Teknik- og Miljøudvalget

10.04.2018 kl. 08:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Helle Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Per Mortensen (A) - Deltog
 • Morten Andersson (A) - Deltog
 • Birgitte Dahl (O) - Deltog
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
 • Steen Pedersen (centerchef for By
 • Erhverv og Miljø) - Deltog

Åben dagsorden

 1. Ejeren af Aldi-grunden i Østerhøj ønsker at nedrive den tomme Aldi-bygning og i stedet opføre en rækkehusbebyggelse, der danner en slags karré, på samme måde som de øvrige byggerier i Østerhøj. Det ligger inden for gældende lokalplanbestemmelser at bygge boliger på grunden.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. november 2017 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Teknik- og Miljøudvalget behandler fjerde og sidste opfølgning på deres ansvarsområder i "Aftale om budget 2017".

 

Baggrund

Forligspartierne Socialdemokratiet og Venstre bag "Aftale om budget 2017" godkendte i december 2016 udmøntningen af aftalen i form af en milepælsplan. Der bliver fulgt op på denne fire gange, hvoraf dette er den fjerde og sidste opfølgning.

 

Sagsfremstilling

Fagcentre og sekretariater har for fjerde og sidste gang foretaget en status på deres ansvarsområder i "Aftale om budget 2017". Opfølgningen på udmøntningen sker i form af smileys. Der gives en smiley på indsats og en på økonomi.

 

Smileys på indsats bliver givet på denne baggrund:

 • "Glad smiley" - milepælen er opfyldt.
 • "Mellemfornøjet smiley" - milepælen er ikke opfyldt, men det er forsat realistisk, at det samlede mål nås. Der kan fx være tale om en tidsforskydning.
 • "Sur smiley" - milepælen er ikke opfyldt, og det er ikke realistisk, at den opnås inden for perioden under de givne forudsætninger.

Smileys på økonomi bliver givet på denne baggrund:

 • "Glad smiley" - budgettet er overholdt/besparelsen er opnået.
 • "Sur smiley" - budgetter er ikke overholdet/besparelsen er ikke opnået.

Der er i fjerde og sidste opfølgning uddelt i alt 124 smileys, hvoraf de 98 er glade, 9 er mellemfornøjet og 17 er sure. På milepæle, der givet en mellemfornøjet eller sur smiley vil der være en kort status, der forklarer, hvorfor milepælen ikke er opnået, eller hvad den nuværende status er på milepælen. Efter denne fjerde og sidste opfølgning er det de ansvarlige fagcentre og sekretariaters eget ansvar at følge op på de milepæle, der har modtaget en sur eller mellemfornøjet smiley.

 

Denne fjerde og sidste opfølgning er tidligere behandlet i direktionen og på et budgetforhandlingsmøde imellem borgmesteren og gruppeformændene. Opfølgningen vil efterfølgende blive behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. Fjerde og sidste opfølgning på "Aftale om budget 2017" godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

 

Teknik- og Miljøudvalgets regnskab for 2017 på udvalgets bevillingsrammer forelægges til behandling. Det vedtagne budget på udvalgets rammer var 78,1 mio. kr. Det seneste korrigerede budget på Teknik- og Miljøudvalgets rammer er 84,1 mio. kr. Regnskabet for 2017 viser et forbrug på 68,4 mio. kr. De planlagte overførsler fra 2017 til 2018 udgør samlet 10,0 mio. kr.

 

Resultatet for 2017 efter overførsler er således 78,4 mio. kr., svarende til et samlet mindreforbrug på Teknik- og Miljøudvalgets rammerne på 5,8 mio. kr. Heraf udgøres 5,2 mio. kr. af et mindreforbrug på renovationsområdet, som ligesom tidligere år indgår i opsparingen på renovationsområdet, og 0,3 mio. kr. af et mindreforbrug vedrørende vejafvandingsbidraget, som efter politisk beslutning skal lægges i kommunekassen. Det indstilles, at regnskabet godkendes.

 

Baggrund

I henhold til styrelseslovens § 45 samt Økonomiudvalgets tidsplan for regnskabsafslutningen 2017 skal det enkelte fagudvalg behandle regnskabet. Behandlingen skal ske på møderne i april 2018 inden det samlede årsregnskab forelægges til godkendelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Teknik- og Miljøudvalget har følgende rammer:

 

10.12 Fritidsområder mv.

10.19 Vandløbsvæsen

10.22 Trafik og infrastruktur

10.26 Renovation mv.

10.28 Øvrige miljøforanstaltninger mv.

 

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2017 på Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsrammer viser et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr.

 

De væsentligste ændringer til regnskabsresultatet er:

 • Merindtægter fra salg af affald på 5,0 mio. kr. (10.26 Renovation mv.) 
 • Overførsel af 9 mio. kr. til 2018 vedrørende miljøudbedring af genbrugsstationen (10.26 Renovation mv.)
 • Overførsel af 1 mio. kr. til 2018 vedrørende samordning af signalanlæg på Ballerup Boulevard med henblik på busfremkommelighed (10.22 Trafik og infrastruktur).

Inden for Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsrammer forventes der p.t. ingen væsentlige udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet.

 

Oversigt over budget samt regnskabsresultat fordelt på de enkelte bevillingsrammer:

 

Bevillingsramme
(i 1.000 kr. netto)
 Vedtaget
budget
2017

(1)
 

Korrigeret
budget

2017

(2)

 
Regnskab
2017

(3)
 

Overført til

budget
2018

(4)

 Resultat
2017 efter
overførsler

(3)+(4)=(5)
           

10.12

Fritidsområder

mv.

 12.178 11.472 11.346 0 11.346
           

10.19

Vandløbsvæsen

 680 678 771 0 771
           

10.22

Trafik og infra-

struktur

 62.336 62.382 60.847 1.000 61.847

 

          

10.26

Renovation mv.

 -500 6.400 -7.758 9.000 1.242
           

10.28

Øvrige miljø-

foranstaltninger

 3.431 3.178 3.147 0 3.147
           
I alt 78.125 84.110 68.352 -10.000 78.352

 

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 27. november 2017 (tredje budgetopfølgning)

 

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

 

Udvalgte uddybende bemærkninger til resultatet på bevillingsrammerne ovenfor:

 

10.26 Renovation:

Regnskabsresultatet på renovationsområdet viser en samlet mindreudgift på 5,2 mio. kr. (6,400 mio. kr. - 1,242 mio. kr.), der som nævnt primært kan henføres til merindtægter fra salg af affald. Mindreforbruget lægges som tidligere år i kommunekassen, hvor det indgår i den opsparing på renovationsområdet, der bl.a. finansierer de politisk besluttede anlægsarbejder vedrørende genbrugsstationen og ny affaldsordning. Renovationsområdet påvirker ikke servicerammen.

