Teknik- og Miljøudvalget

18.08.2015 kl. 08:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Helle Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Christian Skjæran (V) - Deltog
 • Irene Jørgensen (A) - Deltog
 • Jack Nør (A) - Deltog
 • Per Mortensen (A) - Deltog
 • Jens Vedel Jørgensen (konst. direktør) - Deltog
 • Lone Schock (centerchef for By
 • Kultur og Erhverv) - Deltog
 • Steen Pedersen (centerchef for Miljø og Teknik) - Deltog

Åben dagsorden


 1. Den 1. juni 2015 indførte Ballerup Kommune kommunal parkeringskontrol. Hver måned modtager Center for Miljø og Teknik en opgørelse over hvilke forseelser, der udstedes parkeringsafgifter for, samt hvor i kommunen afgifterne er udstedt. I juni 2015 blev der uddelt 141 afgifter, og i juli 2015 blev der uddelt 53 parkeringsafgifter.

  Af de to bilag fremgår en detaljeret oversigt over de udstedte afgifter for juni og juli 2015.

Bilag
2 bilag

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

 

Ny meddelelse om parkeringskontrol gives i oktober 2015.


Indhold

Sammendrag

Anden budgetopfølgning for 2015 og opfølgning på aftale om budget 2015 forelægges hermed for Teknik- og Miljøudvalget.

 

Baggrund

I henhold til tidsplanen skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2015 og aftale om budget 2015 tre gange årligt.

 

Ved den seneste opfølgning var det forventede regnskab 8,9 mio. kr. større end det seneste ajourførte budget.

 

Den væsentlige årsag til ændringen i første budgetopfølgning, skyldes primært indarbejdede overførelser fra 2014 til 2015 på ca. 9,0 mio. kr.

 

Sagsfremstilling

Anden opfølgning på budgettet for 2015 viser, at det forventede regnskab for alle Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsrammer er ca. -0,5 mio. kr. mindre end det seneste ajourførte budget (2). For budgetårene 2016-2019 vil den samlede ændring i 2016 være ca. 4,9 mio. kr. og i budgetårene 2017-2019 ca. 4,1 mio. kr. større.

 

De væsentligste årsager til ændringerne er:

 • (10.12 Fritidsområder) Merudgifter til sandopfyldning og fejninger på daginstitutioner og skoler. I alt ca. 0,1 mio. kr.
 • (10.12 Fritidsområder) I forbindelse med forudsat selvfinansiering af merudgifter på udvalgets område, er det afsatte beløb til akutte og ekstraordinære opgaver reduceret. I alt ca. 0,4 mio. kr.
 • (10.22) Besparelse på gadebelysning ved fuld modernisering i forbindelse med nedbringelse af servicerammen. I alt ca. -1,0 mio. kr.

Indenfor Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsrammer er der følgende udfordringer, som kan påvirke udviklingen fremadrettet:

 • (10.22 Trafik og infrastruktur) Overtagelse af Frederikssundsvejen fra 2016 udgør en merudgift på ca. 4,8 mio. kr.
 • (10.22 Trafik og infrastruktur) Ændret udgiftsfordeling på den kollektive bustrafik fra 2016 udgør en merudgift på 3,2 mio. kr.

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne: 

 • Kommunens merudgifter ved nedklassificering af Frederikssundsvej samt mindreudgifter ved opklassificering af Kildedalsvej i forbindelse med åbning af Frederikssundsmotorvejen. Omklassificering af de nævnte veje fremgår af lov om anlæg af Frederikssundsmotorvejen mellem Motorring 4 og Frederikssund (lov nr. 1506 af 27.12.2009). Efter den oprindelige tidsplan for den pågældende del af Frederikssundsmotorvejen skulle overdragelse finde sted fra årsskiftet 2015/16. De årlige driftsudgifter omfatter ca. 4,0 mio. kr. fra og med 2016. Herudover er der i 2016 afsat engangsudgifter på ca. 0,8 mio. kr. i forbindelse med overdragelsen af vejene. Imidlertid har Vejdirektoratet med kort varsel ønsket overdragelse medio juli 2015 som følge af åbning af Frederikssundsmotorvejen. Efter forhandling er overdragelse aftalt pr. 1. oktober 2015. I den forbindelse forsøger Center for Miljø og Teknik, at holde driftsudgifter i fjerde kvartal på et minimum. Vintervedligehold og akutberedskab vil være en nødvendig udgift. 
   
 • Der vil for budget 2016-2019 være en udgiftsmæssig udfordring på den kollektive bustrafik. Sagen vil blive forelagt på Teknik- og Miljøudvalget i september 2015 som en selvstændig sag med henblik på en drøftelse af, hvordan udfordringen håndteres. Som det ser ud nu, drejer det sig om 3,2 mio. kr. i 2016 og 1,7 mio. kr. i 2017. Merudgiften skyldes en ændring i revision af lov om Trafikselskaber, hvilket betyder at udgiftsfordelingen mellem de enkelte kommuner og regioner for den kollektive bustrafik bliver ændret.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På baggrund af det forventede resultat (3) er de samlede økonomiske konsekvenser på de enkelte bevillingsområder følgende (4):

 

 

 

 

 

Bevillingsramme

1.000 kr. netto

 

 

Ved-

taget

budget

2015

 

 

Senest

ajour-

ført

budget

 

For-

ventet

regn-

skab

2015

Afvigelse

til

senest

ajour-

ført

budget

 

 

 

Heraf

reel

afvigelse

 

Heraf

over-

førsler

til

2015

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(3)-(2)

(5)

(6)

 

 

10.12.

Fritidsområder

mv.

 

 

 

 

9.864

 

 

 

 

9.769

 

 

 

 

10.249

 

 

 

 

480

 

 

 

 

480

 

 

 

 

x

 

10.19.

Vandløbsvæsen

 

 

776

 

 

776

 

 

776

 

 

0

 

 

0

 

 

x

 

 

10.22.

Trafik og

infrastruktur

 

 

 

 

60.635

 

 

 

 

62.499

 

 

 

 

61.499

 

 

 

 

-950

 

 

 

 

-950

 

 

 

 

x

 

10.26.

Renovation

 

 

-501

 

 

5.999

 

 

5.999

 

 

0

 

 

0

 

 

x

 

 

10.28.

Øvrige

miljøforanstaltninger

 

 

 

 

4.933

 

 

 

 

5.590

 

 

 

 

5.590

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

x

I alt

75.707

84.633

84.163

-470

-470

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

 

I vedlagte bilag er der en uddybning af det forventede regnskab og konsekvenserne for de efterfølgende budgetår, udfordringer og anbefalede handlinger, samt udviklingen i priser og antal, som indgik i mål- og rammebeskrivelserne til budgettet.

 

Effekten af budgetopfølgningen i årene 2016-2019 fremgår af oversigten nedenfor:

 

Bevillingsramme

1.000 kr. netto

2016

2017

2018

2019

 

 

10.12.

Fritidsområder

mv.

 

 

 

 

103

 

 

 

 

103

 

 

 

 

103

 

 

 

 

126

 

10.19.

Vandløbsvæsen

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

10.22.

Trafik og

infrastruktur

 

 

 

 

4.682

 

 

 

 

3.869

 

 

 

 

3.869

 

 

 

 

3.869

 

10.26.

Renovation

 

 

167

 

 

167

 

 

167

 

 

167

 

 

10.28.

Øvrige

miljøforanstaltninger

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

I alt

4.952

4.139

4.139

4.162

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Bilag

10 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

 1. Anden budgetopfølgnings forventede regnskabsresultat, herunder eventuelle udfordringer og korrigerende handlinger drøftes.
   
 2. Budgetopfølgningen for Teknik- og Miljøudvalget indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede budgetopfølgning, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 23. marts 2015 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Der har været afholdt en indbudt totalentreprisekonkurrence om fælleshus til Søndergård. Et bedømmelsesudvalg bestående af fire beboerrepræsentanter, fire medlemmer af Kommunalbestyrelsen og tre fagdommere, heraf en ekstern, har valgt et vinderprojekt til realisering.

 

Baggrund

Fælleshuset skal opføres med Ballerup Kommune som bygherre og efterfølgende overdrages til de to grundejerforeninger på Søndergård til fælles benyttelse og drift. I april måned 2015 blev der afholdt en prækvalifikation af totalentreprise-teams til at deltage i konkurrencen/udbuddet. Fire teams blev udvalgt, heraf har tre indleveret projekter. Det sidste team trak sig i konkurrenceperioden.

 

Sagsfremstilling

De tre indkomne projekter var alle konditionsmæssige og indgik i bedømmelsen. Det var et enigt bedømmelsesudvalg, der pegede på projektet fra Hald & Halberg A/S, udarbejdet i samarbejde med Vandkunsten Arkitekter A/S og Dominia A/S, som det projekt, der ønskes realiseret. Projektet scorede især højt på den arkitektoniske kvalitet og på disponeringen af husets funktioner.

 

Bedømmelseskomitéen havde nogle kommentarer og ændringsforslag til vinderprojektet, som Centrene for Ejendomme samt By, Kultur og Erhverv efterfølgende har drøftet og afklaret med entreprenøren. På den baggrund er der den 7. juli 2015 underskrevet en kontrakt med Hald & Halberg A/S om opførelsen af fælleshuset. Vinderprojektet blev offentliggjort den 4. august 2015 via Ballerup Bladet, hjemmesiden og et nyhedsbrev til alle beboerne i området. Projekterne var desuden udstillet i Kulturhus Måløv i perioden fra den 4. - 14. august 2015.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 7 mio. kr. til fælleshuset samt 200.000 kr. til gennemførelse af totalentreprisekonkurrencen, herunder vederlag til deltagerne. Projektet holder sig inden for den udmeldte økonomiske ramme.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

 1. Bedømmelsesudvalgets valg af fælleshusprojekt til realisering, udarbejdet af Hald & Halberg A/S, tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 5. maj 2015 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om serviceniveau for Ballerup Kommunes nye renovationsordning ”Fællesordning for indsamling af affald fra husstande og kommunale institutioner”, der skal i EU-udbud, og finansiering af beholdere til ordningen. Desuden skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til den fremtidige storskralds- og haveaffaldsordningen.

