Valgplakater

Ophængning af valgplakater er ens over hele landet. Der skal ikke søges tilladelse til at hænge valgplakater op, men det skal ske efter visse retningslinjer. Dem kan du se nedenfor.

Loven definerer en valgplakat som ”en valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2.”

For at være omfattet af de nye regler, som fritager partier, kandidater og kandidatlister m.fl. for at skulle søge vejmyndigheden/kommunen om tilladelse til at hænge valgplakater op, må valgplakaten altså ikke være større end 0,8 m2.

Ophængte valgplakater skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person (f.eks. partiorganisationen), der har iværksat ophængningen af valgplakaterne. Oplysninger om en juridisk person (partiorganisation eller lignende) skal altid suppleres med oplysninger om navn, adresse og telefonnummer på en fysisk person, der repræsenterer den pågældende partiorganisation eller lignende.

Ønsker man at ophænge større plakater, bannere, skærme med levende tekst og billeder m.v., skal der søges om tilladelse hos den pågældende vejmyndighed eller kommune.

Ansøgning skal indeholde:

 • størrelse på plakat, banner, skærm eller billeder m.v.
 • et foto af hvor det skal opsættes
 • grundplan af ejendom med placring af emnet
 • fuldmagt fra ejer af ejendommen
 • oplysninger om ansvarlig / kontaktperson

Ansøgningen sendes til valgplakater@balk.dk

 

Valgplakater til kommunal- og regionsrådsvalget må hænges op kl. 12.00 lørdag den 28. oktober 2017.

Valgplakater må hænges op på master til vejbelysningen og til brug for elforsyningen, og på offentlige veje også på vejtræer, hegn, samt på indretninger fæstnet i jorden, der skal bruges til at fremvise valgplakater.

Valgplakater skal ophænges forsvarligt på en sådan måde, at de ikke dækker for autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr, forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgør en fare for trafiksikkerheden.

Eksempel på valgplakat opsat på indretning fæsnet til jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.

Oversigt viser mulig placering af valgplakater i rundkørsel og langs strækninger med tilladt hastigheder over 60 km/h.

Ved rundkørsler, hvor én af vejene har en hastighed på over 60 km/h, må der ikke hænge palakter, da trafiksikkerheden i rundkørslen er defineret af den indfaldsvej med den højest tilladte hastighed.

Valgplakater må ikke hænges op:
 
 • på eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg, i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.,
   
 • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder,

 • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,

 • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende,
   
 • nærmere end 0,5 meter fra kørebanen eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten