Teknik- og Miljøudvalget

30.01.2018 kl. 08:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Helle Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Per Mortensen (A) - Deltog
 • Morten Andersson (A) - Deltog
 • Birgitte Dahl (O) - Deltog
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
 • Steen Pedersen (centerchef for By
 • Erhverv og Miljø) - Deltog

Åben dagsorden


 1. Der er den 14. december 2017 givet dispensation til Atlasvænge 27 og Atlasvænge 39 i Ballerup fra lokalplan nr. 134, § 7.3 til at opføre enfamiliehuse i en etage i stedet for to fulde etager, som bestemmelsen foreskriver. 
   
 2. Processen for afvikling af Borgermillion 2018 går i gang i februar og adskiller sig lidt fra processen i 2017. Offentliggørelse af indsendte projektforslag bliver digitalt, foruden udstillingen på bibliotekerne. Der bliver afholdt et borgermøde, hvor hele afstemningen kommer til at foregå. De vindende projekter skal være nyskabende og kunne gennemføres i 2018.

  Bilag
  1 bilag

   
 3. Administrationen planlægger en Teknik- Og Miljøudvalgsdag den 22. eller 23. marts 2018. Dagen foreslås at være en kombination at besigtigelse, intro og om udvalgsarbejdet fremadrettet.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Administrationen orienterer om omstillingsarbejdet for nedbringelse af budgettet for 2019 og overslagsårene 2020-2021. Der er to mål med arbejdet. Det ene mål er at nedbringe budgettet med 39,4 mio. kr. Målet er fordelt på de enkelte udvalg. Fordelingen fremgår af kommissoriet, som også beskriver omstillingsarbejdet. Det andet mål er, at Ballerup Kommune i højere grad skal arbejde mod en kultur, hvor omstilling er en integreret del af den daglige opgavevaretagelse.

 

Baggrund

Som konsekvens af vedtagelsen af budget 2018 skal der findes varige budgetnedbringelser på 39,4 mio. kr. i perioden 2019-2021. For at opnå dette har omstillingsarbejdet overordnet to formål. Disse er følgende:

 1. At nå Ballerup Kommunes politisk besluttede måltal på 39,4 mio. kr. tillagt 25 pct. svarende til 50 mio. kr. i årene 2019-2021.

   

 2. At opnå en kulturforandring i Ballerup Kommune, der sikrer, at driften løbende optimeres i forhold til ressourceforbrug og effekt. Omstillingsarbejdet skal være en del af hverdagen for såvel administrationen som for det politiske niveau.

Sagsfremstilling

Omstillingsarbejdet for budget 2019 og overslagsårene i Ballerup Kommune er i fuld gang. Ambitionen er, at finde effektiviserings-, besparelses- og serviceniveauforslag i hvert af budgetårene 2019-2021, der sikrer at målet nås, samt sikre at kulturen i Ballerup Kommune understøtter omstillingsarbejdet.

 

Baggrunden for den besluttede spareblok er:

 • Internt pres på service
 • At skabe plads til nye politiske prioriteringer
 • En ændret demografi med primært flere ældre.

Nyt for 2019 er, at måltallet er fordelt på udvalgene med hvert deres individuelle måltal, som de enkelte udvalg har ansvaret for at opnå. Fordelingen af de 50 mio. kr. på de enkelte fagudvalg blev besluttet af Økonomiudvalget den 13. juni 2017, punkt 4. Forslagene til nedbringelse af budgettet samles i et katalog, der vedlægges budgetforslaget, som det har været tilfældet tidligere. Målet for hvert udvalg er beregnet på baggrund af budgetandele på de respektive bevillingsrammer under hvert udvalg.

 

Fordeling af måltal:

 

Udvalg (mio. kr.)2019-2021
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget7,0

Social- og Sundhedsudvalget

20,0

Økonomiudvalget

5,0
Teknik- og Miljøudvalget1,0
Børne- og Skoleudvalget15,0

Kultur- og Fritidsudvalget

2,0
Total50,0

 

Tematiseringerne bliver henover foråret 2018 og hen mod sommeren 2018 konkretiseret via analyser til omstillingscases. De konkrete omstillingscases indstilles løbende til behandling i de relevante stående udvalg, og det samme gør sig gældende for Økonomiudvalget. Første delleverance er et katalog til brug på budgetorienteringsmødet for Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018, som peger på konkrete tiltag i Ballerup Kommune for at opfylde målet på 50 mio. kr. Her gives således et samlet overblik over forslagene. Det endelige katalog med forslag til nedbringelse af budgettet foreligger sidst i juni 2018.  

 

Baggrunden for en justering af kulturen i Ballerup Kommune er at opnå en kultur, hvor omstillingsarbejdet er en integreret del af den daglige opgavevaretagelse. Der skal i den forbindelse være et større fokus på effektive arbejdsgange, planlægning, organisering samt tværgående tænkning og idéudvikling og ikke mindst fokus på investeringer.

 

Frem for at være en opgave, der foregår sideløbende med andre opgaver, skal omstillingsarbejdet være en del af de daglige beslutninger og handlinger for, at Ballerup Kommune kan lykkes med opgaven.

 

På Teknik- og Miljøudvalgets møde deltager kommunaldirektør Eik Møller og direktør Carsten Riis under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller at,

 1. Orientering om omstillingsarbejdet for nedbringelse af budgettet for 2019 og overslagsårene 2020-2021 tages til efterretning.

Økonomiudvalget

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 23. januar 2018 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Udmøntningen af "Aftale om budget 2018" bliver forelagt til drøftelse.

 

Baggrund

Forligspartierne bag "Aftale om budget 2018", Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har fordelt ansvarsområderne i aftalen.

 

Økonomiudvalget har besluttet på deres møde den 23. januar 2018 at sende sagen tilbage til fagudvalgene med henblik på input fra fagudvalgene til de foreslåede indsatser og pejlemærker.

 

De enkelte fagudvalg drøfter udmøntningen af "Aftale om budget 2018", for de dele, som vedrører deres fagområde.

 

Sagsfremstilling
De enkelte udvalg skal drøfte de foreslåede indsatser og pejlemærker for udmøntningen af "Aftale om budget 2018". Udmøntningen består i, at der for de enkelte delelementer i aftalen er udarbejdet milepæle, der afrapporteres ved hver budgetopfølgning. Derved kan fremdriften på det enkelte delelement i aftalen følges, så der kan træffes beslutning om, der skal korrigeres i den oprindelige plan for at nå målet. Der vil være fire opfølgninger på "Aftale om budget 2018", hvoraf tre er knyttet til budgetopfølgningerne, og den sidste foretages efter årets udgang. Den sidste opfølgning vil vise, om det overordnet mål er nået.

