Generelle ansættelsesvilkår

Ballerup Kommune ønsker generelt at tilbyde attraktive arbejdsvilkår, som kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.

Nedenfor kan du læse de generelle ansættelsesvilkår, som ikke er omtalt i andre personalepolitikker.

 

Flere ansættelsesforhold

Det tilstræbes at skabe sammenhængende faste job på 37 timer. Nogle overenskomster giver dog mulighed for at aftale en ugentlig arbejdstid på op til 42 timer. Det er muligt at ansætte en medarbejder, der allerede har et fuldtidsjob i kommunen, i en anden fast stilling, i en midlertidig stilling eller i et vikariat, med et mindre timetal. Samlet må timetallet inkl. overarbejde ikke overstige 48 timer, jf. arbejdsmiljølovgivningens hviletidsregler.

 

Deltidsansatte

Deltidsansatte har fortrinsret til at søge ledige timer, når disse opstår som følge af stillings­ledighed eller opnormering. Se ”Generelle retningslinjer for deltidsansattes adgang til et højere timetal”, som ligger på INTRA under medarbejder/medarbejderhåndbogen/arbejdstid og under leder/personaleledelse/ændring i ansættelsen/ændring af arbejdstid.

 

Frigørelsesattester 

En frigørelsesattest gør det muligt at få supplerende dagpenge fra a-kassen, hvis man arbejder på nedsat tid.

Frigørelsesattesten indebærer samtidig, at medarbejderen kan sige op og fratræde uden opsigelsesvarsel, hvis han eller hun får arbejde med en længere arbejdstid, end i det aktuelle ansættelsesforhold.

Ballerup Kommune udsteder derfor som hovedregel ikke frigørelsesattester. Der kan alene udstedes frigørelsesattest til deltidsvikarer i hele vikarperioden.

 

Tjenestefrihed med eller uden løn

I en række situationer er der mulighed for at få fri. Det gælder fx ved bryllup, jubilæer, lægebesøg, tvingende familiemæssige årsager, alvorlig sygdom, dødsfald eller begravelse i nærmeste familie. Desuden er det muligt at få fri i forbindelse med kursusdeltagelse eller ved varetagelse af borgerligt ombud. Se ”Retningslinjer for tjenestefrihed med eller uden løn” nedenfor.

 

Orlov

Ballerup Kommune ser som udgangspunkt positivt på en medarbejders ønske om orlov i forbindelse med jobskifte uden for Ballerup Kommune, i forbindelse med uddannelse, eller af andre årsager. Orlov skal altid drøftes med og godkendes af den ansvarlige leder og vil som hovedregel være uden løn. Se ”Retningslinjer for orlov” nedenfor.

 

Kærlighedsforhold mellem en leder og en underordnet

Hvis der opstår et kærlighedsforhold mellem en leder og en underordnet leder eller medarbejder, som lederen har personaleansvar for, skal den ene part søge forflyttelse til en anden arbejdsplads i kommunen eller finde et job uden for kommunen. Se ”Politikken for nære private relationer”, som ligger på INTRA under Medarbejder > Medarbejderhåndbogen > højre spalte under dokumenter, og under Leder > Personaleledelse/ i højre spalte under dokumenter.

 

Transport og rejser

I forbindelse med kurser, konferencer og lignende er der mulighed for rejsegodtgørelse og evt. diæter. De nærmere retningslinjer er beskrevet på INTRA under Medarbejder > Medarbejderhåndbogen > i højre spalte under blanketter, og under Leder > Personaleledelse > i højre spalte under blanketter.

 

Yderligere information

Kontakt Center for Politik og Organisation i tilfælde af tvivl eller spørgsmål.

 

Retningslinjer for tjenestefrihed

Kursusdeltagelse

Ved deltagelse i interne/eksterne kurser kan man få fri med løn inden for normal arbejdstid i det tidsrum kurset varer. Tid til transport medregnes ikke i undervisningstiden. Der kan være særlige regler inden for de enkelte overenskomstområder, fx på lærer- og pædagogområdet.

