Teknik- og Miljøudvalget

04.09.2018 kl. 08:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Michael Brønd (A) - Deltog
 • Morten Andersson (A) - Deltog
 • Birgitte Dahl (O) - Deltog
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
 • Steen Pedersen (centerchef for By
 • Erhverv og Miljø) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Per Mortensen (A) - Afbud

Åben dagsorden

 1. Endelig vedtagelse af tillæg til Spildevandsplan 2017-2027 vedrørende separatkloakering af del af Ballerup bymidte øst for Hold-an vej (B28F).
  Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 8. maj 2018 godkendt forslag til tillæg til spildevandsplan 2017-2027 vedrørende separatkloakering af B28F. Forslaget har været i høring til den 8. august 2018, og der har i perioden været afholdt borgermøde. Der er ikke indkommet høringssvar i perioden. Der er givet delegation til administrativ godkendelse af tillægget, hvis der ikke er indgået nævneværdige indsigelser. Administrationen har derfor godkendt tillægget.
   
 2. Udbud af drift og vedligeholdelse af Ballerup Kommunes signalanlæg.
  Ballerup Kommune har som tovholder gennemført et udbud af drift af kommunens signalanlæg på vegne af 9 nordsjællandske kommuner. Blandt 5 bydende virksomheder, vandt Swarco udbuddet. Den forventede besparelse i forhold til bygherreroverslaget for Ballerup Kommune lyder på ca. 45 pct. Driftskontrakten løber over 4 år med en option på forlængelse i 2 x 12 måneder.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

For at nå i mål med 50 pct. genanvendelse på husholdningsaffald er der behov for yderligere tiltag. Ballerup Kommune står midt i udrulningen af "Indsamling på Tværs" til alle borgere og egne institutioner i Ballerup Kommune samt at bygge en ny genbrugsstation. For at nå helt i mål vurderer administrationen, at Ballerup Kommune er nødt til at kigge frem mod nye fraktioner til kildesortering og også øge kvaliteten på allerede eksisterende ordninger.

 

Administrationen foreslår, at der etableres et genbrugshus på genbrugsstationen. Genbrugshuset vil indeholde genbrugsbutik og værksted, og etableres i samarbejde med Jobcenter Ballerup og eventuelt frivillige organisationer. Et gennemarbejdet forslag til genbrugshus vil blive forelagt politisk. 

 

Administrationen foreslår, at der udpeges tre fokusområder frem mod 2020 med tilhørende aktiviteter. Forslag er vedlagt i form af Tillæg til Affaldsplan 2013-18.

 

Baggrund

Da ny national affaldsplan med implementering af EU's nyeste affaldsdirektiver med ambitiøse mål for genanvendelse først forventes klar i 2020, ønskes det at vente med udarbejdelse af Ballerup Kommunes næste seks årige affaldsplan til denne foreligger.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune står midt i en stor forandring på affaldsområdet. Ny genbrugsstation og en udrulning af kildesortering hos borgere og egne virksomheder i hele kommunen. Denne handleplan skaber rammen om færdiggørelse af denne optimering og sætter et punktum frem mod næste affaldsplan i 2020.

 

"Indsamling på Tværs" (kildesortering i syv fraktioner hos alle borgere) er godt i gang med at blive en succes. Det er en driftsikker løsning, borgerne sorterer i en høj kvalitet og kvantitet på mad, glas og metal. I 2018 og 2019 fortsættes udrulningen til rækkehuse, etageboliger og de kommunale institutioner, som tidligere besluttet.

 

De seneste prognoser fra Vestforbrænding A/S peger dog på, at det bliver svært at nå målet med 50 pct. genanvendelse med de allerede planlagte indsatser. Dette skyldes flere forhold, bl.a. at etageboliger normalt har en væsentlig lavere sorteringsgrad end villaer. I Ballerup Kommune udgør andelen af etageboliger ca. 56 pct., hvorfor det estimeres at Ballerup Kommune kan forvente at opnå en genanvendelsesprocent på 46–50 pct.  