 

I bilaget fremgår de dele af "Aftale om budget 2018", som vedrører Teknik- og Miljøudvalget. Endvidere indeholder bilaget milepæle for, hvornår og hvordan de enkelte dele udmøntes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. De foreslåede indsatser og pejlemærker drøftes og der afgives evt. input til ønskede justeringer i dokumentet, hvorefter disse ønsker indgår i Økonomiudvalgets behandling af det samlede dokument på mødet i februar.

Beslutning

Et enigt Teknik- og Miljøudvalg ønskede følgende justeringer:

6.04. Helhedsplan for Ballerup Bymidte. Rykkes fra tredje budgetopfølgning til anden budgetopfølgning.


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. april 2017 Punkt 14
Kommunalbestyrelsen den 25. september 2017 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Når åbningen af den ny metro "Cityringen" åbner i sommeren 2019, vil store dele af det eksisterende busnet skulle tilpasses. I Ballerup Kommune betyder det ændringer på buslinje 42/164, 165 og 350S, og dermed ændres busbetjeningen af Egebjerg og den nordlige del af erhvervsområdet Lautrupgård i Ballerup. Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte og tilkendegive om de fremlagte forslag for buslinje 164 og 165 skal danne grundlag for Ballerup Kommunes trafikbestilling 2019, som skal endeligt godkendes inden den 1. maj 2018. 

 

Baggrund

Hvert år inden den 1. maj skal kommuner og regioner afgive deres trafikbestilling til Movia for det efterfølgende år. Trafikbestilling 2019 er speciel, idet åbningen af den nye metro "Cityring" betyder en samlet reduktion i antallet af bustimer og store ændringer i busnettet. Region Hovedstaden, som varetager det overordnede pendlernet, arbejder parallelt med mulige besparelsesforslag, som kan få konsekvenser for busbetjeningen af bl.a. erhvervsområdet Lautrupgård. Regionen vil indkalde de kommunale udvalgsformænd til møde herom medio februar 2018.

 

Sagsfremstilling

Movia har i et tæt samarbejde med kommunerne udarbejdet et forslag til Nyt bynet, som skal træde i kraft, når metroen "Cityring" åbner i sommeren 2019. I Ballerup Kommune foreslås buslinje 42 (Ballerup St. - Nørreport St.) nedlagt og erstattet af ny buslinje 164 (Ballerup St. - Hellerup St. - Skudehavnsvej), ligesom buslinje 165 (Herlev St. - Gladsaxe trafikplads) får en anden ruteføring mellem Ring 4 og Klausdalsbrovej/Skinderskovvej.

 

Den nye buslinje 164, som erstatter buslinje 42, giver en bedre betjening af Egebjerg bykvarter ved at den kører fra Egebjergvej ad Nordbuen - Klausdalsbrovej. Dermed bliver der skabt en ny direkte øst-vest gående forbindelse mellem Ballerup og Hellerup, som bl.a. forbinder erhvervsområdet Lautrupgård med Gladsaxe Trafikplads og den kommende letbane i Ring 3, ligesom den kører på tværs af de tre S-baner og Kystbanen. Den nye ruteføring betyder, at Egebjergvej mellem Nordbuen og Syvendehusvej ikke længere bliver busbetjent, og dermed at stoppestedet Kærvænget ikke længere betjenes, mens stoppestedet Egebjergvej/Syvendehusvej mister den direkte forbindelse til Ballerup, og i stedet får de en mere direkte forbindelse til Herlev St. med den nye buslinje 165.

 

Stoppestedet Kærvænget benyttes i gennemsnit af 25 passagerer dagligt, som fremover må gå ca. 400 m til et stoppested ved enten Egebjergvej/Nordbuen, Agernhaven/Nordbuen eller Egebjergvej/Syvendehusvej. Selvom stoppestedet ved Kærvænget nedlægges, vil det samme antal beboere i Egebjerg fortsat have 400 m eller mindre til nærmeste stoppested. Stoppestedet ved Agernhaven bliver flittigt benyttet efter at buslinje 55E begyndte at betjene stoppestedet på hverdage i dagtimerne, og med den nye buslinje 164 vil serviceniveauet for den østlige del af Egebjerg Bykvarter og parcelhuskvarterne øst for Nordbuen blive løftet markant.

 

I den politiske aftale for 2018 er administrationen blevet bedt om at kortlægge mulighederne for at etablere en servicebuslinje til Egebjerg. Denne analyse vil blive fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget på det næste møde den 27. februar 2018.

 

Administrationen vurderer, at de foreslåede ændringer i buslinjenettet overordnet vil løfte serviceniveauet i Egebjerg, ligesom der bliver genskabt en direkte forbindelse mellem erhvervsområdet Lautrupgård og Gladsaxe Trafikplads videre mod Hellerup. Administrationen anbefaler, at der bliver udarbejdet informationsmateriale, der orienterer særligt beboerne i Egebjerg og virksomhederne i Lautrupgård om de nye muligheder, som buslinjeændringerne åbner op for.

 

På mødet i Teknik- og Miljøudvalget deltager trafikplanlægger Tina Wexøe Ertbjerg under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På ramme 10.22 er der i 2018 afsat ca. 26,1 mio. kr. pr. år til kollektiv busdrift (Movia), som dækker over den åbne rutekørsel, herunder Flextur. Trafikbestillingsgrundlaget for 2019 (TBG2019) er estimeret til 25,2 mio. kr. med en margin på +/- 5 pct. svarende til et spænd på 24,0 - 26,4 mio. kr.

 

I forbindelse med Movias udbud A17, hvoraf flere af Ballerup Kommunes buslinjer indgår, er der fra 2020 afsat 1 mio. kr. ekstra til dækning af merudgiften til at buslinjerne 147, 156 og 157 kan køre med el-busser.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at 

 1. Der arbejdes videre med de foreslåede ændringer på linjerne 164 og 165.
   
 2. Der planlægges en grundig informationsindsats i Egebjerg og Erhvervsområdet Lautrupgård.
   
 3. Kortlægning af mulighederne for en servicebus til Egebjerg fremlægges i marts 2018.
   
 4. Det samlede forslag fremlægges til endelig godkendelse i april 2018.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Der skal træffes beslutning om igangsætning af en proces om at nedsætte et Naturkvalitetsudvalg i Ballerup Kommune.

