Teknik- og Miljøudvalget

06.11.2018 kl. 08:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Michael Brønd (A) - Deltog
 • Morten Andersson (A) - Deltog
 • Birgitte Dahl (O) - Deltog
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
 • Steen Pedersen (centerchef for By
 • Erhverv og Miljø) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Per Mortensen (A) - Afbud

Åben dagsorden


 1. I tredje kvartal 2018 er der sket en betydelig forbedring i behandlingstiden af henvendelser fra BorgerTip.

  Henvendelser vedrørende belysning går direkte til behandling hos den eksterne entreprenør SEAS-NVE. Der har været store udfordringer med, at få SEAS-NVE til at leve op til Ballerup Kommunes krav. Dette arbejdes der intensivt med, og der er sket forbedringer.

  Bilag
  1 bilag

   

 2. Større busser på buslinje 152 fra Måløv til Værløse

  Movia har fået mulighed for at erstatte de nuværende 8 m busser med 10,6 m busser på buslinje 152 fra køreplanskiftet den 9. december 2018. Derved øges kapaciteten på buslinjen, og den indsatte ekstrakørsel kan indstilles. Udover opstartsomkostninger vil erstatningen være udgiftsneutralt, som følge af at ekstrakørslen nedlægges.

  Bilag
  1 bilag

 

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Tredje budgetopfølgning for 2018 og tredje opfølgning på "Aftale om budget 2018" for Teknik- og Miljøudvalget godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede tredje budgetopfølgning for 2018, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Konsekvensen af tredje budgetopfølgning for 2018 er, at budgettet på Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsrammer forøges med 0,127 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2018.

 

Udgifterne inden for servicerammen på udvalgets område forøges med 0,127 mio. kr., som skyldes, at Ballerup Kommune modtager såkaldte "DUT" midler på 0,124 mio. kr. til arbejdet med udpegning af drikkevandsressourcer samt at der fra Økonomiudvalget omplaceres 0,005 mio. kr. i tilskud til tillidsmandsarbejdet. En besparelse fra budgetaftalen for 2018 vedrørende nedsættelse af gruppelivsbidraget for tjenestemænd betyder, at der omplaceres 0,002 mio. kr. fra Teknik og Miljøudvalget til Økonomiudvalget.

 

Den samlede forøgelse af budgettet skyldes:

 • Et finansieret merforbrug på udvalgets bevillingsrammer på 0,127 mio. kr.

Baggrund

I henhold til "Tidsplan for budgetlægningen 2019, omstillingsarbejdet 2019, budgetopfølgningen 2018 og regnskabsaflæggelsen 2017" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2018 tre gange årligt og "Aftale om budget 2018" fire gange årligt.

 

Udvalgets bevillingsrammer

10.26 Renovation mv.

10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder

10.31 Miljøforanstaltninger mv.

 

Fokuseret og risikobaseret økonomistyring

Budgetopfølgningerne i 2018 har tydeliggjort udfordringerne på budgettet inden for en række af de store myndighedsområder, særligt voksen/handicap, familieområdet og specialundervisning. Der er tale om komplekse og lovtunge fagområder med store budgetter, som oplever stigende udgiftspres i form af stigende mængder og/eller priser. På den baggrund blev der i budget 2019 også bevilget budgettilførsler til netop disse områder.

 

På trods af disse budgetløft er der behov for at styrke og prioritere økonomistyringen på en række af Ballerup Kommunes områder. På den baggrund har administrationen igangsat en organisationsændring, der i løbet af 2019 samler de økonomiopgaver, som i dag løses i de forskellige fagcentre i den centrale administration, i et nyt økonomicenter. Formålet er bl.a. at opnå en mere risikobaseret tilgang til økonomistyringen, således at fagområder med store økonomiske risici kan opprioriteres rent ressourcemæssigt på bekostning af fagområder med mindre økonomiske risici. Hensigten er at anvende de samlede økonomikompetencer på de områder, som har størst betydning for, at kommunens samlede budget kan overholdes.

 

Dette vil også indebære en ændret tilgang til de løbende budgetopfølgninger til fagudvalgene, som ligeledes i højere grad vil fokusere på områder med stor risiko og i mindre grad gå i detaljer på områder, som erfaringsmæssigt ikke har samme betydning for kommunens samlede budgetoverholdelse.

 

Derudover skal det nævnes, at administrationen er ved at afsøge mulighederne for at indlede et samarbejde med en ekstern konsulent om at bistå med udviklingen af styringen på et af de mest komplekse og risikofyldte fagområder; familieområdet.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet det forventede regnskab for Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsrammer ved tredje opfølgning på budgettet for 2018. Konsekvensen er, at budgettet på udvalgets bevillingsrammer forøges med 0,127 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2018.

 

Ændringerne har baggrund i følgende forhold:

 

Renovation mv. (10.26)

Ingen ændringer og bemærkninger

 

Trafik, infrastruktur og fritidsområder (10.30)

 

Der gives tilskud til tillidsmandsarbejde på 0,005 mio. kr. Midlerne omplaceres fra Økonomiudvalget til Teknik og Miljøudvalget.

 

Ved budgetaftalen for 2018 er der indarbejdet en besparelse, opnået ved nedsættelse af gruppelivsbidraget for tjenestemænd. Det betyder, at der omplaceres 0,002 mio. kr. fra Teknik og Miljøudvalget til Økonomiudvalget.

