Tidligere afgørelser & høringer

Ballerup Kommune igangsætter en planlægningsproces for udviklingen af Korsvejgård-grunden i Måløv. Grunden kaldes Korsvejgård, fordi der i sin tid lå en gård ved det navn.

Deltag i debatten om den kommende planlægning
Kommunalbestyrelsen indkalder til en tidlig debat med henblik på at få idéer og forslag til den kommende planlægning.

Debatten løber fra 4. april til 15. maj 2017.

Du kan deltage i debatten i et offentligt debatmøde: 
Onsdag 19. april kl. 19 i Kulturhus Måløv

Du kan også sende skriftlige kommentarer eller idéer til den kommende planlægning til byplan@balk.dk med Høringssvar – Korsvejgård i emnefeltet. Send materialet inden debatperiodens udløb den 15. maj 2017

Læs debatoplæg
Læs debatoplæg på kommunens lokalplanportal

Beliggenhed
Den ubebyggede grund ligger på hjørnet af Jungshøjvej og Måløv Hovedgade i den vestlige del af Måløv by. Ballerup Kommune ejer grunden.

Korsvejgård grunden i Måløv

Interesse fra investorer
Ballerup Kommune oplever interesse fra investorer, som ønsker at købe og udvikle grunden til boligformål. Kommunalbestyrelsen vil derfor sætte grunden til salg med henblik på at lave en detaljeret lokalplan, når grunden er solgt.

Forslag til kommuneplantillæg
Grunden er udlagt til boligformål og offentlige formål ifølge den gældende kommuneplan.

Kommunalbestyrelsen er indstillet på at fremlægge et forslag til et kommuneplantillæg i offentlig debat. Kommuneplantillæget vil medføre, at grunden kan udnyttes mere, end hvad den gældende kommuneplanramme tillader.

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift at et jordvarmeanlæg på Engtoften 27, 2760 Måløv.

Læs tilladelsen her

Du kan klage over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet indtil den 3. maj 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har godkendt etableringen af en undervisningsplatform i forbindelse med skoletjenesten Vandspejlet på Måløv Rensningsanlæg.

Læs afgørelsen her

Du kan klage over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet indtil den 3. maj 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har vurderet, at udvikling af Skovlunde Bymidte ikke er VVM-pligtig.

Afgørelsen kan ses her
Bilag - VVM-screeningsskema
Bilag - VVM-anmeldelsesskema

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 4 uger efter offentliggørelse af denne afgørelse – dvs. senest 28. april 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til via www.borger.dk og www.virk.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering af toiletbygning i Harrestrup Ådal, Ballerup.

Se tilladelsen her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil den 4. april 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver landzonetilladelse til bibeholdelse af enfamiliehus på Hold-an Vej 178, Ballerup.

Se tilladelsen her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil den 4. april 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune miljøgodkender ny Oral Launch Plant (OLP) facilitet til fremstilling af lægemidler til diabetesbehandling hos Novo Nordisk A/S, Måløv

Se miljøgodkendelsen her

Du kan klage til Ballerup Kommune over denne afgørelse indtil den 4. april 2017. Du klager ved at skrive til ull@balk.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering af tre miljøtekniske boringer på Degnevangen 17, 2750 Ballerup.

Se tilladelsen her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil den 20. marts 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg på adressen Johannevej 6, 2740 Skovlunde.

Tilladelsen gives i henhold til §19 i Miljøbeskyttelsesloven.

Se afgørelsen her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil den 7. marts 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

De syv kommuner Roskilde, Frederikssund, Egedal, Furesø, Ballerup, Herlev og Gladsaxe offentliggør udkast til Fællesregulativ for Værebro Å-opland.

Fællesregulativet sætter de overordnede administrative retningslinjer for hele Værebro Å-systemet.

Høringsperiode
Fællesregulativet er i offentlig høring i perioden 9. januar 2017 til 6. marts 2017.

Eventuelle høringssvar kan sendes til regulativ@egekom.dk

I forbindelse med høringen skal vi gøre opmærksom på, at Roskilde Kommunes Klima- og Miljøudvalg anmoder om bemærkninger til om grødeskæringsperioden bør afkortes.