 

10.22 Trafik og infrastruktur:

Der har i 2017 været et merforbrug vedrørende vintervedligeholdelsen på 0,8 mio. kr., som skyldes flere udkald i vintermånederne end budgetteret. Merforbruget er afholdt inden for rammen ved at udskyde diverse reparationer og vedligeholdelser. Budgettet vedrørende vintervedligeholdelsen for 2018 er af samme årsag øget i forbindelse med "Aftale om budget 2018".

 

10.22 Trafik og infrastruktur:

Det samlede regnskabsresultat på rammen viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. (62,382 mio. kr. - 61,847 mio. kr.). Heraf udgøres 0,3 mio. kr. af et mindreforbrug vedrørende vejafvandingsbidraget. Det er ved anden budgetopfølgning 2017 besluttet politisk, at mindreforbrug vedrørende vejafvandingsbidraget lægges i kommunekassen, såvel som merforbrug finansieres af kommunekassen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Regnskab 2017 for Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsrammer viser et samlet forbrug på 68,4 mio. kr. Overførsler og udskudte leverancer udgør i alt 10,0 mio. kr., som søges overført til 2018. Udvalgets bevillingsrammer udviser et reelt mindreforbrug på 5,8 mio. kr.

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Mål- og rammebeskrivelser for årsregnskab 2017 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede mål- og rammebeskrivelser til årsregnskab 2017, der forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Første budgetopfølgning for 2018 og første opfølgning på "Aftale om budget 2018" for Teknik- og Miljøudvalget skal godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2018.

 

Første budgetopfølgning for 2018 viser en samlet ændring ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 på 0,344 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets rammer i forhold til det korrigerede budget for 2018.

 

Af den samlede ændring ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 vedrører 1,220 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og -0,876 mio. kr. udgifter uden for servicerammen. Set i forhold til den samlede serviceramme for Ballerup Kommune, påvirker første budgetopfølgning for Teknik- og Miljøudvalget servicerammen med et merforbrug på 0,295 mio. kr. på grund af en fejl i budgetudgangspunktet.

 

Den samlede ændring på 0,344 mio. kr. skyldes:

 • Et mindreforbrug på udvalgets bevillingsrammer på -0,581 mio. kr.
 • En forøgelse af udvalgets samlede bevillingsrammer på 0,925 mio. kr. grundet omplaceringer til og fra andre udvalg.

Derudover er der overførsler fra 2017 til 2018 på udvalgets bevillingsrammer på i alt 10,000 mio. kr. i 2018, hvilket giver en samlet ændring på udvalgets bevillingsrammer på 10,344 mio. kr.

 

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget har følgende bevillingsrammer:

 

10.12 Fritidsområder mv.

10.19 Vandløbsvæsen

10.22 Trafik og infrastruktur

10.26 Renovation mv.

10.28 Øvrige miljøforanstaltninger.

 

Første budgetopfølgning på driftsbudgettet for Teknik- og Miljøudvalget bygger på ændringer siden tredje budgetopfølgning 2017. Budgetopfølgningen skal også ses med baggrund i Økonomiudvalgets beslutning den 13. marts 2018, punkt 43, om reduktion på servicerammeforbruget i 2018.

 

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab for Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsrammer ved første opfølgning på budgettet for 2018 viser en samlet ændring på 0,344 mio. kr. ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 i forhold til det korrigerede budget for 2018. For budgetårene 2019-2022 vil den samlede ændring være 0,440 mio. kr. i 2019 faldende til 0,408 mio. kr. i 2022.

 

Ændringerne har baggrund i følgende forhold:

 

Reduktion af kontrakter, jf. "Aftale om budget 2018", punkt 8.08 (10.12, 10.19, 10.22 og 10.28)

I første budgetopfølgning 2018 er besparelsen fra "Aftale om budget 2018" vedrørende reduktion af kontrakter (8.08) indarbejdet. Den samlede besparelse på Teknik- og Miljøudvalgets område (ramme 10.12, 10.19, 10.22 og 10.28) er 0,153 mio. kr. i 2019 stigende til 0,186 mio. kr. i 2022.

 

Korrektion af afledt indtægtsvirkning (10.22 og 10.26)

Afledt indtægtsvirkning for 2018 og overslagsårene, som blev indarbejdet i forbindelse med tredje budgetopfølgning 2017 samt budgetaftale 2018, korrigeres, således at budgettet på 10.22 Trafik og infrastruktur justeres med 0,295 i hvert af årene 2018-2022. Budgettet på 10.26 Renovation mv. justeres med 0,324 i hvert af årene 2018–2022. Renovationsområdet påvirker ikke servicerammen.

 

Forventet mindreforbrug vedrørende renovation samt tilpasning af budgetter i overslagsårene (10.26)

På baggrund af oplysninger fra Vestforbrænding forventes et mindreforbrug i 2018 på -1,200 mio. kr., idet der forventes flere indtægter end budgetteret fra genbrugsstationen.

 

Tekniske omplaceringer af bevillinger i budgetaftale 2018 (10.12 og 10.22)

Der er enkelte bevillinger fra budgetaftale 2018, som skal omplaceres til de rigtige rammer. Vedligeholdelse af softballbanen (7.14) på 0,025 mio. kr. i hvert af årene 2018-2021. Ekstra petanquebane (7.13) på 0,050 mio. kr. i 2018 omplaceres derfor fra 10.12 Fritidsområder mv. til 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Borgermillionen på 1,000 mio. kr. i 2018 omplaceres fra 60.64 Politiske organer, valg mv. til 10.22 Trafik og infrastruktur. 

 

Overførsler fra 2017 til 2018 (10.22 og 10.26)

Der overføres på 10.26 Renovation mv. 9,000 mio. kr. fra 2017 til 2018 som udskudt leverance vedrørende miljøudbedringen af genbrugsstationen i forbindelse med revurderingen af genbrugsstationens miljøgodkendelse. Renovationsområdet påvirker som nævnt ikke servicerammen.

 

Der overføres herudover på 10.22 Trafik og infrastruktur 1,000 mio. kr. fra 2017 til 2018 som udskudt leverance til samordning af signalanlæg på Ballerup Boulevard med henblik på busfremkommelighed.