 

For at nå målet og samtidig skele til EU's mål på 55 pct. genanvendelse i 2025, skal der kildesorteres yderligere og kvalitet på allerede eksisterende affaldsordninger skal løftes. Administrationen foreslår derfor tre fokusområder med tilhørende mål og handlinger:

 

1. Mere og bedre genanvendelse

 • Vurdere muligheder for kildesortering af pap og tekstiler til genanvendelse.
 • Øge udsorteringen af problematiske stoffer og materialer fra det genanvendelige byggeaffald.
 • Øge genanvendelsen hos virksomheder via vejledning og tilsyn.

2. Smarte affaldsløsninger

 • Smart City forsøg – fyldningsgrader i kuber og beholdere for at kunne optimere ordning for glas- og papirkuber.
 • Følge Vestforbrændings forsøg med robotsortering af storskrald.

3. Cirkulær omstilling, minimering af ressourceforbrug

 • Skabe mulighed for et genbrugshus på genbrugsstationen med mulighed for genbrugsbutik, undervisning og værksted i samarbejde med Jobcenter Ballerup.
 • Lave affaldsprojekter med skoler og institutioner som fremmer viden om ressourcer og materialer via reparation, genbrug og genanvendelse.
 • Øge erhvervsvirksomheders viden om affald, ressourceoptimering, Cirkulær Økonomi og FN’s Verdensmål.

På mødet i Teknik- og Miljøudvalget deltager afsnitsleder Trine Baarstrøm fra Center for By, Erhverv og Miljø under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Handlingsplanens aktiviteter er indarbejdet i renovationsbudgettet for henholdsvis drift og anlæg for 2019-2020. Aktiviteterne vil ikke betyde øgede gebyrer på affaldsområdet. Det forventes, at affaldsgebyret for 2019 vil reduceres mellem 50-300 kr. i 2019.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Tillæg til Affaldsplan 2013-18 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2018 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

Efter gennemført høring skal Kommunalbestyrelsen behandle de indkomne bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag med henblik på at vedtage kommuneplantillægget og lokalplanen endeligt.

 

Baggrund

Forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan har været i offentlig høring i perioden fra den 29. maj til den 5. august 2018. Der blev den 19. juni 2018 afholdt borgermøde om planforslagene.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med høringen har Ballerup Kommune modtaget tre indlæg; et fra grundejerforeningen Ved Gershøj og to fra lokale borgere.
 

Der er udarbejdet en "Hvidbog" med administrationens vurdering af de indkomne bidrag og med forslag til ændringer og tilføjelser.

 

Center for By, Erhverv og Miljø anbefaler, at grundejerforeningens synspunkter imødekommes ved ændring af lokalplanens bestemmelser om karakteren af beplantningsbæltet langs Jungshøjvej og om vilkårene for, hvornår relevante dele af beplantningsbæltet skal etableres.     

 

Erhvervsstyrelsen har bedt om en uddybet redegørelse om de lokale tiltag for forbedring af mobiliteten til arbejdspladser, der ligger mere end 600 m fra en S-station. Sammen med Novo Nordisk er der udarbejdet forslag til supplering af redegørelsens tekst og kortbilag.

 

Miljøstyrelsen har i miljøscreeningen efterlyst en vurdering af, hvorvidt planen kan ødelægge levevilkårene for de beskyttede, såkaldte "bilag IV-arter".
 

Grundejerens og den kommunale miljømyndigheds fælles indsats for beskyttelse af den lokale paddebestand er dog allerede omtalt i planredegørelsens afsnit om "Beskyttet natur".

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at 

 1. Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag.
   
 2. Den sidste sætning i planredegørelsens afsnit om lokalplanens indhold (s. 25) slettes.
   
 3. Der i planredegørelsens afsnit om Trafik (s. 42-43) indsættes supplerende tekster om mobilitet og en ny illustration om stiforbindelser, som angivet i bilaget. Samt at der i planredegørelsens afsnit om Fingerplanen (s. 30) henvises til trafikafsnittet (s. 42-43).
   
