggrund, at man i 2014 søgte midler til at udvikle og implementere en sammenhængende struktureret og koordineret indsats, som inddrog alle de berørte områder i Ballerup Kommune samt eksterne samarbejdspartnere til gavn for det voksende antal hjemløse borgere i kommunen.


Der er i projekterne arbejdet på følgende målsætninger:
 

•    Udarbejdelse af en hjemløsestrategi, der sikrer, at der sker en strategisk og koordineret indsats for de hjemløse i Ballerup Kommune. Strategien er implementeret i organisationen, så der arbejdes ud fra fælles forståelse og mål i indsatsen.
•    Ballerup Kommune tænker forebyggende i indsatsen overfor de hjemløse og der arbejdes koordineret og samarbejdende både internt i kommunen og med andre relevante instanser. 
•    Der er indsamlet og opnået viden om hjemløshed generelt og kommunalt, og indsatser i forbindelse med hjemløshedsprojektet er implementeret. 
•    Der er sket et grundlæggende kulturskifte i den måde, der arbejdes med hjemløse på fra boligparathed til "Housing First". Det gælder på alle niveauer i organisationen fra bostøttemedarbejdere til Ballerup Kommunes boliganvisning, Ydelser osv. 
•    Der er fundet og/eller oprettet egnede boliger til de hjemløse, der indgår i projektet. Herudover er der arbejdet med en række målsætninger på brugerniveau for hvert af de to hjemløseprojekter.

 

Sagsfremstilling

Projekterne har konkret arbejdet med at afprøve pædagogiske bostøttemetoder, sagskoordinering igennem en fælles samarbejdsmodel samt implementering af en samlet hjemløsestrategi på baggrund af principperne i ”Housing First”.

 

Centrale aktører i projektet har været Misbrugscenter Brydehuset og Socialpsykiatrien, hvor der har været afsat projektmidler til at løse de pædagogiske bostøtteopgaver. Ligeledes har begge tilbud været aktive medspillere i den samlede sagskoordinering, da der i langt størstedelen af hjemløsesagerne har været udfordringer med både misbrug/psykisk sygdom.

 

Omregnet i årsværk har opgaven kostet to stillinger årligt at drive, herunder indregnet de pædagogiske bostøtteopgaver samt projektledelse. Herudover har myndighedssagsbehandlerne i Center for Social og Sundhed, Social Vejleding samt Center for Børne- og Ungerådgivning, været tovholdere på den koordinerede samarbejdsmodel igennem projektperioden og dermed også spillet en central rolle i indsatsen. Desuden har Ydelser, boliganvisning og Jobcenter Ballerup været afgørende samarbejdspartnere igennem projektet.

 

Projekterne har i perioden august 2014 til oktober 2017 nået de opstillede målsætninger, og Ballerup Kommune har i dag en samlet hjemløsestrategi, som er implementeret i organisationen. Der er ligeledes gjort brugbare erfaringer med bostøttemetoderne i ”Housing First”, og der er på den baggrund ved seneste behandling i Social- og Sundhedsudvalget den 31. maj 2016 besluttet, at Ballerup Kommune fremadrettet arbejder med CTI-metoden (Critical Time Intervention - er en case-management-metode med fokus på rehabilitering, der er målrettet borgere, som har behov for støtte i en kritisk overgangsfase) i relevante bostøtteforløb. Herudover er den generelle viden omkring hjemløse-målgruppen vokset betydeligt blandt kommunens medarbejdere. Særligt omkring dette, kan fremhæves, at kommunens medarbejdere i dag er mere opmærksomme på, at målgruppen ”hjemløse” ikke kun dækker over ”gadesovere”, men også den store gruppe af borgere, som i dag ikke bor under ordnede forhold bl.a. ”sofasovere” som tager ophold hos venner og familie. Denne opsporing er et vigtigt første skridt imod at afhjælpe kommunens hjemløseudfordringer fremadrettet samt sikre en rettidig indsats.

 

Der er mange øvrige erfaringer fra projektperioden og særligt de mange vellykkede borgerforløb har været positive. Et af de bedre eksempler omhandler en ung hjemløs mand, Benjamin, kendt med stofmisbrug og indlagt på psykiatrisk afdeling med forventet udskrivning til herbergstilbud. Med en indsats igennem hjemløseprojektet er samme borger i dag bosat i egen bolig, stoffri, velbehandlet psykiatrisk og i fast beskæftigelse. Indsatsen omkring denne borger har været et stærkt koordineringsarbejde imellem relevante aktører samt et ni måneders bostøtteforløb efter CTI-metoden.
 

Projektet har tydeliggjort, at der ved en samlet og koordineret indsats er mulighed for, at rykke selv de mest udsatte borgere i en positiv retning. Der er flere borgere i projektet, som har bevæget sig på den absolutte kant af samfundet (hjemløshed, misbrug, psykisk sygdom, arbejdsløshed m.m.), men som igennem hjemløseindsatsen i dag er i permanent bolig, tilknyttet relevante behandlingstilbud samt i ordinær beskæftigelse og selvforsørgende.

 

I projektet, målrettet unge hjemløse, er måltallet på 30 unge indskrevet i projektet, opnået. Her viser det sig tydeligt, at indsatsen virker efter hensigten. De unge, som har fulgt et bostøtteforløb kombineret med samarbejdsmodellen, er alle forsat i egen bolig. Dermed er første delmål i deres handleplan opnået. Det er endnu for tidligt at måle på den langsigtede effekt, men de første tilbagemeldinger fra Socialstyrelsen påviser, at indsatsen betaler sig på sigt.
 