 

Status på omstillingsarbejdet

Målsætningen for omstillingsarbejdet om at nedbringe budgettet med 39,4 mio. kr. plus 25 pct. i råderum svarende til ca. 50 mio. kr. er fordelt på hvert udvalg med det formål at sikre fokus på fremdrift i forhold til det samlede mål. For at sikre, at omstillingsarbejdet ses i forhold til den økonomiske udvikling i kommunen, skal omstillingsarbejdet koordineres med de tre årlige budgetopfølgninger. Udvalget skal derfor aktivt tage stilling til måltallet, når budgetopfølgningen udarbejdes for at få en politisk prioritering af, om et eventuelt mindreforbrug kan benyttes til at imødegå måltallet. Udvalgets seneste status (pr. marts 2018) for omstillingsarbejdet fremgår af bilaget ”Status for omstillingsarbejdet ved første budgetopfølgning 2018”.

 

Opfølgning på Aftale om budget 2018

Endvidere forelægges første opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Teknik- og Miljøudvalgets område til orientering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

 

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2018 på Teknik- og Miljøudvalgets område

 

 

 

 

 

Bevillings-

ramme

(mio. kr.)

 

 

 

 

 

 

Vedtaget

budget

2018

 

 

 

 

 

Senest

korrigerede

budget pr.

27-11-2017

 

 

 

 

 

 

Mer-/

mindre-

forbrug

 

 

 

 

 

 

 

Demografi-

prognose

 

 

 

 

 

 

Om-

place-

ringer

 

 

 

 

 

Over-

førsler

fra 2017

til 2018

 

Forslag

til nyt

budget pr.

30-04-2018

inkl. over-

førsler

fra 2017

til 2018

               

10.12

Fritids-

områder

mv.

 12,039 14,600 0,000 0,000 -0,075 0,000 14,525
               

10.19

Vandløbs-

væsen

 0,689 0,689 0,000 0,000 0,000 0,000 0,689
               

10.22

Trafik og

infra-

struktur

 76,638 74,037 0,295 0,000 1,000 1,000 76,332
               

10.26

Renova-

tion mv.

 -0,529 -0,824 -0,876 0,000 0,000 9,000 7,300
               

10.28

Øvrige

miljøfor-

anstalt-

ninger

 3,567 3,565 0,000 0,000 0,000 0,000 3,565
               
I alt 92,404 92,067 -0,581 0,000 0,925 10,000 102,411

 

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

 

Første budgetopfølgning 2018 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2019-2022 på Teknik- og Miljøudvalgets område

 

Bevillingsramme

(mio. kr. netto)

 2019 2020 2021 2022
         

10.12

Fritidsområder mv.

 -0,034 -0,034 -0,034 -0,033
         

10.19

Vandløbsvæsen

 -0,006 -0,006 -0,006 -0,006
         

10.22

Trafik og infrastruktur

 0,180 0,177 0,175 0,150
         

10.26

Renovation mv.

 0,324 0,324 0,324 

0,324

         

10.28

Øvrige miljøforanstaltninger

 -0,024 -0,027 -0,027 -0,027
         
I alt 0,440 0,434 0,432 0,408

 

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

 

Ballerup Kommune arbejder ud fra en budgetmæssig forudsætning om, at de samlede overførsler fra foregående regnskabsår for Ballerup Kommune, der føres ind i budgetåret, svarer til de overførsler, der også føres ud af budgetåret. Dette forudsættes for at holde overførslerne likviditetsmæssigt og servicerammemæssigt neutrale i løbet af budgetåret.

Bilag

4 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Teknik- og Miljøudvalget godkender en samlet ændring i første budgetopfølgning på 0,344 mio. kr. i 2018 på udvalgets rammer, herunder at ændringen påvirker Ballerup Kommunes samlede serviceramme med et merforbrug på 0,295 mio. kr. Godkendelsen er med henblik på, at ændringen indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2018, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
   
 2. Første opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Teknik- og Miljøudvalgets område tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 27. februar 2018 Punkt 18

Indhold

Sammendrag

I forlængelse af martsmødet 2018 forelægger administrationen et omstillingskatalog med forslag til at nedbringe budgettet for 2019 og overslagsårene på Teknik- og Miljøudvalgets område. 

 

Forslagene bidrager til en samlet nettodriftsbesparelse på 1,155 mio. kr. i 2019, 1,375 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022 samt 1,425 mio. kr. i 2022. Besparelserne ligger alle inden for servicerammen. Ét forslag forudsætter en anlægsinvestering på 1,650 mio. kr. i 2019. 

 

Forslagene forelægges med henblik på, at Teknik- og Miljøudvalget godkender eller fravælger forslagene til at indgå i Ballerup Kommunes samlede omstillingskatalog, som behandles af Økonomiudvalget i juni 2018.

 

Baggrund

Formålet med omstillingsarbejdet er dels at afdække forslag til effektiviseringer, besparelser og serviceniveaujusteringer for hvert af budgetårene 2019-2021, der sikrer, at sparemålet nås, dels at kulturen i Ballerup Kommune understøtter omstillingsarbejdet. Første delleverance er et omstillingskatalog til brug på budgetorienteringsmødet for Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018, der indeholder de samlede forslag til omstillinger i Ballerup Kommune, som understøtter målet på de 50 mio. kr. Det endelige omstillingskatalog med forslag til nedbringelse af budgettet for 2019 foreligger sidst i juni 2018.

 

Sparemålet for Teknik- og Miljøudvalget er 1,000 mio. kr. i hvert af årene 2019-2022. Administrationen skal udarbejde et omstillingskatalog til Teknik- og Miljøudvalget på i alt 1,250 mio. kr., hvorudfra udvalget kan vælge de omstillingscases, som udvalget vurderer, skal indgå i Ballerup Kommunes samlede omstillingskatalog, der behandles af Økonomiudvalget i juni 2018.

 

Administrationen har på martsmødet 2018 forelagt Teknik- og Miljøudvalget seks overordnede temaer, som administrationen har arbejdet videre med frem til nærværende møde.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har nu udarbejdet et omstillingskatalog til Teknik- og Miljøudvalget med 11 forslag. Der er udarbejdet omstillingscases for hvert forslag, som er vedlagt som bilag.

 

Besparelser

 • Reducering af budgettet for Spildevandsplanen
 • Reducering af budgettet for Cykelhandlingsplanen
 • Reducering af budgettet for Grønt regnskab.

Effektiviseringer

 • Trafiktællinger
 • Fælleskommunalt udbud vedrørende rensning af overfladebrønde i vejarealer
 • Fælleskommunalt udbud vedrørende signalanlæg
 • Modernisering af gadebelysningen på Ballerup Boulevard
 • Mapilary gadefotos.

