Teknik- og Miljøudvalget

29.01.2019 kl. 08:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Per Mortensen (A) - Deltog
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
 • Steen Pedersen (centerchef for By
 • Erhverv og Miljø) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Morten Andersson (A) - Afbud
 • Birgitte Dahl (O) - Afbud

Åben dagsorden

 1. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 6. november 2018 at sende forslag til lokalplan nr. 038-1 for et ejendomskontor i Lundebjerg-bebyggelsen i Skovlunde i offentlig høring.

  Ballerup Kommune modtog én indsigelse, hvori indsiger argumenterer imod, at der gives mulighed for opførelse af et ejendomskontor på det centrale græsareal med den begrundelse, at det vil gå ud over unge og familie i bebyggelsen.

  Administrationen vurderer at et nutidigt ejendomskontor centralt i bebyggelsen, vil være en værdi både for beboere og for ansatte, og at den foreslåede placering i den nordlige del af bebyggelsens centrale grønne område, kan indpasses uden at det vil få en væsentlig negativ betydning for beboernes rekreative muligheder.

  Administrationen vurderede, at indsigelsen ikke havde en væsentlig betydning. Denne lokalplan blev derfor den første lokalplan, som er vedtaget administrativt, fordi planen var en C-plan ifølge delegeringsnotatet. Den blev vedtaget og offentliggjort den 8. januar 2019.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Movias ledelse vil gerne i dialog med de lokale politikere om Movia som virksomhed generelt og de mere lokalpolitiske problemstillinger.


Movia vil som oplæg til dialog tage udgangspunkt i Movias forretningsplan 2018-21.

 

Baggrund

Efter kommunalvalget i november 2017 har Movias repræsentantskab opfordret Movias ledelse til at mødes med lokalpolitikerne i de enkelte kommuner, idet mange lokalpolitikere ikke tidligere har arbejdet med kollektiv trafik. Movias ledelse har derfor tilbudt at mødes med enten kommunalbestyrelsen eller fagudvalget. 

 

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Movias forretningsplan 2018-21 vil administrerende direktør Dorthe Nøhr og øvrige ledelsesrepræsentanter fra Movia indlede med at fortælle om, hvorledes Movia som virksomhed arbejder sammen med kommuner og regioner. På mødet ønskes en dialog, hvor følgende emner kan blive berørt:

 • Samarbejde med kommuner og regioner, herunder årshjul for trafikbestilling og skærpet klima- og miljøindsats.
 • Bynet 2019, herunder generel og lokal information.
 • Letbanen i Ring 3, herunder betydning for buslinjerne i Ballerup Kommune i anlægsperioden og proces for tilpasning af busnettet.
 • Samspillet mellem den igangværende forundersøgelse om etablering af en højklasset busløsning forberedt for førerløs drift i Lautrupgård i Ballerup.
 • Udvikling af Flextrafik, herunder mulighed for Flextur i rejseplanen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at 

 1. Orienteringen om besøg fra Movia tages til efterretning.

Beslutning

Udsættes til næste møde.

Indhold

Sammendrag

På Naturkvalitetsudvalgets møde den 13. december 2018 blev en række emner drøftet, og det blev besluttet at anbefale til Teknik- og Miljøudvalget, at Ballerup Kommune arbejder på at søge om at blive en bivenlig kommune, og at der iværksættes forskellige aktiviteter med det formål at skabe bedre livsvilkår for vilde bier. 

 

Baggrund

Naturkvalitetsudvalget refererer til Teknik- og Miljøudvalget og har til opgave at rådgive og komme med anbefalinger til Teknik- og Miljøudvalget om alle aspekter af naturkvalitet i Ballerup Kommune. Udvalgets opgaver er præciseret i kommissoriet:

 1. Komme med anbefalinger til det Det Grønne Danmarkskort i forbindelse med den kommende kommuneplan.
 2. Komme med anbefalinger til udvikling af natur i Ballerup Kommune, herunder anbefalinger til mål for naturkvaliteten samt anbefalinger til handlinger for at sikre naturkvaliteten.
 3. Komme med anbefalinger til, hvordan naturkvaliteter kan implementeres i den fysiske planlægning i en afvejning med andre interesser.
 4. Komme med anbefalinger til, hvordan Ballerup Kommune kan inddrage frivillige i naturpleje og lignende. 

Teknik- og Miljøudvalget kan derudover iværksætte aktiviteter, der fremmer naturkvaliteten i Ballerup Kommune, herunder arrangere ture eller temamøder.

 

Sagsfremstilling

Naturkvalitetsudvalget arbejder på at udmønte de fire opgavepunkter i konkrete handlinger. Bl.a. afholder Naturkvalitetsudvalget sammen med Grønt Råd et fælles møde om Grønt Danmarkskort den 7. februar 2019, hvor de sammen diskuterer kortlægningen og kommer med anbefalinger til det videre arbejde. Derved er første del af kommissoriet opfyldt.

 

Derudover har Naturkvalitetsudvalget på mødet den 13. december 2018 drøftet en række forskellige emner og aktiviteter med det formål at komme med anbefalinger til udvikling af naturkvaliteten i Ballerup Kommune. Bl.a. vil Naturkvalitetsudvalget fokusere på en indsats for den vilde bi som er i tilbagegang i Danmark 

 

Antallet af insekter og herunder bier og sommerfugle er på retur. Det skyldes især fald i egnede levesteder og fødekilder. Med de rette indgreb er det muligt på kommunalt niveau at bidrage til at vende udviklingen. Naturkvalitetsudvalget anbefaler på den baggrund, at der iværksættes forskellige aktiviteter som fx kortlægning af fødegrundlag og mulige levesteder, etablering af blomsterrige overdrev ved omlægning fra mark til natur, samt ændret drift på kommunale arealer med det formål at skabe bedre livsvilkår for vilde bier.

 

Som eksempel kan Ballerup Kommune arbejde på at blive en bivenlig kommune ved at udså minimum 1 ha med bivenlig frøblanding og herefter søge Dansk Biavlerforening om certifikat som "Bivenlig Kommune".

 

Med disse tiltag og fokusering på den vilde bi, arbejder Naturkvalitetsudvalget med punkt 2 og 3 i kommissoriet. Naturkvalitetsudvalget har på sit møde også drøftet involvering af frivillige og formidling til borgere og virksomheder, en drøftelse som retter sig mod punkt 4 i kommissoriet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Omkostninger til aktiviteter forslås afholdt inden for Teknik- og Miljøudvalgets ramme til naturkvalitet, som udgør 200.000 kr. i 2019.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Teknik- og Miljøudvalgets pulje på 200.000 kr. til naturkvalitet frigives til brug for aktiviteter, der understøtter bestræbelserne på at blive en bivenlig kommune.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Administrationen har i overensstemmelse med delegationen givet dispensationer for naturbeskyttelseslovens § 3 (naturtyper) i 2018 i to mindre sager og i én mindre sag inden for samme lovs § 17 (skovbyggelinje).

 

Alle afgørelser har været offentliggjort med tilhørende klageperiode på fire uger. Ingen af sagerne er blevet påklaget. Sagen forelægges til orientering.

 

Baggrund

Naturbeskyttelsesloven § 3 beskriver, at der ikke må ske ændringer i tilstanden i beskyttede naturtyper, med mindre der gives dispensation fra den kommunale myndighed. Samme lovs paragraf om skovbyggelinje (§ 17) omfatter, at der ikke må ske tilstandsændringer inden for 300 m fra skove, der er omfattet af beskyttelseslinje. Kommunalbestyrelsen er bemyndiget til at dispensere fra beskyttelsen i begge paragraffer.

 

Kommunalbestyrelsen har givet delegation til administrationen, hvad angår afgørelser om dispensation efter begge ovennævnte paragraffer. Større og principielle sager skal forelægges Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3:

Nysøvang 15A i Ballerup: Administrationen har givet dispensation til oprensning af vandhul, der var helt udtørret og groet til i bl.a. dunhammer. Oprensningen vil forbedre naturkvaliteten i vandhullet.

 

Borupgaard Gymnasium i Ballerup: Administrationen har givet dispensation til oprensning af tagrør i et vandhul på gymnasiets grund. Oprensningen vil forbedre indkig til vandet og ynglemuligheder for padder.

 

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17:

Brandmosevej  64 i Ballerup: Administrationen har givet dispensation til udvidelse af bolig. Udvidelsen på 135 m2 vil ikke hindre skovbrynets økologiske og landskabelige funktion.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Orientering om dispensationer fra naturbeskyttelsesloven i 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Om vinteren er det ikke alle skolebørn, der husker cykellygterne om morgenen på vej til skole. For at sætte fokus på dette foreslås det, at afholde en kampagne og en event i efteråret 2019, hvor man sætter fokus på vigtigheden af at have cykellygter på.

 

Baggrund

I løbet vinteren 2018/2019 er administration og politikere blevet gjort opmærksom på, at en del skolebørn ikke husker cykellygten om morgenen, når det stadig er mørkt.

 

Sagsfremstilling

For at gøre Ballerup Kommunes skolebørn og deres forældre opmærksomme på vigtigheden af at huske lys på cyklen, er der et politisk ønske om en fokuseret indsats på dette område. Det kunne være en event i efteråret 2019, hvor man ved hjælp af uddeling af cykellygter og flyers på skoler gør opmærksom på, hvor vigtigt det er at huske cykellygterne, så man kan se og blive set om morgenen når man cykler i skole. Eventen kan foregå i forbindelse med en kampagne, der sætter fokus på vigtigheden af brugen af cykellygter.

 

Administrationen vil undersøge om et samarbejde med Vestegenens Trafikråd kan etableres. Vestegnens Trafikråd er et samarbejde mellem de fleste af Vestegnens Kommuner og Vestegenens politi.