Ligeledes har projektet, som en ekstra gevinst, gjort sig positive erfaringer i den opsøgende og forbyggende indsats på hjemløseområdet, hvor det i flere eksempler er lykkes at afværge udsættelse af bolig og i samme ombæring identificere borgere med behov for støtte. Dette er sket i et tæt samarbejde imellem boligselskaberne, Social Vejledning, Ydelser samt bostøttemedarbejderne, som har afsat tid til en opsøgende indsats.
 

På den baggrund opleves projektperioden, som succesfuld og relevant i forhold til en forsat styrket indsats omring denne målgruppe.

 

Projektperioden har ikke været problemfri og særligt antallet af ledige boliger til en tilpas lav husleje har været en mangelvare. Der har i gennemsnit været ca. seks måneders ventetid på ledige boliger. Denne periode vurderes dog forholdsvis lav i forhold til tilbagemeldinger fra andre lignende kommuner som har deltaget i samme projekt. Generelt set er manglen på egnede boliger et problem over hele landet. Særligt i landets største byer samt i størstedelen af Storkøbenhavn er det en markant udfordring.

 

Den seneste hjemløsetælling fra SFI fremviser forsat en stigning i antallet af hjemløse. Den tendens er også gældende i Ballerup Kommune. De konkrete tal for Ballerup Kommune fremviser, at det særligt er voksne borgere over 30 år med lav indtægt såsom kontanthjælp, som har udfordringer med hjemløshed. Det skyldes bl.a., at hjemløseprojektet målrettet unge har virket efter hensigten på netop deres målgruppe, de unge, men at der samtidig er behov for en styrket indsats omkring kommunes ældre borgere. 

 

De gode erfaringer i projektets arbejde med målgruppen sammenholdt med den forsatte stigning i antal hjemløse borgere peger på vigtigheden af en forsat indsats på området. I den forbindelse anbefales følgende indsatsområder som relevante:

 • Tidlig opsporing og indsats omkring sager med huslejerestance bl.a. ved hjælp af § 99 medarbejdere fra Fronten.
 • Forsat samarbejde omkring hjemløseområdet på tværs af Myndighed, Jobcenter Ballerup, Ydelser, Boliganvisning samt øvrige relevante.
 • Vedligeholdelse af kendskab til Ballerup Kommunes hjemløsestrategi samt metoderne i arbejdet med målgruppen.
 • Bostøtteforløb efter CTI-metoden i relevante borgersager. 

Der er til den fortsatte indsats tilført midler svarende til 435.000 kr. fra 2018 og fremad og disse midler er allokeret til Fronten, hvorfra den største del af indsatsen leveres. Fronten, der tidligere gik under navnet "Ny Indgang", er den fremskudte enhed, der etableres i regi af Misbrugscenter Brydehuset og får til huse på Parkvej 10 i Ballerup.  Social Vejledning under Center for Social og Sundhed vil fortsat forestå udredningerne og samarbejde med Fronten om borgerforløbene, ligesom arbejdsgangene, der er afprøvet i projektet, videreføres. Ressourcerne er dog reducerede i forhold til projektperioden, hvorfor også indsatsen fremadrettet vil ske med et anderledes udgangspunkt. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Status på fortsat indsats på hjemløseområdet tages til efterretning.
   
 2. Den foreslåede fortsatte indsats godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Socialtilsynets konklusion er, at Bo- og behandlingssted Måløvgård samlet set har den fornødne kvalitet i forhold til kvalitetsmodellens temaer, samt at der er tale om et velfungerende og veldrevet tilbud til målgruppen.

Måløvgårds ledelse skal sikre, at tilbuddets dokumentationspraksis får en højere kvalitet.
   

Afrapporteringen forelægges til orientering.

 

Baggrund

Tilsynet med og godkendelse af alle kommuners aflastnings- og botilbud for voksne varetages af socialtilsynet.
 

Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført et anmeldt tilsyn på Bo- og behandlingssted Måløvgård den 22. februar 2017. Tilsynsrapporten er modtaget i Ballerup Kommune den 9. januar 2018.
 

Årsagen til, at tilsynsrapporten ikke som tidligere, er tilsendt Ballerup Kommune direkte fra socialtilsynet er, at der er kommet fokus på de private botilbuds status, herunder bestyrelsernes ansvar i de private botilbud. I denne forbindelse har socialtilsynet påpeget, at Ballerup Kommune ikke har partsstatus. Fremsendelsen af rapporten til Ballerup Kommune har derfor afventet en drøftelse i Bo- og behandlingssted Måløvgårds bestyrelse, om tilsynsrapporten skulle videresendes til Ballerup Kommune. Bo- og behandlingssted Måløvgårds bestyrelse har besluttet, at rapporterne fremover sendes til Ballerup Kommune til orientering.

 

Bo- og behandlingssted Måløvgård er et privat socialpsykiatrisk botilbud efter § 107 (midlertidige botilbud) i serviceloven. Bo- og behandlingssted Måløvgård har driftsoverenskomst med Ballerup Kommune.
 

