Supplerende høringsmateriale til Lokalplan 190

Udløbet

Start: Tirsdag, 3. september 2019
Slut: Tirsdag, 24. september 2019

Supplerende høringsmateriale til lokalplan 190 samt ny høringsfrist

På borgermødet om lokalplan 190 den 15. august på Ballerup Rådhus blev der efterspurgt erfaringstal / trafiktal fra andre Burger King restauranter, og der var ønske om mere konkrete vurderinger af de trafikale konsekvenser af at placere en Burger King på Ballerup Byvej 252.

Kommunen har indhentet erfaringstal fra Burger King – fra andre restauranter med en tilsvarende beliggenhed – og på den baggrund er der foretaget en vurdering af besøgstal og de fremtidige trafikale forhold omkring en Burger King på det foreslåede sted. Det hele er samlet i et teknisk notat, som du kan se nedenfor.

Høringsfristen udsættes, som lovet på borgermødet, med 14 dage, således at sidste frist for at indsende høringssvar er tirsdag den 24. september.


TEKNISK NOTAT – supplerende høringsmateriale til Lokalplan 190

Trafikale forhold vedr. etablering af en Burger King på hjørnet af Jonstrupvej og Ballerup Byvej

Ballerup Kommune har foretaget en trafikal vurdering af konsekvenserne ved etablering af en Burger King på hjørnet af Jonstrupvej og Ballerup Byvej, baseret på erfaringstal fra Burger King. Vurderingen viser, at trafikken kun vil blive påvirket i et meget begrænset omfang, og at trafikken ikke vil forøge den nuværende trafikstøj hørbart.
 

Oplysninger om trafikken
Burger King har sammenholdt trafiktal fra flere Burger King-restauranter med belig­gen­heder, som nogenlunde svarer til beliggenheden i Ballerup.

Det vurderes på baggrund af disse erfaringstal,

  • at Burger King tiltrækker i alt omkring 1000 gæster dagligt.
  • at biler i Drive-Thru på daglig basis ligger på ca. 130-190. Dertil kommer biler, cykler og gående, der kommer ind i selve restauranten.
  • at gæsterne som oftest kommer flere i samme bil.
  • at der tilsammen forventes 350-500 biler dagligt til Drive-Thru og parkeringspladserne.
  • at det ikke vil være rentabelt at servere morgenmad, hvorfor åbningstiderne plan­lægges at være 10-23
  • Burger King forventer, at langt de fleste gæster vil være dem, der i forvejen bruger vejene omkring restauranten.

Trafikken til Burger King vil være størst omkring frokost og særligt omkring aftens­mad. Det vurderes, at den største mængde af trafik til aftensmad ligger efter klokken 17:30. De største mængder af trafik til Burger King vurderes derfor ikke at ligge i myldretiderne.

Trafikken vurderes fortrinsvist at komme fra Ballerup Byvej og Vestbuen og kun i mindre omfang fra Jonstrupvej. Fordelingen af trafik vurderes at være, at 35% kommer fra hhv. Ballerup Byvej vest og øst, 20% kommer fra Vestbuen og 10% kommer fra Jonstrupvej. Tallet fra Jonstrupvej vurderes at være højt sat.

Hvis man alligevel antager, at al trafik til Burger King er ny trafik, der kun kører på de omkringliggende veje for at komme til Burger King, og ikke er trafik, der i forvejen havde ærinde på vejene, vil trafikken med udgangspunkt i en daglig tilgang på 500 biler fordeles som nedenstående:

Vejnavn

Trafik i 2019/2018

Andel af 500 biler til BK

I alt til BK pr. døgn

Forøgelse

Ballerup Byvej øst

31.718

35%

175

0,55%

Ballerup Byvej vest

27.230

35%

175

0,64%

Vestbuen

6.860

20%

100

1,46%

Jonstrupvej

2.038

10%

50

2,45%

Som det ses af ovenstående, vil påvirkningen af trafikken være minimal på de enkelte veje. Det vurderes desuden at minimum 20-50% er trafik, der kører forbi Burger King, fordi de alligevel kører på en af de omkringliggende veje, hvorfor forøgelsen vil være væsentligt lavere.
 

