Ballerup Ungdomspension

Ballerup Ungdomspension indeholder 4 socialpædagogiske hovedaktiviteter:

UP-døgn er beliggende i Ballerup, i udkanten af et større almennyttigt boligområde. Institutionen udgør 1. salen i en fritliggende bygning, som i stueetagen rummer et fritidshjem.

UP-døgn er centralt placeret i forhold til lokale buslinjer, Ballerup Station, skoler, indkøb og forskellige fritidstilbud. Skov og strand ligger indenfor en radius på 15 km.

Alle unge har eget værelse og deler toilet/bad sammen med en anden ung. Der er køkken, spisestue og en stor fælles opholdsstue. I kælderen er det er veludstyret motionsrum og et vaskerum med vaskemaskine og tørretumbler.

Målgruppe:                                                                                                                                                                                                       Unge i alderen 14-18 år med psykosociale vanskeligheder.

Hver enkelt ung vurderes individuelt i forhold til alder, problematik, behov, og hvordan de vil passe ind i huset på det givne tidspunkt. Der er mulighed for afvigelse i forhold til alder.

Som udgangspunkt modtages dog ikke:

 • Unge med egentligt stofmisbrug.
 • Unge med en så voldelig adfærd, at den hindrer de øvrige unges trivsel.
 • Unge der lider af alvorlig psykisk sygdom.                                                                                              

Opgaver der løses på UP-døgn:

 • Socialpædagogisk støtte og behandling med ophold af kortere eller længere varighed.
 • Midlertidig anbringelse til observation og/eller undersøgelse, mens der afventes plads i relevant foranstaltning.
 • Akut-anbringelse ved pludselig opstået behov for psykosocial stabilisering i døgnregi.

Personale:                                                                                                                                                                                                      Det pædagogiske arbejde varetages af socialpædagoger. Personalet er opdelt i to teams, som hver består af 4 socialpædagoger. 

Visitationsprocedurer:                                                                                                                                                                                       En anbringelse på UP-døgn kræver altid, at barnet/den unge visiteres via en sagsbehandler i Center for Børne- og Ungerådgivningen. En grundig visitation giver det bedst mulige udgangspunkt for den pædagogiske indsats og for samarbejdet med og om den unge.

UP-døgn

 1. Sagsbehandler kontakter leder af UP-døgn.
 2. Sagsbehandler sender relevante papirer, der beskriver den unges baggrund og nuværende situation, til UP-døgn.
 3. Visitationsmøde; hvor sagsbehandler og kontaktperson på UP-døgn afklarer den unges behov, mål for opholdet og tilrettelægge det løbende samarbejde.
 4. Intro-møde; hvor sagsbehandler, kontaktperson, ung og forældre mødes på UP-døgn. Sagsbehandler fortæller om visitationen, kontaktpersonen fortæller om UP-døgn og den unge høres og gives tilbud om indflytning.

Akut UP-døgn                                                                                                                                                                                           UP-døgn har 1 akutværelse, og vil i den udstrækning det er muligt, fungere som akutinstitution for Ballerup Kommune:

 1. Sagsbehandler kontakter sin ledelse for godkendelse af akutanbringelsen.
 2. Sagsbehandler/ledelse retter henvendelse til UP-døgn om mulig plads.
 3. Den unge og sagsbehandler møder på UP, hvor sagsbehandler redegør for sagen.
 4. Den unges orienteres om UP-døgn's rammer og regler.
 5. Den unges accept af foranstaltningen.
 6. Planlægning af sagsforløbet de nærmeste dage.
 7. Sagsbehandler orienterer forældre og den unges sagsbehandler.

Hurtigst muligt og inden for en uge efter akutanbringelsen skal følgende ske:

 • Samarbejdsmøde med den unges sagsbehandler, som redegør for sagen.
 • Beskrivelse af den akutopgave, som ønskes løst.
 • Planlægning af akutopholdet, herunder varighed og videre foranstaltning.

Målsætning:                                                                                                                                                                                                     Det er UP-døgns målsætning at være en rummelig, fleksibel og tryg døgninstitution.

 • At møde de unge, som unikke individer med ressourcer og udviklingspotentiale.
 • At arbejde pædagogisk differentieret, med respekt for de unges forskelligheder.
 • At udvikle bæredygtige relationer mellem unge og medarbejdere - såvel som de unge imellem.
 • At støtte de unges kontakt ud i netværket; familie, forvaltning, skole/beskæftigelse, venner, fritid mv.
 • At lade unge blive længst muligt i det lokale miljø de kender, og er fortrolige med.

Et udvidet socialpædagogisk tilsyn med unge i alderen 15-18 år, der anbringes i egen bolig.

Der er plads til 12 unge mennesker i TURBO, og alle anbringelser visiteres via Center for Børne- og Ungerådgivningen efter Serviceloven §52 stk. 3, nr. 7 (med samtykke) eller §58 (uden samtykke).

De unge anbringes i egne boliger, mens TURBO-medarbejderne er fysisk placeret på UP-døgn.

