Teknik- og Miljøudvalget

27.02.2018 kl. 08:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Helle Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Per Mortensen (A) - Deltog
 • Morten Andersson (A)
 • Birgitte Dahl (O) - Deltog
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
 • Steen Pedersen (centerchef for By
 • Erhverv og Miljø) - Deltog

Åben dagsorden


 1. Der er givet dispensation til fravigelse fra bestemmelsen i lokalplan nr. 66, der begrundes med, at pylonen har en positiv fremkommelighedsmæssige og trafiksikkerhedsmæssige indvirkning på de hårde trafikanter. Pylonen er med til at forhindre pludselige opbremsninger eller vognbaneskift i krydset ved Novo Nordisk A/S østlige adgangsvej. Pylonen er også med til at forhindre U-vendinger i krydset ved Novo Nordisk Park/Måløvbakken foretaget af trafikanter, der ikke nåede at svinge til højre ad den østlige adgangsvej.
   
 2. Vejnavn til nyt seniorboligområde ved Bispevangen i Ballerup.

   

  I forbindelse med etablering af et nyt område ved Bispevangen i Ballerup til et seniorbofællesskab samt byggeri til offentlige formål skal der etableres en ny vej. Seniorbofællesskabet kommer til at hedde Ekkodalen, og beboerne i seniorbofællesskabet har haft et ønske om, at vejnavnet også bliver Ekkodalen. Den ny vej ved Bispevangen får derfor tildelt vejnavnet Ekkodalen, 2750 Ballerup.

   

  Bilag
  1 bilag


   
 3. Vejnavn til nyt boligområde ved Egebjergvang i Ballerup.

   

  På Egebjergvej, 2750 Ballerup etableres der 34 nye etageboliger. Boligområdet har adgangsvej fra Egebjergvang, men da der ikke er mulighed for, at de 34 boliger får adresse på Egebjergvang, er der brug for en ny adgangsvej og et nyt vejnavn. Tidligere har der i samme område ligget et gammelt teglværk, hvilket har dannet grundlag for, at bebyggelsen allerede tidligt i processen er blevet kaldt "Teglvangen". Det nye vejstykke får derfor tildelt vejnavnet Teglvangen, 2750 Ballerup og de 34 boliger får adresse på Teglvangen, 2750 Ballerup.

   

  Bilag
  1 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Serviceniveauet for den grønne drift samt renholdelse og ukrudtsbekæmpelse på offentlige veje og stier præsenteres. Hvad er et serviceniveau, hvad påvirker et serviceniveau, og hvilke dilemmaer oplever administrationen.

 

På mødet vil emnet blive uddybet ved en PowerPoint-præsentation af administrationen. Sagen er også tiltænkt som introduktion af udvalget for den grønne drift.

 

Baggrund

På baggrund af mange henvendelser fra borgere vedrørende driften af kommunens arealer har Teknik- og Miljøudvalget ønsket at drøfte serviceniveauet.

 

Sagsfremstilling

Præsentationen af serviceniveauet har fokus på den grønne drift, samt renholdelse og ukrudtsbekæmpelse af offentlige veje og stier.

 

Serviceniveauet for det øvrige tekniske område, som eksempelvis belysning og vintervedligehold, vil ikke blive behandlet her.

 

Ballerup Kommunes grønne og offentlige arealer er opdelt i elementer (græs, buske, fliser osv.), og serviceniveauet for de enkelte elementer er defineret og er blevet politisk godkendt i forbindelse med udbud af området. Et serviceniveau beskriver, hvor ofte og hvordan et element skal driftes. 

 

Eksempler kan være: Hvor ofte skal hække klippes, vejrabatter slås eller affald opsamles, samt hvordan skal elementet efterfølgende fremstå. 

 

Aktuelt er hovedparten af driften udliciteret til HedeDanmark og serviceniveauet er defineret i kontrakten. Udover denne kontrakt har Grantoftegaard kontrakt på en del af naturarealerne. Ligesom vandløbsvedligeholdelse og bjørneklobekæmpelse også er omfattet af separate kontrakter. Endelig er der faste opgaver, som bliver udført af Ballerup Kommunes egen materielgård og Larsbjerggårds naturhjælpere. Plejen af den beskyttede natur planlægges af administrationen.

 

Et serviceniveau afspejler derfor mange forhold: Økonomi, planer, lovgivning, faglige anbefalinger og efterspørgsel.

 

Serviceniveauet påvirkes også af udviklingen – både inden for teknologi og viden. Dette er tænkt ind i kontrakten og kan påvirke kvaliteten af de grønne og offentlige arealer.

 

I hverdagen skal de politiske beslutninger og borgernes henvendelser og efterspørgsel håndteres. Det kan skabe dilemmaer og udfordre serviceniveauet, som kun kan justeres lidt inden for kontrakterne. Som følge af borgertip får administrationen mange ad-hoc opgaver. Flere af disse håndteres som ekstraopgaver af Materielgården eller entreprenører, såfremt de ikke er en del af de faste opgaver.

 

På Teknik- og Miljøudvalgets møde deltager Landskabsarkitekt Julie Foged Andersen fra Center for By, Erhverv og Miljø under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik - og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at 

 1. Orienteringen om serviceniveau for den grønne drift tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om udmøntningen af de driftsmidler, der er afsat til Grøn Pulje i 2018.

 

Baggrund

I forbindelse med indgåelse af budgetforliget for 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte driftsmidler til gennemførelse af en række engangsindsatser, der skal understøtte Ballerup Kommune som en attraktiv bosættelseskommune.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes naturområder er kendetegnet af mange vandhuller, der udgør vigtige levesteder for dyr og planter og samtidig giver borgerne mange naturoplevelser. Med tiden gror de til og der skal derfor med jævne mellemrum tyndes ud i bevoksningerne, dels for at opretholde naturværdierne og dels for at sikre fortsat adgang til oplevelserne. Desuden vil Center for By, Erhverv og Miljø igen i år regulere bevoksninger generelt og skabe indkig til naturområderne. Et af indsatsområderne er en gammel tilgroet frugtplantage ved Jonstrupvej. Her blev derfor ca. 20 år siden ryddet op i beplantningen og etableret fold til græssende køer. Nu trænger området igen til en udtynding, så landskabet og de tilbageværende gamle frugttræer kommer til sin ret.

