Anvisningsregler for dagtilbud

Her kan du læse kommunens anvisningsregler for dagtilbud til børn fra 0 år indtil skolestart.

Anvisningsreglerner gælder fra 1. januar 2019.

1.1 Dagtilbud til børn fra 0 år og indtil skolestart

Der er 5 distriktsinstitutioner og en dagpleje i Ballerup Kommune: Distriktsinstitutionerne hedder:

 • Distrikt Baltorp
 • Distrikt Skovvejen
 • Distrikt Skovlunde
 • Distrikt Måløvhøj
 • Distrikt Hedegården

De 5 distriktsinstitutioner hører til hvert sit skoledistrikt. Hver af distriktsinstitutionerne har 3 til 6 fysisk adskilte børnehuse, som enten er målrettet aldersgruppen 0-2 år (vuggestuepladser), aldersgruppen fra 3 år og til skolestart (børnehavepladser) eller hele aldersgruppen fra 0 år og indtil skolestart (vuggestueog børnehavepladser).

Det kommunale pasningstilbud til børn i aldersgruppen fra 0 år, og indtil barnet fylder 3 år, kan også gives i form af en dagplejeplads. Dagplejen er organiseret i mindre grupper, så vidt muligt med udgangspunkt i skoledistrikterne. Dagplejerne i gruppen er mindst én gang om ugen sammen i legestuer, og gæstedagplejen varetages af gæstedagplejehuset, som er beliggende Kornvænget 32.

1.2 Åbningstider

Dagtilbuddenes samlede åbningstid er 51 timer om ugen, men placeringen af den daglige åbningstid kan variere. Visse børnehuse har udvidet åbningstid.

Se uddybende information om åbningstiderne i de enkelte børnehuse samt information om kommunale på Ballerup Kommunes hjemmeside.

Dagplejen har åbent i 48 timer om ugen i tidsrummet: Mandag til torsdag 7.00 til 16.45 Fredag 7.00 til 16.00

Det tilstræbes, at forældrenes ønsker om børnehuse med bestemte åbningstider imødekommes. Der kan dog ved tildeling ikke garanteres plads i dagpleje eller børnehus med en bestemt åbningstid.

2.1 Pasningsgaranti

Ballerup Kommune har pasningsgaranti for alle børn, der er mindst 30 uger gamle, under forudsætning af rettidig opskrivning, hvilket betyder, at man skal skrive barnet op til en garantiplads senest en måned efter barnets fødsel.

Pasningsgarantien omfatter pasning i dagpleje, daginstitutioner 0-5 år, BFO (Ballerup Fritidsordninger), byggelegeplads og klub, men nærværende regler beskriver kun anvisningen til dagtilbud 0-5 år.

En garantiplads defineres som en plads i et aldersrelevant dagtilbud i bopælsdistriktet.

Hvis barnet ikke er skrevet op til en garantiplads senest en måned efter dets fødsel, udskydes pasningsgarantien svarende til forsinkelsen.

For forældre, der har pasningsbehov til et barn, som er ældre end 30 uger, gælder, at der er garanti for en plads i bopælsdistriktet efter tre måneders opskrivning.

2.2 Tilflytning til Ballerup Kommune

Tilflyttere kan skrive sig op til en plads, inden flytning til kommunen er sket. Hvis man kan fremvise en underskrevet lejekontrakt eller købsaftale, tildeles man plads på samme vilkår som Ballerup Kommunes borgere. Det betyder, at man med 3 måneders varsel fra opskrivningstidspunktet har ret til en plads i det distrikt, man flytter til.

2.3 Borgere fra andre kommuner

Borgere fra andre kommuner, som ikke påtænker at flytte til Ballerup eller ikke kan dokumentere et konkret boligforhold, kan skrive sig op til en plads i Ballerup Kommune efter reglerne om frit valg over kommunegrænser. Det betyder, at man

med 3 måneders varsel fra opskrivningstidspunktet har ret til en plads i dagtilbud eller dagpleje. Der kan ikke garanteres plads i en bestemt distriktsinstitution. Det samme gælder for grænsegængere.

2.4 Opskrivning

Opskrivning til dagpleje og daginstitution (0-5 år) sker til et børnehus. Opskrivning til dagpleje sker til en konkret dagplejer

Det er muligt at blive opskrevet til et børnehus uden for éns bopælsdistrikt. Plads i et andet distrikt kan kun gives, hvis der er ledige pladser, efter at pladsgarantien for distriktets egne børn er opfyldt.

Opskrivning til dagpleje/daginstitution skal ske via digital pladsanvisning. Ved personlig henvendelse til pladsanvisningen kan der ydes vejledning til selvbetjening.

Efter opskrivning får man en kvittering for denne, og man har adgang til at se, hvor mange der står på børnehusets opskrivningsliste.