 

Baggrund

Udvalget nedsættes med hjemmel i den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4.

 

Sagsfremstilling

Som en del af budgetforhandlingerne om budget 2018 er det aftalt at oprette et § 17, stk. 4-udvalg med titlen Naturkvalitetsudvalget. Det kommende naturkvalitetsudvalg skal have fokus på dialog og skabe inspiration og interesse for området for borgere, foreninger og institutioner. Det skal sikres, at opgaven koordineres tæt med det allerede eksisterende Grønt Råds kommissorium og opgave. Det anbefales, at processen igangsættes i regi af Teknik- og Miljøudvalget, hvortil også Grønt Råd refererer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udvalgets økonomiske ramme er endnu ikke fastsat

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der igangsættes en proces i Teknik- og Miljøudvalget om formål, indhold og repræsentation i den nye Naturkvalitetsudvalg i Ballerup Kommune.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Forslag til lokalplan nr. 151 for et område ved Gl. Rådhusvej og Parkvej i Ballerup forelægges hermed til godkendelse med henblik på udsendelse i offentlig høring.

 

Baggrund

Arealerne ved Gl. Rådhusvej og Parkvej, som p.t. rummer midlertidige bygninger, ligger tæt på Ballerups Bymidte, og en udvikling af området med boligbebyggelse vil ligge i tråd med den øvrige udvikling af bymidten, som foregår i disse år.

 

Lokalplanen har til formål at muliggøre opførelse af ny boligbebyggelse i form af maks. fire punkthuse i op til fire etager. Planen skal gøre en etapevis udbygning af arealet mulig, idet det samtidig sikres, at bygningerne på grunden fremstår som en arkitektonisk helhed. Planforslaget indeholder bestemmelser, der skal sikre, at bebyggelsen får karakter af park­bebyggelse, og at der skabes en frodig sammenhæng imellem ny bolig­bebyggelses friarealer og Damgårdsparken på tværs af Parkvej. I medfør af lokalplanen inddrages der kommunalt vejareal til bebyggelse.
 

Det vil være en forudsætning for områdets udvikling, at Ballerup Kommune - til erstatning for et antal eksisterende parkeringspladser ved den tidligere Parkskole med indkørsel fra Parkvej - etablerer ny parkering ved den tidligere Parkskole med indkørsel fra Gl. Rådhusvej.

 

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen på hjørnet af Parkvej og Ved Parken i Ballerup ønsker at udnytte sin ejendom til boligbebyggelse. Administrationen vurderer, at hele arealet ved Gl. Rådhusvej/Parkvej/Ved Parken bør udvikles ud fra en samlet plan. Den private grundejer har derfor udarbejdet en helhedsplan, som er lagt til grund for det foreliggende forslag til lokalplan nr. 151.

 

Størstedelen af arealerne inden for lokalplanområdet er kommunale og rummer i dag en barakbebyggelse, der anvendes som hjemtagnings­boliger for Ballerup Kommunes borgere. Lokalplanen er derfor udarbejdet på en sådan måde, at der kan ske en etapevis udbygning, således at den private ejer kan realisere sin grund, selvom hjemtagningsboligerne stadig er i funktion.

 

Ved den tidligere Parkskole, ud mod Parkvej ligger en matrikel, der i dag anvendes til parkering for brugerne af Parkskolens tilbud. Dette kommunale areal skal sælges til bebyggelse som led i realisering af den samlede bebyggelsesplan. Det vil derfor være en forudsætning for udbygningen af lokalplanområdet, at Ballerup Kommune etablerer et tilsvarende antal parkeringspladsen på Parkskolens areal med indkørsel fra Gl. Rådhusvej. Flytningen af parkeringen vil have den positive effekt, at trafikken hertil ikke længere skal ske ad Ved Parken og Parkvej, men flyttes til Gl. Rådhusvej.

 

Derudover er der i dag parkeringspladser på en del af et (kommunalt) vejareal, som ligeledes inddrages i bebyggelsen. Disse pladser anvendes i alt væsentligt af hjemtagningsboligernes personale og brugere, og dette parkeringsbehov vil derfor forsvinde sammen med barakkerne. Arealet skal nedlægges som vejareal.

 

Hjemtagningsboligerne i barakkerne forventes opretholdt indtil 2019-2020. Derefter er det Kommunalbestyrelsens hensigt, at barak­bebyggelsen nedrives, hjemtagningsboligerne flyttes, og arealet sælges til boligbebyggelse som led i den aktuelle udvikling og fortætning af Ballerup Bymidte.

 

Regnvandshåndtering for ny bebyggelse skal ske på overfladen, da der er højt grundvand i området. Det betyder, at vand ikke kan nedsive. Derfor fastlægger lokalplanen bestemmelser om, at der skal etableres grøfter, regnbede, forsinkelsesbassiner eller lignende på terræn. Desuden åbnes der mulighed for at lede overfladevand til søen i Damgårdsparken.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Lokalplanen medfører ikke i sig selv nogen udgifter, tværtimod vil salg af de kommunale ejendomme betyde en indtægt til Ballerup Kommune. Det skal dog bemærkes, at det nuværende p-areal langs den tidligere Parkskole med tilkørsel fra Parkvej kun kan inddrages i en kommende bebyggelse, hvis der etableres erstatningsparkeringspladser på den tidligere Parkskolens arealer ud mod Gl. Rådhusvej (se bilag). Der vil derfor blive tale om en kommunal udgift til anlæg af ca. 15 p-pladser på anslået 0,5 mio. kr.

 

Der vil blive søgt anlægsbevilling hertil i forbindelse med udbud og salg af de kommunale arealer.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Forslag til Lokalplan 151 for et område ved Gl. Rådhusvej i Ballerup godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring.
   
 2. Der gennemføres en offentlig høring i perioden fra den 6. marts - 1. maj 2018.
   
 3. Der afholdes borgermøde på Ballerup Rådhus i høringsperioden.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Bestemmelsen om, at der "kan" etableres solceller, ændres til, at der "bør" etableres solceller.