 

Når et konkret forslag til en kampagne og event er udformet, herunder økonomi, forelægges ny sag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Planlægningen af en kampagne og event i efteråret 2019 om brug af cykellygter fortsættes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Center for Social og Sundhed fremlægger forslag til kommissorium for udarbejdelse af en ny sundhedspolitik på baggrund af Budgetaftale 2019 (punkt 1.1)

 

Baggrund

Sundhed - både fysisk og mentalt - er vigtigt for alle borgere uanset alder og livssituation. I Ballerup Kommune er der siden kommunalreformen i 2007 taget rigtigt mange initiativer til at gøre mulighederne for et sundt liv bedre. Alligevel viser data fra Ballerup Kommunes sundhedsprofil, at der i lighed med øvrige kommuner fortsat er en meget stor opgave i at give borgerne mulighed for et sundere liv.

 

Tilbage i 2006, da den nuværende sundhedspolitik blev vedtaget, var Ballerup Kommune i opstarten af Det Nære Sundhedsvæsen. I dag oplever borgere, samarbejdsparter og medarbejdere, at der er sket store forandringer i, hvilke sundhedsopgaver der løses hvor, af hvem og hvordan.

 

For at sikre en fælles forståelse af den fremtidige opgave med udvikling af det nære sundhedsvæsen i Ballerup Kommune er det i Budgetaftalen 2019 aftalt, at der skal formuleres en ny sundhedspolitik.

 

Sagsfremstilling

Sundhed er mere end gulerødder og løbeture. Sundhed handler om trivsel og livskvalitet og er en forudsætning for, at man kan leve det liv, man gerne vil. Sundhed skaber trivsel og læringsparathed hos barnet og øger den unges muligheder for at gennemføre en uddannelse og komme i arbejde. For den voksne er sundhed med til at skabe et godt familieliv og fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. For den ældre er sundhed en forudsætning for at kunne klare sig selv og være sygdomsfri længst muligt, og i fællesskabet skabes relationer, der styrker den mentale sundhed.

 

Kommunalbestyrelsens vision for 2029 sætter retning for den udvikling, der skal være i Ballerup Kommune fremadrettet – også i forhold til borgernes sundhed. I Ballerup Kommune handler det om at skabe sunde rammer, som gør det sunde valg nemt og naturligt for borgerne i hverdagen. 

 

Den nye sundhedspolitik vil sætte en fælles, tværgående ramme og retning for, hvor borgernes sundhed skal være i 2029.

 

Det overordnede mål for sundhedspolitikken er at styrke borgernes mulighed for et langt liv med mange gode leveår.

 

Sundhedspolitikkens tværgående mål tager afsæt i de mål, som Social- og Sundhedsudvalget har opstillet for sundhedsområdet i perioden 2018-2021:

 • Flere skal vælge et røgfrit liv, og børn og unge skal ikke begynde at ryge.
 • Flere skal have sunde madvaner, og børn skal ikke være overvægtige.
 • Flere skal have et aktivt liv og være en del af et fællesskab både under arbejde/uddannelse og i fritiden.
 • Flere skal leve et liv med bedre mental sundhed og trivsel.
 • Færre borgere skal leve med en kronisk sygdom, og de skal være ældre før sygdommen indtræffer.

Succeskriteriet i forhold til ovenstående mål frem mod 2029 vil være en stagnering eller en positiv udvikling i relevante sundhedsindikatorer i Sundhedsprofilen for Region Hovedstaden og de omliggende kommuner.

 

For at nå de mål skal Ballerup Kommune som organisation:

 • Tænke sundhedsfremme og forebyggelse ind i planlægning af hele den kommunale opgavevaretagelse og sikre den nødvendige ledelsesmæssige opbakning og prioritering.  
 • Skabe en fælles forståelse af hvordan Ballerup Kommune kan arbejde med at fremme borgernes sundhed.
 • Prioritere sundhedsfremme i opgaveløsninger, fx ved etablering af nye fysiske anlæg og renovering af ejendomme.
 • Have fokus på, at nogle borgere har brug for lidt mere end andre, hvis der skal være lige muligheder for alle.
 • Finde løsninger for at styrke den fysiske og mentale sundhed på arbejdspladser i kommunen.
 • Prioritere indsatser, hvor der eksisterer solid viden om effekt og sikre høj kvalitet i implementeringen.
 • Invitere borgere, patientforeninger, foreningslivet, NGO'er og erhvervslivet ind som vigtige samarbejdspartnere til at finde løsninger, der kan skabe sunde rammer for hverdagslivet.
 • Være en god samarbejdspartner og samtidig have forventninger til at Ballerup Kommunes samarbejdspartnere bidrager aktivt til at fremme borgernes mulighed for et godt og sundt liv.

Hertil kommer at alle fagcentre skal indarbejde konkrete delmål, som støtter op om målene i Sundhedspolitikken, i deres styringsdokumenter. Eksempelvis kunne Center for Skoler, Institutioner og Kultur indarbejde konkrete delmål i de årlige kvalitetsrapporter, som forelægges Børne- og Skoleudvalget.

 

Der gennemføres en proces, der sikrer bred og tidlig inddragelse på tværs af hele organisationen og af repræsentanter for borgergrupper, patientforeninger, almen praksis og øvrige interessenter på sundhedsområdet.

 

Kommissorium for Sundhedspolitik sendes til høring i alle fagudvalg. Høringssvar samles i Center for Social og Sundhed, hvorefter kommissoriet for Sundhedspolitik tilrettes og forelægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen i marts 2019.

 

På fagudvalgsmøderne deltager centerchef Eva Borg og leder af Forebyggelsesenheden Anne Ganner Bech under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Kommissorium for udarbejdelse af sundhedspolitik drøftes.
   
 2. Der afgives høringssvar til kommissorium for sundhedspolitik.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. november 2018 Punkt 17

Indhold

Sammendrag

Den samlede bevilling på projekt nr. 222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde Bymidte er på 20,35 mio. kr. Anlægsregnskabet viser et tilsvarende forbrug på 20,35 mio. kr.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelsen af 9 øvrige anlægsregnskaber på Teknik- og Miljøudvalgets område på dette møde. De i alt 10 anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på møde den 20. juni 2016 givet en anlægsbevilling på 19,7 mio. kr. til realisering af en del af vinderprojektet i arkitektkonkurrencen om Skovlunde Bymidte fra 2014. Projektet er indarbejdet i lokalplan nr. 147 vedtaget på samme møde. På Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2018 er der givet en tillægsbevilling på 0,65 mio. kr.

 

Sagsfremstilling

Som kickstart for omdannelsen af Skovlunde Bymidte er Ballerup Boulevard på strækningen mellem Bybuen og Torvevej totalrenoveret. Vejen er droslet ned fra fire til to spor og er anlagt med nye cykelstier og fortove omgivet af brede rabatter. I den forbindelse har Novafos A/S gennemført fornyelse og fremtidssikring af strækningens regnvandsledninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb20.350.000 kr.
Projektets oprindelige bevilling af 20. juni 201619.700.000 kr.
Tillægsbevilling af 26. november 2018650.000 kr.

Projektets samlede bevilling

20.350.000 kr.

Projektets samlede regnskab

20.349.780 kr.

Mindreudgift

220 kr.

Mindreudgift i procent

0,00 %

 

Administrationens anbefaling

På dette møde forelægges i alt 10 anlægsregnskaber fra Teknik- og Miljøudvalgets område. Det er administrationens anbefaling, at regnskaberne for de 10 anlægsprojekter aflægges særskilt, men at det merforbrug, der er på to af projekterne, finansieres af mindreforbrug på de øvrige projekter.

 

Af tabellen nedenfor fremgår bevilling, forbrug og mer- eller mindreforbrug for hvert af de 10 anlægsprojekter. Som det fremgår, er der tale om mindreforbrug på flertallet af projekterne, mens der er merforbrug på to projekter. Dette er anlægsprojekternes natur, bl.a. fordi de (oftest til forskel fra driftsopgaverne) er unikke, tidsafgrænsede opgaver, typisk rummer en lang række ubekendte ved beslutningen om deres økonomi, og fordi deres drift typisk er mere kompleks end kontinuerlig. Som det også fremgår af tabellen, er der samlet for alle projekterne et mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Anlægsprojekt

(kr.)

Samlet bevilling

Samlet forbrug

Samlet mer-/

mindreforbrug

+ = merforbrug

- = mindreforbrug

222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde

 

20.350.00020.349.780-220

002435 Søndergård - færdiggørelse af byggemodningen etape 3-7

 

8.900.0009.025.409125.409

002451 Kryds- og Signalanlæg Måløv Byvej

 

5.600.0005.396.631-203.369

020008 Harrestrup Ådal - Haraldsminde

222000 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena – anlægsudgift

 

7.732.0008.667.993935.993
020007 Harrestrup Ådal - Haraldsminde

222001 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægt
 
-10.542.000-10.542.364-364

020243 Grøn pulje 2016

 

6.550.0006.544.304-5.696

160201 Søndergård - etape 3-7 affald/genbrug

 

4.612.0004.611.978-22

222089 Diverse vejændringer 2017

 

2.850.0002.850.0000

222722 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase

 

7.963.0006.455.916-1.507.084

222723 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase - indtægter

 

-4.058.000-3.064.925993.075

222724 Supercykelsti  Værløseruten

 

3.456.0002.895.706-560.294

222725 Supercykelsti Værløseruten - indtægter

 

-1.551.000-1.341.995209.005

222726 Supercykelsti Ring 4

 

3.457.0002.991.470-465.530

222730 Supercykelsti Ring 4 - indtægter

 

-1.586.000-1.384.491201.509
Samlet (kr.)33.383.00032.905.632-277.588

 

Til orientering kan det oplyses, at der for de projekter på Teknik- og Miljøudvalgets område, som er regnskabsaflagt i perioden januar - december 2018, er et samlet mindreforbrug på 0,872 mio. kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Anlægsregnskabet for projekt nr. 222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde Bymidte godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2016 Punkt 21

Indhold

Sammendrag

Den samlede bevilling på projekt nr. 002435 Søndergård - færdiggørelse af byggemodning - etape 3-7 er 8,9 mio. kr. Anlægsregnskabet viser et forbrug på 9,025 mio. kr. Der er dermed et merforbrug på 0,125 mio. kr.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelsen af 9 øvrige anlægsregnskaber på Teknik- og Miljøudvalgets område på dette møde. De i alt 10 anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på møde den 25. januar 2016 givet en anlægsbevilling på 14,3 mio. kr. til gennemførelse af færdiganlæg af veje og grønne områder m.m. på projekt nr. 002435 Søndergård - færdiggørelse af byggemodning - etape 3-7. I forbindelse med budget 2018 er bevillingen reduceret til 8,9 mio. kr.