Serviceniveau

 • Ændret slåning af vejrabatter
 • Reducering af budgettet for klimaområdet
 • Udskyde genopretning af parkanlæg et år (2019).

Ud over de 11 forslag på teknik- og miljøområdet har administrationen udarbejdet et forslag vedrørende ydelsesstøtten på almene boligområdet, hvor opgaven udføres af Center for By, Erhverv og Miljø, men ligger i Økonomiudvalget. Forslaget indgår derfor til opfyldelse af Økonomiudvalgets måltal, men forelægges her til orientering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Omstillingskataloget til Miljø- og Teknikudvalget er samlet i vedlagte bilag om Omstillingskatalog - samlede forslag på teknik- og miljøområdet. Forslagene bidrager (inden investeringer) til en samlet driftsbesparelse på 1,365 mio. kr. i 2019 og 1,435 mio. kr. i hvert af årene 2020-2022.

 

Som det fremgår af de vedlagte omstillingscases, kræver en del af forslagene investeringer. De mindre investeringer foreslås afholdt på driftsbudgettet inden for Teknik- og Miljøudvalgets ramme, således at der samlet afholdes driftsinvesteringer inden for rammen for 0,210 mio. kr. i 2019, 0,060 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021 samt 0,010 mio. kr. i 2022. Efter driftsinvesteringerne bliver de samlede nettodriftsbesparelser på 1,155 mio. kr. i 2019, 1,375 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021 samt 1,425 mio. kr. i 2022. Besparelserne ligger inden for servicerammen.

 

Et enkelt projekt, Modernisering af gadebelysningen på Ballerup Boulevard, kræver en større investering på 1,650 mio. kr. i 2019. Det foreslås, at der i budgetaftale 2019 afsættes 1,650 mio. kr. i 2019 på investeringsoversigten til projektet.

Bilag

13 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. De 11 forslag til nedbringelse af budgettet for 2019 på Teknik- og Miljøudvalgets område drøftes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Onsdag den 2. maj 2018 tager Teknik- og Miljøudvalget på introtur til højaktuelle projekter i Ballerup Kommune. I sagen fremlægges turens program til politisk godkendelse.

 

Baggrund

Efter Kommunalvalget er der kommet et nyt Teknik- og Miljøudvalg, som består af både nye og tidligere medlemmer af udvalget. Det nye Teknik- og Miljøudvalg skal introduceres for de aktuelle projekter og planer, som Ballerup Kommune beskæftiger sig med inden for udvalgets ansvarsområde.

 

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har tradition for at tage på ekskursioner til projekter med det formål at få en indsigt i forskellige problemstillinger og udviklingspotentialer, som udvalget har det politiske ansvar for.

 

Der er blevet udarbejdet et program for Teknik- og Miljøudvalgets introtur onsdag den 2. maj 2018 med fokus på byudvikling, byomdannelse og mobilitet i Ballerup Kommune. Kommunalbestyrelsen har stort fokus på at udvikle Ballerup Kommune med det mål at kunne tiltrække flere borgere til kommunen og skabe attraktive bymiljøer.

 

Byudviklingsprojekterne berører en række områder, som Teknik- og Miljøudvalget har det politiske ansvar for, herunder tilvejebringelse af plangrundlag, anlægsprojekter, offentlig transport, samarbejder mellem Novafos og Movia, begrønning af bymiljøerne osv.

 

Der er planlagt en heldagstur, hvor Teknik- og Miljøudvalget besøger Ballerup Kommunes tre bymidter, erhvervsområdet Lautrup, landsbyen Pederstrup og Jonstruplejren. Turen rundes af på Ballerup Rådhus, hvor der samles op på dagens program.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Direktør Carsten Riis indstiller, at

 1. Programmet for Teknik- og Miljøudvalgets introtur den 2. maj 2018 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2018 Punkt 26

Indhold

Sammendrag

Teknik- og Miljøudvalget skal træffe beslutning om indhold og repræsentation i det nye Naturkvalitetsudvalg i Ballerup Kommune.

 

Baggrund

Som en del af konstitueringsforhandlingerne blev der indgået aftale om nedsættelse af et § 17, stk. 4-udvalg med titlen Naturkvalitetsudvalget.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. februar 2018, at der igangsættes en proces i Teknik- og Miljøudvalget om formål, indhold og repræsentation i det nye Naturkvalitetsudvalg i Ballerup Kommune.

 

Sagsfremstilling

Naturkvalitetsudvalget skal have fokus på dialog og skabe inspiration og interesse for området for borgere, foreninger og institutioner, og opgaven skal koordineres tæt med Grønt Råds kommissorium og opgave.

 

Naturkvalitetsudvalget refererer til Teknik- og Miljøudvalget og har en rådgivende funktion. Udvalget tillægges ikke en selvstændig uafhængig kompetence. Nedsættelse af udvalget medfører ikke indskrænkning i de stående udvalgs kompetencer.

 

Naturkvalitetsudvalget har følgende opgaver, at:

 • Komme med anbefalinger til det Det Grønne Danmarkskort i forbindelse med den kommende kommuneplan.

   

 • Komme med anbefalinger til udvikling af natur i Ballerup Kommune, herunder anbefalinger til mål for naturkvaliteten samt anbefalinger til handlinger for at sikre naturkvaliteten.

   

 • Komme med anbefalinger til, hvordan naturkvalitet kan implementeres i lokalplanlægningen i en afvejning med andre interesser.

   

 • Komme med anbefalinger til, hvordan Ballerup Kommune kan inddrage frivillige i naturpleje og lignende aktiviteter.

Naturkvalitetsudvalget kan iværksætte aktiviteter, der fremmer naturkvaliteten i Ballerup Kommune, herunder arrangere ture eller temamøder samt invitere eksterne oplægsholdere til udvalgets møder.

 

Naturkvalitetsudvalget sammensættes af 5 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer samt 2 medlemmer valgt af og blandt Grønt Råds medlemmer.

 

Kommissoriet er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Kommissorium for Naturkvalitetsudvalget i Ballerup Kommune godkendes.
   
 2. Der vælges 5 medlemmer af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer efter forholdstalsvalg.

  Socialdemokratiet indstiller:
  1. Helle Hardø Tiedemann (A)
  2. x
  3. x

  Venstre (V) indstiller:
  4. Jacob Wøhler Jørgensen (V)

  Enhedslisten (Ø) indstiller:
  5. Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Teknik- og Miljøudvalget ønsker, at Naturkvalitetsudvalget om muligt udvides med en repræsentant fra erhvervslivet.

Indhold

Sammendrag

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at driftsmidler til vedligehold af veje anvendes til udførsel af de nævnte arbejder, som er beskrevet under sagsfremstillingen. Det indstilles, at administrationens planer tages til efterretning.