 

”Fællesordning for indsamling af affald fra husstande og kommunale institutioner” er en fællesordning, der udbydes af Vestforbrænding og etableres i samarbejde med fire andre kommuner. Fastlæggelse af serviceniveau skal danne baggrund for et EU-udbud. Den nye affaldsordning vil træde i kraft i Ballerup Kommune den 1. marts 2017. Som konsekvens af ”Fællesordning for indsamling af affald fra husstande og kommunale institutioner” er der behov for at tage stilling til finansiering af beholderne samt storskraldsordningen, idet flere materialetyper, der pt. indsamles som storskrald, vil blive indsamlet i ”Fællesordning for indsamling af affald fra husstande og kommunale institutioner”.

 

Baggrund

Ballerup Kommunes nuværende kontrakt om indsamling af affald fra husstande og kommunale institutioner udløber den 28. februar 2017. Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 5. maj 2015 at indtræde i Vestforbrændings ordning ”Fællesordning for indsamling af affald fra husstande og kommunale institutioner”. Formålet med denne fællesordning er at effektivisere og optimere indsamlingen af affald via fælles udbud med fire andre kommuner samt indføre kildesortering af affaldet med henblik på at nå det nationale mål om 50 pct. genanvendelse af husholdningsaffaldet.  

 

Med nærværende indstilling tages der stilling til serviceniveau i fællesordningen og i storskraldsordningen, samt finansiering af beholderne til fællesordningen.    

 

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 4. juni 2013 at gennemføre et pilotforsøg med det formål at afprøve og vurdere effekten af en fremtidig affaldsløsning for villaer og rækkehuse. Siden maj 2014 har forsøgsfamilier i Skovlunde haft mulighed for at kildesortere deres husholdningsaffald i fraktionerne: restaffald, madaffald, papir, metal, plast og glas i tre beholder med hver to rum. Samtidig er storskraldsordningen gået fra fast afhentning til en bestillingsordning, så skraldebilerne kun besøger de borgere, som har bestilt afhentning. Alle har desuden fået udleveret en miljøboks til farligt affald, som hentes sammen med storskrald.

 

Evaluering af forsøget blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 5. maj 2015 og heraf fremgik det bl.a., at 8 ud af 10 borgere var tilfredse eller meget tilfredse med den nye ordning og mener desuden, at affaldssortering er vigtigt eller meget vigtigt.

 

”Fællesordning for indsamling af affald fra husstande og kommunale institutionerer baseret på erfaringerne fra Skovlunde-forsøget således, at der indføres kildesortering af affaldet i følgende fraktioner: restaffald, madaffald, papir, plast, glas, metal, batterier og farligt affald, - og alle fraktioner indgår derfor i fællesordningen. ”Fællesordning for indsamling af affald fra husstande og kommunale institutioner” implementeres først ved haveboliger fra marts 2017, dernæst ved etageboliger og kommunale institutioner. 

 

I bilag 1 beskrives den konkrete udmøntning og serviceniveauet i ”Fællesordning for indsamling af affald fra husstande og kommunale institutioner” for Ballerup Kommune. Bilag 1 svarer til den ydelsesbeskrivelse der blev fremlagt på mødet den 5. maj 2015. 
 

Forslag til serviceniveau:

 • Rest- og madaffald hver uge med valgmulighed for hver 2. uge
 • Papir og plast hver 3. uge
 • Glas og metal hver 8. uge
 • Farligt affald/ batterier og småt elektronikaffald hver uge efter behov
 • Indsamling af juletræer i januar måned

I ”Fællesordning for indsamling af affald fra husstande og kommunale institutioner” indsamles der materialer som pt. indsamles som storskrald eller på genbrugsstationen fx plast, metal og glas.  Det anbefales derfor at der tages stilling til den fremtidige udformning af storskraldsordningen.

 

I bilag 2 er der foretaget en vurdering af tre scenarier storskraldsordningen for haveboliger:

 1. Indsamling af storskrald- og haveaffald hver 2. uge i hele kommunen (nuværende ordning)
 2. Indsamling af storskrald- og haveaffald hver 4. uge i hele kommunen
 3. Indsamling hver 4. uge ved bestilling.

Det skønnes i bilag 2, at der kan opnås en reduktion af omkostninger til storskralds- og haveaffaldsordningen på mellem 200 kr. og 400 kr. pr. havebolig pr. år ved et ændret serviceniveau i storskralds- og haveaffaldsordningen.   

 

På Teknik- og Miljøudvalgets møde deltager afsnitsleder Trine Baarstrøm fra Center for Miljø og Teknik i behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Men indførelse af ”Fællesordning for indsamling af affald fra husstande og kommunale institutioner” leveres en ny service til borgere og institutioner, der skal finansieres via det brugerbetalte renovationsgebyr. 

 

Der vil være behov for finansiering af beholdere mv. svarende til ca. 1.500 kr. pr. havebolig og ca. 525 kr. pr. etagebolig. Det samlede investeringsbehov til nye affaldsbeholdere skønnes til ca. 15 mio. kr. til haveboliger i 2016 og ca. 6,7 mio. kr. til etageboliger i 2017. Investering i beholdere mv. til de kommunale institutioner er ikke indregnet, idet implementeringen og investering i beholdere mv. forventes at ske i dialog med de enkelte institutioner. Det eksisterende materiel er ejet af borgerne.

 

De endelige driftsomkostninger kendes ikke før indsamlingen har været i EU-udbud, men det forventes, at den øgede indsamling med flere beholdere vil medføre øgede omkostninger svarende til et forøget gebyr for haveboliger på mellem 200 og 300 kr. pr. havebolig og ca. 100 kr. pr. etagebolig.   

 

Den nye indsamlingsordning kan finansieres via opsparede renovationsmidler eller at leje beholderne via Vestforbrænding. Såfremt Ballerup Kommune vælger at leje beholdere via Vestforbrænding forventes finansieringen af beholderne at kunne ske via et gebyr pr. bolig på i gennemsnit ca. 300 kr. pr. år over en 5-årig periode inkl. en serviceordning og vedligeholdelse af affaldsbeholderne.

 

Leje via Vestforbrænding sker via en fællesordning primært for de kommuner der deltager i ”Fællesordning for indsamling af affald fra husstande og kommunale institutioner”, men kan også anvendes af andre kommuner. Endelig lejeaftale og pris fremlægges i særskilt aftale. 

 

Ved en eventuel ændring af indsamlingen af storskrald og haveaffald for haveboligerne til en månedsindsamling eller en indsamling via bestilling med mulighed for afhentning hver 4. uge skønnes det, at der kan opnås en reduktion af omkostningerne for haveboligerne på mellem 160 kr. og 400 kr. pr. år jævnfør bilag 2. Prisniveauet for etageboligerne vil være uændret, idet der ikke sker nogen ændring i den eksisterende storskralds- og haveaffaldsordning for etageboliger.

Bilag

2 Bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

 1. Serviceniveau for indsamling af husholdningsaffald i Ballerup kommune, som beskrevet i bilag 1, godkendes.
   
 2. Finansiering af beholderne i den nye indsamlingsordning finansieres via egne renovationsmidler.
   
 3. Serviceniveauet i storskralds- og haveaffaldsordningen, som beskrevet i bilag 2, bliver en ruteordning hver 4. uge.

Beslutning

Udsættes med denne bemærkning:

Sagen skal indarbejdes i budgetproces vedrørende budget 2016-2019.


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2014 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Som konsekvens af udbud vedrørende Ballerup Kommunes vejbelysning er lysplanens appendiks 1, som omhandler de armaturer der anvendes i kommunens vejbelysning, blevet opdateret. Hermed forelægges det reviderede appendiks 1 til efterretning, og et kortbilag, der viser den foreslåede anvendelse af de forskellige armaturer, indstilles til godkendelse.

 

Baggrund

Den første belysningsplan for Ballerup Kommune blev vedtaget i 2008. På grund af den tekniske udvikling på området, især med hensyn til LED-teknologi, og fordi nogle af de anviste armaturer var udgået af produktion, vedtog Kommunalbestyrelsen i august 2014 en revideret belysningsplan. Siden da har Ballerup Kommune købt belysningsanlægget tilbage fra DONG, og der har været gennemført en række udbud om belysningen.

 

Sagsfremstilling

Siden vedtagelsen af den reviderede belysningsplan har Ballerup Kommune tilbagekøbt al kommunens vej- og stibelysning fra DONG, og i foråret 2015 er der gennemført en række udbud vedrørende armaturer, lysstyring, modernisering og serviceaftale. I konsekvens af resultatet af disse udbud er belysningsplanens appendiks 1 blevet tilrettet med henblik på armaturvalg, lyskilder mv. Valget af armaturer til de forskellige områder i Ballerup Kommune bygger på den faglige vurdering i belysningsplanen kombineret med prisen på de forskellige armaturtyper. Fx er Københavner-armaturet væsentligt dyrere end Nyx-armaturet, og det vil derfor kun blive anvendt på udvalgte steder i kommunen.

 

Belysningsplanens appendiks 1 vil være gældende i forbindelse med samlede renoveringer og udskiftninger på offentlige veje og stier og på private fællesveje.  I de tilfælde, hvor der derimod blot skal udskiftes enkelte armaturer som led i den almindelige drift, vil der så vidt muligt blive anvendt de armaturer, som allerede findes i området.

 

Store dele af Ballerup Kommunes vejbelysning skal udskiftes i perioden 2015-2018. Etape 1 omfatter veje og stier i Buekvarteret, Industriparken- og Lautrupgårdområdet samt på Egekrogen, Bakkehegnet og Rønne Allé.

