Teknik- og Miljøudvalget

02.06.2020 kl. 08:00
Videomøde

Deltagere
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Per Mortensen (A) - Deltog
 • Morten Andersson (A) - Deltog
 • Birgitte Dahl (O) - Deltog
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
 • Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
 • Steen Pedersen (centerchef for By
 • Erhverv og Miljø) - Deltog

Åben dagsorden


 1. Novafos har sat gang i et forsøg, der skal afdække, om det er muligt at fjerne pesticidrester (DMS) fra drikkevandet på Bagsværd Vandværk. Forsøget, som kører over seks uger, er nærmere beskrevet i vedlagte pressemeddelelse.

  Bilag
  2 bilag

   
 2. Movias økonomiske situation som følge af COVID-19, status på passagerudvikling i busser og lokaltog samt udviklingen i bussernes belægning.

  Bilag
  4 bilag

   
 3. Økonomiudvalget besluttede i november 2019 at omfatte kolonihavehuse til registrering i BBR og åbner samtidig for den generelle bødemulighed i BBR-lovens § 8. Dette er et led i kolonihaveindsatsen og understøtter indsatsen for at sikre korrekte BBR-oplysninger.

   

  Administrationen forestiller sig at udsende et informationsbrev til alle registrerede ejere af kolonihavebygninger over sommeren og vil samtidig køre en oplysningsindsats. Det vil bl.a. være via Ballerup.dk, lokalaviser, e-boks, kolonihaveforeninger mv.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 28. januar 2020 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med den samlede kolonihaveindsats er der nu udarbejdet forslag til lokalplan nr. 182 for kolonihaverne. Lokalplanen søger at lave ensartede regler for alle 12 haveforeninger og er en temalokalplan for hele kolonihaveområdet.

Hermed forelægges forslag til lokalplan for kolonihaveområdet til godkendelse med henblik på udsendelse i offentlig høring med tilhørende forslag til kommuneplantillæg.

Baggrund

Jf. beslutning i Økonomiudvalget den 19. juni 2018 og den politiske aftale for 2019 er der igangsat en samlet indsats på kolonihaveområdet, der skal sikre, at Ballerup Kommunes kolonihaveområder fortsat opfylder deres rekreative formål og ikke udvikler sig til beboelsesområder. 

 

Kolonihaveindsatsen er nu nået så langt, at der foreligger forslag til lokalplan nr. 182 for kolonihaverne. Lokalplanen blev igangsat tilbage i 2015. Forslaget har taget udgangspunkt i udkastet fra 2015, og dialogen med haveforeningerne, Kolonihaveforbundet og Omegnens Fritidshaveforening er genoptaget og har dannet grundlag for delbestemmelserne for de 12 kolonihaveforeninger.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 1. oktober 2019 en række principbeslutninger, der har dannet rammen for det videre arbejde med lokalplansforslaget.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanen har til formål at ensarte reglerne i kolonihaverne og dermed skabe mere lige forhold i alle 12 haveforeninger. Administrationen vurderer, at vedtagelse af en samlet lokalplan for alle kolonihaveområder vil sikre et ensartet administrationsgrundlag. Det anbefales generelt, at der udarbejdes lokalplaner for alle områder, så det både er Ballerup Kommune, der formulerer, fortolker og håndhæver regelgrundlaget. Samtidig skal lokalplanen sikre, at områderne bevares juridisk og i praksis i deres anvendelse og udtryk som kolonihaveområder til fritids- og rekreative formål i henhold til kolonihaveloven, samt hindre ulovlig beboelse. 

 

Kommunalbestyrelsens principbeslutninger vedrørende temalokalplanen indeholdt følgende:

 • Det samlede bebyggede areal på hvert lod ikke overstiger 80 m². Heraf må hovedhuset maksimalt udgøre 60 m², og hver småbygning må ikke være større end 10 m².

Desuden bad Kommunalbestyrelsen om, at administrationen undersøgte nogle forhold og gik i dialog med kolonihaveforeningerne herom. Det drejede sig om følgende:

 • Principperne for lokalplanen skulle justeres, således at ophold i kolonihaver udvides til at omfatte andre kommuners ferieplaner.
 • Der skulle formuleres forslag til, hvordan regler om ophold i udvalgte weekender kan formuleres.

Møder med kolonihaveforeningerne om delområder og opholdsbestemmelser

Administrationen har efter Kommunalbestyrelsesmødet haft møder med hver enkelt kolonihaveforening med primært fokus på delområderne.

 

I januar blev der desuden afholdt et fælles arbejdsmøde med foreningerne, hvor følgende emner blev drøftet: Fortolkning af ferieplaner, forslag til weekendophold, samt sonderinger om forskellige modeller for registrering af ophold i vinterhalvåret, der evt. kunne modvirke ulovlig helårsbeboelse.

 

Der var på mødet ikke tilslutning til de konkrete forslag, og kolonihaveforeningernes repræsentanter vurderede ikke, at de virkede gennemførlige hverken juridisk eller i praksis. De vurderede heller ikke, at forslagene ville medvirke til at modgå helårsbeboelse. Repræsentanterne lagde samtidig vægt på, at de ikke ønsker de foreslåede præciseringer af opholdsbestemmelserne, som Kommunalbestyrelsens principbeslutning er udtryk for - heller ikke ved en udvidelse med udvalgte weekender og udvidet ferieperiode.

 

Administrationen har derfor selv formuleret forslag til ændret ferieplan og weekendophold på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning om præcisering af opholdsbestemmelser for kolonihaverne til indarbejdelse i principperne i temalokalplanen:

 • At modvirke ulovlig beboelse via forbud om ophold i kolonihaverne i tidsrummet fra kl. 21.00 til kl. 07.00 i perioden fra 1. oktober indtil den 1. april på nær de dage, der er omfattet af kommunernes ferieplaner for folkeskolerne. Dvs. uge 42, uge 7 og 8 samt juleferieperioden (fra weekenden før 24. december og til og med den første weekend i januar).
   

  Dertil kan den enkelte kolonihaveforening aftale fire yderligere weekender i vinterhalvåret, hvor kolonisterne må overnatte. Foreningerne fremsender til administrationen hver især beslutning om, hvilke weekender, der er valgt. Hvis beslutning herom ikke fremsendes, antages følgende weekender at blive brugt til overnatning: Første weekend i oktober, samt tredje weekend i november, januar og marts. Dog skal ophold i en kolonihave udgøre mindre end 6 måneder ud af de seneste 12 måneder.

Begrundelsen for ovenstående er, at det vurderes, at dermed omfattes langt de fleste kommuners ferieplaner for folkeskolerne. Med hensyn til weekendophold sikrer formuleringen mulighed for, at foreningen selv kan vælge, hvornår de gerne vil placere weekender, men sikrer også, at kolonisterne stadig kan få weekendophold i vinterhalvåret, selv om den enkelte forening evt. ikke får truffet beslutning herom. 