 

Baggrund

Med baggrund i de seneste informationer om vejenes tilstand vil det være nødvendigt at udføre en række vedligeholdelses- og asfaltarbejder, herunder udlægning af slidlag på cykelstier, genmarkering af vejafstribning samt løbende sikre udbedring og vedligeholdelse af akutopstående skader i færdselsbelægning.

 

Sagsfremstilling

Center for By, Erhverv og Miljø har udarbejdet forslag til vedligeholdelse af Ballerup Kommunes vej– og stianlæg samt en fornyet registrering af vejnettets nuværende tilstand.

 

Ballerup Kommune er pålagt betalingspligten i forbindelse med en forestående total renovering af stibro ved Skovlunde Skole-Nord (Bro nr. 55) i samarbejde med Banedanmark, som forventes at blive udført i løbet af 2018.

 

For at sikre, at Ballerup Kommunes veje og kørebanearealer fortsat fremstår i en forsvarlig sikkerhedsmæssig tilstand, afhængig af trafikkens art og omfang, indstiller Center for By, Erhverv og Miljø følgende opgaver løst:

 • Dataregistrering og dokumentation af vejnettets nuværende tilstand, etape 1. 4 årig aftale. (400.000 kr. 2018)
 • Løbende vedligeholdelse og udbedring af Ballerup Kommunes veje og cykelstier, hvor delarealer udlægges med nyt slidlag. (2 mio. kr.)
 • Reparation og vedligeholdelse af Ballerup Kommunes overkørsler, revir og afvanding. Udbedring af akut skader. (2 mio. kr.)
 • Lindbjergvej 1-5, opklassificeres til offentlig vej. (180.000 kr.)
 • Renovering af stibro ved Skovlunde Skole-Nord (420.000 kr.).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Orienteringen om administrationens anvendelse af driftsmidler til vedligeholdelse af veje- og færdselsbelægninger 2018 samt stibro ved Skovlunde Skole-Nord tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 2. juni 2015 Punkt 24

Teknik- og Miljøudvalget den 6. september 2016 Punkt 7

Teknik- og Miljøudvalget den 4. oktober 2016 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Hjortespring Golfklub har siden 2015 fået midlertidige dispensationer til svampebekæmpelse på greens. Golfklubben har søgt om en længerevarende dispensation.

 

GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) er i gang med at undersøge nedsivning af fungicider fra greens. Resultaterne af disse undersøgelser forventes offentliggjort til efteråret 2018. På den baggrund indstiller administrationen, at tilladelsen alene gives for sæsonen 2018. I 2019 vil der være større viden om miljøkonsekvenserne af fungicider på greens, hvilket vil kvalificere den fremtidige sagsbehandling.

 

Baggrund

Hjortespring Golfklub har som forsøg haft tilladelse til bekæmpelse af svampeangreb, primært sneskimmel på greens i 2016-2017. I samme periode er der fældet i randbeplantninger for at skabe lys og luft til greens, så svampenes vækstbetingelser forringes. Golfklubbens tilladelse er en dispensation fra Ballerup Kommunes målsætning om ikke at anvende pesticider på kommunale arealer

 

Forsøget er evalueret ved fire gennemgange af området, heraf én med græsekspert Asbjørn Nyholt. Evalueringen konkluderer, at svampeangreb er kraftigt på retur, siden der blev sat ind med både fældninger og kemisk bekæmpelse. Det kan dog ikke fastlægges, om forbedringerne skyldes det ene eller det andet af de to tiltag. Det er overvejende sandsynligt, at det er en kombination (se bilag).

 

Sagsfremstilling

Hjortespring Golfklub har søgt om en længerevarende tilladelse til svampebekæmpelse på greens på Hjortespringbanen i lighed med tidligere tilladelser. De ønsker, at de gode resultater fra forsøgene forlænges. GEUS er i gang med at undersøge fungiciders nedsivning fra greens. Undersøgelsen er finansieret af Miljøstyrelsens pesticidforskningsmidler, og resultaterne forventes offentliggjort til efteråret. På den baggrund anbefaler administrationen, at vente med at tage stilling til en længerevarende tilladelse til 2019, da GEUS-undersøgelsen evt. kan give anledning til ændringer i Miljøstyrelsens anbefalinger.

 

Det skal bemærkes, at aktivstoffet i Proline, Prothioconazol, kan nedbrydes til stoffet 1,2,4 Triazol, som aktuelt omtales i medierne, fordi det er fundet i et større antal drikkevandsboringer gennem statens Pesticidvarslings System. I Ballerup Kommune er drikkevandet endnu ikke undersøgt for stoffet 1,2,4 Triazol, men der er risiko for at stoffet udvaskes til søer, vandløb eller grundvandet jf. statens fund. Miljøstyrelsen har på nuværende tidspunkt (19. marts 2018) meldt ud, at stoffet fremover skal indgå i obligatoriske vandanalyser, som vandværkerne udtager - altså også i Ballerup Kommune. De nærmeste vandboringer er i Lautrupområdet (se bilag).

 

Administrationen har fået oplyst af en sportsgræsekspert, at både Proline og Switch er nødvendige midler til effektiv bekæmpelse af svampeangreb på greens. Midlerne supplerer hinanden og der udvikles i mindre grad resistens, end hvis man kun brugte ét middel. I følge eksperten kan man i gunstige år måske nøjes med Switch, ligesom man måske kan differentiere bekæmpelsen, så det kun er de udsatte greens, der modtager begge midler.

 

Som alternativ kan nævnes, at forsøg med pesticidfri svampebekæmpelse i Værløse Golfklub, hvor der er brugt en kompost-té, ikke har givet gode resultater, selvom Værløse Golfklubs greens ligger uden skyggende randbeplantninger.

 

Administrationen indstiller, at der gives en ét-årig tilladelse til udbringning af fungicider til svampebekæmpelse på greens på Hjortespringbanen i 2018 med midlerne:

 • Proline EC 250 (aktivstof Prothioconazol) og
 • Switch 62,5 WG (aktivstoffer Cyprodinil og Fludioxinil).

Tilladelsen omfatter følgende vilkår:

 • Overholdelse af Miljøministeriets bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner, og klubben skal til enhver tid over for kommunen kunne dokumentere overholdelse af indberetningspligten til styrelsen. Vilkåret har også været stillet i tilladelser, som allerede har været givet. (Alternativt afrapportere evaluering af indsatsen med henholdsvis pesticid og alternative midler ved sæsonafslutning).
 • Hvis GEUS-undersøgelsen, inden bekæmpelsestidspunkterne i 2018, konkluderer, at ovennævnte aktivstoffer eller nedbrydningsprodukter heraf giver anledning til miljømæssige problemer i de anvendte mængder, må pågældende stoffer ikke anvendes.