 

Udviklingen af bynatur har stort fokus i disse år. Center for By, Erhverv og Miljø har allerede arbejdet med emnet i forhold til pleje og udvikling af græsarealer, hvor naturelementer i højere grad indarbejdes i byens grønne områder. Forsøg med at differentiere eksisterende græsarealer i park- og naturområder er udført i mindre skala i de sidste par år og fagcentret er nu klar til at bruge erfaringerne på større flader i park- og naturområder. Samtidig vil fagcentret undersøge, hvor potentialet er størst for at videreudvikle en alsidig vegetation i rabatterne langs Ballerup Kommunes veje og stier med henblik på at differentiere driften hen imod større artsrigdom og bedre oplevelser.

 

Center for By, Erhverv og Miljø foreslår derudover konkrete plantningsopgaver, hvor vejtræer og anden beplantning trænger til en opgradering. Kildedal stationsforplads har siden anlægget kun været benyttet i beskedent omfang og ikke haft stor bevågenhed. I forbindelse med at der nu generelt arbejdes med udviklingen af erhvervsområdet omkring Kildedal, bl.a. i samarbejde med Egedal Kommune, gennemgås omgivelserne omkring stationen med henblik på efterplantning af træer der er gået ud m.m.

 

Der sættes gang i arbejdet med træplantninger i Østerhøjområdet i relation til, at der arbejdes med en helhedsplan for Østerhøj. Et kommende byudviklingsprojekt for Jonstruplejren er med til at aktualisere opgaven her. For Østerhøj Nord udarbejdes der en træplantningsstrategi i stil med den gældende for Egebjerggårdbebyggelsen og som blev efterfulgt af konkrete plantninger for ca. otte år siden. De to bykvarterer, der er udviklet sideløbende, minder meget om hinanden. Der er senest bygget nye boliger på Klakkehøj, Ballerup Kommune har udbudt en grund til salg med henblik på boligbyggeri for enden af Krogdalen og på Østerhøj Bygade kan der forventes anden anvendelse af ejendommen, hvor Aldi nu er lukket. I Østerhøj Syd efterplantes gadetræer der er gået ud.

 

God fremkommelighed i Ballerup Kommunes grønne områder er efterspurgt, og der kommer jævnligt ønsker vedrørende konkrete stistrækninger. I de senere år er mange naturstier renoveret, og nettet af grusstier er desuden løbende udbygget. Center for By, Erhverv og Miljø ønsker at fortsætte denne indsats i 2018. Naturstier - renovering af eksisterende naturstier fortsættes og er stadig efterspurgt.

 

Center for By, Erhverv og Miljø foreslår, at der i år arbejdes med stier omkring Sømosen, ved Nordbuen og ved Harrestrup Å.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 2 mio. kr. til Grøn Pulje i 2018.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Orienteringen om udmøntning af driftsmidler til Grøn Pulje 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagen skal ikke videre til Kommunalbestyrelsen.


Indhold

Sammendrag

Udvikling af erhvervsområdet Kildedal indgår i budgetaftalen for 2018. Sammen med Egedal Kommune, en privat grundejer og områdets virksomheder markedsfører Ballerup Kommune overfor investorer, virksomheder og interesseorganisationer dette nye, spændende erhvervsområde på arealerne omkring Kildedal Station, som med tiden vil kunne rumme op mod 20.000 nye arbejdspladser.

 

I arbejdet omkring udviklingen af erhvervsområdet Kildedal vil fokus være rettet på virksomheder i Life Science-klyngen, der er en af Greater Copenhagen regionens styrkepositioner.  

 

Baggrund

Efter åbningen af Frederikssundsmotorvejens anden etape og motortrafikvejen op til Måløv Byvej, er der kommet fornyet fokus på de trafikalt velbeliggende arealer omkring Kildedal Station, som længe har været udlagt til erhvervsformål.

 

Under forarbejderne til lokalplanlægningen af arealerne vest for stationen har Ballerup Kommune erfaret, at der er alvorlige udfordringer, idet den nationale naturgasledning medfører hidtil upåagtede begrænsninger for en fornuftig udnyttelse af arealerne. En flytning af gasledningen vil være den optimale, men samtidig bekostelige løsning. Parterne bag budgetaftalen er enige om, at dialogen med staten om flytningen skal fortsætte, derfor har Ballerup Kommune har rejst spørgsmålet i forbindelse med den igangværende revision af Fingerplanen.

 

Med sigte på at skaffe indtægter ved salg af egne grunde, har kommunen på kort sigt prioriteret udviklingen af ejendommene nordøst for stationen.  

 

Sagsfremstilling

Som et forsøgsprojekt i udviklingen af hele det store erhvervsområde har Ballerup Kommune i samarbejde med en privat grundejer fået udarbejdet en helhedsplan for ejendommene for enden af Måløv Teknikerby mellem Lyfa-ejendommen og Kildedal Station.

 

Inden denne helhedsplan udmøntes i en ny lokalplan vil den ad forskellige kanaler, nationalt og international, blive præsenteret og testet med henblik på at kunne vurdere markedets interesse for et nyt, større erhvervsområde af denne karakter.

 

Ballerup Kommune deltager således i år, sammen med Greater Copenhagen og andre stærke erhvervskommuner, på den internationale ejendomsmesse MIPIM.

 

Sammen med Egedal Kommune vil Ballerup Kommune på den regionale investorportal præsentere alle vores delområder samlet.   

 

Erfaringerne fra denne modningsproces vil blive benyttet, når der tages hul på den detaljerede planlægning af de resterende arealer vest for stationen, herunder området ved Engagergård nord for Måløv Byvej og området ved det tidligere vandværk syd for jernbanen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at 

 1. Orienteringen om byudviklingen omkring Kildedal Station tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2017 Punkt 21

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har i 2017 givet en anlægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekterne Kulturtorv og en forbedret skolesti i Måløv. Med udgangspunkt i Kulturtorvet er udarbejdet en helhedsplan for torvets sammenhæng med Stationsvej og Måløvaksen. Ved frigivelse af anlægsmidlerne blev det besluttet, at forslag til Kulturtorv skal godkendes af Teknik- og Miljøudvalget.

 

Principper for helhedsplanen med Stationsvej og Kulturtorv samt den overordnede indretning af Kulturtorvet forelægges til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget.

 

Baggrund

Ballerup Kommune har i 2016 afholdt en arkitektkonkurrence for en udviklingsplan i Måløv Bymidte.  I vinderforslaget Måløvringen blev Kulturtorvet udpeget som åbningstræk for udviklingen i bymidten sammen men en række mindre punktnedslag i Måløvringen. Forbedring af skolestien, mellem Måløv Hovedgade og Måløvhøj Skole, blev med udgangspunkt i borgernes ønsker udpeget til at udgøre et mindre åbningstræk.