 

Forslag til justering af princip vedrørende bebyggelse

På grundlag af de individuelle drøftelser med kolonihaveforeningerne fremlægger administrationen et forslag til justering af et af de øvrige principper for lokalplanen:

 • Småbygninger må ikke placeres i direkte tilknytning til hovedhuset og skal derfor placeres min. 2,5 m derfra. Der må dog etableres én åben overdækket terrasse på maks. 15 m² i tilknytning til hovedhuset, så længe der stadig er min. 2,5 m fra den åbne overdækkede terrasse og hen til de øvrige småbygninger. Den åbne overdækkede terrasse indgår i det samlede bebyggelsesomfang på 80 m².

Begrundelsen for ovenstående er, at en terrasse på 10 m², som oprindeligt foreslået, for de fleste kolonister vil være for lille til at møblere og bevæge sig rundt på, mens en terrasse på 15 m² vil kunne dække de flestes behov.

 

Desuden har kolonihaveforeningerne efterspurgt mulighed for at opføre et drivhus på maks. 10 m², uden at det påvirker bebyggelsesprocenten. Administrationen foreslår at imødekomme ønsket, da drivhuse er med til at kendetegne kolonihaveområder og understøtter det rekreative formål med kolonihaver.

 

Lokalplanens øvrige bestemmelser

Lokalplanen indeholder bestemmelser om udlæg af interne veje og stier og fastlægger fællesarealer og parkering, sådan at disse er fremtidssikret. Det har været et ønske fra kolonisterne. Derudover indeholder lokalplanen bestemmelser vedr. miljøforhold, bl.a. regnvands­hånd­tering, affaldshåndtering og støj.

 

De nugældende rammer i kommuneplan 2013-25 giver ikke mulighed for den ønskede bebyggelse. Det drejer sig om den maksimale bebyggelse i m² for området som helhed. Der er derfor udarbejdet i alt 6 kommuneplantillæg (tillæg nr. 1 - 6 til kommuneplan 2019-31), som øger de generelt tilladte antal bebyggede m² til 80 m² (fordelt som 60 m² til hovedhuset og 20 m² til småbygninger). Herudover er der behov for, at der tillades en bebyggelse på 130 m² på de 13 dobbeltgrunde, (fordelt som 100 m² til hovedbygningen og 30 m² til småbygninger) i Parselforeningen Godthåb. Tilladelsen til den større bebyggelse på de 13 dobbeltgrunde er alene begrundet i, at disse specifikke grunde altid har haft tilladelse til mere bebyggelse.

 

Parallelt med lokalplanen er der foretaget en miljøscreening (se bilag) for at afklare, om lokalplanen bør udløse en egentlig miljøvurdering. Center for By, Erhverv og Miljø vurderer imidlertid, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet i væsentlig grad. 

 

Henvendelser fra kolonihaveforeningerne

Administrationen og kommunalbestyrelsesmedlemmerne har undervejs i arbejdet modtaget flere henvendelser angående principperne for temalokalplanen (se bilag). Administrationen anser disse henvendelser som vigtige indspil i udarbejdelsen af den nye lokalplan, og flere elementer er også inddraget, som det fremgår ovenfor.

 

Generelt er Ballerup Kommunes kolonihaveindsats kendetegnet ved, at den afsøger nye muligheder for regulering på et område, som andre kommuner hidtil har haft svært ved at føre tilsyn med. Der er derfor ikke megen kommunal praksis eller retspraksis at støtte sig til og dermed en vis usikkerhed forbundet med de enkelte foreslåede tiltag.

 

Uanset den endelige udformning af lokalplanen, fortsætter kolonihaveindsatsen på alle fire indsatsområder. Det kan dog blive mere udfordrende at løfte bevisbyrden i relation til helårsbeboelse, såfremt den endelige formulering i lokalplanen bliver mindre fast defineret end den, der er foreslået i principperne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Forslag til lokalplan nr. 182 for kolonihaverne godkendes til offentlig høring i 10 uger.
   
 2. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1-6 godkendes til offentlig høring sammen med lokalplanforslaget.
   
 3. Der på baggrund af den foreliggende miljøscreening ikke foretages en egentlig miljøvurdering.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

 

Formuleringen i § 1, side 45 i lokalplanforslaget præciseres, således at den lyder: 

 • At give mulighed for at opføre et hovedhus på maks. 60 m² og småbygninger på maks. 20 m² tilsammen, således at det samlede bebyggede areal på hvert lod ikke overstiger 80 m². Småbygninger skal placeres i en afstand af min. 2,5 m fra hovedhuset. En af disse småbygninger må dog gerne etableres som en åben overdækket terrasse på maks. 15 m² i tilknytning til hovedhuset, så længe at der stadig er min. 2,5 meter fra den åbne overdækkede terrasse hen til øvrige småbygninger. Småbygningen må ikke anvendes til natophold.

Indhold

Sammendrag

Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) ønsker, at opsætte et højsikret gitterhegn om deres ejendom på Lautrupbjerg 1-5. Dette sker for at højne sikkerheden i bygningen i forhold til i dag, fordi FMI gerne vil udvide aktiviteterne, og vil fremadrettet skulle håndtere nye opgaver vedrørende it- og cybersikkerhed.
 

Det fremgår af den gældende lokalplan nr. 019 for Lautrupgård, § 9.4, at der ikke uden Kommunalbestyrelsens tilladelse kan opsættes hegn i området.
 

Administrationen indstiller, at der gives denne tilladelse.

 

Baggrund

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 019 for Lautrupgård, der blev vedtaget den 29. juni 1981. Ejendommen ligger i den nordlige del af lokalplanområdet på hjørnet af Lautrupbjerg og Lautrupparken. På bagsiden af ejendommen og langs facaden mod Lautrupbjerg ligger Centralstien, der går gennem viadukten under Lautrupparken.

 

Sagsfremstilling

FMI håndterer i dag større mængder af klassificeret materiel, som udgør en national og international risiko, hvis dette materiel skulle falde i de forkerte hænder. Derudover har FMI fået tildelt flere opgaver, der omhandler it-udstyr og dermed it- og cybersikkerhed.
 

I 2019 har der været tre indbrud på ejendommen, hvilket viser en vis sårbarhed, selvom bygningen allerede i dag er sikret maksimalt. Derfor søges der om tilladelse til opsætning af højsikret gitterhegn, som sammen med sikkerhedsforanstaltninger inde i bygningen, vil øge sikkerheden betragteligt.

 

Gitterhegnet søges opsat, som det fremgår af vedlagte bilag. Gitterhegnet vil blive brudt af fire adgangslåger og porte ind til ejendommen.

 

Det højsikrede gitterhegn vil være en såkaldt perimetersikring. Det er et gitterhegn med vandrette og lodrette tykkere ståltråde i farven antracitgrå. Højden på hegnet bliver 2,23 m. Låger og porte der opsættes vil være i samme materiale.