 

Ombud

Er en ansat pålagt et ombud, har den ansatte ret til tjenestefrihed. Tjenestefriheden skal, hvis det er muligt, skaffes ved omlægning af tjenesten eller ved tjenestebytning. I modsat fald har den ansatte ret til tjenestefrihed med eller uden løn, jf. nedenfor.

Ved et ombud forstås her et hverv, som man ifølge lovgivningen har pligt til at varetage, eller som man efter modtaget valg er forpligtet til at varetage i hele valgperioden.

Eksempler på ombud er:

1) Medlem af kommunalbestyrelse (eller regionsråd).
2) Medlem af skolebestyrelse.
3) Deltagelse i brandslukning.
4) Nævning.
5) Domsmand.
6) Vidne.
7) Værnepligtig.
8) Valgtilforordnet. 

Hverv som medlem af et menighedsråd ikke er omfattet af reglerne om ombud.

Der gælder særlige regler ved valg til Folketinget eller Europa-Parlamentet.

 

 • Lønnede ombud

Hvis ombuddet er lønnet, kan den ansatte få fri uden løn. Et ombud anses for lønnet, hvis der ydes et fast vederlag for hvervet, eller der er mulighed for at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Tjenestefrihed til varetagelse af hverv som bestyrelsesmedlem af en kommunal sammenslutning eller hverv, hvortil den pågældende er udpeget af en kommunal sammenslutning, sidestilles med lønnet ombud.

Hvis den ansatte har haft fri, skal den ansatte snarest muligt give skriftlig besked til Center for Politik og Organisation, som vil foretage løntræk.

 

 • Ulønnede ombud

Hverv som valgstyrer, tilforordnet vælger, nævning eller domsmand, betragtes som ulønnet. Afgivelse af vidneforklaring sidestilles med ulønnet ombud, selv om der kan ydes godtgørelse for vidneforklaring.

Hvis hvervet er ulønnet, får den ansatte fri med løn i et antal arbejdstimer svarende til den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i 6 uger pr. kalenderår.

Yderligere frihed gives uden løn, som det er beskrevet ovenfor.

Se ”Regulativ om tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud og lignende”, som kan findes på www.kl.dk. Regulativet omfatter tjenestemænd, men finder tilsvarende anvendelse for alle andre ansatte i kommuner inden for KL’s forhandlingsområde.

 

Læge eller tandlægebesøg

Ved læge- og tandlægebesøg er udgangspunktet, at konsultationerne lægges uden for arbejdstiden. Hvis dette ikke er muligt, skal det tilstræbes, at konsultationerne lægges i yderkanten af arbejdstiden. I denne situation gælder følgende regler:

 

Fravær begrundet i eget læge- og tandlægebesøg:

 • Ikke-akutte besøg:
  Den tid, der går til besøget, skal man som ansat selv afholde. Dvs. fraværet er uden løn.
 • Akutte besøg:
  Den tid, der går til besøget, afholder kommunen (inden for arbejdstiden). Man skal være fastansat med ret til fuld løn under sygdom.
 • Besøg hos speciallæge, langvarig ambulant behandling på sygehuset, klinik eller lignende samt graviditetsundersøgelser på hospital, hos egen læge eller jordemoder:

Den tid, der går til besøget, afholder kommunen (inden for arbejdstiden). Man skal være fastansat med ret til fuld løn under sygdom, og forholdene på arbejdspladsen skal tillade det.

 

Fravær begrundet i barns læge- og tandlægebesøg m.v.:

 • Ikke-akutte læge-, tandlæge- og speciallægebesøg samt behandling på sygehus, klinik eller lignende:
  Besøgene er ikke omfattet af reglerne om fravær ved barns 1. og 2. sygedag. Som ansat skal man derfor selv afholde den tid, der går til besøget.
 • Akutte læge-, tandlæge- og speciallægebesøg samt behandling på sygehus, klinik eller lignende:
  Den tid, der går til besøg hos læge mv., er omfattet af reglerne om barns 1 og 2. sygedag. Se pkt. 4.

