Retningslinje - sygdom

Hvorfor denne retningslinje?

Ballerup Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor vi alle har et medansvar for at skabe et godt arbejdsmiljø, et lavt sygefravær samt at løfte kommunens kerneopgaver med høj kvalitet. Sygefraværsretningslinjen skal derfor både varetage hensynet til den enkelte medarbejderes trivsel og hensynet til organisationens effektivitet og opgaveløsning.

Ballerup Kommune ønsker at opnå fem mål med sygefraværsretningslinjen, at 

 1. Ballerup Kommunes holdninger til forebyggelse, opfølgning og fastholdelse i forbindelse med sygefravær er tydelige, og at forventningerne til både ledere, medarbej­dere og MED-organisation er klare
   
 2. Understøtte Ballerup Kommune som en attraktiv arbejdsplads med høj social kapital, hvor medar­bejdere og ledere trives, og hvor der gennem systematisk brug af sygefraværssamtaler tages hånd om både arbejdsrelateret sygefravær og sygefravær, der skyldes andre årsager
   
 3. Fremme et kontinuerligt fokus på arbejdet med sygefravær. Dette understøttes ved, at Ballerup Kommune har en målsætning om, at kommunens sygefravær skal ligge i den bedste fjerdedel i forhold til sygefraværet i kommunerne i Region Hovedstaden
   
 4. Medvirke til at skabe høj kvalitet og stabilitet i kerneopgaven samt i det arbejde ledere og medarbejdere udfører
   
 5. Nedbringe sygefraværet i Ballerup Kommune til fælles gavn for kommunens borgere, medarbejdere og arbejdspladser.

 

Hvad beskriver retningslinjen?

Sygefraværsretningslinjen beskriver, hvordan vi i Ballerup Kommune håndterer sygefravær. Retningslinjen omfatter alle former for sygefravær.

Når vi i Ballerup Kommune taler om sygefravær, taler vi primært om fravær på grund af egen sygdom.

Egen sygdom er sygdom, som er forårsaget af fysiske eller psykiske årsager, herunder arbejdsrelateret sygefravær samt både hyppigt og langvarigt sygefravær.

Kort sygefravær defineres som sygefravær for en samlet periode på op til 14 dage.

Langt sygefravær defineres som sygefravær for en samlet periode på over 14 dage.

Hyppigt sygefravær defineres som sygefravær i fem perioder inden for det sidste år og sygefravær i 3 perioder inden for det sidste ½ år.

 

Hvordan håndterer vi sygefravær?

I Ballerup Kommune arbejder vi med sygefravær ud fra tre pejlemærker: Forebyggelse, opfølgning og fastholdelse.

 

Forebyggelse

Forebyggelse af sygefravær handler om, at

 1. ledelsen iværksætter dialog om det gode arbejdsliv og fravær på arbejdspladsen, og arbejder med indsatser, der fremmer nærværsskabende kulturer, normer og værdier
   
 2. Ledelsen iværksætter dialog om sammenhæng mellem tid og ressourcer og tager ansvar for at skabe balance mellem arbejdspladsens fokus på levering af høj kvalitet i kerneopgaven og de afsatte ressourcer
   
 3. Ledelsen i samarbejde med Lokal-MED undersøger, om der er forhold i arbejdsmiljøet, som kan være årsag til sygefravær, og inddrager sygefraværet i arbejdet med social kapital-målingen og APV processen
   
 4. Ledelsen sammen med arbejdspladsens medarbejdere arbejder med at højne og bevare en høj social kapital på arbejdspladsen.

 

Opfølgning

I opgaven med opfølgning på sygefravær ligger, at  

 1. lederen følger op på den sygemeldte medarbejder og søger afklaring af forløbet gennem tæt dialog. Dette skal opnås ved rettidig indsats og omsorg for medarbejdere med hyppigt eller langvarigt sygefravær. Kriterier for, hvornår lederen som udgangspunkt indkalder medarbejderen til sygefraværssamtale, fremgår af vejledning om sygefravær 

 

Fastholdelse

Fastholdelse handler om, at

 1. ledelsen gør en indsats for at fastholde sygemeldte medarbejdere under hensyn til arbejdspladsens mulighed for at bevare og sikre kvalitet i kerneopgaverne. Lederen skal derfor – såfremt det er muligt – skabe grundlag for en hensigtsmæssig tilbagevenden til arbejdspladsen, der både tager hensyn til medarbejderen og arbejdspladsens behov
   
 2. ledelsen er opmærksom på, at Ballerup kommune har et særligt ansvar for at medvirke til at fastholde sygemeldte medarbejdere, når der er tale om arbejdsrelateret sygefravær
   
 3. Lokal-MED løbende drøfter arbejdspladsens fraværsbillede, samt hvilke tiltag arbejdspladsen kan bidrage med i forhold til fastholdelse

 

Bilag:

a) Hvem har hvilke roller og opgaver i arbejdet med at nedbringe sygefravær

 • Forventninger til ledere
 • Forventninger til Lokal-MED
 • Forventninger til den sygemeldte 
 • Forventninger til medarbejdere

 

Værktøjer

 • Vejledning om håndtering af sygefravær
 • Skabelon til indkaldelse til sygefraværsamtale
 • Skabelon til referat af sygefraværssamtale
 • Diverse erklæringer 

SOCIALE MEDIER