 

Forbedringerne på skolestien blev anlagt i efteråret 2017. I foråret 2018 finjusteres terrænet langs stien, og der sås græs.

 

Sagsfremstilling

Med torvet på Søndergård og islandsskabet ved Måløv Station udgør Stationsvej med Kulturtorvet en vigtig strækning på tværs af Måløv og en vigtig forbindelse for særligt gående og cyklister i Måløv Bymidte. En helhedsplan skal sikre, at Stationsvej og Kulturtorvet samtænkes på tværs af Måløv Hovedgade, inden Kulturtorvet anlægges. Ballerup Kommune arbejder frem til april 2018 på helhedsplanen. Detaljering og hovedprojektering af Kulturtorvet er planlagt til forår 2018 med henblik på anlæggelse i efteråret 2018.

 

Helhedsplanen skal styrke den fysiske og visuelle sammenhæng mellem Måløvaksen og Kulturtorvet, og sammenhængen skal synliggøres på tværs af Måløv Hovedgade. Virkemidlerne vil være en ensartet belægning, brug af belysning og afvikling af terrænspring som gennemgående og letgenkendelige elementer. Enkelte store træer i gademiljøet skal være fremtrædende, og oplagte opholdsmuligheder styrkes.

 

Stationsvej som gågade med tilladt cykling fastholdes, og kikkenene mellem tunnellen til Måløv Station og Kulturtorvet øges, således at det bliver lettere for fodgængere og cyklister at orientere sig. På Måløv Hovedgade fastholdes eksisterende signalanlæg mellem Stationsvej og det kommende kulturtorv.

 

Visionen for Kulturtorvet er en fleksibel plads, der kan omdannes fra at være parkering til at være en plads, der kan anvendes til lokale arrangementer. På hverdage skal pladsen kunne fungere som parkeringsplads for bymidtens handlende, handlende i Netto samt besøgende til bibliotek og kulturhus. På udvalgte dage skal parkeringen kunne nedlægges, og torvet være platform for bymidtearrangement.

 

Indgangen til Kulturhus Måløv skal synliggøres og være udgangspunkt for cykelparkering samt opholds- og venteareal. Fra Kulturtorvet åbnes op til den lille have mellem Kulturhus Måløv og Måløv Hovedgade. Fremadrettet vil den lille have være et selvstændigt element, men havens kanter og hække nedlægges for at øge ind- og udsyn til haven og gøre denne mere tilgængelighed.

 

I december 2017 har Ballerup Kommune, i tæt samarbejde med Måløv Bylaug, Kulturhus Måløv og Netto, afprøvet kulturtorvet med afspærring af pladsen. Med Netto har det særligt været med henblik på at koordinere varelevering, der ved aflukning af torvet, ikke kan komme frem til deres lager eller deres kundeparkering nord for kulturhuset. Efter afprøvningen har Netto ikke ønsket at udarbejde et aftalegrundlag med Ballerup Kommune om aflukning af torvet, da de oplevede færre kunder og et fald i deres omsætning.

 

På det fremtidige kulturtorv er det derfor en forudsætning, at adgangen til Nettos parkeringsplads skal opretholdes på dage for arrangementer, og at den del af pladsen, der kan spærres ved arrangementer, bliver et mindre areal end angivet i udviklingsplanen. Fremadrettet arbejdes på, at arrangementer kan finde sted på pladsen nærmest Kulturhus Måløv.

 

I arbejdet med helhedplanen og udviklingen af kulturtorvet inddrages lokal følgegruppe i Måløv Bymidte, hvor både Måløv Bylaug og Kulturhus Måløv er repræsenteret. Fremadrettet arbejdes med detaljering af kulturtorvet, heri belægning, belysning, beplantning og inventar.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Miljø og Erhverv indstiller, at

 1. Helhedsplanen for Stationsvej og Kulturtorv i Måløv godkendes.
   
 2. Den overordnede indretning af Kulturtorvet i Måløv godkendes med henblik på udførelse.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Handicaprådet og skolebestyrelsen inviteres til at deltage i følgegruppen.


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30 november 2015 Punkt 28

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har etableret 2 minus 1 vej på Harrestrupvej på strækningen fra kommunegrænsen ved Glostrup i syd til den eksisterende dobbeltrettede cykelsti umiddelbart nord for Lindeengen i Skovlunde.

 

Harrestrupvej er indsnævret ved afmærkning til ét kørespor fælles for de to kørselsretninger. Herudover er etableret ensporede indsnævring­er. Der er ikke etableret 2 minus 1 vej gennem selve Harrestrup By grundet vejens forløb.

 

Ballerup Kommune har evalueret på før- og eftermålinger for en vurdering af tiltagene. Det indstilles, at evalueringen tages til efterretning.

 

Baggrund

Etablering af 2 minus 1 vej skete på baggrund af fire uheld i Harrestrup By, samt et ønske fra borgere i Harrestrup By om at gøre strækningen mere sikker for de bløde trafikanter som følte sig meget utrygge.  Alle fire uheld i førperioden var solouheld med bilister, der mistede herredømmet over deres køretøj. Tre uheld var sket i samme kurve i Harrestrup By.

 

Det var forventingen, at etablering af 2 minus 1 vej ville nedbringe hastigheden og øge trygheden for de bløde trafikanter samt reducere antallet af eneulykker forårsaget af for høj hastighed.

 

Sagsfremstilling

Etableringen af 2 minus 1 vej, og nedsættelse af hastighedsgrænsen gennem Harrestrup By, har medført, at hastighedsniveauet på Harrestrupvej er blevet reduceret. På Harrestrupvej har etableringen af 2 minus 1 vej gjort, at hastigheden er blevet reduceret med ca. 5 km/t.

 

På strækningen gennem Harrestrup By er hastighedsgrænsen nedsat til 40 km/t uden, at der er foretaget andre hastighedsdæmpende tiltag. Uden etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger vurderes det ikke sandsynligt, at hastigheden gennem byen kan nedsættes yderligere.

 

Der er ikke sket politiregistret uheld siden vejen var færdig i august 2016. Antallet af politiregistret uheld forventes derfor reduceret, men en egentlig uheldsanalyse kan først ske efter en periode på 5 år. Ballerup Kommune har fået henvendelser om uheld, der ikke er politiregistret, dette kan skyldes, at uheldene er af en mindre alvorlig karakter.

 

Ved besigtigelser på strækningen har flere cyklister tilkendegivet deres tilfredshed med forholdene og udtrykker, at de føler sig mere trygge.

