Tidligere afgørelser & høringer

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. oktober 2016 forslag til ny idrætspolitik. Kommunalbestyrelsen sender derfor forslaget i høring.

Se forslaget til ny idrætspolitik 2016-2021

Baggrund
Idrætspolitikken skal danne grundlag for de politiske prioriteringer og indsatsen i almindelighed på idrætsområdet i perioden 2016-2021. En arbejdsgruppe har i en længere periode arbejdet med politikken, og en lang række interessenter har været inddraget i processen.

Politikken skal være et politisk værktøj og et arbejdsredskab for kommunens ansatte på idrætsområdet, både i dialogen og samarbejdet med det lokale foreningsliv og borgere i almindelighed, men også i forhold til indsatser på tilstødende politikområder såsom sundhedsområdet og skole- og institutionsområdet.

Politikken er en invitation til samarbejde om at nå det fælles mål – idræt for alle.

Høringssvar
Alle, der ønsker at afgive høringssvar, skal fremsende dette skriftligt til kultur@balk.dk. Høringssvar skal være modtaget, senest den 16. januar 2017

Afklarende spørgsmål forud for afgivelse af høringssvar fremsendes ligeledes til kultur@balk.dk

Kommunalbestyrelsen har på et møde den 27. oktober 2016 vedtaget Forslag til spildevandsplan 2017–2027, der kan ses nedenfor med tilhørende bilag.

Kommunalbestyrelsen vedtog ved samme lejlighed, at en miljøscreening af Forslag til spildevandsplan 2017–2027 ikke giver anledning til miljøredegørelse. Se miljøscreening her:

Miljøscreening af spildevandsplan 2017-2027

Høringsperiode
Forslag til spildevandsplan 2017-2027 er i høring fra 1. november 2016 – 9. januar 2017.

Høringssvar
Høringssvar sendes til mt-miljo@balk.dk med Høringssvar, Spildevandsplan i emnefeltet.

Forslag til spildevandsplan 2017-2027

Forslag til spildevandsplan 2017-2027

Bilag

Bilag 1 Ord- og begrebsliste

Bilag 2 Recipientbeskrivelser

Bilag 3 Udpegede risikoområder

Bilag 4 Fælles administrationsgrundlag - Harrestrup Å

Bilag 5 Kloakskema og beskrivelse

Bilag 6 Kort - Status - Separatkloakeret område

Bilag 7 Kort - Status - Fælleskloakeret område

Bilag 8 Kort - Status - Regnvandsområde

Bilag 9 Områdebeskrivelser

Bilag 10 Oversigt over private spildevandslaug

Bilag 11 Oversigt over ejendomme i det åbne land

Bilag 12 Kort - Planlagt spildevandskloakering

Bilag 13 Kort - Planlagt regnvandskloakering

Bilag 14 Mulighedskort

Bilag 15 Kort - Mulig nedsivning af husspildevand

Bilag 16 U-skema

Ballerup Kommune giver landzonetilladelse til Hold-an Vej 188 - nedrivning af eksisterende hus og opførelse af nyt enfamiliehus.

Tilladelsen er givet i henhold til § 35, stk. 1 i Lov om planlægning.

Se afgørelsen her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 5. januar 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har truffet afgørelse om fornyelsen af vandindvindingstilladelse til HOFOR A/S vedr. vedr. Kilde III.​

Tilladelsen er givet i henhold til § 78, stk. 3 i Vandforsyningsloven.

Se afgørelsen her

Se bilag her - Miljøteknisk beskrivelse

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 28. december 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har truffet afgørelse om fornyelsen af vandindvindingstilladelse til HOFOR A/S vedr. Kilde VI.

Tilladelsen er givet i henhold til § 78, stk. 3 i Vandforsyningsloven.

Se afgørelsen her

Se bilag her - Miljøteknisk beskrivelse

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 28. december 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har truffet afgørelse om fornyelsen af vandindvindingstilladelse til HOFOR A/S vedr. Kilde XI.

Tilladelsen er givet i henhold til § 78, stk. 3 i Vandforsyningsloven.

Se afgørelsen her

Se bilag her - Miljøteknisk beskrivelse

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 28. december 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har truffet afgørelse om, at indvinding af grundvand for Lautrup Vandværk ikke er VVM-pligtig.

Se afgørelsen her

Se bilag her - VVM-screeningsskema

Se bilag her - VVM-anmeldelse

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 28. december 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har truffet afgørelse om forlængelse af vandindvindingstilladelse til Vand Ballerup A/S vedr. Lautrup Vandværk.

Se tilladelsen her

Se bilag her - Miljøteknisk beskrivelse

Se bilag her - Forlængelse af vandindvindingstilladelse

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 28. december 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har truffet afgørelse om, at indvinding af grundvand for Måløv Vandværk ikke er VVM-pligtig.

Se afgørelsen her

Se bilag her - VVM-screeningsskema

Se bilag her - VVM-anmeldelse

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 28. december 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har truffet afgørelse om forlængelse af vandindvindingstilladelse til Vand Ballerup A/S vedr. Måløv Vandværk.

Se tilladelsen her

Se bilag her - Miljøteknisk beskrivelse

Se bilag her - Forlængelse af vandindvindingstilladelse

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 28. december 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har truffet afgørelse om, at indvinding af grundvand for Pilegårdens Vandværk ikke er VVM-pligtig.

