8 ugers opfølgningssamtale

Jobcentret skal som udgangspunkt kontakte* virksomheden i forbindelse med jobcentrets første samtale med den sygemeldte medarbejder, der afholdes senest 8 uger fra første fraværsdag**. Formålet er at vurdere, om medarbejderen helt eller gradvist kan vende tilbage til arbejdet - fx via en delvis raskmelding.

Såfremt medarbejderen hverken helt eller delvist kan vende tilbage til jobbet, vil jobcentret vurdere, om medarbejderen kan deltage i et aktivt tilbud med henblik på at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det kan fx bestå af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller job med løntilskud. Medarbejderen har pligt til at deltage i et tilbud, hvis det er foreneligt med vedkommendes helbredstilstand og behandlingsforløb. Formålet med jobcentrets opfølgning og tilbud er at sikre, at den sygemeldte vedligeholder mest mulig arbejdsevne og hurtigere bliver i stand til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

* I de tilfælde, hvor den sygemeldtes helbredssituation skønnes uproblematisk, og der forventes  tilbagevenden på fuld tid inden for 13 uger (fra første opfølgningssamtale), eller hvis sygdommen medfører et længerevarende sygdomsforløb, og den sygemeldte ikke kan vende gradvist tilbage eller deltage i et aktivt tilbud, kan jobcentret undlade at tage kontakt til virksomheden.

** Hvis medarbejderen har en alvorlig sygdom, som gør det uhensigtsmæssigt for jobcentret at kontakte medarbejderen, kan der gøres brug af den såkaldte stand-by ordning, hvor jobcentrets opfølgning sker uden kontakt til medarbejderen. Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet en liste over sygdomme, der berettiger til stand-by ordning. Find diagnoselisten på www.ams.dk

 

Jobcentret følger op på virksomhedens kontakt med den sygemeldte og kan eventuelt tilbyde ordninger og redskaber, der kan sikre medarbejderen en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

En sygemeldt slagteriarbejder indkaldes til 8 ugers opfølgningssamtale i jobcentret. Slagteriarbejderen har smerter i skulderen og har ikke kunnet finde en løsning på problemet sammen med virksomheden og er derfor stadig sygemeldt. Efter samtalen kontakter jobcentret virksomheden og aftaler en rundbordssamtale, hvor det afklares hvilke funktioner, medarbejderen kan påtage sig, samt hvilke hjælpemidler, der kan bruges til at aflaste hans skulder.

Kontakt jobcentret, hvis du ønsker mere information om jobcentrets 8 ugers opfølgningssamtale. Læs mere på www.ams.dk.

Kontakt

Virksomhedsservice
Jobcenter Ballerup
Baltorpvej 156
2750 Ballerup
Åbningstider:
mandag-fredag
8.00-15.30

4477 6000

E-mail