Måløv bymidte

Ballerup Kommune er igang med at udvikle Måløv Bymidte ud fra visionen om, at Måløv Bymidte skal opleves som en samlet og levende bymidte med nye mødesteder og bedre forbindelser, der styrker rammerne om byens særlige fællesskaber.

Der blev i 2016 afholdt en projektkonkurrence med henblik på at få en samlet plan for udvikling af bymidten. Vinderforslaget hedder "Måløvringen". Med udgangspunkt i dette forslag, er vi nu gået igang med at forbinde de særlige steder i Måløv. Med udgangspunkt i visionen om Måløvringen vil vi styrke og udvikle livet i bymidten ved fortætning, bedre trafikale forbindelser og et godt bymiljø.

Her kan du løbende læse opdateringer om udviklingen af Måløv Bymidte:

Januar 2020 - Lokalplanen for Korsvejgård vedtaget

Korsvejgård er en tom grund, der ligger på hjørnet af Måløv Hovedgade og Jungshøjvej. Med lokalplan 130 gives der mulighed for at opføre rækkehuse og/eller etageboliger på grunden. Kommunens lokalplaner findes her: www.ballerup.dk/lokalplaner

November 2019 - Kulturtorvet indviet

Lørdag den 30. november blev Kulturtorvet indviet. Pladsen står færdigt som multifunktionelt torv, der bruges til parkeringsplads i hverdagen, men som lejlighedsvist kan omdannes til torv med kulturelle aktiviter. Den lørdag, hvor torvet blev indviet var hele pladsen i fuldt brug. Der var opsat borde og parsoller og byens store juletræ stod og prydede. Der var julestemning på pladsen med hestevogn, kor, hornmusik og der blev tragteret med æbleskiver, glögg og baristakaffe fra små vogne. Borgmesteren holdt tale og det røde bånd blev klippet.

Juni 2019 - Anlæggelse af Kulturtorvet påbegyndes

Anlæggelse af Kulturtorvet ved Kulturhus Måløv gennemføres i perioden fra 17. juni til og med september 2019. Under fanen "Projekt Kulturtorvet" står der en masse information, som er værd at læse.

Maj 2019 - 3 nye aktivitetsområder i Måløvringen indvies

En tarzanbane i et lille skovområde, et parkouranlæg og en klatreboulder ved Måløv Idrætspark blev indviet efter et tæt samarbejde mellem lokalområde og Ballerup Kommune. 

Juni 2018 - Lokalt møde om placering af ny legeplads

Kommunalbestyrelsen havde afsat økonomi til en legeplads i Måløv. Byens borgere blev i juni spurgt, hvor de mente, at en ny legeplads skulle placeres.

Valget faldt på Måløv Idrætspark. Der kommer i forvejen mange mennesker, og det er også her, at lokale borgere er i gang med at lave et klatreelement med midler fra Borgermillionen.

Forventningen er, at jo flere aktiviteter, der koncentreres samme sted, jo mere vil stedet blive brugt.

Marts 2018 - Dialogmøde med Måløv og Østerhøj

Kommunalbestyrelsen afholdt et dialogmøde med Måløv og Østerhøj for at orientere om udviklingsplanerne i og omkring Måløv og Østerhøj for at orientere om lokale projekter. 

Et særligt tema for mødet var udviklingsplanerne for stationsområdet i Måløv, som var under forudgående høring. Planerne blev præsenteret med henblik på at få en dialog med lokalområdet.

Oktober 2017 - Dialogmøde med Måløv og Østerhøj

Kommunalbestyrelsen afholdte et offentligt møde med Måløv og Østerhøj for at orientere om udviklingsplanerne i og omkring Måløv og Østerhøj for at høre om området lokale projekter og for at komme i dialog om udviklingen området. Særligt indbudt ved mødet var repræsentatnter fra Novo Nordisk.

Marts 2017 - Anlægsmidler til Kulturtorvet og Skolestien frigives

Kommunalbestyrelsen frigiver anlægsmidler til de to første projekter "Kulturtorvet" og Skolestien", som bliver udviklingsplanens åbningstræk.

November 2016 - Dialogmøde

Vinderteamet fremlægger deres forslag "Måløvringen" på et offentligt dialogmøde. Kommunen fik samtidig en række gode inputs fra deltagerne til det videre arbejde med udvikling af Måløv Bymidte.

September 2016 - Offentliggørelse af konkurrencens vinder

Vinder af projektkonkurrencen offentliggøres ved en reception i Kulturhus Måløv. Vinderprojektet har titlen "Måløvringen."

Maj 2016 - Projektkonkurrencen starter

Projektkonkurrencen om en Udviklingsplan for Måløv Bymidte starter. Tre rådgiverteams er prækvalificerede til at deltage i konkurrencen. 