Der bor 12 unge på Bo- og behandlingssted Måløvgård og de unge har forskellige typer af psykiske lidelser, såsom angst, skizofreni, personlighedsforstyrrelser m.v. Bo- og behandlingssted Måløvgård har desuden plads til seks borgere i dagbehandling efter § 85 i serviceloven (socialpædagogisk bistand). Dagbehandlingen er for borgere, der forud for indflytning på Bo-og behandlingssted Måløvgård har brug for behandling, og for borgere der tidligere har boet på Måløvgård og som har brug for et udslusningstilbud.  

 

Sagsfremstilling

Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om Bo- og behandlingsted Måløvgård fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i lov om socialtilsyn. Der har ved dette tilsyn været et særligt fokus på Måløvgårds dokumentationspraksis, borgernes mentale fysiske og mentale sundhed samt medarbejdernes kompetencer. De temaer, som ikke er bedømt i dette tilsyn, er beskrevet med teksten fra sidste tilsyn.
 

I det følgende er socialtilsynets vurderinger refereret:

 • Bo- og behandlingssted Måløvgård arbejder aktivt med at inkludere de unge i samfundslivet, gennem motivation og støtte i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Det er Jobcenter Ballerup som varetager mentorordningen, i forhold til uddannelse og beskæftigelse, for stedets unge. Der er således et særligt beskæftigelses-rettet fokus via denne ordning. Socialtilsynet vurderer, at Måløvgård ikke i tilstrækkelig grad har en sammenhæng mellem de opstillede mål og evaluering af indsatsen, og at der derfor med fordel kan indarbejdes en systematik der sikrer, at der bliver fulgt op på de konkrete mål

   

 • Der arbejdes aktivt i forhold til at understøtte de unges selvstændighed og relationer, bl.a. igennem støtte til at fastholde og udvikle sociale netværk og opøve kompetencer til at kunne leve et selvstændigt liv. Der er fokus på samarbejde med pårørende.
 • Det er en central del af behandlingen, at støtte og udfordre de unges sociale kompetencer og selvstændighed.

   

 • Bo- og behandlingssted Måløvgård har en klar målgruppebeskrivelse og de valgte faglige tilgange og metoder er relevante i forhold til, målsætningen om at igangsætte og vedligeholde en udviklings- og forandringsproces af social, psykologisk og praksisrelateret karakter, så der skabes en større indsigt i og bevidsthed om sig selv som menneske, med en aktuel sindslidelse.
 • Bo- og behandlingssted Måløvgård er stadig i proces med implementering af dokumentationssystem. Socialtilsynet vurderer, at det ikke for nuværende fremgår tydeligt, hvad den konkrete indsats er, i forhold til at støtte den unge i at nå konkrete og individuelle mål. Socialtilsynet vurderer desuden, at den aktuelle dokumentations-praksis gør det vanskeligt at dokumentere positive resultater for den unge. 
 • Bo- og behandlingssted Måløvgård understøtter de unges fysiske og mentale trivsel. De støttes i at modtage psykiatrisk behandling og personalet er uddannet til at håndtere medicin. Derudover afklares og støttes de i forhold til at modtage sundhedsydelser og der er fokus på sund kost og motion.
 • De unge på Bo- og behandlingssted Måløvgård har indflydelse på deres eget liv og i nogen grad på hverdagen i tilbuddet. De formulerer f.eks. selv deres handleplan og den pædagogiske tilgang, der lægger op til høj grad af individualisering.
   

  Det observeres, at der er en behagelig og anerkendende omgangstone på Bo- og behandlingsstedet Måløvgård, hvilket understøttes af de interviewede unges udsagn.

   

 • Bo- og behandlingssted Måløvgård har en hensigtsmæssig organisering og en kompetent og ansvarlig ledelse, som driver tilbuddet fagligt forsvarligt, og som både sætter rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetager den daglige ledelse, samt at tilbuddet har en tilstrækkelig personalenormering i forhold til målgruppe og indsats. Medarbejderne har samlet set relevante kompetencer i forhold til målsætninger, målgruppe og de anvendte metoder. 
 • Personalegennemstrømningen og sygefraværet ikke er højere end på sammenlignelige tilbud. Det bemærkes at medarbejdergruppen generelt giver udtryk for, at Bo- og behandlingsted Måløvgård er en god arbejdsplads, og at man er gode til at drage omsorg for hinanden.

Socialtilsynets særlige opmærksomhedspunkter:
 

Bo- og behandlingssted Måløvgårds ledelse skal sikre, at dokumentationspraksis får en højere kvalitet. Det skal endvidere sikres, at der opstilles konkrete og klare individuelle mål for borgerne og at dokumentationen er af en karakter, der kan bruges til at dokumentere resultater.
 

Afrapporteringen har været i høring i Handicaprådet den 21. februar 2018 og høringssvaret vedlægges som bilag. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Hovedstaden 2017 vedrørende Bo- og behandlingssted Måløvgård tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført et anmeldt tilsyn på Aflastningstilbuddet Torvevej i Skovlunde den 1. december 2017.
 

Aflastningstilbuddet Torvevej tilbyder aflastningsophold til voksne hjemmeboende borgere med funktionsnedsættelser.
 

Det er socialtilsynets samlede konklusion, at Aflastningstilbuddet Torvevej har den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellens temaer.
 

Socialtilsynet konstaterer, at Aflastningstilbuddet Torvevej siden 2014 har haft en høj personalegennemstrømning.

 

Baggrund

Tillsynet med og godkendelse af alle kommuners aflastnings- og botilbud for voksne varetages af socialtilsynet. Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført et anmeldt tilsyn på Aflastningstilbuddet Torvevej i Skovlunde den 1. december 2017. Tilsynsrapporten er modtaget den 12. januar 2018.
 

Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om Aflastningstilbuddet Torvevej fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Ved dette anmeldte tilsyn var der tale om en generel gennemgang af kvalitetsmodellens temaer.
 

Borgerne er inddraget ved besvarelse af spørgeskema og dialog på tilsynsdagen. Socialtilsynet oplyser, de har modtaget otte besvarelser, der er indarbejdet i tilsynsrapporten.

 

Sagsfremstilling

Aflastningstilbuddet Torvevej tilbyder aflastningsophold til voksne hjemmeboende borgere med funktionsnedsættelser. Målgruppen er bred og spænder fra borgere med lettere nedsat funktionsevne til borgere med multiple handicaps.
 

Aflastningstilbuddet Torvevej er oprettet efter servicelovens § 107 (midlertidig botilbud) og er netop opnormeret fra 10 til 12 pladser.
 

I det følgende er socialtilsynets vurderinger refereret:

 • Det er socialtilsynets samlede konklusion, at Aflastningstilbuddet Torvevej har den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellens temaer.
 • Det konkluderes, at Aflastningstilbuddet Torvevej har en bred målgruppe, der fordrer viden, erfaring og kendskab til den sammensatte borgergruppe.
 • Aflastningstilbuddet Torvevejs ledelse og medarbejdergruppe er kompetente, og de varetager den daglige drift kompetent og har relevante kvalifikationer i forhold til den brede målgruppe.
 • Aflastningstilbuddet Torvevej har en målrettet kompetenceudviklingsplan, der sikrer anvendelse af relevante tilgange og metoder, hvilket kommer til udtryk ved, at faglige tilgange og metoder er nærværende for medarbejderne.
 • Det konkluderes desuden, at Aflastningtilbuddet Torvevej er i proces med at implementere deres nye dokumentationssystem, der ses at højne tilbuddets dokumentationspraksis med henblik på at sikre resultatdokumentation.
 • Socialtilsynet noterer sig, at Aflastningstilbuddet Torvevej fortsat har en høj personalegennemstrømning, og socialtilsynet forventer, at tilbuddets ledelse fortsat vil arbejde målrettet på at sikre relevant rekruttering og fastholdelse af medarbejderne.

Opmærksomhedspunkt

Socialtilsynet konstaterer, at Aflastningstilbuddet Torvevej siden 2014 har haft en høj personalegennemstrømning. Socialtilsynet er derfor opmærksomme på, at tilbuddets ledelse arbejder målrettet på at sikre relevant rekruttering og fastholdelse af medarbejderne og effekten af dette.

 

Aflastningstilbuddets Torvevejs ledelse har udarbejdet en handleplan for det arbejde, der skal igangsættes i forhold til socialtilsynets opmærksomhedspunkter.

 

Afrapporteringen har været i høring i Handicaprådet den 21. februar 2018 og høringssvaret kan ses som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller at

 1. Afrapportering af Socialtilsyn Hovedstaden anmeldte tilsyn i Aflastningstilbuddet Torvevej i Skovlunde tages til efterretning.
   
 2. Handleplan for Aflastningstilbuddet Torvevej i Skovlunde tages til efterretning.

 

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført et uanmeldt tilsyn på Helhedstilbuddet Stokholtbuen den 26. oktober 2017.
 

Helhedstilbuddet Stokholtbuen er et døgndækket helhedstilbud for voksne med udviklingshæmning og autismespektrumforstyrrelser.
 

Den samlede konklusion på det uanmeldte tilsyn er, at Helhedstilbuddet Stokholtbuen i meget høj grad leverer den fornødne kvalitet i indsatsen, og lever op til kvalitetsmodellens syv temaer.

 

Baggrund

Tilsynet med og godkendelse af alle kommuners aflastnings- og botilbud for voksne varetages af socialtilsynet. Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført et uanmeldt tilsyn på Helhedstilbuddet Stokholtbuen den 26. oktober 2017. Tilsynsrapporten er modtaget den 18. december 2017.
 

Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.
 

Borgerperspektivet er inddraget ved observation i fællesarealerne under rundvisning, samt ved observation ved fællesspisning for hele Helhedstilbuddet Stokholtbuen, i den interne café og efterlader socialtilsynet med indtryk af, at borgerne generelt trives i tilbuddet.

 

Sagsfremstilling

Helhedstilbuddet Stokholtbuen er et helhedstilbud efter lov om social service § 108 (botilbud) og § 104 (dagtilbud). Der er plads til 36 borgere fordelt i 6 etplanshuse. De 2 af husene rummer 6 skærmede enheder, og i de resterende huse bor der 7-8 borgere i hver.
 

Målgruppen er voksne med udviklingshæmning og autismespektrumforstyrrelser.

 

Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om Helhedstilbuddet Stokholtbuen fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Ved dette uanmeldte tilsyn var fokus på en gennemgang af kvalitetsmodellen, opfølgning på udviklingspunkter samt tilbuddets ønske om fokus på dokumentation. 

 

Socialtilsyn Hovedstadens samlede konklusion er, at Helhedstilbuddet Stokholtbuen i meget høj grad leverer den fornødne kvalitet i indsatsen, som er i overensstemmelse med formålet med anbringelse i botilbud etableret efter lov om social service §108 (botilbud) og § 104 (dagtilbud) og lever op til kvalitetsmodellens syv temaer.
 