Indhold

Sammendrag

Som led i Kommunalbestyrelsens løbende indsats for at modernisere planbestemmelserne for Ballerup Kommunes ældre industrikvarterer er der udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for erhvervsområdet omkring Måløvbakken i Måløv. Lokalplanen vil delvis erstatte to hidtil gældende lokalplaner fra 1980'erne.

 

Forslaget fastholder området til mindre og mellemstore fremstillingsvirksomheder mv. og vil ikke ændre på de hidtidige bebyggelsesmuligheder. Men i lyset af den løbende udvikling og omdannelse af Ballerup Kommunes erhvervsområder vil planforslaget udvide muligheden for, at ejendommene fremover kan anvendes til mere serviceprægede virksomheder og mindre miljøbelastende aktiviteter. Planforslaget udmønter således kommuneplanens rammebestemmelser om mulighed for indpasning af forenings- og menighedslokaler og tilsvarende offentlige formål, der kan indpasses, uden at området ændrer karakter.

 

Baggrund

Ballerup Kommune har i en årrække været i dialog med forskellige trossamfund og menigheder om at finde egnede steder til etablering af forsamlings- og mødesteder. På baggrund heraf har en af disse for nyligt købt en erhvervsparcel i Måløv Teknikkerby. Den gældende lokalplan giver imidlertid ikke mulighed for den ønskede anvendelse, hvorfor der må etableres et nyt plangrundlag. 

 

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget omfatter et ca. 11 ha stort område omkring Måløvbakken, der hidtil har været omfattet af lokalplanerne nr. 031 og nr. 041. Området rummer i dag blot tre mellemstore virksomheder og en større ubebygget ejendom.

Den nye plan fastholder i det store og hele de hidtidige bestemmelser for de berørte ejendommes anvendelse og udnyttelse. Men planforslaget udmønter samtidig den senere kommuneplanlægnings rammebestemmelser, som åbner mulighed for, at der blandt erhvervsbebyggelserne kan indpasses forenings- og menighedslokaler og tilsvarende offentlige formål.

 

Her ud over er der foretaget en redaktionel opdatering og supplering af bestemmelser bl.a. om beplantningsbælter, skiltning og varmeforsyning.

 

Der er gennemført en screening af lokalplanforslagets miljømæssige konsekvenser. Det vurderes heri, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

I lyset af ovenstående anbefaler Center for By, Erhverv og Miljø, at den forestående høringsperiode afvikles på fire uger, og at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget.  

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at 

 1. Lokalplan nr. 183 for et erhvervsområde omkring Måløvbakken i Måløv godkendes med henblik på offentliggørelse.
   
 2. Lokalplanforslaget sendes til høring i en fire ugers periode fra den 1. marts 2018.
   
 3. Såfremt der ikke under høringen indkommer væsentlige indsigelser, kan lokalplanens endelige vedtagelse ske i Teknik- og Miljøudvalget.
   
 4. Der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. november 2016 Punkt 10 og 11

Indhold

Sammendrag

Investorer har interesse i at udvikle stationsområdet i Måløv til boliger, derfor har administrationen foretaget et studie af stedets potentiale og stiller nu forslag om at omdanne området til boliger.

 

Der skal tilvejebringes et kommuneplantillæg og en lokalplan for at realisere planerne. Det indstilles, at der forud for forslag til en ændring af kommuneplanen indkaldes idéer og forslag til planlægningen i en periode på fire uger, samt at et oplæg til forhøringen godkendes.

 

Baggrund

Vinderforslaget "Måløvringen" fra projektkonkurrence i 2016 er blevet bearbejdet, hvad angår arealet mellem Måløv Byvej og jernbanen i Måløv, som i forslaget fortrinsvist var lagt ud til detailhandelserhverv.

 

Jeudan, som ejer den østlige del af stationsområdet, ønsker at udvikle deres ejendom til boligbebyggelse. Udvikling af boliger er i overensstemmelse med et politisk ønske om, at der skal opføres flere boliger for at kunne tiltrække flere borgere til Ballerup Kommune.

 

Der er blevet foretaget et studie af, hvorvidt området mellem Måløv Station og Toyota kan omdannes til godt boligområde. Samtlige ejere inden for området er orienteret om studiet.

 

Sagsfremstilling

Stationsområdet er i dag afskåret fra den oprindelige del af Måløv og Søndergård af to store barrierer - Måløv Byvej/Frederikssundsvej og jernbanen, og området er forholdsvist ekstensivt udnyttet til trods for stationsnærheden.

 

Strategien er at udvikle et boligområde øst for Måløv Station, hvis bærende struktur er et sammenhængende grønt landskab mod jernbanen og en bebyggelsesmæssig "ryg" mod Måløv Byvej.

 

Trafikhastigheden på Måløv Byvej skal sænkes for at mindske støjbelastning og for at signalere, at trafikanterne kører gennem Måløv. Et nyt lyskryds på Måløv Byvej vil sammen med en ny bro eller tunnel komme til at forbinde den østlige del af Måløv og samtidig være vejadgang til den planlagte boligbebyggelse.

 

En ny pendlerparkeringsplads skal etableres og erstatte den nuværende med det formål at øge parkeringskapaciteten og frigive plads til byggeri. Den eksisterende pendlerparkeringspladsen, som ejes af Ballerup Kommune, nedlægges og ud mod stationspladsen planlægges der i stedet for en dagligvarebutik i stueetagen. Butikken skal være med til at styrke bylivet på pladsen og gøre det attraktivt at bosætte sig i området. Dette skal vejes op mod de konsekvenser, som butikken vil få for handelslivet i Måløv. Det beskrives i undersøgelse en vurdering foretaget af ICP for Ballerup Kommune.

 

Flere butikskæder har vist stor interesse i at investere i området. Andre investorer har ligeledes udtrykt interesse i at udvikle boligbebyggelse på området.

 

En økonomisk undersøgelse viser, at byggeri på Jeudans grund skal opføres i op til 6-7 etager, for at det kan svare sig at omdanne det. Til sammenligning er etagebebyggelsen på Søndergård 5 etager. Bebyggelsen vil ikke medføre skyggegener for andre end for bebyggelsen selv. 