 

Formålet med lokalplanens bestemmelse om, at der ikke uden Kommunalbestyrelsens tilladelse kan opsættes hegn, er at området er tænkt som et åbent og grønt område, hvor der er passage mellem ejendommene i form af offentlige stier. Det er således tanken, at der kun opsættes hegn på de ejendomme, hvor det er absolut nødvendigt.

 

Administrationen vurderer, at områdets grønne og åbne hovedtræk ikke påvirkes væsentligt af et højsikret gitterhegn, der med sin farve og gennemsigtighed ikke vil kunne ses på lang afstand.

 

Administrationen indstiller, at der kan opsættes et højsikret gitterhegn med adgangslåger og porte, som vist på bilag. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der gives tilladelse efter lokalplan nr. 019 for Lautrupgård, § 9.4, til opsætning af højsikret gitterhegn (kaldet perimeterhegn) brudt af adgangslåger og porte på ejendommen Lautrupbjerg 1-5 i Ballerup.

Beslutning

Indstillingen godkendt med disse bemærkninger:

 • Der i den konkrete sag findes helt specifikke og tungtvejende årsager, der ikke danner præcedens for opsætning af hegn generelt i Lautrup. 
   
 • Tilladelsen alene gives for den periode, hvor funktionen foregår 

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 5. maj 2020 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

På mødet den 30. september 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen Forslag til Kommuneplan 2019, der efterfølgende blev sendt i offentlig høring.

 

Efter afslutningen af den offentlige høring om kommuneplanforslaget skal Kommunalbestyrelsen nu behandle de indkomne høringsbidrag med henblik på at kunne vedtage Kommuneplan 2019 endeligt. Det indstilles at kommuneplanen vedtages med diverse ændringer.

 

Baggrund

På mødet den 30. september 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen at udsende sit forslag til Kommuneplan 2019 til offentlig høring i perioden frem til den 19. december 2019. I offentlighedsperioden blev der afholdt tre borgermøder, hvor der indkom 42 høringssvar med kommentarer, indsigelser eller ændringsforslag til kommuneplanforslaget. 29 høringssvar handler om omdannelsen af Måløv Stationsområde, mens de resterende 13 høringssvar fordeler sig over forskellige emner. I høringsperioden er der vedtaget en række tillæg til Kommuneplan 2013, der er indarbejdet i Kommuneplan 2019. I forlængelse af dette anbefaler administrationen en række ændringer til den endelige kommuneplan - se rettelsesnotat samt hvidbog.

 

I november 2019 blev der afholdt møde med Erhvervsstyrelsen, Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen, og parterne er i den anledning blevet enige om en række ændringer og uddybninger til kommuneplanens hovedstruktur, retningslinjer, rammebestemmelser og dertilhørende redegørelser - se aftalenotat med bilag.

 

Under den politiske behandling af kommuneplanforslaget var de generelle bestemmelser for parkeringsnormer anledning til stor politisk debat. Emnet blev derfor behandlet særskilt af Teknik- og Miljøudvalget i januar 2020 - se bilag om parkering.

 

Sagsfremstilling

For at kvalificere den politiske beslutning omkring fremtidige parkeringsnormer bad administrationen rådgivningsfirmaet COWI om at komme med deres vurdering af det fremtidige parkeringsbehov på baggrund af tilgængelig data på området. Formålet var at skabe overblik over, hvilke knapper man politisk kan skrue på i forbindelse med parkeringsadfærd og at få et billede af, hvilken rolle parkeringsnormer spiller i byudviklingen.

 

Med afsæt i COWIs anbefalinger udarbejdede administrationen en anbefaling til Ballerup Kommunes fremtidige parkeringsnormer. Anbefalingen søgte at balancere det reelle parkeringsbehov og Kommunalbestyrelsens aktuelle politik på området med udgangspunkt i de tre parkeringszoner, der blev besluttet med kommuneplanforslaget. Teknik- og Miljøudvalget behandlede sagen i januar 2020, og det blev besluttet, at administrationens forslag til fremtidige parkeringsnormer godkendtes med henblik på, at normerne indstilles til politisk vedtagelse i forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2019.

 

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2019 skal der derfor træffes særskilt beslutning om de fremtidige parkeringsnormer i Ballerup Kommune.

 

På borgermødet i Måløv og i de indkomne høringssvar har der været særligt fokus på udviklingen af Måløv Stationsområde og de muligheder for bebyggelse, som rammerne i Forslag til Kommuneplan 2019 indeholder.

 

Ballerup Kommune er i gang med at udvikle Måløv Bymidte ud fra visionen om, at Måløv Bymidte skal opleves som en samlet og levende bymidte med nye mødesteder og bedre forbindelser, der styrker rammerne om byens særlige fællesskaber. Udviklingen af Måløv sker med udgangspunkt i udviklingsplanen ”Måløvringen”. Som et led i udviklingen af Måløv Bymidte tog Ballerup Kommune i samarbejde med de store grundejere af arealet mellem Måløv Byvej og jernbanen fat på en plan for, hvordan arealet kan blive et nyt stationsnært boligområde, som både er forbundet til Måløv og Søndergård. Høringen har vist en stor bekymring for bebyggelsens højde og tæthed blandt borgerne i Måløv.

 

Administrationen indstiller, at de to rammeområder for Måløv Stationsområde fastholdes uændret således, at der fortsat gives mulighed for en bebyggelsesprocent på 110 i 3-5 etager.

 

Digital kommuneplan

Kommuneplan 2019 er udarbejdet som en digital plan. Link til digital kommuneplan: https://ballerup.viewer.dkplan.niras.dk/plan/27#/

 

Tilføjet efter Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2020

Salling Group A/S har den 4. maj 2020 fremsendt et notat udarbejdet af Rambøll, som skal ses i forlængelse af deres indsigelse pr. den 17. december 2019 til Forslag til Kommuneplan 2019 omhandlede en ændring i rammerne for Grantoftecentret.

Salling Group A/S har fået Rambøll til at udarbejde notatet ”Objektiv realitetsbedømmelse og kvalitetssikring af vurderinger og argumentation i kommunalt grundlag for planlægning af ny dagligvarebutik ved Grantoften bydelscenter”.

 

Notatet blev modtaget efter offentlighedsperiodens ophør, men administrationen har valgt at lade notatet fra Rambøll, samt et administrativt notat indeholdende kommentarer til Rambølls notat indgå i behandlingen af Kommuneplan 2019. 

Administrationens vurderer ikke at henvendelsen giver anledning til ændringer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

18 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. De generelle parkeringsnormer, jf. bilag, besluttes.
   