I det følgende er socialtilsynets vurderinger refereret:

 • Da Helhedstilbuddet Stokholtbuen er et helhedstilbud, tilrettelægges dagtilbuddet individuelt, og aktiviteterne foregår i og omkring tilbuddet.
 • De fysiske rammer og beliggenhed understøtter borgernes udvikling og trivsel, og borgerne har både mulighed for at vælge deltagelse i fællesskabet og privatlivet.
 • Helhedstilbuddet Stokholtbuen er et høj specialiseret tilbud med en høj faglig bevidsthed om målgruppens behov for relevante tilgange og metoder. Der arbejdes med afsæt i den enkelte borger og med en særligt tilrettelagt struktur, der imødekommer borgernes behov samt sikrer udvikling/vedligeholdelse og øget trivsel.
 • Helhedstilbuddet Stokholtbuen har en systematisk tilgang til dokumentation af og erfaringsopsamling af den pædagogiske indsats. Ved det uanmeldte tilsyn ses ved en enkelt stikprøve, at tilbuddet er kommet godt i gang med nyt elektronisk dokumentationssystem Nexus.
 • Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet har et højt refleksionsniveau og en faglig ledelse, som både er pædagogisk vidende og kan sætte rammer for den strategiske og organisatoriske udvikling i tilbuddet.

Socialtilsynets vurdering af Helhedstilbuddet Stokholtbuen er meget positiv udvikling, og da der ikke rejses konkret fokus eller kritikpunkter i tilsynsrapporten, er der ikke behov for, at ledelsen på Helhedstilbuddet Stokholtbuen udarbejder en handleplan.

 

Afrapporteringen har været i høring i Handicaprådet den 21. februar 2018 og høringssvaret kan ses som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Afrapportering af Socialtilsyn Hovedstadens uanmeldte tilsyn på Helhedstilbuddet Stokholtbuen tages til efterretning.

 

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Forslag til kommissorium for analysen af organisatoriske forslag til at skabe en større sammenhæng i ungeindsatsen (se bilag) forelægges til orientering.

 

Baggrund

I efteråret 2017 vedtog Folketinget "Aftale om bedre veje til uddannelse og job".

 

Der er derfor behov for en politisk stillingtagen til, hvordan Ballerup Kommune skal implementere "Aftale om bedre veje til uddannelse og job".

 

I den politiske aftale for 2018 er det derfor besluttet, at der skal udarbejdes en analyse vedrørende fordele og ulemper ved konkrete organisatoriske forslag til at skabe en sammenhængende ungeindsats.  

 

Sagsfremstilling

Kommissoriet for analysen af organisatoriske forslag til at skabe en større sammenhæng i ungeindsatsen er bygget op omkring nedenstående tre spor:

 • Analyse af målgruppen for den helhedsorienterede ungeindsats
 • Analyse af tilbudsviften til de unge, der ikke går den direkte vej fra grundskole til ungdomsuddannelse og job
 • Analyse af forskellige organisatoriske modeller for ungeindsatsen.

De første to analysespor skal kvalificere selve analysen af, hvilke organisatoriske modeller, der bedst understøtter en sammenhængende ungeindsats. Derudover vil selve analysen af, hvordan der organisatorisk skabes en større sammenhæng i ungeindsatsen, indeholde en beskrivelse af fordele og ulemper ved forskellige grundmodeller for organisering.

 

På baggrund heraf skal der politisk tages stilling til, hvordan Ballerup Kommune vil styrke den helhedsorienterede ungeindsats. Analysen fremlægges i løbet af andet halvår 2018.

 

Sagen fremlægges til orientering også i Kultur- og Fritidsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt i Børne- og Skoleudvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Direktør Anne Vang Rasmussen indstiller, at

 1. Orienteringen om kommissorium vedrørende analyse af organisatoriske forslag til at skabe en større sammenhæng for de unge mellem 15 og 30 år tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Beboerne på Plejecentrene Lundehaven, Toftehaven, Lindehaven, Rosenhaven og Kirstinehaven er hidtil blevet opkrævet for adgang til tv-pakker/signal i deres egne boliger og i fællesrum over deres husleje på baggrund af en fællesopkrævning.

 

Plejecentrenes antenneanlæg er blevet opgraderet, således at beboer fremover får tilsendt opkrævning af tv-pakke/signal i egen bolig direkte fra leverandøren, mens opkrævning for tv-pakker/signal i beboernes fællerum bliver sendt til plejecentrene.

 

Det medfører, at beboerne i plejeboligerne fremover vil blive opkrævet for tv-pakker/signal i fællesrum i forbindelse med beregning og opkrævning af den månedlige servicepakke.

 

Baggrund

Ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om leje af almene boliger (lov nr. 643 af 8. juni 2016) medfører, at man som lejer frit skal kunne vælge tv-pakker eller helt at fravælge tv-signaler. Der hvor det teknisk set ikke har været muligt at frakoble enkelte husstande, finder loven først anvendelse i 2018.

 

På Plejecentrene Lundehaven, Toftehaven, Lindehaven, Rosenhaven samt Kristinehaven er der først sket en ændring i 2018.

Boligselskabet Baldersbo har ændret de tekniske anlæg, således at beboerne har fået deres egen tv-indgang og frit kan vælge eller fravælge tv-pakker/signal fra 2018.

 

Det får alene betydning for den måde, som beboerne opkræves på.