 

Der er herefter en netto ændring på ramme 10.30 på 0,003 mio. kr.

 

Miljøforanstaltninger (10.31)

 

Med udgangspunkt i Kommuneaftalen, lov om cirkulæreprogrammet modtager Ballerup Kommune såkaldte "DUT" midler til arbejdet med udpegning af drikkevandsressourcer. Ballerup Kommune er p.t. i samarbejde med rådgiverfirmaet NIRAS, igang med at udarbejde Indsatsplan for grundvandsbeskyttende indsatser i 2019-2020.

Ballerup Kommune modtager 0,124 mio. kr. i 2018 og 0,125 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020

 

Det forventes, at dele af opgaven videreføres efter 2020. I givet fald vil finansieringen af opgaven skulle genforhandles mellem KL og Miljøstyrelsen inden fortsættelse.

 

Opfølgning på "Aftale om budget 2018"

Endvidere forelægges tredje opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Teknik- og Miljøudvalgets område til orientering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2018 på Teknik- og Miljøudvalgets område

 

Tredje budgetopfølgning 2018 forelægges i 2019-pris- og lønniveau for budgetårene 2019-2022. Tredje budgetopfølgning 2018 er desuden udarbejdet med udgangspunkt i budgettet, som det fremgik efter budgetvedtagelsen af budget 2019 den 8. oktober 2018.

 

 

 

 

 

 

Bevillings-

ramme

(mio. kr.)

 

 

 

 

 

 

Vedtaget

budget

2018

 

Senest

korrigerede

budget pr.

27-08-2018

inkl. over-

førsler fra

2017 til

2018

 

 

 

 

 

 

Mer-/

mindre-

forbrug

 

 

 

 

 

 

Om-

place-

ringer

 

Forslag

til nyt

budget pr.

26-11-2018

inkl. over-

førsler

fra 2017

til 2018

           

10.26

Renova-

tion mv.

 -529 7,300 0 0 7,300
           

10.30

Trafik,

infra-

struktur

og fri-

tids-

områder

 88,677 86,613 0 0,003 86,616
           

10.31

Miljø-

foran-

stalt-

ninger

mv.

 4,256 4,244 0,124 0 4,368
           
I alt 93,462 98,157 0,124 0,003 98,284

 

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

 

Tredje budgetopfølgning 2018 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2019-2022 på Teknik- og Miljøudvalgets område

 

Bevillingsramme

(mio. kr. netto)

 2019 2020 2021 2022
         

10.26

Renovation mv.

 0 0 0 0
         

10.30

Trafik, infrastruktur og

fritidsområder

 -0,002 -0,002 -0,002 -0,002
         

10.31

Miljøforanstaltninger mv.

 0 0 0 0
         
I alt -0,002 -0,002 -0,002 -0,002

 

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Forøgelsen på 0,127 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsrammer ved tredje budgetopfølgning for 2018 godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede tredje budgetopfølgning for 2018, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
   
 2. Tredje opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Teknik- og Miljøudvalgets område tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 23. marts 2015 Punkt 13

 

Indhold

Sammendrag

Siden Ballerup Kommune indførte kommunal parkeringskontrol, har ordningen indtil videre været omkostningsneutral for Ballerup Kommune. Der er i gennemsnit uddelt godt 900 parkeringsafgifter årligt. Ordningen har betydet, at Ballerup Kommune har fået lettere ved at styre og begrænse de ellers stigende udfordringer med øget parkering i kommunen. Dette har været til stor gavn for såvel den strategiske trafikplanlægning i kommunen som trafiksikkerheden samt borgernes og virksomhedernes udfordringer på specifikke lokaliteter. Parkeringsvagterne har også meldt tilbage til os, hvis skilte mv. er uhensigtsmæssige.

 

Folketinget har vedtaget ny lov, som bl.a. øger kommunernes bidrag til statskassen. Dette betyder, at ordningen fremadrettet ikke længere kan være omkostningsneutral for Ballerup Kommune. Dette vurderes at koste Ballerup Kommune et sted mellem 65.000 og 95.000 kr. årligt.

 

Baggrund

Ballerup Kommune indledte et samarbejde med Aalborg Kommunes parkeringsafdeling - Parkeringskontrol Nord - om kommunal parkeringskontrol i Ballerup Kommune pr. 1. juni 2015. En af forudsætningerne for ordningen var, at den skulle være omkostningsneutral for kommunen, hvilket ordningen indtil videre også har været.

 

Folketinget vedtog den 4. juni 2018 lovforslaget "L 236 Forslag til lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering." som bl.a. øger kommunens bidrag til statskassen pr. udstedte parkeringsafgift fra de nuværende 50 pct. pr. kommunalt pålagt parkeringsafgift til 70 pct. pr. kommunalt pålagt parkeringsafgift. Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

 

Sagsfremstilling

Det er tidligere besluttet at der løbende gives en tilbagemelding med status for parkeringsordningen til Teknik- og Miljøudvalget. Ordningen har nu kørt i 3 år og 4 måneder, og i løbet af de første 3 år er der i alt blevet uddelt 2.773 parkeringsafgifter.