Forslaget
Forslaget til fællesregulativ for Værebro Å-opland

Optælling - fællesregulativ for Værebro Å-Systemet

Bilag
Bilag 1: Oversigt over regulativer og vandløb

Bilag 2: Redegørelse - grundlag og konsekvens for fælles regulativ

Kort over vandløb i det fælles regulativ

Kort over vandløb i det fælles regulativ

Hvidbog
Vedhæftet findes ligeledes en hvidbog, fra en ur-høring af fællesregulativet.

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering af 7 filtersatte geotekniske boringer fra Centrumgaden til Baltorpvej. 

Ligeledes giver kommunen tilladelse til prøvepumpning og udledning til kloak i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 3.

Se tilladelsen her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil den 2. marts 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Den 19. december 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen Forslag til Lokalplan nr. 170 for Banegårdspladsen i Ballerup samt det tilhørende Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre boligbebyggelse på arealerne ved Rolighedsvej: etagebebyggelse mod Hold-an Vej og Linde Allé, og rækkehuse mellem Rolighedsvej og Stationsgården.
  
Miljøvurdering 
Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget. Kommunalbestyrelsen har iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer/Bekendtgørelse nr. 1533 af 10.12.2015 vurderet, at lokalplanen ikke vil have væsentlige miljømæssige konsekvenser for området, da den fremtidige anvendelse af området ikke afviger væsentligt fra den nuværende. Der udføres derfor ikke en miljøvurdering af lokalplanen. 

Offentlig debat og borgermøde om forslaget
De to planforslag (lokalplan og kommuneplantillæg) er i offentlig høring fra den 27. december 2016 til den 28. februar 2017. Det betyder, at du som borger, bruger eller grundejer i den periode har mulighed for at fortælle os, hvad du mener om forslaget.  

Torsdag den 26. januar kl. 19.00 holder vi borgermøde om planforslagene på Ballerup Bibliotek, Banegårdspladsen 1 i Ballerup. Alle er velkomne.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Center for By, Erhverv og Miljø i rådhusets telefontid. 

Giv din mening til kende
Hvis du har bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til planforslagene, skal du sende dem til os inden den 28. februar 2017 via kommunens hjemmeside eller alternativt pr. brev til Ballerup Kommunalbestyrelse, Rådhuset, 2750 Ballerup  

Herefter vil Kommunalbestyrelsen igen behandle planforslaget og tage stilling til, om der skal ændres i det, eller om det uændret kan vedtages endeligt.

Midlertidige regler
Er du grundejer eller bruger i området, så husk at fra i dag og indtil lokalplanen bliver endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, dog max. et år, må de ejendomme, som er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan.

Indtil planen bliver endeligt vedtaget er der ifølge Planloven forbud mod udstyk-ning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den nuværende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan naturligvis fortsætte som hidtil.

Miljøvurdering/klagevejledning
Efter screening for potentielle indvirkninger på miljøet har Kommunalbestyrelsen - i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer - vurderet, at lokalplanen ikke vil have væsentlige miljømæssige konsekvenser for område, og at der derfor ikke skal udføres en egentlig miljøvurdering af lokalplanen.

Ifølge miljøvurderingslovens § 4, stk. 4, kan afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget påklages af enhver med retlig interesse i sagen. Klagen skal indgives via klageportalen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagen skal være indsendt inden 4 uger efter beslutningens offentliggørelse. Nævnet opkræver et gebyr for sagsbehandlingen hos klageren.

Ballerup Kommune har den 31. januar 2017 vurderet, at Vand Ballerup A/S' ansøgning om indvinding af grundvand fra Ballerup Vandværk ikke er VVM-pligtig.

Se afgørelse her

Se bilag her - VVM

Se bilag her - VVM-screening

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil den 28. februar 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har den 31. januar 2017 besluttet at forny vandindvindingstilladelser til Vand Ballerup A/S.

Se afgørelse om fornyelse af vandindvindingstilladelser her

Se bilag her

Da der i forbindelse med denne tilladelse ikke er tale om bygge- og anlægsarbejde, kan tilladelsen udnyttes med det samme, jf. Vandforsyningslovens § 78, stk. 3( LBK nr. 1204 af 28.september 2016).  

