Iværksætterstrategi

Under overskriften Fra nystartet iværksætter til iværksætter med vækstpotentiale sætter BusinessBallerup fokus på syv indsatsområder for fire målgrupper af iværksættere:

Målsætning
Ballerup Kommune har som målsætning at blive en førende iværksætter- og innovationskommune med særligt gode rammevilkår for vækstiværksættere.

Iværksætterstrategien skal skabe grundlag for, at den gode idé kan blive til virkelighed. Strategien omfatter målrettede indsatser, der skaber og styrker en iværksætterkultur og som kan medføre, at der skabes flere nye iværksættere, flere vækstvirksomheder og dermed flere arbejdspladser i Ballerup kommune. 

Forskellige faser
Initiativerne i iværksætterstrategien vil være opdelt i forskellige faser. Nogle tiltag kan igangsættes nu (efterår 2016), mens andre tiltag kræver et tværgående samarbejde på tværs af Ballerup Kommune. Iværksætterstrategien løber fra 2016-2020.

Første skridt på vejen
Iværksætterstrategien er første skridt på vejen hen imod et større strategisk arbejde om Ballerups fremtidige erhvervspolitik.

Iværksætterområdet bliver en del af den nye erhvervspolitik og her vil tre indsatsområder – de eksisterende virksomhedsklynger, kommunen som testfacilitet samt iværksætterindsatser – blive tænkt sammen, da der er flere overlap mellem indsatserne.

Denne indledende iværksætterstrategi vil på et senere tidspunkt blive afløst af den kommende erhvervspolitik og handlingsplan for alle erhvervsinitiativer. Alle initiativer vil være tænkt ind i en Greater Copenhagen[i] sammenhæng, så der er synergi i indsatserne.


[i] Greater Copenhagen-samarbejdet er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark og Sydsverige, hvor man står sammen om at fremme væksten i området. Læs mere på: http://www.greatercph.dk

Ballerup Kommune  ønsker flere iværksættervirksomheder med vækstpotentiale. 

Som erhvervskommune ønsker vi at:

 • Skabe attraktive rammer, så iværksættere kan udvikle succesfulde vækstvirksomheder
 • Styrke iværksætterlysten hos de unge i skole- og ungdomsuddannelsesmiljøet
 • Understøtte uddannelsesinstitutioner i arbejdet med at indarbejde elementer af entreprenørskab i undervisningen
 • Arbejde på at skabe stærke inkubationsmiljøer
 • Fejre de succesfulde iværksættere
 • Sætte Ballerup på landkortet som en aktiv iværksætterkommune

Der er en række typiske kendetegn ved iværksættere, der er succesfulde og som skaber virksomheder med vækst og med mere end 5 ansatte. Kendetegnene er:

 • Har en videregående uddannelse
 • Har ca. 10 års erhvervserfaring
 • Er mellem 35-45 år
 • eller er helt ung, ca. 20 år
 • Har brancheerfaring
 • Har ikke været arbejdsløs op til stiftelsen
 • Er startet som iværksætter i Københavnsområdet
 • Har truffet det rigtige branchevalg, eftersom visse brancher især føder vækstiværksættere. (Det er bl.a. inden for IT-branchen, at man her finder relativt mange højvækstvirksomheder).

Ud fra den viden, forskning og erfaring der findes om iværksættere, ønsker Ballerup kommune at arbejde med fire målgrupper:

1. Unge iværksættere
Forskningen viser, at meget unge mennesker, omkring de 20 år, også har god succes med at starte egen virksomhed. Vi vil gerne understøtte den unge målgruppe med tiltag, der passer godt til dem. Unge iværk-sættere er ofte uerfarne i forretningslivet og bør understøttes på anden måde end fx modne iværksættere.