 2. Kommuneplan 2019 vedtages endeligt med de foreslåede rettelser.
Beslutningshistorik
 
Teknik- og Miljøudvalget 05-05-2020 Punkt 3
 
Beslutning

Udsættes

Beslutning

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger: 

 

Første beslutningspunkt udgår og erstattes med følgende parkeringsnormer:

 

Parkeringsnormer

 

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Åben lav

Parkering på egen grund

2

2

2

Parkering på egen grund + fælles parkering

1,5

1,5

2

Tæt lav

Parkering på egen grund

1

1 til 2

2

Parkering på egen grund + fælles parkering

1

1 til 1,5

1,5

Parkering på fælles
parkering

0,7 til 1,0

0,9 til 1,5

1,5

Etage

0,6 til 1,0

0,8 til 1,2

0,9 til 1,2

 
Følgende afsnit tilføjes i Kommuneplanen:
 

Effektive og grønne parkeringspladser

Ballerup Kommune ønsker, at parkeringsarealer i kommunen udnyttes så effektivt som muligt og bidrager til at håndtere stigende regnmængder. Derfor ser Ballerup Komme gerne dobbeltudnyttelse af parkeringspladser på de steder og i de projekter, hvor det er muligt. Ligesom Ballerup Kommune ønsker, at parkeringspladser i så stort omfang som muligt bliver grønne med permabelt materiale, så regnvandet kan nedsive. Derudover ønsker Ballerup Kommune at understøtte anlæg af flere pendlerparkeringspladser i kommunen for dermed at give flere pendlere mulighed for at stille bilen og tage kollektiv trafik eller andre samkørselsordninger.

Indhold

Sammendrag

Det er besluttet, at den involverende del af formuleringen af Ballerup Kommunes klimapolitik- og strategi er udskudt til opstart i efteråret grundet COVID-19. Det betyder imidlertid ikke, at de konkrete klimaaktiviteter i den eksisterende klimahandleplan er udskudt.
 

En gennemgang af klimahandleplanen viser, at langt de fleste aktiviteter fortsætter som planlagt, dog med enkelte tidsforskydninger, da det ikke er muligt at besøge boligejere og almene boligafdelinger under COVID-19.

 

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget har i lyset af udskydelse af klimapolitik- og strategi, ønsket en status på igangværende klimaaktiviteter. Administrationen arbejder stadig ud fra Klimahandleplan 2017-21.  

 

Sagsfremstilling

Følgende aktiviteter er gennemført eller i gang:

 

Borgerrettede aktiviteter:

I foråret blev der afholdt Energimarkedsplads i Galaksen, hvor boligejere kunne få input om energibesparelser, konvertering af oliefyr til vedvarende energiforsyning og tilbud om energigennemgange. Derudover kunne boligejerne også få vejledning i varmepumper og generel vejledning. Samtidig er der stadig tilbud om energigennemgang hos boligejere og boligafdelinger. Aftaler herom er dog udskudt til efter sommerferien. Dette er generelle tilbud til borgerne. Samtidig er Ballerup Kommune i gang med et projekt om anvendelse af data fra energimærkningsordningen med det formål, at målrette tilbud og kampagner om energibesparelser, grønne mobilitetsløsninger og klimatilpasning. Et projekt som administrationen forventer sig meget af.

 

Der er gennemført energigennemgang med tilhørende planer med indsatser for kirkerne i Ballerup Kommune. I efteråret samles der op på, hvilke konkrete tiltag kirkerne ønsker at gennemføre.

 

Der er tilbud om, at 7.-8. klasser kan modtage undervisning i vedvarende energi og bygning af solceller, samt tilbud om, at 7. klasser kan modtage undervisning i mindre madspild. 

 

Virksomhedsrettede aktiviteter:

Ballerup Kommune deltager i et regionalt projekt om cirkulær økonomi, målrette små og mellemstore virksomheder indenfor primært byggebranchen og oplevelsesbranchen. Der er på nuværende tidspunkt deltagelse fra to virksomheder fra Ballerup Kommune. I projektet skal der udvikles cirkulære forretningsmodeller og afprøves lokale løsninger, der reducerer CO2-udledningen.

 

Transport:

Projekt om samkørsel, bl.a. i samarbejde med Nabogo, blev igangsat inden COVID-19.
 

Administrationen er i gang med at udarbejde en ladestanderstrategi, som skal være en del af klimastrategien. Der er ved at blive sat ladestandere op ved Ballerup Rådhus. Der stilles krav om fossilfri busdrift ved alle udbud af den kollektive trafik.

I Lautrup arbejdes med helhedsplan, BRT løsning, og mobilitetsnetværket i Lautrup arbejder fortsat med bæredygtige mobilitetsløsninger, hver for sig og sammen.

 

Ballerup som virksomhed:

Drift og renovering af de kommunale bygninger fortsætter. Der er afsat 4 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i 2020, som anvendes til ventilation, LED-belysning, varme mv. Der udskiftes til LED-belysning på 1-2 sportshaller, Birkegården har lige fået udskiftet belysningen til LED, og henover sommeren får Skovvejens Skole, Afdeling Rosenlund udskiftet hele belysningen til LED. De store belysningsprojekter koordineres i samarbejde med Lighting Metropolis Green Economy, hvor Ballerup er Leadpartner.

 

I forbindelse med renovering af svømmehallen på Torvevej bliver der gennemført energibesparelser, fx ventilation og i forbindelse med vandbehandlingen.

 

I vinter/forår var arbejdet med at minimere madspild i fuld gang, det genoptages nu og i efteråret.

 

I planer og strategier for udvikling af Ballerup Kommune indarbejdes bæredygtighed, hvor klimaindsatser og klimatilpasning er højt prioriteret. Eksempler herpå er udviklingen af Kildedal og Jonstruplejren.

 

Ballerup Kommune deltager i det regionale projekt energi på tværs, som har projektledelse i Gate 21. Her arbejdes bl.a. med, hvordan vedvarende energi indarbejdes i den kollektive varmeforsyning, fx store varmepumper.

 

Udviklingen i CO2-udledning opgøres årligt i det grønne regnskab.

 

Nye indsatser i 2020:

I budget 2020 er der afsat 0,2 mio. kr. til klimaarbejdet. Administrationen anbefaler at anvende midlerne dels til hjælp til beregninger og beskrivelser i forbindelse med formulering af klimapolitikken og klimastrategien samt til understøttelse af flere el-ladestandere.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at 

 1. Orienteringen om den aktuelle klimaindsats tages til efterretning.
   
 2. De i budget 2020 afsatte midler på 0,2 mio. kr. anvendes til udarbejdelse af klimapolitik og klimastrategi samt til el-ladestandere.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2019 Punkt 20

Indhold

Sammendrag

Administrationen giver en status på byudviklingsprojektet KILDEDAL og orienterer om proces for udarbejdelse af værdiprogram, vision og helhedsplan. Det indstilles, at status og orientering tages til efterretning.
 