 

Armaturerne til etape 1 er allerede bestilt i henhold til den reviderede belysningsplan. Der er valgt Nyx-armaturer til både veje og stier i Buekvarteret, mens der i erhvervsområderne Industriparken og Lautrupgård anvendes Lunia-armaturer på både veje og stier.

 

Ved opstart af hver etape, vil arealerne blive gennemgået, og en detaljeret projektering vil finde sted. Konkrete vurderinger af lokale forhold vil kunne betyde, at retningslinjerne i appendiks 1 fraviges i nogle tilfælde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kommunalbestyrelsen har den 22. juni 2015 givet anlægsbevilling på 14,35 mio. kr. til gennemførelsen af udskiftningens første etape.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

 1. Det reviderede appendiks 1 til Belysningsplan for Ballerup Kommune tages til efterretning.
   
 2. Bilag med fordeling af armaturer i kommunens forskellige områder godkendes som grundlag for den nærmere projektering af kommende udskiftninger godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Vestforbrænding ønsker at etablere en spidslastcentral på Måløv Byvej 229 i Måløv. Spistlastcentralen har til formål, at være backup til fjernvarmesystemet, således at der også på de koldeste dage kan leveres fjernvarme til brugerne og derved fremme forsyningssikkerheden i Måløv og Lautrupparken. Den skal også erstatte en ældre spidslastcentral hos Novo Nordisk. Ballerup Kommune skal godkende anlægget efter diverse love, hvis der er samfundsøkonomisk fornuft i projektet.

 

Projektforslaget viser, at der med samfundsøkonomisk fordel kan etableres en op til 30 MW naturgasfyret spidslastcentral i en eksisterende bygning, der tilhører Lyfaparken på adressen Måløv Byvej 229.

 

Baggrund

Ballerup Kommune har tidligere godkendt ”Projektforslag af januar 2013 fra Vestforbrænding for fjernvarmeforsyning til Måløv mv.”. I det projektforslag udlægges området i Måløv til fjernvarmeforsyning fra Vestforbrænding, og det indgår i projektet, at spidslast- og reservekapacitet skaffes fra de eksisterende større centraler med en kapacitet på 13 MW, herunder ca. 10 MW fra Novo Nordisk.

 

Novo Nordisk har planer om, at industrianlægget i Måløv skal udbygges, samt at energiforsyningen til opvarmning og køling skal tilrettelægges på en mere hensigtsmæssig måde. Novo Nordisk har således, når fjernvarmeforsyningen er etableret, et ønske om, at Vestforbrændingen også leverer spidslastkapacitet.

 

Fjernvarmeforsyningen i området gør det muligt at tilbyde Novo Nordisk at levere den fornødne spidslastkapacitet på mindst 10 MW fra en ny central i Måløv Teknikerby syd for Novo Nordisk. Kedelkapaciteten kan placeres i Lyfaparkens eksisterende bygning, hvor der har været et decentralt kraftvarmeanlæg, som er taget ud af drift.

 

Centralen kan erstatte en alternativ ny 10 MW spidscentral på Novo Nordisk i Måløv og bidrage med yderligere op til 20 MW, som kan dække en del af det øgede spidslastbehov i hele Vestforbrændings forsyningsområde. Samtidig har den en strategisk placering, idet den vil give god forsyningssikkerhed til den del af Vestforbrændings fjernvarmenet i Ballerup Kommune, der er lokaliseret nord for jernbanen.

 

En ny spidslastcentral vil eventuel på længere sigt også kunne kombineres med en fjernkølecentral på grunden.

 

Sagsfremstilling

Projektet gennemføres i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg”. Heraf fremgår, at Ballerup Kommune kan godkende kraftvarmeanlæg, hvis dette er samfunds- eller selskabsøkonomisk fordelagtigt. Det aktuelle projekt opfylder disse kriterier. Se Ballerup Kommunes samlede redegørelse og vurdering under bilag.

 

En væsentlig del af den samfundsøkonomiske gevinst opstår således ved, at man her udnytter plads i en eksisterende bygning til at etablere et stort anlæg, som dermed koster væsentlig mindre end en helt ny mindre varmecentral i et område, der ønskes benyttet til andre formål.

 

Værdien af bedre forsyningssikkerhed og driftsbesparelser ved en stor central er ikke indregnet. Dertil kommer de langsigtede gevinster ved, at der formentlig vil ske en samlet optimering af fjernvarme og fjernkøling.

Projektforslaget vil ikke påvirke lastfordelingen negativt set i forhold til referencen, hvor der også regnes med naturgasfyrets spidslast.

 

HMN Naturgas og Novo Nordisk har afgivet høringssvar. Vestforbrænding har på den baggrund fremsendt en supplerende redegørelse. HMN Naturgas har på den baggrund meddelt, at de tager projektforslaget og den reviderede redegørelse til efterretning.

 

Øvrige miljøforhold

Projektet har en ekstra miljøfordel, idet varmecentralen henlægges til et erhvervsområde, der er mere egnet til varmecentral end NOVO´s grund.

 

Selskabsøkonomi for Vestforbrænding:

Den umiddelbare gevinst for Vestforbrænding skal ses i sammenhæng med aftalen med Novo Nordisk, hvor begge parter drager fordel ved, at projektet gennemføres.

 

Vestforbrænding vil i forhold til referencen yde Novo Nordisk en spidslastkapacitet på 10 MW. Denne kan modregnes således, at Vestforbrænding får en tilsvarende spidslastkapacitet stillet til rådighed fra Novi Nordisks energicentral i Bagsværd.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser for Ballerup Kommune, idet finansieringen ikke vedrører Ballerup Kommune. Til oplysning kan nævnes at etableringen finansieres på følgende vis:

 

Finansiering:

Vestforbrænding        27 mio. kr.
HMN Naturgas I/S2 mio. kr.
Novo Nordisk1 mio. kr.
I alt

30 mio. kr.

 

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

 1. Projektforslag for etablering af spidslastcentral på Måløv Byvej 229 i Måløv efter varmeforsyningslovens § 6 og projektbekendtgørelsens § 7 godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt

 

Ali Abbasi (Ø) stemte imod beslutningen.


Indhold

Sammendrag

Center for Miljø og Teknik har udarbejdet en handleplan for klimatilpasning.

 

Handleplanen er en udmøntning af Klimatilpasningsplanen, og den omfatter en række konkrete forslag til handlinger, som Ballerup Kommune i samarbejde med Forsyning Ballerup vil udføre for at håndtere fremtidens øgede mængder regnvand. Grønt Råd har været involveret i udarbejdelsen af handleplanen, og handleplanen har ligeledes været til kommentering hos Grønt Råd og boligselskaber i Ballerup Kommune. Administrationen indstiller, at handleplanen godkendes.

 

Baggrund

Ballerup Kommune vedtog i december 2014 en Klimatilpasningsplan, der udpeger 6 risikoområder og opstiller 10 retningslinjer i arbejdet med at klimatilpasse kommunens arealer. På baggrund af Klimatilpasningsplanen er der udarbejdet en handleplan, der præsenterer de konkrete handlinger, der skal udføres i perioden 2015-2017. Grønt Råd har sammen med Center for Teknik og Miljø foreslået en række handlinger, hvoraf nogle er kommet med i Handleplanen, mens andre vil blive håndteret i den kommende spildevandsplan.

 

Sagsfremstilling

Handleplanen omfatter handlinger, som Ballerup Kommune og Forsyning Ballerup ønsker at gennemføre i perioden frem til udgangen af 2017.

 

Handleplanen har overordnet fokus på, at klimatilpasningsprojekter skal skabe merværdi for borgere og naturen samtidigt med, at de afhjælper oversvømmelser fra ekstreme regnhændelser. Dette fokus udmøntes i tre typer handlinger:

 • Kortlægninger og undersøgelser der forbedrer vores viden om, hvor der sker oversvømmelser, og hvordan de bedst imødegås
 • Konkrete fysiske anlæg der sikrer mod oversvømmelser
 • Skabe opmærksomhed og udbrede viden om Klimatilpasningsplanen, så den tænkes ind i al kommunal planlægning og myndighedsbehandling.

Eksempler på hver type handling:

 1. Kortlægning af skybrudsveje
 2. Etablering af regnvandsbassin vest for Motorring 4 
 3. Udvikling af paradigme til indarbejdelse af grønne elementer i anlæg og projekter.

Gennemførelse af handlingerne vil sikre, at risikoen for oversvømmelser reduceres i prioriterede områder i Ballerup Kommune.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Nogle handlinger er finansieret. Andre skal der søges midler til i planperioden. Det fremgår ud for hver handling i handleplanen.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at

 1. Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 godkendes. 

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Center for Miljø og Teknik ønsker at optage en del af den private fællesvej, på strækningen Jonstrupvej 142-154, som offentlig vej (kommunevej). Sagen har været i høring hos vejens beboere og indstilles hermed til Teknik- og Miljøudvalgets beslutning.

 

Baggrund

Ballerup Kommune kan efter vejlovens § 15, bl.a. optage private fællesveje som kommuneveje. Ved optagelse af private fællesveje som kommuneveje vurderer vejmyndigheden i hvilken udstrækning, en privat fællesvej kan optages som kommunevej under hensyntagen til karakteren af trafikken på vejen.   

 

Sagsfremstilling 

Jonstrupvej er en privat fællesvej beliggende i landzone. Ballerup Kommune er vejmyndighed for de private fællesveje, men på de private fællesveje i landzone er det de vejberettigede selv, der er ansvarlige for, at vejen er i god og forsvarlig stand. I forbindelse med et stort aktuelt istandsættelsesbehov på en del af den private fællesvej, Jonstrupvej 142-154 finder Center for Miljø og Teknik det hensigtsmæssigt at optage en del af vejen som kommunevej.

 

Det drejer sig om en strækning på ca. 160 m, der påtænkes optaget som kommunevej. Strækningen forløber fra den offentlige vej Jonstrupvej og frem til indkørslen til parkeringspladsen på matr. nr. 1c (Jonstrupvej 142). Strækningen er angivet på vedlagte kortbilag.