 

Sagsfremstilling

Plejeboligerne på Lundehaven, Toftehaven, Lindehaven, Rosenhaven og Kirstinehaven er hidtil blevet opkrævet over deres husleje for tv-pakker/signal på baggrund af en samlet regning, som dækkede egen bolig og fællesrum. 

 

Ændringen af det tekniske anlæg medfører, at beboerne får en individuel opkrævning for egen bolig direkte fra leverandøren, mens opkrævning vedrørende tv-pakker/signal i fællesrum sendes direkte til plejecentrene. 

 

Beboerne på de øvrige plejecentre og bofællesskaber betaler udgifter til tv-pakker/signal i fællesrum, da fællesrum på plejecentrene og bofællesskaberne er en del af beboernes lejeareal.  

   

Beboerne er selv med til at vælge, hvad de ønsker af tv-pakker i fællesrum, og derfor er der også forskel på, hvad beboerne bliver opkrævet. Antallet af tv-adgange/signal har også indflydelse på den endelig regning. Den månedlige udgift ligger på mellem 25-35 kr. pr. beboer.

 

For at beboerne på Plejecentrene Lundehaven, Toftehaven, Lindehaven, Rosenhaven samt Kirstinehaven bliver ligestillet med de beboere på de øvrige plejecentre og bofællesskaber, vil de fortsat blive blive opkrævet for tv-pakker/signal i fællesrum jf. de faktiske udgifter. Opkrævningen vil ske i forbindelse med den månedlig opkrævning for servicepakke mv.

 

Til orientering kan det bemærkes, at Center for Social og Sundhed har undersøgt, om der på de øvrige plejeboliger og bofællesskaber er en individuel adgang til tv-pakker/signal i den enkelte bolig. Det er tilfældet med undtagelse af Helhedstilbuddet Stokholtbuen. Her vil der ske en nærmere undersøgelse om, hvorvidt anlægget kan opgraderes eller skal udskiftes. Der afventes desuden en tilbagemelding på, om beboerne på Plejecenter Egely har en individuel tilgang.   

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget 

Indstilling

 

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Beboerne i plejeboligerne på Plejecentrene Lundehaven, Toftehaven, Lindehaven, Rosenhaven samt Kirstinehaven fortsat betaler udgiften for tv-pakker/signal i fællesrum og at udgiften medtages i forbindelse med opkrævning af servicepakken tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har søgt Sundheds- og Ældreministeriet om at få tildelt 4,632 mio. kr. i 2018 til bedre bemanding i Hjemmeplejen og på plejecentrene. Midlerne udmøntes årligt i perioden 2018 til 2021. Fra 2022 forventes midlerne at blive udmøntet via det generelle bloktilskud. Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget godkender Center for Social og Sundheds ansøgning og redegørelse for anvendelse af midlerne.  

 

Baggrund

Med aftalen om finansloven for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til en bedre bemanding i Hjemmeplejen og på plejecentre.

 

Ballerup Kommunes årlig andel af puljen udgør årligt 4,632 mio. kr. fra 2018. For at få andel af puljen skal Ballerup Kommune inden den 1. april 2018 redegøre, hvorledes kommunen vil bruge midlerne til at skabe en bedre bemanding i Hjemmeplejen og på plejecentrene. Der skal desuden skønsmæssigt redegøres, hvor mange af midlerne, der skal bruges til ansættelse af nye medarbejdere, og hvor mange af midlerne, der skal bruges til at opjustere arbejdstiden for eksisterende medarbejdere. 

 

Ballerup Kommune skal løbende dokumentere, at midlerne bliver brugt til bedre bemanding, og at midlerne ligger ud over kommunens allerede vedtagne budget. Det årlige regnskab skal påtegnes af revisionen.

 

Bekendtgørelsen om pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og plejecentre blev først vedtaget i marts 2018 og fristen for ansøgning var allerede den 1. april 2018. Det har betydet, at det ikke har været muligt med en politisk godkendelse af ansøgningen. Ansøgning og redegørelse er derfor indsendt med forbehold for en efterfølgende politisk godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget. 

  

Sagsfremstilling

Center for Social og Sundhed har søgt Sundheds- og Ældreministeriet om følgende fordeling af tilskuddet på 4,632 mio. kr.:

 
 totalt årligt (løn) 
Bedre bemanding i Hjemmeplejen1,100 mio. kr.
Bedre bemanding på plejecentrene3,500 mio. kr.
Revision og regnskab0,032 mio. kr.
i alt4,632 mio. kr.

 

Center for Social og Sundhed har overfor Sundheds- og Ældreministeriet redegjort følgende for anvendelse af midlerne: 

 

Bedre bemanding i Hjemmeplejen

Af de 1,100 mio. kr. til Hjemmeplejen søges 0,930 mio. kr. til dels at ansætte faste medarbejdere og dels at eksisterende medarbejdere tilbydes at gå op i tid i den kommunale hjemmepleje. Det er Ballerup Kommunes politik at tilbyde medarbejdere, som har under 37 timer, at gå op i tid, hvis det er forenelig med driften. De ekstra medarbejdere/flere timer i Hjemmeplejen skal bruges til en bedre bemanding i forbindelse med sygdom og kurser, hvilket skal tilgodese kontinuiteten i plejen. 