 

Parkeringsafgifter udstedt ved kommunal parkeringskontrol i Ballerup Kommune

PeriodeJuni 2015 til maj 2016Juni 2016 til maj 2017Juni 2017 til maj 2018
Samlet1.385993395
Gennemsnit pr. måned1158333

 

Der er stor forskel på, hvor mange parkeringsafgifter der er udstedt i Ballerup Kommune de forgangne tre år:

 • Det første år blev der taget hånd om trafikanternes uhensigtsmæssige indgroede adfærd, som skyldtes den forudgående manglende kontrol af parkering i Ballerup Kommune. Her blev der udstedt 1.385 parkeringsafgifter.
 • Andet år blev der udstedt 993 afgifter. Faldet i antallet af udstedte parkeringsafgifter vurderes at grunde i, at trafikanterne nu har opdaget, at det har en konsekvens at parkere ulovligt i Ballerup Kommune.
 • Tredje år blev der udstedt 395 afgifter. Det lave antal skyldes primært, at der har været en langtidssygemelding blandt parkeringsvagterne.

Der er nu mandet op blandt vagterne, og fremadrettet vurderes det at antallet af udstedte parkeringsafgifter årligt vil ligge mellem 700 og 1.000 parkeringsafgifter. Dette vil betyde, at ordningen fremadrettet vil have en ekstra udgift på mellem 65.000 kr. og 95.000 kr.

 

Parkeringsopgørelserne for juli, august og september 2018 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det vurderes at ordningen fremadrettet vil koste Ballerup Kommune mellem 65.000 kr. og 95.000 kr. I løbet af 2019 vil administrationen kunne kvalificere den årlige driftsudgift mere nøjagtigt.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Tilbagemelding om status for ordningen med kommunal parkeringskontrol i Ballerup Kommune tages til efterretning.
   
 2. Ordningen med kommunal parkeringskontrol i Ballerup Kommune opretholdes efter den 1. januar 2019, med de nævnte økonomiske konsekvenser til følge.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 2. maj 2017 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Forslag til Støjhandlingsplan 2018-2023 er en opdatering af Støjhandlingsplan 2013-2018. Der er ikke afsat særskilte midler til støjhandleplanen, men støjreducering indgår som parameter i alle anlægsprojekter.

 

Støjkortlægningen viser, at der er 220 stærkt støjbelastede boliger, og at antallet af stærkt støjbelastede boliger blev reduceret med 137 i den tidligere planperiode. Til sammenligning er der 11.852 stærkt støjbelastede boliger i hovedstadsområdet uden for Frederiksberg og Københavns Kommuner.

 

Støjhandleplanen skal i offentlig høring i otte uger inden endelig vedtagelse. 

 

Baggrund

Ballerup Kommune har fået udarbejdet en støjrapport i 2017, og efterfølgende har kommunen udarbejdet en støjhandlingsplan.
 

En støjhandlingsplan skal opfylde en række formelle krav, som er nærmere beskrevet i støjbekendtgørelsen. Planen skal bl.a. omfatte vurdering af det anslåede antal boliger og personer, der belastes af støj, beskrivelse af allerede indførte støjbekæmpelsesforanstaltninger, samt et skøn over den forventede nedbringelse af antal støjbelastede boliger og personer.

 

Støjkortlægningen og støjhandlingsplan er udarbejdet efter EU-direktiv 2002/49/EF (støjdirektivet) og efter bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011 “Om støjkortlægning og udarbejdelse af handlingsplaner”.

 

Sagsfremstilling

I Ballerup Kommune er der 220 stærkt støjbelastede boliger (sammenlignet med 11.852 i hovedstadsområdet, uden for Frederiksberg og Københavns kommuner). Disse boliger ligger overvejende ved Kornvænget i Ballerup og på Skovlunde Byvej. Siden støjkortlægningen i 2012 er der 137 færre boliger i kategorien stærkt støjbelastede boliger. Nedgangen skyldes bl.a., at en del trafik er søgt ned til den nye Frederikssundsmotorvej. Derudover er der etableret støjdæmpende foranstaltninger, hvor der har været anlægsarbejder i gang i støjbelastede områder. Denne tilgang fortsættes i Støjhandlingsplan 2018-2023, og derfor omfatter handlingerne, at det skal overvejes ved hvert anlægsprojekt, om der samtidigt kan etableres støjdæmpende foranstaltninger.

 

Center for By, Erhverv og Miljø har vurderet, at Støjhandlingsplan 2018-2023 ikke skal miljøscreenes, da det på forhånd kan udelukkes, at planen kan få væsentlig negativ indvirkning på miljøet. (se bilag).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Forslag til Støjhandlingsplan 2018-2023 indstilles til offentliggørelse i peroden ultimo november 2018 - ultimo januar 2019.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Lokalplanen er udarbejdet, som et tillæg til lokalplan nr. 038. Formålet er at muliggøre opførelse af et nyt ejendomskontor i Lundebjerg-bebyggelsen. Enkelte bestemmelser aflyses i lokalplan nr. 038 med vedtagelse af lokalplantillæg nr. 038-1 og erstattes af nye bestemmelser, som muliggør, at der kan et byggeri inden for at byggefelt, som fremgår af et nyt kortbilag. 

 

Baggrund

Boligorganisationen Almenbo, som administrerer bebyggelsen Lundebjerg, ønsker at opføre et ejendomskontor centralt i bebyggelsen på et areal, som i Lokalplan nr. 038 er udlagt til fælles friareal.
 