Sagen forelægges også for Erhvervs– og Beskæftigelsesudvalget samt Økonomiudvalget til orientering.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. november 2019 at indlede et samarbejde med PensionDanmark om udvikling af området ved Kildedal, som skal ske i regi af et arealudviklingsselskab (KILDEDAL P/S).
 

På den baggrund har administrationen og PensionDanmark samarbejdet om en række forberedende aktiviteter frem mod etableringen af KILDEDAL P/S, så fundamentet for udøvelsen af selskabets virksomhed er på plads inden stiftelsen. Et centralt element i udviklingen af Kildedal er udarbejdelsen af et værdiprogram, en vision og en helhedsplan, som bl.a. afspejler visionen for området.

 

Sagsfremstilling

Status

I tiden fra Kommunalbestyrelsens beslutning om samarbejdet med PensionDanmark til nu, er der etableret en formel projektorganisation, ligesom en samlet aktivitets- og tidsplan for de kommende tre år er under udarbejdelse.

 

Byudviklingsområdet er endvidere blevet kortlagt i forhold til areal og ejerforhold, og der er gennemført såvel en teknisk som en juridisk due diligence af området. Konklusionen er, at der umiddelbart ikke er tekniske eller juridiske hindringer for, at Kildedal kan udvikles til et nyt by- og erhvervsområde.

 

De indledende forberedelser i forhold til omlægning af den statsejede gasledning er tillige igangsat og gennemføres af Energinet efter koordinering med administrationen.

 

Administrationen er herudover ved at udarbejde en henvendelse til Ankestyrelsen med anmodning om samtykke til salg uden offentligt udbud. Samtykke er en forudsætning for oprettelsen af KILDEDAL P/S, da Ballerup Kommune skal indskyde arealer i selskabet, som under normale omstændigheder skal i offentligt udbud. Ankestyrelsens afgørelse forventes at foreligge i tredje kvartal 2020. Som en del af dette arbejde indgår også afklaringen af en række selskabsretslige og kommunalretslige forhold, som skal danne grundlag for selskabsdannelsen. Der eksisterer således ikke en egentlig lovgivning om arealudviklingsselskaber. Etableringen af et sådan skal dermed bygge på og udledes af bestemmelser i en række forskellige andre lovgivninger herunder selskabsret, kommunalret, udbudsjura mv. Til denne opgave har administrationen derfor besluttet at opruste på den juridiske rådgivning, således at de forskellige juridiske vinkler kan blive afdækket tidligt i processen.

 

Forretningsplanen, som blev forelagt i udkast for Kommunalbestyrelsen i november 2019, udarbejdes i tredje kvartal 2020, når forudsætningerne i forhold til at kunne beskrive strategien for realiseringen af byudviklingsområdet Kildedal er på plads. Forretningsplanen vil blive forelagt til politisk godkendelse.

 

KILDEDAL P/S forventes etableret ved årsskiftet 2020/2021, forudsat at Ankestyrelsens samtykke til, at de kommunale arealer kan indskydes i selskabet uden offentligt udbud, opnås.

 

Proces for udarbejdelse af vision og helhedsplan for Kildedal

Inden sommerferien 2020 vil projektets rådgivere kortlægge viden og analysere eksisterende materiale med henblik på at udarbejde et udkast til værdiprogram, som udtrykt gennem værdier som fx ”den innovative bydel” og ”den grønne bydel”, sammenfatter de visioner og principper mv., der indtil nu er formuleret for området.
 

Værdiprogrammet danner grundlag for det videre arbejde med vision og helhedsplan.

 

I august 2020 forventer administrationen at gennemføre en studietur for Teknik– og Miljøudvalget, Erhvervs– og Beskæftigelsesudvalget og Følgegruppen for Ballerup Kommunes Byudvikling til et eller flere nye byområder i og omkring hovedstaden. Det kunne for eksempel være Nordhavn eller Grønttorvet i Københavns Kommune, Nærheden i Hedehusene eller Malmös Vestra Hamn.

 

Studieturen har til formål at give input i forhold til det endelige værdiprogram samt vision og helhedsplan, herunder at skabe et sammenligningsgrundlag i forhold til udviklingsprincipper og bebyggelsestætheder.
 

I september 2020 afholdes en fælles visionsworkshop for Teknik– og Miljøudvalget, Erhvervs– og Beskæftigelsesudvalget og Følgegruppen for Ballerup Kommunes Byudvikling, hvor udvalgene og følgegruppen med afsæt i udkast til værdiprogram skal drøfte udkast til vision og udbygningsscenarier for Kildedal.

 

Scenarierne vil beskrive mulige principper for nye veje og byrum, vandhåndtering og klimatiltag, bebyggelse og anvendelse, bil- og cykeltrafik samt offentlig transport, parkering og den øvrige disponering af private og fælles udearealer for området Kildedal.

 

Udkast til værdiprogram, vision og helhedsplan vil blive forelagt til politisk godkendelse i tredje og fjerde kvartal 2020.

 

Processen for udarbejdelse af værdiprogram, vision og helhedsplan for Kildedal er skitseret i bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Status på byudviklingsprojekt Kildedal tages til efterretning.
   
 2. Proces for udarbejdelse af værdiprogram, vision og helhedsplan tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Region Hovedstaden har i forbindelse med deres trafikbestilling for 2021 truffet beslutning om, at der skal gennemføres besparelser på den kollektive trafik for 15 mio. kr. årligt. I Ballerup Kommune betyder det, at buslinje 55E (Malmparken St.-Værløse-Allerød St.) ændres til en ren myldretidslinje fra december 2020. Derudover har de truffet beslutning om, at buslinje 350S, der kører fra Nørreport St. gennem erhvervsområdet Lautrupgård til Ballerup St. skal afkortes, således at strækningen mellem Malmparken St. og Ballerup St. ikke længere betjenes, samt at der skal findes en besparelse på 2,6 mio. kr. på buslinjerne 40E og 400S. Ballerup Kommune er sammen med de øvrige berørte kommuner i dialog med Region Hovedstaden og Movia om, hvordan og hvornår besparelserne skal effektueres, idet regionens uforbrugte midler kan medvirke til at udskyde tidspunktet for, hvornår besparelserne skal træde i kraft og dermed sikre tid til en god proces.

 

Baggrund

Region Hovedstaden har en økonomisk udfordring med at skabe balance i budgettet. De har derfor besluttet, at der skal findes besparelser på den kollektive trafik for 15 mio. kr. årligt.

 

For at give kommunerne mulighed for at træffe beslutning om eventuelle lokale tilpasninger er det planlagt, at regionen træffer beslutning om tiltag i en tidlig trafikbestilling i maj - dvs. inden trafikbestillingen for 2021 skal afgives i oktober. En beslutning i maj 2020 giver derudover mulighed for, at flere af tiltagene kan træde i kraft i december 2020, hvilket giver fuld økonomisk effekt i 2021.