 

Sagsfremstilling

I takt med, at de sidste byggerier i området er afsluttet, er anlæg af veje, terræn, belysning, friarealer m.m. også færdiggjort. Søholmen og parkeringsstrøget med forarealer til fælleshuset er anlagt med fortov, stier, beplantning og belysning. Friarealet ”Pynten” er terrænreguleret og færdiganlagt, og der er plantet træer i de grønne områder generelt og omkring stationen. Desuden er der anlagt opholdspladser i området. Hermed er byggemodningsarbejderne i Søndergårdskvarteret afsluttet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

8.900.000 kr.

Projektets oprindelige bevilling af 25. januar 201614.300.000 kr.
Tillægsbevilling af 9. oktober 2017-5.400.000 kr.

Projektets samlede bevilling

8.900.000 kr.

Projektets samlede regnskab

9.025.409 kr.

Merudgift

125.409kr.

Merudgift i procent

0,14 %

 

Administrationens anbefaling

På dette møde forelægges i alt 10 anlægsregnskaber fra Teknik- og Miljøudvalgets område. Det er administrationens anbefaling, at regnskaberne for de 10 anlægsprojekter aflægges særskilt, men at det merforbrug, der er i forbindelse med dette projekt, finansieres af mindreforbrug på de øvrige projekter.

 

Af tabellen nedenfor fremgår bevilling, forbrug og mer- eller mindreforbrug for hvert af de 10 anlægsprojekter. Som det fremgår, er der tale om mindreforbrug på flertallet af projekterne, mens der er merforbrug på to projekter. Dette er anlægsprojekternes natur, bl.a. fordi de (oftest til forskel fra driftsopgaverne) er unikke, tidsafgrænsede opgaver, typisk rummer en lang række ubekendte ved beslutningen om deres økonomi, og fordi deres drift typisk er mere kompleks end kontinuerlig. Som det også fremgår af tabellen, er der samlet for alle projekterne et mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Anlægsprojekt

(kr.)

Samlet bevilling

Samlet forbrug

Samlet mer-/

mindreforbrug

+ = merforbrug

- = mindreforbrug

222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde

 

20.350.00020.349.780-220

002435 Søndergård - færdiggørelse af byggemodningen etape 3-7

 

8.900.0009.025.409125.409

002451 Kryds- og Signalanlæg Måløv Byvej

 

5.600.0005.396.631-203.369

020008 Harrestrup Ådal - Haraldsminde
 

222000 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena – anlægsudgift

 

7.732.0008.667.993935.993
020007 Harrestrup Ådal - Haraldsminde

222001 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægt
 
-10.542.000-10.542.364-364

020243 Grøn pulje 2016

 

6.550.0006.544.304-5.696

160201 Søndergård - etape 3-7 affald/genbrug

 

4.612.0004.611.978-22

222089 Diverse vejændringer 2017

 

2.850.0002.850.0000

222722 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase

 

7.963.0006.455.916-1.507.084

222723 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase - indtægter

 

-4.058.000-3.064.925993.075

222724 Supercykelsti  Værløseruten

 

3.456.0002.895.706-560.294

222725 Supercykelsti Værløseruten - indtægter

 

-1.551.000-1.341.995209.005

222726 Supercykelsti Ring 4

 

3.457.0002.991.470-465.530

222730 Supercykelsti Ring 4 - indtægter

 

-1.586.000-1.384.491201.509
Samlet (kr.)33.383.00032.905.632-277.588

 

Til orientering kan det oplyses, at der for de projekter på Teknik- og Miljøudvalgets område, som er regnskabsaflagt i perioden januar - december 2018, er et samlet mindreforbrug på 0,872 mio. kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Anlægsregnskabet for projekt nr. 002435 Søndergård - færdiggørelse af byggemodning - etape 3-7 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2018 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Bevillingen til projekt nr. 002451 Kryds og signalanlæg på Måløv Byvej er 5,6 mio. kr. Anlægsregnskabet viser et forbrug på 5,397 mio. kr. Der er dermed et mindreforbrug på 0,203 mio. kr.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelsen af 9 øvrige anlægsregnskaber på Teknik- og Miljøudvalgets område på dette møde. De i alt 10 anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilligede den 25. maj 2017 7 mio. kr. til etablering af to nye signalregulerede kryds på Måløv Byvej. Bevillingen er nedskrevet med 1,4 mio. kr. af Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2018.

 

Sagsfremstilling

Novo Nordisk A/S i Måløv har i samarbejde med Ballerup Kommune ændret på adgangsforholdene. Dette for at aflaste Jungshøjvej og sikre kapacitet på vejnettet, så det er muligt at byudvikle nord for Måløv. Følgende er etableret i samarbejde med Ballerup Kommune:

 • Måløv Byvej – Øst: Signalreguleret kryds med tilhørende svingbaner. Krydset kan kun betjene hårde trafikanter.
 • Måløv Byvej – Vest: Signalreguleret kryds med tilhørende svingbaner. Krydset kan betjene både bløde og hårde trafikanter.

Yderligere tiltag, der er etableret af Novo Nordisk A/S i Måløv:

 • Måløv Byvej – Øst: Adgangsvej til det østlige parkeringsområde.
 • Måløv Byvej – Vest: Adgangsvej til det vestlige parkeringsområde.
 • Måløv Byvej – Hovedindkørsel: Udvidelse af Novo Nordisk Park. Etablering af ny receptionsbygning og tilhørende p-plads.
 • Jungshøjvej: Lukning af adgangsvej til Novo Nordisk for hårde trafikanter. Ny stiforbindelse for de bløde trafikanter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

5.600.000 kr.

Projektets oprindelige bevilling af 25. maj 20177.000.000 kr.
Tillægsbevilling af 29. oktober 2018-1.400.000 kr.

Projektets samlede bevilling

5.600.000 kr.

Projektets samlede regnskab

5.396.631 kr.

Mindreudgift

203.369 kr.

Mindreudgift i procent

3,63 %

 

Forklaring på mindreudgiften

Mindreudgifterne til etablering af de to signalregulerede kryds skyldes, at der fra Ballerup Kommunes side har været fokus på, at den samarbejdsaftale, der var lavet med Novo Nordisk A/S forud for etableringen, blev overholdt, og at overslaget beregnet af Novo Nordisk A/S inden udbuddet var en smule for højt på det østlige kryds.

 

Administrationens anbefaling

På dette møde forelægges i alt 10 anlægsregnskaber fra Teknik- og Miljøudvalgets område. Det er administrationens anbefaling, at regnskaberne for de 10 anlægsprojekter aflægges særskilt, men at det merforbrug, der er på to af projekterne, finansieres af mindreforbrug på de øvrige projekter.

 

Af tabellen nedenfor fremgår bevilling, forbrug og mer- eller mindreforbrug for hvert af de 10 anlægsprojekter. Som det fremgår, er der tale om mindreforbrug på flertallet af projekterne, mens der er merforbrug på to projekter. Dette er anlægsprojekternes natur, bl.a. fordi de (oftest til forskel fra driftsopgaverne) er unikke, tidsafgrænsede opgaver, typisk rummer en lang række ubekendte ved beslutningen om deres økonomi, og fordi deres drift typisk er mere kompleks end kontinuerlig. Som det også fremgår af tabellen, er der samlet for alle projekterne et mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Anlægsprojekt

(kr.)

Samlet bevilling

Samlet forbrug

Samlet mer-/

mindreforbrug

+ = merforbrug

- = mindreforbrug

222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde

 

20.350.00020.349.780-220

002435 Søndergård - færdiggørelse af byggemodningen etape 3-7

 

8.900.0009.025.409125.409

002451 Kryds- og Signalanlæg Måløv Byvej

 

5.600.0005.396.631-203.369

020008 Harrestrup Ådal - Haraldsminde

222000 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena – anlægsudgift

 

7.732.0008.667.993935.993
020007 Harrestrup Ådal - Haraldsminde

222001 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægt
 
-10.542.000-10.542.364-364

020243 Grøn pulje 2016

 

6.550.0006.544.304-5.696

160201 Søndergård - etape 3-7 affald/genbrug

 

4.612.0004.611.978-22

222089 Diverse vejændringer 2017

 

2.850.0002.850.0000

222722 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase

 

7.963.0006.455.916-1.507.084

222723 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase - indtægter

 

-4.058.000-3.064.925993.075

222724 Supercykelsti  Værløseruten

 

3.456.0002.895.706-560.294

222725 Supercykelsti Værløseruten - indtægter

 

-1.551.000-1.341.995209.005

222726 Supercykelsti Ring 4

 

3.457.0002.991.470-465.530

222730 Supercykelsti Ring 4 - indtægter

 

-1.586.000-1.384.491201.509
Samlet (kr.)33.383.00032.905.632-277.588

 

Til orientering kan det oplyses, at der for de projekter på Teknik- og Miljøudvalgets område, som er regnskabsaflagt i perioden januar - december 2018, er et samlet mindreforbrug på 0,872 mio. kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Anlægsregnskabet for projekt nr. 002451 Kryds og signalanlæg på Måløv Byvej godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2018 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Som led i at reducere støjen fra Motorring 4 har Ballerup Kommune opført støjvolde på øst- og vestsiden af Motorring 4 via en række anlægsprojekter, hvor nogle er regnskabsaflagt tidligere, og de sidste regnskabsaflægges her.