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil den 28. februar 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver landzonetilladelse til etablering af et vandhul på Pæremosevej 37C, Ballerup.

Se afgørelsen her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 15. februar 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver dispensation til oprensning af søen Pæremosen ved Pæremosevej 37C, 2750 Ballerup.

Dispensationen er givet i henhold til § 3 i Naturbeskyttelsesloven.

Se dispensationen her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil den 15. februar 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. november 2016 at sende forslag til Lokalplan nr. 152 for Bispevangen med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 i høring.

Lokalplanområdet ligger i bydelen Ballerup Midt på hjørnet af Bispevangen og Vestbuen. Se kortet nedenfor.

Lokalplanforslaget har til formål:

  • At muliggøre, at lokalplanområdet kan anvendes til offentlige formål, boligformål, samt tekniske anlæg.
  • At sikre velfungerende trafikale forhold i området.

Lokalplanlægningen er blevet igangsat på baggrund af et ønske om at etablere et seniorbofællesskab på en del af lokalplanområdet. En anden del af området ønskes udviklet til offentlige formål, mens den sydlige del af området skal anvendes til tekniske anlæg.

Der er i tilknytning til lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg, som skal muliggøre, at der kan opføres etageboliger.

Planforslagene er blevet miljøscreenet og Ballerup Kommune vurderer, at planerne ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor truffet beslutning om, at der ikke vil blive udarbejdet en miljøvurdering.

Planforslag i høring
Planforslagene er i høring i perioden fra den 6. december 2016 til 8. februar 2017.

Planforslagene kan læses på Ballerup Kommunes lokalplanportal, som du finder her: www.ballerup.dk/lokalplanlaegning.

Du kan også læse planforslagene på bibliotekerne og rådhuset.

Offentligt møde
Du kan høre mere om de to planforslag ved et offentligt møde torsdag den 5. januar 2017 klokken 19 i sal 2 på Ballerup Bibliotek.

Midlertidige regler
Er du grundejer eller bruger i området, så husk at fra i dag og indtil lokalplanen bliver endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, dog max. et år, må de ejendomme, som er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan.

Indtil planen bliver endeligt vedtaget er der ifølge Planloven forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den nuværende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan naturligvis fortsætte som hidtil.

Klagevejledning
Ifølge Planlovens § 58 stk. 1, kan retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages, hvis man ikke mener, at Kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe en bestemt afgørelse. Der kan derimod ikke klages over, at Kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Klager over retlige spørgsmål sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klage-portalen. Læs mere på hjemmesiden www.nmkn.dk, hvor du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Nævnet opkræver et gebyr for sagsbehandlingen og skal have klagen senest 4 uger efter at denne annonce har været bragt i lokalavisen.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Giv din mening til kende
Hvis du har bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til planforslagene, skal du sende dem til os inden den 8. februar 2017 via kommunens lokalplanportal eller alternativt pr. brev til Ballerup Kommunalbestyrelse, Rådhuset, 2750 Ballerup  

Herefter vil Kommunalbestyrelsen igen behandle planforslaget og tage stilling til, om der skal ændres i det, eller om det uændret kan vedtages endeligt.

Midlertidige regler
Er du grundejer eller bruger i området, så husk at fra i dag og indtil lokalplanen bliver endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, dog max. et år, må de ejendomme, som er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan.

Indtil planen bliver endeligt vedtaget er der ifølge Planloven forbud mod udstyk-ning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den nuværende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan naturligvis fortsætte som hidtil.

Miljøvurdering/klagevejledning
Efter screening for potentielle indvirkninger på miljøet har Kommunalbestyrelsen - i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer - vurderet, at lokalplanen ikke vil have væsentlige miljømæssige konsekvenser for område, og at der derfor ikke skal udføres en egentlig miljøvurdering af lokalplanen.

Ifølge miljøvurderingslovens § 4, stk. 4, kan afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget påklages af enhver med retlig interesse i sagen. Klagen skal indgives via klageportalen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagen skal være indsendt inden 4 uger efter beslutningens offentliggørelse. Nævnet opkræver et gebyr for sagsbehandlingen hos klageren.