Indstillingen er udarbejdet i samarbejde med Herlev Kommune, idet golfbanen ligger i begge kommuner.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at 

 1. Der i 2018 gives tilladelse til behandling af svampeangreb på Hjortespring Golfbanes greens med de beskrevne vilkår.

Beslutning

Indstillingen ikke godkendt

Indhold

Sammendrag

Administrationen ønsker at revidere regulativ for motordrevne køretøjers tomgang "Tomgangsregulativ for Ballerup Kommune", da regulativet fra 1990 er forældet.

 

Administrationen indstiller, at forslag til "Tomgangsregulativ for Ballerup Kommune" godkendes.

 

Baggrund

Det nuværende tomgangsregulativ er fra 1990, og er vedtaget af kommunerne i det daværende Københavns Amt, er utidssvarende/forældet og trænger til en revision.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune ønsker at revidere tomgangsregulativet således, at det bliver tidssvarende, mere specifikt og Ballerup Kommunes eget regulativ.

 

Regulativet er ændret således, at det er udspecificeret hvornår bestemmelser om højest et minuts tomgang ikke finder anvendelse.

 

Efter vedtagelsen publiceres regulativet som folder og lægges på Ballerup Kommunes hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. "Tomgangsregulativ for Ballerup Kommune" godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

På Teknik- og Miljøudvalgets møde vil der blive givet en kort introduktion til den kollektive trafik i Ballerup Kommune, herunder organisering, serviceniveau, finansiering og årshjul for trafikbestilling. 

 

Baggrund

Siden strukturreformen i 2007 har kommuner og regioner været ansvarlige for at bestille og betale for den kollektive bustrafik. Teknik- og Miljøudvalget vil blive introduceret til, hvorledes Ballerup Kommunes trafikbestillerrolle bliver udfyldt.

 

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde vil følgende blive gennemgået:

 • Nøgletal for Ballerup Kommunes kollektive trafik
 • Movias organisering
 • Årshjul for trafikbestilling
 • Serviceniveau og planlægningskriterier.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde deltager trafikplanlægger Tina Wexøe Ertbjerg fra Center for By, Erhverv og Miljø under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv & Miljø indstiller, at 

 1. Introduktionen til kollektiv trafik tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. april 2017 Punkt 14

Kommunalbestyrelsen den 25. september 2017 Punkt 15

Teknik- og Miljøudvalget den 30. januar 2018 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Når den ny metrocityring åbner i sommeren 2019 vil store dele af det eksisterende busnet skulle tilpasses. I Ballerup Kommune betyder det ændringer på buslinje 42/164, 165 og 350S, og dermed ændres busbetjeningen af Egebjerg og den nordlige del af erhvervsområdet Lautrupgård i Ballerup.

 

Movia har taget initiativ til en fælles informationskampagne om Bynet 2019, som Ballerup Kommune deltager i sammen med de øvrige kommuner.

 

Forslagene til trafikbestillingen fremlægges til godkendelse.

 

Baggrund

Hvert år inden den 1. maj skal kommuner og regioner afgive deres trafikbestilling til Movia for det efterfølgende år.

 

Trafikbestilling 2019 er speciel, idet åbningen af den nye metrocityring betyder en samlet reduktion i antallet af bustimer og store ændringer i busnettet. Region Hovedstaden, som varetager det overordnede pendlernet, har netop besluttet at udskyde potentielle besparelser til trafikbestilling 2020.

 

Sagsfremstilling

Movia har i et tæt samarbejde med kommunerne udarbejdet et forslag til Nyt Bynet 2019, som skal træde i kraft, når metrocityringen åbner i sommeren 2019.

 

I Ballerup Kommune foreslås buslinje 42 (Ballerup St.-Nørreport St.) nedlagt og erstattet af en ny buslinje 164 (Ballerup St.-Hellerup St.-Skudehavnsvej), ligesom buslinje 165 (Herlev St.-Gladsaxe trafikplads) får en anden ruteføring mellem Ring 4 og Klausdalsbrovej/Skinderskovvej.

 

Den nye buslinje 164, som erstatter buslinje 42, giver en bedre betjening af Egebjerg Bykvarter ved, at den kører fra Egebjergvej ad Nordbuen-Klausdalsbrovej. Dermed bliver der skabt en ny direkte øst-vest gående forbindelse mellem Ballerup og Hellerup, som bl.a. forbinder erhvervsområdet Lautrupgård med Gladsaxe Trafikplads og den kommende letbane i Ring 3, ligesom den kører på tværs af de tre S-baner og Kystbanen.

 

Den nye ruteføring betyder, at Egebjergvej mellem Nordbuen og Syvendehusvej ikke længere bliver busbetjent, og dermed at stoppestedet Kærvænget ikke længere betjenes, mens stoppestedet Egebjergvej/Syvendehusvej mister den direkte forbindelse til Ballerup, i stedet kommer der en mere direkte forbindelse til Herlev St. med den nye buslinje 165.

 

Stoppestedet Kærvænget benyttes i gennemsnit af 25 passagerer dagligt, som fremover må gå ca. 400 m til et stoppested ved enten Egebjergvej/Nordbuen, Agernhaven/Nordbuen eller Egebjergvej/Syvendehusvej. Selvom stoppestedet ved Kærvænget nedlægges, vil det samme antal beboere i Egebjerg fortsat have 400 m eller mindre til nærmeste stoppested.

 

Stoppestedet ved Agernhaven bliver flittigt benyttet efter at buslinje 55E begyndte at betjene stoppestedet på hverdage i dagtimerne, og med den nye buslinje 164 vil serviceniveauet for den østlige del af Egebjerg Bykvarter og parcelhuskvarterne øst for Nordbuen blive løftet markant.

 

Administrationen vurderer, at de foreslåede ændringer i buslinjenettet overordnet vil løfte serviceniveauet i Egebjerg, ligesom der bliver genskabt en direkte forbindelse mellem erhvervsområdet Lautrupgård og Gladsaxe Trafikplads videre mod Hellerup.

 

Movia har taget initiativ til, at de sammen med de berørte kommuner laver en fælles informationskampagne om Bynet 2019, både generelt og lokalt. Administrationen vil i den forbindelse sikre, at der bliver udarbejdet informationsmateriale, der orienterer særligt beboerne i Egebjerg og virksomhederne i Lautrupgård om de nye muligheder, som buslinjeændringerne åbner op for.

