Bestyrelsens ansvar

I alle foreninger er der en bestyrelse. Bestyrelsens overordnede opgave er at være den øverste ledelse mellem generalforsamlingerne. Det betyder at bestyrelsen først og fremmest skal træffe de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift og udvikling. 

Som bestyrelsesmedlem påtager du dig et ansvar for både foreningens mål, økonomi og for at medlemmerne ikke bringes i fare eller udsættes for uansvarlige handlinger.

Ønsker du at fordybe dig mere i hvad et ansvar som bestyrelsesmedlem betyder, kan du finde meget mere om emnet på Center for Frivilligt Socialt Arbejdes hjemmeside.

Nogle af hovedpointerne er samlet herunder. 

Det er den samlede bestyrelse, der har det overordnede ansvar for foreningens daglige drift og dermed også foreningens økonomi. Det er derfor en god idé at udarbejde retningslinjer for, hvordan bestyrelsen administrerer økonomien i foreningen, særligt hvem der har tegningsret, og hvordan opgaverne fordeles mellem medlemmerne i bestyrelsen. 

Som bestyrelse skal I beslutte, om og hvordan I vil uddelegere det daglige arbejde med økonomien til en eller flere personer – typisk jeres kasserer. Selvom de daglige opgaver bliver uddelegeret er det overordnede ansvar for foreningens økonomi stadig den samlede bestyrelse.

Vær derfor meget konkrete i jeres beskrivelser af, hvilket ansvar I giver eksempelvis kassereren, og hvordan og hvornår I som bestyrelse skal underrettes.

Hav en fast regel om, at jeres kasserer med jævne mellemrum orienterer den øvrige bestyrelse om foreningens aktuelle økonomiske situation. I mange foreninger sker det på hvert bestyrelsesmøde, og det bør som minimum ske en gang i kvartalet.

Læs mere og hent mere inspiration til arbejdet med foreningens økonomi på Frivillighed.dk.

Foreninger har et ansvar for at indhente børneattest, når de ansætter eller beskæftiger en personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, og personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn.

Dette gælder uanset om det er frivilligt eller lønnet arbejdet. Reglerne gælder både for folkeoplysende foreninger (aftenskoler, idræt, børne- og ungeforeninger) og frivillige sociale foreninger.

Frivillighed.dk finder du god information om børneattester. Det er mest skrevet til frivillige sociale foreninger, men er relevant for alle foreningstyper.

Børneattesten indhentes på hjemmesiden virk.dk.  

For at få tilskud fra kommunen, skal foreninger hvert år afgive en erklæring om, at de overholder loven og indhenter børneattester som beskrevet ovenover. Det kan gøres enten ved at afkrydse i et felt, når der søges om aktivitetstilskud, eller ved at indsende:  Erklæring om indhentelse af børneattester

 

Formålet med EU´s databeskyttelsesforordning er, at den skal beskytte EU-borgeres oplysninger og data mod uretmæssig brug og misbrug. Forordning stiller en række krav til foreninger, organisationer, virksomheder og offentlige instanser, som gør brug af personoplysninger og persondata.

Forordningen indeholder en lang række regler, I som forening  skal overholde, når I behandler personoplysninger – dvs. når I indsamler, registrerer, opbevarer, videregiver og sletter oplysninger om fx medlemmer, frivillige og brugere.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde har udarbejdet en rådgivningsguide om databeskyttelsesforordningen for foreningers og frivillige organisationers behandling af persondata og personoplysninger.

Har du mistanke om uhensigtsmæssig eller ulovlig adfærd i din forening eller frivillige organisation? Der findes forskellige ”whistleblower-tilbud”, som tilbyder foreninger og frivillige sociale organisationer et værktøj til at opdage og handle på uregelmæssigheder eller ulovligheder.

Læs om tilbuddene her