Plangrundlaget skal ændres for at realisere planerne. Forud for et tillæg til kommuneplanen skal Kommunalbestyrelsen ifølge planloven indkalde idéer og forslag til planlægningen. I forhøringsperioden afholdes der et offentligt dialogmøde i starten af marts 2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Tilvejebringelse af det for projektet nødvendige plangrundlag har ingen økonomiske konsekvenser. Realiseringen af omdannelsesprojektet vil have økonomiske konsekvenser.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der forud for forslag til en ændring af kommuneplanen indkaldes idéer og forslag til planlægningen i en periode på fire uger.
   
 2. Oplæg til forhøring godkendes med henblik på offentliggørelse i høringsperioden.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2016 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 20. juni 2016, i forbindelse med behandlingen af en analyse om Ballerup Kommunes administration og ledelse, besluttet, at der udarbejdes en delegationsplan, og at der fremadrettet arbejdes mere systematisk med delegationer.

 

Baggrund

BDO-analysen om Ballerup Kommunes administration og ledelse - forslag til besparelser og effektiviseringer.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 20. juni 2016 BDO-rapporten om analysen om Ballerup Kommunes administration og ledelse samt de foreslåede besparelser og effektiviseringer.

 

Det blev i rapporten bl.a. foreslået at effektivisere sekretariatsbetjeningen gennem forbedring af arbejdsgange og procedurer og systematisk arbejde med delegationer, og direktionen havde i sagen anbefalet, at Kommunalbestyrelsen godkendte en beslutning herom. Delegationsplanen skal være med til at sikre smidige og effektive arbejdsgange.

 

På sit møde den 20. juni 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen direktionens anbefaling om at effektivisere sekretariatsbetjeningen gennem forbedring af arbejdsgange og procedurer samt systematisk arbejde med delegationer. Kommunalbestyrelsen bemærkede, at der også fremover skulle være høj kvalitet i den politiske sekretariatsbetjening.

 

Arbejdet med delegationsplaner på samtlige udvalgs områder igangsættes nu med det formål at effektivisere sagsgange og procedurer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at anslå en besparelse som følge af delegationerne.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at 

 1. Orienteringen om, at arbejdet med delegationsplaner påbegyndes, tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. august 2017 Punkt 34

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget sendte ved anlægssagens behandling forslaget om Sønderskovvej i Skovlunde tilbage til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på nærmere analyse. Denne analyse er nu foretaget, og administrationen indstiller, at der ikke gennemføres forsøg med lukning af Sønderskovvej.

 

Baggrund

Langs Sønderskovvej oplever borgerne, at der er en del gennemkørende trafik på vejen. Gennemkørslen skyldes, at dette er eneste mulighed for at komme ud på Skovlunde Byvej og mod København uden at skulle foretage en uvending på Skovlunde Byvej. Ballerup Kommune har tidligere indført 40 km/t hastighedszone og bump på vejen, hvilket har sænket hastigheden, men ikke reduceret antallet af gennemkørende.

 

Administrationen har på baggrund af gentagne borgerhenvendelser udarbejdet forslag om forsøg med lukning af Sønderskovvej, således at gennemkørende trafik ledes ad andre veje. I det oprindelige forslag skulle vejen forsøgsvis lukkes ved indkørsel til Sønderskovvej fra Åbrobuen, beliggende i Herlev Kommune, hvilket Herlev Kommune ikke ønsker at etablere. En lukning skal derfor foretages i Ballerup Kommune, hvilket er midt på Sønderskovvej. Dette er der analyseret nærmere på.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har fået analyseret muligheden for at fjerne gennemkørende trafik fra Sønderskovvej ved tre scenarier.

 1. Nyt signalanlæg i krydset Herlev Hovedgade/Ålbrobuen
 2. Nyt signalanlæg i krydset Herlev Hovedgade/Ålbrobuen, signalanlægget ved Sønderskovvej nedlægges, og midterhellen retableres
 3. Sønderskovvej lukkes ved kommunegrænsen uden ændringer i signalanlæg.

De to første scenarier indebærer en større omkostning til et signalanlæg samtidig med, at anlægget skal etableres i Herlev Kommune.

 

En lukning af Sønderskovvej uden et nyt signalanlæg vil medføre, at trafikken i stort omfang flyttes fra at svinge fra Ålbrobuen ad Sønderskovvej til at fortsætte på Ålbrobuen i Herlev Kommune videre til Tværdiget og den sydligste del af Sønderskovvej i Ballerup Kommune. Det skyldes, at der ikke kan foretages venstresving fra Ålbrobuen mod København. Der er bump på Sønderskovvej og Ålbrobuen, men ikke på Tværdiget. På grund af trafikbelastningen i området generelt vurderes det kun, at en meget lille del af trafikken vil finde andre ruter. Analysen foreslår derfor, at Sønderskovvej ikke lukkes uden, at der etableres et signalanlæg i Herlev Kommune, i krydset Ålbrobuen/Herlev Hovedgade.

 

16 ejendomme ud mod Sønderskovvej vil få direkte gavn af en lukning i form af mindre støj og/eller bedre mulighed for at komme fra ejendommene ud på Sønderskovvej - heraf to i Herlev Kommune. Desuden vil det blive lettere for trafikanter fra Ålegårdsvej at svinge ud på Sønderskovvej.

 

Ved en lukning uden signalanlæg vil 34 ejendomme ud mod Ålbrobuen og Tværdiget få direkte gene af en lukning i form af mere støj og/eller dårligere mulighed for at komme fra ejendommene ud på Ålbrobuen og Tværdiget - heraf 9 i Ballerup Kommune. 

 

På trods af, at den gennemkørende trafik opfattes som generende for de direkte naboer til Sønderskovvej, vil en lukning medføre gener for flere ejendomme, end der aflastes - uanset om der etableres signalanlæg i krydset Ålbrobuen/Herlev Hovedgade eller ej. Derudover vil en lukning medføre omkostninger i form af vendeplads på Sønderskovvej samt evt. signalanlæg i krydset Ålbrobuen/Herlev Hovedgade. Administrationen vurderer derfor, at der ikke skal foretages en lukning af Sønderskovvej.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at 

 1. Der ikke gennemføres forsøg med lukning af Sønderskovvej i Skovlunde for gennemkørende trafik.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

I både Furesø og Ballerup Kommuner eksisterer en vejstrækning med navnet Bringevej, og vejen er i begge tilfælde beliggende i umiddelbar nærhed af Værløse Flyvestation. Dette giver anledning til forvirring og fejlagtig kørsel til fx Bringevej i Jonstrup, når trafikken skal til Bringevej i Måløv.