For at imødekomme boligorganisationens ønske er dette tillæg til den gældende lokalplan udarbejdet.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanen har derfor til formål at sikre, at der på det grønne friareal kan opføres en bygning, som falder arkitektonisk ind i omgivelserne. 

 

Lokalplanen indeholder samme bestemmelser, som i lokalplan nr. 038, men erstatter bestemmelserne i dennes paragraf 3.2, som omhandler områdets anvendelse, i paragraf 6.9. som omhandler bebyggelsens omfang og placering, samt paragrafferne 9.1 og 9.2, som omhandler forudsætninger for ibrugtagning af bebyggelse. I tilknytning til paragraf 3.2 er der et nyt kortbilag, som angiver placering af nyt byggefelt.

 

Administrationen foreslår, at nærværende lokalplanforslag fastsættes som en C-plan, hvilket ifølge det politisk vedtagne delegeringsnotat betyder, at Teknik- og Miljøudvalget godkender forslaget, mens den endelige vedtagelse kan ske administrativ, såfremt der ikke er indkommet væsentlige indsigelser.

 

Idet det planlagte ejendomskontor har været drøftet i afdelingsbestyrelsen, og der er en generel opbakning til bygningens placering, foreslår administrationen, at der fastsættes en frist på to uger til at fremsætte indsigelser til lokalplanforslaget. Dette er minimumskravet i forhold til høringsperiodens varighed ifølge planloven.

 

Der er blevet foretaget en miljøscreening af forslaget til lokalplan nr. 038-1. Heri konkluderes det, at lokalplan nr. 038-1 ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Miljø- og Teknikudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø, at

 1. Forslag til lokalplan nr. 038-1 for et ejendomskontor i Lundbjerg-bebyggelsen i Skovlunde godkendes.
   
 2. Forslag til lokalplan nr. 038-1 ikke miljøvurderes.
   
 3. Der afsættes en frist på to uger til at fremsætte indsigelser mod forslag til lokalplan nr. 038-1.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Anden fase af projektet Energi på Tværs er afsluttet den 1. oktober 2018. Projektets primære leverance er en fælles strategisk energiplan for hovedstadsområdet. I planen indgår der et Roadmap 2025 med 34 konkrete tiltag til kommuner og forsyningsselskaber.

 

Styregruppen for Energi på Tværs har vedtaget en række anbefalinger til det videre arbejde, herunder at kommuner, region og forsyningsselskaber gennemgår de 34 tiltag med henblik på at gennemføre relevante tiltag på kort og mellemlang sigt. Styregruppen anbefaler også, at det fælles sekretariat for Energi på Tværs videreføres i en ny fase fra den 1. januar 2019, med henblik på at støtte op omkring at få implementeret Roadmap 2025 i alle kommuner og understøtte den fælles energiomstilling mellem kommuner, forsyningsselskaber og Region Hovedstaden.

 

Baggrund

I første fase af Energi på Tværs blev der udarbejdet både en vision og en mission for arbejdet, som er tiltrådt af Region Hovedstaden og KKR-Hovedstaden i 2015. I samarbejdet deltager 33 kommuner, 10 forsyningsselskaber og Region Hovedstaden – tilsammen repræsenteres næsten 2.000.000 mennesker – som alle står på et fælles grundlag.

 

Samarbejdet Energi på Tværs er i fase 2 ledet af en styregruppe med syv kommunale repræsentanter (Frederikssund, København, Høje-Taastrup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe og Roskilde Kommuner), syv repræsentanter fra forsyningsselskaberne (HOFOR, Norfors, Vestforbrænding, ARC, VEKS, CTR og HMN GasNet) samt én repræsentant fra henholdsvis Region Hovedstaden og Gate 21. Det er styregruppen, som er afsender af de politiske anbefalinger, som er skrevet ind i bilagsmaterialet.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har taget højde for de regionale klimamål, som energivisionen for Region Hovedstaden er bygget op omkring og indarbejdet målene i kommunens klimahandleplan, der både operere med tidsperiode og CO2-reduktion. Hermed understøtter indsatserne også FN verdensmål 7, 9, 11 og 13.

 

I den fælles strategiske energiplan med det tilhørende Roadmap 2025 indgår der 34 tiltag, som det anbefales at kommunerne, Region Hovedstaden og forsyningsselskaberne gennemgår og på kort og mellemlangt sigt implementere de for dem relevante tiltag.
 

Ballerup Kommune har indarbejdet nogle af de forslåede tiltag i Klimahandleplanen (se bilag):

 • Energiforbrug nr. 29, 31, 33 og 34.
 • Transport nr. 23 og 25
 • Gasproduktion nr. 20
 • Varmeforsyning nr. 11.

De to publikationer, der er udarbejdet i projektet, er delt ud i papir til medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget, og kan hentes på dette link: http://www.energipåtværs.dk/ANALYSER-OG-RESULTATER/

 

På Teknik- og Miljøudvalgets møde deltager projektleder Anders Hasselager fra Gate 21 under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By- Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Orientering om resultaterne af Energi på Tværs tages til efterretning.
   