Marts 2016 - Dialogmøde

Der blev holdt offentligt dialogmøde, hvor vision for Måløv Bymidte og konkurrenceprogram til arkitektkonkurrencen blev præsenteret og debatteret. Derefter blev 9 udviklingsspørgsmål om Måløv bymidte debatteret. Læs mere her:

Februar 2016 - Idéudviklingsworkshop

Der blev afholdt idéudviklings-workshop, hvor alle med interesse i udviklingen af Måløv bymidte kunne debattere og svare på 9 udviklingsspørgsmål om Måløv bymidte:

Januar 2016 - Visions-workshop

Der blev afholdt visions-workshop for den lokale følgegruppe, den politiske følgegruppe samt de tre rådgiverteams, der deltager i arkitektkonkurrencen.

Januar 2016 - Fremtidsavis for Måløv 2026

Børn og unge blev inddraget i udviklingen af Måløv bymidte i arbejdet med en fremtidsavis for Måløv 2026. 6.A fra Måløvhøj Skole giver deres bud på byudviklingen i avisen: 

Avisens indhold foregår i 2026, men den journalistiske produktion fandt sted i Kulturhus Måløv og på Måløvhøj Skole i januar 2016. Fremtidsavisen er udarbejdet i samarbejde med Ballerup Kommune, Rekommanderet og 12 byer.

November 2015 - Dialogmøde

Der blev afholdt offentligt dialogmøde i forprocessen om en udviklingsplan for Måløv bymidte med god dialog ved 9 forskellige temaborde. De tre rådgiverteams, der er prækvalificerede til at deltage i projektkonkurrencen, blev præsenteret. Læs mere her:

I tæt samarbejde med lokalområdet er der formuleret en vision og 9 ambitionspunkter for bymidtens udvikling.

Vision

Måløv Bymidte skal opleves som en samlet, levende bymidte med nye mødesteder og bedre forbindelser, der styrker rammerne om byens særlige fællesskaber.

Ambitioner

De 9 ambitioner for Måløv Bymidte fortæller om de temaer, som er vigtige at tage højde for i byudviklingen:

 1. Måløv skal være en lokal magnet, hvor flere lokale og forbipasserende får lyst til at gøre stop
 2. Måløv er et stærkt fællesskab, som vi deles om
 3. Måløvs stærke landsbykultur for lokalt engagement og deltagelse skal fastholdes og fortsat udvikles
 4. Måløv skal opleves som en samlet by – også på tværs af Frederikssundsvej/jernbanen og Måløv Parkvej
 5. Bymidten og Hindsgaulområdet skal opleves som levende steder
 6. Der skal skabes pladser og mødesteder på tværs af generationer med rum til store og små fællesskaber
 7. Et langtidsholdbart Måløv med fokus på klimatilpasning og bæredygtighed
 8. Gående, cyklister og bilister skal trygt kunne bevæge sig rundt og på tværs af bymidten
 9. Et mangfoldigt udvalg af boformer, der sikrer, at både unge og ældre kan bosætte sig i Måløv

Kommunalbestyrelsen vil udvikle Måløv Bymidte med udgangspunkt i den vision og de ambitionspunkter, som der er blevet udviklet i samarbejdet med lokalområdet.

I byens fysiske udvikling skal der tages afsæt i vinderforslaget "Måløvringen", som handler at forbinde og udvikle byens særlige steder i en ring.

diagram maaloevringen

Planen går på at binde eksisterende og nye mødesteder og aktiviteter inden for og langs ringen sammen, så ringen understøtte byens særlige fællesskab. I Inden for ringen og i tilknytning til ringen skal der ske en bymæssig fortætning, som skal understrege bymidten.

Måløvringen lukker sig ikke om sig selv, men kobler bymidten til de omgivende landskaber og bykvarterer. 

Ballerup Kommune er i samarbejde med lokalområdet igang med at realisere Måløvringen. 

Maaloevringen

 

Kulturtorvet

I efteråret 2019 blev Kulturtorvet anlagt.  

Kulturtorvet danner med den nye indretning, nye belægninger, og opholdspladser, plantebede, træer og fornyet belysning - rammen om et torv der kan anvendes og indrettes til bymidtearrangementer i Måløv. I dagligdagen fungerer Kulturtorvet fortsat som en central parkeringsplads i forbindelse med Kulturhus Måløv.

På Kulturtorvet er anlagt et nyt fortov der sikrer de bløde trafikanters adgang fra Måløv Hovedgade til Kulturhus Måløv. Fra torvet er også åbnet op til den fine bibliotekshave med en række siddetrin og en trappe der sikrer direkte adgang mellem torvet og haven.

