Budget 2017

Budgettet blev vedtaget mandag den 10. oktober 2016 af et flertal bestående af Socialdemokratiet og Venstre. De to partier bag budgettet indgik samtidig en politisk aftale om budgettet for 2017 med generelle økonomiske målsætninger og en række nye initiativer. Du finder aftalen her.

Udskrivningsprocenten blev fastsat uændret til 25,5 % og grundskyldspromillen uændret til 28,89 0/00.

Under punktet "Borgmesterens tale og ordførertalerne" finder du borgmester Jesper Würtzens tale ved fremlæggelsen af det endelige budget samt partiernes ordførertaler.

Undervejs i budgetlægningen udarbejdes en række notater, som betegnes økonomibilag. Du finder økonomibilagene fra 2016 her.

Tidsplan for budgetlægningen

Du kan læse mere i Tidsplan for budgetlægningen for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskabsaflæggelsen for 2015.

Tidsplan for budgetlægningen for budget 2017

 

Den overordnede rammebeskrivelse indeholder Ballerup Kommunes vision. Den indeholder desuden de tværgående politiske målsætninger for budget 2017, samt den økonomiske strategi. Dertil er en beskrivelse af væsentlige rammevilkår for Ballerup Kommune.

Overordnede rammer til budget 2017

Her kan du se det materiale, som blev uddelt til tilhørerne den 10. oktober 2016 ved andenbehandlingen (budgetvedtagelsen) af budgettet for 2017 og overslagsårene 2018-2020.

Tilhørermateriale ved vedtagelsen af budget 2017

Socialdemokratiet og Venstre har indgået en politisk aftale om budgettet for 2017 med generelle økonomiske målsætninger og en række nye initiativer.

Du kan læse aftalen her:

Budgetaftale 2017 er revideret den 28. oktober 2016, idet beløbet under punkt 3.17 Nyt børnehus i Lundebjerg er ændret fra 3 mio. kr. til 2,7 mio. kr. (side 13).

Ved andenbehandlingen af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 fremlagde Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten deres ændringsforslag.

Du finder ændringsforslagene her:

Dansk Folkepartis ændringsforslag til budget 2017-2020

Det Konservative Folkepartis ændringsforslag til budget 2017-2020

Enhedslistens ændringsforslag til budget 2017-2020

Budgetforslaget for 2017 og overslagsårene 2018-2020 samt direktionens katalog over spareforslag blev førstebehandlet på Økonomiudvalgets møde tirsdag den 23. august 2016.

Den 29. august 2016 førstebehandlede Kommunalbestyrelsen budgetforslaget. Via NetTV kan du se behandlingen på http://nettv.ballerup.dk/core/portal/home.

Forinden den endelige behandling i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2016 havde bestyrelser, interesseorganisationer samt råd og nævn mfl. mulighed for at afgive bemærkninger til budgetforslaget og sparekataloget, et såkaldt høringssvar. Du finder høringsmaterialet nedenfor.

Høringssvarene var en del af det materiale, der indgik i Kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser samt til den endelige budgetbehandling.

Frist for fremsendelse af høringssvar var søndag den 11. september 2016. Høringssvarene blev sendt til mailadressen okonomi@balk.dk. og kan ses nedenfor.

Høringsmateriale til budget 2017

Brev om høring af budget 2017-2020

Forslag til budget 2017-2020

Sparekatalog til budget 2017

Spareforslag til budget 2017

Borgmester Jesper Würtzen (A) inviterede i foråret de høringsberettigede parter ind i budgetprocessen for budget 2017. Særligt med det fokus at generere spareforslag til budgettet og med henblik på at parterne blev gjort opmærksomme på, hvornår de skal være parate til at bidrage til den officielle høring.

Nedenfor finder du brevet samt skema til spareforslag.

Fristen for indsendelse af spareforslag var mandag den 4. april 2016. Høringssvarene blev sendt til okonomi@balk.dk.

Brev fra borgmesteren om processen for og høring af budgettet for 2017

Skema til besparelsesforslag til budget 2017-2020

Inden den endelige vedtagelse af budgettet for 2017 og overslagsårene 2018-2020 på Kommunalbestyrelsens møde mandag den 10. oktober 2016, blev budgetforslaget sendt i høring.

Budgetforslaget blev sendt i høring i bestyrelser, interesseorganisationer samt råd og nævn mfl. og du finder høringssvarene her:

Bestyrelser

Skolebestyrelsen ved Skovvejens Skole

Forældrebestyrelsen i distrikt Hedegården

Overgangsbestyrelsen i Børnehusene i Distrikt Baltorp

Skolebestyrelsen ved Skovlunde Skole

Bestyrelsen for Ballerup Museumsfond

Skolebestyrelsen ved Ordblindeinstituttet

Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen

Skolebestyrelsen ved Baltorpskolen

Skolebestyrelsen ved Måløvhøj Skole

Overgangsbestyrelsen i Børnehusene i Distrikt Måløvhøj

 

Råd og nævn

Folkeoplysningsudvalget

Grønt Råd

Seniorrådet i Ballerup Kommune

 

Øvrige interesseorganisationer

Ballerup Lærerforening

Brdr. Jardorf mfl. I/S

SF - Socialistisk Folkeparti

 

Personale

Hoved-MED

Lokal-MED i Center for Økonomi og Styring

Lokal-MED på Kasperskolen

Lokal-MED i Center for Ejendomme

Lokal-MED i Center for By, Erhverv og Miljø

Lokal-MED i Træning og Aktivitet

Lokal-MED i Politisk Sekretariat

Lokal-Med i Center for Skoler, Institutioner og Kultur

Lokal-MED i Køkken Ballerup

Lokal-MED i Center for Beskæftigelse og Borgerservice

Lokal-MED i Jobcenter Ballerup

MED-udvalget på Plejecenter Sønderhaven og Plejecenter Toftehaven

MED-udvalget på Plejecenter Egely og Plejecenter Kirstinehaven

MED-udvalget i Hjemmeplejen

MED-udvalget på Hedegårdsskolen

MED-udvalget på Skovlunde Skole

MED-udvalget på Baltorpskolen

MED-udvalget på Skovvejens Skole

MED-udvalget på Måløvhøj Skole

Center-MED for Skoler, Institutioner og Kultur

Center-MED og Lokal-MED for Center for Social og Sundhed

Stokholtbuen MED

Plejecenter Lindehaven

Sundhedsplejen

Overgangs-MED i Børnehusene i Distrikt Skovvejen