 

Mange brugere henvendte sig i starten af anlægsperioden til Ballerup Kommune for at klage over 2 minus 1 vejen. Beboerne i Harrestrup By følte sig meget utrygge ved, at indsnævringerne ikke indikerer, hvilken kørselsretning, der har vigepligten. Efter en periode på en til to måneder faldt mængden af henvendelser. Henvendelser herefter er fra enkelte borgere, som stadig ikke mener, at 2 minus 1 vejen er hensigtsmæssig.

 

Indsnævringerne er markeret ved steler og disse bliver ofte påkørt, selvom de er markeret med refleksbånd i henhold til vejreglerne. Der er påkørt 26 steler siden etableringen af indsnævringerne. De første 16 steler blev påkørt inden for det første år, og der er siden august 2017 registret 10 væltet steler på strækningen. Ingen af påkørslerne er registret som uheld eller registret hos Ballerup Kommunes forsikringsselskab som en skadesag.

 

Ved observationer på strækningerne ses det, at langt de fleste bilister placerer sig korrekt på kørebanen mellem de punkterede kantlinjer, når der ikke er modkørende trafik.

 

Ballerup Kommune vurderer, at de forventede effekter er opfyldt. Etablering af 2 minus 1 vej har krævet tilvending fra borgerne over en periode. Billisterne på strækningen er nu bekendt med 2 minus 1 vejens udformning og kører efter forholdene.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv, Miljø indstiller, at

 1. Evalueringen af 2 minus 1 vej på Harrestrupvej i Skovlunde tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Administrationen har analyseret behovet og mulighederne for at etablere en servicebus mellem Ballerup og Egebjerg.

 

Etablering af en servicebus inden for den eksisterende driftsramme vil betyde, at der skal reducere/nedlægges drift på de interne buslinjer i Ballerup Kommune. 

 

Administrationen indstiller derfor, at der ikke etableres en servicebus til Egebjerg, alternativt at Herlev Kommune kontaktes med henblik på at undersøge mulighederne for en fælleskommunal servicebus mellem Ballerup og Herlev gennem Egebjerg.

 

Baggrund

I den politiske aftale for 2018 er formuleret et ønske om at undersøge behovet for en servicebus mellem Ballerup og Egebjerg. Finansieringen af en eventuel servicebus skal ske helt eller delvist inden for den eksisterende budgetramme for kollektiv trafik.

 

Siden 2010 har der løbende været fremsat ønske om at få en servicebus til Egebjerg. Ballerup Kommune har i dag to servicebuslinjer 834 (Ballerup-Skovlunde) og 835 (Ballerup-Måløv), som blev etableret i henholdsvis 2009 og 2015.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført en analyse af behovet og mulighederne, som er beskrevet i bilaget. De fleste borgere i Egebjerg har under 400 m i luftlinje til et stoppested. Tre stoppesteder langs Syvendehusvej er de eneste stoppesteder, hvorfra der ikke er direkte busforbindelse til Ballerup. Disse busbetjenes af linje 165 til Herlev, hvorfor der skal skiftes til linje 400S på Ring 4 for at komme til Ballerup.

 

Da Syvendehusvej løber langs kommunegrænsen og er fordelingsvej til en lang række boligveje, er det ikke umiddelbart muligt at vende en servicebus inden for Ballerup Kommune. En mulighed kan derfor være at undersøge interessen hos Herlev Kommune for at lave en fælleskommunal servicebus mellem Herlev og Ballerup gennem Herlev Nord og Egebjerg.

 

Infrastrukturen i bydelen og de omkringliggende villakvarterer gør det vanskeligt at busbetjene andre veje end de strækninger, der allerede er busbetjent. Derved er der en risiko for, at linjerne konkurrerer om de samme passagerer, hvilket kan betyde, at tilskuddet pr. passager stiger. Boligvejene er smalle og de ældre bor relativt spredt. Erfaringer fra Måløv med servicebusbetjening af villaområdet nord for Kratvej viste en meget lav benyttelse (ca. ½ passager pr. tur) i forhold til køretidsforbruget, hvorfor servicebus 835 er blevet omlagt til at køre direkte ad Kratvej.

 

Administrationen vurderer på baggrund af analysen, at behovet og passagerunderlaget for en servicebus til Egebjerg er begrænset. For de borgere, som finder gangafstanden til nærmeste stoppested for lang, vil en henvisning til at benytte Flextur være et alternativ.

 

Ønskes etableret en servicebus til Egebjerg med 6-7 daglige afgange vil det koste i størrelsesorden 1,0-1,4 mio. kr. om året. Hvis udgiften skal dækkes inden for den eksisterende driftsramme for kollektiv trafik, er der følgende muligheder:

 • At udvide servicebus 835s dækningsområde ved at betjene henholdsvis Måløv og Egebjerg enten hver anden time i stedet for timedrift eller ved at betjene bydelene på forskellige ugedage. 
 • At nedlægge linje 145 eller linje 156, som er de to eneste interne kommunale buslinjer. 

Alternativt at undersøge muligheden sammen med Herlev Kommune for en fælleskommunal servicebus gennem Egebjerg.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der ikke etableres en servicebus til Egebjerg.

Beslutning

Indstillingen ikke godkendt

 

Ny beslutning:

En servicebus til Egebjerg indgår ikke i busbestilling 2019. Administrationen arbejder videre med andre alternativer.

Indhold

Sammendrag

Center for By, Erhverv og Miljø har modtaget, en ansøgning fra andelshaveren af boligen på Lindevænget 4 st. tv. i Ballerup, om sammenlægning af boligerne på Lindevænget 4 st. tv og 4 st.th. i Ballerup. Ved sammenlægningen nedlægges den ene bolig.

 

Ansøgerens bolig på Lindevænget 4 st. tv. er på 56 m2, og den bolig ansøgeren er interesseret i at sammenlægge sin bolig med, ligger på Lindevænget 4 st. th. og er på 55 m2.

 

Baggrund

Ansøgningen skal behandles efter boligreguleringslovens § 46, der både handler om nedlæggelse af boliger og sammenlægning af boliger.

 

Da Teknik- og Miljøudvalget administrerer boligreguleringsloven kapitel 7 om anvendelse af boliger, skal ansøgningen forelægges for udvalget.

 

Boligerne på Bydammen 30 til 32 og Lindevænget 2 til 18, er en andelsboligforening med 63 boliger, der er opført i 1947.

 

Sagsfremstilling

Andelshaveren har råderet over begge boliger.