 

På Teknik- og Miljøudvalgets møde deltager trafikplanlægger Tina Wexøe Ertbjerg fra Center for By, Erhverv og Miljø under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På ramme 10.22 er der i 2018 afsat ca. 26,1 mio. kr. pr. år til kollektiv busdrift (Movia), som dækker den åbne rutekørsel, herunder Flextur.

 

Trafikbestillingsgrundlaget for 2019 (TBG2019) er estimeret til 25,2 mio. kr. med en margin på +/- 5 pct. svarende til et spænd på 24,0 - 26,4 mio. kr.

 

I forbindelse med Movias udbud A17, hvoraf flere af Ballerup Kommunes buslinjer indgår, er der fra 2020 afsat 1 mio. kr. ekstra til dækning af merudgiften til at buslinjerne 147, 156 og 157 kan køre med el-busser.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Buslinje 164, som erstatter linje 42, omlægges til at køre ad Egebjergvej-Nordbuen-Gl. Klausdalsbrovej og får ny endestation ved Hellerup st.
   
 2. Buslinje 165 omlægges til at køre ad Hækmosen-Krebsdammen-Gl. Klausdalsbrovej.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2015 Punkt 26

Indhold

Sammendrag

Projekterne vedrørende trafiksikkerhed og støj i 2015 er udført inden for den økonomiske ramme. 

 

To af de indstillede projekter er udgået.

 

Baggrund

Anlægsbevillingen har været behandlet af Kommunalbestyrelsen. Den 26. maj 2015 blev der frigivet midler til projektering og udførsel af projekter nævnt i indstillingen. To af de indstillede projekter udgik.

 

Sagsfremstilling

Følgende projekter om trafiksikkerhed og støj i 2015 er udført inden for bevillingen:

 • Stiforbindelse fra Gershøj til Kratvej over Måløv Naturpark:
  Etablering af dobbeltrettet fællessti med OB afslutning (naturlook), bro over å og hegn ved spejderne.
   
 • Opgradering af asfaltbelægning på sti mellem Fredegården og Måløv Skole:
  Etablering af ny belægning på stien.
   
 • Hastighedsdæmpning af Måløv Hovedgade og etablering af sikker krydsning:
  Etablering af seks bump på strækningen og et hævet flade i krydset Måløv Hovedgade/Jungshøjvej med torontoanlæg.
   
 • Trafikanalyse i Måløv:
  Udførsel af nummerskrivningsanalyse.
   
 • Indsnævring af Hold-an Vej i Ballerup og etablering af cykelbaner:
  Etablering af cykelbaner samt fremrykning af busstopsteder.
   
 • Hastighedsdæmpning på Magleparken:
  Etablering af et hævet flade, flexzone i midten af kørebanen og tilhørende heller.
   
 • Fartvisere på Vestbuen i Ballerup:
  Politisk afvist.
   
 • Flytning af krydsningspunkt for dobbeltrettet cykelsti på Ågerupvej i Ballerup:
  ​Indmåling af den eksisterende sti samt skel til A/B Stuvehøjgård er udført.

Følgende projekt blev ikke gennemført på grund af et samlet merforbrug i forhold til overslag i ovenstående delprojekter. 

 

Støjskærme er afviklet på Ballerup Boulevard og stillet i depot til genanvendelse:

 • Støjkortlægning og tilhørende handleplan forelægges politisk i 2018. Etablering af støjskærme vurderes at koste 0,8-1,2 mio. kr. pr. 100 meter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

 

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

4.965.000 kr.

Projektets samlede bevilling

4.965.000 kr.

Projektets samlede regnskab

5.062.349 kr.

Merudgift

97.349 kr.

Merudgift i procent

1,96%

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Regnskab for anlægsbevillingen til trafiksikkerhed, projekt 222177 - Trafiksikkerhed og støj - 2015, godkendes.

 

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2015 Punkt 24

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2016 Punkt 35

Indhold

Sammendrag

Projektet "Diverse vejændringer 2015" er udført inden for den økonomiske ramme. Der er blevet givet en ekstrabevilling grundet forholdene på Kratvej i Måløv. 

 

Det indstilles, at regnskabet godkendes.

 

Baggrund

Anlægsbevillingen har været behandlet af Kommunalbestyrelsen to gange. Den 26. maj 2015 blev bevillingen frigivet på baggrund af projektforslag. Den 29. august 2016 blev der givet en ekstrabevilling til projektet på Kratvej i Måløv, da man ved anlægsarbejdet fandt ud af, at opbygning af Kratvej skulle udskiftet, for at kunne etablere den valgte løsning. 

 

Sagsfremstilling

Følgende er udført inden for bevillingerne:

 • Kratvej i Måløv:
  • Projektering.
  • Etablering af hævet flade
  • Etablering af busperroner
  • Etablering af torontoanlæg
  • Etablering af hastighedszone på 30 km/t omkring den hævede flade.
    
 • Hold-an Vej i Ballerup:
  • Sænkning af den eksisterende belægning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

 

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

4.725.000 kr.

Projektets samlede bevilling

4.725.000 kr.

Projektets samlede regnskab

4.895.918 kr.

Merudgift

170.918 kr.

Merudgift i procent

3,62%

 

Forklaring på merudgiften/mindreudgiften

Merudgiften skyldes ekstraarbejder i forbindelse med fjernelse af gammel belægning, hvor gasledningen var indstøbt i en stor betonplade. Gasledningen blev revet over i forbindelse med fjernelsen af betonpladen, og skulle renoveres på Ballerup Kommunes regning.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Regnskab for anlægsbevillingen til diverse vejændringer, projekt 222049 - Diverse vejændringer - 2015, godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2016 Punkt 27

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2016 Punkt 23

Indhold

Sammendrag

Projektet "Diverse vejændringer 2016" er udført inden for den økonomiske ramme. Overgang ved Hede-/Magleparken i Ballerup afventer Boligselskabet Baldersbo – afd. 12.

 

Baggrund

Anlægsbevillingen har været behandlet af Kommunalbestyrelsen to gange.

 

Den 25. april 2016 blev bevillingen frigivet på baggrund af et projektforslag udført ud fra tryghedsvandring ved Hede-/Magleparken i Ballerup og borgerhenvendelser fra Buekvarteret i Ballerup.

 

Den 29. august 2016 blev det besluttet, at den hævede flade samt torontoanlæg afventer, at boligselskabet beslutter at åbne op mod Sydbuen i Ballerup. Økonomien til etablering af denne overgang til Hedeparkens Bypark er hensat.