 4. Der i planredegørelsens afsnit om Kommuneplantillæg nr. 11 (s. 32) tilføjes oplysning om udvidelsen af enkeltområde 7.F5, som angivet i bilaget.
   
 5. Betegnelsen i lokalplanens § 3.10 for delområde B ændres til: "Landskabsområde med beskyttelsesinteresser."
   
 6. Der i lokalplanens § 5.4 tilføjes mulighed for etablering af stiforbindelse til Måløv Naturpark, og at der i § 8.6 tilføjes henvisning til dette.
   
 7. Lokalplanens § 8.4 ændres således: "...indpasses i beplantningsbæltet, der dog stadig skal have karakter af en tæt, sammenhængende og etageret bevoksning bestående af hjemmehørende buske og træarter, herunder eg, røn, tjørn og lignende."
   
 8. Der til lokalplanens § 8.4 tilføjes disse noter: "For at opnå den ønskede karakter og skjule et eventuelt hegn bør beplantningens front langs Jungshøjvej bestå af buske som ovennævnte." "Med undtagelse af den sydlige strækning mellem Måløv Hovedgade og Måløv Byvej, hvor bæltet er udlagt i en bredde af 20 m, er den resterende, nordlige del af beplantningsbæltet op til gravhøjen Jungshøj udlagt i en bredde af 30 m."
   
 9. Der inden noten til lokalplanens § 12. 5 tilføjes: "Allerede i byggetilladelsen skal det defineres, hvor omfattende den til bebyggelsen svarende del af beplantningen skal være, ligesom der skal gives en frist for plantningens udførelse. Fristen vil kunne afhænge af årstiden, således at plantningen kan ske på et for væksten gunstigt tidspunkt." 
   
 10. Der på lokalplanens kortbilag 3 tilføjes de i § 5.3 nævnte betegnelser (a-f) for vejnettets delstrækninger.
   
 11. Lokalplan nr. 187 for Novo Nordisk Park med tilhørende tillæg nr. 11 til kommuneplan 2013 vedtages endeligt med ovenstående ændringer.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Der er udarbejdet et nyt forslag til Plejeplan for Sømosen 2018-2027. Den tidligere var gældende fra 2012-2017. Den nye plejeplan vil gælde i en tiårig periode frem til udgangen af 2027. Forslaget er opdateret, hvad angår fugle- og padderegistreringer, krav til pleje samt overvågning. Desuden giver planen mulighed for rensning af regnvandet, inden det løber ud i Sømosen. Planen er udarbejdet i samarbejde med Herlev Kommune.

 

Baggrund

Sømosen blev oprindeligt fredet i 1951 uden, at der var krav om pleje. Det betød, at området kunne gro til og langsomt miste sin naturværdi. Det blev ændret med en ny fredningskendelse i 2005, hvor krav om plejeplaner blev tilføjet. Lovkravene er beskrevet i bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn (bekendtgørelse nr. 924 af 27. juni 2016). Den tidligere plejeplan var gældende i en femårig periode fra 2012 til 2017. Den nye plejeplan vil gælde i en tiårig periode frem til udgangen af 2027. Den endelige plejeplan for et fredet område er en formel afgørelse. 

 

Sagsfremstilling

Forslag til Plejeplan for Sømosen 2018-2027 er udarbejdet i samarbejde med Herlev Kommune, og en række forhold er blevet undersøgt og opdateret.

 

Strukturen i den nye plejeplan er forenklet. Under hvert delområde er der fx nye overskrifter: Plejemålsætning, Plejekrav og Plejemuligheder. Plejemålsætninger udmønter fredningens målsætninger til konkrete målsætninger for de enkelte delområder. Plejekrav omfatter krav dels fra fredningskendelsen, dels fra paddeundersøgelse, der peger på tiltag, der skal til for at leve op til fredningen. Plejemuligheder beskriver mulige tiltag, hvis man ønsker at intensivere plejen.