 

Ansøgerens bolig på Lindevænget 4 st. tv. er på 56 m2, og den bolig på Lindevænget 4 st. th., der ønskes sammenlagt med ansøgerens, er på 55 m2. Den sammenlagte bolig bliver på 111 m2 i alt.

 

Boligen, der vil blive nedlagt, er Lindevænget 4 st. th.

 

Sammenlægningen er godkendt af bestyrelsen i A/B-Lindeparken, Bydammen 30-32 og Lindevænget 2-18.

 

Ifølge boligreguleringslovens § 46, kan Kommunalbestyrelsen ikke nægte samtykke til sammenlægning af boliger, når "ingen af de boliger, der tilvejebringes, har et bruttoareal på mere end 130 m2".

 

Ved sammenlægningen, vil den ene af boligerne blive nedlagt. Det er ikke tilladt, uden Kommunalbestyrelsens samtykke, at nedlægge boliger helt eller delvis.

 

Center for By, Erhverv og Miljø vurderer, at ansøgningen kan imødekommes, da de sammenlagte boliger ikke kommer til at overstige 130 m2.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Det godkendes, at boligen på Lindevænget 4 st. th. i Ballerup kan nedlægges, således at den sammenlægges med boligen på Lindevænget 4 st. tv. i Ballerup.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen har udarbejdet "Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032", som er sendt i høring frem til den 26. februar 2018. Trafikplanen mangler desværre strategisk fokus, idet den kun oplister de midler og projekter, som der allerede er truffet beslutning om.

 

Der er udarbejdet et høringssvar, som fremsendes administrativt inden høringsfristens udløb med en bemærkning om, at det endelige høringssvar vil blive fremsendt, når det er politisk behandlet i Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018. 

 

Baggrund

Jf. "lov om trafikselskaber" skal der mindst hvert fjerde år udarbejdes en statslig trafikplan. Trafikplanen skal redegøre for statens overvejelser og prioriteringer for den jernbanetrafik, der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten. Trafikplanen har fokus på at skabe en fælles vidensramme for trafikale overvejelser på statsligt, regionalt og lokalt niveau.

 

Trafikplanen blev sendt i høring i slutningen af 2017 med høringsfrist den 29. januar 2018, som efterfølgende er blevet ændret til den 26. februar 2018.

 

Sagsfremstilling

Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen har udarbejdet "Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032", som oplister de midler og projekter, som der er truffet beslutning om skal gennemføres de næste 15 år. Trafikplanen har desværre intet strategisk indhold og forholder sig ikke til, hvordan nye investeringer kan bidrage til at opfylde ønskede målsætninger inden for byudvikling, tilgængelighed, fremkommelighed og bæredygtighed.

 

I trafikplanen skønnes den forventede passagerudvikling, trods planer om by- og erhvervsudvikling langs Frederikssundbanen i Vinge, Egedal by, Kildedal og Lautrupgård, at stagnere på Frederikssundbanen og endda forventes et passagerfald ved Malmparken St. Dette til trods for fortsat udbygning i erhvervsområdet og nærhed til den kommende letbane langs O3. Resultaterne af en allerede gennemført analyse om etablering af vendespor ved Carlsberg St., som vil muliggøre reel 10 minutters drift til Frederikssund, kommenteres ikke, men det konstateres blot, at der ikke er afsat penge til projektet.

 

Der pendles mere og mere på tværs, samtidig med at bilejerskabet øges. Det bør give anledning til, at staten interesserer sig mere for at skabe attraktive kollektive trafikforbindelser på tværs. Beslutningerne om de nye forbindelser over Øresund, Storstrømmen, Roskilde Fjord og Femern Bælt bør give anledning til at forbedre baneforbindelserne over land. Trafikplanen burde derfor perspektivere ringforbindelsernes betydning.

 

Mange pendlere vælger at kombinere transportformerne og skifter mellem cykel, bus og tog alt efter turformål. Derved udgør den skinnebårne trafik og busserne et sammenhængende system, som stiller krav til gennemskuelige køreplaner, takster, trafikinformation og omstigningsforhold.  Der er derfor fortsat et behov for, at der etableres én samlet organisation, som har til opgave at planlægge og drifte regionens samlede kollektive transport.

 

Der er udarbejdet et høringssvar, som fremsendes administrativt inden høringsfristens udløb med en bemærkning om, at det endelige høringssvar vil blive fremsendt, når det er politisk behandlet i Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Høringssvar til "Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032" godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2016 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Lokalplan nr. 138 muliggør en udvidelse af Sofieskolen (en institution for unge med autisme) på Damsagervej 9. Lokalplanen blev vedtaget i juni 2016. Den blev straks påklaget af genboen til Sofieskolen.

 

Planklagenævnet har den 24. januar 2018 truffet afgørelse om at ophæve lokalplanen på grund af en procedurefejl i forbindelse med vedtagelsen af den endelige lokalplan.

 

Lokalplanen har været i ny høring af de berørte parter (naboer og genboer), for så vidt angår den bestemmelse, som sagen drejer sig om. Lokalplanen forelægges hermed til fornyet vedtagelse.

 

Baggrund

Sofieskolen har i dag til huse i en tidligere villa på Damsagervej 9. Lokalplan 138 er tilvejebragt for at give mulighed for at bygge en ny og mere tidssvarende skole, som kan rumme 18 børn imod de nuværende 9. Projektet har fra starten mødt modstand fra beboerne på Damsagervej. Protesterne har frem for alt gået på, at man frygter en forværring af de trafikale forhold og en stor forøgelse af trafikken på Damsagervej, som er en lukket vej (denne bekymring er imødekommet i lokalplanen med bestem­melser, der skal sikre bedre forhold fremover).

 

I høringsperioden gjorde Sofieskolens bygherre indsigelse imod, at facadelinjen i plan­forslaget var placeret længere inde på grunden end den nuværende placering. For at imødekomme bygherren blev facadelinjen rykket frem mod vejen. Det viste sig samtidig, at der var en relativt stor misvisning på de digitale skelplaner, som var anvendt til at fastlægge facade­linjen, og der opstod derfor tvivl om facadelinjens nøjagtige beliggenhed. Derfor blev placeringen af den kommende facadelinje i den endelige lokalplan fastsat som en afstand på 8,75 m fra genboens vejbyggelinje for at undgå misforståelser. Denne afstand var baseret på en beregning af det konkrete arealbehov af hensyn til trafikken, i henhold til en trafikanalyse fra ViaTrafik.

 

Klagen til Planklagenævnet omhandlede en lang række punkter. De fleste er blevet afvist af klagenævnet, men ændringen af facadelinjens placering burde de berørte parter have haft mulighed for at udtale sig om, da facadelinjen er flyttet nærmere mod vejen, og dermed nærmere på gen­boerne.