 

Furesø Kommune har derfor bedt Ballerup Kommune om at se på muligheden for at give Bringevej i Måløv et nyt vejnavn. Som en del af sagsbehandlingen er vejnavnet først behandlet i Furesø Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, som har godkendt vejnavnet.

Det indstilles, at vejen ændrer navn til Gammelvadvej.

 

Baggrund

Ballerup Kommune er adressemyndighed og skal ifølge bekendtgørelse nr. 436 af 2. maj 2014 om vejnavne og adresser træffe beslutning om, at der skal fastsættes nye vejnavne. Vejnavne og adresser skal fastsættes under hensyn til, at borgere, myndigheder, forsyningsvirksomheder, ulykkesberedskab og andre, lettest kan finde vej, jævnfør § 1, stk. 2.

 

Sagsfremstilling

På hver side af kommunegrænsen til Furesø Kommune findes der i dag to ikke sammenhængende strækninger af Bringevej. Vejene er i begge tilfælde beliggende i umiddelbar nærhed af Værløse Flyvestation. Dette giver anledning til forvirring og fejlagtig kørsel til fx Bringevej i Jonstrup, når trafikken skal til Bringevej i Måløv.

 

Furesø Kommune har tidligere fået tilladelse til at benytte adressen Bringevej 151, 2760 Måløv, som ”fiktiv” adresse til Filmstudierne. Filmstudierne er beliggende i Furesø Kommune og har ellers normalt adresse der. Problemet dengang var, at Filmstudierne lå for enden af Bringevej i Måløv, og at forretningsforbindelser m.m. derfor havde svært ved, med den daværende adresse, at finde studierne. Udover Bringevej 151, 2760 Måløv benyttes Bringevej i Måløv ikke til adressering for anden bebyggelse.

 

På trods af at postnummeret og byen er forskellig for de to Bringeveje, giver det imidlertid anledning til forvirring og fejlagtig kørsel til fx Bringevej i Jonstrup, når trafikken skal til Bringevej i Ballerup Kommune og da Bringevej i Jonstrup er en almindelig villavej, skaber det en del problemer, når store lastbiler til Bringevej i Måløv havner i Jonstrup i stedet. 

 

Udover adressen Bringevej 151, 2760 Måløv, benyttes Bringevej i Måløv ikke som adresse for andre ejendomme/arealer.

 

Center for By, Erhverv og Miljø har vurderet muligheden af en vejnavnsændring og har i den forbindelse kigget på området, for at finde et relevant vejnavn med afsæt i historien. I den forbindelse vurderes det, at det mest relevante stednavn, der kan danne grundlag for navngivning af ny vej, er en nuværende bro, der går over Bringevej ved kommunegrænsen. Denne bro hedder Gammelvad Bro.

 

Center for By, Erhverv og Miljø foreslår, på baggrund af en nærmere vurdering af området samt høring af Vejnavnenævnet og Furesø Kommune, at ændre vejnavnet Bringevej til Gammelvadvej, 2760 Måløv. I sammenhæng med dette og i samarbejde med Furesø Kommune foreslås det, at den del af den nuværende Bringevej, 2760 Måløv, som er beliggende i Furesø Kommune, ligeledes ændrer navn til Gammelvadvej, men med postnummeret 3500 Værløse. Det vil betyde, at Filmstudierne ikke længere behøver at benytte en fiktiv adresse i Ballerup Kommune, men igen kan få adresse i Furesø Kommune.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Bringevej, 2760 Måløv tildeles nyt vejnavn og fremadrettet kommer til at hedde Gammelvadvej, 2760 Måløv.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 29. november 2016 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Teknik- og Miljøudvalget har ønsket at blive orienteret om implementeringen af den nye affaldsordning til rækkehuse i Ballerup Kommune.

 

Udrulningsplanen starter i februar og kører 2018 ud. Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Baggrund

Ballerup Kommune besluttede den 1. december 2015 den nye renovationsordning for indsamling af affald fra husstande. Villaerne er nu en del af ordningen, og fra februar starter implementeringen af rækkehuse. Efterfølgende implementeres ordningen for etageboliger, kolonihaver, skoler og institutioner. Med den nye sorteringsordning forventes Ballerup Kommune at komme tæt på at nå det nationale mål om 50 pct. genanvendelse af affald. 

 

Sagsfremstilling

For at finde frem til de bedst mulige lokale løsninger, vil Ballerup Kommune, i samarbejde med Vestforbrænding, i løbet af 2018 være i dialog med alle rækkehusbebyggelserne. Der har allerede været dialog i 2017, som fortsætter i 2018, hvor de resterende rækkehusområder vil blive besøgt.

 

På møderne bliver behov og muligheder kortlagt, og det bliver i fællesskab besluttet, hvornår det enkelte rækkehusområde skal i gang med den nye affaldsordning, med udgangspunkt i deres valg af sorteringsmuligheder, mulige anlægsændringer og gravetilladelser.

 

Resultatet af denne proces er, at bestyrelsen lokalt får indflydelse på løsningen og bliver bedre i stand til at formidle affaldssorteringen overfor beboerne. Indtil videre er der stor interesse for en kombi-løsning, hvor mad/rest håndteres ved boligen, og de fire tørre fraktioner i fælles kuber eller nedgravede beholdere.

 

Udrulningen vil bestå af to etaper; forår og efterår, for at sikre en mere stabil overgang og indkøb af de forskellige løsningsmuligheder. Der er allerede en dialog med en del rækkehusbebyggelser, såsom Lundegården, Jægerstrædet, Andelsforening Egebjerggård, Søfronten og Gadehusene.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser for Ballerup Kommune.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Udrulningen af den nye affaldsordning til rækkehusene tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 2. maj 2017 Punkt 1.2

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2016 Punkt 17

Indhold

Sammendrag

Som følge af generelle prisstigninger på materialer siden anlægsbevillingen blev givet, indstiller administrationen, at der gives en tillægsbevilling på 4 mio. kr. i 2018 til anlægsprojektet vedrørende udvidelse af genbrugsstationen i Ballerup.

 

Baggrund

I oktober 2016 blev der udarbejdet et økonomisk overslag, der kombinerer miljøforbedringer og modernisering i et og samme projektoplæg udarbejdet af COWI for Ballerup Kommune. Der blev efterfølgende søgt en anlægsbevilling på 14 mio. kr. til modernisering af genbrugsstationen. På driftsbudgettet blev der samtidig afsat 9,5 mio. kr. til miljøforbedringerne, som skal gennemføres som følge af reglerne om revurdering i miljøbeskyttelseslovens § 41.