Den 28. november vedtog Kommunalbestyrelsen at sende forslag til Lokalplan nr. 169 for boliger ved Lystoftegård i høring.

Høringen løb fra den 29. november 2016 til den 7. februar 2017.

Der blev afholdt offentligt møde om planforslaget den 24. januar 2017.

Se og læs lokalplanforslaget her

I linket ovenover var det også muligt at komme med høringssvar til lokalplanforslaget.

Forslag til boliger ved Lystoftegård

Om lokalplanforslag

Lokalplanforslaget fastlægger en hoveddisponering af området med rækker af boliger i 1 plan, der omkranser et fælles grønt areal. Planen giver mulighed for etablering af op til 20 boliger udformet som rækkehuse. Det eksisterende hus i den østlige del af lokalplanområdet kan indrettes til fælleshus, eller der kan på samme sted opføres et nyt hus til dette formål.

De grønne områder mellem boliggrupperne skal anlægges som græsarealer med spredte beplantningsgrupper med udgangspunkt i den eksisterende beplantning. I den forbindelse er den eksisterende beplantning blevet registreret, og de bevaringsværdige træer er indmålt og skal i en fremtidig bebyggelse bevares - herunder flere af de eksisterende kirsebærtræer.

Der er gennemført en screening af planforslagets miljømæssige konsekvenser. Det vurderes heri, at ændringerne ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Ballerup Kommune har givet tilladelse til tilslutning af regn- og spildevand fra BASF, Ballerup, til det almene separate kloaksystem. Tilladelsen er givet i henhold til § 28, stk. 3 i Lov om miljøbeskyttelse.

Se afgørelsen her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 23. januar 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. oktober 2016 forslag til ny idrætspolitik. Kommunalbestyrelsen sender derfor forslaget i høring.

Se forslaget til ny idrætspolitik 2016-2021

Baggrund
Idrætspolitikken skal danne grundlag for de politiske prioriteringer og indsatsen i almindelighed på idrætsområdet i perioden 2016-2021. En arbejdsgruppe har i en længere periode arbejdet med politikken, og en lang række interessenter har været inddraget i processen.

Politikken skal være et politisk værktøj og et arbejdsredskab for kommunens ansatte på idrætsområdet, både i dialogen og samarbejdet med det lokale foreningsliv og borgere i almindelighed, men også i forhold til indsatser på tilstødende politikområder såsom sundhedsområdet og skole- og institutionsområdet.

Politikken er en invitation til samarbejde om at nå det fælles mål – idræt for alle.

Høringssvar
Alle, der ønsker at afgive høringssvar, skal fremsende dette skriftligt til kultur@balk.dk. Høringssvar skal være modtaget, senest den 16. januar 2017

Afklarende spørgsmål forud for afgivelse af høringssvar fremsendes ligeledes til kultur@balk.dk

Kommunalbestyrelsen har på et møde den 27. oktober 2016 vedtaget Forslag til spildevandsplan 2017–2027, der kan ses nedenfor med tilhørende bilag.

Kommunalbestyrelsen vedtog ved samme lejlighed, at en miljøscreening af Forslag til spildevandsplan 2017–2027 ikke giver anledning til miljøredegørelse. Se miljøscreening her:

Miljøscreening af spildevandsplan 2017-2027

Høringsperiode
Forslag til spildevandsplan 2017-2027 er i høring fra 1. november 2016 – 9. januar 2017.

Høringssvar
Høringssvar sendes til mt-miljo@balk.dk med Høringssvar, Spildevandsplan i emnefeltet.

