Lokalplan 147 for ombygning af Ballerup Boulevard vedtaget

28. juni 2016

Den 20. juni vedtog Kommunalbestyrelsen Lokalplan nr. 147 for ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at ombygge Ballerup Boulevard til en egentlig grøn boulevard med kun to kørespor, store plantebede med store træer, en smallere vejprofil, ny belysning, cykelsti og fortov - og hvor hastigheden for den gennemkørende trafik nedsættes til kun 40 km/t.

Samlet set vil disse ændringer sikre en fysisk og oplevet sammenhæng i Skovlunde Bymidte, og gøre op med Ballerup Boulevards nuværende barriereeffekt, hvor den både opdeler bymidten og dominerer visuelt og støjmæssigt. Fremadrettet vil Ballerup Boulevard således bidrage til en samlet oplevelse af, at man befinder sig i et sammenhængende bymiljø, hvor hastigheden for bilerne naturligt er lav.

Forslaget til Lokalplan nr. 147 var i offentlig høring fra den 26. januar til den 29. marts 2016. I løbet af høringsperioden blev der afholdt borgermøde den 16. marts. Ved høringsfristens udløb var der indsendt 5 høringssvar.

Høringssvarene gav ikke anledning til at ændre noget i lokalplanen.
  
Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Center for By, Erhverv og Miljø i rådhusets telefontid. 

Lokalplanens retsvirkninger fremgår af planens § 8.

Klagevejledning
Der kan kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanforslagets lovlighed og tilvejebringelse, men ikke over forslagets rimelighed, hensigtsmæssighed eller de skøn, som kommunen har udøvet. 

Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen om at vedtage lokal-planen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Klage skal indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved brug af Klageportalen.

Du kan se mere om dine klagemuligheder her: www.nmkn.dk/klage/klageregler-for-de-enkelte-lovomraader/planloven

Klagenævnet opkræver et gebyr for sagsbehandlingen.

Se lokalplanen her (åbner i nyt vindue)