 

Udvidelsen og miljøforbedringerne er finansieret af opsparede midler fra affaldsgebyrerne. 

 

Sagsfremstilling

Det er Vestforbrænding A/S, der har projektledelsen for modernisering af genbrugsstationen, og trods Vestforbrændings tætte styring fra projektets start har det ikke været muligt at tegne projektet inden for den økonomiske ramme.

 

Den væsentligste årsag til dette er, at priserne på markedet er steget markant, siden rådgiver udarbejdede projektoplæg i 2016. Generelt på markedet ses, at prisniveauet på klassiske byggeprojekter er øget med 30 pct. på bare et år. Et konkret eksempel er, at prisen på den rampe, som danner grundlag for den nye genbrugsstation, er steget med 33 pct., jævnfør redegørelsen i det vedlagte bilag.

 

Vestforbrændig A/S har derfor genberegnet omkostningerne til det besluttede projektoplæg på baggrund af de nuværende priser, og Vestforbrænding vurderer, at der er behov for en tillægsbevilling på 4 mio. kr. til anlægsbevillingen.

 

Det forventes, at den nye genbrugsstation står færdig omkring den 1. november 2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der søges om en tillægsbevilling på 4 mio. kr. i 2018 til projekt nr. 165002 Udvidelse af genbrugsstation. Midlerne finansieres af opsparede midler og  tillægsbevillingen medfører ikke  gebyrstigninger. Udvidelsen af genbrugsstationen er finansieret af gebyrindtægter og har derfor ikke indflydelse på anlægsloftet.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket tillægsbevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

4.000.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

14.000.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

(finansieringen sker via i forvejen opsparede gebyrmidler)

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

18.000.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløbet for tillægsbevillingen

(mio. kr.)

2017

2018

2019

2020

2021

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

 

4

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 10.22 under/efter anlægsprojektet     

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der gives en tillægsbevilling til projekt nr. 165002 Udvidelse af genbrugsstation på 4 mio. kr. i 2018.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Der ansøges om frigivelse af anlægsmidler til omlægning og vedligehold af eksisterende kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby, samt til undersøgelse af ny kunstgræsbane på eksisterende grusbane i Ballerup Idrætsby.

 

Baggrund

Der er i budgetaftale 2018 afsat 4,5 mio. kr. i 2018 til etablering og vedligehold af kommunens kunstgræsbaner.

 

Sagsfremstilling

I Ballerup Idrætsby blev i 2007 anlagt en kunstgræsbane svarende til en 11-mandsbane. Kunstgræsbanen er indhegnet og oplyst, hvilket sikrer brugen i vinterhalvåret. Toplaget på kunstgræsbanen har udtjent sin levetid og skal omlægges for at opretholde en vedvarende og høj banekvalitet. Projektudvikling og anlæggelse sker i samarbejde med Ballerup Idrætsby. Projektet udarbejdes med henblik på at være færdigetableret i efteråret 2018.

 

På eksisterende grusbane i Ballerup Idrætsby ønskes etableret ny kunstgræs. Det vurderes, at det ikke vil være muligt at omlægge grusbanen til kunstgræs inden for det afsatte rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. Dette undersøges i projektet, samt om der er mulighed for andre forbedringer inden for rådighedsbeløbet. Resultatet af undersøgelsen forelægges Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I budget 2018 er der på investeringsoversigten afsat 4,5 mio. kr. 2018 til omlægning og vedligehold af kommunens kunstgræsbaner. Beløbet ønskes frigivet til projekt nr. 031335 Fodboldbane - ny kunstgræs. Op til 10 pct. af bevillingen vil blive anvendt til intern projektering. Afledte driftsudgifter forventes afholdt inden for den eksisterende ramme.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering mv.

4.500.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

4.500.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2017

2018

2019

2020

2021

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

 

4,5

 

 

 

Afledte driftsudgifter under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. i 2018 til projekt 031335- Fodboldbane - ny kunstgræs.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Landskabsarkitektfirmaet SLA A/S, som står bag udformningen af den nye banegårdsplads i Ballerup, har udarbejdet to scenarier til kunstbelysning af det kommende byrum foran biblioteket. Center for By, Erhverv og Miljø har sammen med Realdania, som støtter selve banegårdsprojektet med 25 mio. kr., vurderet de to belysningsforslag, og der er enighed om, at forslaget, der indbefatter belysning af beplantningen på pladsen, er det bedste. Der søges hermed en anlægsbevilling til realisering af lysprojektet.

 

Baggrund

SLA vandt i 2016 konkurrencen om udformningen af banegårdspladsen i Ballerup. Dommerkomitéen bad dengang om, at der blev arbejdet med at give pladsen noget "wow-effekt" - det vil sige tilføje pladsen "noget ekstra", udover de fine og funktionelle løsninger, som vinderprojektet indeholdt. Da det hele tiden har været et krav, at pladsen skal være så "ren" og multifunktionel som mulig, er løsningen ikke at tilføje et traditionelt kunstværk, som - udover at "fylde op" på pladsen - også ville konkurrere med den vandkunst, som er en del af projektet.

 

Sagsfremstilling

Vandkunsten vil give pladsen attraktivitet i sommerhalvåret. Om natten og især i vintermånederne, når der skal lukkes af for vandet, vil kunstbelysningen gøre pladsen mere attraktiv og spændende, understrege forbindelsen mellem stationen og Centrumgaden og samtidig bidrage til at gøre pladsen mere tryg.

 

SLA har udarbejdet to mulige kunstlyskoncepter: Belysning af beplantningen og belysning af belægningen. Center for By, Erhverv og Miljø samt Realdania er enige om, at løsningen med belysning af beplantningen (scenario 1, se bilag) vil give den bedste og største effekt, bl.a. fordi de belyste planter og træer vil være med til at danne rum på pladsen. Samtidig er det parternes vurdering, at belysning af belægningen vil være "dobbeltkonfekt", fordi belægningen i forvejen er udført på en speciel og kunstnerisk måde.