  

Begrundelsen for ønsket om at optage den pågældende del af den private fællesvej, Jonstrupvej 142-154 som kommunevej er, at området genererer en stor mængde trafik, som efter Center for Miljø og Tekniks vurdering har en sådan karakter, at den må betegnes som offentlig trafik. Der er fx tale om trafik til de kommunalt ejede matrikler som, hundetræningspladsen beliggende på matr. nr. 1c og i øvrigt stisystemerne på matr. nr. 1c og matr. nr. 4o.

 

Den private fællesvej har, som nævnt, et meget stort istandsættelsesbehov og Center for Miljø og Teknik finder det ikke rimeligt at pålægge vejens tre matrikler udgiften hertil, når trafikken på vejen må betegnes som offentlig trafik. Center for Miljø og Teknik er endvidere meget optaget af at sende et signal til borgere i Ballerup Kommune om at benytte sig af det meget attraktive naturområde, bestående af diverse stisystemer, som den private fællesvej netop munder ud i. Center for Miljø og Teknik vurderer, at vejen som offentlig vej bedst sender dette signal.

 

Center for Miljø og Teknik har bedt beboerne på den private fællesvej om bemærkninger til en eventuel optagelse af en del af vejen som kommunevej. Beboerne er ikke fremkommet med høringssvar til Ballerup Kommune, men alle har i forbindelse med sagen ytret over for Center for Miljø og Teknik, at de ønsker vejen optaget som offentlig vej.

 

Center for Miljø og Teknik skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at når en privat fællesvej optages som offentlig vej, er der som udgangspunkt tale om en erstatningsfri regulering, der ikke resulterer i erstatning til ejerne af de pågældende vejarealer. Det skyldes, at ejerne normalt ikke lider noget tab, fordi fordelene for ejerne ved at blive fritaget for at vedligeholde vejen i almindelighed antages at være større end ulemperne ved, at vejen ændrer status.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgiften på ca. 100.000 kr. til nyt slidlag afholdes over slidlagskonto med projekt nr. 222 126.

 

Afledte driftsudgifter på ramme 10.22 udgør ca. 6.000 kr. pr. år.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

 1. En del af den private fællesvej, Jonstrupvej 142-154, optages som offentlig vej.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 7. april 2015 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Der er udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for et areal nord for Måløv Hovedgade og syd for Måløv Idrætspark. Forslaget danner sammen med et tilhørende kommuneplantillæg plangrundlag for opførelse af serviceerhverv inden for planområdet.

 

Det indstilles, at lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillægget godkendes til offentlig høring.
 

Der er derfor foretaget en miljøscreening, hvori det vurderes, at planerne ikke vil få væsentlige indvirkninger på miljøet. Det indstilles derfor, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

 

Baggrund

Lokalplanen er igangsat på baggrund af en henvendelse fra en gruppe læger, som ønsker at opføre et nyt lægehus i Måløv.

 

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 141 har til formål, at sikre et areal ved Måløv Hovedgade kan anvendes til serviceerhverv. Lokalplanen skal endvidere sikre at placering og udformning af bebyggelse og friarealer understøtter Måløv Hovedgades krumme vejforløb arkitektonisk. Endelige skal lokalplanen sikre, at området udvikles efter bæredygtige og energibesparende principper.

 

Arealet er i dag et ubebygget kommunalt ejet græsareal, der ligger lige syd for boldbanerne i tilknytning til Måløv Idrætspark. Lokalplan nr. 004 er tinglyst på området. Den vil blive aflyst for det område, som er omfattet af lokalplan nr. 141.

 

Lokalplanområdet vil blive vejbetjent fra Måløv Hovedgade. Der kan opføres en bebyggelse på maksimalt to etager inden for et udlagt byggefelt, derudover er der udlagt et areal til parkering.

 

Der stilles i forslaget krav om, at tag- og overfladevand afledes lokalt med overløb til det almene kloaksystem, samt krav om at bebyggelsen opføres efter laveste energiramme for lavenergibebyggelse.

 

Området er i kommuneplanen udlagt til boligformål, derfor er der udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2013-2025 i tilknytning til lokalplanen. I forslaget ændres anvendelsesformålet fra boligområde til erhvervsområde, herunder serviceerhverv. Bebyggelsesprocenten på 40 og det maksimale etageantal på to bibeholdes. 

 

Der er gennemført en screening af planforslagets miljømæssige konsekvenser. Det vurderes heri, at ændringerne ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Arealet er ejet af Ballerup Kommune. Derfor vil der være forventede indtægter ved salg af grund.

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

 1. Forslag til lokalplan nr. 141 for serviceerhverv ved Måløv Hovedgade i Måløv med tilhørende forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013-2025 vedtages til offentlig høring.
   
 2. Planforslagene sendes i høring i perioden fra den 8. september til 4. november 2015.
   
 3. Der som led i høringen afholdes offentligt møde om planforslaget den 20. oktober 2015.
   
 4. Der udarbejdes ikke en miljøvurdering.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Der er på baggrund af et § 14- forbud udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for et område omkring Hold-an Vej, lige syd for Ballerup Bymidte. Forslaget er en opdatering af den gamle lokalplan for området (lokalplan nr. 029 for et område ved Hold-an Vej). Det indstilles, at lokalplanforslaget godkendes til offentlig høring. Derudover indstilles det, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

 

Baggrund

I 2003 udpegede Kommunalbestyrelsen 11 områder i kommunen, som særlige kultur- og forlystelsesområder, hvor det er tilladt at opføre eller indrette lokaler til alle former for kultur- og forlystelsesaktiviteter, herunder også spillehaller med gevinstgivende spillemaskiner. Lokalplanområdet er ikke et af de 11 særlige kultur- og forlystelsesområder. Den tidligere lokalplan for området, lokalplan nr. 029, regulerede ikke anvendelsen af området til kultur- og forlystelsesformål. Da Ballerup Kommune den 30. september 2014 modtog en ansøgning på at opstille 12 gevinstgivende spilleautomater på en matrikel i lokalplanområdet, nedlagde Kommunalbestyrelsen derfor et forbud i henhold til planlovens § 14. I følge § 14 i planloven kan Kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod, at der etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Dette forbud er gældende i et år, hvorefter det skal erstattes af en lokalplan.

 

Ovenstående er anledning til nærværende lokalplan.

 

Sagsfremstilling

Formålet med lokalplanen er, at fastholde de formålsbestemmelser, som den tidligere lokalplan for området opstillede, samt at tilføre en ny formålsbestemmelse i forlængelse af det § 14-forbud, som blev givet i september 2014.

 

Lokalplanen fastsætter bestemmelser for områdets anvendelse til boligformål, samt fastsætter bestemmelser for udøvelsen af erhverv i området under hensyntagen til trafikafviklingen på Hold-an Vej. Derudover fastsætter lokalplanen også bestemmelser for områdets anvendelse til kultur- og forlystelsesaktiviteter.

 

Der er ikke gennemført en screening af planforslagets miljømæssige konsekvenser, da der her er tale om en opdatering af en gammel lokalplan. Dermed giver lokalplanforslaget kun anledning til mindre ændringer i forhold til den nuværende anvendelse. Ifølge § 3, nr. 3, stk. 2 i lov om "miljøvurdering af planer og programmer" skal sådanne planer ikke miljøvurderes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

 1. Forslag til lokalplan nr. 148 for et område ved Hold-an Vej i Ballerup godkendes med henblik på offentliggørelse.
   
 2. Lokalplanforslaget sendes i offentlig høring fra den 8. september til den 10. november 2015.
   
 3. At der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

 

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Center for By, Kultur og Erhverv foreslår, at der igangsættes en lokalplanlægning af Ballerup Kommunes kolonihaveområder, og at de nedenfor opstillede byggemuligheder godkendes.

 

Baggrund

Ballerup Kommune har 12 kolonihaveforeninger med i alt cirka 3.300 kolonihaver. Ni kolonihaveforeninger er reguleret af deklarationer, mens de sidste tre er reguleret af ældre lokalplaner. Arealanvendelsen som kolonihaveområde har ifølge deklarationerne næsten alle en udløbsdato i 2015.

 

Dette har både de enkelte kolonihaveforeninger og Ballerup Kommune været opmærksomme på, og deklarationerne er blevet gennemgået med henblik på hvordan deres udløb skal håndteres. Der er imidlertidigt sket det, at lov om Kolonihaver (LBK nr. 790 af 21/06/207) har gjort kolonihaveområderne varige og dermed fastsat at arealanvendelsen er til kolonihaveformål, uagtet deklarationernes udløb.

 

I gennemgangen af deklarationerne er det dog blevet tydeligt, at der er brug for en lokalplanlægning af Ballerup Kommunes kolonihaveområder, så man derved kan få nogle opdaterede plandokumenter, der er tidssvarende. I dag administerer bestyrelserne i de enkelte kolonihaveforeninger selv deres deklarationer, og det er et stort ønske fra dem, at der sættes en lokalplanlægning i gang.

 

Sagsfremstilling

Kolonihaveområdernes nuværende plandokumenter har meget uensartede bestemmelser. Dette betyder, at der kolonihaveområderne imellem er meget forskellige byggemuligheder, specielt i forhold til hvor mange kvadratmeter, der kan bygges. Derudover er både deklarationerne og de nuværende lokalplaner utidssvarende og trænger til en opdatering, ikke mindst når det kommer til klimaområdet. Kolonihaveområderne har i den seneste tid gennemgået en kloakeringsproces og status på den er, at alle kolonihaveområder i dag er kloakeret på foreningsniveau. De sidste kolonihaveforeningers kloakeringsprojekter blev færdiggjort med udgangen af 2014. Så alle 12 kolonihaveforeninger er i dag kloakeret. Den afsluttende del af kloakeringsprojektet, tilslutning af de i alt 2.500 kolonihavelodder er nu i fuld gang.