Se afgørelsen her

Se bilag her - VVM-screeningsskema

Se bilag her - VVM-anmeldelse

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 28. december 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har truffet afgørelse om forlængelse af vandindvindingstilladelse til Vand Ballerup A/S vedr. Pilegårdens Vandværk.

Se tilladelsen her

Se bilag her - Miljøteknisk beskrivelse

Se bilag her - Forlængelse af vandindvindingstilladelse

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 28. december 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg.

Tilladelsen er givet i henhold til § 19 i Miljøbeskyttelsesloven.

Se afgørelsen her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 26. december 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har truffet afgørelse om, at ombygning af Bringevej i Måløv ikke er VVM-pligtig.

Se afgørelsen her

Se bilag her - VVM-screeningsskema

Se bilag her - VVM-anmeldelse

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 19. december 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Kommunalbestyrelsen har på møde den 27. oktober 2016 vedtaget forslag til nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald.

Se forslag til regulativ for husholdningsaffald 2017

Se forslag til regulativ for erhvervsaffald 2017

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog i 2015 at indføre nye indsamlingsordninger for:

  • mad- og restaffald
  • papiraffald
  • plast-, glas- og metalemballageaffald
  • farligt affald fra husholdninger og kommunale virksomheder og institutioner

De nye regulativer følger op på denne beslutning og fastlægger reglerne for de nye indsamlingsordninger.

Høringsperiode
De to forslag er i høring fra 31. oktober - 28. november 2016.

Indsigelse
Enhver har ret til at kommentere forslagene og evt. kommentarer skal være kommunen i hænde senest 28. november 2016 via mail eller brev.

Send mail til:
mt-miljo@balk.dk.

Send brev til:
Ballerup Kommune
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Ikrafttrædelse
De endelige regulativer skal træde i kraft den 1. april 2017.

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering af miljøtekniske afværgeboringer ved Cheminova grunden i Måløv.

Tilladelsen er givet i henhold til § 19 i Miljøbeskyttelsesloven og Boringsbekendtgørelsen.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 28. november 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 22. november 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver miljøgodkendelse til Oral Formulation Pilot Plant, Novo Nordisk Park, Bygning C2, 2760 Måløv.

Tilladelsen er givet i henhold til § 33, stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven.

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 1. november 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til tilslutning af spildevand fra Ecoclean A/S til offentlig spildevandsledning. 

Tilladelsen er givet i henhold til § 28. stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven.

Se afgørelse her

Se bilag her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 17. oktober 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har vedtaget lokalplan 144 for Banegårdspladsen i Ballerup.

Se information her

Se lokalplan 144 her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 10. oktober 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver landzonetilladelse til etablering af boldbane på ejendommen matr. nr. 26AD Håbets Vej 7, Ballerup.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 6. oktober 2016.

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg på Ludvig Holsteins Allé 55 i Ballerup.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 26. september 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg på Rydtoften 45 i Ballerup.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 26. september 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har truffet afgørelse om, at Novo Nordisk Parkeringsplads Øst i Måløv ikke er VVM-pligtigt.

Se afgørelse her

Se VVM-screeningsskema her

Se VVM-anmeldelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 20. september 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup og Herlev Kommune har givet tilladelse til etablering af drænsystem i Haveforeningen Islegaard samt truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Se godkendelse af drænprojekt her

Se drænkort her

Se afgørelse om at drænprojektet ikke er VVM-pligtigt

Se skema til brug for screening (VVM-pligt)

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 15. september 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af et vertikalt jordvarmeanlæg og har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Se tilladelse her

Se afgørelse om ikke VVM-pligt her

Se VVM-screeningsskema her

Se VVM-anmeldelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 14. september 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af et vertikalt jordvarmeanlæg og har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Se tilladelse her

Se afgørelse om ikke VVM-pligt her

Se VVM-screeningsskema her

Se VVM-anmeldelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 14. september 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver landzonetilladelse på ejendommen matr. nr. 49A Måløv By, Måløv. Der er givet tilladelse til udstykning af tre delarealer fra ovennævnte ejendom.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 14. september 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 12. august 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 12. august 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 2. august 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Den 20. juni 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen lokalplan 138.

Se afgørelse her

Se planforslag og kommuneplantillæg her

Klagefrist: 17. juli 2016

Ballerup Kommune godkender etablering af ny cykelbro over Måløv Å i Måløv Bypark.

Se afgørelse her

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse. Der klages via Klageportalen, som findes som link på forsiden af nmkn.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk.

Klagefrist: 22. juni 2016

I høring i perioden 23. februar - 20. juni 2016

Se 'annonce' om lokalplan her

Se planforslag her

Ballerup Kommune giver dispensation til etablering af forhindrings- og tumleplads i Egebjergene i Ballerup.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Klagefrist: 23. maj 2016

Den 20. juni 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen lokalplan 167 for Sundhedshus og boliger på Skovlunde Torv.

Læs mere her

Se planforslag her

Den 20. juni 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen lokalplan 147 for ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard.

Læs mere her

Se planforslag her

Den 20. juni 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen udviklingsplan for Pederstrup.

Udviklingsplan for Pederstrup (maj 2016)

Kommunalbestyrelsen har vedtaget kommunens værdighedspolitik.

Læs mere her

Se forslag her

I høring til 5. februar 2016

Se forslag her

I høring i perioden 29. oktober - 30. november 2015

Se forslag her

I høring i perioden 29. september - 13. oktober 2015

Se forslag her