2. Modne start-ups
Ballerup Kommune har mange store virksomheder, som har fagspecifikke medarbejdere ansat. Specielt indenfor it-branchen etablerer et antal specialister sig hvert år som selvstændige konsulenter. Ved at koordinere udbuddet af kommunale og regionale tiltag kan Ballerup Kommune understøtte modne iværksættere og hjælpe dem på vej til at blive vækst-iværksættere.

3. Iværksættere, som udspringer af DTU Diploms uddannelsesmiljø
DTU Diplom i Ballerup rummer potentialet til at udvikle fremtidens vækstiværksættere. Ved at koordinere indsatsen af både regionale og kommunale tiltag med tiltag fra DTU Diplom selv, kan overlevelsesraten højnes for nystartede iværksættere inden for de tekniske områder.

4. Folkeskoleelever og elever på ungdomsuddannelser
Hvornår vækkes interessen for iværksætteri? Og kan interessen styrkes, hvis de unge introduceres til iværksætteri hele vejen igennem folkeskolen og ungdomsuddannelserne? Det er vores ønske at indarbejde emnet iværksætteri i både folkeskole og ungdomsuddannelser.

Udover sine folkeskoler og 10. klasse tilbud, ”TALENT:10”[i], har Ballerup alle typer ungdomsuddannelser:

 • Produktionsskole
 • Erhvervsuddannelser (EUD, EUX)
 • Gymnasiale uddannelser:
  • Alment Gymnasium, STX
  • Handelsgymnasium, HHX
  • Teknisk Gymnasium, HTX

Vi ser det som en unik mulighed at kunne sammensætte et introduktion-til-iværksætteri-forløb, der kan pirre de unges nysgerrighed undervejs i deres uddannelsesforløb.


[i] Læs mere om Talent:10: http://www.talent10.dk.

Iværksætterhuset er et gratis tilbud til iværksættere i Ballerup Kommune, der overvejer at starte virksomhed eller er nyetableret og har ambitioner om vækst. Iværksætterhuset tilbyder målrettet 1:1 sparring og vejledning samt events med både bred og mere specialiseret information til iværksættere.

Nu-situation 2016
Lokale iværksættere i Ballerup Kommune får tilbud om rådgivning fra Iværksætterhuset. Over 100 potentielle iværksættere, bosat i kommunen, har i perioden 2014-2016 modtaget rådgivning fra Iværksætterhuset[i].

Ballerup Kommune afholder også HIP arrangementer for Iværksætterhuset. HIP er Hovedstadens IværksætterProgram, som er ”on demand” kurser for iværksættere. Her kan man styrke sine kompetencer ved at følge lige netop de kurser, man har behov for.

Målsætning 2020

 • Ca. 50 Ballerup iværksættere rådgives af Iværksætterhuset hvert år
 • BusinessBallerup og Iværksætterhuset samarbejder om, at iværksættere er velforberedte, inden de møder til rådgivning
 • 4 årlige HIP arrangementer afholdes i Ballerup

Eksempler på aktiviteter

 • Udbredelse af Iværksætterhusets aktiviteter via website, nyhedsbrev og sociale medier
 • Materiale om Iværksætterhuset skal være tilgængeligt hos Jobcenteret, i kontorfællesskaber, på uddannelsesinstitutioner m.v.
 • HIP kurser
 • Supplerende aktiviteter i samarbejde med Iværksætterhuset, som gavner det at være nystartet virksomhed, fx hvordan man søger finansiering

[i] Tal leveret af Væksthus Hovedstadsregionen for perioden januar 2014 - marts 2016. Tal fra marts og frem er ikke med i opgørelsen.

Konsulentfirmaet IRIS Group har foretaget en evaluering af Iværksætterhusets rådgivning og opfølgende aktiviteter. Evalueringen viser, at iværksætterne er tilfredse med rådgivningen, men at de har et behov for at kunne samles i netværk. Derudover har en række iværksættere, med virksomhed i Ballerup, tilkendegivet i interviews[i], at de meget gerne vil indgå i et netværk af lokale iværksættere.