 

Regionen har uforbrugte midler fra 2019 og forventeligt 2020, som bl.a. kan bruges til at sikre en gradvis indfasning af besparelsestiltagene i den kollektive trafik.

 

Sagsfremstilling

Regionsrådet har en økonomisk udfordring med at skabe balance i budgettet. Forretningsudvalget har på deres møde den 14. april 2020 truffet beslutning om, at der skal spares 15 mio. kr. årligt på den kollektive trafik. Der har været udarbejdet forskellige scenarier for, hvorledes denne besparelse kan realiseres, og Regionsrådet har på deres møde den 19. maj 2020 truffet beslutning om, hvorledes besparelserne skal udmøntes.

 

For Ballerup Kommune betyder det besparelser på buslinjerne 40E, 55E, 350S og 400S.

 • Buslinje 55E (Malmparken St.-Værløse-Allerød St.) vil fra køreplanskiftet den 13. december 2020 blive ændret til en ren myldretidslinje, der kører 20 minutters drift mellem kl. 6.00-9.00 og 13.30-17.30. I dag kører buslinjen 15 minutters drift i myldretiderne og 30 minutters drift i dagtimerne på hverdage.
 • Buslinje 350S skal afkortes, således at den fremover kun kører mellem Nørreport St. og Malmparken St., hvor den i dag fortsætter til Ballerup St.
 • På buslinjerne 40E (Høje Taastrup St.-Malmparken St.-DTU Lyngby-Skodsborg St.) og 400S (Hundige St.-Ballerup St.-Lyngby St.) skal der findes en årlig besparelse på 2,6 mio. kr., samtidig med at busbetjeningen mellem DTU Lyngby og Skodsborg st. opretholdes.

Region Hovedstaden har en række uforbrugte midler fra 2019 og forventeligt 2020, som bl.a. kan anvendes til at indfase og/eller udskyde implementeringen af besparelserne. Ballerup Kommune er i dialog med Region Hovedstaden, Movia og øvrigt berørte kommuner om, hvorledes og hvornår besparelserne på buslinjerne 40E/400S og 350S kan effektueres. Besparelserne vil derfor først blive implementeret senere fx. i 2021 eller sommeren 2022, således at der sikres tid til en grundig analyse og god proces for derigennem at sikre fortsat god kollektiv trafikdækning.

 

I Ballerup Kommune har vi planlagt en analyse af den kollektive trafikbetjening i efteråret, hvor det vil være naturligt at inddrage de kommende besparelser på buslinje 40E, 350S og 400S i arbejdet sammen med forslag til tilpasninger af busnettet i forbindelse med åbningen af letbanen i Ring 3 og eventuel etablering af BRT-løsning i Lautrup og langs Ring 4.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Orientering om Regions Hovedstadens busbestilling 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse


Indhold

Sammendrag

Der er et ønske fra parterne i Aftale om budget 2020 om, at der skal gøres en indsats for at bekæmpe invasive plantearter, herunder pileurt. Derfor prioriteres 0,8 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 fra den eksisterende grønne pulje under Teknik- og Miljøudvalget til indsatsen. Indsatsen indebærer også en opprioritering af informationskampagner over for grundejere i Ballerup Kommune.

 

Bekæmpelse af invasive plantearter er en lang og sej kamp, hvor viden hele tiden opdateres og forandres. Administrationen vil i 2020 rette fokus mod fire konkrete indsatser.

 

Administrationen indstiller, at anlægsmidlerne frigives.

 

Baggrund

Der er på nuværende tidspunkt et budget til bekæmpelse af bjørneklo og andre invasive arter på 760.000 kr. pr. år, som primært bliver brugt på bekæmpelse af bjørneklo. En mindre del af budgettet bruges til test af mindre bekæmpelsesfelter for invasiv pileurt, vild pastinak og armensk brombær. Ud over bjørneklo, invasiv pileurt, vild pastinak og armensk brombær har vi i Ballerup Kommune registreret bestande af rød hestehov og gyldenris.

 

I dag er det kun muligt at give påbud til grundejere, der ikke bekæmper bjørneklo på egen grund. Det er ikke lovgivningsmæssigt muligt at bruge påbudsværktøjet på andre invasive arter. Derfor er der et stort og vigtigt informationsarbejde til de forskellige grundejere om de invasive arter, der er problematiske i Ballerup Kommune, så vi sammen kan få bugt med dem.

 

Sagsfremstilling

De invasive arter udfordrer vores ønsker om at kunne bruge og forbedre vores naturområder. I naturområdet, der kaldes "Nord for Lundegården" (se bilag), er der konstateret mange sporadiske forekomster af invasiv pileurt over hele området, og dette vil på sigt blive en meget stor udfordring. Derfor er en indsats i dette område nødvendig nu, for at det ikke bliver en uoverstigelig opgave i fremtiden. Altså nu er muligheden der for at sætte ind nu og "vinde".

 

Da invasiv pileurt har ødelæggende indvirkning på veje, broer og bygninger, vil der derudover være fokus på forekomster nær private grunde, kommunale ejendomme og veje.

 

Invasiv pileurt er meget svær at bekæmpe, bl.a. fordi det er individuelt fra forekomst til forekomst, hvordan den skal bekæmpes på det konkrete sted, og derudover tager bekæmpelsen et ukendt antal år. Der er ingen viden om præcis, hvor lang tid en bekæmpelse tager, men det er almindeligt anerkendt at det er over 10 år.  

 

I dag er der frivillige, der er gået i gang med at bekæmpe rød hestehov langs åerne i Måløv. Der er store arealer langs Ballerup Kommunes åer, hvor rød hestehov har udkonkurreret andre arter. Det medfører, at brinkerne (siderne på en å) eroderes og dermed ødelægger vandets forløb. Der er et stort fokus på åerne i Måløv fra de lokale borgere. Der er blevet oprettet en såkaldt rød hestehovbande, svarende til bjørnebanderne. En del af denne bevilling vil understøtte deres arbejde som frivillige bekæmpere og hjælpe dem ordentligt i gang, så der kommer nogle hurtige resultater.

 

I forbindelse med information til grundejere har administrationen god erfaring med at afholde kurser for grundejere, der er berørt af bjørneklo. Dette koncept kopieres til kurser med et overordnet fokus på invasive arter og kurser med mere specialiseret indhold. Disse kurser henvender sig til driftsledere på større erhvervsarealer, mindre erhvervsejere, boligforeninger og private grundejere.

 

Fra administrationens side er der i denne omgang fokus på fire konkrete indsatser:

 1. Kortlægning af og indsats på naturområdet "Nord for Lundegården"
 2. Sikring af arealer tæt på private matrikler, kommunale ejendomme og veje
 3. Støtte til borgernes frivillige indsatser og sikring af åløb i Måløv
 4. Information i form af kurser i bekæmpelse til de berørte grundejere samt generel information til alle om, hvordan man kan bekæmpe de invasive arter bl.a. ved borgerbreve og på sociale medier.