 

Den samlede udgiftsbevilling på projekt nr. 020008 Harrestrup Ådal - Haraldsminde - udgifter og projekt nr. 222000 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - anlægsudgifter er på 7,732 mio. kr. Regnskabet viser et samlet forbrug på 8,668 mio. kr. og således et samlet merforbrug på 0,936 mio. kr.

 

Den samlede indtægtsbevilling på projekt nr. 020007 Harrestrup Ådal - Haraldsminde - indtægter og projekt nr. 222001 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægter er på 10,542 mio. kr. Regnskabet viser en tilsvarende samlet indtægt på 10,542 mio. kr.

 

Uanset merudgifterne i forbindelse med regnskabsaflæggelsen af disse sidste projekter vedrørende støjvoldene har anlæggelsen af støjvoldene langs med Motorring 4 været en særdeles god businesscase for Ballerup Kommune. Betragtes alle anlægsprojekterne vedrørende støjvoldene samlet, har de bidraget med en indtægt på 16,25 mio. kr. til kommunen. Herudover har kommunen afhændet overskudsjord for ca. 2 mio. kr. fra andre af kommunens anlægsarbejder til støjvoldene. De samlede udgifter til støjvoldene har beløbet sig til ca. 6 mio. kr.

 

Anlægsregnskabet skal herudover ses i sammenhæng med aflæggelsen af 9 øvrige anlægsregnskaber på Teknik- og Miljøudvalgets område på dette møde. De i alt 10 anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Baggrund

Som led i at reducere støjen fra Motorring 4 og udvikling af fritidslandskabet Harrestrup Ådal, har Ballerup Kommune i perioden 2012-2018 over flere etaper opført støjvolde på øst- og vestsiden af Motorring 4. Arbejdet er udført via en række anlægsprojekter, hvor nogle er regnskabsaflagt tidligere, og de sidste regnskabsaflægges her.

 

Til udviklingen af delområde 6 – Haraldsminde i ”Harrestrup Ådal - Helhedsplan for et fritidslandskab" blev der i august 2011 givet en anlægsbevilling på 3,732 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 1,455 mio. kr. til modtagelse af jorden vedrørende den involverede støjvold vest for Motorring 4 samt til medfinansiering af de af borgerne ønskede projekter til udvikling af området fra relevante råd, nævn og fonde.

 

I forbindelse med ønsket om at reducere støjpåvirkningen af fritidslandskabet Harrestrup Ådal i marts 2016 blev der endvidere givet en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til at forlænge støjvolden øst for Motorring 4 med en støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena. Ved samme lejlighed og senere i november 2016 blev der givet indtægtsbevillinger på i alt 10,6 mio. kr. i forbindelse med modtagelse af jord til støjvolden.

 

Bl.a. på grund af usikkerheder i beregninger og priser på jorden, og fordi ingen af projekterne faldt inden for tildelingskriterierne fra de relevante råd, nævn og fonde, blev den samlede indtægtsbevilling til projekterne nedbragt til 10,542 mio. kr. i oktober 2018.

 

Sagsfremstilling

Støjvoldene er nu færdigetableret, og Haraldsmindeområdet er udviklet inden for rammerne af helhedsplanen for fritidslandskabet og i tæt samarbejde med borgere og interesseorganisationer. Der er etableret diverse fritidsanlæg, hundelufterfold, stiforbindelser og nye naturområder bl.a. efter ønsker fra borgerne og interesseorganisationerne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab - udgifter

 

Projekternes samlede rådighedsbeløb

7.732.000 kr.

Oprindelig bevilling, Harrestrup Ådal - Haraldsminde af 29. august 20113.732.000 kr.
Oprindelig bevilling, Støjvold fra Harrestrup Ådal til BSA af 29. marts 20164.000.000 kr.

Projekternes samlede bevilling

7.732.000 kr.

Projekternes samlede regnskab

8.667.993 kr.

Merudgift

935.993 kr.

Merudgift i procent

12,11 %

 

Anlægsregnskab - indtægter

 

Projekteternes samlede rådighedsbeløb

10.542.000 kr.

Oprindelig bevilling, Harrestrup Ådal - Haraldsminde af 29. august 20111.455.000 kr.
Tillægsbevilling, Harrestrup Ådal - Haraldsminde af 29. oktober 2018-455.000 kr.
Oprindelig bevilling, Støjvold fra Harrestrup Ådal til BSA af 29. marts 20168.500.000 kr.
Tillægsbevilling, Støjvold fra Harrestrup Ådal til BSA af 28. november 20162.100.000 kr.
Tillægsbevilling, Støjvold fra Harrestrup Ådal til BSA af 29. oktober 2018-1.058.000 kr.

Projekternes samlede bevilling

10.542.000 kr.

Projekteernes samlede regnskab

10.542.364 kr.

Merindtægt

364 kr.

Merindtægt i procent

0 %

 

Forklaring på merudgiften

Merudgiften skyldes, at der i forbindelse med anlæggelse af støjvolden øst for Motorring 4 blev modtaget overskudsjord fra Novo Nordisk A/S. Dette fordyrede udgifterne til at indbygge jorden i støjvoldene, idet der skulle indbygges mere jord end først beregnet. Derudover var der merudgifter forbundet med, at der blev konstateret blød bund under en del af støjvolden.

 

Uanset merudgifterne har anlæggelsen af støjvoldene været en særdeles god businesscase for Ballerup Kommune. Betragtes alle anlægsprojekterne vedrørende støjvoldene langs med Motorring 4, hvoraf nogle er regnskabsaflagt tidligere, og den sidste del aflægges her, har de samlet bidraget med en indtægt på 16,25 mio. kr. til kommunen. Hertil skal lægges, at kommunen herudover har afhændet overskudsjord for ca. 2 mio. kr. fra andre af kommunens anlægsarbejder til støjvoldene, uden at der var udgifter forbundet hermed i de pågældende anlægsarbejder. Kommunens udgifter til de samlede støjvolde langs med Motorring 4 har beløbet sig til ca. 6 mio. kr.

 

Administrationens anbefaling

På dette møde forelægges i alt 10 anlægsregnskaber fra Teknik- og Miljøudvalgets område. Det er administrationens anbefaling, at regnskaberne for de 10 anlægsprojekter aflægges særskilt, men at det merforbrug, der er i forbindelse med dette regnskab, finansieres af mindreforbrug på de øvrige projekter.

 

Af tabellen nedenfor fremgår bevilling, forbrug og mer- eller mindreforbrug for hvert af de 10 anlægsprojekter. Som det fremgår, er der tale om mindreforbrug på flertallet af projekterne, mens der er merforbrug på to af projekterne. Dette er anlægsprojekternes natur, bl.a. fordi de (oftest til forskel fra driftsopgaverne) er unikke, tidsafgrænsede opgaver, typisk rummer en lang række ubekendte ved beslutningen om deres økonomi, og fordi deres drift typisk er mere kompleks end kontinuerlig. Som det også fremgår af tabellen, er der samlet for alle projekterne et mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Anlægsprojekt

(kr.)

Samlet bevilling

Samlet forbrug

Samlet mer-/

mindreforbrug

+ = merforbrug

- = mindreforbrug

222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde

 

20.350.00020.349.780-220

002435 Søndergård - færdiggørelse af byggemodningen etape 3-7

 

8.900.0009.025.409125.409

002451 Kryds- og Signalanlæg Måløv Byvej

 

5.600.0005.396.631-203.369

020008 Harrestrup Ådal - Haraldsminde

222000 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena – anlægsudgift

 

7.732.0008.667.993935.993
020007 Harrestrup Ådal - Haraldsminde

222001 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægt
 
-10.542.000-10.542.364-364

020243 Grøn pulje 2016

 

6.550.0006.544.304-5.696

160201 Søndergård - etape 3-7 affald/genbrug

 

4.612.0004.611.978-22

222089 Diverse vejændringer 2017

 

2.850.0002.850.0000

222722 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase

 

7.963.0006.455.916-1.507.084

222723 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase - indtægter

 

-4.058.000-3.064.925993.075

222724 Supercykelsti  Værløseruten

 

3.456.0002.895.706-560.294

222725 Supercykelsti Værløseruten - indtægter

 

-1.551.000-1.341.995209.005

222726 Supercykelsti Ring 4

 

3.457.0002.991.470-465.530

222730 Supercykelsti Ring 4 - indtægter

 

-1.586.000-1.384.491201.509
Samlet (kr.)33.383.00032.905.632-277.588

 

Til orientering kan det oplyses, at der for de projekter på Teknik- og Miljøudvalgets område, som er regnskabsaflagt i perioden januar - december 2018, er et samlet mindreforbrug på 0,872 mio. kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at 

 1. Anlægsregnskabet for projekt nr. 020008 Harrestrup Ådal - Haraldsminde - udgifter godkendes.
   
 2. Anlægsregnskabet for projekt nr. 222000 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - anlægsudgifter godkendes.
   