Målgruppe:                                                                                                                                                                                                     Unge mellem 15-18 år med psykosociale vanskeligheder, som anbringes i egen bolig, hvis situation eller behov nødvendiggør et udvidet socialpædagogisk tilsyn.

TURBO:                                                                                                                                                                                                  TURBO er et socialpædagogisk supplement til anbringelse i egen bolig. Det er derfor et krav, at den unge råder over egen bolig eller står overfor at flytte ind i egen bolig. TURBO støtter gerne den unge i forbindelse med indflytning.

Unge mellem 15-18 år anbringes i egen bolig, når en anbringelse er nødvendig og der samtidig vurderes, at den unge ikke vil kunne profitere af hverken plejefamilie eller døgnanbringelse på institution (døgninstitution, socialpædagogisk opholdssted eller lignende.)

I TURBO får den unge tilknyttet en TURBO-medarbejder der følger den unge tæt. Medarbejderen vil støtte den unge i praktiske gøremål, arbejde med den unges personlige udvikling og støtte den unge i at få en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.

Personale                                                                                                                                                                                                   TURBO-indsatsen varetages af UP-døgns socialpædagoger. De pædagogiske medarbejdere arbejder i 2 teams; Team A og Team B, som hver har ansvaret for op til 8 unge (incl. UP-døgn).

Samarbejdet omkring den unge samt opgavefordelingen ved en TURBO-anbringelse:                                                             

Sagsbehandleren:

 • Formidler anbringelse og TURBO-indsats overfor den unge (og forældre).
 • Anbringer den unge i egen bolig, herunder skaffer den unge en bolig.
 • Sikrer det økonomiske grundlag for den unge og arbejdet med den unge.

TURBO-medarbejderen:

 • Holder tæt kontakt med den unge.
 • Støtter den unge i at bo i egen bolig.
 • Støtter den unges udvikling.
 • Støtter den unges opstart og fastholdelse i uddannelse og/eller arbejde.

Visitationsprocedurer                                                                                                                                                                                       En anbringelse i TURBO kræver altid, at barnet/den unge visiteres via en sagsbehandler i Center for Børne- og Ungerådgivningen. En grundig visitation giver det bedst mulige udgangspunkt for den pædagogiske indsats og for samarbejdet med og om den unge.

 1. Sagsbehandler kontakter leder af UP-døgn og TURBO.
 2. Sagsbehandler sender relevante papirer, der beskriver den unges baggrund og nuværende situation, til TURBO.
 3. Visitationsmøde; hvor sagsbehandler og TURBO-medarbejder afklarer den unges behov, mål for opholdet og tilrettelægge det løbende samarbejde.
 4. Intro-møde; hvor sagsbehandler, TURBO-medarbejder, ung (og forældre) mødes på UP-døgn. Sagsbehandler fortæller om visitationen, TURBO-medarbejderen fortæller om TURBO og den unge høres og gives tilbud om tilknytning.

Målsætning:                                                                                                                                                                                                 Det er TURBOs målsætning at være et rummeligt, fleksibelt og trygt alternativ til en døgninstitutionsanbringelse

 • TURBO-indsatsen har de overordnede formål at føre udvidet tilsyn med unge, der er anbragt i egen bolig.
 • At TURBO-medarbejderen møder de unge som unikke individer med ressourcer og udviklingspotentiale.
 • At der arbejdes pædagogisk differentieret med respekt for de unges forskelligheder.
 • At der arbejdes på at udvikle bæredygtige relationer mellem unge og TURBO-medarbejderen.
 • At TURBO-medarbejderen støtter de unges kontakt ud i netværket; familie, forvaltning, skole/beskæftigelse, venner, fritid mv.
 • At lade unge blive længst muligt i det lokale miljø de kender, og er fortrolige med.

DUT er normeret til 60-65 kontaktperson-opgaver i forhold til børn og unge, og varetages af 8 socialpædagoger. Opgaverne visiteres via Center for Børne- og Ungerådgivningen efter Serviceloven §52 stk. 3, nr. 7 eller §76a stk. 3, nr. 3.

DUT indgår ligeledes i Ballerup Kommunes indsats over for unge med gentagende kriminalitet, idet en af medarbejderne primært fungerer som kontaktperson for de unge, som er tilknyttet GenKrim-projektet.

DUT holder til i Magleparken 12, Ballerup - lige overfor UP-døgn, centralt placeret i forhold til lokale buslinjer, Ballerup Station, skoler, indkøb og forskellige fritidstilbud. Skov og strand ligger indenfor en radius på 15 km.

DUT er etableret i to 1½-værelses lejligheder med et stort fælleslokale, som er blevet sammenbygget til formålet. Der er ligeledes køkken-/alrum, to kontorlokaler, tre samtale-/møderum og tre toiletter og ligger i forbindelse med ungdomsboligerne.

Målgruppe:                                                                                                                                                                                                     Børn og unge i alderen 10-23 år, der bor hjemme eller i ungdomsbolig, og som har behov for socialpædagogisk støtte, vejledning og/eller tilsyn.