Ud over disse fire større indsatser vil der være andre mindre indsatser på armensk brombær, vild pastinak og gyldenris, hvor det er nødvendigt.

 

Der vil også være mere generel information om invasive arter og Ballerup Kommunes indsatser via sociale medier, avisartikler, nyhedsbreve til erhvervet og direkte breve til berørte grundejere.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Under bekæmpelse af nogle forekomster, vil visse naturområder være utilgængelige. Bekæmpelsen vil dog sikre den fremtidige tilgængelighed i naturen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

800.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

 

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

800.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2020

2021

2022

2023

2024

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,8

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 under anlægs-projektet

 

0,068

0,068

0,068

0,068

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2020 fra grøn pulje til projekt nr. 020249 Kamp mod invasive arter.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

I Budgetaftalen for 2020 er der afsat anlægsmidler i 2020 og i overslagsårene til etablering af hastighedsdæmpende tiltag i boligområder.
 

Der er gennemført en trafikanalysen af Viften/Gl. Skovlunde, hvor det blev undersøgt, hvordan trygheden kan øges og hastigheden dæmpes. Der er udarbejdet tre anlægsmodeller, som viser, hvordan projektet kan gennemføres. På baggrund af trafikanalysen og inddragelse af lokale interessenter indstiller administrationen, at der frigives anlægsmidler til hastighedsdæmpende tiltag i området Viften/Gl. Skovlunde, og at det afsatte anlægsbudget i 2020 suppleres med fremrykning af anlægsmidler fra overslagsårene. 

 

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. marts 2019 blev der bevilliget trafiksikkerhedsmidler til en analyse af trafikforholdene i Viften/Gl. Skovlunde med henblik på etablering af trafiksikkerheds- og hastighedsdæmpende foranstaltninger. Det er anbefalingerne i denne analyse, tidligere analyser på Ejbyvej og inddragelse af lokale interessenter, der ligger til grund for denne indstilling.

 

Administrationen har modtaget mange borgerhenvendelser fra boligområdet Viften/Gl. Skovlunde. Samtidig er Ejbyvej og Harrestrupvej højt prioriteret i Ballerup Kommunes hastighedsplan, for at få dæmpet hastigheden.

 

I forbindelse med budgetaftalen for 2020 er der afsat et årligt anlægsbudget på 0,8 mio. kr. til etablering af hastighedsdæmpende tiltag i boligområder fra 2020 og frem. Det kan derfor politisk besluttes, hvorvidt man supplerer de afsatte midler i 2020 med fremrykning af anlægsmidler, og dermed gennemføre et større projekt, end der er muligt med de 0,8 mio. kr. afsat i indeværende budgetår. 

 

Sagsfremstilling

Inddragelse og dialog med lokale borgerne er en vigtig del af trafikanalysen. Der er gennemført besigtigelser af hele området samt observationer af fokussteder. Desuden blev der gennemført en fælles besigtigelse med Bylaug, Lokalråd, trafikgruppen og skolerne i november 2019.

 

Den færdige trafikanalyse samt prioritering af de hastighedsdæmpende tiltag blev drøftet ved et møde med Bylaug, Lokalråd, trafikgruppen og skolerne i april 2020. Der var enighed om prioritering af 40 km-zonen på Ejbyvej og boligvejene i Viften/Gl. Skovlunde, samt bedre løsninger på den sydlige del af Ejbyvej og ved Skovlunde skole. Der var også enighed om, at en 2-minus-1 vej på den sydlige del af Ejbyvej ses som en mulig kortvarig løsning, og en separat cykelsti og fortov som en bedre løsning på sigt.

 

I lyset af den nuværende mulighed for fremrykning af anlægsmidler, er der opstillet tre anlægsmodeller, hvoraf anlægsmodel 3 giver den bedste løsning rent trafiksikkerheds- og hastighedsmæssigt. Det er også den dyreste løsning. Administrationen kan også stå fagligt inde for anlægsmodel 1 og 2.

 

Anlægsmodel 1:

De afsatte midler i puljen for hastighedsdæmpende tiltag i boligområder, der i 2020 udgør 0,8 mio. kr. foreslås anvendt til etablering af følgende hastighedsdæmpende tiltag:

 • 40-km/t zone på Ejbyvej med to indsnævringer
 • 40-km/t zone på boligveje i Viften/Gl. Skovlunde med skiltning og hastighedsdæmpning på Kløvertoften
 • 2-minus-1 vej på den sydlige del af Ejbyvej med to indsnævringer.

Ejbyvej er højt prioriteret, både i hastighedsplanen, for beboerne i området samt for skolerne. Hastighedsmålinger viser en 85 pct.-fraktil mellem 45,3 og 53 km/t (85 pct.-fraktilen betyder, at 85 pct. kører under den nævnte hastighed). Med baggrund i trafikanalysen forslås der at etablere en 40/km-t hastighedszone med to indsnævringer på den nordlige del af Ejbyvej. Formålet med at etablere indsnævringerne er at sænke hastigheden, og dermed øge trygheden og trafiksikkerheden for borgerne og skoleeleverne. Placering og udformning af indsnævringerne bliver fastlagt nærmere ved projekteringen.

 

Med baggrund i trafikanalysen forslås det at etablere en 40 km/t hastighedszone på boligvejene i Viften og Gl. Skovlunde med skiltning. I boligområderne kan der oprettes disse hastighedszoner ved at opsætte skilte, hvis 85 pct. af trafikken kører under 47 km/t, hvilket er tilfældet på alle boligveje i Viften og Gl. Skovlunde. Det betyder, at det ikke er en forudsætning for at etablere 40 km/t zone, at der på vejene i Viften og Gl. Skovlunde etableres fartdæmpere jf. hastighedsmålingerne og vejlængderne, og politiet er positiv indstillet overfor at give tilladelse til hastighedszonen i Viften/Gl. Skovlunde. Hastighedsnedsættelse med skiltning sender et klart budskab om, at man nu kører ind i et boligområde, som ikke egner sig til højere hastigheder. Det er en påbudt hastighed så politiet har mulighed for at udstede bøder ved hastighedsoverskridelser. For at imødekomme borgernes utryghed på enkelte veje foreslås det dog, at 40 km/t skiltning suppleres med fartdæmpning på Kløvertoften. Placering og udformning af bumpene bliver fastlagt nærmere ved projekteringen. Desuden skal beboerne på vejen høres inden etablering, da fartdæmpning kan opleves generende.

 

De nye 40 km/t-hastighedszoner i Viften/Gl. Skovlunde og Ejbyvej bliver evalueret og effekten bliver målt. Hvis den ønskede effekt ikke bliver opnået, kan yderligere tiltag vurderes.