 

3.1 Optagelse – anvisning af plads

Tildeling af ledige pladser sker efter følgende prioritering:

 1. børn med søskende i børnehuset
 2. børn med bopæl i distriktet efter alder
 3. børn med bopæl uden for distriktet efter alder

Oversigt over distrikter findes på Ballerup Kommunes hjemmeside.

3.2 Ved dagtilbud uden for eget skoledistrikt

Overflytning til eget skoledistrikt er mulig med 3 måneders varsel.

Hvis man ikke ønsker at benytte et børnehus i sit bopælsdistrikt, gøres der opmærksom på, at man stadig kun kan garanteres en plads i skolen i eget bopæls/skoledistrikt, og at man dermed risikerer, at barnet ikke kan få plads i samme skole som de øvrige børn i afdelingen.

3.3 Deltidspladser

Forældre som er på barsel kan få en 30-timersplads til ældre søskende, som går i dagtilbud. Pladsen gives i det dagtilbud, som barnet går i, og den kan benyttes i tidsrummet 9 – 15.

Se takster og vilkår på kommunens hjemmeside.

3.4 Flexpladser

En flexplads er karakteriseret ved, at man kun anvender dagtilbuddet i maksimalt 3 dage ugentligt. Flexpladsen træder i stedet for en ordinær plads.

Forældre, der har en plads i dagtilbuddet og vælger at skifte til en flexplads, kan skifte tilbage til en ordinær plads med 3 måneders varsel efter skiftet, såfremt der en ledig plads i afdelingen.

Placeringen af de tre dage om ugen, som barnet kan bruge daginstitutionen tilrettelægges i samarbejde mellem institutionen og barnets forældre under hensyntagen til institutionens samlede virksomhed, samt barnets og familiens tarv. Ved uenighed træffes afgørelsen om placeringen af institutionens leder.

Der kan normalt maksimalt oprettes flexpladser svarende til 5 % af institutionens normerede antal pladser. Der skal dog tages hensyn til fordelingen mellem institutionens afdelinger.

4.1 Takstforhold

Takster for dagtilbud følger barnets alder, således at der betales vuggestuetakst frem til den måned, barnet fylder 3 år, uanset barnets placering i institutionen. Heraf følger, at barnet er omfattet af samme serviceniveau, indtil det fylder 3 år.Fra barnet er fyldt 3 år og frem til start i BFO, betales der børnehavetakst uanset barnets alder ved starten i BFO.

4.2 Placering

Hvis barnet har plads i et børnehus, forbliver det så vidt muligt i samme børnehus, efter det er fyldt 3 år. Hvis afdelingen, hvor barnet har plads, er målrettet aldersgruppen 0-2 år, overflyttes barnet typisk omkring 3 års alderen til en plads i en

anden af børnehusets afdelinger, målrettet aldersgruppen 3-5 år.

Det er institutionens leder, der afgør, hvornår barnet flyttes fra én børnegruppe/afdeling til en anden, dvs. at overflytning ikke nødvendigvis sker i den måned, hvor barnet fylder 3 år.

Der tages så vidt muligt hensyn til, at søskende tilbydes plads i samme afdeling.

4.3 Særligt for dagpleje

Forældre, hvis børn indskrives i dagpleje, har mulighed for at ønske, hvilket børnehus barnet skal fortsætte i ved 3-årsalderen. Der er kun garanti for en plads i bopælsdistriktet.

5.1 Overflytning til et andet børnehus

Anvisning til et børnehus sker med udgangspunkt i, at barnet forbliver i dette indtil skolestart.

Hvis barnet er skrevet op til et andet børnehus, vil forældrene modtage et tilbudsbrev, hvis der bliver en plads, som barnet efter tildelingskriterierne er berettiget til.

Hvis forældrene ønsker at benytte tilbuddet skal der indsendes en blanket med ønske om overflytning til pladsanvisningen. Blanketten fås i børnehuset og skal underskrives af lederen.

5.2 Opskrivning og overflytning til BFO i forbindelse med skolestart

Et barn, der skal i skole, opskrives til BFO samtidig med indskrivningen i skolen og tilbydes automatisk plads i BFO.

Pladserne i BFO tilbydes som generelt princip i maj måned i det år, hvor barnet skal starte i skole til august. Barnet udmeldes fra børnehave/børnehus fra den dato, det er tilbudt plads i BFO.

Børn, hvis forældre afviser et relevant tilbud om BFO, vil af pladsanvisningen blive udmeldt fra daginstitutionen fra den dato, tilbuddet gælder.