Opgaver der kan løses af DUT:

 • Socialpædagogisk støtte og/eller tilsyn af kortere eller længere varighed.
   
 • Social stabilisering og personlig udvikling, herunder støtte til at håndtere personlige, sociale og psykiske problemstillinger.
 • Udvidelse af barnets/den unges sociale netværk og træning af sociale færdigheder gennem fælles aktiviteter, såsom fællesspisning, temaaftner, sport, udflugter mv.
 • At få samspillet imellem barnet/den unge og familien til at fungere bedre og hermed forebygge eventuelle anbringelser.
 • Støtte til unge der bor i egen bolig, herunder råd og vejledning om boligetablering, økonomi/budget, husholdning, hygiejne, håndtering af krav fra omverdenen mv.
 • Støtte til at skabe og fastholde en tilknytning til skole/uddannelse og arbejdsmarkedet.
 • Støtte til at påbegynde og fastholde fritidsaktiviteter samt fysisk aktivering af yngre tilknyttede.
 • Tilsyn i forbindelse med ungdomssanktioner samt støtte og motivering af unge, der vil ud af kriminalitet.

Visitationsprocedurer                                                                                                                                                                                     En tilknytning til DUT kræver altid, at barnet/den unge visiteres via en sagsbehandler i Center for Børne- og Ungerådgivningen. En grundig visitation giver det bedst mulige udgangspunkt for den pædagogiske indsats og for samarbejdet med og om den unge.

 1. Sagsbehandler kontakter forstander/stedfortræder ved DUT.
 2. Sagsbehandler sender relevante papirer, der beskriver den unges baggrund og nuværende situation til DUT.
 3. Visitationsmøde; hvor sagsbehandler og den tildelte DUT-kontaktperson aftaler nærmere om opstart og løbende samarbejde.
 4.  Intro-møde; hvor sagsbehandler, DUT-medarbejder, barnet/den unge (og forældre) mødes. Sagsbehandler fortæller om visitationen og introducere DUT-medarbejderen til barnet/den unge. DUT-medarbejderen fortæller om muligheder og tilbud i DUT, og barnet/den unge høres og gives tilbud om tilknytning

Målsætning

 • At yde den bedst mulige pædagogiske omsorg, støtte, råd og vejledning i forhold til tilknyttede børn, unge (og deres familier).
 • At det sker i overensstemmelse med de handleplaner, aftaler og mål, der aftales med barnet/den unge, sagsbehandleren og familien.

Mentorkorpset består af lokale ildsjæl/ressourcepersoner, der har lyst til at dele noget af sit personlige overskud med børn og unge i lokalmiljøet. En mentor er frivillig, men modtager vederlag for sin indsats. Vederlagets størrelse afhænger af opgavens omfang. Mentorer kan have vidt forskellige baggrunde, erfaringer og kompetencer. Det er derfor meget vigtigt, at barnet/den unges behov afklares grundigt, før man kan matches med den rigtige mentor.

Mentorerne er organiseret i Mentorkorpset under Ballerup Ungdomspension. Hermed sikres et fællesskab blandt de lokale ildsjæle, et fagligt bagland for løsning af opgaven og muligheden for at matche barnet/den unge til den bedst egnede mentor-profil.

Der arrangeres et antal fælles tema-aftner for mentorerne i løbet af året, hvor relevante emner i forhold til mentorindsatsen tages op til debat.

Målgruppe:                                                                                                                                                                                                Børn og unge mellem 10 og 18 år, der har brug for støtte fra en ressourcestærk voksen fra lokalmiljøet, men hvor behovet ikke er så omfattende, at det nødvendigvis kræver professionel socialpædagogisk indsats.

Der er plads til omkring 40 børn og unge i Mentorkorpset.

Visitationsprocedurer:                                                                                                                                                                                         En tilknytning til Mentorkorpset kræver altid, at barnet/den unge visiteres via en sagsbehandler i Center for Børne- og Ungerådgivningen. En grundig visitation giver det bedst mulige udgangspunkt for den pædagogiske indsats og for samarbejdet med og om den unge.

 1. Sagsbehandler kontakter koordinator for Mentorkorpset og redegør for barnet/den unges situation og behov.
 2. Visitationsmøde; hvor sagsbehandler, koordinator for Mentorkorpset og anbefalet mentor mødes og taler om opgaven og det videre forløb.
 3. Intro-møde; hvor sagsbehandler sammen med koordinator for Mentorkorpset introducerer mentoren overfor barnet/den unge og dennes forældre.

Målsætning:                                                                                                                                                                                          Mentorkorpset har til formål at samle og formidle indsatsen fra ressourcestærke ildsjæle i lokalmiljøet til støtte for børn og unge, der har brug for en hjælpende hånd.

Andre sider i Ballerup Ungdomspension

Kontakt

Center for Børne- og  Ungerådgivningen

Ballerup Ungdoms-
pension

Magleparken 3, 1. sal
2750 Ballerup

Send en sikker besked  
 

 

4497 6715

E-mail