 

Sproget er også blevet strammet op, så man ikke er i tvivl, om de beskrevne tiltag er krav eller muligheder.

 

Desuden er Sømosens betydning for ynglende padder blevet undersøgt. Undersøgelsen konkluderede, at der mangler egnede ynglelokaliteter, og som eksempel på plejekrav skal der etableres tre nye vandhuller i randen af det fredede område. Afsnittet om fugle er også opdateret med seneste fugletællinger fra Dansk Ornitologisk Forening. Vandkvaliteten er målt til omtrentlig det samme, som da den sidst blev målt. Planen giver mulighed for, at etablere foranstaltninger til rensning af regnvandet inden det løber i Sømosen. Det arbejde skal aftales med forsyningsvirksomhederne. 

 

Plejeplanen omfatter den fredede del af Sømosen. Et eventuelt byggeri på DTU Campus vil ikke påvirke plejeplanen eller mulighederne for pleje i henhold til fredningen.

 

Den ny plejeplan er blevet til i et samarbejde mellem Herlev og Ballerup Kommuner, og forsyningsvirksomhederne HOFOR og Novafos har været inddraget tidligt i processen.

 

Forslaget til den ny plejeplan behandles samtidigt i Herlev Kommune, og sendes herefter i offentlig høring. Forskellige organisationer skal have mulighed for at udtale sig, og forslaget sendes derfor til dem i høringsperioden. Den endelige plejeplan vil fremstå i et andet layout end forslaget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Plejeplanen indebærer etablering af tre vandhuller, som finansieres inden for rammerne af grøn pulje.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Det godkendes, at forslag til Plejeplan for Sømosen 2018-2027 sendes i offentlig høring i perioden fra den 5. september til 23. oktober 2018.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Digitaliserings- og Teknologiudvalget den 13. juni 2018 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med implementering af selvbetjeningsløsningen BorgerTip har administrationen opsat servicemål og mål for opfølgning for besvarelsernes tid og indhold. Det er Teknik- og Miljøudvalget, der er ansvarlig for selve udførelsen af opgaverne i Ballerup Kommune.

  

Servicemålene og mål for opfølgning blev drøftet i Digitaliserings- og Teknologiudvalget med henblik på endelig beslutning i Teknik- og Miljøudvalget.

  

Servicemål vil efterfølgende blive kaldt SLA, som står for ”Service Level Agreement” og mål for opfølgning vil efterfølgende blive kaldt for KPI, som står for ”Key Performance Indicator”

  

KPI er en betegnelse for en styringsmekanisme, der kan hjælpe afdelingen med at vurdere, hvor godt det går med at nå deres mål. KPI giver således information om, hvordan afdelingen performer i forhold til dens mål.

 

Baggrund

Bagved BorgerTip er et system, der fordeler opgaver og sikrer opgaveløsning for 73 forskelligartede driftsopgaver (tidligere var der 86, men den løbende oprydning har medført en reduktion). Administrationen modtager mellem 150 og 280 tips om måneden alt efter sæson.

 

I vækstmånederne kommer der mange tips om det grønne, i vinterperioden mange tips om sne og slud, og i den mørke tid mange tips om gadebelysningen.

 

Tips som Ballerup Kommune er glade for at modtage, fordi det giver administrationen mulighed for at have bedre styr på de fysiske udfordringer, der bliver oplevet i de fælles omgivelser.

 

Borgere, der anvender selvbetjeningsløsningen BorgerTip, har efter at have indberettet skader og problemer til Ballerup Kommune givet udtryk for, at de ikke får svar på, hvad der sker med deres tip.

 

De fremsatte SLA og KPI blev drøftet på Digitaliserings- og Teknologiudvalgets møde med henblik på endelig beslutning i Teknik- og Miljøudvalget.

 

Sagsfremstilling

Når der er indmeldt et tip via BorgerTip fra borgerne, bliver der altid svaret med en autotekst, hvor der takkes for tippet. Dette autosvar er, som navnet antyder, et automatisk produceret svar, som systemet generer ved modtagelse af et tip.