5.3 Børn, som ikke skal i et kommunalt skoletilbud

Børn, der er optaget i andet skoletilbud (eksempelvis privatskole), kan fortsætte i dagtilbuddet indtil udgangen af juli i det år, hvor barnet starter skole. Det er forældrenes ansvar at udmelde barnet via den digitale pladsanvisning med 1 måneds varsel.

6.1 Generelle undtagelsesbestemmelser

De generelle optagelsesregler vil kunne fraviges i forbindelse med lukninger og omstruktureringer af institutioner.

6.2 Særlige hensyn

Hvis et barn efter en konkret vurdering af og begrundelse for særlige behov har brug for et bestemt dagtilbud fx.

 • hvis et barn er henvist fra en anden myndighed, speciallæge eller lignende,
 • hvis et barn f.eks. på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, astma/allergi eller andre særlige forhold har behov for plads i et specielt indrettet dagtilbud

kan Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) træffe beslutning om, at barnet skal tilbydes plads i en bestemt afdeling. Det samme gælder ved ganske særlige pædagogiske hensyn. Her træffes beslutningen af Center for Skoler, Institutioner og Kultur.

6.3 Særlige tilbud

Kommunen har ud over de almindelige institutioner særlige tilbud, hvor der gælder specielle regler for optagelse.

 

7.1 Udmeldelse af daginstitution og dagpleje

Udmeldelsen kan ske via digital pladsanvisning.

Ved henvendelse til pladsanvisningen kan der ydes vejledning til udmeldelse via selvbetjening. Det er ikke tilstrækkeligt at give institutionen besked.

Udmeldelse er ikke nødvendig, når barnet flyttes fra et tilbud til et andet i Ballerup Kommune.

Barnet udmeldes med 1 måneds varsel til den 1. eller den 16. i en måned. Fx:

 • Barnet ønskes udmeldt til 1. maj – udmeldelse skal ske senest 31. marts.
 • Barnet ønskes udmeldt 16. april – udmeldelse skal ske senest 15. marts.

Ved børnepasningsorlov gælder udmeldelsesfristen ikke.

Hvis forældrene senere ønsker barnet genindmeldt, skal der ske en ny opskrivning jf. gældende regler.

7.2 Orlov - den udvidede barselsorlov

Holdes der orlov med den udvidede barselsorlov, kan man godt have en dagpleje/institutionsplads samtidig med orloven. Dog garanteres der ikke pasning, før barnet er mindst 30 uger gammelt.

Afholdes udskudt barselsorlov senere, og forældrene vælger at melde barnet ud af dagpleje/distriktsinstitutionen, garanterer kommunen, at barnet kan få en plads efter orlovens udløb, hvis barnet havde en plads, da orloven startede. Der er dog ikke

garanti for plads i den samme afdeling som før orlovens start.

Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til pladsanvisningen

8.1 Tilskud til privat pasning

Du kan få tilskud til en privat pasningsordning fra det tidspunkt, hvor dit barn ellers ville starte i dagpleje eller daginstitution.

Der kan ydes tilskud til delvis aflønning af en børnepasser, som du selv ansætter, eller tilskud til delvis dækning af udgiften til pasning hos en selvstændig erhvervsdrivende.

Dette tilskud kan ydes fra barnet er 30 uger gammelt, til det fylder 3 år.

Det er desuden muligt at indskrive barnet i en privat institution, som modtager tilskud fra kommunen.

Yderligere oplysning kan findes på Ballerup Kommunes hjemmeside eller hos pladsanvisningen.

8.2 Kombinationstilbud

Forældre, som har et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, har mulighed for et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning. Dvs. at man som forældre selv ansætter en børnepasser eller køber en plads i en eksisterende privat pasningsordning og får tilskud hertil af kommunen.

Kombinationstilbuddet omfatter børn i alderen 26 uger og indtil barnets skolestart. Rammer og takster kan ses på ballerup.dk

8.3 Tilskud til dagtilbud i anden kommune (frit valg over kommunegrænsen)

I henhold til gældende lovgivning kan forældre vælge dagpasning i en anden kommune end den kommune, de er bosiddende i.

Det er bopælskommunen, der betaler det kommunale tilskud til den kommune, hvor barnet har fået en plads. Tilskuddet træder i kraft fra den dato, hvor barnet normalt bliver tilbudt en plads i bopælskommunen.

Tilskuddet beregnes i henhold til gældende regler.

9.1 Aktindsigt i placering på opskrivningslisten

Opskrivningslister til offentlige dagtilbud, som er udarbejdet af kommunen til eget brug, er internt arbejdsmateriale, der som udgangspunkt er undtaget fra aktindsigt.

Man har dog mulighed for at få oplyst, hvor mange børn der står på opskrivningslisten til det ønskede børnehus.

Kontakt

Pladsanvisningen
Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2850

E-mail

Ikon for digital post Digital post