Ballerup Kommune ønsker at etablere et netværk for byens iværksættere, hvor de kan mødes og sparre med hinanden og skabe samarbejdsrelationer på tværs af netværket.

Nu-situation 2016
Der findes ikke noget netværk for iværksættere i Ballerup Kommune.

Målsætning 2020

 • Ballerup Kommune har opbygget og faciliterer et netværk, som er attraktivt for lokale iværksættere
 • 40 iværksættere deltager i netværket, evt. fordelt på flere netværk

Eksempler på aktiviteter
Ballerup Kommune vil i samarbejde med lokale iværksættere skabe relevante aktiviteter indenfor netværket, som fx:

 • Invitere oplægsholdere som fortæller om emner, der er relevante for iværksætterne
 • Invitere lokale eksperter og rådgivere ind i netværket. Det kan fx være revisorer, bogholdere, bankrådgivere, ejerledere, direktører m.v.

[i] En række lokale iværksættere er blevet interviewet i foråret 2016.

På baggrund af interviews med iværksættere [i] har Ballerup Kommune erfaret, at mange iværksættere ønsker at få tilknyttet en erfaren mentor. Vi ønsker derfor at undersøge mulighederne for en mentorordning.

Der er to formål med at etablere et mentornetværk:

 • tilbyde iværksættere kontinuerlig sparring med en mentor, hvilket på sigt kan bidrage til fremdrift for iværksættervirksomheden.
 • tilbyde nuværende og tidligere virksomhedsejere samt øvrige vidensressourcer at engagere sig i udviklingen af Ballerups erhvervsliv.

Nu-situation 2016
Der findes på nuværende tidspunkt ikke noget mentornetværk i Ballerup Kommune.

Målsætning 2020

 • 20 mentorer er en del af Ballerup Kommunes mentornetværk
 • 20 aftaler (matches) er indgået mellem mentor og mentee

Eksempler på strategiske tiltag, der skal indfri målsætningen
Mentornetværket mødes et antal gange om året. Iværksættere præsenterer (pitcher) deres idé overfor mentorerne. Efterfølgende finder mentornetværket de rette matches mellem mentor og mentee.


[i] En række lokale iværksættere er blevet interviewet i foråret 2016.

Iværksætterstrategien lægger op til, at elever i Ballerup Kommunes folkeskoler tidligt tilegner sig viden om iværksætteri og får en forståelse af, hvad en iværksætter er. Strategien vil bygge videre på de erfaringer, som nogle folkeskoler i kommunen gennem en række år har haft med særligt tilrettelagte forløb i iværksætteri.

Business Ballerup ønsker, at viden om iværksætteri vil præge hele vejen igennem folkeskolen og frem til, at eleverne i udskolingen vejledes til, hvilken ungdomsuddannelse de skal vælge.

Nu-situation 2016
Mange folkeskoler i Ballerup Kommune arbejder med iværksætteri i undervisningen, hvilket er en lærerig proces for både elever og lærere.

Målsætning 2020

 • Elever i folkeskolens udskoling har tilegnet sig viden om iværksætteri og fået en forståelse af, hvad en iværksætter er
 • Information om iværksættervejen bruges aktivt hos UU vejlederne
 • Undervisning i iværksætteri er indarbejdet i skoleskemaet på forskellige klassetrin

Målsætninger vil blive koordineret med C-SIK og den igangværende proces på skoleområdet.

Eksempler på aktiviteter

 • Dialog med C-SIK om introduktion af iværksætteri på alle folkeskolers skoleskema
 • Dialog med folkeskolens ungdomsuddannelsesvejledere, UU-vejledere, om iværksættervejen
 • Iværksætter-summercamp for skoleelever i ferieperioder
 • Elever deltager i LAB[i]
 • Elever deltager i Toolcamp[ii]
 • Elever deltager i FIRST LEGO League[iii]
 • Arrangement i samarbejde med Rainmaking Kids[iv]
 • Aktiviteter med Coding Pirates og IT Branchen[v]

[i] Læs mere om Ballerup Biblioteks arbejde med at forene skoleelever og virksomheder i Laboratoriet (LAB): https://bib.ballerup.dk/Laboratoriet.