 

Efterfølgende behandles tippene af medarbejdere, da der nu skal en faglig kvalificering til tippenes videre forløb. SLA for svartiden på, hvad der kommer til at ske med det indmeldte tip er sat til maks. ti arbejdsdage.

 

Alle svar er offentlig tilgængelige, så andre borgere har mulighed for at se, at der allerede er indmeldt tip på den skade, de har observeret. Da kommentarerne er offentlige, er det begrænset hvad administrationen må skrive i henhold til persondataforordningen og almindelig forvaltningsret.

 

Mange af tipsene skal udbedres af de leverandører, som opgaverne er udliciteret til, og derfor skal tipsene opdeles i fagområder for bedre at kunne opsætte og følge SLA samt KPI for hvert fagområde eller leverandør.

 

For nuværende er der fx følgende fagområder:

 • Vejbelysning
 • Park og Vej
 • Opgaver løst af Materielgården
 • Indberetninger fra brugerne af kultur- og fritidsaktiviteter.

Da opgaverne ændres og udvikler sig, vil denne oversigt være dynamisk.

 

KPI for overholdelse af SLA på ti arbejdsdage for de enkelte fagområder er sat til følgende:

 

FagområdeKPI i pct.
Vejbelysning95
Park og Vej95
Materielgården95
Kultur- og fritidsbrugere95

 

For at Ballerup Kommunes borgere og andre interesserede kan følge med i om KPI (servicemålet for svartiden) bliver overholdt, foreslår administrationen, at overholdelsen af KPI offentliggøres på Ballerup Kommunes hjemmeside.

 

Derudover foreslås det, at Digitaliserings- og Teknologiudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget orienteres om statistikker for servicemål hvert kvartal.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Centrene for Ejendomme samt By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Servicemål (SLA) og mål for opfyldelse (KPI) for besvarelser af BorgerTip godkendes.
   
 2. Digitaliserings- og Teknologiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget orienteres om statistikker for servicemål hvert kvartal.
   
 3. Statistik for overholdelse af KPI offentliggøres på Ballerup Kommunes hjemmeside hvert kvartal i forbindelse med indstillingens punkt 2.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 14. august 2018 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

I sagen fremlægges udformningen af en ny aktivitets- og opholdsplads ved Måløv Idrætspark til politisk godkendelse.

 

Baggrund

I august 2018 godkendte Teknik- og Miljøudvalget at de legepladsmidler, som er afsat til en ny legeplads i Måløv, anvendes til en aktivitets- og opholdsplads ved Måløv Idrætspark.

 

Projektet er igangsat i forlængelse af udviklingsplanen for Måløv Bymidte "Måløvringen" samt på baggrund af møder med brugerrådet for Måløv Idrætspark og et offentligt dialogmøde i Måløv om placering og målgruppe for en ny legeplads.

 

Både brugerrådet for Måløv Idrætspark og lokale interessenter har været inddraget i udformningen af aktivitets- og opholdspladsen.

 

Sagsfremstilling

Efter at Teknik- og Miljøudvalget godkendte placeringen af en aktivitets- og opholdsplads ved Måløv Idrætspark, indbød administrationen to legepladsfirmaer til at komme med bud på indretning af legepladsen.

 

Projektets målgruppe var defineret ud fra stedets nuværende brugere dvs. sportsforeningerne og ungdomsklubben, men det er forventningen, at stedet også vil tiltrække brugere, der ikke benytter foreningernes sportstilbud. Målgruppen var aldersmæssigt defineret til 11-12 årige og opefter. Det var derudover et krav til de bydende, at projektet skal koordineres med det klatreprojekt, som lokale borgere har fået midler til fra "Borgermillionen" og er igang med at planlægge.

