Hvad er ejendomsskat

Ejendomsskat består af grundskyld for private boliger samt grundskyld og dækningsafgift for erhvervsejendomme.

Hvert år i december måned får ejere af fast ejendom tilsendt en ejendomsskattebillet, som indeholder specifikationer over ejendommens skatter og afgifter. Skatterne forfalder i to rater; 1. januar og 1. juli.  

Grundskyld

Grundskyld for 2018 er beregnet med udgangspunkt i den afgiftspligtige grundværdi. Ved den afgiftspligtige grundværdi forstås den laveste af følgende værdier:

  • Ejendommens grundværdi efter fradrag for forbedringer, således som disse beløb er fastsat ved vurderingen pr. 1. oktober 2016, og efter eventuel reduktion for fritagelser efter §§ 7 og 8 i lov om kommunal ejendomsskat.
  • Den afgiftspligtige grundværdi for ejendommen, der dannede grundlag for påligningen af grundskyld det foregående skatteår (2017), er forhøjet med en reguleringsprocent på 6,5 %.

Hvis der er sket ændring af ejendommen og/eller grundens areal, anvendelse, planforhold,  udløb af ”fradrag for forbedringer”, eller at ejerlejlighedens fordelingstal er ændret, kan ejeren opleve en større stigning i beskatningsgrundlaget end det ovennævnte giver udtryk for.

Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld 2018-2020

Som boligejer får du indefrosset en del af din grundskyld for 2018. Det betyder, at du ikke skal betale beløbet nu. I stedet får du et lån, der svarer til beløbet. Lånebeløbet fremgår af din ejendomsskattebillet og er trukket fra i din opkrævning.

Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018. Med loven indføres en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at din kommune skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.

For at sikre en enkel ordning kan du ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri dit lån i perioden 2018-2020. Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit.

Beløbet svarer til stigningen i din grundskyld for hele 2018. Du har måske bemærket, at grundskylden for første halvår 2018 blev opkrævet uden indefrysning. Det skyldes, at lovgrundlaget for den midlertidige indefrysningsordning ikke var vedtaget på det tidspunkt. Det er det nu, og derfor får du indefrosset et beløb, der som udgangspunkt svarer til stigningen i grundskylden for hele 2018.

Du skal betale det indefrosne beløb, hvis ejendommen skifter ejer. Du modtager automatisk opkrævningen fra din kommune. Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager din ægtefælle lånet.

Du vil årligt få en opgørelse, som viser det indefrosne beløb for hvert år og totalt.

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside via dette link:

http://www.skm.dk/aktuelt/nyheder/2018/juni/boligejere-faar-automatisk-indefrosset-grundskyldsstigninger

Dækningsafgift for erhvervsejendomme

For de fleste erhvervsejendomme opkræves der udover grundskyld endvidere en dækningsafgift, der beregnes af den del af den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi (forskellen mellem ejendomsværdi og grundværdi), der overstiger 50.000 kr.

For visse offentlige ejendomme opkræves dækningsafgift af forskels- og grundværdi, jævnfør lov om kommunal ejendomsskat, § 23.

Promillerne for skatteåret 2018 er uændret i forhold til 2017 i Ballerup Kommune

Grundskyld 28,89
Dækningsafgift, erhverv 10,00
Dækningsafgift, offentlige ejendomme - grundværdi 14,445
Dækningsafgift, offentlige ejendomme - forskelsværdi   8,75