Retningslinje - Arbejdsmiljø

Retningslinjen for arbejdsmiljø udgør sammen med MED-aftalen rammen for arbejdsmiljøarbejdet i Ballerup Kommune, suppleret med arbejdsmiljøloven, den politiske vision, ledelsesgrundlaget og Hoved-MED’s årlige arbejdsmiljødrøftelse.

 

Hvorfor denne retningslinje?

Denne retningslinje skal sikre, at Ballerup Kommune er en attraktiv arbejdsplads med et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Gode arbejdsforhold med engagerede og kompetente ansatte er en forudsætning for, at vi kan holde en høj kvalitet i opgaveløsningen og sammen skabe værdi for borgere, virksomheder og øvrige interessenter.

 

Hvad forstår vi ved et godt arbejdsmiljø?

Det gode arbejdsmiljø er kendetegnet ved et fælles fokus på samarbejdet om en klar og meningsfuld kerneopgave, tillidsfulde relationer mellem de ansatte og velfungerende fysiske rammer, der understøtter den daglige opgaveløsning.

MED-aftalen angiver flere konkrete eksempler på, hvad vi forstår ved et godt og velfungerende arbejdsmiljø.

Et godt arbejdsmiljø med høj social kapital er et fælles anliggende for både ledere og medarbejdere. Ledelsen har det overordnede ansvar for at skabe rammer og sætte retning samt sikre rettidig inddragelse af de ansatte. Medarbejderne har et ansvar for aktivt at bidrage til den gode arbejdsplads og handle på udfordringer i arbejdsmiljøet.

Retningslinjen er henvendt til hele organisationen, dvs. ledere, medarbejdere, MED-udvalg, arbejdsmiljøgrupper og tillidsrepræsentanter.

 

Hvad indeholder retningslinjen?

Retningslinjen anviser, hvordan vi med afsæt i kerneopgaven samarbejder om at styrke, koordinere og effektivisere arbejdsmiljøarbejdet.

MED-aftalen beskriver Ballerup Kommunes overordnede tilgang til arbejdsmiljøet samt arbejdsmiljøgruppernes rolle og opgaver i samarbejdet om arbejdsmiljø på de 3 MED-niveauer.

Retningslinjens bilag beskriver konkrete procedurer og anviser værktøjer i forhold til arbejdsmiljøudfordringer i dagligdagen, dvs. ”hvor kan jeg få hjælp?”:

Bilag 1) Forebyggelse og håndtering af stress

Bilag 2) Mobning og seksuel chikane mellem ansatte

Bilag 3) APV og social kapital-måling

Bilag 4a) og 4b) Procedure for årlig arbejdsmiljødrøftelse i Lokal-MED og Center-MED

Bilag 5) Samarbejdet med Arbejdstilsynet

 

Bemærkning

Ved vold, trusler og chikane fra borgere mod de ansatte henvises til ”Retningslinje om vold, trusler og chikane fra borgere mod de ansatte”. Retningslinjen beskriver, hvordan vi forebygger, håndterer og følger op på episoder, og den skal suppleres af lokal retningslinje, der er tilpasset arbejdspladsens konkrete udfordringer.

Ved behov for akut psykologisk krisehjælp, fx ved arbejdshændelse med alvorlig trussel eller ulykke, henvises til Falck krisehjælp til berørte medarbejdere. Det er nærmeste leder, der

vurderer om der skal tilkaldes hjælp, jævnfør ”Retningslinje for vold, trusler og chikane”.

 

Hvordan gør vi det?

Vi har integreret arbejdsmiljøindsatsen i samarbejdet om den fælles kerneopgave med udgangspunkt i værdierne i social kapital og MED-aftalens værdisæt om tidlig og reel inddragelse. Ved at prioritere høj faglighed og gode relationer skaber vi kvalitet i udførelsen af kerneopgaven og højner dermed arbejdsglæden og trivslen i hele organisationen.

Samarbejdet om et godt arbejdsmiljø bliver langt mere målrettet ved at tage problemerne i opløbet. Derfor har vi fokus på den forebyggende og systematiske indsats på alleniveauer.

 

Arbejdsmiljøarbejdet i Ballerup Kommune styrkes, koordineres og effektiviseres gennem følgende

Organisatorisk tilgang

 • Organisatorisk forståelse af, at ledelse og kultur går forud for styring og måltal
 • Organisatorisk fokus på at gennemføre retfærdige, gennemsigtige og ordentlige processer, både ved store forandringer såvel som i den daglige opgavefordeling
 • Opmærksomhed på at sikre, at ledere og medarbejdere giver udtryk for deres meninger og holdninger, da professionel uenighed og kritik er en betydningsfuld og legitim del af vores samarbejdskultur
 • Opmærksomhed på, at alle ansatte har et sikkert og sundt arbejdsmiljø, herunder at arbejdsforholdene tilpasses særlige risikogrupper, fx gravide

 

Ledelse

 • Ledelsesmæssigt fokus på at sikre klare rammer og mål for de ansattes opgaver og funktioner, herunder tydelig kommunikation om, på hvilket niveau en opgave skal løses
 • Ledelsesmæssig understøttelse af den fælles forståelse af kerneopgaven, herunder hvordan opgaven skal udfoldes i de daglige indsatser

 

Ledere og medarbejdere

 • Dialog og samarbejde mellem ledere og medarbejdere om prioritering og fordeling af arbejdsopgaverne, så der er overensstemmelse mellem på den ene side krav og på den anden side ressourcer og relevante kompetencer
 • Fælles opmærksomhed på, at alle medarbejdere har ansvar for at bidrage til at forebygge og løse udfordringer i arbejdsmiljøet

 

Arbejdsmiljøgrupperne og MED-systemet

 • Løbende drøftelser i ledelse, arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg af de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af forandringer i organisationen og ændringer i arbejdsopgaverne

 

Den systematiske arbejdsmiljøindsats understøttes konkret af nedenstående indsatser

 • Årlige målinger af den sociale kapital samt gennemførelse af APV hvert 3. år
 • Årlig arbejdsmiljødrøftelse med fastsættelse af indsatsområder på alle 3 MED-niveauer
 • Løbende kompetenceudvikling af arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøgruppen er omdrejningspunktet i det daglige arbejdsmiljøarbejde.

For yderligere beskrivelse af arbejdsmiljøgruppens opgaver og ansvar, se MED-aftalens bilag 8.

 

SOCIALE MEDIER