Studerende

Velkommen i praktik 

Vi glæder os til at byde dig velkommen til et lærerigt praktikforløb

Center for voksne med særlige behov består af:

 • 3 botilbud (§ 108)
 • 2 beskæftigelsestilbud (§ 103)
 • 2 samværs- og aktivitetstilbud (§ 104)
 • 1 tilbud om socialpædagogisk støtte i og uden for eget hjem (§ 85)

Du vil som studerende blive tilknyttet et af vores tilbud.

Vores forventninger

Som studerende forventer vi, at du:

 • Deltager aktivt i det pædagogiske arbejde med afsæt i, hvor i uddannelsens forløb du er
 • Deltager aktivt i det daglige praktiske arbejde på lige fod med resten af medarbejderne
 • Forholder dig spørgende og reflekterende til vores pædagogiske praksis, samt reflekterer over egen praksis
 • Indgår i arbejdsplanen med skiftende arbejdstider; dag, aften, weekend, helligdage. Rådighedstjeneste kan forekomme, dog ikke for øvelsesstuderende
 • Deltager aktivt i personalemøder
 • Arbejder med din egen skriftlighed, herunder at skrive observationer/refleksioner (logbog), som danner grundlag for vejledningstimerne
 • Tager ansvar for egen læring, som studerende skal du planlægge vejledningstimer, og er ansvarlig for at tage referat af vejledningstimerne
 • Afleverer en kopi af praktikopgaven til os, og får feedback på den

Hvad du kan forvente af et praktikforløb hos os

Som studerende kan du forvente, at du:

 • Får en generel introduktion til vores organisation - sammen med andre nye medarbejdere i organisationen
 • Får vejledningstimer ca. 2 om ugen - minimum 4 pr. måned. Deltagelse i undervisning og temadage, der afholdes i organisationen vil indgå som en del af vejledningstimerne
 • Får viden og indsigt om organisationens borgergruppe
 • Gennem pædagogisk teori og praksis opnår indsigt i og får en faglig tilgang til baggrunden for de metodiske overvejelser, der ligger til grund for den pædagogiske praksis i Center for voksne med særlige behov
 • Får indsigt i det tværfaglige miljø, tilbuddet er en del af (sagsbehandlere, læger, psykiatere, ergoterapeuter etc.)

Praktikkens indhold

Følgende vil være en fast del af din praktik:

 • Formøde hvor daglig leder og praktikvejleder deltager
 • Forbesøg i det tilbud du skal være studerende i
 • ”Føl-tjenester”, hvor du er ud over normeringen - antal tjenester afhænger af, hvor i uddannelsen, du er
 • 1-2 besøg i organisationens andre tilbud - efter aftale med din vejleder
 • 1-2 besøg på nogle af beboernes arbejdspladser - efter aftale med din vejleder
 • 1-2 samtaler med den pædagogisk faglige leder, hvor lovgivning, mission, vision og værdier vil blive drøftet, sparring omkring den pædagogiske praksis, samt vidensdeling om nye teoretiske tilgange til den pædagogiske praksis
 • 1-2 fordybelsesmøder med daglig leder for kompetenceudvikling, hvor temaerne; magt, etik, supervision, vil være gennemgående
 • Løbende kontakt med daglig leder for kompetenceudvikling, via mail, telefon og korte samtaler. Hyppigheden af kontakt vil ske ud fra en konkret vurdering for hver enkelt studerende
 • Afsluttende samtale med daglig leder for kompetenceudvikling

Vejledningstemaer

Følgende vil blive gennemgået, drøftet og reflekteret over i vejledningen i din praktik, med vejledere, ressourcepersoner og daglige ledere - der vil være forskel på øvelses- og lønnet praktik:

 • Serviceloven og dennes betydning i den pædagogiske praksis - klient/borgerdiskursen
 • At være borger i eget hjem - hvilken betydning det har for arbejdet
 • Medborgerskab og kommunikation - i teori og praksis
 • Neuropædagogik - i teori og praksis
 • At være en aktiv del af et døgnmiljø, herunder rettigheder og forpligtelser
 • Menneskesyn
 • Etik
 • Professionsbevidsthed

Generelt

Du vil, som studerende, indgå i tilbuddenes daglige rytme, og dine arbejdstider vil være dag, aften, weekend og helligdage.

Du indgår på hver arbejdsdag i et samarbejde med en fast medarbejder omkring dagens opgaver.

Du har som studerende ikke rådighedstjeneste (botilbud), men når du er i ½ års praktik, kan der aftales, at du prøver en i slutningen af dit forløb.

Alt efter, hvilket tilbud du bliver tilknyttet, ligger arbejdsopgaverne typisk inden for støtte, vejledning og praktisk hjælp til at løse opgaver i forbindelse med den enkelte borgers liv og beskæftigelse:

 • Pædagogisk støtte og vejledning
 • Støtte og vejledning til at udføre arbejdsopgaver
 • Støtte og vejledning til social kontakt, herunder familie og venner
 • Ledsagelse til læge, tandlæge, kulturelle arrangementer sammen med en medarbejder
 • Støtte og vejledning på hjemmedage
 • Madlavning til eller sammen med borgeren
 • Støtte til eller vask af beboernes tøj
 • Støtte og hjælp til personlig hygiejne, bad, tandbørstning, barbering, etc.
 • Pleje og omsorg
 • Udlevering af doseret medicin

 

Herunder finder du Center for voksne med særlige behovs praktikbeskrivelser og uddannelsesplaner

Under hvert tilbud finder du praktikbeskrivelse og uddannelsesplan.  Klub Det Nye Sted er ikke praktiksted.

Botilbud

Klakkebjerg (under udarbejdelse)

Læs om praktikbeskrivelse for Bygaden

Hold-an Vej (under udarbejdelse)

Beskæftigelse

Larsbjerggård (under udarbejdelse)

Læs om uddannelsesplan for Bibliotekscaféen

Socialpædagogisk Vejledning

Læs om praktikbeskrivelse for Socialpædagogisk Vejledning

Aktivitets- og samværstilbud

Læs om praktikbeskrivelse for Krumtrappen

Vi inviterer til et møde inden praktikaftalen indgås

Vejlederne er ansvarlige for, i samarbejde med daglig leder for området, at fastsætte dato for besøget, samt tage kontakt til og lave aftale med den/de studerende.

Forbesøget foregår på Parkvej 10 – varighed 1½ time.

Vejlederne samt daglig leder for området deltager.

Mødet skal indeholde:

 • Kort præsentation af vejledere og daglig leder
 • Præsentation af den/de studerendes erfaring og motivation for praktikpladsen
 • Oplysning om formalia: arbejdstider, straffeattest, magtanvendelse, tavshedspligt
 • Præsentation af det konkrete praktiksted – borgerne, arbejdet og pædagogikken
 • Dialog om etik, spørgsmål og refleksioner

Inden mødet slutter skal der:

 • Udfyldes uddannelsesaftale
 • Udleveres papirer om magtanvendelse og tavshedspligt samt skrives under på ovenstående
 • Skrives under på indhentelse af straffeattest
 • Laves aftale med vejlederne om besøg på praktikstedet inden praktikken skal starte

Daglig leder
Anette Kristensen
Mail: akr2@balk.dk
Tlf.: 4477 3808

Administration
Lise Porsborg
Mail: lpj@balk.dk
Tlf.: 4477 3830

Lene Jørgensen
Mail: ljr@balk.dk
Tlf.: 4477 1730