 

Pladsen mellem Måløv Idrætsparks bygninger er stor og har et stort potentiale som lokalt mødested med aktiviteter og bevægelse i fokus. Her kommer naturligt mange mennesker dagligt, enten fordi de passerer forbi, eller fordi de bruger fritidsklubben eller sportsforeningerne. Legepladsfirmaerne blev derfor bedt om at komme med en løsning, som kan leve i sig selv, men hvor der også er plads til udviklingsmuligheder.

 

En kort beskrivelse af løsningsforslag:

Græsskråningen omdannes til et aktivitets- og opholdsområde. Aktiviteterne er opdelt i to områder: et som er disponeret til dynamiske aktiviteter (et parkour og "hæng-ud"-område) samt trampolin og kunstige bakker; og et hvor borgermillionens klatreredskab indgår, og hvor aktiviteterne er mere koncentrerede og statiske.
 

På baggrund af legepladsfirmaernes bud har administrationen afholdt møde med Brugerrådet for Måløv Idrætspark og andre med interesse for projektet. Gruppen kvalificerede oplægget fra det legepladsfirma, som Ballerup Kommune går videre med. Det præsenteres hermed til politisk godkendelse.

 

En tidligere petanquebane, som ikke længere bruges, fjernes i forbindelse med projektet.

 

Projektet er designet til at kunne udvikles med flere typer parkour og skatetilbud samt opholdsmuligheder. Ligeledes kan der, hvis det ønskes, etableres beplantning og bedre belysning af området, hvilket brugerne efterlyser.

 

Den viste skitse kan blive justeret i forbindelse med den forestående projektering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Realisering af det viste projekt ekskl. træer og belysning kan realiseres med de legepladsmidler, som tidligere er frigivet.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Udformning af aktivitets- og opholdsplads ved Måløv Idrætspark godkendes.
   
 2. Projektets udviklingsmuligheder tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Ejeren af sommerhuset på Håbets Vej 8 i Ballerup har ansøgt om landzonetilladelse til at anvende sommerhuset til helårsbeboelse i en periode på 2½ år. Center for By, Erhverv og Miljø anbefaler, at der gives tilladelse.

 

Baggrund

Ejendommen Håbets Vej 8 i Ballerup ligger i landzone og er bebygget med et sommerhus. I henhold til planlovens § 35, stk. 1, må der ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse. I henhold til  planlovens § 36, stk. 1, nr. 18 har en pensionist en personlig ret til at benytte en fritidsbolig til helårsbolig, når pensionisten har ejet ejendommen i 1 år. Ved pensionist forstås bl.a. en efterlønsmodtager.

 

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen har indtil salg pr. 1. juni 2018 boet i en villa i Digterparken. Ejeren har ejet og drevet produktionsvirksomhed i Ballerup i 20 år og planlægger at gå på efterløn pr. 1. februar 2021. Ejeren søger om tilladelse til at anvende sommerhuset som helårsbeboelse i perioden 1. november 2018 til 31. januar 2021, hvor han påtænker at gå på efterløn, og dermed opnår ret til at anvende sommerhuset til helårsbeboelse.
 

Ejer understreger i sin ansøgning, at eftersom han lovligt kan anvende sommerhuset i perioden 1. april til 30. september, vil der reelt være tale om ialt 13 ud af 27 måneder, der vil kræve den særlige tilladelse.

 

Kommunen kan med hjemmel i planlovens § 35 give en personlig, tidsbegrænset landzonetilladelse til anvendelse af sommerhuset til helårsbeboelse.
 

Tidsbegrænsningen vil umiddelbart sikre, at tilladelsen bortfalder, såfremt ejeren ikke vælger at gå på efterløn, som p.t. antaget.


Administrationen vurderer, at det ud fra et rent planmæssigt synspunkt, ikke vil være i strid med landzonebestemmelserne, at give tilladelse til det ansøgte.

 

Denne mulige dispensation til at bo i sit sommerhus 2½ år før ansøger, er berettiget til det i henhold til lovgivningen, kunne medfører at andre ønsker samme mulighed for bopæl i sommerhuse. Center for By, Erhverv og Miljø vil vurdere en sådan henvendelse i hver enkelt sag ud fra en helhedsbetragtning i forhold til ansøgers relation til Ballerup Kommune og deres øvrige situation. Der er 36 sommerhuse i Ballerup Kommune, hvor der i dag er registreret beboelse i 9 sommerhuse.

