Om Center for voksne med særlige behov

Botilbud

I botilbuddene er selv- og medbestemmelse, tryghed og livskvalitet i fokus

Botilbuddene under Center for voksne med særlige behov henvender sig til borgere i Ballerup Kommune med varigt psykisk og/eller fysisk nedsat funktionsevne.

Det gennemgående pædagogiske fundament i alle tre botilbud er selv- og medbestemmelse samt neuropædagogik.

Borgeren har høj grad af indflydelse på eget liv og modtager den fornødne vejledning og støtte til at træffe valg, der sikrer livskvalitet for den enkelte.

Samtidig bruger vi aktivt neuropædagogikken (læs mere under de enkelte botilbud) til at kompensere for borgerens funktionsnedsættelse i det daglige liv gennem vejledning og motivation af både borger og pårørende.

Nærmere information om henholdsvis Klakkebjerg, Bygaden og Hold-An Vej findes i bunden af siden. 

Lov om socialt tilsyn trådte i kraft 1. januar 2014.

Uddrag af § 5: Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud m.v., jf. § 4, på baggrund af en vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelsen, jf. §§ 6 og 12-18.
 

Socialtilsynets opgaver
Overordnet har socialtilsynet to primære opgaver:

 • Godkendelse af sociale tilbud som generelt egnet
 • Driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud med henblik på fortsat godkendelse, herunder både at kontrollere og bidrage til at fastholde og udvikle kvaliteten i tilbuddene.

 

 

Er frivilligt arbejde noget for dig?

Center for voksne med særlige behov består af en række tilbud til voksne udviklingshæmmede.

Det er vigtigt for os, at borgerne opnår en høj grad af livskvalitet, og at vi kan tilbyde et trygt og aktivt miljø, der byder på positive relationer til andre mennesker. Derfor inddrager vi frivillige, der vil være med til at skabe spændende weekendaktiviteter for borgerne.

Forventninger

Som frivillig i Center for voksne med særlige behov forventer vi først og fremmest, at du har lyst til at bruge nogle timer af din tid til at gøre en forskel og glæde andre.

Derudover forventer vi at:

 • du har respekt for, at du træder ind i borgernes hjem – i udgangspunktet er man kun frivillig på fællesarealerne, og kommer kun i en lejlighed, hvis borgeren inviterer/har inviteret
 • du har respekt for medarbejdernes faglighed – og for de rutiner og arbejdsgange, der er på de enkelte botilbud
 • du er nysgerrighed og har et godt humør
 • du har lyst til at lære om målgruppen
 • du har mulighed for at engagere dig i minimum 6 måneder

Som frivillig har du tavshedspligt i forhold til de ting, du oplever og hører i relation til borgerne.

Her kan du læse om Ballerup Kommunes frivilligpolitik.

Kontakt os via nummeret til højre på siden for at blive frivillig. 

Alle borgere har ret til et arbejdsliv med meningsfulde opgaver og sociale aktiviteter

Beskæftigelsestilbuddene henvender sig til borgere, der med den rette støtte og vejledning evner at passe et arbejde.

Center for Voksne med Særlige Behov rummer to beskæftigelsestilbud:

Larsbjerggård, der tilbyder borgeren et arbejde som naturhjælper i fritidslandskabet Harrestrup Ådal og andre grønne områder i Ballerup Kommune.

Bibliotekscafeen, der tilbyder borgeren et arbejde som cafemedarbejder på Ballerup Hovedbibliotek.

Socialt samvær og meningsfulde aktiviteter i fællesskab med ligesindede

Center for voksne med særlige behov rummer to aktivitets- og samværstilbud (§ 104):

Krumptappen: er et dagtilbud, hvor borgerens kompetencer vedligeholdes og udvikles gennem samvær og meningsfulde aktiviteter.

Klub det nye sted: er et aftentilbud, der giver borgeren mulighed for at være sammen med ligesindede. Igennem forskellige aktiviteter støttes de i at bevare eksisterende venskaber og hjælpes til at danne nye.

Nærmere information om tilbuddene findes i menuen til venstre.

Socialpædagogisk Vejledning yder vejledning og støtte i og uden for eget hjem

Socialpædagogisk Vejledning yder vejledning i og uden for borgerens eget hjem efter servicelovens § 85.

Socialpædagogisk Vejledning støtter borgeren med særlige behov i at opretholde et hverdagsliv, hvor han/hun fortsat er i stand til at mestre en selvstændig tilværelse og bevare evnen til at drage omsorg for eget liv. Formålet er, at den enkelte kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske og/eller sociale kompetencer.

Vejlederteamet består af 11 socialpædagoger, som yder støtte til cirka 70 borgere i Ballerup Kommune. Målgruppen er voksne med særlige behov, der bor i egen bolig.

Hvis du vil læse mere om Socialpædagogisk Vejledning, så klik her. 

Center for voksne med særlige behov tilbyder studerende spændende, socialpædagogiske praktikforløb

Center for voksne med særlige behov består af:

 • 3 botilbud (§ 108)
 • 2 beskæftigelsestilbud (§ 103)
 • 2 samværs- og aktivitetstilbud (§ 104)
 • 1 tilbud om socialpædagogisk støtte i og uden for eget hjem (§ 85)

Tilbuddene ligger spredt over hele kommunen.

Når vi får brev fra seminarierne om nye praktikanter, tager praktikudvalget stilling til, hvor i organisationen den studerende skal i praktik.

Leder i praktikudvalget er Laila Jensen, tlf. 4477 3808.

Du kan læse mere om praktiktilbuddet her.

Brugerrådet sikrer borgernes ret til at blive hørt samt et nært og stabilt pårørendesamarbejde

En gang hver anden måned mødes Brugerrådet, som ud over 1 beboerrepræsentant fra henholdsvis  Bygaden, Klakkebjerg og Hold-An Vej består af 1-2 medarbejdere fra hvert hus, pårørenderepræsentanter samt en referent.

På møderne spiser vi frokost sammen, hvorefter beboerne fortæller om et fastlagt emne – for eksempel ”Hvad laver man på en hjemmedag?”. Fremlæggelsen suppleres ofte af understøttende billeder, der viser eksempler på det, der fortælles om.

Resten af dagsordenen varierer i indhold, som vedtages fra gang til gang.

Brugerrådets formål er at understøtte beboernes ret til indflydelse og selvbestemmelse. De støttes i at give udtryk for egne ønsker og behov og oplever at blive hørt. Desuden sikrer Brugerrådet et nært og stabilt pårørendesamarbejde, så beboernes familier  bliver inddraget i planer og beslutninger.

Centerleder
Robert Lorentzen
Mail: rlo@balk.dk 
Tlf.: 4477 1729

Daglig leder
Anette Sommer
Mail: aso2@balk.dk
Tlf.: 2274 5668

Administration
Lise Porsborg
Mail: lpj@balk.dk
Tlf.: 4477 3830

Lene Jørgensen
Mail: ljr@balk.dk
Tlf.: 4477 1730

Servicemedarbejder
Freddy Nielsen
Mail: fdn@balk.dk
Tlf.: 2516 9709

Her kan du læse mere om de tre botilbud

Kontakt

Center for voksne
med særlige behov


Parkvej 10
2750 Ballerup

4477 3830

E-mail