 2. Administrationen indarbejder relevante anbefalinger fra Energi på Tværs i Klimahandleplan 2019-2021, som forelægges Teknik- og Miljøudvalget i 1. kvartal 2019.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med indretning af udearealerne til Kasperskolens nye placering ved Ejbyvej, ønskes der placeret en multibane i den tilstødende del af Skovlunde Bypark, til brug for eleverne på Kasperskolen, Skovlunde Skole Syd og for offentligheden. I den forbindelse ønskes den eksisterende randbeplantning mod Skovlunde Bypark, ud mod stien, udtyndet. Se vedlagte kortbilag.

 

Baggrund

Som en del af grundlaget for lokalplan nr. 171, som muliggør at det gamle aften- og dagseminarium UCC kan danne rammerne for et bo- og dagtilbud for voksne med udviklingshæmning og for Kasperskolen, blev der skitseret på hvorledes, den del af Skovlunde Bypark der vender ud mod skolens og bo- og dagtilbuddets friarealer, kan åbnes mere op, og dertil indeholde nogle faciliteter til brug for både elever, beboere og offentligheden. Bl.a. blev der foreslået, at etablere en mindre multibane på arealet.

 

Sagsfremstilling

Sidenhen er planerne blevet detaljeret, og vedlagte plan viser en principiel indretning af den del af Skovlunde Bypark, der grænser op til Kasperskolen og bo- og dagtilbuddet.

 

Multibanen er det første der ønskes etableret. Multibanen ønskes placeret i randbeplantningen ud mod skolestien, der løber ned til Skovlunde Skole Syd. Derfor skal den eksisterende randbeplantning udtyndes, hvilket også vil være i overensstemmelse med anbefalingerne fra tryghedsrapporten der blev udarbejdet i forbindelse med forarbejderne til arkitektkonkurrencen for Skovlunde Bymidte. Her blev der peget på, at stien der løber gennem området, vil blive mere tryg at færdes på, hvis netop denne beplantning blev udtyndet, hvorved oversigtsforholdende bliver forbedret.

 

Placering af multibanen, og udtyndingen af beplantningen, skal ske under hensyntagen til de mest bevaringsværdige træer og til de eksisterende ledninger i jorden. Udtyndingen skal desuden foretages således, at der stadig skal være en opfattelig adskillelse mellem Skovlunde Bypark og skolestien.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgiften til etablering af multibanen og udtynding af randbeplantningen afholdes af Kasperskolens budget for indretning af udearealerne. Herunder finansieres dele af projektet af Legepladspuljen.

 

Driften af multibanen vil påhvile Kasperskolen.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der efter principperne på vedlagte kortbilag gives mulighed for indpasning af en multibane, og at der i den forbindelse foretages den fornødne udtynding af randbeplantningen som beskrevet ovenfor.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2016 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

Entreprenøren har rejst krav om betaling for ekstraarbejder i forbindelse med ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard. Administrationen vurderer, at uenigheden vedrørende ekstraarbejderne vil koste Ballerup Kommune 0,65 mio. kr. Der er ikke dækning for disse ekstraudgifter i bevillingen til projektet.
 

Det foreslås, at der omplaceres 0,65 mio. kr. i 2018 fra projekt nr. 222744 Kickstart, busterminal til projekt nr. 222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde Bymidte til finansiering af ekstraudgifterne.

 

Baggrund

Der blev i juni 2016 givet en anlægsbevilling på 19,7 mio. kr. til anlægsarbejdet vedrørende ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard. Arbejdet går nu ind i den afsluttende fase, og det forventes at regnskabsaflægge arbejdet ultimo 2018.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med de afsluttende arbejder har entreprenøren påstået ekstraarbejder og rejst krav på op til 1 mio. kr. af Ballerup Kommune. Administrationen har ikke været enig i omfanget af ekstraarbejderne og er derfor gået i forhandling med entreprenøren. 

 

Forhandlingerne er nu afsluttede, og det vurderes, at uenigheden vedrørende ekstraarbejderne vil komme til at koste Ballerup Kommune ca. 650.000 kr. Der er ikke dækning for denne udgift i bevillingen, og administrationen foreslår derfor, at den finansieres ved en teknisk omplacering af et forventet mindreforbrug på projekt nr. 222744 Kickstart, busterminal.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på projekt nr. 222744 Kickstart, busterminal givet en anlægsbevilling på i alt 12 mio. kr., hvor administrationen vurderer, at anlægget kan færdiggøres for i alt 11 mio. kr. Det foreslås derfor, at der omplaceres 650.000 mio. kr. i 2018 fra projekt nr. 222744 Kickstart, busterminal til projekt nr. 222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde Bymidte til finansiering af udgifterne vedrørende ekstraarbejderne.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

650.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

19.700.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

222744 Kickstart Busterminal

650.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

20.350.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

2022

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,65

 

 

 

 

Afledte driftudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der omplaceres 0,65 mio. kr. i 2018 fra projekt nr. 222744 Kickstart, busterminal til projekt nr. 222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde Bymidte til finansiering af ekstraudgifterne.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 2. oktober 2018 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Forslag til lokalplan nr. 179 har til formål at give mulighed for opførelse af en boligbebyggelse langs Banegårdspladsen og Bydammen i Ballerup. Det sker som led i den aktuelle udvikling af Ballerup Bymidte, hvor der ved omlægning af Banegårdspladsen og etablering af en ny plads samt fortætning med nybyggeri - primært til boliger – arbejdes på at gøre bymidten mere levende og attraktiv.

 

Planforslaget forelægges hermed til godkendelse med henblik på udsendelse i offentlig høring.