 3. Anlægsregnskabet for projekt nr. 020007 Harrestrup Ådal - Haraldsminde - indtægter godkendes.
   
 4. Anlægsregnskabet for projekt nr. 222001 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægter godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. februar 2016 Punkt 21

Indhold

Sammendrag

Der er givet en anlægsbevilling til projekt nr. 020243 Grøn pulje vedligeholdelse 2016 på 6,550 mio. kr. Anlægsregnskabet viser et forbrug på 6,544 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 0,006 mio. kr.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelsen af 9 øvrige anlægsregnskaber på Teknik- og Miljøudvalgets område på dette møde. De i alt 10 anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. februar 2016 blev der givet en anlægsbevilling på 6,550 mio. kr. til naturgenopretning, renovering af fortove samt plantning langs det overordnede vejnet.

 

Sagsfremstilling

Midlerne er anvendt til at genoprette den landskabelige sammenhæng ved udtyndinger omkring diverse vandhuller (fx ved Lindbjergvej, Pæremosen og ved golfbanen ved Lautrupparken), til vejbeplantninger (fx Hold-an Vej) og til at renovere fortove i Skovlunde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

6.550.000 kr.

Projektets samlede bevilling

6.550.000 kr.

Projektets samlede regnskab

6.544.304 kr.

Mindreudgift

5.696 kr.

Mindreudgift i procent

0,09 %

 

Administrationens anbefaling

På dette møde forelægges i alt 10 anlægsregnskaber fra Teknik- og Miljøudvalgets område. Det er administrationens anbefaling, at regnskaberne for de 10 anlægsprojekter aflægges særskilt, men at det merforbrug, der er på to af projekterne, finansieres af mindreforbrug på de øvrige projekter.

 

Af tabellen nedenfor fremgår bevilling, forbrug og mer- eller mindreforbrug for hvert af de 10 anlægsprojekter. Som det fremgår, er der tale om mindreforbrug på flertallet af projekterne, mens der er merforbrug på to af projekterne. Dette er anlægsprojekternes natur, bl.a. fordi de (oftest til forskel fra driftsopgaverne) er unikke, tidsafgrænsede opgaver, typisk rummer en lang række ubekendte ved beslutningen om deres økonomi, og fordi deres drift typisk er mere kompleks end kontinuerlig. Som det også fremgår af tabellen, er der samlet for alle projekterne et mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Anlægsprojekt

(kr.)

Samlet bevilling

Samlet forbrug

Samlet mer-/

mindreforbrug

+ = merforbrug

- = mindreforbrug

222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde

 

20.350.00020.349.780-220

002435 Søndergård - færdiggørelse af byggemodningen etape 3-7

 

8.900.0009.025.409125.409

002451 Kryds- og Signalanlæg Måløv Byvej

 

5.600.0005.396.631-203.369

020008 Harrestrup Ådal - Haraldsminde

222000 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena – anlægsudgift

 

7.732.0008.667.993935.993
020007 Harrestrup Ådal - Haraldsminde

222001 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægt
 
-10.542.000-10.542.364-364

020243 Grøn pulje 2016

 

6.550.0006.544.304-5.696

160201 Søndergård - etape 3-7 affald/genbrug

 

4.612.0004.611.978-22

222089 Diverse vejændringer 2017

 

2.850.0002.850.0000

222722 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase

 

7.963.0006.455.916-1.507.084

222723 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase - indtægter

 

-4.058.000-3.064.925993.075

222724 Supercykelsti  Værløseruten

 

3.456.0002.895.706-560.294

222725 Supercykelsti Værløseruten - indtægter

 

-1.551.000-1.341.995209.005

222726 Supercykelsti Ring 4

 

3.457.0002.991.470-465.530

222730 Supercykelsti Ring 4 - indtægter

 

-1.586.000-1.384.491201.509
Samlet (kr.)33.383.00032.905.632-277.588

 

Til orientering kan det oplyses, at der for de projekter på Teknik- og Miljøudvalgets område, som er regnskabsaflagt i perioden januar - december 2018, er et samlet mindreforbrug på 0,872 mio. kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Anlægsregnskabet for projekt nr. 020243 Grøn Pulje vedligeholdelse 2016 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2016 Punkt 34

Indhold

Sammendrag

Den samlede bevilling på projekt nr. 160201 Søndergård etape 3-7 - renovation er 4,612 mio. kr. Anlægsregnskabet viser et tilsvarende forbrug på 4,612 mio. kr.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelsen af 9 øvrige anlægsregnskaber på Teknik- og Miljøudvalgets område på dette møde. De i alt 10 anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Baggrund

Anlægsbevillingen på i alt 4,612 mio. kr. er givet i flere omgange – senest på Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2016, hvor der blev frigivet 1,327 mio. kr.

 

Sagsfremstilling

Søndergårdskvarteret i Måløv har et særligt affaldssystem med bl.a. underjordiske affaldsbeholdere. Kommunalbestyrelsen har i takt med, at boligbyggerierne stod færdige, og vejene blev anlagt, bevilget anlægsmidler til kvarterets affaldssystem senest i forbindelse med opførelsen af boliger på Søholmen, på Søndergårds Allé 59 – 67 samt fælleshuset på Søndergårds Allé 69.

 

De resterende midler er jf. Kommunalbestyrelsens beslutning i 2016 anvendt som supplement til renovering og fornyelse af affaldsstationerne. Vedtagelsen af den udvidede kildesortering betyder bl.a., at stationerne får nye nedgravede beholdere, der kan rumme flere affaldstyper.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

4.612.000 kr.

Projektets oprindelige bevilling af 22. marts 20102.600.000 kr.
Tillægsbevilling af 26. november 2012685.000 kr.
Tillægsbevilling af 29. august 2016 1.327.000 kr.

Projektets samlede bevilling

4.612.000 kr.

Projektets samlede regnskab

4.611.978 kr.

Mindreudgift

22 kr.

Mindreudgift i procent

0,00 %

 

Administrationens anbefaling

På dette møde forelægges i alt 10 anlægsregnskaber fra Teknik- og Miljøudvalgets område. Det er administrationens anbefaling, at regnskaberne for de 10 anlægsprojekter aflægges særskilt, men at det merforbrug, der er på to af projekterne, finansieres af mindreforbrug på de øvrige projekter.

 

Af tabellen nedenfor fremgår bevilling, forbrug og mer- eller mindreforbrug for hvert af de 10 anlægsprojekter. Som det fremgår, er der tale om mindreforbrug på flertallet af projekterne, mens der er merforbrug på to projekter. Dette er anlægsprojekternes natur, bl.a. fordi de (oftest til forskel fra driftsopgaverne) er unikke, tidsafgrænsede opgaver, typisk rummer en lang række ubekendte ved beslutningen om deres økonomi, og fordi deres drift typisk er mere kompleks end kontinuerlig. Som det også fremgår af tabellen, er der samlet for alle projekterne et mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Anlægsprojekt

(kr.)

Samlet bevilling

Samlet forbrug

Samlet mer-/

mindreforbrug

+ = merforbrug

- = mindreforbrug

222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde

 

20.350.00020.349.780-220

002435 Søndergård - færdiggørelse af byggemodningen etape 3-7

 

8.900.0009.025.409125.409

002451 Kryds- og Signalanlæg Måløv Byvej

 

5.600.0005.396.631-203.369

020008 Harrestrup Ådal - Haraldsminde

222000 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena – anlægsudgift

 

7.732.0008.667.993935.993
020007 Harrestrup Ådal - Haraldsminde

222001 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægt
 
-10.542.000-10.542.364-364

020243 Grøn pulje 2016

 

6.550.0006.544.304-5.696

160201 Søndergård - etape 3-7 affald/genbrug

 

4.612.0004.611.978-22

222089 Diverse vejændringer 2017

 

2.850.0002.850.0000

222722 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase

 

7.963.0006.455.916-1.507.084

222723 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase - indtægter

 

-4.058.000-3.064.925993.075

222724 Supercykelsti  Værløseruten

 

3.456.0002.895.706-560.294

222725 Supercykelsti Værløseruten - indtægter

 

-1.551.000-1.341.995209.005

222726 Supercykelsti Ring 4

 

3.457.0002.991.470-465.530

222730 Supercykelsti Ring 4 - indtægter

 

-1.586.000-1.384.491201.509
Samlet (kr.)33.383.00032.905.632-277.588

 

Til orientering kan det oplyses, at der for de projekter på Teknik- og Miljøudvalgets område, som er regnskabsaflagt i perioden januar - december 2018, er et samlet mindreforbrug på 0,872 mio. kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Anlægsregnskabet til projekt nr. 160201 Søndergård etape 3-7 - renovation godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. august 2017 Punkt 34

Indhold

Sammendrag

Der er bevilget 2,85 mio. kr. til projekt nr. 222089 Diverse vejændringer 2017. Anlægsregnskabet viser et tilsvarende forbrug på 2,85 mio. kr.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelsen af 9 øvrige anlægsregnskaber på Teknik- og Miljøudvalgets område på dette møde. De i alt 10 anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2017 blev der afsat 2,85 mio. kr. På baggrund af dialog med borgere, skoler og institutioner foreslog administrationen en række mindre projekter med henblik på at fremme tryghed og sikkerhed i trafikken:

 • Etablering af 40 km/t zone i dele af Egebjerg ved hjælp af skiltning og fartdæmpning.
 • Forbedring af oversigtsforhold ved Børnehuset Kærlodden i Måløv via etablering af parkeringspladser på Kærlodden.
 • Etablering af vejlukning ved Sønderskovvej for at mindske gennemkørende trafik.
 • Etablering af trafiksikre afsætningsmuligheder ved Ballerup Ny Skole i Ballerup og Thomasskolen i Skovlunde.
 • Skitseforslag til forbedring af forhold ved Baltorpskolen- afdeling Grantoften.