 

På baggrund af ovenstående ønskes lokalplanlægning af Ballerup Kommunes kolonihaveområder igangsat.

 

Proces (se bilag)

I planlægningsprocessen vil bestyrelserne i de enkelte kolonihaveforeninger blive inddraget allerede fra starten af. Det er nemlig dem, som kender områderne bedst, og derfor kan komme med vigtige input til lokalplanerne. Derudover er det, som før nævnt, bestyrelserne selv, der administrerer de nuværende deklarationer, og ved hvilke administrative udfordringer, der er ved dem.

 

Inden indragelsesprocessen begynder, er det vigtigt, at have rammerne for planlægningen på plads.   

 

Det foreslås derfor at der tages stilling til byggemulighederne på det enkelte havelod.

 

I dag er byggemulighederne meget forskellige kolonihaveområderne imellem (se bilag). I den fremadrettede lokalplanlægning lægges der op til at dette ensrettes, så der bliver lige byggemuligheder for alle kolonister i Ballerup Kommune uafhængigt af i hvilket kolonihaveområde, ens havelod ligger.

 

Center for By, Kultur og Erhverv foreslår, at de nye maksimale byggemuligheder fastlægges:

 • Husstørrelse: 60 m2
 • Overdækkede arealer: 20 m2
 • Fritliggende småhuse: 10 m2
 • Drivhuse: 10 m2.

Dette vil betyde, at alle kolonihaveområder vil få mulighed for at bygge lidt mere, end de kan i dag. Samtidig ligger disse byggemuligheder meget tæt op af byggemulighederne for Glostrup Kommunes kolonihaveområder, som ligger lige ved kommunegrænsen, og derfor meget tæt på enkelte af Ballerup Kommunes kolonihaveområder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at 

 1. Lokalplanlægningen for Ballerup Kommunes kolonihaveområder sættes i gang.
   
 2. De opstillede rammer for byggemuligheder godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

I kølvandet på vedtagelsen af lokalplan nr. 134 for et byomdannelsesområde omkring "Atlasgrunden" i Ballerup er der både fra investorer og fra flere af områdets grundejere vist interesse for dels at udvide anvendelsesmulighederne af eksisterende erhvervsejendomme til også at omfatte boligformål, dels at nedrive erhvervsbygninger til fordel for nye boligbebyggelser. 

 

Baggrund

Med vedtagelsen af Kommuneplan 2013 blev området omkring Telegrafvej udpeget som byomdannelsesområde. Hensigten med ændringen var dels at åbne op for en mere blandet anvendelse af områdets bebyggelse, dels at kunne erstatte utidssvarende erhvervsbygninger med ny bebyggelse til andre byformål, herunder boliger.

 

En sådan omdannelse bør ske i respekt for de virksomheder, der stadig fungerer i området, og vil derfor finde sted over en længere årrække. I kommuneplanen forudsættes det, at omdannelsen starter i områdets sydlige del, mens den i den nordlige del må afvente vedtagelsen af Kommuneplan 2017.

 

Med vedtagelsen af lokalplan nr. 134 i april 2014 blev der taget hul på omdannelsesprocessen. Samtidig med, at der nu byggemodnes til det nye boligudstykning på Atlasgrunden, er der på de omkringliggende ejendomme åbnet op for indpasning af flere, også mere miljøfølsomme byformål, herunder foreningslokaler, kulturaktiviteter, undervisning, børneinstitutioner og lignende offentlige formål.  

 

Sagsfremstilling

En investor har tilkendegivet sin interesse for, i ejendommen på Telegrafvej 5 A, at kunne indrette et afsnit til særlige boligformål. Tanken er, at etablere en form for hotellejligheder, som vil kunne benyttes af personer, der i en periode arbejder for storkøbenhavnske virksomheder. Alternativt vil lejlighederne kunne benyttes som en form for ungdomsboliger.

 

En anden investor har udtrykt interesse for ejendommen Telegrafvej 7, der tidligere har huset Post Danmarks frimærketrykkeri, men nu har stået tomt et par år. Her er det tanken at opføre en ny bebyggelse med familieboliger bestående af en kombination af etagehuse og tæt-lave bygninger. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

 1. Der udarbejdes forslag til lokalplan for et område ved Telegrafvej i Ballerup med henblik på udnyttelse af ejendommene til boligformål mm.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Ejeren af lagerejendommen på Telegrafvej 6 i Ballerup ansøger om tilladelse til etablering af et legeland.

 

Baggrund

Ballerup Kommune har gennem sin kommuneplanlægning udpeget det traditionelle erhvervskvarter omkring Telegrafvej til et byomdannelsesområde i den hensigt at områdets anvendelse over en årrække ændres til fordel for boliger og andre byfomål.


Bevæggrunden for denne ændring er, at der ikke længere synes at være behov for de eksisterende erhvervsbebyggelser, som for det meste er opført til brug for produktions- og lagervirksomheder. Efterspørgslen til disse formål retter sig i dag især mod nyere erhvervsområder syd og vest for København. Stadig flere lejemål og hele bygninger i området omkring Telegrafvej står derfor tomme.

 

Omdannelsesprocessen blev for alvor startet med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af lokalplan nr. 134, som har muliggjort opførelsen af boliger på den tidligere "Atlasgrund". Fra flere sider er der i mellemtiden vist interesse for at fortsætte denne udvikling.

 

Sagsfremstilling

Ejendomsselskabet Aberdeen, der foruden hele rækken af erhvervsejendomme mellem Telegrafvej og Pederstrupstien også ejer en ejendom i områdets sydlige ende, er allerede i dialog med Ballerup Kommune om byomdannelsens omfang, indhold og tidshorisont. Der er således enighed om, at Ballerup Kommune kan gå videre med den detaljerede lokalplanlægning for omdannelsens næste etape i næste kommuneplanperiode efter 2017.

 

Da bygningen på Telegrafvej 6 bl.a. på grund af en utilstrækkelig bygningshøjde ikke længere er så velegnet til lager- og logistikvirksomheder, har ejeren afsøgt alternative anvendelses- og udlejningsmuligheder. I den forbindelse er man kommet i kontakt med en virksomhed, der i forvejen driver flere legelande i byer på Sjælland og Falster. Fra at være et appendiks til indkøbscentre er konceptet udviklet til at være selvstændige udflugtsmål for børnefamilier i lighed med andre typer af forlystelsesparker og fritidstilbud. Det forventes, at aktiviteten vil bidrage med ca. 40 nye servicearbejdspladser.

 

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 111, som anvendelsesmæssigt opdeler erhvervskvarteret i to planområder: Den ikke-stationsnære, vestlige del (A), som fastholder den mere traditionelle karakter, og den østlige, mere stationsnært beliggende del (B), hvor en vis fortætning med mere kontorbyggeri kan finde sted. Ejendommen ligger i det førstnævnte delområde, og kan i henhold til bestemmelserne anvendes til større fremstillings- og serviceindustri mv. Den brede bestemmelse gør det muligt såvel at etablere produktions- og lagervirksomhed,  engros- og anden handelsvirksomhed, kontor- og servicevirksomhed og laboratorier som institutioner med tilknytning til erhvervsmiljøet, herunder uddannelse og tilsvarende offentlige formål.

 

Publikumsorienterede servicevirksomheder er ikke noget, Ballerup Kommune hidtil specifikt har planlagt for. Men både på baggrund af de åbenlyse udlejningsvanskeligheder og i lyset af den nu påbegyndte byomdannelsesproces vurderer Center for By, Kultur og Erhverv, at den ansøgte anvendelse falder inden for ovenstående, brede lokalplanbestemmelse om servicevirksomhed. 

 

Bortset fra ejendomsselskabets egne ejendomme, vil uddannelsesinstitutionen TEC i øvrigt fremover være den eneste ejendom tilbage i området med samme anvendelsesvilkår.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

 1. Der gives tilladelse på ansøgning om etablering af legeland på Telegrafvej 6 i Ballerup.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med etablering af et OK tankanlæg på Mileparken 2 i Skovlunde, har OK ansøgt om dispensation fra den gældende lokalplan til opsætning af skilte, herunder skiltning mod Ballerup Boulevard.

 

Baggrund

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 121 vedtaget den 28. august 2006. I henhold til lokalplanens § 8.6 skal brugen af fritstående skilte begrænses. Skilte må ikke placeres mod Ballerup Boulevard og højden må ikke overstige 2,70 m og bredden må ikke overstige 1,2 m.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af en OK benzintank med vaskehal og et OK truckdiesel- og gasanlæg på ejendommen Mileparken 2 er der ansøgt om dispensation fra lokalplan nr. 121, § 8.6 til opstilling af en 8 m høj pylon i græsarealet mellem Ballerup Boulevard og beplantningsbæltet samt til opstilling af en 6,25 m høj pylon ved indkørslen fra Mileparken.

 

Endvidere er der søgt om dispensation til opstilling af to flagborge, hver bestående af tre 14 m høje flagstænger. Begge ønskes placeret bag beplantningsbæltet. Den ene ved hjørnet af Ballerup Boulevard og Mileparken og den anden ved indkørslen fra Mileparken.

 

Desuden ønskes der tilladelse efter § 9.2 til at udføre beskæring af beplantning mellem træerne, for at skabe en visuel kontakt med aktiviteterne på grunden, da disse henvender sig til bilisterne. 

 

OK begrunder sin ansøgning med, at de er underlagt Bekendtgørelse om prisskiltning for motorbrændstof, § 2, stk. 3, der bl.a. bestemmer at "Skiltene skal være anbragt og udformet således at der er letlæselige for forbikørende".

OK vurderer, at en 8 m høj pylon mod Ballerup Boulevard giver den bedst mulige synlighed for trafikanter i begge retninger, da vejen er forholdsvis bred, og da man på grund af den tætte beplantning ikke har mulighed for at se tankanlægget fra vejen.