Forslag til spildevandsplan 2017-2027

Forslag til spildevandsplan 2017-2027

Bilag

Bilag 1 Ord- og begrebsliste

Bilag 2 Recipientbeskrivelser

Bilag 3 Udpegede risikoområder

Bilag 4 Fælles administrationsgrundlag - Harrestrup Å

Bilag 5 Kloakskema og beskrivelse

Bilag 6 Kort - Status - Separatkloakeret område

Bilag 7 Kort - Status - Fælleskloakeret område

Bilag 8 Kort - Status - Regnvandsområde

Bilag 9 Områdebeskrivelser

Bilag 10 Oversigt over private spildevandslaug

Bilag 11 Oversigt over ejendomme i det åbne land

Bilag 12 Kort - Planlagt spildevandskloakering

Bilag 13 Kort - Planlagt regnvandskloakering

Bilag 14 Mulighedskort

Bilag 15 Kort - Mulig nedsivning af husspildevand

Bilag 16 U-skema

Ballerup Kommune giver landzonetilladelse til Hold-an Vej 188 - nedrivning af eksisterende hus og opførelse af nyt enfamiliehus.

Tilladelsen er givet i henhold til § 35, stk. 1 i Lov om planlægning.

Se afgørelsen her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 5. januar 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har truffet afgørelse om fornyelsen af vandindvindingstilladelse til HOFOR A/S vedr. vedr. Kilde III.​

Tilladelsen er givet i henhold til § 78, stk. 3 i Vandforsyningsloven.

Se afgørelsen her

Se bilag her - Miljøteknisk beskrivelse

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 28. december 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har truffet afgørelse om fornyelsen af vandindvindingstilladelse til HOFOR A/S vedr. Kilde VI.

Tilladelsen er givet i henhold til § 78, stk. 3 i Vandforsyningsloven.

Se afgørelsen her

Se bilag her - Miljøteknisk beskrivelse

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 28. december 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har truffet afgørelse om fornyelsen af vandindvindingstilladelse til HOFOR A/S vedr. Kilde XI.

Tilladelsen er givet i henhold til § 78, stk. 3 i Vandforsyningsloven.

Se afgørelsen her

Se bilag her - Miljøteknisk beskrivelse

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 28. december 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har truffet afgørelse om, at indvinding af grundvand for Lautrup Vandværk ikke er VVM-pligtig.

Se afgørelsen her

Se bilag her - VVM-screeningsskema

Se bilag her - VVM-anmeldelse

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 28. december 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har truffet afgørelse om forlængelse af vandindvindingstilladelse til Vand Ballerup A/S vedr. Lautrup Vandværk.

Se tilladelsen her

Se bilag her - Miljøteknisk beskrivelse

Se bilag her - Forlængelse af vandindvindingstilladelse

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 28. december 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har truffet afgørelse om, at indvinding af grundvand for Måløv Vandværk ikke er VVM-pligtig.

Se afgørelsen her

Se bilag her - VVM-screeningsskema

Se bilag her - VVM-anmeldelse

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 28. december 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har truffet afgørelse om forlængelse af vandindvindingstilladelse til Vand Ballerup A/S vedr. Måløv Vandværk.

Se tilladelsen her

Se bilag her - Miljøteknisk beskrivelse

Se bilag her - Forlængelse af vandindvindingstilladelse

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 28. december 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har truffet afgørelse om, at indvinding af grundvand for Pilegårdens Vandværk ikke er VVM-pligtig.

Se afgørelsen her

Se bilag her - VVM-screeningsskema

Se bilag her - VVM-anmeldelse

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 28. december 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har truffet afgørelse om forlængelse af vandindvindingstilladelse til Vand Ballerup A/S vedr. Pilegårdens Vandværk.

Se tilladelsen her

Se bilag her - Miljøteknisk beskrivelse

Se bilag her - Forlængelse af vandindvindingstilladelse

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 28. december 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg.

Tilladelsen er givet i henhold til § 19 i Miljøbeskyttelsesloven.

Se afgørelsen her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 26. december 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har truffet afgørelse om, at ombygning af Bringevej i Måløv ikke er VVM-pligtig.

Se afgørelsen her

Se bilag her - VVM-screeningsskema

Se bilag her - VVM-anmeldelse

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 19. december 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Kommunalbestyrelsen har på møde den 27. oktober 2016 vedtaget forslag til nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald.

Se forslag til regulativ for husholdningsaffald 2017

Se forslag til regulativ for erhvervsaffald 2017

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog i 2015 at indføre nye indsamlingsordninger for:

  • mad- og restaffald
  • papiraffald
  • plast-, glas- og metalemballageaffald
  • farligt affald fra husholdninger og kommunale virksomheder og institutioner

De nye regulativer følger op på denne beslutning og fastlægger reglerne for de nye indsamlingsordninger.

