Forslag til Kommuneplan 2019

Udløbet

Start: Tirsdag, 15. oktober 2019
Slut: Torsdag, 19. december 2019

Kommunalbestyrelsen er kommet med et forslag til kommuneplanen 2019. Du har nu mulighed for at komme med indsigelser, kommentarer eller ændringsforslag til Forslag til Kommuneplan 2019. Kommuneplanforslaget og den tilhørende miljøscreening blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 30. september 2019.

Læs forslaget til kommuneplanen her

Borgermøder
Der afholdes tre borgermøder i høringsperioden:

  • Skovlunde Kulturhus den 6. november kl. 19-21
  • Måløvhøj Skole den 14. november kl. 19-21
  • Ballerup Rådhus den 3. december kl. 19-21

Giv din mening til kende
Hvis du har bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til lokalplanen, skal du sende dem til os via kommunens hjemme­side – følg linket ovenfor. Alternativt kan du sende det pr. mail til byplan@balk.dk. Vi skal have dit høringssvar senest den 19. december 2019.

Herefter vil Kommunalbestyrelsen igen behandle kommuneplanforslaget og tage stilling til, om der skal ændres i det, eller om det uændret kan vedtages endeligt.

Ønsker du yderligere oplysninger om lokalplanforslaget, er du velkommen til at kon­takte Center for By, Erhverv og Miljø i rådhusets tele­fon­tid.

Miljøvurdering
Ballerup Kommune har gennemført en miljøscreening af Forslag til Kommuneplan 2019, i overensstemmelse med Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) for at kunne tage stilling til, om der var behov for at foretage en miljøvurdering. Screeningen er kun foretaget på de justeringer, der er sket i forhold til Kommuneplan 2013, som ikke er af redaktionel eller af mindre væsentlig karakter.

På baggrund af screeningen er det vurderet, at Forslag til Kommuneplan 2019 ikke er omfattet af lovens krav om en miljøvurdering.

Ved screeningsafgørelsen er der lagt vægt på, at kommuneplanen:

  • ikke fastlægger rammer for projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2,
  • ikke påvirker et internationalt beskyttelsesområde, og
  • ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet (det brede miljøbegreb).

Klagevejledning vedr. miljøvurdering
Hvis du ønsker at klage over miljøvurderingen, skal det ske via Klageportalen, som du finder via https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på Klage­portalen med NEM-ID. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Ballerup Kommune. Hvis Ballerup Kommune fastholder afgørelsen (det vil sige fastholder sin vurdering), sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked, når klagen er sendt videre.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klage­portalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet an­mod­ning til Ballerup Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.