 

Kunstbelysningen vil koste ca. 470.00 kr. Det er der ikke midler til i banegårdsprojektet, her er kun afsat 30.000 kr. til en såkaldt "gobo-løsning", der kun omfatter ét effektbelysningsarmatur. Den foreslåede løsning til kunstbelysning indeholder syv armaturer for at kunne skabe den ønskede effekt. 

 

Da kunstbelysningen imidlertid er et vigtigt element i byrummets udformning, har Realdania tilbudt at støtte med op til 210.000 kr. til rådgivning og entreprenørudgifter, under forudsætning af at Ballerup Kommune dækker tilsvarende samt står for den efterfølgende drift.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Til finansiering af kunstbelysningen søges en anlægsbevilling på 440.000 kr. i 2019 til projekt nr. 222738 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen. Bevillingen foreslås finansieret fra projekt nr. 650301 Ballerup Bymidte - Omforandringsprojekt ved at udskyde rådighedsbeløbet på 440.000 kr. fra 2018 til 2019. Der søges samtidig om en indtægtsbevilling vedrørende Realdanias støtte til projektet med op til 210.000 kr. i 2019 til projekt nr. 222739 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen - tilskud RealDania.

 

Ballerup Kommune skal efterfølgende stå for driften af belysningsprojektet. Midlerne til afledt drift vil indgå i budgetforhandlingerne til budget 2019. 

 

Anlægsbevilling

Ønsket bevilling

inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering mv.

440.000 kr.

Tidligere bevilling

inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

50.700.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

650301 Ballerup Bymidte - Omforandringsprojekt

440.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

51.140.000 kr.

 

Indtægtsbevilling

Ønsket bevilling

inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

210.000 kr.

Tidligere bevilling

inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

25.000.000 kr. 

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

0 kr.  

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

25.210.000 kr. 

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2017

2018

2019

2020

2021

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

 

 

0,44 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 10.22 efter anlægs-projektet

 

 

 

0,011

0,011

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Det foreliggende projekt vedrørende kunstbelysning af beplantning på den kommende plads foran Ballerup Bibliotek godkendes.
   
 2. Der gives en anlægsbevilling på 440.000 kr. til projekt nr. 222738 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen til realisering af kunstbelysningsprojektet. Bevillingen finansieres fra projekt nr. 650301 Ballerup Bymidte - Omforandringsprojekt ved at udskyde rådighedsbeløbet fra 2018 til 2019.
   
 3. Der gives en indtægtsbevilling på 210.000 kr. til projekt nr. 222739 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen - tilskud RealDania vedrørende RealDanias støtte til kunstbelysningsprojektet.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 22. august 2017 Punkt 38 

Teknik og Miljøudvalget den 28. november 2017 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Der skal etableres et "hænge ud"-sted til de unge i Ballerup Syd. Der ønskes i den sammenhæng to anlægsbevillinger til projektet på i alt 0,37 mio. kr. i 2018.

 

Baggrund

Med henblik på at etablere et sted til de unge har administrationen på møde den 15. august 2017 indstillet, at der i punkt 1 skulle gives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til projektet, og i punkt 2 at projektet derudover skulle tilføres 0,17 mio. kr. fra et andet projekt, idet der dermed ville være midler til at etablere strøm til lys og opladerfaciliteter. Teknik- og Miljøudvalget indstillede punkt 1, men ikke punkt 2 til godkendelse. På møde den 22. august 2017 besluttede Økonomiudvalget, at sagen skulle undersøges yderligere og behandles i Teknik- og Miljøudvalget igen.

 

Kommunalbestyrelsen har siden i budgetaftalen for 2018 afsat 0,17 mio. kr. ekstra til "Hænge-ud"-sted på Baltorpplænen med henblik på finansiering af etableringen af strøm til lys og opladerfunktioner.

 

Den 28. november 2017 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at placering af container skulle undersøges nærmere, da der var bekymring for lydgener for de nærmeste beboelsesblokke.

 

Sagsfremstilling

De unge ønsker et sted, hvor de kan hænge ud, som er ”sejt” uden overvågning fra voksne. Administrationen har derfor sammen med de unge udarbejdet et forslag til "hænge ud"-sted. De unge ønsker at ombygge en skibscontainer til shelter, som har et råt og urbant udtryk, kan bruges som ikke planlagt mødested om aftenen, og som også kan bruges til musikarrangementer i samarbejde med projekt "Mere Monitor". Facaderne giver mulighed for at skabe en væg, hvor de må male graffiti, og hvor der vil blive bygget et lille rum, som vil være låst af, hvor man kan trække strøm til større arrangementer. Materialerne er meget hårdføre, og udformningen vil blive godkendt af byggemyndighed.

 

Containeren med alt inventar og el-relæ opbygges, så den er flytbar med kran. Det giver mulighed for at flytte lokationen et andet sted for få penge, hvis Baltorpplænen på sigt skal bruges til andre funktioner.

 

Når der er koncerter vil den mobile musikscene vende mod togbanen, sådan at container og græsareal bruges til publikumsareal (se bilag).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 0,2 mio. kr. i 2018 til projekt nr. 020211 Rekreative faciliteter på Baltorpplænen. Der er endvidere i forbindelse med budgetaftale 2018 afsat 0,17 mio. kr. til projekt nr. 020272 Hænge ud sted på Baltorpplænen (til etableringen af strøm til lys og opladerfunktioner).

 

Der ønskes en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2018 til projekt nr. 020211 Rekreative faciliteter på Baltorpplænen. Der ønskes endvidere en anlægsbevilling på 0,17 mio. kr. fra projekt nr. 020272 Hænge ud sted på Baltorpplænen til projekt nr. 020211 Rekreative faciliteter på Baltorpplænen.

 

Der vil blive anvendt op til ca. 10 pct. af bevillingerne til intern projektering. De afledte driftsudgifter af projektet vil blive afholdt inden for Teknik- og Miljøudvalgets rammer.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering mv.

200.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

Projektnr. 020272 Hænge ud sted på Baltorpplænen

170.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

370.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

2022

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,37

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter primært på ramme 10.12 under anlægsprojektet

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at 

 1. Der gives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2018 til projektnr. 020211 Rekreative faciliteter på Baltorpplænen i Ballerup.
   
 2. Der gives en anlægsbevilling på 0,17 mio. kr. i 2018 fra projektnr. 020272 Hænge ud sted på Baltorpplænen til projektnr. 020211 Rekreative faciliteter på Baltorpplænen i Ballerup.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Dokumenter

Download samlet dokument

Download