 

Baggrund

Det er et vigtigt element i udviklingen af Ballerup Bymidte at tilvejebringe flere boliger og dermed tiltrække flere mennesker i bymidten. Lokalplan nr. 179 skal sikre, at den kommende bebyggelse kommer til at passe ind i bymidten med hensyn til omfang og udseende, og at den kan bidrage til at gøre den pågældende strækning af Linde Allé til en bygade med en grøn profil.

 

Arkitektfirmaet Arkitema har for projektudviklingsfirmaet Pantheon – og i samarbejde med Ballerup Kommune - udarbejdet de principper og det tegningsmateriale, som lokalplanens bestemmelser er baseret på.

 

Sagsfremstilling

Planen indeholder bestemmelser, der fastlægger bebyggelsens placering langs med de omkringliggende veje. Bebyggelsesprocenten fastlægges til 95. De eksisterende bygninger i bymidten er på 3-4 etager, langs Centrumgaden fortrinsvis 3 etager, men fx er Stationsgården med sine 4 etager og høje sadeltag 18 m høj.

 

I lokalplanen gives derfor mulighed for at bygge i 3-5 etager plus hævet p-kælder, etageantallet skal varieres, og der tillades en maksimal bygningshøjde på 18 m, hvor der bygges højest, det vil sige på hjørnet af Banegårdspladsen og Bydammen (5 etager) samt ét sted på henholdsvis Bydammen og Banegårdspladsen. Bygningerne langs Linde Allé og Bydammen skal derudover variere med 3-4 etager, og langs Ahornsvej må der kun bygges i 3 etager på begge sider.

 

Lokalplanens krav om varierede bygningshøjder skal sikre et afvekslende gadebillede. Der stilles ligeledes krav om, at facaderne blødes op med tilbagetrækninger, materialeskift eller andet, der kan give variation.

 

For at sikre en på én gang blød og bymæssig overgang til bygningen, og for at optage de oven for nævnte tilbagetrækninger af facaderne, skal der etableres en kantzone mellem bygning og fortov, som med beplantning og regnbede både bidrager til en grøn bymidte, til at håndtere regnvand og til at skabe afstand til trafikken.

 

Parkering til den nye bebyggelse skal for hovedpartens vedkommende ske i konstruktion, det vil sige i en høj kælder under bygningerne og under dæk på bagsiden af bygningerne. Dermed sikres det samtidig, at stuelejlighederne langs Bydammen og Banegårdspladsen hæves lidt, hvilket giver færre indbliksgener i boligerne fra forbipasserende.

 

Ved etablering af bebyggelsen vil det betyde, at der skal nedlægges et betydeligt antal offentlige p-pladser på arealet. Der etableres derfor ny parkering i området i første omgang dels på posthusgrunden og dels langs Hold-an Vej.

 

Der skal etableres private "terrasser" og fælles opholdsarealer oven på parkeringsdækket og bag husrækken langs Ahornsvej, ligesom der skal etableres tagterrasser oven på (en del af) bygningerne. Der stilles krav om altan til alle lejligheder over stueplan.

 

Udover krav om regnbede som nævnt oven for, indeholder lokalplanen bestemmelser om klimatilpasning og bæredygtighed i form af krav om grønne tage (som både kan tilbageholde regnvand og bidrage til at sænke temperaturen ved hedebølger) samt mulighed for etablering af solceller på tagene.

 

Lokalplanen lægger op til, at gadestrækningen langs Banegårdspladsen skifter navn til "Bydammen".

 

Center for By, Erhverv og Miljø har foretaget en miljøscreening af lokalplanen. Screeningen ligger som bilag til lokalplanen. Administrationen vurderer på baggrund af screeningen, at der ikke er grundlag for at foretage en egentlig miljøundersøgelse af lokalplanen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Forslag til lokalplan nr. 179 for et område ved Bydammen i Ballerup godkendes med henblik på at sendes i høring.
   
 2. Lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i perioden fra ultimo november 2018 til ultimo januar 2019.
   
 3. Der afholdes et borgermøde om lokalplanforslaget på Ballerup Rådhus i løbet af høringsperioden.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 20. oktober 2018 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Som besluttet ved vedtagelse af "Aftale om budget 2018" forelægges hermed forslag til en helhedsplan for den forventede udvikling i Ballerup Bymidte i de kommende år. Der lægges op til en politisk godkendelse af helhedsplanen som grundlag for den fortsatte udvikling af bymidten.

Helhedsplanen er blevet justeret i henhold til bemærkninger fra mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 2. oktober 2018.

 

Baggrund

Banegårdsprojektet, som også kaldes "Kickstart-projektet", havde oprindelig til formål at sætte gang i en bredere udvikling i Ballerup Bymidte. Kickstart-effekten aflæses allerede tydeligt. Formålet med den foreliggende helhedsplan er at give et overblik over, hvilke projekter der er i gang, hvad der er på vej, og hvad der kan blive aktuelt.