    

De private leverandører skal også have del af midlerne. Ca. 16 pct. af ydelserne i Hjemmeplejen bliver udført af private leverandører.  De private leverandører bliver betalt på baggrund af den faktiske udgift til den kommunale hjemmepleje, hvilket medfører, at ca. 0,170 mio. kr. skal tilgå som betaling til de private leverandører.

 

Bedre bemanding på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger

Der søges 3,500 mio. kr. til Ballerup Kommunes syv plejecentre til bedre bemanding. Midlerne vil blive fordelt i forhold til antallet af plejepladser, hvilket betyder, at det enkelte plejecenter vil få tildelt mellem 0,1 mio. kr. og 0,6 mio. kr. Det er op til den enkelte leder at sikre en fleksibilitet, således at den bedre bemanding løbende bliver brugt, der hvor behovet er størst. Midlerne skal dels bruges til ansættelse af basispersonale og dels at tilbyde eksisterende medarbejdere at gå op i tid.  

 

Revision og regnskab

Til udgifter til revision og regnskab afsættes 32.000 kr. 

 

Center for Social og Sundhed skulle lave en skønsmæssig fordeling, som viser, hvor mange af midlerne Ballerup Kommune forventer at bruge til dels at ansætte nye medarbejdere, og dels at opjustere arbejdstiden for eksisterende medarbejdere.
 

Det er svært at forudsætte, men Center for Social og Sundheds skøn er, at ca. 80 pct. af midlerne svarende til 3,680 mio. kr. vil gå til nye medarbejdere og ca. 20 pct. svarende til 0,920 mio. kr. vil gå til opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere.

 

Redegørelsen for anvendelse af midlerne til en bedre bemanding i Hjemmeplejen og på plejecentrene fremgår af bilag til sagen.
 

Sundheds- og Ældreministeriet har desuden bedt om en redegørelse for den lokale indsats for at sænke sygefravær og øge medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet. Redegørelsen fremgår af bilag til sagen.

 

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager Pleje - og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen under behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I forbindelse med første budgetopfølgning søges der en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling til ramme 50.52 "Tilbud til ældre pensionister" på 4,632 mio. kr.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Ansøgning og redegørelse for anvendelse af midlerne til en bedre bemanding i Hjemmeplejen og på plejecentrene godkendes.
   
 2. Tilskud på 4,632 mio. kr. medtages som en udgifts- og indtægtsbevilling ved første budgetopfølgning 2018.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Social- og Sundhedsudvalget er enig om, at der i ansøgningen søges om i alt 2,3 mio. kr. til Hjemmeplejen og 2,3 mio. kr. til plejecentrene til bedre bemanding ved fravær, sygdom og lignende.


Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 30. januar 2018 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Der orienteres i denne sag om det igangsatte arbejde med at etablere en enhed, der rummer dagtilbudsaktiviteter og aflastningsmuligheder for hjemmeboende ældre med demens og andre borgere med særlige behov. Formålet med en samlet enhed er at skabe muligheder for synergi mellem de tilbud, der handler om aktiviteter, daghjem og aflastning til borgerne og deres pårørende, således at borgerne oplever et samlet tilbud hele vejen gennem deres forløb. 

 

Baggrund

Lovhjemlen er servicelovens § 84 om midlertidig aflastning af pårørende til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, samt servicelovens §104 om aktivitets- og samværstilbud for borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

 

Samlingen af dagtilbudsaktiviteter og aflastningsmuligheder i en enhed er igangsat for at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel på tilbud til hjemmeboende borgere. Behovet handler både om at understøtte den sygdomsramte borger men også om at kunne tilbyde den pårørende aflastning i dagligdagen, samt i kortere eller længere perioder i forbindelse med ferie og andre aktiviteter.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 30. januar 2018, at de otte korttidspladser på Plejecenter Sønderhaven skulle anvendes til borgere med særlige behov, og at de nuværende samværs- og aktivitetstilbud skulle samles på Plejecenter Sønderhaven. Ligeledes er der i Budgetaftalen for 2018 lagt op til en udvidelse af målgruppen i det nuværende Parkhus, Aktiv Center Ballerup. Ved at sammentænke de tre spor i en samlet enhed for aktivitet, daghjem og aflastning under samme nærleder, er der skabt en unik mulighed for at styrke indsatserne i forhold til hjemmeboende ældre med betydeligt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau, samt aflaste deres pårørende. Enheden placeres ledelsesmæssigt i Træning og Aktivitet, som har erfaringen med samværs- og aktivitetstilbuddene. Det ledelsesmæssige ansvar for de otte korttidspladser følger med i den nye enhed, og der sikres et tæt samarbejde med pleje- og omsorgsområdet. Med dette vil der særligt sættes fokus på de forebyggende indsatser for borgerne, således at de kan blive i eget hjem længst muligt.

 

Den samlede enhed skal bygge på Social- og Sundhedsudvalgets kerneværdier, tilgangen på demensområdet om udgangspunkt i det levede liv og meningsfuld beskæftigelse, samt i rehabiliteringsstrategien. Det betyder, at det er borgernes ønsker og behov fremfor diagnoser og funktionsniveau, der vil forme tilbuddet. Med en samlet enhed vil borgere på korttidspladserne på Plejecenter Sønderhaven naturligt indgå i aktiviteterne. Den fælles personalegruppe under samme leder vil i langt større udstrækning kunne supplere de fælles opgaver, hvilket også vil styrke den daglige drift og sænke sårbarhed ved sygdom, ferier og andet fravær.

 

Et samlet aktivitet, daghjem og aflastningstilbud vil ikke kunne rumme alle målgrupper, da nogle demenssygdomme medfører en uhensigtsmæssig udad reagerende adfærd. Det er derfor administrationens anbefaling, at Plejecenter Lindehavens nuværende særlige kompetencer og pladser på dette område bevares til den målgruppe.

 

Den nye enhed forventes endeligt etableret i tredje kvartal 2018. Sammenlægningen af de eksisterende samværstilbud på Plejecenter Sønderhaven er igangsat. Der har været en dialog med personale, frivillige foreninger og de personalegrupper, der kender borgere (bl.a. Hjemmeplejen) om hvilke målgrupper, der mangler et tilbud. Det har vist sig, at der er et behov for mere fleksible tilbud både i forhold til åbningstider men også at tilpasse indholdet i tilbuddene, så de rammer flere målgrupper. Tilbuddene skal kunne kan rumme både borgere og deres pårørende med forskellige behov på forskellige tidspunkter i deres liv. Selve indholdet i de forskellige aktiviteter vil blive fastlagt med medinddragelse af borgere og pårørende. Der er en proces i gang, hvor både borgere og pårørende bliver spurgt om deres ønsker og behov. (bl.a. på den kommende pårørendekonference og gennem interviews med borgere og pårørende).

 

For de borgere, der har et højere psykisk funktionsniveau men stadig har behov for aktiviteter i dagligdagen vil Parkhuset, Aktiv Center Ballerup med mindre justering og udvikling af personalets kompetencer være et godt sted. Det er tidligere kortlagt, at Ballerup Kommune har ca. 40 borgere med en demensdiagnose i en yngre alder. Der er lige nu ikke etablerede tilbud til denne målgruppe og erfaringen fra andre kommuner er, at målgruppen ikke ønsker at deltage i aktiviteter beliggende på plejecentre. Derfor er Parkhuset en interessant del af den samlede enhed, da borgerne tidligt i deres forløb kan holdes aktive og stadig få støtte ved behov til fx. toiletbesøg eller lignende. Tilknytning af relevante frivillige foreninger, der kan tilbyde rådgivning til fx pårørende, vil ligeledes være meget oplagt.  

 

Nedenstående skema illustrerer målgrupperne i det samlede dagtilbud:

 

 

Parkhuset, Aktiv Center Ballerup

(åbent for alle)

Plejecenter Sønderhaven

(visiteret)

Plejecenter Lindehaven

(visiteret)

 • Borgere med lyst og behov for samværs- og aktivitetstilbud
 • Pårørende med behov for rådgivning, kurser osv. i fx pårørenderollen
 • Borgere med behov for let støtte til toiletbesøg og/eller spisesituationer.
 • Borgere med planlagt aflastning
 • Borgere til pårørende med akut behov for aflastning
 • Borgere med behov for samværsgruppe
 • Borgere med behov for hjælp til toiletbesøg og/eller spisesituationer
 • Borgere med behov for et afskærmet/roligt samværs- og aktivitetsmiljø, men som ikke er direkte udad reagerende.
 • Borgere med behov for hjælp i forhold til adfærdsforstyrrelser/udad reagerende adfærd. Borgere med akut brug for vurdering.

 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Orientering om et samlet dag- og aflastningstilbud til hjemmeboende ældre med demens og andre borgere med særlige behov tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Sagen indeholder orientering om den kommende proces for udarbejdelse af Sundhedsaftale 4.

 

Baggrund

Sundhedsloven §§ 203-205.

 

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen er en aftale, der indgås mellem Kommunalbestyrelsen og regionsrådet. Aftalen har det overordnede formål at bidrage til sammenhængene borgerforløb mellem kommune, almen praksis og hospital. Der er særligt fokus på kvalitet, effekt og borgertilfredshed og uanset antallet af kontakter eller karakter af den sundhedsfaglige indsats skal den leveres med samme høje kvalitet. Sundhedsaftalen er således et meget vigtigt redskab til at understøtte samarbejdet i Det Nære Sundhedsvæsen og omfatter samarbejdet mellem sygehuse, praksissektoren (særligt almen praksis) og kommuner.
 

Den nuværende sundhedsaftale udløber den 1. juli 2019, og derfor er der igangsat en proces for udarbejdelse af en ny sundhedsaftale - Sundhedsaftale 4.
 

Sundhedsstyrelsen har udsendt et høringsudkast for en ny vejledning for sundhedsaftalerne. Høringen er endnu ikke overstået, men i udkastet fremgår det, at de kommende sundhedsaftaler skal være mindre bureaukratiske med mere plads til lokale politiske prioriteringer.
 

Sundhedskoordinationsudvalget har på baggrund af dette igangsat en proces, der skal sikre, at der udarbejdes en ny Sundhedsaftale. Processen bygger på tidlig inddragelse af lokalpolitikerne. Der planlægges afholdt et indledende møde med lokalpolitikerne i MidtKlyngen (dvs. Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre Kommuner) i april 2018, og derudover er der et dialogmøde den 29. maj 2018 for samtlige kommuner i regionen, regionsrådet mv.

 

Processen udvikler sig løbende. Der er et bilag til denne sag, der indeholder udmeldte datoer og aktiviteter, men der kan komme flere til i løbet af det år processen løber.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Orienteringen om proces for udarbejdelse af Sundhedsaftale 4 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Lukket dagsorden

Dokumenter

Download samlet dokument

Download