 

Center for By, Erhverv og Miljø anbefaler, at der i henhold til planloven gives tilladelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der gives en personlig tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til anvendelse af sommerhuset på Håbets Vej 8 i Ballerup som helårsbeboelse. Tilladelsen vil være tidsbegrænset til perioden fra 1. november 2018 til 31. januar 2021.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Transportministeren har nedsat et fremkommelighedsudvalg for hovedstaden. Fremkommelighedsudvalgets formål er, at kommunerne sammen skal tænke i trafikal fremkommelighed på strækninger af en vis trafikal betydning, der går på tværs af flere kommunegrænser og vejmyndigheder. Ballerup Kommune vil i udvalget arbejde for forbedret trafikbetjening af Lautrupparken i Ballerup, som netop er kendetegnet ved at være et regionalt knudepunkt for over 20.000 indpendlere fra hele hovedstadsregionen. 

 

Baggrund

Transportministeren har nedsat et fremkommelighedsudvalg for hovedstaden med henblik på at identificere problemstrækninger og foreslå handlingsplan til forbedring af fremkommelighed fx ved ud- og ombygninger af kryds og strækninger, omkørselsruter, adgangssanering, forbedret koordinering og signaloptimering.

 

Sagsfremstilling

I fremkommelighedsudvalget deltager foruden Vejdirektoratet følgende parter: Politiet, Movia og følgende kommuner: København, Frederiksberg, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Glostrup, Rødovre, Hvidovre, Herlev, Brøndby, Albertslund, Ballerup, Høje Taastrup, Vallensbæk, Ishøj og Tårnby.

 

Fremkommelighedsudvalget skal bl.a.:

 1. Kortlægge mulige tiltag til optimering af fremkommelighed i hovedstadsområdet samt liste fordele og ulemper ved de foreslåede tiltag.
 2. Opstille en prioritering af tiltagene baseret på trafikal effekt inkl. et forslag til en implementeringsplan.
 3. Udarbejde anbefalinger til udgiftsdeling mellem stat og kommuner for de foreslåede tiltag.

Fremkommelighedsudvalget udarbejder rapport om fremkommelighedstiltag inkl. ovenstående punkter, som forelægges Transport-, Bygnings- og Boligministeren. Afleveringsfristen for udvalgets rapport herom er i januar 2019. Det forventes, at udvalget giver en kort status for arbejdet i medio oktober 2018.

 

Ballerup Kommune vil i udvalget arbejde for, at følgende strækninger prioriteres:

 • Udbygning af kapaciteten af "Chokoladekrydset" Ballerup Byvej/Ring 4
 • Udbygning af Ring 4 til to spor i hver retning fra chokoladekrydset til Hillerødmotorvejen
 • Færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen.

Netop disse strækninger - som markant vil forbedre trafikbetjening af Lautrup i Ballerup - betjener i høj grad det sammenhængende regionale arbejdsmarked i Hovedstadsregionen, og kan dermed bidrage til bedre fremkommelighed på tværs af kommunegrænser. Disse tiltag er i tidligere analyser blevet identificeret som de mest effektfulde tiltag i understøttelsen af trafikbetjening af Lautrup.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Handlingsplanen kan give forslag til anlægsinvesteringer på det kommunale vejnet i Ballerup, og der kan dermed blive tale om samfinansiering fra både statens side samt Ballerup Kommunes side.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Investeringer i de foreslåede strækninger søges fremmet i arbejdet i fremkommelighedsudvalget.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. august 2018 Punkt 18

Indhold

Sammendrag

Administrationen søger om frigivelse af anlægsmidler til at etablere en krydsningshelle på Bybjergvej i Skovlunde for, at sikre en nemmere og mere tilgængelig løsning for fodgængere, der skal fra Plejecenter Rosenhaven over til Skovlunde Centeret.