Sagsfremstilling

Administrationen har i Egebjerg gennemført en række trafiktællinger på vejene i området. Disse tællinger viste, at hastigheden på alle veje undtagen Pæremosevej lå så lavt, at man i forhold til vejreglerne kan nedsætte hastigheden med skiltning af 40 km/t, og at det ikke er nødvendigt at etablere hastighedsdæmpende tiltag. Administrationen er derfor i dialog med politiet om at få opsat påbudstavler med 40 km/t i området. På Pæremosevej og nogle af de omkringliggende veje er administrationen i dialog med Novafos A/S om muligheden for et LAR-projekt.

 

Administrationen har i juni og juli 2018 etableret fortov og 18 nye parkeringspladser ved Børnehuset Kærlodden. Dette skaber en mere sikker og tryg mulighed for forældre for at parkere og benytte fortovet, så de ikke skal ud på kørebanen for at komme ind til børnehuset.

 

Ved Sønderskovvej blev det vurderet, at en vejlukning ville flytte trafikken ud på de omkringliggende veje. Projektet ville skabe omvejskørsel og belaste såvel Ålbrobuen, Tværdiget og den sydlige del af Sønderskovvej mere end i dag. Projektet er derfor ikke blevet gennemført.

 

Administrationen har ved Thomasskolen lavet en vurdering af mulighederne for at etablere parkeringspladser eller vendeplads, men det har ikke været muligt inde for de økonomisk rammer. Ved Ballerup Ny Skole har administrationen forbedret vigepligtsforholdene ved Jonstrupvej/Måløvgårdsvej, så man undgår konflikter mellem bilister, og så man undgår parkering ved krydset.

 

Da det blev vurderet, at skitseforslaget angående forholdene ved Baltorpskolen – afdeling Grantoften ikke lå inde for de økonomiske rammer, har administrationen ikke gennemført forslaget. 

 

Da der i forbindelse med Ballerup Boulevard-projektet viste sig behov for at etablere svingbanen og signalanlæg ved Torvevej, er de resterende midler anvendt hertil.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

2.850.000 kr.

Projektets samlede bevilling af 28. august 2017

2.850.000 kr.

Projektets samlede regnskab

2.850.000 kr.

Mindreudgift

0,00 kr.

Mindreudgift i procent

0,00 %

 

Administrationens anbefaling

På dette møde forelægges i alt 10 anlægsregnskaber fra Teknik- og Miljøudvalgets område. Det er administrationens anbefaling, at regnskaberne for de 10 anlægsprojekter aflægges særskilt, men at det merforbrug, der er på to af projekterne, finansieres af mindreforbrug på de øvrige projekter.

 

Af tabellen nedenfor fremgår bevilling, forbrug og mer- eller mindreforbrug for hvert af de 10 anlægsprojekter. Som det fremgår, er der tale om mindreforbrug på flertallet af projekterne, mens der er merforbrug på to projekter. Dette er anlægsprojekternes natur, bl.a. fordi de (oftest til forskel fra driftsopgaverne) er unikke, tidsafgrænsede opgaver, typisk rummer en lang række ubekendte ved beslutningen om deres økonomi, og fordi deres drift typisk er mere kompleks end kontinuerlig. Som det også fremgår af tabellen, er der samlet for alle projekterne et mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Anlægsprojekt

(kr.)

Samlet bevilling

Samlet forbrug

Samlet mer-/

mindreforbrug

+ = merforbrug

- = mindreforbrug

222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde

 

20.350.00020.349.780-220

002435 Søndergård - færdiggørelse af byggemodningen etape 3-7

 

8.900.0009.025.409125.409

002451 Kryds- og Signalanlæg Måløv Byvej

 

5.600.0005.396.631-203.369

020008 Harrestrup Ådal - Haraldsminde

222000 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena – anlægsudgift

 

7.732.0008.667.993935.993
020007 Harrestrup Ådal - Haraldsminde

222001 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægt
 
-10.542.000-10.542.364-364

020243 Grøn pulje 2016

 

6.550.0006.544.304-5.696

160201 Søndergård - etape 3-7 affald/genbrug

 

4.612.0004.611.978-22

222089 Diverse vejændringer 2017

 

2.850.0002.850.0000

222722 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase

 

7.963.0006.455.916-1.507.084

222723 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase - indtægter

 

-4.058.000-3.064.925993.075

222724 Supercykelsti  Værløseruten

 

3.456.0002.895.706-560.294

222725 Supercykelsti Værløseruten - indtægter

 

-1.551.000-1.341.995209.005

222726 Supercykelsti Ring 4

 

3.457.0002.991.470-465.530

222730 Supercykelsti Ring 4 - indtægter

 

-1.586.000-1.384.491201.509
Samlet (kr.)33.383.00032.905.632-277.588

 

Til orientering kan det oplyses, at der for de projekter på Teknik- og Miljøudvalgets område, som er regnskabsaflagt i perioden januar - december 2018, er et samlet mindreforbrug på 0,872 mio. kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Anlægsregnskabet for projekt nr. 222089 Diverse vejændringer 2017 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2013 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Der er bevilget 7,963 mio. kr. til projekt nr. 222722 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase. Anlægsregnskabet viser et forbrug på 6,456 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 1,507 mio. kr.

 

Der er til projekt nr. 222723 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase - indtægter givet en indtægtsbevilling på 4,058 mio. kr. Anlægsregnskabet viser en indtægt på 3,065 mio. kr. og dermed en mindreindtægt på 0,993 mio. kr.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelsen af 9 øvrige anlægsregnskaber på Teknik- og Miljøudvalgets område på dette møde. De i alt 10 anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Baggrund

Ballerup Kommune fik i 2013 tilsagnsskrivelse fra Vejdirektoratet angående etableringen af tre Supercykelstier i Ballerup Kommune. Værløseruten, Ring 4-ruten og Frederikssundsruten. Den 28. oktober 2013 bevilligede Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 7,963 mio. kr. til Frederikssundsruten samt en indtægtsbevilling på 4,058 mio. kr. til Vejdirektoratets medfinansiering af Frederikssundsruten.

 

Sagsfremstilling

Supercykelstierne er et tværkommunalt projekt, hvis formål er at skabe et sammenhængende netværk af cykelstier, der gør det sundt, nemt og sikkert at vælge cyklen til og fra arbejde. Ballerup Kommunes del af Frederikssundruten er anlagt i flere etaper i 2015 og i 2017. Ruten går langs Skovlunde Byvej, Ballerup Byvej, Måløv Byvej frem til Måløvbakke, som den drejer ned af og fortsætter langs Kildedalstien, forbi Kildedal St. frem til kommunegrænsen ved Egedal Kommune. Anlægsarbejdet inkluderer asfaltering af Kildedalsvej fra kommunegrænsen frem til Kildedal St., etablering af tunnel under Tværvej og LED-belysning ved Kildedal St. Langs Frederikssundvej er der ved en række sideveje lavet gennemført cykelsti, der prioritere cyklisterne. Der er også lavet stedvise belægningsudbedringer langs ruten. I løbet af projektet etablerede Vejdirektoratet en tunnel under Tværvej ved Kildedal St., da det ikke var trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at føre cyklister gennem rundkørslen. Vejdirektoratet etablerede også den ene rampe, Ballerup Kommune etablerede den anden.

 

Supercykelstien bliver evalueret i andet kvartal 2019.

 

Slidlag er ikke tilskudsberettiget i ”Pulje til supercykelstier i større byer” og har derfor ikke været en del af anlægsprojektet. Der er i budgetaftalen for 2019 bevilget 3,5 mio. kr. til udbedring af slidlag på vejnettet, en del af disse vil blive målrettet cykelstier.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab - udgifter

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

7.963.000 kr.

Projektets samlede bevilling af 28. oktober 2013

7.963.000 kr.

Projektets samlede regnskab

6.455.916 kr.

Mindreudgift

1.507.084 kr.

Mindreudgift i procent

18,93 %

 

Anlægsregnskab - indtægter

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

4.058.000 kr.

Projektets samlede bevilling af 28. oktober 2013

4.058.000 kr.

Projektets samlede regnskab

3.064.925 kr.

Mindreindtægt

993.075 kr.

Mindreindtægt i procent

24,47 %

 

Forklaring på afvigelserne

Projektet har et betydeligt mindreforbrug. Det skyldes, at linjeforløbet er ændret, således at ruten frem til Måløvbakke går langs Frederikssundvej i stedet for ad bl.a. Tørveslettestien og gennem Ballerup Bymidte og dele af Måløv. Mindreforbruget betyder, at der er en tilsvarende mindreindtægt. Derudover har Ballerup Kommune en andel af fællesudgifter til Frederikssundsruten, som udgør 267.000 kr. og består af skiltning, afmærkning, servicetiltag, kampagner samt evaluering. Disse udgifter er ikke tilskudsberettigede og giver en mindre reduktion i indtægterne.

 

Administrationens anbefaling

På dette møde forelægges i alt 10 er fra Teknik- og Miljøudvalgets område. Det er administrationens anbefaling, at regnskaberne for de 10 anlægsprojekter aflægges særskilt, men at det merforbrug, der er på to af projekterne, finansieres af mindreforbrug på de øvrige projekter.

 

Af tabellen nedenfor fremgår bevilling, forbrug og mer- eller mindreforbrug for hvert af de 10 anlægsprojekter. Som det fremgår, er der tale om mindreforbrug på flertallet af projekterne, mens der er merforbrug på to projekter. Dette er anlægsprojekternes natur, bl.a. fordi de (oftest til forskel fra driftsopgaverne) er unikke, tidsafgrænsede opgaver, typisk rummer en lang række ubekendte ved beslutningen om deres økonomi, og fordi deres drift typisk er mere kompleks end kontinuerlig. Som det også fremgår af tabellen, er der samlet for alle projekterne et mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Anlægsprojekt

(kr.)