Støj
En forøgelse af trafikken med 0,55% - 2,45% vil ikke være hørbar.
 

Trafikafvikling
Den største andel af trafikken til Burger King kommer uden for myldretiderne, heraf største­delen omkring aftensmad og lidt mindre til frokost med resten spredt henover åbningstiderne. Det betyder, at der ikke kan forventes kapacitetsproblemer i krydset Ballerup Byvej/Vest­buen/Jonstrupvej i eller uden for myldretiderne.

Det kan heller ikke forventes, at trafikken på Jonstrupvej spærrer for venstresving til ind­kørslen til Burger King, så der bliver tilbagestuvning ad Jonstrupvej – dette særligt fordi der løbende bliver huller i trafikken mod nord ad Jonstrupvej på grund af lys­krydset Ballerup Byvej/Vestbuen/Jonstrupvej.

Med hensyn til risiko for tilbagestuvning af trafik ud på Jonstrupvej på grund af kø i Drive-Thru, vurderes dette ikke at være sandsynligt. Hvis det antages, at 40% af bilerne i Drive-Thru kommer i de tre travleste timer om aftenen, svarer det til, at der skal ekspederes mindst 20 biler i timen, svarende til en ekspeditionstid på 3 minutter pr. kunde ved 150 biler pr. dag i Drive-Thru. Hvis der regnes med 190 biler pr. dag, er tallet 25 biler pr. time, svarende til en ekspeditionstid på 2,4 minutter pr. kunde. En eventuel kø vurderes at kunne holdes inde på Burger Kings grund i ventearealet, så der ikke bliver tilbagestuvning ud på Jonstrupvej.

 

Trafiksikkerhed - skolebørn
Burger King har ikke åbent i morgenmyldretiden. Om eftermiddagen, hvor børn fragter sig hjem fra skole på cykel eller til fods, vil der være en begrænset trafik til Burger King, da det er mellem frokost og aftensmad.

Trafiksikkerheden ved adgangen til Burger King er afhængig af, hvilke krav, der stilles til udformningen af overkørslen. Med en korrekt udformning af overkørslen, hvor der sikres gode oversigtsforhold og klare vigepligtsforhold, forventes trafikken til Burger King ikke at generere uheld. Der vil i forbindelse med ombygningen af overkørslen blive stillet krav om, at projektet gennemgås af en trafiksikkerhedsrevisor – en person med særligt speciale i at sikre trafiksikkerheden i forbindelse med ombygning af veje, inden ombygninger gennemføres.

Sammenlignet med mange villaveje, hvor oversigtsforholdene kan være begrænsede på grund af beplantning eller hegn, vil trafikken, der benytter overkørslen til Burger King, være mindre.

 

Trafiksikkerhed – adgang til Ballerup Byvej
Ca. 55% af de bilister, der har besøgt Burger King, forventes efterfølgende at køre mod syd (Vestbuen) eller mod øst (retning mod Ballerup og Herlev). Hvis de skulle køre ud via Ballerup Byvej, vurderes det, at de ville forsøge at krydse de to ligeud-spor på Frederikssundsvej for at komme over i venstresvingsbanerne mod Vestbuen. Dette kunne give øget risiko for uheld på grund af den store mængde trafik og det høje hastighedsniveau på Ballerup Byvej. Udkørsel til Ballerup Byvej vil derfor ikke være tilladt for gæster til Burger King.

Da der ikke er mulighed for lastbiler at vende på Burger Kings grund, er det dog nød­vendigt at tillade udkørsel til Ballerup Byvej for lastbiler.

Indkørsel til Burger King direkte fra Ballerup Byvej vil ikke være tilladt. Det skyldes, at adgangen ved Ballerup Byvej ligger meget tæt på det signalregulerede kryds Ballerup Byvej/Vestbuen/Jonstrupvej. Trafikanter på Ballerup Byvej vil forvente, at foran­køren­de stopper ved krydset og ikke, at de bremser op et stykke før krydset for at svinge til højre ad en overkørsel til Burger King. Dette kombineret med det høje hastig­heds­niveau på Ballerup Byvej ville give øget risiko for bagendekollisioner.


Du kan se lokalplanforslaget her.