 

Helhedsplanen består af en visionstekst, en kort beskrivelse af de enkelte projekter og luftfoto over bymidten som viser, hvor der er projekter i gang eller på vej, samt præsentation med illustrationer fra alle lokaliteterne.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Bymidte er inde i en rivende udvikling: Banegårdspladsen omlægges i 2018, Novafos omlægger i den forbindelse regn- og spildevandsledninger, boligbebyggelse med ca. 130 boliger på Rolighedsvej der forventes igangsat i 2018, og opførelsen af en mindre boligbebyggelse med 8 boliger på Linde Allé 9 er allerede i gang. Der skal opføres en ny bygning med boliger (seniorbofællesskab) samt café/restaurant og butikker på selve Banegårdspladsen i 2018-2019, og der etableres et nyt kryds på Hold-an Vej i løbet af foråret/sommeren 2018.

 

Der er interesserede investorer til flere andre lokaliteter i Ballerup Bymidte, og dertil kommer, at Ballerup Kommune har købt det tidligere posthus af PostNord. Denne grund kan anvendes til kommunale formål, boliger, evt. kombineret med butikker og andet erhverv, inden for en kortere årrække. Derudover forventes Centrumgaden renoveret i 2020, hvor Novafos skal skifte ledninger i gågaden.

 

Nogle af projekterne er kommet så langt, at der foreligger illustrationer af, hvordan projekterne bliver. Andre er kun i idéfasen, og her skal de illustrationer, der indgår i helhedsplanen, tages med forbehold - det er blot administrationens bedste bud p.t.

 

De mange nye projekter i Ballerup Bymidte skaber behov for mere parkering, end der er i dag. Derfor vil det inden for få år blive nødvendigt at etablere et parkeringshus i bymidten, hvis udviklingen skal kunne lade sig gøre. Parkeringshuset, som forslås placeret på p-arealerne mellem Centrumgaden og Hold-an Vej, er medtaget i helhedsplanen.

 

Det er alt i alt en ganske gennemgribende udvikling af Ballerup Bymidte, der skal ske i de kommende år. Der blev afholdt et borgermøde den 19. april 2018, hvor der blev givet en præsentation af planerne for udvikling af bymidten de kommende år. De fremmødte borgere var generelt positive, omend spørgsmålet om parkering gav anledning til en vis bekymring.

 

Det foreslås, at der afholdes et borgermøde om helhedsplanen i løbet af vinteren 2018/19 - fx i kombination med møde om kommuneplanen - samt at der informeres om helhedsplanen via Ballerup Bladet, Facebook, ballerup.dk mv. Det foreslås desuden, at planen på baggrund af denne proces forelægges igen politisk i starten af 2019, med henblik på godkendelse som grundlag for den videre planlægning og udvikling af bymidten.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag heraf 1 internt

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Foreløbig helhedsplan for Ballerup Bymidte godkendes med henblik på en dialogproces i vinteren 2018/19.
   
 2. På baggrund af dialogprocessen genfremlægges Helhedsplan for Ballerup Bymidte i starten af 2019 med henblik på godkendelse som grundlag for den videre udvikling af Ballerup Bymidte.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:

På side 2, punkt 2: I andet afsnit slettes ordet "vigtige".

På side 3, punkt 5: I overskriften tilføjes "og blå" samt sidst i første afsnit tilføjes: "Ligesom der ønskes udtænkt blå legende elementer.

På side 10 i rød cirkel "Ungdomsboliger" udgår og erstattes af "boliger".

På side 10 i orange cirkel "Kultur" tilføjes.

 

Nye bilag vedlægges til den videre behandling.


Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 2. oktober 2018 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Der er gennemført nye trafikobservationer i ugerne 36-37 og 43 på Malmparken i Ballerup for at vurdere trafikafviklingen, efter at S-banen er

genåbnet, og folk er tilbage fra ferie. Observationerne viser en god trafikafvikling for alle trafikanter, og at buslinjerne i myldretiderne opnår en betydelig bedre fremkommelighed. Bilisterne oplever, at de nu holder i kø bag bussen fremfor i kø ved det efterfølgende lyssignal eller svingende bilister.
 

Administrationen indstiller derfor at færdiggøre projektet ved, at der bliver etableret permanente midterheller i stedet for de midlertidige steller.

 

Baggrund

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling den 28. november 2016 af Movias Trafikplan 2016, blev administrationen bedt om at søge Movias anlægspulje om medfinansiering til et fremkommelighedsprojekt for busserne på Malmparken. Ballerup Kommune fik bevilliget 50 pct. medfinansiering svarende til 2,125 mio. kr. fra Movias anlægspulje, og Kommunalbestyrelsen valgte i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018 at afsætte det tilsvarende beløb. Forud for projektering og udførelse af projektet blev der gennemført grundige trafikanalyser, herunder en trafiksimulering for både busser og biler, der viste, at det ville være muligt at øge bussernes fremkommelighed uden at det ville gå ud over bilernes fremkommelighed i myldretiderne.

 

I april 2018 blev anlægsbevillingen for projektet behandlet og endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen den 30. april 2018. Projektet blev anlagt i maj 2018 og taget i brug den 31. maj 2018. Ombygningen blev fremrykket som følge af den planlagte sporspærring fra den 1. juni til den 25. august 2018 på Frederikssundsbanen, da det ellers ikke var muligt at afvikle de mange S-togsbusser ved de daværende stoppesteder.

 

Sammenfaldet mellem etableringen af de nye fremrykkede stoppesteder og opstarten af DSB S-togsbusser var uheldig og skabte problemer. Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om det gennemførte projekt ved mail den 7. juni 2018. Kommunalbestyrelsen fik den 2. juli 2018 en redegørelse om projektet, dets baggrund og de iværksatte tiltag, som gjorde, at trafikafviklingen kom til at fungere. Dette blev bekræftet af de observationer, som administrationen gennemførte i ugerne 30 og 31 (se bilag).