[iv] Rainmaking Kids afholder workshops, som bringer iværksætteri i børnehøjde med budskabet “Det er aldrig for tidligt at lære om iværksætteri”. Børn får mulighed for at snuse til livet som iværksætter, brainstorme, udvikle idéer og endda lave deres egen mini ‘business model canvas’. Med hjælp fra erfarne iværksættere guides børnene og lærer at forvandle deres tanker og idéer til den første forretningsmodel.

En workshop afsluttes med en pitch runde, hvor børnene præsenterer deres store idéer for deres forældre. Læs mere om Rainmaking Kids: http://rainmakingkids.co.uk

[v] Coding Pirates er en forening, som vil fremme børn og unges produktive og kreative IT-kompetencer via afholdelse af ugentlige klubaftener, workshops og online kollaboration samt udvikling af dedikeret undervisningsmateriale sammen med andre Coding Pirates afdelinger. Coding Pirates sigter på at skabe innovative produktudviklere. Læs mere om Coding Pirates: https://codingpirates.dk

Iværksætterstrategien lægger op til, at elever på kommunens ungdomsuddannelser får viden om iværksætteri og får en praktisk afprøvning af, hvad det vil sige at være iværksætter.

Business Ballerup lægger op til, at der bør være en tæt relation til de tiltag, der sker i Ballerup kommunes folkeskoler på trods af, at ungdoms-uddannelserne har et optag, der rækker ud over kommunens grænser.

Nu-situation 2016
Ballerup tilbyder alle typer af ungdomsuddannelser. På en lang række af disse ungdomsuddannelser arbejdes der med iværksætteri i en eller anden form, og mange elever deltager i forskellige konkurrencer[i].

Målsætning 2020
I samarbejde med ungdomsuddannelserne udvælges konkrete mål for hvor mange elever, der følger kurser i iværksætteri.

Eksempler på aktiviteter

 • Dialog med ungdomsuddannelser om flere uddannelsestilbud om iværksætteri
 • ’Masterclass’: Iværksættere og vækstiværksættervirksomheder holder oplæg på ungdomsuddannelser
 • Iværksætter-summercamp for elever i ferieperioder

[i] Det kan fx være:

DTU Diplom i Ballerup tilbyder adgangskurser, kurser på diplomingeniøruddannelsen og videreuddannelser på diplomniveau. Innovation og entreprenørskab er to af kerneområderne på DTU Diplom. Samtidigt har DTU Diplom fokus på, at viden og teknologi bliver til vækst og arbejdspladser i samfundet.

DTU Diplom uddanner med henblik på, at ny viden om ny teknologi bliver til vækst og arbejdspladser i samfundet gennem:

 • uddannelse af innovative og entreprenante ingeniører
 • samarbejde med virksomheder
 • kommercialisering af opfindelser og patenter fra universitetet.

DTU understøtter studenterinnovation på flere fronter og som en fast del af uddannelserne indgår fx:

 • Projektarbejde og praktik
 • Gode faciliteter til afprøvning af idéer i praksis

Nu-situation 2016
DTU Diplom har via deres One Point Entry et samarbejde med virksomheder om konkrete projekter, hvor DTUs studerende samarbejder med en virksomhed om et bestemt produkt eller service. One Point Entry kan også rådgive de studerende i forhold til udvikling af idéer. DTU Diplom har endvidere værkstedsfaciliteter, som de studerende kan benytte til at lave prototyper.