Samlet bevilling

Samlet forbrug

Samlet mer-/

mindreforbrug

+ = merforbrug

- = mindreforbrug

222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde

 

20.350.00020.349.780-220

002435 Søndergård - færdiggørelse af byggemodningen etape 3-7

 

8.900.0009.025.409125.409

002451 Kryds- og Signalanlæg Måløv Byvej

 

5.600.0005.396.631-203.369

020008 Harrestrup Ådal - Haraldsminde

222000 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena – anlægsudgift

 

7.732.0008.667.993935.993
020007 Harrestrup Ådal - Haraldsminde

222001 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægt
 
-10.542.000-10.542.364-364

020243 Grøn pulje 2016

 

6.550.0006.544.304-5.696

160201 Søndergård - etape 3-7 affald/genbrug

 

4.612.0004.611.978-22

222089 Diverse vejændringer 2017

 

2.850.0002.850.0000

222722 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase

 

7.963.0006.455.916-1.507.084

222723 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase - indtægter

 

-4.058.000-3.064.925993.075

222724 Supercykelsti  Værløseruten

 

3.456.0002.895.706-560.294

222725 Supercykelsti Værløseruten - indtægter

 

-1.551.000-1.341.995209.005

222726 Supercykelsti Ring 4

 

3.457.0002.991.470-465.530

222730 Supercykelsti Ring 4 - indtægter

 

-1.586.000-1.384.491201.509
Samlet (kr.)33.383.00032.905.632-277.588

 

Til orientering kan det oplyses, at der for de projekter på Teknik- og Miljøudvalgets område, som er regnskabsaflagt i perioden januar - december 2018, er et samlet mindreforbrug på 0,872 mio. kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Anlægsregnskabet for projekt nr. 222722 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase godkendes.
   
 2. Anlægsregnskabet for projekt nr. 222723 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase - indtægter godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2013 Punkt 17

Indhold

Sammendrag

Anlægsbevillingen til projekt nr. 222724 Supercykelsti Værløseruten er på 3,456 mio. kr. Anlægsregnskabet viser et forbrug på 2,896 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 0,560 mio. kr.

 

Indtægtsbevillingen til projekt nr. 222725 Supercykelsti Værløseruten - indtægter er på 1,551 mio. kr. Regnskabet viser en indtægt på 1,342 mio. kr. og dermed en mindreindtægt på 0,209 mio. kr.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelsen af 9 øvrige anlægsregnskaber på Teknik- og Miljøudvalgets område på dette møde. De i alt 10 anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Baggrund

Ballerup Kommune fik i 2013 tilsagnsskrivelse fra Vejdirektoratet angående etableringen af tre Supercykelstier i Ballerup Kommune, Værløseruten, Ring 4-ruten og Frederikssundsruten. Den 28. oktober 2013 bevilligede Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 3,456 mio. kr. samt en indtægtsbevilling på 1,550 kr. til Vejdirektoratets medfinansiering.

 

Sagsfremstilling

Supercykelstierne er et tværkommunalt projekt, hvis formål er at skabe et sammenhængende netværk af cykelstier, der gør det sundt, nemt og sikkert at vælge cyklen til og fra arbejde. Ballerup Kommunes del af Værløseruten er blevet anlagt i 2016. Ruten går fra Motorring 4, op ad Nordbuen igennem de grønne områder i Egebjerg og ud af Skovvej op til Furesø Kommune. Der er anlagt asfalteret cykelsti fra Nordbuen, gennem naturområdet rundt om Byggelegepladsen Rosendal og ud på Klanparken. Dette har skabt en mere sikker rute med færre konfliktpunkter mellem cyklister og bilister. Mellem Nordbuen og Skovvej er stien blevet udvidet og asfalteret til en dobbeltrettet fællesti, og der er blevet etableret afmærkning langs ruten samt afmærkning og hastighedsdæmpende tiltag ved krydsninger.

 

Supercykelstien bliver evalueret i andet kvartal 2019.

 

Slidlag er ikke tilskudsberettiget i ”Pulje til supercykelstier i større byer” og har derfor ikke været en bærende del af anlægsprojektet. Der er i Budgetaftalen for 2019 bevilget 3,5 mio. kr. til udbedring af slidlag på vejnettet, en del af disse vil blive målrettet cykelstier.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab udgifter

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

3.456.000 kr.

Projektets samlede bevilling af 28. oktober 2013

3.456.000 kr.

Projektets samlede regnskab

2.895.706 kr.

Mindreudgift

560.294 kr.

Mindreudgift i procent

16,21 %

 

Anlægsregnskab indtægter

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

1.551.000 kr.

Projektets samlede bevilling af 28. oktober 2013

1.551.000 kr.

Projektets samlede regnskab

1.341.995 kr.

Mindreindtægt

209.005 kr.

Mindreindtægt i procent

13,47%

 

Forklaring på afvigelserne

Generelt skyldes mindreforbruget, at anlægsarbejderne har været lidt billigere end estimeret. Derfor er også indtægterne mindre end indtægtsbevillingen. Derudover har Ballerup Kommune en andel af fællesudgifter til Værløseruten, som udgør 355.000 kr. og består af skiltning, afmærkning, servicetiltag, kampagner samt evaluering. Disse udgifter er ikke tilskudsberettigede og giver en mindre reduktion i indtægterne.

 

Administrationens anbefaling

På dette møde forelægges i alt 10 anlægsregnskaber fra Teknik- og Miljøudvalgets område. Det er administrationens anbefaling, at regnskaberne for de 10 anlægsprojekter aflægges særskilt, men at det merforbrug, der er på to af projekterne, finansieres af mindreforbrug på de øvrige projekter.

 

Af tabellen nedenfor fremgår bevilling, forbrug og mer- eller mindreforbrug for hvert af de 10 anlægsprojekter. Som det fremgår, er der tale om mindreforbrug på flertallet af projekterne, mens der er merforbrug på to projekter. Dette er anlægsprojekternes natur, bl.a. fordi de (oftest til forskel fra driftsopgaverne) er unikke, tidsafgrænsede opgaver, typisk rummer en lang række ubekendte ved beslutningen om deres økonomi, og fordi deres drift typisk er mere kompleks end kontinuerlig. Som det også fremgår af tabellen, er der samlet for alle projekterne et mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Anlægsprojekt

(kr.)

Samlet bevilling

Samlet forbrug

Samlet mer-/

mindreforbrug

+ = merforbrug

- = mindreforbrug

222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde

 

20.350.00020.349.780-220

002435 Søndergård - færdiggørelse af byggemodningen etape 3-7

 

8.900.0009.025.409125.409

002451 Kryds- og Signalanlæg Måløv Byvej

 

5.600.0005.396.631-203.369

020008 Harrestrup Ådal - Haraldsminde

222000 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena – anlægsudgift

 

7.732.0008.667.993935.993
020007 Harrestrup Ådal - Haraldsminde

222001 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægt
 
-10.542.000-10.542.364-364

020243 Grøn pulje 2016

 

6.550.0006.544.304-5.696

160201 Søndergård - etape 3-7 affald/genbrug

 

4.612.0004.611.978-22

222089 Diverse vejændringer 2017

 

2.850.0002.850.0000

222722 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase

 

7.963.0006.455.916-1.507.084

222723 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase - indtægter

 

-4.058.000-3.064.925993.075

222724 Supercykelsti  Værløseruten

 

3.456.0002.895.706-560.294

222725 Supercykelsti Værløseruten - indtægter

 

-1.551.000-1.341.995209.005

222726 Supercykelsti Ring 4

 

3.457.0002.991.470-465.530

222730 Supercykelsti Ring 4 - indtægter

 

-1.586.000-1.384.491201.509
Samlet (kr.)33.383.00032.905.632-277.588

 

Til orientering kan det oplyses, at der for de projekter på Teknik- og Miljøudvalgets område, som er regnskabsaflagt i perioden januar - december 2018, er et samlet mindreforbrug på 0,872 mio. kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Anlægsregnskabet for projekt nr. 222724 Supercykelsti Værløseruten godkendes.
   
 2. Anlægsregnskabet for projekt nr. 222725 Supercykelsti Værløseruten - indtægter godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2013 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Der er bevilget 3,457 mio. kr. til projekt nr. 222726 Supercykelsti Ring 4. Anlægsregnskabet viser et forbrug på 2,991 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 0,466 mio. kr.

 

Der er til projektnr. 222730 Supercykelsti Ring 4 - indtægter givet en indtægtsbevilling på 1,586 mio. kr. Anlægsregnskabet viser en indtægt på 1,384 mio. kr. og dermed en mindreindtægt på 0,202 mio. kr.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelsen af 9 øvrige anlægsregnskaber på Teknik- og Miljøudvalgets område på dette møde. De i alt 10 anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Baggrund

Ballerup Kommune fik i 2013 tilsagnsskrivelse fra Vejdirektoratet angående etableringen af tre Supercykelstier i Ballerup Kommune, Værløseruten, Ring 4-ruten og Frederikssundsruten. Den 28. oktober 2013 bevilligede Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 3,457 mio. kr. til Ring 4 ruten samt en indtægtsbevilling på 1,586 mio. kr. til Vejdirektoratets medfinansiering.

 

Sagsfremstilling

Supercykelstierne er et tværkommunalt projekt, hvis formål er at skabe et sammenhængene netværk af cykelstier, der gør det sundt, nemt og sikkert at vælge cyklen til og fra arbejde. Ring 4-ruten går fra kommunegrænsen til Albertslund Kommune ad Hold-an Vej frem til Gl. Rådhusvej, hvor den drejer ned af denne, frem til Motorring 4, hvor den forsætter langs denne frem til kommunegrænsen. Ballerup Kommunes del af Ring 4-ruten er blevet anlagt i 2016 og 2017. Der er blevet anlagt en 2-1 vej på Hold-an Vej frem til Sydbuen, og frem til Magleparken er der blevet optegnet bredde cykelbaner. I begyndelsen af Parkvej er der etableret cykelsti i den sydlige side. Derudover er der ved udvalgte kryds og sideveje lavet forbedringer i signalanlæg, hvor cyklister er prioriteret.