 

Flagstængernes højde på 14 m er bestemt ud fra, at de skal placeres bag beplantningsbæltet, og derfor skal kunne ses over træerne.

 

Benzinanlægget er overdækket. Som det fremgår af bilaget er overdækningens søjler ført op over taget, hvor de udgør to 1,4 m høje skilte. Center for Miljø og Teknik vurderer, at disse skilte vil kunne ses fra vejen, hvis der foretages en lettere udtynding af beplantningsbæltet.

 

Center for Miljø og Teknik vurderer, at en dispensation til placering af den 8 m høje pylon vil være i strid med lokalplanens formål, som blandt andet har været at fastsætte nye bestemmelser for skiltning.

 

Center for Miljø og Teknik vurderer, at tankanlægget kan gøres synligt for bilister på Ballerup Boulevard, ved opstilling af de ansøgte flagborge. Flagborgen mod Ballerup Boulevard svarer til den der er placeret på modsatte hjørne hos Remmer.

 

Den 6,25 m høje pylon ved indkørslen er noget større end det lokalplanen tillader, men svarer til kommuneplanens generelle rammebestemmelser. Set i lyset af OK's pligt til prisskiltning, vurderer Center for Miljø og Teknik, at der bør meddeles dispensation til opstilling af denne.

 

Endelig vurderer Center for Miljø og Teknik, at en beskæring af beplantningen mellem træerne efter nærmere aftale, kan give en god synlighed fra Ballerup Boulevard, uanset at denne skiltning ikke opfylder OK's ønske om at kunne prisskilte mod Ballerup Boulevard.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

 1. Der gives afslag på ansøgning om dispensation til placering af en 8 m høj pylon mod Ballerup Boulevard og beplantningsbæltet.
   
 2. Der gives dispensation til placering af den 6,25 m høje pylon ved indkørslen til Mileparken 2 i Skovlunde samt til de to flagborge som ansøgt.
   
 3. Der gives tilladelse efter § 9.2 til at foretage udtynding i beplantningsbælterne mellem træerne efter nærmere aftale med Center for Miljø og Teknik.

Beslutning

Indstillingen godkendt

 

Ali Abbasi (Ø) stemte imod beslutningen.


Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget, den 2. juni 2015, Punkt 21

Indhold

Sammendrag

Ejerne af ejendommen Viggo Barfoeds Allé 50 i Ballerup har ansøgt om tilladelse til at opføre en ny carport som erstatning for en tidligere nedrevet carport.

 

Det ansøgte projekt kræver dispensation fra den for området gældende byplanvedtægt nr. 045.

 

Baggrund

Ansøger vil gerne opføre en ny carport, da den eksisterende carport blev ødelagt af stormen Bodil.

 

Den gamle carport var ikke tidssvarende, da der var tale om en lille carport til en bil.

 

Ansøger vil derfor gerne opføre en tidssvarende carport til to biler, og denne kan på grund af størrelsen ikke placeres mellem huset og naboskel, hvor den tidligere carport var placeret.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en ny carport på 30 m2.

 

Det ansøgte medfører to overskridelser af den for området gældende byplanvedtægt nr. 045.

 

Byplanvedtægt nr. 045, fastsætter jævnfør § 3, stk. 3 en byggelinje 7 m inde på grunden.

 

Byplanvedtægt nr. 045, fastsætter endvidere jævnfør § 5, stk. 7, at garage og carportbygninger ikke må opføres nærmere den for bebyggelsen langs vejen fastsatte byggelinje end 5 m. Dette betyder, at carporten skal placeres mindst 12 m inde på grunden. Den ansøgte carport er placeret en halv meter inde på grunden.

 

Viggo Barfoeds Allé 50 er en hjørneejendom, og er derfor jævnfør byplanvedtægt nr. 045 underlagt byggelinjer på to sider af ejendommen. Det er således ikke muligt at placere en dobbelt carport ud mod vejen, såfremt der ikke gives dispensation fra de i byplanvedtægten fastsatte byggelinjer.

 

Projektet har været sendt i nabohøring hos en nabo og to genboer. Der er ikke modtaget indsigelser til projektet i forbindelse med høringen.

 

Umiddelbart efter sagens behandling på mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 2. juni 2015, blev forvaltningen kontaktet af Grundejerforeningen Digterparken, der gjorde opmærksom på, at de ikke var blevet hørt i forbindelse med behandlingen af sagen.

 

I forbindelse med behandling af dispensationer fra bestemmelser i lokalplaner, er det ikke normal praksis at foretage en nabohøring af grundejerforeningen. Der foretages ikke nabohøring af grundejerforeninger, da de jævnfør planloven ikke har ret til at blive hørt. Af samme årsag som der ikke foretages en høring af samtlige ejendomme i et lokalplanområde, men kun de omkringboende til den ejendom, hvor man ønsker en dispensation, hører man normalt heller ikke grundejerforeningen.

 

Planloven fastsætter dog, at såfremt en grundejerforening skriftligt har meddelt kommunen, at de gerne vil høres i forbindelse med ansøgninger om dispensation fra lokalplaner, så har de krav på at blive hørt.

 

Det er ved en gennemgang af byggesagsarkivet konstateret, at Grundejerforeningen Digterparken i 1999 har meddelt Ballerup Kommune, at de gerne vil høres i forbindelse med dispensationer fra lokalplanen. Denne aftale er beklageligvis ikke blevet videregivet, og det må således medgives, at man i administrationen ikke var bekendt med denne aftale.

 

Det må dermed også medgives, at det er en fejl, at Grundejerforeningen Digterparken ikke blev hørt i forbindelse med behandlingen af sagen.

 

Grundejerforeningen Digterparken er derfor efterfølgende blevet hørt, og har i den forbindelse fremsendt en indsigelse til projektet.

 

I indsigelsen fremfører Grundejerforeningen Digterparken, at en dispensation til den ansøgte placering af carporten fremadrettet vil skabe præcedens for tilsvarende ansøgninger, og at denne præcedens på sigt kan betyde at det grønne og åbne/ubebyggede udtryk mod vej med tiden vil forsvinde.

 

Grundejerforeningen Digterparken er derfor modstander af en dispensation til det ansøgte.

 

Ansøger har dog valgt at fastholde sin ansøgning om dispensation, også selv om grundejerforeningen er modstander af projektet.

 

Grundejerforeningen Digterparken påpeger endvidere, at man ikke mener at Kommunalbestyrelsen eller Teknik- og Miljøudvalget, har kompetence til at give dispensation i forhold til det ansøgte.

 

Byplanvedtægt nr. 045, fastsætter jævnfør § 11, at mindre betydende lempelser af bestemmelserne i nærværende byplanvedtægt kan indrømmes af kommunalbestyrelsen, såfremt karakteren af det kvarter, som byplanen søger at skabe eller fastholde, ikke derved ændres.

 

Grundejerforeningen Digterparken påpeger, at en dispensation til det ansøgte på sigt vil betyde en markant ændring af områdets karakter, og at der derfor ikke kan give dispensation til det ansøgte.

 

Det er Center for Miljø og Tekniks vurdering, at Ballerup Kommune har lovhjemmel til at give dispensation til det ansøgte, idet der ikke gives dispensation fra byplanvedtægtens grundprincipper – altså at området skal fastholdes om et boligområde.

 

Det må medgives, at en dispensation i denne sag fremadrettet vil skabe præcedens for tilsvarende sager, og at det grønne og åbne/ubebyggede udtryk mod vej med tiden kan blive reduceret.

 

Det er Center for Miljø og Tekniks vurdering, at denne præcedenseffekt ikke er problematisk, da byplanvedtægtens bestemmelser anses for at være utidssvarende. Bestemmelserne er baseret på en tid, hvor de fleste kun havde en bil, og det derfor var muligt at opføre en carport mellem huset og naboskel.

 

Da mange familier i dag har to biler, er der kommet et behov for at kunne opføre dobbeltcarporte, hvilket også i mange tilfælde i området vil medføre en overskridelse af de fastsatte byggelinjer.

 

Det er Center for Miljø og Tekniks vurdering, at der bør gives tilladelse til det ansøgte, da der på grund af husets placering på grunden, ikke kan placeres en dobbelt carport ud mod vejen, uden en overskridelse af de i byplanvedtægten fastsatte byggelinjer.

 

Endvidere er carporten udført i en visuelt let konstruktion, der kun i et begrænset omfang vil medvirke til en fortætning af arealerne ud mod vejen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

 1. Der gives dispensation fra byplanvedtægt nr. 045, § 3, stk. 3 og § 5, stk. 7, til opførsel af den nye carport på adressen Viggo Barfoeds Allé 50 i Ballerup. 

Beslutning

Indstillingen afvist med denne bemærkning:

Teknik- og Miljøudvalget tager imod grundejerforeningens ønske om dialog med Ballerup Kommune om den fremtidige udvikling af området.

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015 Punkt 21

Indhold

Sammendrag

I marts 2015 blev der givet en bevilling på 500.000 kr. til konsulentudgifter i forbindelse med Kickstart-projektets første faser. Hermed søges der frigivet anlægsbevilling til yderligere udgifter til forarbejder i forbindelse med konkurrence om omlægning af Banegårdspladsen.

 

Baggrund

Kickstart-projektets første faser omfatter omlægning af Banegårdspladsen til en kompakt busterminal og anlæg af en ny plads foran biblioteket. Desuden er det en forudsætning, at der opføres en bygning, indeholdende kunderettet erhverv og boliger, i den nordlige ende af den nye plads.

 

Sagsfremstilling

Den tidligere bevilling er anvendt til konsulentudgifter i forbindelse med markedstjek vedrørende salg af byggegrunden, kvalificering af de trafikale forhold omkring kompaktbusterminalen og udbud vedrørende bygherrerådgiver.