 

Planklagenævnet skriver i sin afgørelse, at det ikke er nødven­­digt at lave en ny lokal­plan – hvis Ballerup Kommune ønsker at vedtage lokalplanen på ny, skal der blot foretages en høring af de parter, der er berørte af ændringen i § 6.3 forud for en ny endelig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af klagenævnets afgørelse har lokalplanen været sendt til fornyet høring i to uger hos de parter, der er berørte af ændringen i § 6.3. Ved hørings­fristens udløb var der indkommet fire indsigelser, hvoraf tre er identiske, jf. bilag (oversigt).

 

Indsigelse nr. 1, 2 og 4 (som er ens) omhandler i hovedtræk to ting: den præcise definition af facadelinjen, og de trafikale forhold, herunder trafikanternes adfærd.

 

Indsigelse nr. 3 omhandler flere elementer end det, høringen drejer sig om (miljøscreening og trafikanalyse), men det trafikale er også nævnt her.

 

Center for By, Erhverv og Miljø har følgende kommentarer til indsigelserne: Spørgsmålet om facadelinjens præcise placering er imødegået ved at formulere faca­de­linjen som en afstand fra et kendt udgangspunkt, nemlig genboens vejbyggelinje.

 

Den trafikale adfærd kan ikke som sådan reguleres i lokalplanen, men planen rummer bestemmelser, der skal sikre, at der vil være de fornødne p-pladser samt en vende­plads og tilstrækkelig plads til at både privat- og lastbiler kan passere.

 

Center for By, Erhverv og Miljø fastholder på den baggrund, at lokalplanens § 6.3 er formuleret på en måde, der sikrer en fornuftig afvikling at trafikken ved Sofieskolen. Center for By, Erhverv og Miljø foreslår derfor, at lokalplan 138 vedtages endeligt med sam­me indhold, som da den blev vedtaget i juni 2016.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

7 bilag, heraf 4 interne arbejdsdokumenter

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Lokalplan 138 vedtages endeligt på ny uden ændringer.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2017 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Forslag til Lokalplan nr. 171 for UCC, multihus ved Bybjergvej i Skovlunde var i offentlig høring i perioden fra den 7. november 2017 til den 13. februar 2018. Ballerup Kommune har modtaget 9 høringssvar. Høringssvarene er samlet i en anonymiseret hvidbog. Lokalplan nr. 171 forelægges hermed til endelig vedtagelse.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2016 at igangsætte en planlægning med henblik på at flytte Kasperskolen samt boligerne for voksne med særlige behov fra tre nuværende adresser og dagcentret til det tidligere UCC i Skovlunde.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanen gør det muligt at indrette det tidligere UCC samt dets udearealer således, at området for fremtiden vil kunne anvendes som Multihus med Kasperskolen, bo- og dagtilbud for udviklingshæmmede borgere samt koncertsal til brug for offentligheden og multihusets daglige brugere.

 

De indsendte høringssvar er gengivet i vedlagte hvidbog. Hvidbogen er opdelt i afsnit efter hvilken lokalplanbestemmelse, høringssvaret vedrører. Der kan være høringssvar, eller dele heraf, som ikke vedrører lokalplanens indhold, men mere forholder sig til hvorledes bygningen bør indrettes og drives når nu den en gang tages i brug. Disse dele af høringssvarene sendes videre til besvarelse relevante steder i administrationen. Høringssvarene kan være gengivet i forkortet udgave. Høringssvar i sin fulde længde fremgår af dokumentet ”Høringssvar, samlet udgave”.

 

Flere af høringssvarene kommenterer på den nye byggemulighed, der er givet inden for delområde 2. Et flertal ønsker ikke, at der gives denne mulighed, af hensyn til de kommende beboere i botilbuddet, og fordi det optager noget af det eksisterende grønne areal og svækker oplevelsen og adgangen til Skovlunde Bypark. Administrationen vurderer dog, at placeringen og størrelsen af byggefeltet, og det omfang af bebyggelse, der kan opføres inden for byggefeltet, er afstemt således, at der stadig vil være betragtelige grønne områder til Multihusets brugere. Byggemuligheden vurderes heller ikke at have nogen direkte begrænsende effekt på adgangen til - eller oplevelsen af Skovlunde Bypark i forhold til nuværende situation. Bebyggelsen er også tænkt som en mindre fortætning, som også har til formål at kæde området sammen med udviklingen og fortætningen af Skovlunde Bymidte.


På baggrund af de indkomne høringssvar foreslås følgende ændringer af lokalplan 171:

 • I redegørelsens afsnit om "Lokalplanens indhold"(s.10) forslås følgende ændring:

  "De busser der hver morgen afsætter elever til Kasperskolen vil køre ind på de eksisterende parkerings- og adkomstarealer nord for Skovlunde Skole Syd, hvor også afsætningen af elever vil foregå. Disse arealer er ikke omfattet af denne lokalplan."

  Ændres til: ”De busser der hver morgen afsætter elever til Kasperskolen skal køre ind på de eksisterende parkerings- og adkomstarealer langs med Ejbyvej, hvor også afsætning og afhentning af elever vil foregå.

   
 • Der foreslås følgende ændring af § 8.1(s.27):

  ”I tilknytning til bo- og dagtilbuddet kan der etableres private haver, der afskærmes med hegn eller hække i maksimal 1,2 m. Mellem haver og stier kan der etableres lægivende, skærmende, og identitetsgivende beplantning, i form af forskellige buske og træer.

  Ændres til: ”I tilknytning til bo- og dagtilbuddet kan der etableres private haver, der afskærmes med hegn eller hække i maksimal 1,8 m. Mellem haver og stier kan der etableres lægivende, skærmende, og identitetsgivende beplantning, i form af forskellige buske og træer.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget er parkeringsbehovet blevet revurderet, og lokalplanen fastsætter nye principper for indretningen af parkeringsarealerne, så disse giver området mindre karakter af institutionsområde og samtidig giver mulighed for, at det er her, hvor regnvand kan opstuves i tilfælde af skybrud. Da området som helhed er mindre egnet til nedsivning, vil der ikke inden for området blive etableret anlæg, der gør dette muligt. Om der kan opstuves og forsinkes regnvand i forbindelse med udearealerne til de forskellige funktioner, må afhænge af brugernes behov og de hensyn, der skal tages hertil, hvilket undersøges i forbindelse med projektering af udearealer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Lokalplan nr. 171 for UCC, multihus ved Bybjergvej i Skovlunde vedtages med de foreslåede ændringer.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Anlægsbevillingen på  "Sort pulje - vedligeholdelse af veje - 2017" blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 13. december 2016

med henblik på udbedring og løbende vejvedligeholdelse af slaghuller og andre skader på de kommunale færdselsarealer i 2017.