 

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. august 2018 er administrationen blev bedt om at uddybe de trafikale forhold og begrundelsen for den foreslåede løsning.

 

Baggrund

I forbindelse med arbejdet med en helhedsplan omkring Bybjergvej og Ejbyvej er administrationen blevet gjort opmærksom på, at der fra beboere og personale på Plejecenter Rosenhaven er et ønske om at få en sikker krydsning over til Skovlunde Centret, som er tættere på plejecentret end det eksisterende. Der er på nuværende tidspunkt en tunnel til venstre for centret og et fodgængerfelt ved Ballerup Boulevard. En krydsningshelle ud for Plejecenter Rosenhaven vil skabe en tryggere og mere tilgængelig løsning.

 

Sagsfremstilling

Krydsningshellen ønskes placeret det pågældende sted, da det vurderes, at det er den mest direkte overgang til Skovlunde Centret fra plejecentret, som samtidig er en trafiksikker løsning. Da der på nuværende tidspunkt er etableret buslommer i begge sider af vejen, vil det også være muligt at begrænse omkostningerne ved etableringen af krydsningshellen og busperroner, og det vil heller ikke være nødvendigt at ekspropriere.

 

Busstoppestedet, der er placeret på den nordlige side af vejen, betjener på nuværende tidspunkt buslinje 145, samt servicebuslinje 834. I dagstimerne har buslinje 145 to afgange i timen, og buslinje 834 har en afgang i timen. I aftentimerne kører buslinje 834 ikke, og buslinje 145 har en afgang i timen. På den sydlige side af Bybjergvej er der en buslomme, men stoppestedet er p.t. ikke aktivt. Begrundelsen for at etablere en perron her er et ønske om at fremtidssikre for busdrift i begge retninger. Perroner i begge retninger er også med til at gøre det lettere at krydse vejen, da det bliver muligt at standse og orientere sig mellem vejen og cykelstien.

 

Der er i 2015 gennemført en trafiktælling af biltrafikken på Bybjergvej, der viser, at mængden af biler i spidstimebelastningen er 465. Til sammenligning er spidstimebelastningen på Malmparken i 2017 blevet målt til 1.244 biler. Administrationen vurderer derfor, at etableringen af en krydsningshelle og busperroner vil have en minimal påvirkning af trafikken på Bybjergvej på grund af det lave antal busafgange og antallet af bilister.

 

Begrundelsen for at prioriterer etableringen af busperroner og derfor fjerne buslommer, så bussen standser på vejen, er, at gøre det lettere for fodgængere at krydse vejen, da fodgængere har flere steder at standse og orientere sig. Det skaber også en øget tryghed for buspassagerer, der ikke skal stige af og på bussen direkte fra cykelstien.  

 

Administrationen estimerer, at dette vil koste 1.100.000 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoverstigen p.t. 1,25 mio. kr. i 2018 og 4 mio. kr. i 2019 på projektnr. 222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb, hvorfra projektet søges finansieret. Der søges en bevilling på 0,6 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 til projektet. Det foreslås samtidig, at der udsættes 0,65 mio. kr. fra 2018 til 2019 på projekt nr. 222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

1.100.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

 0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb

1.100.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

1.100.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

2022

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,6

0,5

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægs-projektet

 

 

 

 

 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Projektet vil øge den fysiske tilgængelighed, da der etableres krydsningsheller, der vil gøre det nemmere at krydse vejen. Dette vil have en effekt for beboere og personale på Plejecenter Rosenhaven, der vil få en direkte overgang til Skovlunde Centret.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 til anlæg af krydsningshelle ved Bybjergvej, fra projekt nr. 222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb til projekt nr. A222092 Krydsningshelle ved Bybjergvej. Der udskydes samtidig 0,65 mio. kr. fra 2018 til 2019 på projektnr. 222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Lukket dagsorden

Dokumenter

Download samlet dokument

Download