I bibliotekshaven er i efteråret 2019 også plantet nye træer.

Baggrund

I vinderforslaget ”Måløvringen” fra 2016 blev det forslået at parkeringspladsen foran Kulturhus Måløv skulle omdannes til et ”Kulturtorv”. Et torv i Måløv Bymidte og et mødested med fokus på folkelighed og fællesskab.

En lokal følgegruppe af Måløvborgere har sammen med Måløv Bylaug, Kulturhus Måløv og Ballerup Kommune været med at udforme og sætte rammerne for det kommende torv.

Nu anlægger vi Kulturtorvet

Anlægsarbejdet på torvet bliver udført i perioden fra 17. juni til og med september 2019. Senere på efteråret vil blive plantet træer og stauder.

Det nye torv bliver anlagt på parkeringspladsen mellem Kulturhus Måløv, Netto og Måløv Hovedgade.

Kulturtorvet_hverdagssituation

Kulturtorvet skal fungere som en central parkeringsplads i Måløv Bymidte.  Den eksisterende parkeringsplads og indkørsel laves om, og vi etablerer nye belægninger, øget belysning og ny beplantning.

Til Kulturhus Måløv anlægger vi en ny adgangsvej for fodgængere, og ved indgangen bliver der dannet en lille forplads med siddepladser. Fra torvet laver vi også en trappe ned til den eksisterende bibliotekshave.

Ud til Måløv Hovedgade kommer der en ny cykelsti, og det eksisterende fortov bliver en del af det nye torv.

Ved særlige bymidtearrangementer vil torvet, efter aftale med Netto, kunne spærres af for parkering og vil kunne indrettes med parasoller og flytbart inventar.

Arrangementer på Kulturtorvet

På torvet kan laves flere typer af arrangementer med hel og delvis afspærring af parkeringspladsen. Ved delvis afspærring af torvet til markedsplads vil parkeringsplads og kørevej bag Kulturhus Måløv fortsat kunne være i brug.

Ved arrangementer på hele torvet skal dette aftales med Netto der skal varsles i minimum 4 uger før datoen for arrangementet, da der ikke vil være adgang for biltrafik over torvet eller til Nettos parkeringsplads bag Kulturhus Måløv mens arrangementet pågår. Arrangementer kan maksimalt være af en dags varighed.

En del af parkeringspladsen er forsynet med nedstøbte parasolfødder, og Kulturtorvets markedsparasoller vil kunne anvendes som overdækning ved arrangementerne. Herudover kan flytbare møblering og Kulturtorvets egen stol anvendes på torvet.

Ballerup Kommunes mobilscene vil også kunne indarbejdes på torvet.

Der er mulighed for flere udtage til strøm.

Skal du/I booke Kulturtorvet til arrangement skal søges om tilladelse til arrangement på offentlig vej - se Ballerup Kommunes vejledning: https://ballerup.dk/borger/trafik/vej-trafik/tilladelse-til-brug-af-vejareal-0/arrangementer

Logo til brug ved arrangementer på Kulturtorvet

Den lokale følgegruppe i Måløv har i samarbejde med grafiker Martin Savery udviklet et logo for til Kulturtorvet.  Det glade og feststemte logo tager udgangspunkt i Måløv. Prøv at se nærmere på det!

Logo_Kulturtorvet2

Skolestien

 

Skolestien mellem Måløvhøj Skole og Måløv Hovedgade er med en omfattende renovering gjort lysere og mere tryg at færdes på. I 2017 blev underbeplantningen langs stien og hegn ryddet, lygtepæle blev suppleret og stien blev gjort bredere. Derudover kom der et nyt boldhegn op.

Projektet har gjort en markant forskel. Se før og efter billeder nedenfor.

efter_mod_syd

Skolestien efter renoveringen - set mod syd

Foer Skolestien før renoveringen - set mod nord

Lege- og aktivitetsplads

Pladsen ved Måløv Idrætsparken er i udviklingsplanen for Måløv Bymidte udpeget, som et særligt nedslagspunkt i byen, som rummer et særligt udviklingspotentiale. Stedet er vigtig, fordi der dagligt kommer rigtig mange mennesker, som enten passerer forbi på stien, som skal i klubben eller som benytter sig at sportstilbudene. 

I samarbejde med lokalområdet er der på græsskråningen blevet anlagt en en parcourbane og en klatreboulder. Der er blevet plads til både leg, idræt og ophold.

Klatreboulderen er blevet til på baggrund af et lokalt initiativ.

Anlægget blev indviet i maj 2019 sammen med Tarzanbanen.