 

På den sydlige del af Ejbyvej forslås det at etablere en 2 minus 1-vej mellem Hasselvej og Åbyvej, så cyklister flyttes til kørebanen på brede kantbaner i stedet for delte stier. Det skaber mere tryghed for fodgængere og bedre oversigt til cyklister ved udkørsel fra sideveje og indkørsler. Desuden vurderes hastighedsniveauet erfaringsmæssigt at falde op til 5 km/t. For at øge den hastighedsdæmpende effekt, skal den sydlige del af Ejbyvej også være en del af 40 km/t-zonen og afmærkningen skal suppleres med to indsnævringer. Ud fra oversigtsforholdene fra sidevejene anbefales det desuden, at beskære beplantningen og evt. håndhæve hjørneafskæringer.

 

Anlægsmodel 2:

Fremrykningen af anlægsmidler, med en samlet anlægssum på 3,7 mio. kr., foreslås anvendt til følgende hastighedsdæmpende tiltag:

 • 40-km/t zone på Ejbyvej med to indsnævringer
 • 40-km/t zone på boligveje i Viften/Gl. Skovlunde med skiltning og hastighedsdæmpning på Kløvertoften og Hybenvænget
 • Ombygning af delte stier til separat cykelsti og fortov på den sydlige del af Ejbyvej.

Ved anlægsmodel 2 foreslås det at de delte stier på den sydlige del af Ejbyvej (mellem Hasselvej og Åbyvej) bygges om til separat cykelsti og fortov som anbefalet i analyse fra 2016. Desuden skal hastigheden sænkes, da den sydlige del af Ejbyvej også skal være en del af 40 km/t-zonen. Overgangen fra cykelsti og fortov til delte stier opleves utrygt, særligt ved de mange sideveje, hvor der er dårlig oversigt. For at forbedre oversigtsforholdene anbefales det desuden, at beskære beplantningen og evt. håndhæve hjørneafskæringer. Løsningen skaber mere tryghed for fodgængere og bedre oversigt til cyklister ved udkørsel fra sideveje og indkørsler.

 

Anlægsmodel 2 indeholder fortsat: 40-km/t zone på Ejbyvej med indsnævringer på den nordlige del, og 40-km/t zone på boligveje i Viften/Gl. Skovlunde med skiltning og hastighedsdæmpning på Kløvertoften. Desuden skal der også laves hastighedsdæmpning på Hybenvænget for at imødekomme borgernes ønske.

 

Anlægsmodel 3:

Ved yderligere fremrykning af anlægsmidler, med en samlet anlægssum på 4,7 mio. kr., foreslås det at etablere følgende hastighedsdæmpende tiltag:

 • 40-km/t zone på Ejbyvej med to indsnævringer
 • 40-km/t zone på boligveje i Viften/Gl. Skovlunde med skiltning og hastighedsdæmpning på Kløvertoften og Hybenvænget
 • Ombygning af delte stier til separat cykelsti og fortov på den sydlige del af Ejbyvej
 • Midterhelle med fodgængerfelt på Ejbyvej ved Skovlunde skole, afd. Rosenlund.

Ved yderligere fremrykning af anlægsmidler foreslås det, at der udover anlægsprojekterne i model 2, også etableres midterhelle med fodgængerfelt på Ejbyvej ved Skovlunde Skolen, Afdeling Rosenlund. Derved kan eleverne passere vejen i to tempi. Fodgængerfeltet vurderes som en god løsning for skolebørnene i skoletiden, kombineret med en midterhelle, hævet flade, skolepatrulje og lokal hastighedsbegrænsning. Skoleledelsen af Skovlunde Skole, Afdeling Rosenlund understøtter løsningen med fodgængerfelt og midterhelle.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Etablering af 40 km/t-zoner vil øge trygheden for bevægelseshæmmede i forbindelse med krydsning af vejene.
 

Etablering af separat cykelsti og fortov på Ejbyvej vil øge trygheden for synshæmmede og bevægelseshæmmede, da den delte sti langs vejen vil blive nedlagt, og fodgængere vil få eget færdselsareal.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2020-2023 i puljen på projekt nr. A222140 Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder. På investeringsoversigten er der endvidere afsat 4 mio. kr. i 2021 på projekt nr. A222042 Diverse vejændringer. De tre anlægsmodeller kan finansieres på følgende måder:

 

Anlægsmodel 1: Der frigives 0,8 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. A222140 Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder til arbejdet i model 1.

 

Anlægsmodel 2: Der fremrykkes 0,8 mio. kr. fra hvert af årene 2021-2023 til 2020 på projekt nr. A222140 Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder. Der fremrykkes endvidere 0,5 mio. kr. fra 2021 til 2020 på projekt nr. A222042 Diverse vejændringer, således at der i alt kan frigives 3,7 mio. kr. til arbejdet i model 2.

 

Anlægsmodel 3: Der fremrykkes 0,8 mio. kr. fra hvert af årene 2021-2023 til 2020 på projekt nr. A222140 Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder. Der fremrykkes endvidere 1,5 mio. kr. fra 2021 til 2020 på projekt nr. A222042 Diverse vejændringer, således at der i alt kan frigives 4,7 mio. kr. til arbejdet i model 3.

 

Fremrykningen af midler i model 2 og 3 giver mulighed for at skabe aktivitet i det private erhvervsliv i den aktuelle økonomiske situation. Regeringen har suspenderet anlægsloftet i 2020 af samme grund. Der er tale om fremrykning af allerede budgetterede midler i overslagsårene, som under alle omstændigheder skal udmøntes på et senere tidspunkt. Fremrykningen har dermed ikke indvirkning på likviditetsniveauet i det sidste overslagsår i budgetperioden, men forskyder alene likviditet imellem årene.

Såfremt man vælger fremrykning af anlægsmidler fra overslagsårene til anlægsmodel 2 eller anlægsmodel 3, vil der ikke være yderligere budgetmidler i overslagsårene til hastighedsdæmpende tiltag i andre boligområder.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

4.700.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

A222140 Hastighedsdæmpende tiltage i boligområder

A222042 Diverse vejændringer

3.200.000 kr.

1.500.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

4.700.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2020

2021

2022

2023

2024

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

4,7

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 efter anlægsprojektet

 

0,118

0,118

0,118

0,118

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der fremrykkes 0,8 mio. kr. fra hvert af årene 2021-2023 til 2020 på projekt nr. A222140 Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder.
   
 2. Der fremrykkes 1,5 mio. kr. fra 2021 til 2020 på projekt nr. A222042 Diverse vejændringer, således at der i alt kan frigives 4,7 mio. kr. til arbejdet i anlægsmodel 3.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

 

Der tilføjes et notat om vurdering af støjgener fra bump og beskrivelse af den forudgående borgerinddragelse til sagens videre behandling i Økonomiudvalget. 

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

For at godkende referatet for dette møde skal alle medlemmer af udvalget klikke på "Godkendt". 

Dokumenter

Download samlet dokument

Download