 

Der blev på investeringsoversigten afsat 3.045.000 kr. til vedligeholdelse af veje og broer i 2017 og den 29. maj 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen en udvidelse af Sort pulje med fremrykning af midler fra 2018 og 2019 med henblik på udførsel af større vejvedligeholdelsesarbejder, herunder slidlag på 5.000.000 kr.

 

Der aflægges nu regnskab for bevillingerne.

 

Baggrund

Anlægsbevillingen blev behandlet på møde i Kommunalbestyrelsen den 13. december 2016, hvor der blev frigivet midler til fortsat at vedligeholde vejnettet i 2017 for skadesudbedring af slaghuller og andre skader i kørebane og på gangarealer. De afsatte midler i 2017 disponeres derfor til nye slidlag og vedligeholdelses- og reparationsarbejder på kørebane og gangarealer.

 

Sagsfremstilling

Følgende er udført inden for bevillingen:

 • Opretning og udbedring af eksisterende kørebanearealer i tre signalkryds (Ballerup Byvej/Måløv Parkvej, Skovvej/Hold-an Vej, Jonstrupvej/Vestbuen), inkl. afmærkning.
 • Partiel reparation af kørebanebelægning i signalkrydset Ballerup Boulevard/Malmparken
 • Udlægning af nyt slidlag på cykelsti langs Ballerup Boulevard ved Åbyvej
 • Skadesudbedring af slaghuller og andre skader i kørebane og på vejarealer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

 

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

8.045.000 kr.

Projektets samlede bevilling

8.045.000 kr.

Projektets samlede regnskab

8.039.151 kr.

Mindreudgift

5.849 kr.

Mindreudgift i procent

0,07 %

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Regnskab for anlægsbevillingen for vedligeholdelse af veje, projekt nr. 222672 - Sort pulje - vedligeholdelse af veje - 2017, godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. september 2015 Punkt 24

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling til at anlægge de kommunale arealer omkring trafikpladsen ved Malmparken Station.

 

Baggrund

I forbindelse med lokalplan nr. 136 indgik Ballerup Kommune en udviklingsaftale med Innovator A/S om etablering af de nødvendige adgangs- og parkeringsforhold samt omlægning af den hidtidige trafikplads. I forbindelse hermed har Ballerup Kommune beholdt et større areal op mod jernbanen, der hidtil har været del af trafikpladsen. Dette areal skulle bruges til at skabe et nyt attraktivt byrum til gavn for både bus og S-togspassagererne samt gående og cyklende i området. Området skulle leve op til kommunens ambitioner for grønne byrum, belysning, tilgængelighed og kriminalitetsforebyggelse.

 

Sagsfremstilling

Anlægget forbinder de nødvendige adgangsforhold på en åben og overskuelig plads, der indeholder cykelparkering, læskærm til ventende til bustrafik, informationsstander til at lette trafikanternes orienteringsmuligheder og flere sidde- og opholdsmuligheder samt grønne islæt i form af bede med stauder og træer. Endvidere er belysningen udskiftet med en tidssvarende, energibesvarende led-belysning efter samme model, som afvendes andre steder i Ballerup Kommune.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

 

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

2.750.000 kr.

Projektets samlede bevilling

2.750.000 kr.

Projektets samlede regnskab

2.750.000 kr.

Mindreudgift

0 kr.

Mindreudgift i procent

0,00 %

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Regnskab for anlægsbevillingen til renovering af byrummet ved Malmparken Station - projekt nr. 222751 - Renovering af byrummet ved Malmparken Station, godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2015 Punkt 29

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2016 Punkt 27

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling til naturgenopretning, til renovering af stier og fortove samt til plantning af flere træer i byen. Der aflægges nu regnskab for anlægsbevillingen.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 27. april 2015 givet en anlægsbevilling til gennemførelse af ovennævnte opgaver på projekt nr. 020239.

 

På Kommunalbestyrelsens møde den 20. juni 2016 blev der desuden vedtaget en fremrykning af flere anlægsopgaver fra 2017 og 2018 til 2016. I den forbindelse gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling til yderligere renovering af fortove i Skovlunde Syd samt til færdiggørelse af renovering af vejbump samme sted.

 

Sagsfremstilling

Fremkommeligheden er forbedret ved gennemførelse af fortovsrenoveringer på en lang række villaveje i Skovlunde, i henholdsvis "Viften" og "Pigekvarteret". Renoveringerne er sket i takt med gennemførelsen af det omfattende belysningsprojekt, hvor udskiftning af gadelamper krævede gravning til kabler i de eksisterende fortove. Her er der nu lagt nye fliser. Derudover er der foretaget renoveringer, hvor behovet var størst på de resterende fortovsstrækninger i de to kvarterer.

 

Der er gennemført naturgenopretningsprojekter med fokus på vandhuller i Hjortespringkilen.

 

I naturområderne, særligt i Hjortespringkilen, er adgangen til naturen styrket ved renovering af eksisterende grusstier, der forbinder de enkelte naturområder, samt ved forbedring af afvanding og dræning. Der er renoveret og nyetableret plantninger i Måløv og Ballerup.

 

Endelig er der gennemført renovering af eksisterende vejbump i Skovlunde Syd.

 

Anvendelsen af bevillingen fordeler sig med ca. 5 mio. kr. til fortovsrenovering, ca. 2,3 mio. kr. til natur- og beplantningsopgaver, ca. 0, 55 mio. kr. til stiopgaver og endelig ca. 0,8 mio. kr. til renovering af vejbump.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

 

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

8.650.000 kr.

Projektets samlede bevilling

8.650.000 kr.

Projektets samlede regnskab

8.649.167 kr.

Mindreudgift

833 kr.

Mindreudgift i procent

0,01 %

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Regnskab for anlægsbevillingen til vedligeholdelse af grønne områder, projekt nr. 020239 - Grøn pulje - vedligeholdelse 2015, godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2014 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

For at understøtte den igangværende udvikling af Skovlunde Bymidte søges hermed om anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til detailprojektering og udbud af ombygning af Bybuen og Torvevej i Skovlunde.