Høringsperiode
De to forslag er i høring fra 31. oktober - 28. november 2016.

Indsigelse
Enhver har ret til at kommentere forslagene og evt. kommentarer skal være kommunen i hænde senest 28. november 2016 via mail eller brev.

Send mail til:
mt-miljo@balk.dk.

Send brev til:
Ballerup Kommune
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Ikrafttrædelse
De endelige regulativer skal træde i kraft den 1. april 2017.

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering af miljøtekniske afværgeboringer ved Cheminova grunden i Måløv.

Tilladelsen er givet i henhold til § 19 i Miljøbeskyttelsesloven og Boringsbekendtgørelsen.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 28. november 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 22. november 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver miljøgodkendelse til Oral Formulation Pilot Plant, Novo Nordisk Park, Bygning C2, 2760 Måløv.

Tilladelsen er givet i henhold til § 33, stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven.

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 1. november 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til tilslutning af spildevand fra Ecoclean A/S til offentlig spildevandsledning. 

Tilladelsen er givet i henhold til § 28. stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven.

Se afgørelse her

Se bilag her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 17. oktober 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har vedtaget lokalplan 144 for Banegårdspladsen i Ballerup.

Se information her

Se lokalplan 144 her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 10. oktober 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver landzonetilladelse til etablering af boldbane på ejendommen matr. nr. 26AD Håbets Vej 7, Ballerup.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 6. oktober 2016.

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg på Ludvig Holsteins Allé 55 i Ballerup.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 26. september 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg på Rydtoften 45 i Ballerup.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 26. september 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har truffet afgørelse om, at Novo Nordisk Parkeringsplads Øst i Måløv ikke er VVM-pligtigt.

Se afgørelse her

Se VVM-screeningsskema her

Se VVM-anmeldelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 20. september 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup og Herlev Kommune har givet tilladelse til etablering af drænsystem i Haveforeningen Islegaard samt truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Se godkendelse af drænprojekt her

Se drænkort her

Se afgørelse om at drænprojektet ikke er VVM-pligtigt

Se skema til brug for screening (VVM-pligt)

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 15. september 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af et vertikalt jordvarmeanlæg og har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Se tilladelse her

Se afgørelse om ikke VVM-pligt her

Se VVM-screeningsskema her

Se VVM-anmeldelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 14. september 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af et vertikalt jordvarmeanlæg og har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Se tilladelse her

Se afgørelse om ikke VVM-pligt her

Se VVM-screeningsskema her

Se VVM-anmeldelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 14. september 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver landzonetilladelse på ejendommen matr. nr. 49A Måløv By, Måløv. Der er givet tilladelse til udstykning af tre delarealer fra ovennævnte ejendom.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 14. september 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 12. august 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 12. august 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 2. august 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Den 20. juni 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen lokalplan 138.

Se afgørelse her

Se planforslag og kommuneplantillæg her

Klagefrist: 17. juli 2016

Ballerup Kommune godkender etablering af ny cykelbro over Måløv Å i Måløv Bypark.

Se afgørelse her

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse. Der klages via Klageportalen, som findes som link på forsiden af nmkn.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk.

Klagefrist: 22. juni 2016

I høring i perioden 23. februar - 20. juni 2016

Se 'annonce' om lokalplan her

Se planforslag her

Ballerup Kommune giver dispensation til etablering af forhindrings- og tumleplads i Egebjergene i Ballerup.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Klagefrist: 23. maj 2016

Den 20. juni 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen lokalplan 167 for Sundhedshus og boliger på Skovlunde Torv.

Læs mere her

Se planforslag her

Den 20. juni 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen lokalplan 147 for ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard.

Læs mere her

Se planforslag her

Den 20. juni 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen udviklingsplan for Pederstrup.

Udviklingsplan for Pederstrup (maj 2016)

Kommunalbestyrelsen har vedtaget kommunens værdighedspolitik.

Læs mere her

Se forslag her

I høring i perioden 29. oktober - 30. november 2015

Se forslag her