 

Tjenestefrihed af andre personlige årsager

 

Frihed med løn

Tjenestefri med løn kan gives til fastansatte medarbejdere, som har ret til fuld løn under sygdom, hvis forholdene på arbejdspladsen tillader det.

Ønsker om frihed skal altid rettes til nærmeste leder så tidligt som muligt.

 

1. Bryllup

Ved eget, børns eller søskendes bryllup og eget, forældres eller svigerforældres sølv-, guld- eller diamantbryllup har man som ansat mulighed for at få en fridag på selve den dag, begivenheden finder sted. Er denne dag i forvejen en ordinær fridag, kan man ikke få fri.

Hvis begivenheden finder sted uden for Sjælland, Møn og Lolland-Falster, kan man få 1 ekstra fridag efter eget ønske – enten dagen før eller efter begivenheden.

 

2. Fødsel

Fædre kan holde en fridag i forbindelse med deres barns fødsel. Faderen kan frit vælge mellem den dag, hvor barnet bliver født, den forudgående dag eller den efterfølgende dag. Dog under forudsætning af, at den valgte dag er en arbejdsdag for faderen. Se også ”Regler for graviditet, barsel, fædreorlov og adoption” på INTRA under Medarbejder > medarbejderhåndbogen > Ferie og fravær > Barsel og under Leder > Personaleledelse > Ferie og fravær > Barsel og omsorgsdage > dokumenter i højre spalte.

 

3. Jubilæer

Ved 25 og 40 års tjenestejubilæer får jubilaren fri på jubilæumsdagen, hvis dagen ikke falder i en syge- eller ferieperiode. Hvis jubilæumsdagen i forvejen er ordinær fridag, får jubilaren fri den nærmeste forudgående eller efterfølgende arbejdsdag.

 

4. Barns 1. og 2. sygedag

De fleste aftaler og overenskomster om løn- og andre ansættelsesvilkår giver mulighed for at få delvist eller helt fri med løn til pasning af et sygt, mindreårigt barn på barnets første sygedag. Fraværet skal være nødvendigt af hensyn til barnet, og fraværet skal være foreneligt med forholdene på arbejdspladsen. Fridagene aftales med den nærmeste leder. Barnet skal have adresse hos eller regelmæssigt samkvem med den ansatte.

Barnets 1. sygedag er som udgangspunkt den kalenderdag, hvor barnet bliver syg. Hvis barnet bliver sygt sent på døgnet og det som følge heraf ikke er muligt at finde anden pasningsmulighed, vil barnets 1. sygedag dog være den efterfølgende kalenderdag.

Bliver barnet fx syg på en fridag, har den ansatte ikke mulighed for at holde barnets 1. sygedag på den efterfølgende arbejdsdag. I dette tilfælde kan den ansatte holde barnets 2. sygedag, såfremt det ikke har været muligt at finde anden pasningsmulighed.

Det er kun muligt at holde barnets 1. sygedag én gang, uanset om begge forældre er kommunalt, regionalt eller statsligt ansat eller om den ene af forældrene er privat ansat og den anden forælder er offentligt ansat.

Barnets 2. sygedag holdes i forlængelse af barnets 1. sygedag efter de samme kriterier som gælder for afholdelse af barnets 1. sygedag. Det vil sige, at det også her er afgørende, at der er opstået et akut pasningsbehov, der gør fraværet nødvendigt.

Barnets 2. sygedag afholdes på den efterfølgende kalenderdag, uanset om det er en arbejdsdag eller en fridag.

Afholdes barnets 1. sygedag fx om fredagen, er barnets 2. sygedag om lørdagen på den efterfølgende kalenderdag. Barnets 2. sygedag ligger således ikke om mandagen.

Barnets 1. og 2. sygedag kan holdes uafhængigt af hinanden. Det vil sige, at en ansat kan bevilges tjenestefrihed på barnets 2. sygedag, selvom den pågældende ikke har holdt barnets 1. sygedag.

Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages.

Se de respektive aftaler og overenskomster vedrørende de nærmere bestemmelser i ordningen.

Se også punkt 8 nedenfor om tjenestefrihed af tvingende familiemæssige årsager.

 

5. Omsorgsdage

Forældre har ret til omsorgsdage i 2 dage pr. kalenderår med løn pr. barn til og med det år barnet fylder 7 år. Retten til omsorgsdage gælder også for nyansatte, der ikke har været ansat i et helt kalenderår.

Ret til omsorgsfravær omfatter biologiske forældre, adoptivforældre og indehavere af forældremyndigheden, som barnet har adresse hos eller regelmæssigt samkvem med.

Omsorgsfravær kan holdes som hele eller halve dage. Fraværet kan afvikles uafhængigt af den anden af forældrenes eventuelle orlov.

Ikke afholdte omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født, kan overføres til næstfølgende kalenderår. Ret til overførsel gælder uanset, hvornår barnet er født i det pågældende kalenderår.

Andre ikke afholdte omsorgsdage bortfalder ved kalenderårets udløb. Der er dog mulighed for at overføre ikke afholdte omsorgsdage til næste kalenderår, hvis den ansatte på grund af barselsorlov er afskåret fra at afholde dagene.

Se ”Aftale om fravær af familiemæssige årsager” på www.kl.dk.

 

Varsling af omsorgsdage

Omsorgsfravær skal varsles tidligst muligt. Ved afvikling af en omsorgsdag skal man som ansat tage hensyn til forholdene på arbejdspladsen. Hvis barnet er sygt, indgår en afvejning af hensynet til arbejdet over for barnets alder og sygdommens karakter mv.

 

6. Flytning

Ansatte kan få en fridag i forbindelse med egen flytning.

 

7. Donortjeneste

Ansatte kan få tjenestefri til varetagelse af bloddonortjeneste.

 

8. Tjenestefrihed af tvingende familiemæssige årsager

 

Ulykke og akut sygdom
Man har ret til at holde kortvarigt fri med løn, når tvingende årsager som sygdom eller ulykke i familien gør det påtrængende nødvendigt, at man er til stede øjeblikkeligt.

Se ”Aftale om fravær af familiemæssige årsager” på www.kl.dk.

 

Ret til frihed med løn ved børns hospitalsindlæggelse

Ved hospitalsindlæggelse af børn under 14 år, har forældrene tilsammen ret til tjenestefri med løn i op til 10 arbejdsdage pr. barn inden for 12 på hinanden følgende måneder. Det gælder også, hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i hjemmet.

Se ”Aftale om fravær af familiemæssige årsager” på www.kl.dk.

Den ansatte skal dokumentere hospitalsindlæggelsen og give Center for Politik og Organisation besked om fraværsperioden.

 

Pasning af alvorligt syge børn under 18 år

Forældre til alvorligt syge børn under 18 år har ret til at få hel eller delvis fri med løn, hvis der er ret til dagpenge efter barsellovens § 26. Ballerup Kommune, Center for Politik og Organisation kan dog begrænse denne rettighed til 1 måned pr. år pr. barn.

Se ”Aftale om fravær af familiemæssige årsager” på www.kl.dk.

Det er Udbetaling Danmark, der bevilger dagpengene, som Ballerup Kommune skal have som dagpengerefusion.

 

 • Pasning af børn med nedsat funktionsevne
  Hvis en ansat forsørger et barn under 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, og er berettiget til tabt arbejdsfortjeneste (§ 42 i lov om social service (tidligere § 29)), har den ansatte ret til frihed uden løn svarende til det antal arbejdstimer, bopæls­kommunen yder tabt arbejdsfortjeneste for. Ballerup Kommune, Center for Politik og Organisation kan dog begrænse retten til tjenestefrihed til 1 år pr. barn.

Se ”Aftale om fravær af familiemæssige årsager” på www.kl.dk.
 

