Miljøtilsyn

Et miljøtilsyn er et kontrolbesøg, hvor kommunen sikrer, at en virksomhed overholder miljøregler med hensyn til eksempelvis:

 • jord
 • spildevand
 • luft
 • støj
 • affald.

Et miljøtilsyn handler dog ikke kun om kontrol, men også om vejledning. 

Kommunen fører tilsyn med, at regler i Miljøbeskyttelsesloven eller i husdyrgodkendelsesloven overholdes. 

Kommunen kan overfor hver enkelt virksomhed stille individuelle miljøkrav. 

Formålene ved at udføre miljøtilsyn er, at:

 • Forebygge og modvirke forurening
 • Begrænse spild ved anvendelse af råstoffer
 • Vejlede om miljøforhold ved etablering og drift
 • Fremme renere teknologi
 • Sikre lovoverholdelse.

Under miljøtilsynet fokuserer Ballerup Kommune især på virksomhedens eventuelle:

 • påvirkning af jord- og grundvandsforhold
 • forekomst af støjende aktiviteter
 • udledninger til luften
 • udledninger af spildevand til kloaksystemet, vandløb, søer eller hav.

For at sikre luft og spildevand ser vi på, hvordan virksomheden: 

 • oplagrer farligt affald, olier og kemikalier 
 • håndterer affald
 • bortskaffer affald miljømæssigt forsvarligt.

Miljøtilsyn for virksomheder - sådan foregår det

Kommunen vil oftest aftale tid for de planlagte miljøtilsyn, men ved eksempelvis klager sker tilsynet uanmeldt. 

Kontakt

Ballerup Kommune

Natur, Klima & Miljø

Send en sikker besked

41 75 01 66

E-mail