Ballerup Kommune er interesseret i at understøtte DTU Diplom i sin fortsatte udvikling:

 • Vi ønsker at bidrage til at skabe de bedst mulige rammer for et spændende campusliv og et inspirerende campusområde, som de unge synes er ”cool” at hænge ud i. Som kommune ønsker vi at gøre de studerende interesserede i Ballerup, så de vil lægge deres virksomhed her, fordi de er tæt på et godt miljø, der kan styrke deres forretning og deres innovation.
   
 • Vi ønsker at involvere DTU Diplom i folkeskolen for positivt at påvirke elevernes interesse i de tekniske fag og uddannelser. Vi ønsker, at eleverne får en forståelse af, hvad man beskæftiger sig med, når man læser på DTU Diplom.

Målsætning 2020
Ballerup Kommune har etableret et tæt samarbejde med DTU Diplom på følgende områder:

 • Rådgivning[i] af DTU Diplom studerende, som starter egen virksomhed
 • Synliggørelse af DTU Diplom studerendes mulighed for at komme i praktik i egen virksomhed[ii]
 • Etablering af vidensmiljøer og kontorfællesskaber, hvor både studerende og færdiguddannede kan etablere virksomhed og sparre med vækstiværksættere
 • Udbredelse af viden om diplomuddannelserne i folkeskolen

Eksempler på aktiviteter

 • Iværksætterrådgivning af DTU Diplom studerende i samarbejde med DTU Diplom, Iværksætter-huset og andre relevante interessenter
 • Mulighed for praktik i egen virksomhed
 • Invitere DTU Diplom studerende til at holde oplæg i folkeskolen
 • Dialog med studerende om, hvordan miljøet i Ballerup kan gøres inspirerende for iværksættere

[i] De studerende får viden om de rådgivningstilbud, som Iværksætterhuset udbyder, herunder HIP kurser.

[ii] På Diplomingeniøruddannelsen ved Århus Universitet har fx studerende mulighed for at komme i praktik i deres egen virksomhed. Læs mere om ordningen her: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer/diplomingenioeruddannelserne/ikt/praktik-i-egen-virksomhed

BusinessBallerup ønsker at medvirke til at skabe et unikt erhvervsmiljø i Ballerup, der kan tiltrække endnu flere virksomheder og vækstiværksættere.

BusinessBallerup lægger op til, at kommunen arbejder med de fysiske rammer og udvikler et både socialt og fysisk attraktivt erhvervsmiljø, der vil tiltrække og samle såvel studerende, iværksættere og etablerede virksomheder i en fælles indsats.

Nu-situation 2016
Der findes allerede en række vækstiværksættere i Ballerup Kommune. Der findes dog ikke umiddelbart et miljø, som virker tiltrækkende på iværksættere.

Målsætning 2020
At have skabt de rette fysiske og sociale rammer for at tiltrække både vækstiværksættere og unge iværksættere til Ballerup.

Eksempler på aktiviteter

 • Samarbejde med The Camp[i] og Tryg om at skabe synlighed om det nye miljø for vækstiværksættere
 • Dialog med Ballerup virksomheder, som ønsker at skabe vækstmiljøer, om, hvordan kommune og virksomhed sammen kan skabe disse miljøer
 • Dialog med DTU Diplom studerende om deres ønsker til iværksætter- og vækstmiljøer
 • Dialog med DTU Diploms ledelse om at skabe et campus-lignende miljø
 • Dialog med WTC om deres rolle i at skabe et frugtbart vækstmiljø
 • Dialog med developere om at overtage idéen om et iværksætter- og vækstmiljø, dvs. developere former idéen til et projekt samt skaffer den rette finansiering

[i] The Camp er et kontorfællesskab, som er etableret hos Tryg. Målgruppen er ’late startups’ med stort potentiale for at udvikle sig til vækstiværksættere. Læs mere om The Camp: www.thecamp.io

Kontakt

BusinessBallerup

Sune Testrup-Friis
Erhvervsudviklings-
konsulent

21 41 46 67

E-mail