Lokalplan 167 for Sundhedshus og boliger på Skovlunde Torv vedtaget

28. juni 2016
Lokalplan 167 - for Sundhedshus og boliger på Skovlunde Torv

Den 20. juni vedtog Kommunalbestyrelsen Lokalplan nr. 167 for Sundhedshus og boliger på Skovlunde Torv.

 

Lokalplanen er udarbejdet for at gøre det muligt at etablere sundhedshus og boliger, hvor det tidligere Skovlunde Posthus har ligget. Ejendommen kan indeholde læge-, tandlæge-, fysioterapi og lignende funktioner samt boliger, service og butikker til udvalgsvarer.

Hensigten med lokalplanen er samtidig at sikre, at et nyt byggeri ved Skovlunde Torv tilpasses omgivelserne. Derudover understøtter lokalplanen Kommuneplanens målsætning om, at der i Skovlunde skal fokuseres på forbedring af de eksisterende bymiljøer og på tættere byggeri, der kan øge bydelens befolkningstal og bidrage til mere aktivitet.

Forslaget til Lokalplan nr. 167 var i offentlig høring fra den 1. marts til den 26. april 2016. I løbet af høringsperioden blev der afholdt borgermøde den 20. april. Ved høringsfristens udløb var der indsendt 2 høringssvar.

Høringssvarene gav ikke anledning til at ændre noget i lokalplanen.
  
Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Center for By, Erhverv og Miljø i rådhusets telefontid. 

Lokalplanens retsvirkninger fremgår af planens § 8.

Klagevejledning
Der kan kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanforslagets lovlighed og tilvejebringelse, men ikke over forslagets rimelighed, hensigtsmæssighed eller de skøn, som kommunen har udøvet. 

Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen om at vedtage lokal-planen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Klage skal indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved brug af Klageportalen.

Du kan se mere om dine klagemuligheder her: www.nmkn.dk/klage/klageregler-for-de-enkelte-lovomraader/planloven

Klagenævnet opkræver et gebyr for sagsbehandlingen.

Se lokalplanen her (åbner i nye vindue)