 

Der søges nu en yderligere bevilling på 2 mio. kr., som bl.a. skal anvendes til:

 • Bygherrerådgivning i forbindelse med udbud og anlæg af busterminal og byrum
 • Borgerinddragelse
 • Udgifter i forbindelse med udbud/konkurrence om omlægning af Banegårdspladsen
 • Rådgivning vedrørende midlertidig trafikafvikling i anlægsperioden
 • Diverse rådgivning og forarbejder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifterne i forbindelse med Kickstart-projektet afholdes af de i alt 50 mio. kr., som Ballerup Kommune og Realdania i fællesskab har afsat til formålet.

Der er ingen afledte driftsudgifter i tilknytning til denne bevilling.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

2.000.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

500.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

50.000.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2015

2016

2017

2018

2019

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

2,5

5,0

30,0

 

12,5

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægs-projektet

 

 

 

 

 

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

 1. Der frigives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til den videre proces vedrørende Kickstart Ballerup, projekt nr. 222738 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen.
   
 2. Der frigives en indtægtsbevilling på 1 mio. kr., som udgør Realdanias andel på 50 pct. af projektudgifterne, projekt nr. 222739 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen - tilskud Realdania.

 

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 5. maj 2015 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Der søges hermed om anlægsbevilling til gennemførelse af lokalplanprocessen for lokalplan nr. 147, for indsnævring og ombygning af Ballerup Boulevard. Lokalplanprocessen skal konkretisere selve indretningen af boulevarden og samtidig redegøre for løsninger af afledte konsekvenser heraf.

 

Baggrund

Mulighederne for at indsnævre og ombygge Ballerup Boulevard er på baggrund af de trafikmæssige forudsætninger og den overordnede trafikstruktur
indledningsvist blevet detaljeret gennem trafikanalyser og trafikmodeller. Resultaterne heraf viser, at man på baggrund af indsnævringen, hastighedsnedsættelsen, den generelle trafikudvikling, samt forlængelsen af Frederikssundsmotorvejen, kan forvente en reduktion af trafikken på ca. 21 pct. på Ballerup Boulevard. Konklusionen herpå er, at den tilbageværende trafikmængde uden videre vil kunne afvikles ved ét spor i begge retninger. Dog viser modelberegner, at det i spidsbelastningstimen om morgenen kan tage ét til to minutter længere at komme igennem Skovlunde Bymidte.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanprocessen for indsnævringen og ombygningen af Ballerup Boulevard skal munde ud i, at der i lokalplanen beskrives et konkret projekt for hvorledes Ballerup Boulevard indrettes med svingbaner, helle-anlæg, buslommer, beplantning, belysning osv. Denne detaljering skal ske i samarbejde med vinderne af arkitektkonkurrencen, Tegnestuen Vandkunsten, og deres samarbejdspartnere fra arkitektkonkurrencen Via-Trafik og landskabsarkitekt Marianne Levinsen. 

 

Når realiseringen af indsnævringen af Ballerup Boulevard og planerne for et samlet center, inkl. boliger nord for boulevarden, bliver en realitet, så vil dette skabe en anden trafiksituation på Bybuen. For at imødekomme eventuelle uhensigtsmæssigheder ved dette, skal der sideløbende med lokalplanprocessen for indsnævringen og ombygningen af Ballerup Boulevard tages stilling til, hvorledes man trafikmæssigt og arkitektonisk bør indrette Bybuen. Selvom lokalplanen ikke kommer til at omfatte Bybuen, så vil der således blive redegjort for den fremtidige udformning af Bybuen.

 

Samtidig skal der tages endelig stilling til, om der skal åbnes op for ind- og udkørsel til gammel Skovlundevej fra Ballerup Boulevard i krydset Bybuen/Ballerup Boulevard. Dette fordrer en særskilt trafikanalyse der afdækker eventuelle uhensigtsmæssigheder og fordele herved, samtidig med at eventuelle nødvendige tiltag beskrives. Dette arbejde vil ske i tæt samarbejde med Skovlunde Lokalråd, Gl. Skovlunde Landsbylaug og øvrige lokale interessenter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

600.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektnummer og projektnavn noteres herunder

222161 Skovlunde Bymidte

600.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

600.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2015

2016

2017

2018

2019

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,6

 

   

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet

     

 

I budgetaftalen for 2013-2016 blev der afsat 7 mio. kr. til udviklingen af Skovlunde Bymidte.

 

Sidenhen er der frigivet følgende summer til udviklingen af Skovlunde Bymidte:

 

1 mio. kr. til projekt 222165 - Skovlunde Bymidte arkitektkonkurrence.

0,5 mio. kr. til projekt 222167 - Skovlunde bymidte - Kunstfondsprojekt i Skovlunde Bypark.

1,2 mio. kr. til projekt 222169 - Skovlunde Bymidte 2013 - projektering af legeplads, trafiksanering af Bybuen og tryghedsprojekt med lys  - alt sammen i Skovlunde Bymidte.

 

Gives den bevilling der søges nu, vil der efterfølgende være 3,7 mio. kr. tilbage af de oprindelige 7 mio. kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. til projektnummer 222474 - kvalificering af grundlag for lokalplan nr. 147 - indsnævring og ombygning af Ballerup Boulevard.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Som led i udmøntningen af "Harrestrup Ådal - helhedsplan for et fritidslandskab" (2011), søges hermed om frigivelse af 500.000 kr. fra rådighedsbeløb projekt nr. 020026 Harrestrup Ådal - projekt - udgifter, til projekt nr. 020242 til etablering af ny beplantning i Harrestrup Ådal.

 

Baggrund

"Harrestrup Ådal - helhedsplan for et fritidslandskab" (2011) fastsætter, at den landskabelige udvikling, drift og pleje fortsat skal bero på principperne og intentionerne i den oprindelige landskabsplan fra 1986 for Harrestrup Ådal (se bilag).

 

Landskabsplanen ligger til grund for de i fritidslandskabet gældende lokalplaner nr. 039 og nr. 129. Principperne og intentionerne med beplantninger i fritidslandskabet indebærer, at der kan etableres bugtede og slyngede skovbeplantninger både i fritidslandskabet og særligt i kanten af fritidslandskabet - som afskærmning mod større veje og dele af det omkringliggende byområde.

 

Sagsfremstilling

Der foreslås etableret følgende beplantning (se bilag):

 • Skovbeplantning øst for kunstgræsbane i forbindelse med nyetableret sti. Formålet er, at afslutte kunstgræsbanens afgrænsning mod fritidslandskabet med en bugtet skovplanting som den nye sti slynger sig igennem.
   
 • Beplantning på ny bakke i den nordlige del af Marbækbanen. I forbindelse med etableringen af regnvandsbassinet i Marbækbanen til vanding af golfbanen, blev der af overskudsjorden etableret en bakke, hvorpå der er sat en bænk. Bakkens "bagside", ud mod idrætsbyen, foreslås afsluttet med en ny beplantning.
   
 • Beplantning i et bælte mellem golfbanen og stien der går forbi Larsbjerggård. Beplantningen er en del af lokalplan nr. 039 for udvidelsen af Marbækbanen, og skal understrege adskillelsen mellem golfbanen og stien. Beplantningen skal dog udformes således, at der fortsat er udsyn fra stien til landskabet og fra golfbanen til stien, så golfspillere og gående på stien kan se hinanden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

500.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektnummer og projektnavn noteres herunder

Projekt nr. 020026 Harrestrup Ådal - projekt - udgifter

500.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

500.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2015

2016

2017

2018

2019

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,150

0,350

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 10.12 efter anlægsprojektet

 

 

0,011

 

0,011

 

0,011

 

0,011

 

 

Oprindelig rådighedsbevilling på 5,4 mio. kr. til projektnr. 020026.
Kommunalbestyrelsen den 21. maj 2012 Punkt 19

 

Siden søgte anlægsbevillinger:
27. august 2012: 1,6 mio. kr. er flyttet til projekt nr. 020028, Harrestrup å Dal Fritidslandskab. Madpakkehus og naturlegeplads
17. december 2012: 0,2 mio. kr. er flyttet til projekt nr. 020028 vedrørende arkæologisk udgravning i forbindelse med etablering af regnvandssystem.
17. december 2012: 0,2 mio. kr. er flyttet til projekt nr. 020028 vedrørende detailprojektering af regnvandssystem.
24. juni 2013: 0,5 mio. kr. er flyttet til projekt nr. 020028 vedrørende etablering af regnvandsbassin.
25. august 2014: 0.47 mio. kr. er flyttet til projekt nr. 020032 etablering af dyrefolde i forbindelse med naturpleje i Harrestrup Ådal.
15. december 2014: 0,3 mio. kr. flyttet til projekt nr. 020111 Forarbejder til forlængelse af støjvold fra Harrestrup Å til støjvold ved Ballerup Super Arena.
23. februar 2015: 1,1 mio. kr. flyttet til projekt nr. 020240 Genetablering af tre golfhuller i forbindelse med anlægsarbejde ved forlængelse af støjvold.

 

Samlet ansøgt: 4,37 mio. kr.

 

Rådighedsbeløb tilbage inden denne ansøgning om anlægsbevilling: 1,03 mio. kr.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projekt nr. 020242 - Ny beplantning i Harrestrup Ådal, til etablering af ny beplantning i Harrestrup Ådal.
   
 2. De afledte driftsudgifter på 0,011 mio. kr. årligt indarbejdes i driftsbudgettet fra 2016 ved førstkommende opfølgning.

 

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Det indstilles, at der frigives anlægsmidler til en proces til gennemførelse af projekt "Udviklingsplan for Måløv Bymidte".

 

Baggrund

Der har i de seneste år været fokus på omdannelse af bymidterne i Ballerup og Skovlunde. I den politiske aftale 2015 er det aftalt at gennemføre en tilsvarende proces for udvikling af Måløv Bymidte i tæt dialog med bymidtens interessenter.

 

Sagsfremstilling

Udviklingsplanen tilvejebringes gennem en proces, der tager afsæt i Kommunalbestyrelsens ønske om, at udviklingsplanen udarbejdes i tæt dialog med borgere, virksomheder og andre interessenter. 