 

Baggrund

Som led i udviklingen af Skovlunde Bymidte, og i overensstemmelse med vinderprojektet fra arkitektkonkurrencen fra 2014 er ombygningen af både Bybuen og Torvevej blevet lokalplanlagt og er nu omfattet af lokalplan 168.

 

I den forbindelse afsatte Kommunalbestyrelsen 9,2 mio. kr. på budgettet for 2018-2020 til at gennemføre ombygningen af begge vejstrækninger.

 

Sagsfremstilling

Både detailprojektering, udbud og gennemførelse foretages i samarbejde med Novafos, da klimatilpasning skal indtænkes som en naturlig del af projekterne, som det også var tilfældet med ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard. Derudover er ejeren af Skovlunde Bymidte Nord indstillet på at indgå en frivillig udbygningsaftale med Ballerup Kommune om delvis finansiering af ombygningen af Bybuen, da forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse ud mod Bybuen jf. lokalplan 168 er betinget af, at vejen er ombygget.

 

Bybuen

Efter ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard, hvor alle svingretninger bliver mulige til og fra Bybuen, er det forventeligt, at der kan komme en mindre forøgelse af gennemfartstrafik mellem Ballerup Boulevard og Torvevej via Bybuen. Dette er der taget stilling til i forhold til en samlet trafikløsning, og Bybuen foreslås ombygget, så det bliver mere besværligt at køre ad Bybuen. Et andet formål med at ombygge Bybuen er, at vejstrækningen skal være mere grøn og en mere integreret del af den nye Skovlunde Bymidte.

 

Torvevej

I vinderprojektet fra arkitektkonkurrencen og lokalplan nr. 168 forudsættes Torvevej at skulle indsnævres til to spor. Princippet bliver at inddrage de to vestligste spor til byudvikling og parkering. Ombygningen af Torvevej omfatter således, at vejen reduceres fra 4 til 2 spor, at kapacitet og udformning af de to signalanlæg i hver ende opretholdes, og at vejen indsnævres i den vestlige side, hvilket giver mulighed for byudvikling og etablering af parkering med overkørsel til Torvevej. Et andet formål med at ombygge Torvevej er, at vejstrækningen skal være mere grøn og en mere integreret del af den nye Skovlunde Bymidte.
 

Detailprojektering af ombygningen af begge vejstrækninger påbegyndes med henblik på en efterfølgende etablering af vejanlægget. Detailprojekteringen forventes at være færdig i slutningen af 2018, hvorefter der afholdes udbud. Herefter forventes anlægsarbejdet at kunne påbegyndes i starten af 2019.

 

Da ombygningen af både Torvevej og Bybuen er en forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse, der støder op til vejene, vil rækkefølgen for anlægsarbejdet være afhængigt af udmøntningen af lokalplan nr. 168. Både AAB og DOWO Invest ApS er p.t. i færd med at projektere bebyggelse ud mod både Torvevej og Bybuen, men hvornår man forventer at påbegynde anlægsarbejdet vides endnu ikke. Rækkefølgen for anlægsarbejdet vil derfor ske i tæt dialog med de to parter.

 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der søges om en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til projekt nr. 222954 - Detailprojektering af ombygning af Torvevej og Bybuen. Projektet finansieres af projekt nr. 222957 - Torvevej og Bybuen, hvor der i alt er afsat 9,2 mio. kr. til projektet. Op til 10 pct. af bevillingen vil blive anvendt til intern projektering.

 

Anlægsbevilling

 

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering mv.

1.500.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projekt nr. 222957 - Torvevej og Bybuen

1.500.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

1.500.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb

(mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

2022

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,8

0,7

 

 

 

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der frigives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til projekt nr. 222954 - Detailprojektering af ombygning af Torvevej og Bybuen  i Skovlunde fra projekt nr. 222957 - Torvevej og Bybuen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Der er på investeringsoversigten afsat 0,3 mio. kr. i budget 2018, som sammen med medfinansiering fra boligforeningen skal anvendes til at udvikle området mellem Grantoftehallen, tennisbanerne og kirken, så trygheden og fællesskabet i området forbedres. Der søges om at frigive det afsatte rådighedsbeløb for at realisere dette.

 

Baggrund

En tryghedsvandring udarbejdet af boligselskabet DAB sidste år viser, at der er behov for tiltag, der skaber mere udkig og indkig og mere aktivitet i området omkring Grantoften og Baltorpskolen - Grantoften for at fjerne ”skumle” steder, der tiltrækker lyssky aktiviteter og kriminalitet.

 

Tryghedsvandringen med efterfølgende rapport blev præsenteret på et beboermøde, hvor konceptet for udvikling af skolens udearealer blev præsenteret.

 

Sagsfremstilling

En del af konceptet for trygheden på skolens udearbejder er at skabe en akse, hvortil der knyttes aktiviteter, som kan tiltrække borgere i alle aldersgrupper, og derved gør arealerne trygge at være i og give plads til udfoldelse. Arealet mellem hallen og børnehuset blev udpeget som et utrygt område, hvorfor den i konceptet er disponeret til et parcour/aktivitetsareal – især til unge i teenagealderen men også til børn i andre aldersgrupper. Se bilag.

 

Det er vigtigt, at projektet indgår i en samlet plan for skolearealernes udvikling for at undgå ekstraudgifter i fremtiden.

 

Sidste år fik elevrådet et legepladsfirma til at udarbejde et forslag til, hvordan boldbanen kunne omformes, og med dette ansøgte de midler via borgermillionen, som de ikke fik del af.

 

Center for By, Erhverv og Miljø har derfor været i dialog med repræsentanter for elevrådet og boligbestyrelsen og vil i samarbejde med interessenterne og Center for Ejendomme tilpasse projektet, så det kan indgå som en del af det samlede koncept for udviklingen af områdets udearealer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der ansøges om en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til projekt nr. 020273 Trygheden i Grantoften. Midlerne er afsat på investeringsoversigten i 2018. Op til ca. 10 pct. af bevillingen vil blive anvendt til intern projektering. De afledte driftsudgifter af projektet forventes af beløbe sig til 0,02 mio. kr. om året fra 2019 og forventes afholdt inden for den eksisterende ramme.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering mv.

300.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektnummer og projektnavn noteres herunder

 

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

300.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2017

2018

2019

2020

2021

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0

0,3

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 10.12 under anlægsprojektet

 

 

0

0

0

Afledte driftsudgifter på ramme 10.12 efter anlægsprojektet

 

 

0,02

0,02

0,02

 

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til projekt nr. 020273 Tryghed i Grantoften.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Lukket dagsorden

Dokumenter

Download samlet dokument

Download