 

Supercykelstien bliver evalueret i anden kvartal 2019.

 

Slidlag er ikke tilskudsberettiget i ”Pulje til supercykelstier i større byer” og har derfor ikke været en del af anlægsprojektet. Der er i Budgetaftalen for 2019 bevilget 3,5 mio. kr. til udbedring af slidlag på vejnettet, en del af disse vil blive målrettet cykelstier.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab - udgifter

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

3.457.000 kr.

Projektets samlede bevilling af 28. oktober 2013

3.457.000 kr.

Projektets samlede regnskab

2.991.470 kr.

Mindreudgift

465.530 kr.

Mindreudgift i procent

13,47 %

 

Anlægsregnskab - indtægter

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

1.586.000 kr.

Projektets samlede bevilling af 28. oktober 2013

1.586.000 kr.

Projektets samlede regnskab

1.384.491 kr.

Mindreindtægt

201.509 kr.

Mindreindtægt i procent

12,71 %

 

Forklaring på afvigelserne

Generelt skyldes mindreforbruget, at anlægsarbejderne har været lidt billigere end estimeret. Derfor er også indtægterne mindre end indtægtsbevillingen. Derudover har Ballerup Kommune en andel af fællesudgifter til Ring 4-ruten, som udgør 285.000 kr. og består af skiltning, afmærkning, servicetiltag, kampagner, samt evaluering. Disse udgifter er ikke tilskudsberettiget og giver en mindre reduktion i indtægterne.

 

Administrationens anbefaling

På dette møde forelægges i alt 10 anlægsregnskaber fra Teknik- og Miljøudvalgets område. Det er administrationens anbefaling, at regnskaberne for de 10 anlægsprojekter aflægges særskilt, men at det merforbrug, der er på to af projekterne, finansieres af mindreforbrug på de øvrige projekter.

 

Af tabellen nedenfor fremgår bevilling, forbrug og mer- eller mindreforbrug for hvert af de 10 anlægsprojekter. Som det fremgår, er der tale om mindreforbrug på flertallet af projekterne, mens der er merforbrug på to projekter. Dette er anlægsprojekternes natur, bl.a. fordi de (oftest til forskel fra driftsopgaverne) er unikke, tidsafgrænsede opgaver, typisk rummer en lang række ubekendte ved beslutningen om deres økonomi, og fordi deres drift typisk er mere kompleks end kontinuerlig. Som det også fremgår af tabellen, er der samlet for alle projekterne et mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Anlægsprojekt

(kr.)

Samlet bevilling

Samlet forbrug

Samlet mer-/

mindreforbrug

+ = merforbrug

- = mindreforbrug

222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde

 

20.350.00020.349.780-220

002435 Søndergård - færdiggørelse af byggemodningen etape 3-7

 

8.900.0009.025.409125.409

002451 Kryds- og Signalanlæg Måløv Byvej

 

5.600.0005.396.631-203.369

020008 Harrestrup Ådal - Haraldsminde

222000 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena – anlægsudgift

 

7.732.0008.667.993935.993
020007 Harrestrup Ådal - Haraldsminde

222001 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægt
 
-10.542.000-10.542.364-364

020243 Grøn pulje 2016

 

6.550.0006.544.304-5.696

160201 Søndergård - etape 3-7 affald/genbrug

 

4.612.0004.611.978-22

222089 Diverse vejændringer 2017

 

2.850.0002.850.0000

222722 Supercykelsti Frederikssundsruten 2. fase

 

7.963.0006.455.916-1.507.084

222723 Supercykelsti Frederikssundsruten 2. fase - indtægter

 

-4.058.000-3.064.925993.075

222724 Supercykelsti  Værløseruten

 

3.456.0002.895.706-560.294

222725 Supercykelsti Værløseruten - indtægter

 

-1.551.000-1.341.995209.005

222726 Supercykelsti Ring 4

 

3.457.0002.991.470-465.530

222730 Supercykelsti Ring 4 - indtægter

 

-1.586.000-1.384.491201.509
Samlet (kr.)33.383.00032.905.632-277.588

 

Til orientering kan det oplyses, at der for de projekter på Teknik- og Miljøudvalgets området, som er regnskabsaflagt i perioden januar - december 2018, er et samlet mindreforbrug på 0,872 mio. kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Anlægsregnskabet for projekt nr. 222726 Supercykelsti Ring 4 godkendes.
   
 2. Anlægsregnskabet for projekt nr. 222730 Supercykelsti Ring 4 - indtægter godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen 29. oktober 2018 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

I Aftale om Budget 2018 blev det besluttet at afsætte 1 mio. kr. til forbedring af facader og lys samt separering af gående og cyklende i Måløvaksen. Rådighedsbeløbet rakte ikke til både renovering af facadebeklædning og LED-belysning, og en renovering af enten lys eller facadebeklædning ville ikke give den ønskede forbedring. Derfor besluttede Teknik- og Miljøudvalget at vente med belysning- og facaderenovering og bevilgede 0,25 mio. kr. i 2018 til adskillelse i belægningen. I Aftale om budget 2019 er der afsat 0,8 mio. kr. som supplement til at gennemføre en renovering af belysningen og facadebeklædningen. Derfor ønskes en bevilling på 0,75 mio. kr. i 2019 på projekt nr. 222956 Forbedrede forhold i Måløvaksen. Der ønskes endvidere en bevilling på 0,8 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. 015003 Måløv aksen - ekstra behov til projekt nr. 222956 Forbedrede forhold i Måløvaksen. 

 

Baggrund

I 2010 blev Måløvaksen renoveret. Projektet havde titlen ”Smeltevandsdalen", hvilket bl.a. opleves gennem tunnelernes belysning, som om natten kan ligne en passage gennem en gletsjer. De trafikale forhold i aksen er etableret efter princippet om ”shared space”. Realdania har støttet projektet, som også er blevet præmieret med Landskabsprisen i 2011.

 

De delte trafikarealer blev oplevet som utrygge af nogle borgere, og i 2015 blev områderne i og omkring tunnellerne forsynet med en granitkant i belægningen til adskillelse af cyklister og gående. I forbindelse med dette projekt blev belysningens betydning for sikkerheden og trygheden påpeget. I Aftale til Budget 2018 besluttes det, at der skal skabes øget tryghed og bedre oversigtsforhold i Måløvaksen på følgende vis "I selve tunnelen udbedres facaderne, så de er mere modstandsdygtige mod graffiti, og der etableres LED-belysning. På stykket mellem de to tunneller arbejdes på at adskillecyklister og gående via en visuel adskillelse".

 

Sagsfremstilling

Udfordringen med materialerne i Måløvaksen består i, dels at facadeelementerne er vanskelige at nedtage og udskifte, dels at belysningen er lavet i lysstofrør, der har en begrænset levetid. Det har medført, at det har været uforholdsmæssigt dyrt, at udskifte lyskilderne og facadeelementer. Da der samtidig ikke har været afsat tilstrækkelig med driftsmidler til det komplicerede udskiftningsarbejde, er der nu flere lyskilder der ikke er i funktion. De resterende lyskilder bliver derved belastet og holder i kortere tid end de ellers burde. Den fremtidige vedligehold af anlægget er vigtigt for en fortsat god lysstyrke i tunnellerne, og derved for trygheden og sikkerheden. Derfor anbefaler administrationen, at belysningen erstattes med LED-lyskilder med lang levetid og mindre strømforbrug - en besparelse der kan medfinansiere et vedligehold af belysningsanlægget, der ved en udskiftning at facadeelementerne til fag af brudsikkert glas, også vil være nemmere at vedligeholde. Både at udskifte i tilfælde af hærværk, at rengør og at rense for graffiti.

 

Glasset behandles således at den får en grad af gennemsigtighed der tillader graffitikunsten bagved at skimtes som den gør i dag, imens den samtidig skærmer for det tekniske anlæg. Som led i udarbejdelsen af anlægsprojektet, vil flere eksempler på bearbejdelsen af glasset præsenteres så vi sikrer os at vi får det udtryk og funktion vi beder om. Efter godkendelse af glasset og udarbejdelse af ophængssystem kan selve udskiftningsarbejdet påbegyndes. Dette forventes at være færdig i slutningen af sommeren.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 1 mio. kr. i 2018 på projekt nr. 222956 Forbedrede forhold i Måløvaksen. Heraf er der tidligere frigivet 0,25 mio. kr. i 2018. De resterende 0,75 mio. kr. ønskes frigivet til 2019.
 

Der er afsat 0,8 mio. kr. i 2019 på projekt nr. A015003 Måløv aksen - ekstra behov, som ønskes frigivet til projekt nr. 222956 Forbedrede forhold i Måløvaksen i 2019.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

1.550.000 kr.

Tidligere bevilling projekt nr. 222956 Forbedrede forhold i Måløvaksen

250.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

A015003 Måløv aksen - ekstra behov

800.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

1.800.000 kr.

 

Fordeling af bevillingen og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

1,55

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 under anlægs-projektet

0,065

0,065

0,065

0,065

0,065

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Den fysiske tilgængelighed vil blive gjort mere tryg grundet en bedre belysning.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

 Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der gives en bevilling på 0,75 mio. kr. på projekt nr. 222956 Forbedrede forhold i Måløvaksen i 2019. Dermed udskydes der 0,75 mio. kr. fra 2018 til 2019 på projektnummeret.
   
 2. Der gives en bevilling på 0,8 mio. kr. fra projekt nr. 015003 Måløv aksen - ekstra behov til projekt nr. 222956 Forbedrede forhold i Måløvaksen i 2019.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Dokumenter

Download samlet dokument

Download