Sagsfremstilling

Følgende vejændringer i 2016 er udført:

 • Projektering
 • Etablering af indsnævring af kørebane
 • Etablering af to x hastighedsmålere "Din fart"
 • Etablering af langtidsparkering.

Der er hensat 244.374,00 kr. til etablering af overgang samt torontoanlæg.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

 

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

2.000.000 kr.

Projektets samlede bevilling

2.000.000 kr.

Projektets samlede regnskab

2.000.000 kr.

Merudgift/mindreudgift

0 kr.

Merudgift/mindreudgift i procent

0 %

 

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Regnskab for anlægsbevillingen til diverse vejændringer i 2016, projekt 222052 - Diverse vejændringer - 2016, godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Etablering af lege- og opholdsarealer mellem hallerne i Måløv. Det indstilles, at midler hertil frigives. 

 

Baggrund

I budgetaftalen for 2018 er der afsat 0,5 mio. kr. til legeplads i Måløv. Midlerne ønskes nu frigivet til forbrug i 2018.

 

Sagsfremstilling

Måløv-hallerne er velbesøgte af både børn og voksne og udearealerne ligger i et vigtigt krydsningspunkt mellem stiforbindelser, skoler, haller og boldbaner. Arealet er i udviklingsplanen for Måløv Bymidte - Måløvringen - udpeget til at kunne udvikles til et mødested og byrum til både spontane og planlagte aktiviteter.  

 

Området mellem hallerne er et gennemgangssted fra boldbanerne i nord til hallerne og til parkeringspladsen og supercykelsti i syd (se bilag). Det er oplagt at omdanne området til et mødested, der supplerer de eksisterende aktiviteter med nye trænings- og legemuligheder for hallens brugere, boldklubberne, ungdomsskoler og borgerne i Måløv. 

 

I dag består arealet af tomme belagte flader og en græsskråning med en trappe. Græsskråningen er en fysisk barriere der vanskeliggøre fremkommeligheden fra hallerne til boldbanerne. Græsskråningen indeholder potentiale til at være et stærk bindeled med indbygget lege- og opholdsmuligheder.
 

I projektet tager Ballerup Kommune hensyn til sammenhængen i hele arealet omkring Måløv-hallerne.

 

Administrationen har vurderet, at der inden for den økonomiske ramme kan fokuseres på at aktivere skråningsfladen som et bindeled mellem hallerne og boldbanerne. Center for By, Erhverv og Miljø vil inddrage interessenterne i området, borgerne, brugerrådet for Måløv-hallerne, Måløv Fritids- og Ungdomsklub og Ballerup Idrætsby. Administrationen opretter en følgegruppe.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 0,5 mio. kr. i 2018 til projekt nr. 510984 Legeplads i Måløv. Der søges nu om frigivelse af rådighedsbeløbet. Det forventes, at de afledte driftsudgifter vil beløbe sig til 0,015 mio. kr. om året fra 2019 og frem. Det foreslås, at de afledte driftsmidler indgår i de førstkommende budgetforhandlinger. 

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering mv.

500.000kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektnummer og projektnavn noteres herunder

 

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

500.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2017

2018

2019

2020

2021

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 10.12 efter anlægsprojektet

 

 

0,015

0,015

0,015

 

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2018 til projekt nr. 510984 Legeplads i Måløv.
   
 2. De afledte driftsomkostninger på 0,015 mio. kr. årligt indgår i førstkommende budgetforhandlinger.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Finansieringen af anlægsprojektet vedrørende Malmparken busbetjening blev bragt på plads i forbindelse med budgetaftalen for 2018. Movia har givet tilsagn om at finansiere halvdelen af projektet, der i alt beløber sig til 4,2 mio. kr. 

 

Der er nu behov for at bringe bevillingerne på plads i investeringsoversigten, således at der i investeringsoversigten tilføjes en indtægtsbevilling på 2,1 mio. kr. i 2018 til indtægterne fra Movia, og at rådighedsbeløbet på anlægsprojektet forhøjes tilsvarende.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har i budgetaftalen for 2018 besluttet at finansiere projekt nr. 222958 Malmparken busbetjening med 2,1 mio. kr. Der er derfor i forbindelse med budgetaftalen afsat 2,1 mio. kr. på investeringsoversigten i 2018, og rådighedsbeløbet blev frigivet i forbindelse med vedtagelsen af budgetaftalen.

 

Sagsfremstilling

Som det også fremgår af budgetaftalen var forudsætningen for finansieringen af projektet vedrørende Malmparken busbetjening, at Movia bidrager til arbejdet med 2,1 mio. kr. De samlede omkostninger til projektet beløber sig således til 4,2 mio. kr., hvor Movia og Ballerup Kommune hver finansierer 2,1 mio. kr. 

 

Der er derfor behov for, at der i investeringsoversigten indarbejdes et indtægtsprojekt på 2,1 mio. kr. i 2018 til projektets indtægter fra Movia, og at rådighedsbeløbet på projekt nr. 222958 Malmparken busbetjening forhøjes med 2,1 mio. kr. til i alt 4,2 mio. kr. i 2018. Forslaget er således udgiftsneutralt og handler udelukkende om, at få bevillingerne på plads. Der søges samtidig om frigivelse af begge beløb.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der søges om at tilføje et indtægtsprojekt på 2,1 mio. kr. vedrørende Malmparken busbetjening på investeringsoversigten i 2018 samt en tilsvarende forhøjelse af rådighedsbeløbet til projekt nr. 222958 Malmparken busbetjening på 2,1 mio. kr. i 2018. Forslaget er udgiftsneutralt. Det forventes at kunne afholde de afledte driftsudgifter inden for rammen.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering mv.

2.100.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering mv.

2.100.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

 

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

4.200.000 kr.

 

Fordeling af det søgte rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

2022

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

2,1

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægs-projektet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægtsbevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering mv.

-2.100.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

 

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

-2.100.000 kr.

 

Fordeling af indtægtsbevillingen

(mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

2022

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

-2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Projekt nr. 222962 Malmparken busbetjening - indtægter på 2,1 mio. kr. i 2018 tilføjes på investeringsoversigten, og rådighedsbeløbet på projekt nr. 222958 Malmparken busbetjening forhøjes med 2,1 mio. kr. fra 2,1 mio. kr. til 4,2 mio. kr. i 2018.
   
 2. Der gives en indtægtsbevilling på 2,1 mio. kr. på projekt nr. 222962 Malmparken busbetjening - indtægter, og der gives en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. i 2018 på projekt nr. 222958 Malmparken busbetjening.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Dokumenter

Download samlet dokument

Download