 

Processen er overordnet delt op i to faser:

 1. Forproces, herunder vidensindsamling, udvikling af vision og idéer gennem møder og workshops. 
 2. Projektkonkurrence.

Til at gennemføre forproces og projektkonkurrencen er der behov for at få frigivet en del af det anlægsbeløb, der er afsat til udviklingsplanen. Der er to mio. kr. i 2015 og tre mio. kroner i 2016 på konto nr. 222736 "Byudvikling af Måløv". Udviklingsplanen med proces forventes at kunne gennemføres for 1,5 mio. kroner. 

 

Processen for tilvejebringelse af en udviklingsplan, vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget i september 2015.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Der ønskes frigivet en bevilling til gennemførelse af en udviklingsplan for Måløv Bymidte

 

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

1.500.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

222736 Byudvikling Måløv

 1.500.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

1.500.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

 

(mio. kr.)

2015

2016

2017

2018

2019

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

1,5

 

 

 

 

Afledte driftudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet     

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til gennemførelse af den indledende proces og konkurrence, projekt nr. 222749 Byudvikling i Måløv - procesplan.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2015 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

Med henblik på at sikre et overskueligt, trygt byrum med et pænt helhedsindtryk er der behov for at foretage en række anlægsarbejder på de tilbageblevne, kommunale arealer omkring trafikpladsen ved Malmparken Station.

 

Baggrund

Efter den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 136 har udviklingsvirksomheden Innovater påbegyndt opførelsen af en kombineret bebyggelse til beboerhus og dagligvarebutik mellem Ringtoften og Malmparken.


Samtidig med lokalplanens vedtagelse indgik Innovater en frivillig aftale med Ballerup Kommune om etablering af de nødvendige adgangs- og parkeringsforhold samt omlægning af den hidtidige trafikplads. Som arealgrundlag for bebyggelsen har virksomheden tilkøbt parceller af Boligselskabet Baldersbo og af Ballerup Kommune.

 

Sagsfremstilling

Ligesom Ballerup Kommunes bygningsmyndighed har behandlet byggesagen for den nye bebyggelse, skal Ballerup Kommune som vejmyndighed godkende det endelige projekt for den i udbygningsaftalen bestemte omlægning af parkeringsområdet og etablering af nye faciliteter for bustrafikken.


Ud over det trafiktekniske og sikkerhedsmæssige i forhold til busbetjening, kundetrafik og varelevering skal Ballerup Kommune sikre, at der er god og sikker adgang til bebyggelsen, stationen og busstoppestederne for de bløde trafikanter til og fra de omliggende bolig- og erhvervskvarterer, og at byrummets vente- og opholdsarealer bliver overskuelige og trygge.


Størrelsen af den parcel, Ballerup Kommune efter offentligt udbud har solgt til nybyggeriet, er blevet noget mindre end oprindelig antaget. Derfor har Ballerup Kommune beholdt et større asfalteret areal op imod jernbanen, der hidtil har været del af trafikpladsen. Mindre dele af de belagte arealer kan muligvis genbruges, andre skal brydes op og tilpasses de nye anlæg. Hovedparten af buskadserne på den hidtidige trafikplads må lade livet til fordel for det nye pladsanlæg, og der er behov for nye, grønne elementer.


Som led i flytningen af busholdepladsen ud langs Malmparken skal arealet nærmest stationen, derfor omskabes til et nyt, attraktivt byrum, som vil være til gavn og glæde både for bus- og S-togspassagererne og for den lokale cykel- og gangtrafik. Intentionen er, at området ved stationen kan leve op til kommunens ambitioner for grønne byrum, belysning, tilgængelighed og kriminalitetsforebyggelse.

 

Under behandlingen af ansøgerens anlægsprojekt har Ballerup Kommune fundet flere forslag til alternative indretningsløsninger og til valg af udstyr og materialer, som vil højne byrummets kvalitet. Bl.a. ved udvidelse af beplantede arealer på bekostning af kørebanebelægning. Noget vil kunne dækkes inden for udbygningsaftalen økonomi, mens egentlige kvalitetsforbedringer vil medføre en merudgift. 


Et par af de ældste sektioner med overdækket cykelparkering ud mod Malmparken må fjernes for at give plads til en ny udkørsel. Der er for nylig etableret en større, overdækket cykelparkering langs jernbanen, men om nødvendigt vil de gamle sektioner blive flyttet til en ny, men stadig let tilgængelig beliggenhed.

 

Belysningen skal tilpasses den nye indretning. Det vil være ønskeligt, at der udskiftes til energibesparende led-belysning efter samme model, som anvendes andre steder i Ballerup Kommune.


Byudstyr vil blive benyttet til at afgrænse arealerne til den kollektive trafik fra butikkens kundeparkeringsplads. På busperronen opstilles læskærme til ventende passagerer. Bænke og affaldsspande vil blive flyttet og i nødvendigt omfang suppleret. En eventuel flytning af telefonboks og reklamestander vil blive aftalt med de relevante ejere.


Ny beplantning vil blive etableret, så området fremstår som en grøn, ensartet plads med både høj og lav beplantning.   

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifterne til omlægning af den hidtidige trafikplads og etablering af ny busholdeplads for to busser er dækket gennem den frivillige udbygningsaftale, som blev indgået i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse.

 

Indtægten fra Ballerup Kommunes salg af en parcel af den hidtidige trafikplads, ejendommen matr.nr. 63, Skovlunde by, Skovlunde, til brug for det kombinerede butiks- og beboerhusprojekt, er budgetlagt. Udgifterne til ovennævnte, supplerende anlægsarbejder og til forskønnelse af byrummet med nyt byudstyr og sammenhængende beplantning foreslås derfor dækket via et kassetræk. En kassefinansieret tillægsbevilling vil uanset størrelsen udfordre pejlemærket i den økonomiske strategi om likviditeten. Den vil også reducere et eventuelt økonomisk råderum til budget 2016.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

4.000.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

 

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

 

4.000.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2015

2016

2017

2018

2019

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

1,5

2,5

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 10.12 under/efter anlægsprojektet

 

 

0,015

0,015

0,015

 

Grundet omlægningen af befæstede og beplantede arealer vil der skulle ske en omfordeling af udgifter på de forskellige driftsområder.
 

Det må forventes, at der i det nye byrum vil være flere arealer, som forudsætter et højere plejeniveau. Så selvom det samlede, kommunalt drevne areal vil blive reduceret i forhold til i dag, forventes en lidt højere driftsudgift.     

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

 1. Der afsættes et rådighedsbeløb på 4 mio. kr. til projekt nr. 222751 Renovering af byrummet ved Malmparken Station. Rådighedsbeløbet indarbejdes ved tredje budgetopfølgning 2015.
   
 2. Driftsudgifterne for ramme 10.12 Fritidsområder øges med 15.000 kr. fra 1. januar 2017.

Beslutning

Undersøges. Ny sag forelægges til næste møde.

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2014 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har i 2014 givet anlægsbevillinger til totalrenovering af S-banebroen på Hold-an Vej i Ballerup, for hvilke der nu aflægges regnskab.  

 

Baggrund

På baggrund af særeftersynsrapport fra det rådgivende ingeniørfirma Broconsult og en efterfølgende pris fra firmaet på en totalrenovering af S-banebroen på Hold-an Vej har Kommunalbestyrelsen i 2014 givet anlægsbevillinger til arbejdets udførelse.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af særeftersynsrapport fra det rådgivende ingeniørfirma Broconsult gav Kommunalbestyrelsen på sit møde den 24. februar 2014 en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til en delvis omisolering af broens nordøstlige side. Efterfølgende gav Broconsult en pris på en totalrenovering af broen og Kommunalbestyrelsen gav i den forbindelse på sit møde den 24. juni 2014 en yderligere anlægsbevilling på 1,25 mio. kr. Ved den efterfølgende licitation viste priserne sig gunstigere end forudsat, og der forventedes herefter et mindreforbrug på 1,25 mio. kr. til projektet og Kommunalbestyrelsen gav derfor på sit møde den 27. oktober 2014 en negativ anlægsbevilling på -1,25 mio. kr.

 

De samlede anlægsbevillinger udgjorde herefter 3 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb

3.000.000 kr.

Projektets samlede bevilling

3.000.000 kr.

Projektets samlede regnskab

2.996.034 kr.

Mindreudgift

3.966 kr.

Mindreudgift i procent

0,13 %

 

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at 

 1. Regnskab for anlægsbevillinger til totalrenovering af S-banebro på Hold-an Vej i Ballerup, projekt nr. 222164 Diverse broarbejder - S-banebro på Hold- an Vej, godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2014 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har i 2014 givet anlægsbevillinger til renovering og vedligeholdelse af færdselsbelægninger på Ballerup Kommunes vej- og stianlæg i henhold til godkendt slidlagsprogram, for hvilke der nu aflægges regnskab.

 

Baggrund

For at fastholde de kommunale veje og stiers vedligeholdelsesstandard, er der på investeringsoversigten hvert år afsat et rådighedsbeløb til renovering og vedligeholdelse af kommunens vej- og stibelægninger. 

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på sine møder den 24. februar og 27. oktober 2014 givet anlægsbevillinger til renovering og vedligeholdelse af kommunens færdselsbelægninger i 2014.

 

Anlægsregnskabet omfatter reparation, afstribning og slidlagsarbejder udført i henhold til det godkendte slidlagsprogram for 2014. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb

5.909.000 kr.

Projektets samlede bevilling

5.909.000 kr.

Projektets samlede regnskab

5.905.950 kr.

Mindreudgift

3.050 kr.

Mindreudgift i procent

0,05 %

 

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at 

 1. Regnskab for anlægsbevillinger til slidlag og reparation på Ballerup Kommunes vej- og stianlæg 2014, projekt nr. 222118 Vedligeholdelse af færdselsbelægninger - 2014, godkendes.

 

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Dokumenter

Download samlet dokument

Download