 • Pasning af døende i hjemmet
  Man har som ansat ret til hel eller delvis tjenestefrihed med løn, når man modtager plejevederlag (§ 119 i lov om social service) for at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

Se ”Aftale om fravær af familiemæssige årsager” på www.kl.dk.

 

9. Dødsfald og begravelse

Man har ret til en fridag i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom, dødsfald eller begravelse.

Ved dødsfald kan ansatte efter eget ønske få fri enten på dødsdagen eller på en af de følgende to hverdage. Ved begravelse kan man få fri på begravelsesdagen. Er denne i forvejen en ordinær fridag (fx lørdag, søn- eller helligdag), er der dog ikke mulighed for at få tjenestefri med løn. 

Medfører omstændighederne længere rejse, dvs. til et sted uden for Sjælland, Møn og Lolland-Falster, kan der i hvert af de nævnte tilfælde gives 1 ekstra fridag. Ved begravelse kan man efter eget ønske få fri enten dagen før eller dagen efter begravelsen. 

 

Frihed uden løn 

 

1. Forhold, der falder uden for ”Frihed med løn”

Ansatte har mulighed for at holde fri uden løn, hvis det kan forenes med arbejdet. Man skal altid aftale frihed med nærmeste leder. Det kan fx gælde ved begivenheder, som er nævnt under ”Frihed med løn", men hvor det ikke drejer sig om nærmeste familie.

 

2. Retligt forpligtet

Der kan holdes fri uden løn, når en ansat skal deltage i et retsmøde i arbejdstiden – fx som sagsøger, sagsøgt, sigtet eller lignende.

Drejer det sig om vidneforklaring, er man berettiget til at holde fri med løn. Se ”Ombud” ovenfor.

 

3. Udsendelse til udlandet

En ansat, som udsendes til udlandet, eller hvis ægtefælle udsendes til udlandet, har ret til tjenestefrihed uden løn.

Se ” Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål” på www.kl.dk.

 

Retningslinjer for orlov 

Ansatte har mulighed for at få orlov i 3 situationer:

 1. Hvis man har fået nyt job uden for Ballerup Kommune (jobskifte).
 2. Hvis man ønsker at fratræde i en periode i forbindelse med uddannelse.
 3. Hvis man ønsker at fratræde midlertidigt som følge af andre årsager.

Orlov skal altid drøftes med og godkendes af den ansvarlige leder og vil som altovervejende hovedregel være uden løn.

 

Ad 1) Jobskifte uden for Ballerup Kommune

Den ansatte kan få bevilget orlov efter mindst 5 års ansættelse. Orlov kan bevilges i op til 1 år. Det er den nærmeste leder, som efter en konkret vurdering kan bevilge orlov. Økonomiudvalget skal dog godkende orlov for direktører.

 

Ad 2) Uddannelse

Orlov til uddannelse skal fortrinsvis bruges til deltagelse i uddannelses– eller kursusforløb, som styrker den enkeltes faglige eller personlige kvalifikationer.

 

Alle ansatte kan få bevilget orlov i op til 1 år uden løn. I ganske særlige tilfælde, hvor det er relevant i forhold til arbejdspladsen, aftalt med den ansvarlige leder, og hvor der er budgetmæssig dækning herfor, kan der bevilges orlov med løn.

 

Uddannelse med uddannelsesstøtte

Ansatte, der er fyldt 25 år, kan få orlov til uddannelse. Her vil man som udgangspunkt få Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU). Også her er der mulighed for i ganske særlige tilfælde at bevilge orlov med løn. SVU’en tilfalder i så fald Ballerup Kommune.

 

Ad 3) Andre årsager

Alle ansatte kan i andre situationer bevilges orlov i op til 1 år uden løn. Det gælder fx ønsker om orlov pga. familieforhold, ”ferie”, helbredsmæssige forhold, sygdom i familien og ”tænkepause”.

 

Faktuelt tilrettet januar 2020

SOCIALE MEDIER