Parkouranlægget

Parkouranlægget lige efter anlæggelse

Klatreboulder

Klatreboulder - et borgermillionsprojekt

Græsskråningen før

Græsskråningen før anlæggelsen af lege- og aktivitetsplads

Tarzanbane

Idéen til en spændende, fysisk udfordrende og lidt hemmelig "oplevelsessti" i det lille skovparti mellem Skolestien og boldbanerne til , er opstået lokalt. Idéen understøttede Måløvring-konceptet og Ballerup Kommune greb derfor projektet, som nu står færdigt. 

Prøv udfordringerne på den lille genvej. Det er som at lege "ikke-røre-jord".

Tarzanbanen1 Tarzanbanen2

Stationsområdet i Måløv

Som et led i udviklingen af Måløv Bymidte har Ballerup Kommune i samarbejde med de store grundejerne af arealet mellem Måløv Byvej og jernbanen taget fat på en plan for, hvordan arealet kan blive et nyt stationsnært boligområde, som både er forbundet til det Måløv og Søndergård.

Udviklingsplanerne var i forudgående høring i foråret 2018. Du kan finde høringsoplægget og de kommentarer, som vi modtog på kommunens planportal. Den forudgående høring varede fra den 1. marts til den 5. april 2018. 

For at realisere udviklingsplanerne skal det gældende plangrundlag ændres, herunder kommuneplanen og spildevandsplanen, som skal ændres gennem tillæg. Derudover skal der laves en ny lokalplan til erstatning af den nuværende lokalplan, som ikke giver mulighed for den ønskede udvikling af området. 

Der er endnu ikke truffet politisk beslutning om de mere konkrete udviklingsplaner for området.

Den 4. maj 2016 udskrev Ballerup Kommune projektkonkurrence om Udviklingsplan for Måløv Bymidte. Tre teams deltog i konkurrencen. Resultatet af konkurrencen blev offentliggjort den 27. september 2016.

Forslag 2 - Titel: Måløvringen - Vinder af projektkonkurrencen

Maaloevringen

Læs forslag 2 - Måløvringen - vinder

Teamet bag: Tredje Natur i samarbejde med underrådgiver Ja Ja Architects ApS  i samarbejde med WSP Sverige AB, Platant, Sadolin & Albæk, Platant og HOE360consulting


Forslag 1 - Titel: Den moderne landsby

Den_moderne_landsby

Læs forslag 1 - Den moderne landsby

Teamet bag: WERK i samarbejde med underrådgiverne 2 + 1, Urban Creators og Oluf Jørgensen


Forslag 3 - Titel: Sammen om Måløv

Sammen om Maaloev

Læs forslag 3 - Sammen om Måløv

Teamet bag: Henning Larsen Architects + Bascon


Dommerbetænkning

Her kan du læse, hvordan dommerkomitéen bedømte de tre projektforslag, og hvorfor det var forslag nr. 2, som vandt:Dommerbetænkning

Dommerkomité

 • Formand for dommerkomitéen er Borgmester Jesper Würtzen
 • Kåre Harder Olesen, mdl. af Kommunalbestyrelsen
 • Hella Hardø Tiedemann, mdl. af Kommunalbestyrelsen
 • Mette Hedegaard, mdl. af Kommunalbestyrelsen
 • Nils Holscher, arkitekt og fagdommer
 • Martin Laursen, arkitekt og fagdommer

Konkurrenceprogram

I konkurrenceprogrammet kan du læse, hvad det var for en opgave, som det tre konkurrerende teams var stillet over for:

Konkurrenceprogram (2016)

Konkurrenceprogram - plakat (2016)

Bilag til konkurrenceprogrammet - Idekatalog og fremtidsavis

Idékatalog er skrevet på baggrund af involveringsprocessen for Måløv Bymidte i vinteren 2015/2016 og blev vedlagt konkurrenceprogrammet som inspiration for arkitektfirmaerne.

Igennem hele processen har borgere, interessenter, politikere og konkurrencedeltagere været aktive deltagere, der er kommet med viden, input og idéer til Måløv Bymidte.

I katalogets første del beskriver borgere og andre interessenter Måløv i dag, mens anden del omhandler idéer til fremtidens Måløv.

Læs idékataloget her: Idékatalog

6.A fra Måløvhøj Skole gav i januar 2016 deres bud på fremtidsvisioner for Måløvs byudvikling i avisen Måløv 2026 - en fremtidsavis.

Avisens indhold foregår i 2026, men den journalistiske produktion fandt sted i Kulturhus Måløv og på Måløvhøj Skole i januar 2016. 

Læs fremtidsavisen her: Måløv 2026 - en fremtidsavis

Kontakt

Ballerup kommune

Team Plan

Send sikker besked

Send venligst mail

byplan@balk.dk