 

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført nye trafikobservationer i uge 36-37 og 43 på Malmparken for derved at kunne vurdere trafikafviklingen, efter at S-banen er genåbnet. Disse observationer viser en god trafikafvikling for alle trafikanter, og at Movias buslinjer i myldretiderne opnår en betydelig bedre fremkommelighed end før ombygningen svarende til 1-2 minutter pr. bus.

 

I mange tilfælde er bilisternes ventetid nu blevet flyttet fra køen ved det næste lyskryds eller en svingende bil til bag bussen, idet der bliver frit flow frem mod lyskrydset, når bussen forlader stoppestedet, ligesom de mange nye svingbaner får trafikken til at glide bedre. Så for bilerne er konsekvensen, at der kommet én bus foran dem, mens det for bussen betyder, at den springer alle de biler over, som tidligere ville have overhalet den, mens den udvekslede passagerer ved stoppestedet.

 

Alle chauffører holder kun ved stoppestedet i den tid, som det tager at udveksle passagerer. Det tager mellem 30-60 sekunder at fylde passager et helt S-tog ind i bussen i morgenmyldretiden. Det betyder, at der bliver tilbagestuvning af biler fra stoppestedet og helt ned til krydset ved Ballerup Boulevard, men køen opløses, så snart bussen forlader stoppestedet.

 

Administrationen indstiller derfor at færdiggøre projektet ved, at der bliver etableret permanente midterheller i stedet for de midlertidige steller. Hegnet på midterhellerne vil blive forlænget, hvilket vil flytte fodgængere og cyklisters krydsning af Malmparken længere væk fra S-togsbroen, hvor der er bedre oversigtsforhold. Etablering af midterheller er en del af det allerede vedtagne ombygningsprojekt og kan rummes inden for projektbudgettet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

14 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. De gennemførte trafikobservationer tages til efterretning.
   
 2. Projektet færdiggøres ved at etablere permanente midterheller på Malmparken i Ballerup.

Beslutning

Indstillingen godkendt

 

Jacob Wøhler Jørgensen (V) stemte imod beslutningen.

 

Jacob Wøhler Jørgensen (V) ønsker sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen, jævnfør styrelsesloven § 23.


Indhold

Sammendrag

Indgåelse af investeringsaftalen er en konkretisering af ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i kommunernes sektorplaner.

 

Investeringsaftalen skal bidrage til at synliggøre parternes fælles forventninger til mål og resultatkrav, samt investeringer og serviceniveau.

 

Administrationen indstiller, at investeringsaftalen med Novafos godkendes.

 

Baggrund

I forbindelse med etablering af Novafos-koncernen blev det aftalt, at ejerkommunerne hvert år skal indgå en investeringsaftale med Novafos' lokale

vand og/eller spildevandselskab.

 

Der er aftalt en proces, som sikrer, at udkast til investeringsaftaler kan forelægges ejerkommunerne til godkendelse i fjerde kvartal af 2018 og

efterfølgende i selskabernes bestyrelser i november 2018:

 • Novafos udarbejder sammen med administrationen et forslag til investeringsaftale, bilag, mål og resultatkrav og investeringsoversigt.
 • Forslag til investeringsaftale med bilag forelægges for Teknik- og Miljøudvalget, Kommunalbestyrelsen samt selskabernes bestyrelser.

Sagsfremstilling

Novafos har i samarbejde med administrationen udformet vedlagte bilag til investeringsaftale. I 2019 vil samarbejdet mellem Ballerup Kommune og Novafos rette sig mod:

 • Koordinering og dialog omkring Ballerup Kommunes boligudbygningspolitik for at sikre fælles tidsperspektiv for konkrete udbygningsplaner
 • Beslutning om den ønskede fremtidig rensestruktur
 • Udarbejdelse af strategi for den fremtidige vandindvinding og vandforsyningsstruktur i forsyningsområde Ballerup, Egedal og Frederikssund
 • At udarbejde fælles leveringsbestemmelser/regulativ for drikkevand og fælles leveringsbestemmelser/betalingsvedtægt for spildevand til kunder hos Novafos.

Udover de fokusområder, der er fremhævet i investeringsaftaleteksten, er der i bilag oplistet de arbejdsopgaver, Novafos skal udføre i Ballerup Kommune i 2019. Opgaver, der er opdelt efter, om de vedrører drikkevand (vand), spildevand (klima og miljø), renseanlægget (rens) eller er fælles med de andre ejerkommuner.

 

Med den nye investeringsaftale bliver det derved tydeligt, hvilke prioriteringer selskabet har, samt at det har høj prioritet, at Novafos understøtter den byudvikling, som Ballerup Kommune ønsker.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Taksten for 2019 er fastsat ud fra en beslutning om fuld udnyttelse af den tildelte økonomiske ramme, tildelt af Forsyningssekretariatet. Som følge heraf er der ikke direkte sammenhæng mellem årets investeringsomfang og årets takst. Det er den aldersbetingede renovering, der er grunden til beslutningen om at udnytte den økonomiske ramme fuldt ud.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Investeringsaftale for 2018 med Novafos godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Dokumenter

Download samlet dokument

Download